Jako ukončení pracovního poměru jsou v roce 2018 následující možnosti: výpověď, dohoda nebo ukončení na základě jiných právních skutečností. Pojďme se na tyto možnosti podívat trochu podrobněji. Jedná se buď o jednostranný právní úkon, který učinil jeden z účastníků - výpověď, nebo úkon, který učinili obě strany - dohoda. Poslední možností je ukončení pracovního poměru na základě jiných právních skutečností. Každý z těchto způsobů má své specifika, které si rozebereme dále.

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Pokud se oba účastníci shodli na obsahu dohody svým podpisem, je dohoda považována za uzavřenou. Dohoda o skončení pracovního (§ 49 Zákoníku práce) poměru musí být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena písemně. V dohodě je uveden den, ke kterému je pracovní poměr ukončen. Jedna kopie dohody je určena pro zaměstnavatele, druhá je určena pro zaměstnance. Zaměstnavatel je také povinen uvést do dohody důvod ukončení pracovního poměru, pokud ho o to zaměstnanec požádá. To je důležité ve chvíli, kdy je ukončení pracovního poměru dohodou uzavřeno z důvodu organizačních změn, a tudíž vzniká nárok na odstupné. Ve většině pracovních smluv je zakotvena výpovědní lhůta z pracovního poměru. Ta bývá obvykle dva měsíce, vždy ale v praxi záleží na dohodě mezi oběma stranami.

Výpověď

Jedná se o jednostranný právní úkon (§ 50 Zákoníku práce) na základě kterého končí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby § 51 Zákoníku práce) a to nezávisle na vůli druhého účastníka pracovního poměru. Výpověď může pro ukončení pracovního poměru využít jak zaměstnanec (vzor ke stažení), tak i zaměstnavatel. Podmínky, za kterých skončí pracovní poměr výpovědí danou zaměstnancem i zaměstnavatelem:

  • Musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná,
  • Výpověď doručená druhému účastníku může být odvolána s jeho souhlasem,
  • Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, činí nejméně 2 měsíce a je shodná pro obě zainteresované strany.
  • Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému účastníku a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Pokud výpověď podává zaměstnanec, tak v tomto případě stačí aby písemně obeznámil zaměstnavatele, že s ním "rozvazuje pracovní poměr výpovědí". Důvod proč tak učinil, nemusí být uvedený. Stačí pouze výpověď podepsat a doručit zaměstnavateli. Doručení probíhá buď na firemní podatelně (je nutné nechat si předání výpovědi potvrdit) nebo zasláním výpovědi na adresu zaměstnavatele doporučeně.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů, uvedených v § 52 zákoníku práce, jinak je výpověď neplatná.Tyto důvody jsou např.:

  • Poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem svoje povinnosti vůči zaměstnavateli.
  • Pokud  se zaměstnanec stane nadbytečným.
  • Pokud se zaměstnavatel nebo některá jeho část ruší

I v tomto případě se ale zaměstnavatel a zaměstnanec mohou dohodnout na rozvázání pracovního poměru dohodou.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžité ukončení pracovního poměru se využívá pouze v krajních případech, které jsou definovány v § 55 - 60 Zákoníku práce. Konkrétní důvod musí být v příslušném podání skutkově vymezen. Lze tak učinit jen ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel nebo zaměstnanec o důvodu pro toto opatření dověděl nejpozději do jednoho roku poté, co tento důvod vznikl. Z pohledu zaměstnance jsou důvodem pro takovéto ukončení pracovní poměru například skutečnost, že zaměstnavatel nezaplatil zaměstnanci mzdu do 15 dnů po uplynutí její splatnosti nebo pokud zaměstnanec není podle lékařského posudku schopen vykonávat současnou práci a zaměstnavatel jej nepřevedl v době 15 dní od předložení lékařského posudku na jinou pro něj vhodnou práci.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Ukončení pracovního poměru ve zkušební může být bez udání důvodu učiněno jak zaměstnavatelem, tak i zaměstnancem (§ 66 Zákoníku práce). I zde platí nutnost písemného oznámení (vzor ke stáhnutí), přičemž pracovní poměr skončí dnem doručení, pokud není v žádosti o rozvázání pracovního poměru uvedeno jinak. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů.

Ukončení pracovní poměru uplynutím sjednané doby

V tomto případě skončí pracovní poměr dnem, ke kterému byl sjednán (§ 65 Zákoníku práce). Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se tento poměr změnil na pracovní poměr na dobu neurčitou (pokud se oba účastníci nedohodli jinak).

Na závěr myslete na to, že rozvázání pracovního poměru je významný krok jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Zaměstnanec by měl myslet na to, aby se mu rychle povedlo sehnat nové zaměstnání, pokud chce provést výpověď z pracovního poměru, například dohodou.

Nemocenská po skončení pracovního poměru v roce 2018

Zda budete mít nárok na placenou nemocenskou i po skončení pracovního poměru závisí na tom, jak dlouho po ukončení pracovního poměru vám vznikne pracovní neschopnost. Existuje totiž ochranná lhůta 7 dnů, která běž od ukončení pracovního poměru. Takže pokud pracovní neschopnost vznikne v rámci této lhůty, máte nárok na nemocenské dávky. Tyto dávky ale dostanete až od 15.tého dne nemocenské a dále.  Za 1.-3. den nemocenské totiž nejsou žádné dávky a za 4.-14. den platí náhradu mzdy v době nemocenské zaměstnavatel a jelikož v tuto chvíli žádného nemáte, nedostanete během prvních dvou týdnů nemocenské žádné peníze.

Attachments:
Download this file (vypoved-ve-zkusebni-dobe-vzor.docx)Vzor výpovědi ve zkušební době[ ]13 kB
Download this file (vypoved-vzor.docx)Výpověď vzor[ ]14 kB

Komentáře  

0 #198 Pracomat.cz 2018-04-15 18:24
Citace:

Dobrý den, opravdu?...
Dobrý den Soňo,

ano viz. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti §41 3) g) - Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba trvání dočasné pracovní neschopnosti...
Citovat
0 #197 Soňa 2018-04-14 12:43
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Soňa:
Dobrý den, prosím o radu. 30.dubna 2018 mi končí smlouva na dobu určitou, která již nebude prodloužená. Na ...


Dobrý den Soňo,

pokud nesplníte podmínku odpracovaných 12 měsíců za poslední dva roky (případně pokud jste měla náhradní dobu pojištění - např. pečovala osobně o dítě mladší čtyř let), tak nárok na podporu není.


Dobrý den, opravdu?
- Novelou zákona o zaměstnanosti, účinnou od 1. 10. 2015, byla mezi náhradní doby zaměstnání zařazena také dočasná pracovní neschopnost. Náhradní dobou se tedy stala doba trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění...
Mohla bych poprosit o vysvětlení, je-li toto pravda.
Děkuji.
Citovat
0 #196 Pracomat.cz 2018-04-14 09:27
Cituji Soňa:
Dobrý den, prosím o radu. 30.dubna 2018 mi končí smlouva na dobu určitou, která již nebude prodloužená. Na ...


Dobrý den Soňo,

pokud nesplníte podmínku odpracovaných 12 měsíců za poslední dva roky (případně pokud jste měla náhradní dobu pojištění - např. pečovala osobně o dítě mladší čtyř let), tak nárok na podporu není.
Citovat
0 #195 Pracomat.cz 2018-04-13 20:22
Cituji Marek Dluhoš:
Dobrý den,
dostal jsem nabídku jiné práce. V současné firmě mám smlouvu na neurčito....


Dobrý den Marku,

ano lze to realizovat skrze DPČ (dohoda o prac...) s novým zaměstnavatelem.
Citovat
0 #194 Soňa 2018-04-13 17:00
Dobrý den, prosím o radu. 30.dubna 2018 mi končí smlouva na dobu určitou, která již nebude prodloužená. Na 24. dubna 2018 mám naplánovanou operaci a budu tedy asi 2 měsíce v pracovní neschopnosti (přibližně do 20.června). K 30.dubnu 2018 budu mít odpracováno celkem 11 měsíců za poslední 2 roky. Vznikne mi po ukončení pracovní neschopnosti nárok na podporu v nezaměstnanosti? Děkuji předem za odpověď.
Citovat
0 #193 Marek Dluhoš 2018-04-13 16:50
Dobrý den,
dostal jsem nabídku jiné práce. V současné firmě mám smlouvu na neurčito. Výpověď tedy dva měsíce. V nové práci mi bylo nabídnuto dočerpat dovolenou, kterou mám a v rámci této dovolené docházet na zaškolení a zapracování. Mám to chápat, že již nyní se mnou podepíší jakousi dohodu o pracovní činnosti? Dá se to tak provést?
Citovat
0 #192 Pracomat.cz 2018-04-12 16:28
Cituji Petra:
Dobrý den, manželovi končila zkušební doba v práci 31.3. Dnes za ním zaměstnavatel přišel...


Dobrý den Petro,

záleží jak dlouho manžel u zaměstnavatele pracuje. Podle zákona je nárok na odstupné následující:

a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,

K dohodě ho zaměstnavatel nutit nemůže, pokud s ní nebude souhlasit tak poběží klasická výpovědní lhůta.
Citovat
0 #191 Petra 2018-04-12 14:53
Dobrý den, manželovi končila zkušební doba v práci 31.3. Dnes za ním zaměstnavatel přišel, aby mu podepsal dohodu o ukončení pracovního poměru ke konci dubna s tím, že mu dá ještě mzdu za duben a květen. Připadá mi to ale pro něj nevýhodné. Nebylo by lepší žádat klasickou výpověď? Může zaměstnavatel využít nějakých sankcí, pokud manžel tu dohodu odmítne podepsat? Předem děkuji za zprávu.
Citovat
0 #190 Pracomat.cz 2018-04-11 09:41
Cituji Martina:
Dobrý den,
Prosím o radu. Mám pracovní smlouvu na dobu určitou...


Dobrý den Martino,

při pracovní smlouvě na dobu určitou nemá nemoc na její konec vliv. Pokud chcete v práci dále pokračovat, musíte se zaměstnavatelem domluvit na prodloužení smlouvy.
Citovat
0 #189 Martina 2018-04-10 23:55
Dobrý den,
Prosím o radu. Mám pracovní smlouvu na dobu určitou, která končí 30.4 2018 a jsem na neschopence. Chtěla bych se zeptat zda je to jako u zkušební doby že se trvání posouvá o dobu neschopnosti nebo zda do daného termínu musím podepsat prodloužení smlouvy.
Děkuji
Citovat
0 #188 Pracomat.cz 2018-04-09 06:44
Cituji Dana Vaňková:
Jsem na nemocenské a bylo mi zděleno zaměstnavatelem telefonycký že jsem přesunutá na jiné pracoviště ještě horší,bez vody,záchodů a z výparů aut na 12hod. směny a to jsem na invalidním důchodě. Je to možné a na koho se obrátit o pomoc. Děkují Dana


Dobrý den Dano,

pokud na novém místě máte vykonávat stejnou práci jako na původním, tak je důležité jaké místo (či místa) výkonu práce máte sjednané v pracovní smlouvě. Pokud v ní to nové není uvedené, tak vás na něj zaměstnavatel nemůže bez vašeho souhlasu (a změny pracovní smlouvy) přeložit. Co se týče náročnosti vykonávané práce, tak platí to stejné co v předchozí odpovědi. Je důležité zjistit zda takovou práci můžete se svým zdravotním omezením vykonávat. Pokud je s ním v rozporu, mohlo by dojít i k odebrání invalidního důchodu.
Citovat
0 #187 Pracomat.cz 2018-04-09 06:36
Cituji Dana Vaňková:
ještě jeden dotaz? Můžou invalidní důchdci pracovat 15,5 hod denně i dva dny po sobě v 16C mrazu,v noci a každou hodinu chodít na obchůzky? Jak odmítnete tak 53§ je to možné? děkují Dana


Dobrý den Dano,

jakou máte běžnou délku směny - 8 hodin? 15,5 hodiny dva dny za sebou je extrémní množství. Co se týče pracovních podmínek (zima a pravidelné obchůzky), tak záleží na vašich pracovních omezeních plynoucích z invalidního důchodu. To je otázka na lékaře, aby zvážil, zda je výkon takovéto práce v souladu s vaším zdravotním stavem.
Citovat
0 #186 Dana Vaňková 2018-04-07 17:51
ještě jeden dotaz? Můžou invalidní důchdci pracovat 15,5 hod denně i dva dny po sobě v 16C mrazu,v noci a každou hodinu chodít na obchůzky? Jak odmítnete tak 53§ je to možné? děkují Dana
Citovat
0 #185 Dana Vaňková 2018-04-07 17:44
Jsem na nemocenské a bylo mi zděleno zaměstnavatelem telefonycký že jsem přesunutá na jiné pracoviště ještě horší,bez vody,záchodů a z výparů aut na 12hod. směny a to jsem na invalidním důchodě. Je to možné a na koho se obrátit o pomoc. Děkují Dana
Citovat
0 #184 Pracomat.cz 2018-04-04 10:44
Cituji Radek:
Dobrý den. Chtěl bych ukončit pracovní poměr ke dni 20.4. 2018. Jak bych to měl udělat aby mě zaměstnavatel pustil?


Dobrý den Radku,

pro takto brzké ukončení je potřeba se zaměstnavatelem dohodnout a pracovní poměr ukončit vzájemnou dohodou k požadovanému datu.
Citovat
0 #183 Radek 2018-04-03 18:47
Dobrý den. Chtěl bych ukončit pracovní poměr ke dni 20.4. 2018. Jak bych to měl udělat aby mě zaměstnavatel pustil?
Citovat
0 #182 Pracomat.cz 2018-04-02 11:12
Cituji Lana:
Dobrý den.
Mám na Vás takový dotaz...


Dobrý den Lano,

pokud vám zaměstnavatel do ničeho nenutil a vy jste podepsala dobrovolně, tak k porušení zákona rozhodně nedošlo. Pokud vám obsah ukončení pracovního poměru nevyhovoval, nemusela jste ho podepsat nebo jak správně říkáte, jste si mohla připravit vlastní.
Citovat
0 #181 Lana 2018-04-01 18:37
Dobrý den.
Mám na Vás takový dotaz. Oznámila jsem zaměstnavatelů zě chci dat výpověď ve skušebni době. Po dopracování směny podepsala výpověď ale ta byla napsána ve smyslu tak jakoby zaměstnavatel zrušil se mnou pracovní poměr a ne já požadovala zrušení.Je to pořušeni zákona , a když je to jak se mám bránit nebo já udělala chybu že nedonesla výpověď sama? Děkuji.
Citovat
0 #180 Pracomat.cz 2018-03-24 14:20
Cituji Martin:
Dobrý den, chci se zeptat ...


Dobrý den Martine,

to zda je pracovní poměr ukončen výpovědí zaměstnavatele, výpovědí zaměstnance nebo vzájemnou dohodou nemá vliv na čerpání nemocenské v ochranné lhůtě po skončení pracovního poměru.
Citovat
0 #179 Martin 2018-03-22 19:14
Dobrý den, chci se zeptat když mě 21.3 vyhodili z práce, jestli i když pracovní poměr ukončí zaměstnavatel, tak jestli i přes to mám právo na ochrannou lhůtu 7 dnů i přes to že jsem neukončil poměr já, ale že mě vyhodil zaměstnavatel. Potřebuji to zjistit skrz to, že jsem se dozvěděl že mám jít na operaci, po které budu minimálně 2 měsíce neschopen pracovat. Předem mockrát děkuji.
Citovat
0 #178 Pracomat.cz 2018-03-22 14:11
Cituji Karel Hájek:
Dobrý den, prosím o radu. Zaměstnavatel odmítá převzít výpověď...


Dobrý den Karle,

pokud máte doklad z pošty o doporučeném odeslání výpovědi, pak ji můžete považovat za doručenou. Zaměstnavatel se k výpovědi nijak nemusí vyjadřovat nebo souhlasit. I když si dopis nepřebere, existuje tzv. fikce doručení. Tj. za 14 dní od odeslání doporučeně je dokument považovaný právně za doručený. V případě potíží se zaměstnavatelem se obraťte na Státní úřad inspekce práce www.suip.cz/ .
Citovat
0 #177 Karel Hájek 2018-03-22 13:27
Dobrý den, prosím o radu. Zaměstnavatel odmítá převzít výpověď, kterou jsem mu zaslal doporučeně, že podávám výpověď ví po telefonu jsem se s ním o tom bavil. Ale d te doby neni k zastižení a čeká na další měsíc, aby se prodloužila výpovědní lhůta. Jsem pouze jediný zaměstnanec a na nikoho jineho se tu nemuzu obratit o potvrzení výpovědi. Co můžu v tomto případě prosím dělat ? Mohu poslat výpověď adresovanou na firmu na detašované pracoviště (nikoliv tedy na sídlo firmy, kde si to odmítá převzít), kde pracuji a jsem kompetentní v přebírání pošty. Bude to bráno jako doručení výpovědi ?

Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #176 Pracomat.cz 2018-03-21 11:43
Cituji Majule:
Dobrý den, mám na vás takový dotaz: jsem na HPP doba určitá mám po zkušební době a to pod agenturou a zjistila jsem, ze jsem těhotná...


Dobrý den,

pokud jste s agenturou měla platnou pracovní smlouvu, oznámila jim, že jste těhotná a oni s vámi pracovní poměr ukončili, pak je jejich jednání skutečně protiprávní. Těhotné zaměstnankyně jsou proti výpovědi chráněny zákonem. V případě, že byste svoje těhotenství neoznámila, bylo by v tom více dohadování a agentura by mohla tvrdit, že vás vyhodila z jiných důvodů.
Citovat
0 #175 Majule 2018-03-20 19:40
Dobrý den, mám na vás takový dotaz: jsem na HPP doba určitá mám po zkušební době a to pod agenturou a zjistila jsem, ze jsem těhotná, mám rizikové těhotenství při této těžké praci a jsem na nemocenské, v agentuře mě dali výpověď a tím ze se o nic nejedna, ze o nic nepřijdu, ale ze už nemusím být u nich pod agenturou, což mě se nelíbilo a řekla jsem ze si to vezmu domu a poradím se. Někde jsem dokonce četla, ze je to protiprávní.. proto se chci zeptat jak tomu tedy je? Předem děkuji za odpověď.
Citovat
0 #174 Pracomat.cz 2018-03-09 13:32
Cituji Jiri Tretina:
Dobry den 1.3.2018 mi konci dvou mesicni vypovedni lhuta,ale zacal jsem mit velke problemy se zady a asi budu delsi dobu na neschopence chci se zeptat u koho nebo kdo mi bude vyplacet nemocenskou


Dobrý den Jiří,

pokud onemocníte do 7 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání, tak máte nárok na nemocenskou u bývalého zaměstnavatele. Pokud je již po tomto termínu, tak vám nemocenskou nikdo vyplácet nebude.
Citovat
+1 #173 Jiri Tretina 2018-03-09 13:03
Dobry den 1.3.2018 mi konci dvou mesicni vypovedni lhuta,ale zacal jsem mit velke problemy se zady a asi budu delsi dobu na neschopence chci se zeptat u koho nebo kdo mi bude vyplacet nemocenskou
Citovat
0 #172 Pracomat.cz 2018-03-05 10:44
Cituji Zuzana:
Dobrý den. Manžel ukončil pracovni poměr 28.2.2018. K 1.3. má podepsanou smlouvu s novým zaměstnavatelem. 27.2.1018 ale začal mít zdravotní problémy a je na neschopence. Platí teď podepsaná smlouva i kdyz do zaměstnáni nenastoupil? A jak je to s neschopenkou, měl by doktor vystavit novou neschopenku pro noveho zaměstnavatele kdyz jsme ji odeslali puvodnimu. Děkuji.Dobrý den Zuzano,

pokud má manžel podepsanou pracovní smlouvu, tak je platná. Určitě je ale dobré se zaměstnavatelem spojit, vysvětlit mu situaci a informovat ho o dalším průběhu. To jest, do kdy bude nejspíše pracovní neschopnost trvat atd .. Co se neschopenky týče, tak ji stačí mít pro starého zaměstnavatele, protože u nového nemáte na nemocenskou nárok. Protože nemocenské pojištění vzniká až zahájením práce. A ta v novém zaměstnání zahájena nebyla.
Citovat
0 #171 Zuzana 2018-03-04 14:46
Dobrý den. Manžel ukončil pracovni poměr 28.2.2018. K 1.3. má podepsanou smlouvu s novým zaměstnavatelem. 27.2.1018 ale začal mít zdravotní problémy a je na neschopence. Platí teď podepsaná smlouva i kdyz do zaměstnáni nenastoupil? A jak je to s neschopenkou, měl by doktor vystavit novou neschopenku pro noveho zaměstnavatele kdyz jsme ji odeslali puvodnimu. Děkuji.
Citovat
0 #170 Pracomat.cz 2018-03-02 08:55
Cituji Radek:
Dobry den. 7.2. 2018 jsem v dobe trvani pracovni neschopnosti podal vypoved.ma neschpence budu nejspis az do kvetna kdy minzaroven konci vypovedni lhuta. Zaměstnavatel mi ale rekl ze aby mi mohla zacit plynout vyp lhuta musim zrusit neschopenku. Je to pravda? Pry je to normalni ale ja swm o tom nikdy neslysel děkuji za odpoved


Dobrý den Radku,

když podáte výpověď vy, tak se výpovědní lhůta neprodlužuje. Ta se v případě nemoci prodlužuje jen u výpovědi dané zaměstnavatelem.
Citovat
0 #169 Radek 2018-03-01 18:34
Dobry den. 7.2. 2018 jsem v dobe trvani pracovni neschopnosti podal vypoved.ma neschpence budu nejspis az do kvetna kdy minzaroven konci vypovedni lhuta. Zaměstnavatel mi ale rekl ze aby mi mohla zacit plynout vyp lhuta musim zrusit neschopenku. Je to pravda? Pry je to normalni ale ja swm o tom nikdy neslysel děkuji za odpoved
Citovat
0 #168 Pracomat.cz 2018-03-01 13:10
Cituji Marie:
Dobrý den mám dotaz
Jestli mám nárok na odstupné, i když mám ve smlouvě napsané dvě provozovny? V jedné jsem pracovala 3 roky a ta se zavírá, a v té druhé jsem nikdy nepracovala a nemůžu pracovat z důvodu dojíždění
Děkuji za odpověď


Dobrý den Marie,

chápu to správně, že máte v pracovní smlouvě uvedeny dvě prozovny, jedna se zavírá a zda dostanete výpověd a odstupné?
Citovat
0 #167 Marie 2018-02-28 17:19
Dobrý den mám dotaz
Jestli mám nárok na odstupné, i když mám ve smlouvě napsané dvě provozovny? V jedné jsem pracovala 3 roky a ta se zavírá, a v té druhé jsem nikdy nepracovala a nemůžu pracovat z důvodu dojíždění
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #166 Pracomat.cz 2018-02-28 09:18
Cituji Natalie:
Dobry den, pracuji na HPP a uvazuji o zmene prace. Kdyz podam dohodu a zamestnavatel mi nevyhovi, a bude trvat na 2 mesicni vypovedni lhute, jsem povinna do prace dal dochazet? Protoze bych rada ukoncila a nastoupila jinam, beru i moznost 2. Jedna se o poruseni? Dekuji


Dobrý den Natalie,

pracovní smlouva zavazuje obě strany k určitému chování. Vždy doporučuji se zaměstnavatelem domluvit na nějakém kompromisu (např. jeden měsíc v práci a pak dohoda). Když prostě přestanete chodit do zaměstnání, tak vás může zaměstnavatel v krajním případě žalovat o ušlý zisk.
Citovat
0 #165 Natalie 2018-02-27 19:41
Dobry den, pracuji na HPP a uvazuji o zmene prace. Kdyz podam dohodu a zamestnavatel mi nevyhovi, a bude trvat na 2 mesicni vypovedni lhute, jsem povinna do prace dal dochazet? Protoze bych rada ukoncila a nastoupila jinam, beru i moznost 2. Jedna se o poruseni? Dekuji
Citovat
0 #164 Pracomat.cz 2018-02-25 21:52
Cituji Klára:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Ve čtvrtek 22.2. jsem podala výpověď, kterou mi šéf potvrdil. Jelikož mi od nového měsíce (1.3.) má naběhnout dvouměsíční výpovědní lhůta, ale našla jsem za sebe náhradu, která může nastoupit od začátku měsíce (1.3.). Existuje nějaký dodatek k výpovědi, který by mě pustil bez dvouměsíční lhůty? Šéf by s tím souhlasil. Do nové práce mohu nastoupit také dříve.
Děkuji za odpověď.
Klára


Dobrý den Kláro,

nejsnadnější by bylo výpověď zrušit a místo ní sepsat dohodu a ukončení pracovního poměru k datu, které vyhovuje oběma zůčastněným stranám.
Citovat
0 #163 Klára 2018-02-25 20:05
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Ve čtvrtek 22.2. jsem podala výpověď, kterou mi šéf potvrdil. Jelikož mi od nového měsíce (1.3.) má naběhnout dvouměsíční výpovědní lhůta, ale našla jsem za sebe náhradu, která může nastoupit od začátku měsíce (1.3.). Existuje nějaký dodatek k výpovědi, který by mě pustil bez dvouměsíční lhůty? Šéf by s tím souhlasil. Do nové práce mohu nastoupit také dříve.
Děkuji za odpověď.
Klára
Citovat
0 #162 Pracomat.cz 2018-02-21 07:21
Cituji Vladislav:
Dobrý den, může dát zaměstnavatel(agentura)výpověď v době nemocenské ? Děkuji Vladislav


Dobrý den Vladislave,

pokud máte s agenturou běžnou pracovní smlouvu, tak se na vás vztahuje §53 Zákoníku práce, který uvádí:

Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování.

Takže jste během nemoci proti výpovědi chráněn.
Citovat
0 #161 Vladislav 2018-02-20 17:21
Dobrý den, může dát zaměstnavatel(agentura)výpověď v době nemocenské ? Děkuji Vladislav
Citovat
0 #160 Pracomat.cz 2018-02-20 14:50
Cituji Olga:
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Olga:
Dobrý den.Mám na Vás dotaz.Do zaměstnání jsem nastoupila 7.2.2018 na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.Pokud by mi v březnu začala dlouhodobá pracovní neschopnost,rizikové těhotenství,mohl by mi zaměstnavatel dát ve zkušební době výpověd?A pokud ano,dostávala bych i po skončení PP i nadále nemocenskou?A měla bych pak nárok na mateřskou,nebo bych měla nárok až na rodičovský příspěvek po porodu?Před nástupem do tohoto zaměstnání jsem byla měsíc na ÚP (od 3.1.2018-5.2.2018).Před ÚP jsem byla zaměstnána něco přes dva roky. Děkuji za odpověď


Dobrý den Olgo,

ve zkušební době může ukončit zaměstnavatel pracovní poměr bez udání důvodu. Nesmí vás sice přímo propustit kvůli těhotenství, ale stačí když důvod neuvede a je to z právního hlediska v pořádku. Vzhledem k předchozímu zaměstnání by jste měla mít nárok i na mateřskou i nemocenskou.

Ještě jsem zapomněla dodat,že termín porodu mám až na přelomu září-říjen.I tak tedy budu mít nárok na pobírání mateřské?


Dobrý den, to by mohlo být docela těsné. Podmínky pro mateřskou jsou následující:

Zaměstnankyně má nárok na výplatu mateřské, jestliže v den nástupu na mateřskou dovolenou ji trvá účast na nemocenském pojištění (tj. je v zaměstnaneckém poměru). Případně nastupuje na mateřskou (osm až šest týdnů před očekávaným porodem) v ochranné lhůtě. Základní délka ochranné lhůty je 7 dní, u těhotných žen je však prodloužena na 180 dní.

Žena je účastna na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou.
Citovat
0 #159 Olga 2018-02-20 14:01
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Olga:
Dobrý den.Mám na Vás dotaz.Do zaměstnání jsem nastoupila 7.2.2018 na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.Pokud by mi v březnu začala dlouhodobá pracovní neschopnost,rizikové těhotenství,mohl by mi zaměstnavatel dát ve zkušební době výpověd?A pokud ano,dostávala bych i po skončení PP i nadále nemocenskou?A měla bych pak nárok na mateřskou,nebo bych měla nárok až na rodičovský příspěvek po porodu?Před nástupem do tohoto zaměstnání jsem byla měsíc na ÚP (od 3.1.2018-5.2.2018).Před ÚP jsem byla zaměstnána něco přes dva roky. Děkuji za odpověď


Dobrý den Olgo,

ve zkušební době může ukončit zaměstnavatel pracovní poměr bez udání důvodu. Nesmí vás sice přímo propustit kvůli těhotenství, ale stačí když důvod neuvede a je to z právního hlediska v pořádku. Vzhledem k předchozímu zaměstnání by jste měla mít nárok i na mateřskou i nemocenskou.

Ještě jsem zapomněla dodat,že termín porodu mám až na přelomu září-říjen.I tak tedy budu mít nárok na pobírání mateřské?
Citovat
0 #158 Pracomat.cz 2018-02-20 13:45
Cituji Olga:
Dobrý den.Mám na Vás dotaz.Do zaměstnání jsem nastoupila 7.2.2018 na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.Pokud by mi v březnu začala dlouhodobá pracovní neschopnost,rizikové těhotenství,mohl by mi zaměstnavatel dát ve zkušební době výpověd?A pokud ano,dostávala bych i po skončení PP i nadále nemocenskou?A měla bych pak nárok na mateřskou,nebo bych měla nárok až na rodičovský příspěvek po porodu?Před nástupem do tohoto zaměstnání jsem byla měsíc na ÚP (od 3.1.2018-5.2.2018).Před ÚP jsem byla zaměstnána něco přes dva roky. Děkuji za odpověď


Dobrý den Olgo,

ve zkušební době může ukončit zaměstnavatel pracovní poměr bez udání důvodu. Nesmí vás sice přímo propustit kvůli těhotenství, ale stačí když důvod neuvede a je to z právního hlediska v pořádku. Vzhledem k předchozímu zaměstnání by jste měla mít nárok i na mateřskou i nemocenskou.
Citovat
0 #157 Olga 2018-02-20 13:30
Dobrý den.Mám na Vás dotaz.Do zaměstnání jsem nastoupila 7.2.2018 na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.Pokud by mi v březnu začala dlouhodobá pracovní neschopnost,rizikové těhotenství,mohl by mi zaměstnavatel dát ve zkušební době výpověd?A pokud ano,dostávala bych i po skončení PP i nadále nemocenskou?A měla bych pak nárok na mateřskou,nebo bych měla nárok až na rodičovský příspěvek po porodu?Před nástupem do tohoto zaměstnání jsem byla měsíc na ÚP (od 3.1.2018-5.2.2018).Před ÚP jsem byla zaměstnána něco přes dva roky. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #156 Pracomat.cz 2018-02-19 16:23
Dobrý den Marto,

1) lístek na peníze odevzdáte svému (ex) zaměstnavateli
2) pokud budete příjemcem dávek nemocenské, tak za vás zdravotní pojištění bide platit stát
3) zápočtový list by jste měla dostat s ukončením pracovního poměru, tedy v den kdy budete v práci naposled
Citovat
0 #155 Marta 2018-02-18 17:57
Dobrý den, od 28.3.2017 do 31.12.2017 jsem byla na ÚP a vyčerpala celou podporu. Od 1.1.2018 pracuji na pracovní smlouvu na dobu neurčitou, se zkušební dobou 3 měsíce. Od 28.1.2018 jsem dlouhodobě nemocná. Zaměstnavatel má za mě již náhradu-takže se již nemám kam vrátit-protože mi bylo řečeno, že udělám nejlépe, když podám výpověď ve zkušební době. Když podám výpověď ve zkušební době a má neschopnost bude pokračovat dále, komu mám nosit lístek na peníze a kdo bude za mě bude platit zdravotní pojištění? A kdy dostanu od zaměstnavatele zápočtový list?
Hned po podepsání ukončení pracovního poměru? Děkuji za odpověď. Marta.
Citovat
0 #154 Pracomat.cz 2018-02-14 09:34
Dobrý den Jaroslave,

při výpovědi není možné z tohoto důvodu skončit pracovní poměr dříve než po konci výpovědní lhůty. Máte možnost se zaměstnavatelem domluvit na ukončení pracovního poměru dohodou a tam si můžete stanovit jaké datum ukončení pracovního poměru chcete.
Citovat
0 #153 Jaroslav 2018-02-13 21:50
Dobrý den. Mám smlouvu na dobu neurčito, s výpovědni lhutou 2 měsice. Ve smlouvě mam, že tydenni pracovni doba je 40 hodin. Zaměstnavatel mi změnil pracovni dobu např. ze 7:00- 15:30 na 9:00-,17:30, která mi nevyhovuje z duvodu, protože vedu ještě dětský kroužek (ve volném čase, bez naroku na finančni odměnu)., našel jsem si novou práci, která mě z hlediska pracovní doby vyhovuje víc, abych stihal i kroužek. Mohu z tohotu důvodu skončit dřive než po vypovědní lhutě bez souhlasu zaměstnavatele?
Citovat
0 #152 Pracomat.cz 2018-02-09 10:27
Dobrý den Mileno,

pokud vaše pracovní neschopnost vznikla za trvání pracovního poměru, tak vám 4.-14. den proplácí zaměstnavatel, od 15 dne vyplácí nemocenskou OSSZ. Lístek na peníze stále zasíláte bývalému zaměstnavateli. Co se týče zdravotního pojištění, tak stát platí zdravotní pojištění i za příjemce nemocenského pojištění po skončení zaměstnaneckého poměru. Příslušné zdravotní pojišťovně je nutné tuto skutečnost oznámit, aby byl u zdravotní pojišťovny vyřešen pojistný vztah.
Citovat
0 #151 Milena 2018-02-08 20:40
Dobrý den, jsem zaměstnaná od 1.1.2018 PP mám na dobu neurčitou. Od 30.1.2018 jsem v PN, chci se informovat jestli když mi zaměstnavatel dá 15 den ukončení PP, mi ČSSZ bude vyplácet nemocenské dávky, až do ukončení PN lékařem, (jedná se o dlouhodobější zdravotní problémy) i když už nebudu zaměstnanec. Kdo za mě bude platit zdravotní pojištění? Zda-li to bude ČSSZ? Nebo tato povinnost bude po ukončení PP na mě samotné? A jaké mám další povinnosti po podepsání ukončení PP ze strany zaměstnavatele. Kam všude musím nahlásit ukončení PP a jestli se musím nahlásit na ÚP? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #150 Pracomat.cz 2018-02-08 16:41
Dobrý den Ireno,

za poslední dva roky potřebujete alespoň jeden rok odpracovaný. Poté máte nárok na podporu.
Citovat
0 #149 Irena 2018-02-08 16:29
Dobry den,prosim o informaci.Jsem zaměstnaná ale jen po dobu než se paní uzdraví šla na operaci .Jsem tam od 5.10 2017.Kolik měsíců musím mít odpacovanych abych dostala podporu v nezaměstnanosti?
Citovat
0 #148 Pracomat.cz 2018-02-04 17:14
Dobrý den Dano,

s odkazem na Zákon o zaměstnanosti §48 (www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435#cast2) si myslím, že ano, můžete si dobrat zbytek podpory:

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].
Citovat
0 #147 Dana 2018-02-04 09:20
Dobry den,
prosim o radu. Jsem vedena na UP a beru podporu. Naskytla se mi moznost brigady v zahranici na cca 20dni. Chci se zeptat zda je moznost pozastavit podporu, a brigadu prijmout ale s tim, ze vydelek bude vyssi nez 10tis Kc. Nebo se z evidence UP odhlasit a po prijezdu opet prihlasit? Je to mozne? A budu moct po prihlaseni dobrat zbytek priznane podpory? Dekuji Vam za odpoved
Citovat
0 #146 Pracomat.cz 2018-02-01 14:46
Dobrý den Luboši,

bude to odstupné ve výši dvou měsíčních platů.
Citovat
0 #145 Luboš 2018-02-01 00:22
Dobrý den. Rád bych se zeptal, jaká výše odstupného mi náleží, pokud pracovní poměr trval přesně jeden rok, tj. 365 dní. Výpověď byla podána ze strany zaměstnavatele z důvodu nadbytečnosti. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #144 Pracomat.cz 2018-01-30 10:20
Dobrý den Karolíno,

zjištoval jsem k tomuto dotazu více informací a odpověď není zcela zřejmá. Podle některých právních výkladů je absence pracovní prohlídky důvodem k neplatnosti pracovní smlouvy, podle jiných nikoliv. Takže před případným okamžitým ukončením pracovního poměru z vaší strany doporučuji konzultaci s právníkem. Sám bych to však řešil jiným způsobem. Zaměstnavateli hrozí za absenci zdravotní prohlídky velká pokuta. Můžete se na něj tedy obrátit, že požadujete provedení zdravotní prohlídky nebo se dohodnout na okamžitém ukončení pracovního poměru, s tím že o této věci dále nebudete informovat inspektorát práce. To by mělo dohodě se zaměstnvatelem pomoci.
Citovat
0 #143 Karolína 2018-01-30 09:03
Dobrý den prosím o radu. Jsem zaměstnaná 6 měsíců bez lékařské prohlidky. Mohu opustit zaměstnání hned nebo musím dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu, když se neví zda jsem zdravotně způsobilá vykonávat práci? Děkuji.
Citovat
0 #142 Pracomat.cz 2018-01-16 10:44
Dobrý den Angeliko,

váš pracovní poměr byl tedy ukončen v rámci zkušební doby nebo jste dostala výpověď až po ukončení pracovní doby.
Citovat
0 #141 Angelika Dancova 2018-01-15 15:51
Dobry den chtela bych se zeptat pracovala sem a mela sem smlouvu 3 mesicni skusebni dobu na to sem marodila s karpalni tunely a daly mi vypoved z duvodu marodky. Muzu na podnik marodit stale
Citovat
0 #140 Pracomat.cz 2018-01-09 13:35
Dobrý den Davide,

velice pravděpodobně je taková dohoda neplatná, ale pro jistou odpověď by jste musel celou smlouvu konzultovat s právníkem.
Citovat
0 #139 David 2018-01-09 10:28
Dobry den, chtel jsem se zeptat kdyz jsem ve zkusebni lhute, a zamestnavatel do smlouvy napsal ze kdyz ukoncim ve zkusebni lhute tak mi nauctuji 10 000kc za skoleni ktere na zacatku probehlo, mohou to udelat? Maji na to právo?

Dekuji
Citovat
0 #138 Pracomat.cz 2018-01-08 16:02
Dobrý den Karolíno,

myslím si, že jim ji doručovat nemusíte, jelikož s nimi nejste v pracovním vztahu.
Citovat
0 #137 Karolina 2018-01-08 12:27
Dobrý den,
zhruba v polovině prosince 2017 jsem se zaměstnavatelem podepsala ukončení pracovního poměru dohodou a to tak ze 31.12.2017 skončil můj pracovní poměr. Od 27.12. jsem však byla na neschopence do 2.1.2018. Od 1.1. Jsem však už zamestnana jinde. Na kontrole u lékaře 2.1.2018, kdy byla zrušena neschopenka, jsem však dostala papír o potvrzeni ukončení neschopenku pro starého zamestnavatele, kterému jsem 28.12. neschopenku dorucila. Je třeba toto potvrzeni starému zaměstnavateli doručit? Nebo už s tím nemá nic společného? Děkuji předem za odpověď.
Citovat
0 #136 Pracomat.cz 2018-01-04 09:55
Dobrý den Adame,

teoreticky od vás může vymáhat i ušlý zisk, kvůli tomu, že jste ukončil pracovní poměr předčasně. Pokud je to možné, vždy bych preferoval ukončení pracovního poměru dohodou. Vyhnete se pak podobným problémům.
Citovat
0 #135 Adam 2018-01-03 22:14
Dobrý den,
Jaké jsou následky, kdybych podal písemnou výpověd s dvouměsíční výpovědní lhůtou, a odešel bych dřív?, dejme tomu hned a teda porušil bych hrubě pracovní smlouvu. Zaměstnávatel může odemne vymáhat částku průměrný měsíčný mzdy za ty dva měsíce ? Nebo bych odešel měsíc před datem ukončení pracovního poměru ve výpovědi.
Citovat
0 #134 Pracomat.cz 2017-12-27 19:35
Dobrý den Jano,

s takovým typem pracovní smlouvy nemám praktickou zkušenost. Ale očekával bych, že v ní bude sekce věnovaná předčasnému ukončení. Také si myslím, že bude možné dohodnout se s firmou na dohodě o ukončení toho vztahu.
Citovat
0 #133 Jana 2017-12-27 18:50
dobrý den,
jsem OSVČ mám s firmou uzavřenou Smlouvu o poskytování služeb s měsíční výpovědní lhůtou potřebuji skončit ze zdravotních důvodů musím dodržet výpovědní lhůtu nebo lze skončit okamžitě.
Děkuji
Citovat
0 #132 Pracomat.cz 2017-12-27 12:08
Dobrý den Lucie,

ano, je to jak píšete. Jen si dovolím drobně upravit svoji předchozí odpověď. Teoreticky máte možnost mít odstupné i ukončení pracovního poměru dohodou. Zde ale závisí na dobré vůli zaměstnavatele, není na něj přímý nárok.
Citovat
0 #131 Lucie 2017-12-27 11:47
Děkuji za odpověď!
Bylo by tedy možné celý tento postup s podáním výpovědi otočit a to asi takto:
Šla bych za ředitelem společnosti, kde jsem zaměstnána s potvrzením od lékaře, kde stojí, že jsem nucena ukončit zaměstnání ze zdrav. důvodů, že nejsem schopna pokračovat v daném zaměstnání v dané prac. poloze. Dále bych ho poprosila o přeřazení na práci, podle kritérií, která mám také předepsaná od lékaře, dle kterých mi nebude schopen vyhovět, protože takováto prác. pozice v zaměstnání neexistuje (nesmím pracovat v předklonu, s namáháním rukou, v jedné poloze, zvedání břemen nad 2 kg, nelze vykonávat práci se statickým zatížení, jsem limitována stran pracovní koncentrace a výdrže v aktivitách). Pokud mi šéf takovéto místo nenabídne, bude mi muset podat výpověď a já tak dostanu odstupné - je to tak? Může být tato výpověď dohodou nebo naopak nesmí, abych o odstupné nepřišla?
Případně jaký postup by jste mi doporučovali, vzhledem k odstupnému?

Děkuji!
Citovat
0 #130 Pracomat.cz 2017-12-24 10:46
Dobrý den Lucie,

začnu od konce a tedy dotazem o odstupném. Pokud je příčinnou invalidního důchodu úraz nebo nemoc z povolání, pak nárok na odstupné máte. Ve vašem případě, jste napsala, že se o úraz nejedná, takže zbývá případná nemoc z povolání. Určitě svoji situaci proberte se svým zaměstnavatelem, třeba pro vás bude mít pracovní pozici, kterou budete moci vykonávat i se zdravotním omezením. Pokud by neměl a zároveň příčinou vašeho invalidního důchodu není nemoc z povolání, tak se jako nejlepší řešení situace jeví dohoda o ukončení pracovního poměru (s ní musí souhlasit obě dvě strany a lze se u ní dohodnout na datumu ukončení pracovního poměru). V takovém případě, by jste bohužel zůstala bez odstupného.
Citovat
0 #129 Lucie 2017-12-23 08:23
Dobrý den,
již 9 měsíců jsem na neschopence pro trvalé bolesti hlavy. Nyní mi byla přiznána invalidita I. stupně. V práci tedy budu nucena dát výpověď, protože svou pracovní pozici už nejsem schopna dál vykonávat - potvrzení od lékaře na to samozřejmě mám.
Jsem zaměstnána na dobu neurčitou a v zaměstnání jsem 4 roky. Podpůrčí doba pro výplatu dávek od ČSSZ mi uplynula 5.12.2017, tudíž výpověď budu nucena podat k tomuto datu. Bohužel se nevyznám v tom, zda podat výpověď sama či čekat na to, aby mi dali v práci možnost pracovat na jiné pracovní pozici (i když taková tam není, leda by si něco vymysleli). A zda výpověď sepsat dohodou nebo jinak... Budu mít nárok na odstupné? Svou nemoc jsem si nepřivodila úrazem, ale samozřejmě jsem si ji nepřivodila vlastním přičiněním.
Prosím o radu - děkuji!
Citovat
0 #128 Pracomat.cz 2017-12-19 09:47
Dobrý den Filipe,

na zápočtový list máte vždy právo, forma ukončení pracovního poměru na to nemá vliv.
Citovat
0 #127 Filip 2017-12-18 23:33
Dobrý den, chci se zeptat. Když mě vyhodí z z práce za absenci. Musím dostal zápočtový list?
Citovat
0 #126 Pracomat.cz 2017-12-17 16:20
Dobrý den Anno,

je tomu tak. Při ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby, na ni případná nemoc zaměstnance nemá vliv. Jeho pracovní poměr proto skončí dříve, než vám vznikne povinnost mu zaplatit nemocenské dávky.
Citovat
0 #125 ANNA 2017-12-15 14:19
Dobrý den. Prosím o radu. Zaměstnanec má podepsanou pracovní smlouvu na dobu určitou, a to do 15.12.2017. Od 14.12.2017 má pracovní neschopnost.Jako zaměstnavatel mu nemocenskou neplatím. To bude muset Okresní správa soc.zabezp. od 15 dne prac.neschopnosti. Zaměstnanec tak 14 dnů nemá nic zaplaceno. Nemýlím-li se.
Citovat
0 #124 Pracomat.cz 2017-12-05 13:24
Dobrý den Zdeno,

podle mého nemáte být uvedeni v PN jako zaměstnavatel (pracovník u vás v té době zaměstnaný nebyl). Rovněž k zaměstnanci již pro vás neplynou žádné další závazky, jeho nemoc nastala až po skončení pracovního poměru dohodou.
Citovat
0 #123 Zdena 2017-12-05 11:41
Zdravím, prosím o radu: bývalá zaměstnankyně na vlastní žádost ukončila dne 23.11. pracovní poměr dle §66 ZP, a to ke dni 30.11. (tento den ji končila zkušební doba). Dne 4.12. si došla pro neschopenku, práce neschopná je rovněž od 4.12. Karanténu nemá, vycházky ano. Mě psala že má chřipku...no čert to vem.
Podle mého názoru zaměstnavateli neplynou ze shora uvedeného žádné povinnosti vůči bývalé zaměstnankyni, PP v době onemocnění již netrval. Zaměstnankyně byla na PSSZ odhlášená dne 1.12. V případě, že její nemoc bude delší než 14 kalendářních dnů, odešlu Rozhodnutí o dočasné prac. neschopnosti na PSSZ. Navíc jsme v PN označeni jako zaměstnavatel.
Citovat
-1 #122 Pracomat.cz 2017-11-30 17:07
Dobrý den Miloši,

tato ochraná lhůta se skutečně týká pouze případu, kdy je zaměstnanec v pracovní neschopnosti.
Citovat
0 #121 Miloš 2017-11-29 21:26
Dobrý večer,
velmi Vás prosím o radu. Podepsal jsem novou pracovní smlouvu s nástupem do zaměstnání k 1.12.2017 s 3 měsíční zkušební lhůtou. Dnes, t.j. 29.11. mi bylo oznámeno, že z nečekaných důvodů dochází k restrukturalizaci firmy a okamžitý zákaz na nábor nových zaměstnanců. Vedení mi tedy emailem zaslalo výpověď odvolávající se na § 66 Zákoníku práce, datovanou k 1.12., tedy ke dni nástupu.
Pochopil jsem správně § 66, že mi zaměstnavatel nemůže dát výpověď v prvních 14 dnech zkušební doby, nebo se to týká POUZE případu nástupu na nemocenskou? Případně jaké mám možnosti v této situaci?
Velmi děkuji za jakoukoli odpověď.
Citovat
0 #120 Pracomat.cz 2017-11-28 17:23
Dobrý den Miluše,

v tomto případě bych zůstal o zdravotních důvodů. Ty mohou za to, že nemůžete nadále vykonávat svoji původní práci. Za celou redakci vám přejeme hodně štěstí, ať již v předčasném důchodu nebo v nové práci.
Citovat
0 #119 Miluše 2017-11-27 21:34
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Mám dlouhodobou PN a se zaměstnavatelem jsem se dohodla, že ukončím prac.pomě dohodou. Nevím co mám napsat jako důvod roz.prac.poměru. Jestli závažné zdravotní problémy nebo ostatní org.důvody. Zaměstnavatel mi totiž nenabídl jinou práci (např. zkrácený úvazek), kterou bych mohla vykonávat. Jsem nadbytečná? Moc Vám děkuji za odpověď. Velice si jí vážím.
PS: Budu muset odejít do předčasného důchodu kde přijdu o zkrácení starobního důchodu.
Citovat
0 #118 Pracomat.cz 2017-11-27 10:19
Dobrý den Zuzko,

ve zkušební době lze pracovní poměr ukončit kdykoliv. V případě, že se jedná např. o výrobu, kde je potřeba určitý počet lidí, tak mi přijde férové odpracovat i ten den ve kterém se rozhodnete pracovní poměr ukončit.
Citovat
0 #117 zuzka 2017-11-25 18:27
Dobrý den, otec nastoupil do zaměstnání, které mu však nevyhovuje. Chtěl by skončit ve zkušební době. Váháme však nad ustanovením, že pracovní poměr končí dnem doručení. Když by chtěl donést ukončení např. v pondělí, kdy by chtěl i skončit, musí to pondělí ještě odpracovat? Děkuji.
Citovat
0 #116 Pracomat.cz 2017-11-16 20:33
Dobrý den Věro,

v případě výpovědi z vaší strany budete mít nárok na podporu ve výši 45% vaší čisté mzdy. V případě, že by se jednalo o výpověď ze strany zaměstnavatele, tak by se první měsíce jednalo o 60%. V případě, že budete stále v pracovní neschopnosti a nemůžete se tedy registrovat na ÚP, tak by to měsíční částku od ossz ovlivnit nemělo. Ohledně bolestného nedokáži odpovědět, záleží to na různých faktorech. O jaký úraz se jedná, zda se stal v rámci pracovní doby atd..
Citovat
0 #115 Vera 2017-11-15 17:50
Dobry den, chtela bych se zeptat. Od 13.6. jsem v pracovnj neschopnosti z duvodu pracovniho urazu avsak ted me zacali kolegove obvinovat ze jsem si to zpusobila doma a neustale me napadaji. Premyslim o vypovedi jelikoz na tom nejsem moc psychicky dobre. Muzu dat vypoved? Jak to bude pak s mesicni castkou kterou me plati ossz bude se nejak kratit? A na odskodneni neboli bolestne budu mit na nej narok? Predem dekuji za odpoved.Vera
Citovat
0 #114 Pracomat.cz 2017-11-09 13:26
Dobrý den Lenko,

podle mého názoru a odvolánínám na § 334 ZP (pracomat.cz/.../...) si myslím, že jestliže zásilku s písemností uvedenou v ust. 334 odst. 1 zákoníku práce, doručovanou zaměstnanci do vlastních rukou, převzala jiná osoba než zaměstnanec kterému byla určena, nebyla tím splněna povinnost zaměstnavatele doručit písemnost, a to ani v případě, že zásilka byla zaměstnanci dodatečně jinou osobou odevzdána. Takže podle mě je takto převzaná výpověď neplatná. Co se týče vaší ústní domluvy ohledně platového výměru nebo zkráceného úvazku, tak se obávám, že se vám její existence bude těžko před případným soudem prokazovat.
Citovat
0 #113 Lenka 2017-11-08 15:23
Hezký den,
chtěla bych se zeptat na pár informací ohledně výpovědi. Nadřízený mi poslal výpověď poštou (aniž by se ji předtím pokusil předat mi ji osobně v práci nebo doma. Jednalo se o 2 dny, kdy jsem byla doma s nemocnou dcerou (na paragrafu od lékařky) Domnívám se ale, že výpoveď není platná, protože ji poslal pouze doporučeně, ale ne do vlastních rukou a pošta ji předala mé mamce (ta se jim na lístek podepsala jejím příjmením), takže ode mě nikde doklad od předání neexistuje. Navíc dopis převzala 1.11. a na výpovědi je psáno, že můj pracovní poměr končí 31.12 (což by ale i tak mělo být podle mě až ´31.1 - mám za to, že rozhodující je datum předání..? Co mám v takovémto případě dělat? Dál se normálně vídáme v práci několikrát týdně a zatím se ani jednou nezmínil, že mi dal nebo poslal výpověď. Zřejmě tím tuto věc považuje za vyřešenou.. A ještě by mě zajímalo, jestli tam musí být nějak uvedeno odstupné? Pracuju u něj cca 10 let ( z toho 15 měs teď po MD) ale jediné co od něj mám, je stará smlouva snad na 8400 hrubého a od té doby mi nikdy nedal nový platový výměr, dodatek ke smlouvě..nic. Přitom po MD mám zkrácený úvazek na kterém jsem se ústně dohodli, ale písemně nikdy nic.. Díky Lenka
Citovat
0 #112 Pracomat.cz 2017-11-01 09:47
Dobrý den Marku,

to o čem mluvíte je ukončení pracovního poměru dohodou. Pokud byste dal výpověď, musíte dodržet výpovědní lhůtu dle smlouvy - velice pravděpodobně dva měsíce. Jak již z názvu vypovídá, na ukončení pracovního poměru dohodou se musí dohodnout obě strany. Tedy vy i zaměstnavatel.
Citovat
+1 #111 Marek Čerpl 2017-10-31 15:07
Dobrý den chci se zeptat,chtěl bych dát okamžitou výpověď z důvodu lepší nabídky práce co pro to mohu udělat,aby mi zaměstnavatel vyhověl?
Citovat
0 #110 Pracomat.cz 2017-10-20 18:00
Dobrý den,

jen pro upřesnění, v takovém případě nedáváte výpověď, ale ukončujete pracovní poměr ve zkušební době. Na vašem místě bych na pracovní úřad zašel, jsou to jen dvě návštěvy (při první se registrujete, při druhé přinesete pracovní podepsanou pracovní smlouvu od nového zaměstnavatele) a máte jistotu, že nemusíte platit zdravotní pojištění, což oceníte zejména v případě, že by nástup do nového zaměstnání nedopadl.
Citovat
0 #109 kristína 2017-10-20 10:14
Dobrý den,
do své práce jsem nastoupila 1.9.2017 a mám klasickou 3 měsíční zkušební dobu a rozhodla jsem se dát dnes 20.10.2017 výpověď a do nového zaměstnání nastoupím až 1.11.2017 musím se jít hlásit na ÚP nebo za mě předchozí zaměstnavatel platí zdrav. a soc. pojištění celý měsíc? Popřípadě můžu si těch pár dní platit sama a jak zjistím kolik by to bylo?

Předem děkuji za odpověď
Citovat
0 #108 Pracomat.cz 2017-10-16 14:55
Dobrý den Juri,

podle mých znalostí by na tento nárok nemělo mít vliv, zda jste v pracovním poměru nebo zda již byl ukončen. Nicméně nejsem právník, takže pokud chcete mít stoprocetní jistotu, měl by jste kontaktovat experta na v oblasti pracovního práva.
Citovat
0 #107 Juri 2017-10-16 12:52
Dobrý den. prosím o radu při řešení tohoto problému. Pracuji u firmy za minimální mzdu. Nepřetržitý provoz, 12-ti hodimové směny, přesčasy. nedavno jsem se dozvěděl, že dle nařízení vlády o zaručené mzdě mi náležela mzda vyšší (druhá skupina). Také jsem se dozvěděl, že mohu požádat o doplacení za poslední 3 roky. Požádal jsem tedy o doplacení, ale tuším jeden problém. Jsem ve výpovědi a pracovní poměr by mi měl skončit podledního října. Budu i potom mít nárok na doplacení, nebo se tento problém musí vyřešit za doby trvání pracovního poměru? Budu mít asi problém i se stažením výpovědi, protože zaměstnavatel již se mnou nepočítá a neplánuje mi směny. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #106 Pracomat.cz 2017-10-11 16:09
Dobrý den Dominiko,

sociální pojištění není povinné (pro nezaměstnaného), máte povinnost platit pouze zdravotní pojištění. Podle mého názoru by jste ho za víkend platit neměla, ale pro jistotu bych si to potvrdil u vaší zdravotní pojišťovny.
Citovat
0 #105 Dominika 2017-10-11 14:25
Dobrý den chci se zeptat. Podala jsem výpověď dohodou k datu 13.10.2017. Stále mám zatím nemocenskou kterou ukončím k datu 12.10.2017 a od 13.budu práce schopna. Do nového zaměstnání bych měla nastoupit v pondělí 16.10.2017. Je tento postup v pořádku ? Co ty dva dny mezi výpovědi a novou smlouvou. Je to víkend. Myslím co se týče platby soc.a zdrav.pojištění.
Děkuji za odpoved.
Citovat
0 #104 Pracomat.cz 2017-10-11 09:35
Dobrý den Magdo,

nejspíše máte dvou měsíční výpovědní lhůtu (pokud ve smlouvě není stanoveno jinak) a pokud podáte výpověď sama, tak k jejímu prodloužení z důvodu pracovní neschopnosti nedochází.
Citovat
0 #103 Magda 2017-10-11 03:16
Dobry den,chtela jsem se zeptat. Mam pracovni smlouvu na dobu neurcitou.. chci rozvazat prac.ppomer. budu muset dat 2mesicni vyp.hlutu? Pokud tak bude mohu jit do pracovni neschopnosti? Nebude se tak prodluzovat 2mesicni lhuta?Deku
Citovat
0 #102 Pracomat.cz 2017-10-10 16:49
Dobrý den Petře,

výpověď můžete učinit vy a jen ji zaměstnavateli oznámíte. Výpovědní lhůta obvykle trvá dva měsíce a začíne od prvního dne následujícího měsíce po jejím podání. Pokud máte od ledna nastoupit do jiné firmy, je potřeba podat výpověď do konce října.

S dohodou musí souhlasit obě strany, tedy jak vy, tak i zaměstnavatel. Pracovní poměr může být ukončen k domluvenému datu, například již zítra.
Citovat
0 #101 Petr 2017-10-10 12:15
Dobrý den, jsem zaměstnán u zaměstnavatele na dobu neurčitou. Nyní jsem se rozhodl odejít a od 1.1.2018, resp. 2.1.2018 mám domluvené nové zaměstnání. Kdy bude nejlepší stávajícímu zaměstnavateli doručit výpověď? A na co má vliv, pokud mu doručím výpověď teď v říjnu s 2měsíční výpovědní lhůtou podle §50? A nebo až např. v pátek 29.12.2017 dohodu o ukončení podle §49? Děkuji za objasnění rozdílu a případný vliv na další skutečnosti. Děkuji.
Citovat
0 #100 Pracomat.cz 2017-10-02 08:41
Dobrý den Honzo,

podle mého názoru Zákoník Práce. Ale máte možnost domluvit se zaměstnavatelem a ukončit pracovní poměr dohodou. Ta může být k libovolnému datu.
Citovat
0 #99 Honza 2017-10-02 07:51
Ano, to vím. Ale co je nadřazené ? Můžu tedy odejít kdy chci nebo jsem držen 2 měsíční lhůtou ?
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit