Jako ukončení pracovního poměru jsou v roce 2021 následující možnosti: výpověď, dohoda nebo ukončení na základě jiných právních skutečností. Pojďme se na tyto možnosti podívat trochu podrobněji. Jedná se buď o jednostranný právní úkon, který učinil jeden z účastníků - výpověď, nebo úkon, který učinili obě strany - dohoda. Poslední možností je ukončení pracovního poměru na základě jiných právních skutečností. Každý z těchto způsobů má své specifika, které si rozebereme dále.

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Pokud se oba účastníci shodli na obsahu dohody svým podpisem, je dohoda považována za uzavřenou. Dohoda o skončení pracovního (§ 49 Zákoníku práce) poměru musí být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena písemně. V dohodě je uveden den, ke kterému je pracovní poměr ukončen. Jedna kopie dohody je určena pro zaměstnavatele, druhá je určena pro zaměstnance. Zaměstnavatel je také povinen uvést do dohody důvod ukončení pracovního poměru, pokud ho o to zaměstnanec požádá. To je důležité ve chvíli, kdy je ukončení pracovního poměru dohodou uzavřeno z důvodu organizačních změn, a tudíž vzniká nárok na odstupné. Ve většině pracovních smluv je zakotvena výpovědní lhůta z pracovního poměru. Ta bývá obvykle dva měsíce, vždy ale v praxi záleží na dohodě mezi oběma stranami.

Výpověď

Jedná se o jednostranný právní úkon (§ 50 Zákoníku práce) na základě kterého končí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby § 51 Zákoníku práce) a to nezávisle na vůli druhého účastníka pracovního poměru. Výpověď může pro ukončení pracovního poměru využít jak zaměstnanec (vzor ke stažení), tak i zaměstnavatel. Podmínky, za kterých skončí pracovní poměr výpovědí danou zaměstnancem i zaměstnavatelem:

  • Musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná,
  • Výpověď doručená druhému účastníku může být odvolána s jeho souhlasem,
  • Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, činí nejméně 2 měsíce a je shodná pro obě zainteresované strany.
  • Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému účastníku a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Pokud výpověď podává zaměstnanec, tak v tomto případě stačí aby písemně obeznámil zaměstnavatele, že s ním "rozvazuje pracovní poměr výpovědí". Důvod proč tak učinil, nemusí být uvedený. Stačí pouze výpověď podepsat a doručit zaměstnavateli. Doručení probíhá buď na firemní podatelně (je nutné nechat si předání výpovědi potvrdit) nebo zasláním výpovědi na adresu zaměstnavatele doporučeně.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů, uvedených v § 52 zákoníku práce, jinak je výpověď neplatná.Tyto důvody jsou např.:

  • Poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem svoje povinnosti vůči zaměstnavateli.
  • Pokud  se zaměstnanec stane nadbytečným.
  • Pokud se zaměstnavatel nebo některá jeho část ruší

I v tomto případě se ale zaměstnavatel a zaměstnanec mohou dohodnout na rozvázání pracovního poměru dohodou.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžité ukončení pracovního poměru se využívá pouze v krajních případech, které jsou definovány v § 55 - 60 Zákoníku práce. Konkrétní důvod musí být v příslušném podání skutkově vymezen. Lze tak učinit jen ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel nebo zaměstnanec o důvodu pro toto opatření dověděl nejpozději do jednoho roku poté, co tento důvod vznikl. Z pohledu zaměstnance jsou důvodem pro takovéto ukončení pracovní poměru například skutečnost, že zaměstnavatel nezaplatil zaměstnanci mzdu do 15 dnů po uplynutí její splatnosti nebo pokud zaměstnanec není podle lékařského posudku schopen vykonávat současnou práci a zaměstnavatel jej nepřevedl v době 15 dní od předložení lékařského posudku na jinou pro něj vhodnou práci.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Ukončení pracovního poměru ve zkušební může být bez udání důvodu učiněno jak zaměstnavatelem, tak i zaměstnancem (§ 66 Zákoníku práce). I zde platí nutnost písemného oznámení (vzor ke stáhnutí), přičemž pracovní poměr skončí dnem doručení, pokud není v žádosti o rozvázání pracovního poměru uvedeno jinak. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů.

Ukončení pracovní poměru uplynutím sjednané doby

V tomto případě skončí pracovní poměr dnem, ke kterému byl sjednán (§ 65 Zákoníku práce). Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se tento poměr změnil na pracovní poměr na dobu neurčitou (pokud se oba účastníci nedohodli jinak).

Na závěr myslete na to, že rozvázání pracovního poměru je významný krok jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Zaměstnanec by měl myslet na to, aby se mu rychle povedlo sehnat nové zaměstnání, pokud chce provést výpověď z pracovního poměru, například dohodou.

Nemocenská po skončení pracovního poměru v roce 2021

Zda budete mít nárok na placenou nemocenskou i po skončení pracovního poměru závisí na tom, jak dlouho po ukončení pracovního poměru vám vznikne pracovní neschopnost. Existuje totiž ochranná lhůta 7 dnů, která běž od ukončení pracovního poměru. Takže pokud pracovní neschopnost vznikne v rámci této lhůty, máte nárok na nemocenské dávky. Tyto dávky ale dostanete až od 15.tého dne nemocenské a dále.  Za 1.-14. den platí náhradu mzdy v době nemocenské zaměstnavatel a jelikož v tuto chvíli žádného nemáte, nedostanete během prvních dvou týdnů nemocenské žádné peníze.

Attachments:
Download this file (vypoved-ve-zkusebni-dobe-vzor.docx)Vzor výpovědi ve zkušební době[ ]13 kB
Download this file (vypoved-vzor.docx)Výpověď vzor[ ]14 kB
Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #480 Pracomat.cz 2021-10-23 19:10
Cituji Nika:


Dobrý den,

děkuji za odpověď.
Zaměstnavatel mi nabídl, že bych mohla poměr ukončit i dřív ...


Dobrý den Niko,

v takové situaci dává smysl se zaměstnavatel dohodnout, vy na tom nijak finančně škodná nebudete - z pohledu výplaty nemocenských dávek.
Citovat
0 #479 Nika 2021-10-22 09:38
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Nika:
Dobrý den.

Dne 31. 12. 2021 mi končí pracovní poměr dohodou. Momentálně mám neschopenku do konce ....


Dobrý den Niko,

změnu na ukončení pracovního poměru k 31.10 myslíte tak, že se chcete dohodnout se zaměstnavatel na tomto datu? Pokud myslíte podání výpovědi, tak by stejně listopad a prosinec běžela výpovědní lhůta a vy končíte k poslednímu prosinci. Pokud jde o finanční zvýhodnění tak předpokládám, že ke konci října už budete v pracovní neschopnosti 14 dní. Od 15 dne vám totiž "platí" nemoc stát. A proto v tomto ohledu nemá vliv zda jste zaměstnaná či nikoliv. Lékaři ukončení pracovní poměru hlásit nemusíte, je povinností zaměstnavatele nahlásit změnu na zdravotní pojišťovnu. A na ÚP se skutečně můžete hlásit až za situace že jste práce schopna - ne v pracovní neschopnosti.


Dobrý den,

děkuji za odpověď.
Zaměstnavatel mi nabídl, že bych mohla poměr ukončit i dřív, kdybych si např. našla novou práci. Napadlo mě mu to nabídnout. Nevidím smysl v tom držet zbytečně místo, na které se nechci vrátit.

Děkuji.

Nika
Citovat
0 #478 Pracomat.cz 2021-10-22 08:40
Cituji Nika:
Dobrý den.

Dne 31. 12. 2021 mi končí pracovní poměr dohodou. Momentálně mám neschopenku do konce ....


Dobrý den Niko,

změnu na ukončení pracovního poměru k 31.10 myslíte tak, že se chcete dohodnout se zaměstnavatel na tomto datu? Pokud myslíte podání výpovědi, tak by stejně listopad a prosinec běžela výpovědní lhůta a vy končíte k poslednímu prosinci. Pokud jde o finanční zvýhodnění tak předpokládám, že ke konci října už budete v pracovní neschopnosti 14 dní. Od 15 dne vám totiž "platí" nemoc stát. A proto v tomto ohledu nemá vliv zda jste zaměstnaná či nikoliv. Lékaři ukončení pracovní poměru hlásit nemusíte, je povinností zaměstnavatele nahlásit změnu na zdravotní pojišťovnu. A na ÚP se skutečně můžete hlásit až za situace že jste práce schopna - ne v pracovní neschopnosti.
Citovat
0 #477 Nika 2021-10-22 08:24
Dobrý den.

Dne 31. 12. 2021 mi končí pracovní poměr dohodou. Momentálně mám neschopenku do konce října a s největší pravděpodobností mi bude prodloužena. K současnému zaměstnavateli se nehodlám vrátit a zvažuji ukončení prac. poměru k 31. 10. Chtěla bych se zeptat, jestli bych nebyla nějak finančně znevýhodněna oproti situaci, kdybych prac. poměr nechala běžet až do doby, kdy mě lékař uschopní. Kdybych ukončila pracovní poměr v době, kdy mi běží neschopnost, musím tuto skutečnost neprodleně hlásit ošetřujícímu lékaři? Dočetla jsem se, že na ÚP (pokud do té doby neseženu místo) bych se mohla nahlásit až po skončení prac. neschopnosti.

Děkuji Nika
Citovat
0 #476 Pracomat.cz 2021-10-06 07:55
Cituji Bohumila:
Dobrý den, děkuji za odpověď na můj dotaz, ale přece je bych chtěla znát ...


Dobrý den Bohumilo,

výpovědní lhůtu můžete dát podle toho jak je nastavena v pracovní smlouvě, tedy pravděpodobně dva měsíce. Nemůžete ji jako zaměstnavatel sám od sebe nijak zkracovat ani prodlužovat (prodloužit jde na základě dohody se zaměstnancem). Pokud chcete "naplánovat" odchod zaměstnance a on s tím souhlasí, je zde dohoda o ukončení pracovního poměru. Pokud nesouhlasí, tak za šest měsíců dáte výpověď a běží dvouměsíční výpovědní lhůta. Výpověď pak musí obsahovat identifikaci obou stran, důvod výpovědi, datum podání výpovědi a další informace vycházející z pracovní smlouvy (právě třeba délku výpovědní lhůty).
Citovat
0 #475 Bohumila 2021-10-06 07:46
Dobrý den, děkuji za odpověď na můj dotaz, ale přece je bych chtěla znát odpověď hlavně na tu první část otázky.
Je možné dát výpověď zaměstnanci z organizačních důvodů (zrušení jeho pracovního místa) s tím, že jeho výpovědní lhůta nebude dva měsíce dle zákona, ale devět měsíců? Pokud ano, je určitě třeba výpovědní dobu uvést do výpovědi? nebo postačí jen datum skutečného ukončení pracovního poměru? Je třeba do výpovědi ještě něco podstatného uvést?

Děkuji, s pozdravem Bohumila
Citovat
0 #474 Pracomat.cz 2021-10-06 07:15
Cituji Bohumila:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Je možné dát výpověď zaměstnanci z organizačních důvodů ...


Dobrý den Bohumilo,

začnu od konce. Jelikož je dohoda dobrovolným aktem obou stran, tak její podmínky nejsou nijak omezeny. Ať už jde o odstupné nebo dobu kdy bude pracovní poměr ukončen. Proto mi pro popisovanou situaci přijde jako nejvhodnější řešení. Výpovědní lhůta může být prodloužena na základě vzájemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (písemné). Ale v takovém případě je už snazší uzavřít předem dohodu.
Citovat
0 #473 Bohumila 2021-10-06 07:07
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Je možné dát výpověď zaměstnanci z organizačních důvodů (zrušení jeho pracovního místa) s tím, že jeho výpovědní lhůta nebude dva měsíce dle zákona, ale devět měsíců? Pokud ano, je určitě třeba výpovědní dobu uvést do výpovědi? nebo postačí jen datum skutečného ukončení pracovního poměru?
Je možné podepsat se zaměstnancem dohodu o ukončení pracovního poměru, který skončí až za 9 měsíců, kdy se zaměstnavatel zaváže v dohodě uhradit zaměstnanci odstupné?
Děkuji, s pozdravem Bohumila
Citovat
+1 #472 Pracomat.cz 2021-06-04 12:04
Cituji Eliška:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do 10. května jsme kvůli covidu měli zavřeno a 10.5 jsme otevřeli 31.5. jsem podepsala ...


Dobrý den Eliško,

vím, že se to může zdát jako drobnost, ale pravděpodobně jste podepsala dohodu o ukončení pracovního poměru, nikoliv výpověď. Obě totiž mají svoje specifika a jiná pravidla. Ale zpět k dotazu. Pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci z důvodu uzavření nebo omezení provozu na základě mimořádných krizových opatření přijatých vládou v souvislosti s koronavirem, jedná se o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele, a zaměstnanci náleží náhrada mzdy dle § 208 zákoníku práce, a to ve výši 100 % průměrného výdělku. Zaměstnavatel má pak nárok na kompenzační programy ze strany státu.
Citovat
0 #471 Eliška 2021-06-03 18:39
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do 10. května jsme kvůli covidu měli zavřeno a 10.5 jsme otevřeli 31.5. jsem podepsala se zaměstnavatelem výpověď dohodou k 1.6. Momentálně řešíme výplatu, kdy mi zaměstnavatel tvrdí, ze za prvních 10 dnů nemám nárok na náhradu mzdy. Rada bych se zeptala, jestli to tak skutečně je. Předem děkuji za odpověď.
Citovat
0 #470 Pracomat.cz 2021-04-30 08:45
Cituji Hana:
Děkuji za odpověď. Ano, to je mi jasné ...


Dobrý den Hano,

samozřejmě. Stejně jako zaměstnavatel, tak i vy můžete dát výpověď kdykoliv. A pracovní poměr končí k dohodnutému datu smlouvy bez ohledu na další okolnosti - běžící výpovědní lhůta, nemoc atd...
Citovat
0 #469 Hana 2021-04-29 22:11
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Hana:
Dobrý den,
mám uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou do 23.7.2021....


Dobrý den Hano,

ano výpověď můžete dostat i se smlouvou na dobu určitou. Pokud by výpověď byla podána během května, výpovědní lhůta by uplynula koncem července. Dříve by pracovní poměr skončil, protože by uplynula sjednaná doba. V tomto ohledu tedy není rozdíl, zda smlouvu neprodloužíte nebo dostanete během května výpověď.


Děkuji za odpověď. Ano, to je mi jasné, že dostat výpověď můžu kdykoliv. Jde mi ale hlavně o to, zda můžu podat výpověď já - s tím, že by výpovědní lhůta skončila dnem ukončení pracovního poměru a netrvala by tedy celé dva měsíce.
Děkuji.
Citovat
+1 #468 Pracomat.cz 2021-04-29 21:17
Cituji Hana:
Dobrý den,
mám uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou do 23.7.2021....


Dobrý den Hano,

ano výpověď můžete dostat i se smlouvou na dobu určitou. Pokud by výpověď byla podána během května, výpovědní lhůta by uplynula koncem července. Dříve by pracovní poměr skončil, protože by uplynula sjednaná doba. V tomto ohledu tedy není rozdíl, zda smlouvu neprodloužíte nebo dostanete během května výpověď.
Citovat
0 #467 Hana 2021-04-29 18:29
Dobrý den,
mám uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou do 23.7.2021. Je možné, abych dala výpověď během května, tj. výpovědní doba by začala běžet dne 1.6., ale netrvala by celé dva měsíce, ale jen do toho 23.7.?
Vím, že smlouva na dobu určitou skončí tak jako tak uplynutím daného termínu, ale chci se vyhnout tomu, že pokud sdělím, že o prodloužení smlouvy nemám zájem (směny se plánují měsíc dopředu, takže to bude asi nevyhnutelné), najde si zaměstnavatel důvod dát výpověď mně. Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #466 Pracomat.cz 2021-03-01 15:29
Cituji Martina:
Dobrý den.Jsem 2 měsíce v práci po operaci ,částečné odstranění ...


Dobrý den Martino,

zaměstnavatel vás může přeřadit jen na podobný typ práce, který odpovídá pracovní náplní vaší pracovní smlouvy. Pokud se jedná o jiný typ práce, tak vás bez vašeho souhlasu nemůže přeřadit na jinou práci.
Citovat
0 #465 Martina 2021-03-01 12:49
Dobrý den.Jsem 2 měsíce v práci po operaci ,částečné odstranění menisku na levé noze.Moje práce převážně vyžaduje stání na jedné noze,levé , téměř celou 8 hodinovou směnu. Koleno mi po dlouhém stání a i po delším chození otéká a dost bolí,proto chci odejít ze zdravotních důvodů.V práci je možné pouze stát nebo dlouhé chození.Může mi nařídit náhradní práci i když mi jejím výkonem klesne plat?Mohu ji odmítnout?Nyní vykonávám práci s úkolovou mzdou (kde si vydělám velmi slušně) ,na jiné pozici je hodinová a tak by mi klesnul plat.Děkuji za odpověď
Citovat
0 #464 Pracomat.cz 2021-01-11 14:52
Cituji Šárka:
Dobrý den,
pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav úraz, 2 operace, artritida)posudkový lékař dne 29.12.2020 ...


Dobrý den Šárko,

začnu od konce. Ať už při ukončení pracovního poměru dohodou nebo při výpovědi dané zaměstnavatelem z důvodu dlouhodobého pozbytí pracovní způsobilosti dle § 52 písm. e) ZP. platí že ani v jednom z výše uvedených způsobů ukončení pracovního poměru vám nenáleží nárok na odstupné. Pracovní poměr by se ukončoval v aktuálním čase, protože pokud to chápu správně, tak jste v pracovní neschopnosti.  Vaše pracovní neschopnost skončí podle zákona o nemocenském pojištění 30. dnem následujícím po dni, v němž budete uznána za invalidní. Se zaměstnavatelem doporučuji komunikovat a o vašem zdravotním stavu ho informovat.
Citovat
0 #463 Šárka 2021-01-11 10:33
Dobrý den,
pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav úraz, 2 operace, artritida)posudkový lékař dne 29.12.2020 rozhodl o přiznání inv. důchodu III. stupně na přechodnou dobu, (pokles prac schopnosti o 70%) zpětně od 23.11.2020, aby to navazovalo na 3.prodloužení podpůrčí doby. Mám zaměstnavateli předložit tento posudek nebo vyčkat na rozhodnutí. K jakému datu mi musí lékař ukončit neschopenku, na které nyní jsem? Je zaměstnavatel na zákl.invalidity oprávněn ukončit pracovní poměr? Byla jsem u něj 35 let. Při předběžné komunikaci pro mě neměl práci na HPP z důvodu reorganizace a nabízel mi práci na dohodu, nechtěl přistoupit na zkrácený úvazek. Předpokládám, že pokud mám invaliditu, nebudu mít nárok na odstupné a pokud budu chtít DPČ budu muset ukončit prac. poměr dohodou, nevím zda zpětně k datu invalidity nebo v aktuálním čase. děkuji
Citovat
0 #462 Pracomat.cz 2020-12-20 20:40
Cituji Markéta:
Dobrý den, pracovala jsem půl roku pro společnost na IČO. Měli jsme tedy Smlouvu o poskytování služeb...


Dobrý den Markéto,

nejsem si jist, co jste přesně podepsala, protože jako živnostník nejste zaměstnancem dané firmy, ale spíše jejím obchodním partnerem. Obecně však platí, že podpis jakékoliv smlouvy je dobrovolný akt obou zúčastněných stran a prokázat, že jste podepsala pod tlakem je velmi obtížné. Odvolat podepsanou smlouvu nemůžete. Zvažte sama, zda chcete situaci řešit s právníkem. Není to tak, že nemáte šanci uspět, ale ani nejste na první pohled " v jasném právu".
Citovat
0 #461 Markéta 2020-12-20 20:31
Dobrý den, pracovala jsem půl roku pro společnost na IČO. Měli jsme tedy Smlouvu o poskytování služeb. Bohužel se mi v práci nedařilo, stalo se mi, že jsem zaslala peníze na špatný účet. Chyb na mé straně bylo dost, vím. Ve smlouvě však stojí dvouměsíční odstoupení. Minulý týden jsem podepsala dohodu u končení ke dni. Tedy bez dvouměsíční výpovědi. Mám právo se ještě odvolat? Byla to moje hloupost takto podepsat dohodu? Byl na mě vyvolán tlak firmy. Poradte mmi prosím. Nevím, zda-li s tím jít za právníkem.

Děkuji
Citovat
0 #460 Pracomat.cz 2020-12-19 13:59
Cituji David:
Dobrý den, dostali jsme v práci dohodu o rozvázání pracovního poměru ze strany ...


Dobrý den Davide,

pracovní volno bez náhrady mzdy (či platu) před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu (max. na 1 půlden v týdnu) při ukončení pracovního poměru (ať už dohodou nebo výpovědí) po dobu odpovídající výpovědní době v délce 2 měsíců, při důvodech uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce . Váš případ spadá do odstavce a) - ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část. Zaměstnavatel má tedy pravdu v tom, že na tyto půl dny máte nárok až dva měsíce před faktickým ukončením pracovního poměru.
Citovat
0 #459 David 2020-12-18 13:57
Dobrý den, dostali jsme v práci dohodu o rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Ruší firmu. Máme to z odstupným které nám náleží, ale jde oto že jsme podepsali dohodu v říjnu a nemáme prý nárok na neplacené 4 hodiny týdně na hledání zaměstnání dřív než dva měsíce před odchodem z firmy. Firma se zavírá v únoru.Jaká je prosím pravda? Děkuji, Motyčka
Citovat
0 #458 Pracomat.cz 2020-11-28 08:21
Cituji Marek:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat pokud mám ze zdravotních důvodů výpoveť, a pracuji ve firmě méně než rok, mám nárok ...


Dobrý den Marku,

zkrácený úvazek nemá vliv na nárok na odstupné. Jelikož jste u zaměstnavatele méně než rok, máte nárok na odstupné ve výši jednonásobku průměrného výdělku
Citovat
0 #457 Marek 2020-11-28 07:59
Dobrý den, chtěl bych se zeptat pokud mám ze zdravotních důvodů výpoveť, a pracuji ve firmě méně než rok, mám nárok na odstupné,pracoval jsem tam na poloviční úvazek a jsem v ID děkuji
Citovat
+1 #456 Pracomat.cz 2020-11-13 19:33
Cituji Kamila:
Dobry den, chtela bych se zeptat ...


Dobrý den Kamilo,

dohoda o ukončení pracovního poměru je dobrovolným aktem obou zúčastněných stran a proto ji lze uzavřít i během pracovní neschopnosti. Dále platí, že během pracovní neschopnosti nemůžete být registrována na úřadu práce. Na ÚP se lze registrovat až poté co skončí pracovní pracovní neschopnost. Do té doby budete mít nárok na běžné nemocenské dávky.
Citovat
0 #455 Kamila 2020-11-13 11:06
Dobry den, chtela bych se zeptat jsem jiz delsi dobu na docasne praovni neschopnosti. Mohu podat dohodu o ukonceni pracovniho pomeru kdyz jsem v neschopnosti a co se pak stane kdyz mi skonci pracovni pomer a ja budu stale na nemocenske dostanu nejake penize? Musim se hlasit na urad prace? Dekuji za odpoved.
Citovat
+2 #454 Pracomat.cz 2020-11-04 17:01
Cituji Petr Hron:
Dobrý den,(v lednu 2 roky na neurčito)pracuji ve firmě kde se suší a taví ....


Dobrý den Petře,

je důležité mít na paměti, že každá výpověď ze zdravotních důvodů musí být podložena zdravotním posudkem, ve kterém je přesně definována příčina pracovní neschopnosti. Sám od sebe nemůžete dát či dostat "výpověď ze zdravotních důvodů". Nicméně výpověď jako zaměstnanec pochopitelně podat můžete.
Citovat
0 #453 Petr Hron 2020-11-04 15:48
Dobrý den,(v lednu 2 roky na neurčito)pracuji ve firmě kde se suší a taví materiál na výrobu hadic.Nad stroji není žádné odsávání,tak se veškeré splodiny rozprostírají po celé hale.Ze začátku mne to dráždilo v krku,ale s přibývající výrobou už mi to začalo vyvolávat dosti vážné potíže s dechem tedy astma.Nemáme žádné doporučení nebo nařízení nosit ochranné prostředky. Sám od sebe nosím respirátor,ale nedá se v tom 8 hod vykonávat přidělená činnost,hrozně mne to zmáhá,ještě když je to nyní povinné všude,kam člověk vyjde.
Tak jsem se chtěl zeptat na výpověď ze zdravotních důvodů podanou mnou.
Děkuji,za odpověď S pozdravem Petr H.
Citovat
0 #452 Pracomat.cz 2020-09-18 15:09
Cituji Crock:
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak se bude počítat proplacení dovolené při skončení pracovního poměru ...


Dobrý den Crocku,

pokud jste v dlouhodobé pracovní neschopnosti, tak se pro výpočet dovolené nejspíše použije institut pravděpodobného výdělku. Ten se počítá následujícím způsobem:

Pokud zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dní, tak se při výpočtu použije pravděpodobný výdělek, který zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, který zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, kterého by zřejmě dosáhl.

Pokud jste odpracoval 21 dní a více, použije se pro výpočet dovolené poměrná část odpracované doby. Příklad: Odpracoval jste 30 dní, s celkovou mzdou 30 000 Kč, náhrada za dovolenou pro jeden den bude 30 000 / 30 = 1 000 Kč.
Citovat
0 #451 Crock 2020-09-18 12:40
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak se bude počítat proplacení dovolené při skončení pracovního poměru k 31.10. Zbývá loňská i letošní dovolená (celkem půjde asi o 35 dní) přičemž pravděpodobně až do skončení prac. poměru bude trvat pracovní neschopnost. Někde se uvádí výpočet z průměrného výdělku za poslední kvartál. Z čeho bude tedy výpočet proveden, budu-li brát nemocenskou? Mnohokrát děkuji.
Citovat
+2 #450 Pracomat.cz 2020-09-11 08:33
Cituji Lucie Ch.:
Dobrý den, prosím o radu. Já a má kolegyně jsme na základě vzájemné dohody podepsaly se zaměstnavatelem Dohodu o rozvázání PP k 30.9. 2020. Jelikož se jedná o velkou firmu, probíhalo to prostřednictvím našeho vedoucího prodejny...


Dobrý den Lucie,

na něco takové samozřejmě nárok není a vedoucí se chová protiprávně. Pokud vám je nevydá, doporučuji napsat přímo jeho nadřízených s popisem situace a varování před případnou kontrolou ze strany inspektorátu práce.
Citovat
0 #449 Lucie Ch. 2020-09-10 19:38
Dobrý den, prosím o radu. Já a má kolegyně jsme na základě vzájemné dohody podepsaly se zaměstnavatelem Dohodu o rozvázání PP k 30.9. 2020. Jelikož se jedná o velkou firmu, probíhalo to prostřednictvím našeho vedoucího prodejny. Obě jsme podepsaly listiny již podepsané zaměstnavatelem. Vedoucí nám ale odmítl vydat kopii pro nás s vysvětlením, že si kopii podrží u sebe do skončení našeho prac. poměru, abychom se prý "nehodily marod". S ničím takovým jsem se v životě nesetkala. Má na toto jednání zaměstnavatel nárok?? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #448 Pracomat.cz 2020-08-26 15:38
Cituji Michal Růžička:
Dobrý den chci se zeptat ...


Dobrý den Michale, 

nutně musíte dodat doklad o ukončení pracovního poměru (v tomto případě vaše oznámení o ukončení pracovního poměru ve zkušební době), ostatní dokumenty lze dodat později.
Citovat
0 #447 Michal Růžička 2020-08-25 21:57
Dobrý den chci se zeptat co mám dělat když jsem ukončil zkušební dobu dne 20.8 ale jestě nemám podepsaný papír o ukončení. Musím i tak mít papír sebou abych se mohl prozatím zapsat na úřad práce mezitím co hledám jiné zaměstnání? Bylo mi řečeno že to bude hotové až koncem měsíce.
Citovat
+1 #446 Pracomat.cz 2020-08-25 20:42
Cituji Marcel:
Dobrý den,mám dotaz ohledně výpovědi...


Dobrý den Marceli,

máte tři možnosti:

1) řádně dočerpat výpovědní lhůtu a až poté nastoupit do nového zaměstnání

2) domluvit se současným zaměstnavatelem na zkrácení výpovědní lhůty

3) "utéct" ze současného zaměstnání a výpovědní lhůtu nedokončit - tím se vystavujete riziku žaloby ze strany zaměstnavatele, který má pak právo žalovat vás za ušlý zisk při nedodržení pracovní smlouvy

Osobně bych doporučoval možnosti 1 nebo 2.
Citovat
0 #445 Marcel 2020-08-25 18:47
Dobrý den,mám dotaz ohledně výpovědi, mám domluvenou práci v zahraničí a nynější zaměstnavatel mě nechce pustí driv než za 2 měsíce. Co s tím jde udělat? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #444 Pracomat.cz 2020-08-17 19:21
Cituji Stanislava Růžičková:
Dobrý den, právě jsem dostala výpověď. Jsem ve ...


Dobrý den Stanislavo, 

pokud Váš text chápu správně, tak Vás bohužel budu muset zklamat. Klíčový je totiž právě fakt, že jste ve zkušební době. V rámci ní zaměstnanec ani zaměstnavatel nedává formálně výpověď, ale ukončuje pracovní vztah. Toto "slovíčkaření" má faktické právní dopady. Rozvázat pracovní poměr lze právě i bez udání důvodu a to zda s ním souhlasíte na něj nemá vliv. Podpisem se stvrzuje předání ukončení pracovní poměru a nikoliv vlastní ukončení. Takže z pohledu zákoníku práce je vše v pořádku. To, že morálně popisované chování není správné, je věc jiná. Co můžete dělat je stěžovat si na paní u jejích nadřízených. Říci, že Vám nebyla schopna povědět důvod ukončení pracovního poměru - i když se to nemusí, je to slušností, už jen z toho důvodu, ať víte čeho se pro příště vyvarovat.
Citovat
0 #443 Stanislava Růžičková 2020-08-17 09:56
Dobrý den, právě jsem dostala výpověď. Jsem ve zkusebni dobe. Jsrm zamestnana u ČD, jako průvodčí. Vypoved jsem dostala bez udání duvodu a nesouhlasim s ni. Byla mi předložena k podpisu, ale ja ji nepodepsala. Vypoved mi dávala pracovnice personalniho oddělení. Ktera me i prijimala. P. Svobodová, je proti mě silně zaujatá, a to od chvíle, kdy jsem ji oznámila, kolik mame dětí (kvůli rezijce). Bohužel jeji přímý nadřízený, má dovolenou a jeho zástupce, je p. Svobodové kamaradka. P. Svobodová, mě řekla, že má tu svedkyni (právě tu zástupkyni jejího přímého nadřízeného), která je svědkem, že mi je podavana výpověď - nebo-li rozvázání pracovního poměru ve zkusebni dobe, a ja ji odmitla podepsat. A ze mi tedy bude zaslana postou. Ještě mi nakonec řekla, ze dnesek je posledním dnem, trvání pracovního pomeru. Kdyz jsem chtěla znát duvod, rekla mi, ze neni povinna, mi jakykoliv důvod sdelovat.
Chci se zeptat, co mam ted delat? Jak se mam branit? Za kym jit? Chtěla jsem jit tedy ještě teď do prace (procházim měsíčním kurzem pro průvodčí/Vlakvedouci), když mi ještě dnes, trvá pracovní poměr, tak abych neměla neomluvenou absenci,ale prave na kurzu mi bylo sdeleno lektorkou, ze ji volala z personalniho, ze me odhlasila z kurzu, že jsem tam jiz nadbytecna.
V pracovním poměru HPP - jsem od 1.8.2020, na dobu určitou = 1 rok, s následnym prodloužením na dobu neurčitou.
Prosím pomozte mi, takove jednani, prece nemůže jen tak nekomu projít. Děkuji Vám, za případnou zpětnou reakci a snad i možnou dobrou radu.

S pozdravem Růžičková
Citovat
0 #442 Pracomat.cz 2020-08-13 07:40
Cituji Jana Óváry:
Dobrý den.Chci se zeptat,manžel je řidič kamionu na HPP a ráda bych věděla co dělat.když nedostal ke ...


Dobrý den Jano,

z toho co píšete, tak zaměstnavatel vůbec nerespektuje zákoník práce. Za mě je nejlepší řešení rozvázání pracovního poměru dohodou, které může být okamžité. Můžete zaměstnavatele upozornit, že pokud s tímto nebude souhlasit, upozorrníte na jeho nekalé praktiky inspektorát práce. Věřím, že to pro něj bude dostatečnou motivací a manželovi se díky tomu podaří ukončit pracovní poměr a najít nového, férového zaměstnavatele.
Citovat
0 #441 Jana Óváry 2020-08-12 23:28
Dobrý den.Chci se zeptat,manžel je řidič kamionu na HPP a ráda bych věděla co dělat.když nedostal ke smlouvě platební výměr a mzda je pokaždé jiná.tzn.-zaměstnavatel tvrdí,že není placený podle ujetých km,ale není od zaměstnavatele stanoven ani žádný platový tarif a na výplatním lístku je každý měsíc jen 160h,není na něm uvedená náhrada stravného a nesedí ani dny čerpané dovolené.Zaměstnavatel bez upozornění dovolenou krátí za dny ,kdy manžel dojíždí z důvodu nepřidělení nakládky dřív.Není mu ani placena doba na firmě,kdy se provádí údržba auta a to i když má kartu řidiče v tachografu nastavenou na tzv.jinou práci.Dále není na cesty vybaven zálohou na stravné či jinými prostředky a tudíž se kolikrát neměl jak dostat domů když musel nechat kamion mimo firmu,protože byl tzv.vyjetý a nebo neměl pro něj zaměstnavatel nakládku.Jak v tomto případě rozvázat pracovní poměr,aby mohl odejít okamžitě k jinému autodopravci.A tímto nám vzniká poslední problém a to ten,že nynější zaměstnavatel nedá odcházejícím řidičům poslední mzdu s tím,že z toho uhradí poškození vozidel ke kterému však nedošlo a nebo je to poškození odpovídající době používání vozidla,tzv opotřebení stářím a provozem vozidla.Děkuji za pomoc ,s podravem =Ováry Jan
Citovat
0 #440 Pracomat.cz 2020-07-23 19:02
Cituji Crock:
Dobrý den,
rád bych ukončil pracovní poměr s ....


Dobrý den Crocku,

1) ano, čerpání loňské dovolené můžete určit sám i ve výpovědní lhůtě, po 1.7. letošního roku
2) nemusí vám umožnit ji vyčerpat, ale musí vám v takovém případě zbývající nevyčerpanou dovolenou proplatit
Citovat
0 #439 Crock 2020-07-23 18:48
Dobrý den,
rád bych ukončil pracovní poměr s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Mám ještě celou loňskou dovolenou + letošní. Od 1.7. si mohu určit loňskou dovolenou sám pokud ji oznámím alespoň 14 dní předem. 1) Platí to i ve výpovědní lhůtě, může mi zaměstnavatel v tomto nějak zabránit např. z kapacitních důvodů?
2) musí mi zaměstnavatel umožnit čerpat alespoň část letošní dovolené nebo může trvat na jejím proplacení?

Mnohokrát děkuji
Citovat
0 #438 Pracomat.cz 2020-07-01 16:18
Cituji Blanka:
Dobrý den, dostala jsem výpověď v pracovní neschopností s dvouměsíční ...


Dobrý den Blanko,

během pracovní neschopnosti můžete dostat výpověď v případě, že se ruší zaměstnavatel nebo jeho část, případně pokud se stěhuje. Zhoršení ekonomické situace není důvod k výpovědi během pracovní neschopnosti. Každopádně nárok na odstupné při platné výpovědi máte (pokud se nejedná o výpověď za porušení pracovních povinností či kázně).
Citovat
0 #437 Blanka 2020-07-01 12:59
Dobrý den, dostala jsem výpověď v pracovní neschopností s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Z důvodu špatné ekonomické situace - omezení výroby. Je to v pořádku? A mám nárok po vypršení dvouměsíční výpovědní doby na odstupné?
Citovat
0 #436 Pracomat.cz 2020-06-26 13:05
Cituji Martin:
Dobrý den,
u nás v práci se ve velkém každý měsíc ....


Dobrý den Martine,

u nového zaměstnavatele můžete zrušit pracovní poměr ve zkušební době hned první den - což v praxi může znamenat, že do práce ani fyzicky nenastoupíte. Jen pozor na to, že si tímto u potenciálního budoucího zaměstnavatele neuděláte dobré jméno - samozřejmě to vadí jen v případě, že k němu někdy v budoucnu budete opět chtít nastoupit.
Citovat
0 #435 Martin 2020-06-26 12:15
Dobrý den,
u nás v práci se ve velkém každý měsíc propouští. Mohu podepsat smlouvu u nového zaměstnavatele s nástupem za 2 měsíce a případně tuto smlouvu ještě před nástupem vypovědět, kdybych výpověď nakonec nedostal?
Moc Vám děkuji.
Citovat
+1 #434 Pracomat.cz 2020-06-24 21:19
Cituji Karolina:
Dobry den, ukoncila jsem ve zkusebni ...Dobrý den Karolíno,
pokud jste úspěšně nedokončila zkušební dobu, budete ji u zaměstnavatele opakovat.
Citovat
0 #433 Karolina 2020-06-24 06:25
Dobry den, ukoncila jsem ve zkusebni dobe pracovni pomer na dobu urcitou. Po dvou mesicich se budu znovu vracet k zamestnavateli. Dostanu opet novou pracovni smlouvu se zkusebni dobou? Dekuji
Citovat
0 #432 Pracomat.cz 2020-06-17 20:45
Cituji Miki:
Dobrý den, zaměstnavatel mě poslal na lékařskou prohlídku. V lékařském posudku je uvedeno že jsem dlouhodobě pozbyl pracovní způsobilost v práci.... takže nemůžu. Tedy 15. nebo až 16. den?


Dobrý den Miki,

děkuji za připomenutí, jak jsou texty poměrně dlouhé, tak jsem přehlédl. Za mě tedy:

1) nemůžete vykonávat současnou práci, máte na to lékařské potvrzení s datumem její platnosti
2) zaměstnavatel vás k výkonu této práce nemůže nutit
3) může váš přeřadit na jinou pozici, pokud odpovídá náplni vaší pracovní smlouvy
4) pokud takovou nemá, tak jste na překážkách na straně zaměstnavatele a čekáte na jeho reakci - tedy buď vám vyplácí překážky nebo dá výpověď
5) proto pořád nerozumím, proč se tak ženete do podání výpovědi z vaší strany –> chápu, že se vás snaží zastrašit, ale nenechal bych se
6) to že předstírá, že lékařské potvrzení neexistuje mu mnoho nepomůže, máte ho
7) pokud však přece jen chcete výpověď podat vy, tak 16tý den, po uplynutí 15ti denní lhůty
Citovat
0 #431 Miki 2020-06-17 20:35
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Miki:
Který den můžu podat okamžitou výpověď ze ...


Dobrý den Miki,

podle mého je zásadní informace, zda jste zdravotně způsobilý vykonávat současnou práci, nebo máte lékařský posudek na to, že tuto práci vykonávat nemůžete. V textu tuto informaci nikde nemohu najít.

Viz v komentu níže, kopíruji: Dobrý den, zaměstnavatel mě poslal na lékařskou prohlídku. V lékařském posudku je uvedeno že jsem dlouhodobě pozbyl pracovní způsobilost v práci.... takže nemůžu. Tedy 15. nebo až 16. den?
Citovat
0 #430 Pracomat.cz 2020-06-17 20:27
Cituji Miki:
Který den můžu podat okamžitou výpověď ze ...


Dobrý den Miki,

podle mého je zásadní informace, zda jste zdravotně způsobilý vykonávat současnou práci, nebo máte lékařský posudek na to, že tuto práci vykonávat nemůžete. V textu tuto informaci nikde nemohu najít.
Citovat
0 #429 Miki 2020-06-17 11:28
Který den můžu podat okamžitou výpověď ze zdravotních důvodů? Když běží lhůta 15 dní, kdy mi zaměstnavatel nepřidělí práci (sděleno pouze ústně nemám pro Vás práci), tak mám podat výpověď až 16. den nebo už 15. den? A jak postupovat, když zaměstnavatel odmítne, já musím výpověď poslat poštou (15. nebo 16. den?), ale platnost je až od DORUČENÍ, takže prakticky až poslední možný den vyzvednutí.... co se děje těch 7 - 14 dní, než si zaměstnavatel poštu vyzvedne? Co mi hrozí, když mi bude chtít najednou přidělit nějakou práci a já odmítnu s tím, že jsem poslal výpověď? Jak postupovat?

Asi je to zmatené, je to komplikované, zkusím upřesnit. Mám na mysli okamžitou výpověď ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů. Zaměstnavatel odmítá dát výpověď, zároveň odmítá převzít moji výpověď, požaduje, ať předložím žádost o rozvázání prac. poměru dohodou. V jiném případě to bude rozporovat a budeme to řešit soudně... Je to druh manipulace. Inspektorát práce je seznámen, odkazuje mě na právníka, advokáta, ale na to nemám peníze. Proto prosím o radu, jak to udělat správně, aby nemohl zam. moji výpověď napadnout z malicherné chyby... např. datum podání. Od předání lékařského posudku (pozbytí dlohodobě způsobilosti k výkonu práce) běží lhůta 15 dní, kdy mi zaměstnavatel nepřidělil práci. Který den můžu podat okamžitou výpověď? Už 15. den, nebo nejdříve 16. den? Praktiky zde jsou takové, že jsou schopní mi dát absenci a domluvit se mezi sebou na svědectví... dá se říci novodobá šikana... toto nechci zde řešit, patří to jinde. Prosím o sdělení, který den můžu podat okamžitou výpověď, aby to bylo nenapadnutelné a hlavně co mi hrozí v době, než poštu převezme zam. (bohužel podle ZP platí den doručení, nikoli odeslání). Děkuji moc za odpovědi.
Citovat
0 #428 Pracomat.cz 2020-06-17 10:59
Cituji Miki:
Který den můžu podat okamžitou výpověď ze zdravotních důvodů? Když běží lhůta 15 dní, kdy mi zaměstnavatel nepřidělí práci (sděleno pouze ústně nemám pro Vás práci), tak mám podat výpověď až 16. den nebo už 15. den? A jak postupovat, když zaměstnavatel odmítne, já musím výpověď poslat poštou (15. nebo 16. den?), ale platnost je až od DORUČENÍ, takže prakticky až poslední možný den vyzvednutí.... co se děje těch 7 - 14 dní, než si zaměstnavatel poštu vyzvedne? Co mi hrozí, když mi bude chtít najednou přidělit nějakou práci a já odmítnu s tím, že jsem poslal výpověď? Jak postupovat?


Dobrý den Miki,

přiznám se, že jsme z vašeho popisu trochu zmatený. Vezmu to více do podrobna a popíši obě možnosti. Pokud nejste schopen vykonávat svoji práci dle lékařského posudku, pak pro vás musí zaměstnavatel zajistit jinou práci. Pokud nemá stejnou náplň jako ta současná, tak ji nemusíte příjmout. V takovém případě vám zaměstnavatel dál musí vyplácet mzdu. V praxi pak přistupuje k výpovědi pro zdravotní nezpůsobilost. Pokud chcete ukončit pracovní poměr vy (dle lékařského posudku svoji práce i nadále vykonávat můžete), tak pošlete výpověd doporučeně a od jejího převzetí zaměstnavatel (respektive od začátku následujího měsíce, běží dvou měsíční výpovědní lhůta). Nadále jste během výpovědní lhůty povinnen vykonávat práci pro svého současného zaměstnavatele (pokud jste toho zdravotně schopen).
Citovat
0 #427 Miki 2020-06-17 10:06
Který den můžu podat okamžitou výpověď ze zdravotních důvodů? Když běží lhůta 15 dní, kdy mi zaměstnavatel nepřidělí práci (sděleno pouze ústně nemám pro Vás práci), tak mám podat výpověď až 16. den nebo už 15. den? A jak postupovat, když zaměstnavatel odmítne, já musím výpověď poslat poštou (15. nebo 16. den?), ale platnost je až od DORUČENÍ, takže prakticky až poslední možný den vyzvednutí.... co se děje těch 7 - 14 dní, než si zaměstnavatel poštu vyzvedne? Co mi hrozí, když mi bude chtít najednou přidělit nějakou práci a já odmítnu s tím, že jsem poslal výpověď? Jak postupovat?
Citovat
0 #426 Pracomat.cz 2020-06-17 04:00
Cituji Miki:
Dobrý den, zaměstnavatel mě poslal na lékařskou prohlídku. V lékařském posudku je uvedeno že jsem dlouhodobě pozbyl pracovní způsobilost v práci. Na základě tohoto posudku mne zaměstnavatel nutí podepsat rozvázání pracovního poměru dohodou...


Dobrý den Miki, 

v první řadě určitě nepřistupujte na na dohodu. Zaměstnavatel bych upozornil, že pokud nebude akceptovat lékařský posudek / převezme výpověď, obrátíte se na inspektorát práce. Věřím, že to pro něj bude dostatečná motivace jednat dle zákoníku práce, z toho co píšete se zdá, že bude mít nesrovnalostí více a případná kontrola by pro něj nemusela dopadnout dobře. Výpověď můžete zaslat doporučeně s dodejkou, tak budete mít důkaz o tom, že výpověď byla doručena.
Citovat
0 #425 Miki 2020-06-16 22:29
Dobrý den, zaměstnavatel mě poslal na lékařskou prohlídku. V lékařském posudku je uvedeno že jsem dlouhodobě pozbyl pracovní způsobilost v práci. Na základě tohoto posudku mne zaměstnavatel nutí podepsat rozvázání pracovního poměru dohodou. Ústně mi sdělil, že nemá pro mne jinou práci (písemné potvrzení ani svědky o tom nemám). Původní požadovanou okamžitou výpověď danou zaměstnancem odmítá převzít (zjistil, že by musel platit 2m náhradu mzdy). Předtím mi odmítl písemně potvrdit převzetí lékařského posudku (jím vyžádaného). Tím opakovaně porušuje zákoník práce. Pro riziko absence jsem znovu na nemocenské. Jak mám postupovat, pokud moji výpověď odmítne 15. den od doručení lékařského posudku (posláno poštou a datovou schránkou) převzít osobně a poštou bude zdržovat převzetí na poslední možný den (pokud vůbec vyzvedne)? Co mi hrozí, pokud popře, že pro mne neměl jinou práci a nyní bude tvrdit, že ji má (měl) a já jsem nenastoupil do práce? Nechce mi písemně potvrdit, že pro mne nemá jinou práci. Jak postupovat, aby nedošlo k absenci a tím hrubému porušení, na základě kterého by mi nevyplatil náhradu mzdy a mohl okamžitě rozvázat prac. poměr? Může toto nastat v období, kdy já odešlu výpověď a než ji převezme z pošty? Osobně mi ji odmítá převzít. Jak se posuzuje lhůta 15 dní? Kdy přesně mám výpověď předat? 15. nebo až 16. den? Prosím, spěchá.
Citovat
0 #424 Pracomat.cz 2020-06-16 15:51
Cituji Petra:
Dobrý den,
podepsala jsem výpověď dohodou dle §49 zákoníku práce. Bylo mi ale následně sděleno, že mi nenáleží nárok na stravenky. V dohodě ...


Dobrý den Petro,

nárok na stravenky i jako zaměstnanec "na odchodu" samozřejmě máte, pokud nedošlo k jejich zrušení na základě interního předpisu. Co se týče vytýkacího dopisu, tak jeho Obsah ani forma není právně ošetřena. Může tedy být zaslaný i e-mailem, jen musí zaměstnavatel doložit, že k vám dorazil a přečetla jste ho. Rovněž nemusí být nutně podepsán zaměstnavatel (společnost), ale stačí osoba, která je oprávněna za něj jednat.
Citovat
0 #423 Petra 2020-06-15 15:14
Dobrý den,
podepsala jsem výpověď dohodou dle §49 zákoníku práce. Bylo mi ale následně sděleno, že mi nenáleží nárok na stravenky. V dohodě o ukončení pracovního poměru dle ustanovení §49 zákoníku práce jsme se dohodli na ukončení pracovního poměru dnem ..... O nepřiznáni benefitů ve formě stravenek jsem ničeho nepodepisovala. Zjistila jsem, že zaměstnavatel tento benefit musí poskytovat všem zaměstnancům nebo žádnému, jinak dojde k diskriminaci jednotlivého zaměstnance a byl by to podnět pro kontrolu dotyčného orgánu. Vzhledem k tomu, že ostatní zaměstnanci tento benefit mají, měla bych mít nárok i já.
Nebyla jsem vyrozuměna o tom, že by byl vydaný vnitřní předpis, který by tento benefit zrušil pro celou společnost.
V pracovním řádu, který mi byl předán při sepisování smlouvy je pouze uvedeno to, že si zaměstnanec má každý měsíc stravenky vyzvednout. V pracovní smlouvě a dodatku ke smlouvě je napsané, že se vnitřním předpisem může změnit poskytování náhrad za stravu. Manželkou mého bývalého zaměstnavatele mi bylo odepsáno, že věc byla předána jejich právnímu zástupci jelikož vyhodnocuje důsledky mé pracovní náplně, mimopracovních aktivit, nedostatečně odváděné práce a prokazatelné chybovosti. Ohledně chyb jsem byla informována svou přímou nadřízenou emailem. Nelze to ale brát jako vytýkací dopis, ten by měl být podepsán zaměstnavatelem, což nebyl. Mě by prosím zajímalo, kdo je více v právu?
Děkuji
Citovat
0 #422 Pracomat.cz 2020-06-15 08:49
Cituji Hana:
Dobrý den, nastoupila jsem na HPP 1.3.2020. Díky Covidu mi zaměstnavatel řekl, že mi nemůže platit a jsem ....


Dobrý den Hano,

OČR (stejně jako nemoc) zkušební dobu prodlužuje o délku na něm strávenou. Během zkušební doby mohou obě strany (zaměstnavatel i zaměstnanec) ukončit pracovní poměr i bez oznámení důvodu. Co se týče dovolené, tak nárok na ni během zkušební doby nemáte. Dle zákona máte na vybrání dovolené nárok až po 60 dnech trvání nepřetržitého pracovního poměru (u vás byl přerušen OČR).
Citovat
0 #421 Hana 2020-06-15 08:26
Dobrý den, nastoupila jsem na HPP 1.3.2020. Díky Covidu mi zaměstnavatel řekl, že mi nemůže platit a jsem tedy od 1.4. do konce června na OČR s dětmi s tím, že pak bude prac. poměr ukončen. Takže by měl být HPP ukončen ke stejnému dni jako OČR, tzn. 30.6. a v rámci prodloužené zkušební doby, tzn. lze bez důvodu? A nárok na vyplacení poměrové dovolené je až od odpracovaných 3 měsíců? (HPP byl na dobu určitou 6 měsíců) Děkuji moc
Citovat
0 #420 Pracomat.cz 2020-06-11 22:49
Cituji Martin:
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně prémii při ukončení pracovního poměru dohodou. Prémie jsou nenarokova složka mzdy. Pokud mi nebylo nic vytknuto může mi zaměstnavatel prémie nevyplatí, přesto že ostatním z mé směny je vyplatí. Mám na ně nárok. Děkuji za odpověď


Dobrý den Martine,

jako nenároková složka mzdy mají prémie bezesporu interně definované podmínky za kterých na ně máte nárok (hodnocení nadřízeného, výkon celé společnosti, splnění konkrétního úkolu atd..). Pokud jste podmínku pro získání prémií splnil, nárok na ně máte. Můžete se obrátit na inspektorát práce a podat stížnost. Zaměstnavatel bude muset dokázat, že skutečně nevznikl důvod pro vyplacení prémií. Osobně bych zvážil jak jsou definované podmínky pro nárok na prémie a podle toho zvážil své šance v případě sporu.
Citovat
0 #419 Martin 2020-06-11 09:25
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně prémii při ukončení pracovního poměru dohodou. Prémie jsou nenarokova složka mzdy. Pokud mi nebylo nic vytknuto může mi zaměstnavatel prémie nevyplatí, přesto že ostatním z mé směny je vyplatí. Mám na ně nárok. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #418 Pracomat.cz 2020-05-24 18:41
Cituji Crock:
Dobrý den,
v mém zaměstnání jsou dlouhodobě kladené vysoké nároky na ...


Dobrý den Crocku,

pokud vám zaměstnavatel neumožní vybrat dovolenou (včetně té z loňska), či náhradní volno za přesčas, je jeho povinností vám je při ukončení pracovního poměru proplatit.
Citovat
0 #417 Crock 2020-05-24 13:19
Dobrý den,
v mém zaměstnání jsou dlouhodobě kladené vysoké nároky na výkon, v současné době už je to však nesnesitelné. Je mi špatně psychicky potažmo i fyzicky, potřeboval bych co nejdříve rozvázat pracovní poměr.
Mám nevybranou celou loňskou dovolenou - 4 týdny + letošní (poměrnou část roku ze 4 týdnů). Odpracovaný přesčas za měsíc květen se blíží ke 100 hodinám. Má otázka zní: pokud podám v květnu výpověď, výpovědní lhůta
poběží od 1.6., letošní dovolenou mi nemusí umožnit vybrat, jak je to s tou loňskou a s těmi přesčasy?
Citovat
0 #416 Pracomat.cz 2020-02-26 15:13
Cituji Petra:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, pozbyla jsem způsobilosti k výkonu své práce a ...


Dobrý den Petro,

ano, výpovědní dobu je vám zaměstnavatel povinnen proplatit formou náhrady mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.
Citovat
0 #415 Petra 2020-02-26 14:02
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, pozbyla jsem způsobilosti k výkonu své práce a zaměstnavatel pro mě nemá jinou vhodnou práci a dal mi výpověd na základě par. 52e, kdy mi nenáleží odstupné. Jaký je dále postup? Jsou povinni mi zaplatit 2 měsíce, kdy budu doma ve výpovědní lhůtě? Děkuji
Citovat
0 #414 Pracomat.cz 2020-02-24 20:09
Cituji Bernadett:
Dobrý den, u bývalého zaměstnavatele jsem pracovala 4 a půl roku. ...


Dobrý den Bernadett,

pokud už máte podepsanou dohodu bez odstupného, tak už budete velice těžko dokazovat, že tato dohoda byla podepsána pod nátlakem. Můžete si najít advokáta a zkusit věc řešit soudně. Do budoucna doporučuji dohodu, která pro vás není výhodná (bez odstupného) nepodepisovat.
Citovat
0 #413 Bernadett 2020-02-24 19:59
Dobrý den, u bývalého zaměstnavatele jsem pracovala 4 a půl roku. Donutil mě podepsat dohodu do které ovšem uvedl, že mě propouští ze zdravotních důvodů. Ovšem odstupné mi vyplatit nechce. Podle mě na nej mám nárok. Můžete mi prosím poradit jak na to?? Na inspektoratu prace mi neporadili. Děkuji
Citovat
0 #412 Pracomat.cz 2020-02-20 13:30
Cituji Jarka:
Dobrý den, je mi 60 let, jsem OZZ a od r.2016 jsem začala ...


Dobrý den Jarko,

výpověď můžete dát z jakéhokoliv důvodu, v tomto vás zákoník práce nijak neomezuje. V takovém případě se vám podpora krátí na maximálně 45%. Pokud ji chcete v nezkrácené výši, musíte ukončit pracovní poměr ze závažného důvodu. Zhoršený zdravotní stav ÚP může uznat jako závažný důvod, ale doporučuji, aby byl potvrzen lékařem. A ne jen "vaším pocitem". V takovém případě se totiž obávám, že by došlo ke zkrácení výše podpory.
Citovat
0 #411 Jarka 2020-02-19 20:48
Dobrý den, je mi 60 let, jsem OZZ a od r.2016 jsem začala pracovat na plný úvazek, ale zjišťuji, že ze zdravotních důvodů plný úvazek nezvládám. chci se zeptat jestli mohu dát výpověď ze zdravotních důvodů, a jestli mi bude krácena podpora. Děkuji. Jarka
Citovat
0 #410 Pracomat.cz 2020-02-19 14:03
Cituji Jaroslav:
Hezký den,
v únoru 2019 jsem se vrátil po delší nemoci. Protože jsem byl po ...


Dobrý den Jaroslave,

pokud dáte výpověď vy, tak nárok na odstupné nevzniká. Každopádně pokud nemáte nový mzdový výměr, tak je zaměstnavatel povinnen vás stále vyplácet podle původního mzdového výměru.
Citovat
0 #409 Jaroslav 2020-02-19 10:13
Hezký den,
v únoru 2019 jsem se vrátil po delší nemoci. Protože jsem byl po nemoci a náplň práce byla částečně jiná, tak jsem přistoupil (po překvapení z výše první mzdy) na ústní dohodu o výši mzdy, s tím že se do konce roku uvidí. Mzda postupně rostla ze 75% původní hodnoty na 95%. Takto ji nyní chce zaměstnavatel už nechat. K pracovnímu výkonu nemá připomínky, jen argumentuje jinou náplní práce, respektive jinou odpovědností. Chystám se dát výpověď. Na změnu práce nemám smlouvu, nemám ani nový mzdový výměr. Nevzniká mi nárok na odstupné, protože mi zaměstnavatel změnil náplň práce (mé původní místo už bylo obsazené), i když dám výpověď já?
Citovat
0 #408 Pracomat.cz 2020-01-29 15:56
Cituji Dana Tikovská:
Dobrý den dostala sem výpověď pro nadbytecnost,pracovala ...


Dobrý den Dano,

31.1.2020 vám skončí výpovědní lhůta a tedy i pracovní poměr u bývalého zaměstnavatele? V takovém případě jste skutečně v ochranné lhůtě a uvedete informace o původním zaměstanavateli.
Citovat
0 #407 Dana Tikovská 2020-01-29 08:56
Dobrý den dostala sem výpověď pro nadbytecnost,pracovala sem tam 15 let a ani jednou sem nemarodilal.Ukonceni je 31.1 2020 od 3.2 2020 půjdu marodit v ochranné lhůtě 7 dnů jakou adresu mám udat u doktora myslím si že adresu bývalého zaměstnavatele kde sem pracovala.Nevim jestli to tak je předem moc dekuji za odpověď p. Dana T.
Citovat
-1 #406 Pracomat.cz 2020-01-13 11:40
Cituji Pavla:
Dobrý den, zaměstnavatel mně chce propustit pro nadbytečnost. Smlouvu mám na dobu neurčitou. Mám nárok na odstupné i když mi dá 2 měsíční výpovědní lhůtu?? U firmy pracují 13 let. Děkuji Pavla


Dobrý den Pavlo,

nárok na odstupné máte. Za výpovědní dobu dostáváte mzdu za to, že pro firmu pracujete a po jejím ukončení dostanete odstupné.
Citovat
0 #405 Pavla 2020-01-12 11:20
Dobrý den, zaměstnavatel mně chce propustit pro nadbytečnost. Smlouvu mám na dobu neurčitou. Mám nárok na odstupné i když mi dá 2 měsíční výpovědní lhůtu?? U firmy pracují 13 let. Děkuji Pavla
Citovat
0 #404 Pracomat.cz 2019-11-27 11:23
Cituji Romana:
Dobrý den, jsem zaměstnána jako hlavní účetní (zároveň ....


Dobrý den Romano,

pokud nemáte ve smlouvě uvedeny nějaká nadstandardní závazky, tak váš pracovní poměr končí k 31.12.2019 a je starostí firmy, aby do té doby našla náhradu na pozici účetní. Teoreticky jim můžete nabídnout pomoc v podobě třeba DPP, pokud se jim nepovede najít náhradu a nechcete nechat bývalé kolegy v nouzi.
Citovat
0 #403 Romana 2019-11-27 10:28
Dobrý den, jsem zaměstnána jako hlavní účetní (zároveň jediná účetní) firmy. Jsem již ve starobním důchodu a podala jsem výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Pracovní poměr skončí 31.12.2019. Mám jako účetní nějaké povinnosti vůči firmě, např. co se týče uzávěrky roku 2019? Předem moc děkuji za odpověď.
Citovat
0 #402 Pracomat.cz 2019-11-20 10:22
Cituji Karolina:
Dobry den, chtela bych se zeptat...


Dobrý den Karolíno,

pokud se jedná o výpověď kterou podáte vy (a nikoliv zaměstnavatel), tak ano je to možné.
Citovat
0 #401 Karolina 2019-11-20 05:39
Dobry den, chtela bych se zeptat, zda je mozne ukoncit pracovni pomer, kdyz jsem na neschopence a zda muzu byt behem 2 mesicni vypovedni lhuty stale na naschopence. Dekuji
Citovat
0 #400 Pracomat.cz 2019-11-12 15:50
Cituji Milan:
Dobrý den,měl jsem sjednanou pr.smlouvu od 3.9.2018 do 31.8.2019...


Dobrý den Milane,
pokud jste měl sjednanou smlouvu na dobu určitou do 31.8.2019, pak je právně chování zaměstnavatele právně v pořádku. Samozřejmě to od něj nebylo zcela férové a čestné.
Citovat
0 #399 Milan 2019-11-12 13:27
Dobrý den,měl jsem sjednanou pr.smlouvu od 3.9.2018 do 31.8.2019
Dne 27.8.2019 mi dali ukončení pracovního poměru ke dni 31.8.2019
Údajně,že nemají pro mne práci,ale zjistil jsem,že již od 20.8.2019 měli podaný inzerát,že hledají obsluhu.
Je to v pořádku?
Jsem od 1.9.2019 na ÚP.
Chci jen vědět zda je vše ok.
Děkuji
Citovat
0 #398 Pracomat.cz 2019-11-08 16:48
Cituji Tibor:
Dobrý den, pracuji jako obchodní zástupce, mam smlouvu na dobu neurcitou, kde jsou uvedeny konkrétní regiony, které mam na starosti...


Dobrý den Tibore,

dodatek se nedá považovat sám o sobě zrušení pracovního poměru. Je to návrh na úpravu pracovní smlouvy, který můžete a nebo nemusíte odsouhlasit. 
Citovat
0 #397 Tibor 2019-11-06 18:20
Dobrý den, pracuji jako obchodní zástupce, mam smlouvu na dobu neurcitou, kde jsou uvedeny konkrétní regiony, které mam na starosti. Obdržel jsem nyní k podpisu dodatek s tím, ze místo výkonu práce bude celá ČR. Dodatek nechci podepsat. Dá se tato změna ze strany zaměstnavatele považovat za zrušení konkrétně me prac.pozice a vzniká mi nárok na odstupné? Pokud ano, kolikamesicni? A na který paragraf v zákoníku práce se mohu odkázat?

Předem děkuji za odpověď nebo případnou radu
Tibor
Citovat
+1 #396 Pracomat.cz 2019-10-31 17:17
Cituji jiří:
Dobrý den,
měl bych na Vás jeden dotaz. Mám nárok na odstupné pokud..


Dobrý den Jiří,

za takové situace máte nárok na odstupné.
Citovat
0 #395 jiří 2019-10-31 13:35
Dobrý den,
měl bych na Vás jeden dotaz. Mám nárok na odstupné pokud:? jsem ve firmě pracoval 19 měsíců a potom se mi stal úraz (ne pracovní) od té doby marodím zhruba 15 měsíců. OSSZ mi už dál nemocenskou neprodlouží, i přesto, že nejsem zcela zdráv a nemůžu vykonávat stávající zaměstnání.(na OSSZ mi bylo řečeno, že si mám najít jiné zaměstnání) Po oznámení zaměstnavateli s danou situací, že bych se měl vrátit do pracovního poměru, ale s jistými omezeními, mi bylo sděleno, že zaměstnavatel nemá pro mě jinou práci a hodlá mě propustit.
mockrát děkuji za Vaši odpověď
Citovat
+1 #394 Pracomat.cz 2019-10-25 10:17
Cituji Marek 2:
Dobrý den pracuju v jedne společnosti od 2.7.2019 mám po zkusební době a chtel bych dát 2 mesícní vypověd...


Dobrý den Marku,

jen ověření, že to chápu správně:

Jste zaměstnán, po zkušební době a máte smlouvu na dobu určitou do konce roku 2019? Poté u stejného zaměstnavatele a při výkonu stejné práce pokračuje další kolo smlouvy na dobu určitou až do konce roku 2020? V takovém případě, když dáte výpověď teď, tak se vztahuje i na budoucí prodloužení smlouvy. Tedy výpovědní doba bude listopad a prosinec (když ji stihnete podat v říjnu) a poté již u zaměstnavatele nepracujete.
Citovat
0 #393 Marek 2 2019-10-24 18:13
Dobrý den pracuju v jedne společnosti od 2.7.2019 mám po zkusební době a chtel bych dát 2 mesícní vypověd. Mám ale problém že jsem po skončení zkusební doby podepsal smlouvu na dobu určitou do konce roku tj od 1.1.2020-31.12.2020
v tomto jsem udelal fakt blbost práce me neskutecne bavila a zmenilo se to defakto ze dne na den . Chci se zeptat podám-li ted 2mesicní vypoved budu pak muset podat opet 2 mesicní vypoved na rok 2020 když jsem to podepsal ? :/
Citovat
0 #392 Pracomat.cz 2019-10-16 14:12
Cituji Zuzana:
Dobry den
Mam dotaz.
Pritel okamzite ukoncil pracovni pomer kvuli neschodam se zamestnavatelem....


Dobrý den Zuzano,

pokud není přítel ve zkušební době, tak ho může okamžitě ukončit jen za situace, kdy by mu zaměstnavatel neplatil mzdu. Jinak pro něj dle zákona platí výpovědní lhůta. Alternativou je dohoda, ale ta z vašeho popisu nevypadá moc pravděpodobně. Přesto by mi přišla jako nejrozumnější způsob. Domluvit se na dřívějším skončením pracovního poměru (ne okamžitém) a věřím, že i zaměstnavatel nebude dělat takové komplikace. Z vašeho popisu mi přijde, že ani jedna strana nejedná v souladu se zákoníkem práce.
Citovat
0 #391 Zuzana 2019-10-16 10:39
Dobry den
Mam dotaz.
Pritel okamzite ukoncil pracovni pomer kvuli neschodam se zamestnavatelem. Ten mu napáil AAA ted kdyz chce pritel vyplatu a proplacenou dovolenou kterou mel na zacatku zari tvrdi zamestnavatel to ze třemi A prichazi o 6 dni dovolene prijde mi to jako nesmysl . Nikdy jsem o tom neslysela muzete mi prosim poradit . Predem moc dekuji vim ze to neni ferovy odchod ze zamestnani ale nekdy to proste jinak nejde . Predem moc dekuji za pomoc a preji hezky den
Citovat
+1 #390 Silvie 2019-09-12 13:22
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Silvie:
Děkuji. Je nějaká jiná varianta, u které se nemusí zaměstnavatel obávat, abych nežádala odstupné, a přesto neměla krácenou podporu?


Dobrý den Silvie,
pokud by jste podala výpověď vy, tak by ke krácení došlo (podpora ve výši max 45% mzdy). Pokud je cílem dohody ukončit pracovní poměr z vaší strany a zároveň dostat maximální míru podpory, tak mi to přijde jako velmi rozumné řešení. 


Děkuji Vám za pomoc.
Citovat
0 #389 Pracomat.cz 2019-09-11 17:09
Cituji Silvie:
Děkuji. Je nějaká jiná varianta, u které se nemusí zaměstnavatel obávat, abych nežádala odstupné, a přesto neměla krácenou podporu?


Dobrý den Silvie,
pokud by jste podala výpověď vy, tak by ke krácení došlo (podpora ve výši max 45% mzdy). Pokud je cílem dohody ukončit pracovní poměr z vaší strany a zároveň dostat maximální míru podpory, tak mi to přijde jako velmi rozumné řešení. 
Citovat
0 #388 Silvie 2019-09-11 13:54
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Silvie:
Dobrý den,
děkuji za odpověď. ....


Dobrý den Silvie,

obvykle se jako používají "organizační důvody", ty by měly zabezpečit výplatu v podpory v maximální výši. Jaká je motivace zaměstnavatele pro dohodu, lze je hádat. Žádný jasný a zřejmý důvod mě nenapadá.Děkuji. Je nějaká jiná varianta, u které se nemusí zaměstnavatel obávat, abych nežádala odstupné, a přesto neměla krácenou podporu?
Citovat
0 #387 Pracomat.cz 2019-09-11 12:51
Cituji Silvie:
Dobrý den,
děkuji za odpověď. ....


Dobrý den Silvie,

obvykle se jako používají "organizační důvody", ty by měly zabezpečit výplatu v podpory v maximální výši. Jaká je motivace zaměstnavatele pro dohodu, lze je hádat. Žádný jasný a zřejmý důvod mě nenapadá.
Citovat
0 #386 Silvie 2019-09-11 12:30
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Silvie:
Dobrý den,

se zaměstnavatelem jsme se dohodli na ukončení pracovního poměru dohodou...


Dobrý den Silvie,

pokud se domluvíte na ukončení pracovního poměru formou dohody, tak skutečně zákonem nejsou nijak omezeny podmínky na kterých se můžete dohodnout. Na druhou stranu je nutné mít na paměti, že zároveň nejsou věci typu (odstupné, finanční odměna) pro dohodu povinné. Je tedy na vás, co budete jako součást dohody požadovat. Hodně to záleží na vašem vzájemném vztahu. Ve zkratce můžete žádat co chcete, ale zaměstnavatel není povinnen vám to dát. Musíte se na požadavcích shodnout obě strany.


Dobrý den,
děkuji za odpověď.
Jaké důvody ukončení je dobré v tomto případě do dohody napsat (v případě, že bych se na nějakou dobu musela nahlásit na úřad práce)?

Zárověň by mě zajímalo, proč je pro zaměstnavatele lepší dohoda než výpověď ze strany zaměstnance (datum ukončení je delší než 2 měsíce).
Citovat
0 #385 Pracomat.cz 2019-09-11 08:30
Cituji Silvie:
Dobrý den,

se zaměstnavatelem jsme se dohodli na ukončení pracovního poměru dohodou...


Dobrý den Silvie,

pokud se domluvíte na ukončení pracovního poměru formou dohody, tak skutečně zákonem nejsou nijak omezeny podmínky na kterých se můžete dohodnout. Na druhou stranu je nutné mít na paměti, že zároveň nejsou věci typu (odstupné, finanční odměna) pro dohodu povinné. Je tedy na vás, co budete jako součást dohody požadovat. Hodně to záleží na vašem vzájemném vztahu. Ve zkratce můžete žádat co chcete, ale zaměstnavatel není povinnen vám to dát. Musíte se na požadavcích shodnout obě strany.
Citovat
0 #384 Silvie 2019-09-10 15:35
Dobrý den,

se zaměstnavatelem jsme se dohodli na ukončení pracovního poměru dohodou. Iniciativa přišla z mé strany. Zaměstnavatel mi řekl, ať si promyslím za jakých podmínek chci z práce odejít. Zaskočilo mě to, resp. nevěděla jsem, že i v takovém případě můžu navrhnout podmínky. Mohu žádat i odstupné, resp. odměnu? případně jaké podmínky je dobré si při odchodu z práce sjednat? S tím, že se zaměstnavatelem plánujeme do budoucna spolupracovat externě.
Citovat
0 #383 Pracomat.cz 2019-09-09 12:30
Cituji Vanesa:
Dobrý den, od 16.9. jsem měla nastoupit do nové práce na plný úvazek. Avšak dnes mi bylo oznámeno, že je nedostatek ....


Dobrý den Vaneso,

odstoupení podepsat nemusíte, ale hned první den co nastoupíte do zaměstnání, s vámi může zaměstnavatel bez udání důvodu ukončit pracovní poměr ve zkušební době. Za mě ten den nic neřeší, ale pokud to zaměstnavateli "nechcete dát zadarmo", ta možnost tu je. Odstupné nedostanete, na to nemáte nárok. Ani na výpovědní lhůtu, ta se zkušební doby netýká. Na ÚP se hlásit můžete, pokud jste za poslední dva roky alespoň rok odpracovala budete mít nárok na podporu (pokud ji již nemáte vyčerpanou z předchozí evidence na ÚP).
Citovat
0 #382 Vanesa 2019-09-09 11:54
Dobrý den, od 16.9. jsem měla nastoupit do nové práce na plný úvazek. Avšak dnes mi bylo oznámeno, že je nedostatek práce, tudíž se mnou musí podepsat odstoupení od smlouvy. Chtěla jsem se zeptat, jaké mám nyní možnosti. Jelikož jsem s tou prací počítala, nemám nyní jinou alternativu. Lze se proti odstoupení nějak bránit? Poběží klasicky dvouměsíční výpovědní lhůta, ačkoli jsem do práce ani nenastoupila? Mám nějaké právo na odstupné? Musím se hlásit na úřad práce? Děkuji moc za odpověď.
Citovat
0 #381 Pracomat.cz 2019-09-06 11:00
Cituji hann:
Dobrý den,
syn má smlouvu na rok a bylo mu slíbeno, že při spokojenosti ...


Dobrý den,

u jednoho zaměstnavatele mohou být maximálně 3 smlouvy na dobu určitou za sebou. Takže připadá v úvahu ještě jedno proloužení na dobu určitou.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]