Náš kodex

Všeobecné obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

 1. 1. Definice
  1. 1.1 V těchto obchodních podmínkách:
   1. 1.1.1 "Provozovatel" je Ondřej Walter, IČO: 03516059, DIČ: CZ8312194473 (Identifikovaná osoba k DPH; Nejsme plátci DPH) se sídlem Praha - Hloubětín, Modrého 1107/9, PSČ 19800.
   2. 1.1.2 "Aplikace" znamená internetovou aplikaci s názvem Pracomat.cz a Práce-rychle.cz, mezi jejíž hlavní funkcionality patří inzerce nabídek práce, která je dostupná z internetové adresy pracomat.cz a prace-rychle.cz.
   3. 1.1.3 "VOP" znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
   4. 1.1.4 "Smlouva" znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
   5. 1.1.5 "Licence" znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
   6. 1.1.6 "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
   7. 1.1.7 "Uživatelský účet" znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
   8. 1.1.8 "Přihlašovací údaje" znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím v Aplikaci a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.
 2. 2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

  1. 2.1 Zobrazení tlačítka s názvem " Odeslat inzerát ke zveřejnění " v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
  2. 2.2 Kliknutí Uživatele na tlačítko " Odeslat inzerát ke zveřejnění " je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
  3. 2.3 Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění " četl/a jsem a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami " a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.
  4. 2.4 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.
 3. 3. Užívání Aplikace
  1. 3.1 Provozovatel uděluje uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace , zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
  2. 3.2 Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v uživatelském prostředí Aplikace.
  3. 3.3 Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
  4. 3.4 Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
  5. 3.5 Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
  6. 3.6 Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
  7. 3.7 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.
 4. 4. Databáze
  1. 4.1 Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
  2. 4.2 Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
  3. 4.3 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

 5. 5. Osobní údaje a cookies
  1. 5.1 Souhlas Uživatele s užíváním souborů Cookies Provozovatelem uvedený v příloze č. 1 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.
  2. 5.2 Souhlas Uživatele s poskytnutím osobních údajů Provozovatelem uvedený v příloze č. 2 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.
  3. 5.3 Zásady ochrany soukromí a osobních údajů Provozovatelem uvedený v příloze č. 3 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.

 6. 6. Odpovědnost za škodu
  1. 6.1 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

 7. 7. Změna VOP
  1. 7.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
  2. 7.2 Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
  3. 7.3 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

 8. 8. Povinné informace pro spotřebitele
  1. 8.1 Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
  2. 8.2 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
   1. 8.2.1 Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
   2. 8.2.2 Telefonický kontakt Provozovatele je +420 722 269 917 ;
   3. 8.2.3 Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je [email protected] ;
   4. 8.2.4 Odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a je její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
   5. 8.2.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytování bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Aplikace;
   6. 8.2.6 Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku.
   7. 8.2.7 Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam kde to Aplikace neumožňuje, tak prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;
   8. 8.2.8 Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
   9. 8.2.9 Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
   10. 8.2.10 Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jeho zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
   11. 8.2.11 Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí smlouvy a platné a účinné právní předpisy České republiky.
   12. 8.2.12 Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 9. 9. Rozhodné právo
  1. 9.1 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  2. 9.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
 10. 10. Účinnost
  1. 10.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2022.Příloha 1 - Cookie - Souhlas se zpracováním souborů cookies

PŘÍLOHA Č. 1

 1. 1 Co jsou soubory cookies
  1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
 2. 2 Druhy souborů cookies
  1. Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.
 3. 3 Využívání souborů cookies
  1. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubor cookies, včetně trvalých, zpracováváme. Tento souhlas je udělen na dobu 100 let. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.
 4. 4 Účel použití souborů cookies
  1. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Soubory cookies využíváme , kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro účely stanovené v obchodních podmínkách.Příloha 2 - Souhlas s užitím osobních údajů

PŘÍLOHA Č. 2

 1. Já, jakožto uživatel internetové aplikace s názvem Pracomat.cz dostupné v síti Internet z internetové adresy pracomat.cz tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity:
  1. správcem;
  2. jakýmkoliv zaměstnancem správce;

 2. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro:
  1. zasílání obchodních nabídek správce;
  2. marketingové účely;
  3. poskytování osobních údajů třetím osobám;
  4. zařazení osobních údajů do databází;
  5. zpřístupňování osobních údajů třetím osobám;

 3. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:
  1. zasílání obchodních nabídek správce;
  2. strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
  3. v písemné podobě;

 4. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

 5. Souhlas je konkludentně poskytnut otevřením (užitím) výše popsané internetové aplikace.
Příloha č. 3 - Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

Při používání Aplikace nám svěřujete různá data včetně osobních údajů. Rádi bychom vás informovali jaké osobní údaje zpracováváme a jak je používáme.

Vaše osobní údaje používáme jen k účelu, ke kterému jste nám je dali, udržujeme v bezpečí a umožňujeme vám je mít pod kontrolou. Jsme správci osobních údajů a jsme registrování u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jsme správcem osobních údajů a chráníme je v souladu se zákonem 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a v souladu s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC (GDPR).

Jaké osobní údaje zpracováváme

Pro účely inzerce zpracováváme tyto údaje o inzerentovi:

 • jméno, příjmení, případně tituly, email, telefonní číslo, adresu práce kontaktní osoby u inzerátu práce - tyto údaje jsou kontaktními údaji pro uchazeče o zaměstnání, aby věděli komu a kde se mají hlásit se zájmem o nabízenou práci,
 • jméno, příjmení, případně tituly, email a telefonní číslo zadavatele inzerátu - tyto údaje nejsou zveřejněny (pokud nejsou stejné jako údaje kontaktní osoby), jedná se o údaje člověka (např. asistent/ka), který zadává inzerát práce. Tento email je pak použit pro automatické emaily spojené s danou inzercí a zaslání elektronické faktury.
 • IP adresa a verze prohlížeče zadavatele inzerátu - tato data používáme pro ověření inzerce a její správnosti ve sporných případech.

Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu apod.).

Dané osobní údaje používáme jen k účelům, ke kterým nám byly sděleny.

Odpovědi na inzeráty posílají lidé přes email, nebo volají na kontaktní telefon. V tomto případě již Provozovatel není správce, ani zpracovatel osobních údajů uchazečů o zaměstnání. Správci osobních údajů uchazečů o práci jsou inzerující společnosti.

Převzaté inzeráty

Část nabídky inzerátů je převzata od společnosti RYXOO UNIVERSAL s.r.o., IČ: 286 61 141 a jejich webů www.fajn-brigády.cz a www.inwork.cz. U těchto inzerátů se zobrazuje odpovídací formulář společnosti RYXOO UNIVERSAL s.r.o., která v tomto případě spravuje a zpracovává osobní údaje, kterou jsou zadané uživatelem do odpovědního formuláře. Tyto osobní údaje nejsou nijak evidovány ani zpracovávány webem Pracomat.cz, ale jsou plně pod správou společnosti RYXOO UNIVERSAL s.r.o., který je může poskytnout pouze subjektům, pro které zpracovává pracovní místa a brigády.

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobní údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje pro něj ale mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

* emaily, které nám posíláte na emailové adresy v rámci domény @pracomat.cz (například [email protected]) - používáme G Suite (Gmail pro firmy), data zpracovává společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 17/3191, IČ: 27604977.

* web, databáze a data okolo webu hostujeme na exon.io, data zpracovává společnost provozující hosting exon.io – Belightbyte s.r.o. vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 06544801, DIČ: CZ06544801, Adresa: Sanderova 1616/16, Holešovice, 170 00 Praha 7

* pro účetnictví a data s ním spojená využíváme nástroj vyfakturuj.cz, který provozuje a data zpracovává - Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín II

* Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Kontrola nad osobními údaji

Každý Uživatel je vždy poučen o tom, která osobní data jsou zpracovávána.

Každý Uživatel má právo na přístup ke svým údajům. O tyto informace můžete požádat na adrese [email protected].

Každý Uživatel má právo na opravu, případně výmaz svých osobních údajů - tj. právo být zapomenut, nebo odvolání souhlasu se zpracováním údajů. O obojí můžete požádat na adrese [email protected]. Údaje, které již pro daný účel nepotřebujeme, automaticky mažeme.Osobní data uchováváme v bezpečí, používáme jen za jasným účelem a umožňujeme mít nad nimi kontrolu. Osobní údaje nepředáváme jiným výše nezmíněným třetím stranám.