Jako ukončení pracovního poměru jsou v roce 2018 následující možnosti: výpověď, dohoda nebo ukončení na základě jiných právních skutečností. Pojďme se na tyto možnosti podívat trochu podrobněji. Jedná se buď o jednostranný právní úkon, který učinil jeden z účastníků - výpověď, nebo úkon, který učinili obě strany - dohoda. Poslední možností je ukončení pracovního poměru na základě jiných právních skutečností. Každý z těchto způsobů má své specifika, které si rozebereme dále.

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Pokud se oba účastníci shodli na obsahu dohody svým podpisem, je dohoda považována za uzavřenou. Dohoda o skončení pracovního (§ 49 Zákoníku práce) poměru musí být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena písemně. V dohodě je uveden den, ke kterému je pracovní poměr ukončen. Jedna kopie dohody je určena pro zaměstnavatele, druhá je určena pro zaměstnance. Zaměstnavatel je také povinen uvést do dohody důvod ukončení pracovního poměru, pokud ho o to zaměstnanec požádá. To je důležité ve chvíli, kdy je ukončení pracovního poměru dohodou uzavřeno z důvodu organizačních změn, a tudíž vzniká nárok na odstupné. Ve většině pracovních smluv je zakotvena výpovědní lhůta z pracovního poměru. Ta bývá obvykle dva měsíce, vždy ale v praxi záleží na dohodě mezi oběma stranami.

Výpověď

Jedná se o jednostranný právní úkon (§ 50 Zákoníku práce) na základě kterého končí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby § 51 Zákoníku práce) a to nezávisle na vůli druhého účastníka pracovního poměru. Výpověď může pro ukončení pracovního poměru využít jak zaměstnanec (vzor ke stažení), tak i zaměstnavatel. Podmínky, za kterých skončí pracovní poměr výpovědí danou zaměstnancem i zaměstnavatelem:

  • Musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná,
  • Výpověď doručená druhému účastníku může být odvolána s jeho souhlasem,
  • Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, činí nejméně 2 měsíce a je shodná pro obě zainteresované strany.
  • Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému účastníku a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Pokud výpověď podává zaměstnanec, tak v tomto případě stačí aby písemně obeznámil zaměstnavatele, že s ním "rozvazuje pracovní poměr výpovědí". Důvod proč tak učinil, nemusí být uvedený. Stačí pouze výpověď podepsat a doručit zaměstnavateli. Doručení probíhá buď na firemní podatelně (je nutné nechat si předání výpovědi potvrdit) nebo zasláním výpovědi na adresu zaměstnavatele doporučeně.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů, uvedených v § 52 zákoníku práce, jinak je výpověď neplatná.Tyto důvody jsou např.:

  • Poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem svoje povinnosti vůči zaměstnavateli.
  • Pokud  se zaměstnanec stane nadbytečným.
  • Pokud se zaměstnavatel nebo některá jeho část ruší

I v tomto případě se ale zaměstnavatel a zaměstnanec mohou dohodnout na rozvázání pracovního poměru dohodou.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžité ukončení pracovního poměru se využívá pouze v krajních případech, které jsou definovány v § 55 - 60 Zákoníku práce. Konkrétní důvod musí být v příslušném podání skutkově vymezen. Lze tak učinit jen ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel nebo zaměstnanec o důvodu pro toto opatření dověděl nejpozději do jednoho roku poté, co tento důvod vznikl. Z pohledu zaměstnance jsou důvodem pro takovéto ukončení pracovní poměru například skutečnost, že zaměstnavatel nezaplatil zaměstnanci mzdu do 15 dnů po uplynutí její splatnosti nebo pokud zaměstnanec není podle lékařského posudku schopen vykonávat současnou práci a zaměstnavatel jej nepřevedl v době 15 dní od předložení lékařského posudku na jinou pro něj vhodnou práci.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Ukončení pracovního poměru ve zkušební může být bez udání důvodu učiněno jak zaměstnavatelem, tak i zaměstnancem (§ 66 Zákoníku práce). I zde platí nutnost písemného oznámení (vzor ke stáhnutí), přičemž pracovní poměr skončí dnem doručení, pokud není v žádosti o rozvázání pracovního poměru uvedeno jinak. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů.

Ukončení pracovní poměru uplynutím sjednané doby

V tomto případě skončí pracovní poměr dnem, ke kterému byl sjednán (§ 65 Zákoníku práce). Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se tento poměr změnil na pracovní poměr na dobu neurčitou (pokud se oba účastníci nedohodli jinak).

Na závěr myslete na to, že rozvázání pracovního poměru je významný krok jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Zaměstnanec by měl myslet na to, aby se mu rychle povedlo sehnat nové zaměstnání, pokud chce provést výpověď z pracovního poměru, například dohodou.

Nemocenská po skončení pracovního poměru v roce 2018

Zda budete mít nárok na placenou nemocenskou i po skončení pracovního poměru závisí na tom, jak dlouho po ukončení pracovního poměru vám vznikne pracovní neschopnost. Existuje totiž ochranná lhůta 7 dnů, která běž od ukončení pracovního poměru. Takže pokud pracovní neschopnost vznikne v rámci této lhůty, máte nárok na nemocenské dávky. Tyto dávky ale dostanete až od 15.tého dne nemocenské a dále.  Za 1.-3. den nemocenské totiž nejsou žádné dávky a za 4.-14. den platí náhradu mzdy v době nemocenské zaměstnavatel a jelikož v tuto chvíli žádného nemáte, nedostanete během prvních dvou týdnů nemocenské žádné peníze.

Attachments:
Download this file (vypoved-ve-zkusebni-dobe-vzor.docx)Vzor výpovědi ve zkušební době[ ]13 kB
Download this file (vypoved-vzor.docx)Výpověď vzor[ ]14 kB

Komentáře  

0 #162 Pracomat.cz 2018-02-21 07:21
Cituji Vladislav:
Dobrý den, může dát zaměstnavatel(agentura)výpověď v době nemocenské ? Děkuji Vladislav


Dobrý den Vladislave,

pokud máte s agenturou běžnou pracovní smlouvu, tak se na vás vztahuje §53 Zákoníku práce, který uvádí:

Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování.

Takže jste během nemoci proti výpovědi chráněn.
Citovat
0 #161 Vladislav 2018-02-20 17:21
Dobrý den, může dát zaměstnavatel(agentura)výpověď v době nemocenské ? Děkuji Vladislav
Citovat
0 #160 Pracomat.cz 2018-02-20 14:50
Cituji Olga:
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Olga:
Dobrý den.Mám na Vás dotaz.Do zaměstnání jsem nastoupila 7.2.2018 na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.Pokud by mi v březnu začala dlouhodobá pracovní neschopnost,rizikové těhotenství,mohl by mi zaměstnavatel dát ve zkušební době výpověd?A pokud ano,dostávala bych i po skončení PP i nadále nemocenskou?A měla bych pak nárok na mateřskou,nebo bych měla nárok až na rodičovský příspěvek po porodu?Před nástupem do tohoto zaměstnání jsem byla měsíc na ÚP (od 3.1.2018-5.2.2018).Před ÚP jsem byla zaměstnána něco přes dva roky. Děkuji za odpověď


Dobrý den Olgo,

ve zkušební době může ukončit zaměstnavatel pracovní poměr bez udání důvodu. Nesmí vás sice přímo propustit kvůli těhotenství, ale stačí když důvod neuvede a je to z právního hlediska v pořádku. Vzhledem k předchozímu zaměstnání by jste měla mít nárok i na mateřskou i nemocenskou.

Ještě jsem zapomněla dodat,že termín porodu mám až na přelomu září-říjen.I tak tedy budu mít nárok na pobírání mateřské?


Dobrý den, to by mohlo být docela těsné. Podmínky pro mateřskou jsou následující:

Zaměstnankyně má nárok na výplatu mateřské, jestliže v den nástupu na mateřskou dovolenou ji trvá účast na nemocenském pojištění (tj. je v zaměstnaneckém poměru). Případně nastupuje na mateřskou (osm až šest týdnů před očekávaným porodem) v ochranné lhůtě. Základní délka ochranné lhůty je 7 dní, u těhotných žen je však prodloužena na 180 dní.

Žena je účastna na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na mateřskou.
Citovat
0 #159 Olga 2018-02-20 14:01
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Olga:
Dobrý den.Mám na Vás dotaz.Do zaměstnání jsem nastoupila 7.2.2018 na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.Pokud by mi v březnu začala dlouhodobá pracovní neschopnost,rizikové těhotenství,mohl by mi zaměstnavatel dát ve zkušební době výpověd?A pokud ano,dostávala bych i po skončení PP i nadále nemocenskou?A měla bych pak nárok na mateřskou,nebo bych měla nárok až na rodičovský příspěvek po porodu?Před nástupem do tohoto zaměstnání jsem byla měsíc na ÚP (od 3.1.2018-5.2.2018).Před ÚP jsem byla zaměstnána něco přes dva roky. Děkuji za odpověď


Dobrý den Olgo,

ve zkušební době může ukončit zaměstnavatel pracovní poměr bez udání důvodu. Nesmí vás sice přímo propustit kvůli těhotenství, ale stačí když důvod neuvede a je to z právního hlediska v pořádku. Vzhledem k předchozímu zaměstnání by jste měla mít nárok i na mateřskou i nemocenskou.

Ještě jsem zapomněla dodat,že termín porodu mám až na přelomu září-říjen.I tak tedy budu mít nárok na pobírání mateřské?
Citovat
0 #158 Pracomat.cz 2018-02-20 13:45
Cituji Olga:
Dobrý den.Mám na Vás dotaz.Do zaměstnání jsem nastoupila 7.2.2018 na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.Pokud by mi v březnu začala dlouhodobá pracovní neschopnost,rizikové těhotenství,mohl by mi zaměstnavatel dát ve zkušební době výpověd?A pokud ano,dostávala bych i po skončení PP i nadále nemocenskou?A měla bych pak nárok na mateřskou,nebo bych měla nárok až na rodičovský příspěvek po porodu?Před nástupem do tohoto zaměstnání jsem byla měsíc na ÚP (od 3.1.2018-5.2.2018).Před ÚP jsem byla zaměstnána něco přes dva roky. Děkuji za odpověď


Dobrý den Olgo,

ve zkušební době může ukončit zaměstnavatel pracovní poměr bez udání důvodu. Nesmí vás sice přímo propustit kvůli těhotenství, ale stačí když důvod neuvede a je to z právního hlediska v pořádku. Vzhledem k předchozímu zaměstnání by jste měla mít nárok i na mateřskou i nemocenskou.
Citovat
0 #157 Olga 2018-02-20 13:30
Dobrý den.Mám na Vás dotaz.Do zaměstnání jsem nastoupila 7.2.2018 na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou.Pokud by mi v březnu začala dlouhodobá pracovní neschopnost,rizikové těhotenství,mohl by mi zaměstnavatel dát ve zkušební době výpověd?A pokud ano,dostávala bych i po skončení PP i nadále nemocenskou?A měla bych pak nárok na mateřskou,nebo bych měla nárok až na rodičovský příspěvek po porodu?Před nástupem do tohoto zaměstnání jsem byla měsíc na ÚP (od 3.1.2018-5.2.2018).Před ÚP jsem byla zaměstnána něco přes dva roky. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #156 Pracomat.cz 2018-02-19 16:23
Dobrý den Marto,

1) lístek na peníze odevzdáte svému (ex) zaměstnavateli
2) pokud budete příjemcem dávek nemocenské, tak za vás zdravotní pojištění bide platit stát
3) zápočtový list by jste měla dostat s ukončením pracovního poměru, tedy v den kdy budete v práci naposled
Citovat
0 #155 Marta 2018-02-18 17:57
Dobrý den, od 28.3.2017 do 31.12.2017 jsem byla na ÚP a vyčerpala celou podporu. Od 1.1.2018 pracuji na pracovní smlouvu na dobu neurčitou, se zkušební dobou 3 měsíce. Od 28.1.2018 jsem dlouhodobě nemocná. Zaměstnavatel má za mě již náhradu-takže se již nemám kam vrátit-protože mi bylo řečeno, že udělám nejlépe, když podám výpověď ve zkušební době. Když podám výpověď ve zkušební době a má neschopnost bude pokračovat dále, komu mám nosit lístek na peníze a kdo bude za mě bude platit zdravotní pojištění? A kdy dostanu od zaměstnavatele zápočtový list?
Hned po podepsání ukončení pracovního poměru? Děkuji za odpověď. Marta.
Citovat
0 #154 Pracomat.cz 2018-02-14 09:34
Dobrý den Jaroslave,

při výpovědi není možné z tohoto důvodu skončit pracovní poměr dříve než po konci výpovědní lhůty. Máte možnost se zaměstnavatelem domluvit na ukončení pracovního poměru dohodou a tam si můžete stanovit jaké datum ukončení pracovního poměru chcete.
Citovat
0 #153 Jaroslav 2018-02-13 21:50
Dobrý den. Mám smlouvu na dobu neurčito, s výpovědni lhutou 2 měsice. Ve smlouvě mam, že tydenni pracovni doba je 40 hodin. Zaměstnavatel mi změnil pracovni dobu např. ze 7:00- 15:30 na 9:00-,17:30, která mi nevyhovuje z duvodu, protože vedu ještě dětský kroužek (ve volném čase, bez naroku na finančni odměnu)., našel jsem si novou práci, která mě z hlediska pracovní doby vyhovuje víc, abych stihal i kroužek. Mohu z tohotu důvodu skončit dřive než po vypovědní lhutě bez souhlasu zaměstnavatele?
Citovat
0 #152 Pracomat.cz 2018-02-09 10:27
Dobrý den Mileno,

pokud vaše pracovní neschopnost vznikla za trvání pracovního poměru, tak vám 4.-14. den proplácí zaměstnavatel, od 15 dne vyplácí nemocenskou OSSZ. Lístek na peníze stále zasíláte bývalému zaměstnavateli. Co se týče zdravotního pojištění, tak stát platí zdravotní pojištění i za příjemce nemocenského pojištění po skončení zaměstnaneckého poměru. Příslušné zdravotní pojišťovně je nutné tuto skutečnost oznámit, aby byl u zdravotní pojišťovny vyřešen pojistný vztah.
Citovat
0 #151 Milena 2018-02-08 20:40
Dobrý den, jsem zaměstnaná od 1.1.2018 PP mám na dobu neurčitou. Od 30.1.2018 jsem v PN, chci se informovat jestli když mi zaměstnavatel dá 15 den ukončení PP, mi ČSSZ bude vyplácet nemocenské dávky, až do ukončení PN lékařem, (jedná se o dlouhodobější zdravotní problémy) i když už nebudu zaměstnanec. Kdo za mě bude platit zdravotní pojištění? Zda-li to bude ČSSZ? Nebo tato povinnost bude po ukončení PP na mě samotné? A jaké mám další povinnosti po podepsání ukončení PP ze strany zaměstnavatele. Kam všude musím nahlásit ukončení PP a jestli se musím nahlásit na ÚP? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #150 Pracomat.cz 2018-02-08 16:41
Dobrý den Ireno,

za poslední dva roky potřebujete alespoň jeden rok odpracovaný. Poté máte nárok na podporu.
Citovat
0 #149 Irena 2018-02-08 16:29
Dobry den,prosim o informaci.Jsem zaměstnaná ale jen po dobu než se paní uzdraví šla na operaci .Jsem tam od 5.10 2017.Kolik měsíců musím mít odpacovanych abych dostala podporu v nezaměstnanosti?
Citovat
0 #148 Pracomat.cz 2018-02-04 17:14
Dobrý den Dano,

s odkazem na Zákon o zaměstnanosti §48 (www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435#cast2) si myslím, že ano, můžete si dobrat zbytek podpory:

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].
Citovat
0 #147 Dana 2018-02-04 09:20
Dobry den,
prosim o radu. Jsem vedena na UP a beru podporu. Naskytla se mi moznost brigady v zahranici na cca 20dni. Chci se zeptat zda je moznost pozastavit podporu, a brigadu prijmout ale s tim, ze vydelek bude vyssi nez 10tis Kc. Nebo se z evidence UP odhlasit a po prijezdu opet prihlasit? Je to mozne? A budu moct po prihlaseni dobrat zbytek priznane podpory? Dekuji Vam za odpoved
Citovat
0 #146 Pracomat.cz 2018-02-01 14:46
Dobrý den Luboši,

bude to odstupné ve výši dvou měsíčních platů.
Citovat
0 #145 Luboš 2018-02-01 00:22
Dobrý den. Rád bych se zeptal, jaká výše odstupného mi náleží, pokud pracovní poměr trval přesně jeden rok, tj. 365 dní. Výpověď byla podána ze strany zaměstnavatele z důvodu nadbytečnosti. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #144 Pracomat.cz 2018-01-30 10:20
Dobrý den Karolíno,

zjištoval jsem k tomuto dotazu více informací a odpověď není zcela zřejmá. Podle některých právních výkladů je absence pracovní prohlídky důvodem k neplatnosti pracovní smlouvy, podle jiných nikoliv. Takže před případným okamžitým ukončením pracovního poměru z vaší strany doporučuji konzultaci s právníkem. Sám bych to však řešil jiným způsobem. Zaměstnavateli hrozí za absenci zdravotní prohlídky velká pokuta. Můžete se na něj tedy obrátit, že požadujete provedení zdravotní prohlídky nebo se dohodnout na okamžitém ukončení pracovního poměru, s tím že o této věci dále nebudete informovat inspektorát práce. To by mělo dohodě se zaměstnvatelem pomoci.
Citovat
0 #143 Karolína 2018-01-30 09:03
Dobrý den prosím o radu. Jsem zaměstnaná 6 měsíců bez lékařské prohlidky. Mohu opustit zaměstnání hned nebo musím dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu, když se neví zda jsem zdravotně způsobilá vykonávat práci? Děkuji.
Citovat
0 #142 Pracomat.cz 2018-01-16 10:44
Dobrý den Angeliko,

váš pracovní poměr byl tedy ukončen v rámci zkušební doby nebo jste dostala výpověď až po ukončení pracovní doby.
Citovat
0 #141 Angelika Dancova 2018-01-15 15:51
Dobry den chtela bych se zeptat pracovala sem a mela sem smlouvu 3 mesicni skusebni dobu na to sem marodila s karpalni tunely a daly mi vypoved z duvodu marodky. Muzu na podnik marodit stale
Citovat
0 #140 Pracomat.cz 2018-01-09 13:35
Dobrý den Davide,

velice pravděpodobně je taková dohoda neplatná, ale pro jistou odpověď by jste musel celou smlouvu konzultovat s právníkem.
Citovat
0 #139 David 2018-01-09 10:28
Dobry den, chtel jsem se zeptat kdyz jsem ve zkusebni lhute, a zamestnavatel do smlouvy napsal ze kdyz ukoncim ve zkusebni lhute tak mi nauctuji 10 000kc za skoleni ktere na zacatku probehlo, mohou to udelat? Maji na to právo?

Dekuji
Citovat
0 #138 Pracomat.cz 2018-01-08 16:02
Dobrý den Karolíno,

myslím si, že jim ji doručovat nemusíte, jelikož s nimi nejste v pracovním vztahu.
Citovat
0 #137 Karolina 2018-01-08 12:27
Dobrý den,
zhruba v polovině prosince 2017 jsem se zaměstnavatelem podepsala ukončení pracovního poměru dohodou a to tak ze 31.12.2017 skončil můj pracovní poměr. Od 27.12. jsem však byla na neschopence do 2.1.2018. Od 1.1. Jsem však už zamestnana jinde. Na kontrole u lékaře 2.1.2018, kdy byla zrušena neschopenka, jsem však dostala papír o potvrzeni ukončení neschopenku pro starého zamestnavatele, kterému jsem 28.12. neschopenku dorucila. Je třeba toto potvrzeni starému zaměstnavateli doručit? Nebo už s tím nemá nic společného? Děkuji předem za odpověď.
Citovat
0 #136 Pracomat.cz 2018-01-04 09:55
Dobrý den Adame,

teoreticky od vás může vymáhat i ušlý zisk, kvůli tomu, že jste ukončil pracovní poměr předčasně. Pokud je to možné, vždy bych preferoval ukončení pracovního poměru dohodou. Vyhnete se pak podobným problémům.
Citovat
0 #135 Adam 2018-01-03 22:14
Dobrý den,
Jaké jsou následky, kdybych podal písemnou výpověd s dvouměsíční výpovědní lhůtou, a odešel bych dřív?, dejme tomu hned a teda porušil bych hrubě pracovní smlouvu. Zaměstnávatel může odemne vymáhat částku průměrný měsíčný mzdy za ty dva měsíce ? Nebo bych odešel měsíc před datem ukončení pracovního poměru ve výpovědi.
Citovat
0 #134 Pracomat.cz 2017-12-27 19:35
Dobrý den Jano,

s takovým typem pracovní smlouvy nemám praktickou zkušenost. Ale očekával bych, že v ní bude sekce věnovaná předčasnému ukončení. Také si myslím, že bude možné dohodnout se s firmou na dohodě o ukončení toho vztahu.
Citovat
0 #133 Jana 2017-12-27 18:50
dobrý den,
jsem OSVČ mám s firmou uzavřenou Smlouvu o poskytování služeb s měsíční výpovědní lhůtou potřebuji skončit ze zdravotních důvodů musím dodržet výpovědní lhůtu nebo lze skončit okamžitě.
Děkuji
Citovat
0 #132 Pracomat.cz 2017-12-27 12:08
Dobrý den Lucie,

ano, je to jak píšete. Jen si dovolím drobně upravit svoji předchozí odpověď. Teoreticky máte možnost mít odstupné i ukončení pracovního poměru dohodou. Zde ale závisí na dobré vůli zaměstnavatele, není na něj přímý nárok.
Citovat
0 #131 Lucie 2017-12-27 11:47
Děkuji za odpověď!
Bylo by tedy možné celý tento postup s podáním výpovědi otočit a to asi takto:
Šla bych za ředitelem společnosti, kde jsem zaměstnána s potvrzením od lékaře, kde stojí, že jsem nucena ukončit zaměstnání ze zdrav. důvodů, že nejsem schopna pokračovat v daném zaměstnání v dané prac. poloze. Dále bych ho poprosila o přeřazení na práci, podle kritérií, která mám také předepsaná od lékaře, dle kterých mi nebude schopen vyhovět, protože takováto prác. pozice v zaměstnání neexistuje (nesmím pracovat v předklonu, s namáháním rukou, v jedné poloze, zvedání břemen nad 2 kg, nelze vykonávat práci se statickým zatížení, jsem limitována stran pracovní koncentrace a výdrže v aktivitách). Pokud mi šéf takovéto místo nenabídne, bude mi muset podat výpověď a já tak dostanu odstupné - je to tak? Může být tato výpověď dohodou nebo naopak nesmí, abych o odstupné nepřišla?
Případně jaký postup by jste mi doporučovali, vzhledem k odstupnému?

Děkuji!
Citovat
0 #130 Pracomat.cz 2017-12-24 10:46
Dobrý den Lucie,

začnu od konce a tedy dotazem o odstupném. Pokud je příčinnou invalidního důchodu úraz nebo nemoc z povolání, pak nárok na odstupné máte. Ve vašem případě, jste napsala, že se o úraz nejedná, takže zbývá případná nemoc z povolání. Určitě svoji situaci proberte se svým zaměstnavatelem, třeba pro vás bude mít pracovní pozici, kterou budete moci vykonávat i se zdravotním omezením. Pokud by neměl a zároveň příčinou vašeho invalidního důchodu není nemoc z povolání, tak se jako nejlepší řešení situace jeví dohoda o ukončení pracovního poměru (s ní musí souhlasit obě dvě strany a lze se u ní dohodnout na datumu ukončení pracovního poměru). V takovém případě, by jste bohužel zůstala bez odstupného.
Citovat
0 #129 Lucie 2017-12-23 08:23
Dobrý den,
již 9 měsíců jsem na neschopence pro trvalé bolesti hlavy. Nyní mi byla přiznána invalidita I. stupně. V práci tedy budu nucena dát výpověď, protože svou pracovní pozici už nejsem schopna dál vykonávat - potvrzení od lékaře na to samozřejmě mám.
Jsem zaměstnána na dobu neurčitou a v zaměstnání jsem 4 roky. Podpůrčí doba pro výplatu dávek od ČSSZ mi uplynula 5.12.2017, tudíž výpověď budu nucena podat k tomuto datu. Bohužel se nevyznám v tom, zda podat výpověď sama či čekat na to, aby mi dali v práci možnost pracovat na jiné pracovní pozici (i když taková tam není, leda by si něco vymysleli). A zda výpověď sepsat dohodou nebo jinak... Budu mít nárok na odstupné? Svou nemoc jsem si nepřivodila úrazem, ale samozřejmě jsem si ji nepřivodila vlastním přičiněním.
Prosím o radu - děkuji!
Citovat
0 #128 Pracomat.cz 2017-12-19 09:47
Dobrý den Filipe,

na zápočtový list máte vždy právo, forma ukončení pracovního poměru na to nemá vliv.
Citovat
0 #127 Filip 2017-12-18 23:33
Dobrý den, chci se zeptat. Když mě vyhodí z z práce za absenci. Musím dostal zápočtový list?
Citovat
0 #126 Pracomat.cz 2017-12-17 16:20
Dobrý den Anno,

je tomu tak. Při ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby, na ni případná nemoc zaměstnance nemá vliv. Jeho pracovní poměr proto skončí dříve, než vám vznikne povinnost mu zaplatit nemocenské dávky.
Citovat
0 #125 ANNA 2017-12-15 14:19
Dobrý den. Prosím o radu. Zaměstnanec má podepsanou pracovní smlouvu na dobu určitou, a to do 15.12.2017. Od 14.12.2017 má pracovní neschopnost.Jako zaměstnavatel mu nemocenskou neplatím. To bude muset Okresní správa soc.zabezp. od 15 dne prac.neschopnosti. Zaměstnanec tak 14 dnů nemá nic zaplaceno. Nemýlím-li se.
Citovat
0 #124 Pracomat.cz 2017-12-05 13:24
Dobrý den Zdeno,

podle mého nemáte být uvedeni v PN jako zaměstnavatel (pracovník u vás v té době zaměstnaný nebyl). Rovněž k zaměstnanci již pro vás neplynou žádné další závazky, jeho nemoc nastala až po skončení pracovního poměru dohodou.
Citovat
0 #123 Zdena 2017-12-05 11:41
Zdravím, prosím o radu: bývalá zaměstnankyně na vlastní žádost ukončila dne 23.11. pracovní poměr dle §66 ZP, a to ke dni 30.11. (tento den ji končila zkušební doba). Dne 4.12. si došla pro neschopenku, práce neschopná je rovněž od 4.12. Karanténu nemá, vycházky ano. Mě psala že má chřipku...no čert to vem.
Podle mého názoru zaměstnavateli neplynou ze shora uvedeného žádné povinnosti vůči bývalé zaměstnankyni, PP v době onemocnění již netrval. Zaměstnankyně byla na PSSZ odhlášená dne 1.12. V případě, že její nemoc bude delší než 14 kalendářních dnů, odešlu Rozhodnutí o dočasné prac. neschopnosti na PSSZ. Navíc jsme v PN označeni jako zaměstnavatel.
Citovat
-1 #122 Pracomat.cz 2017-11-30 17:07
Dobrý den Miloši,

tato ochraná lhůta se skutečně týká pouze případu, kdy je zaměstnanec v pracovní neschopnosti.
Citovat
0 #121 Miloš 2017-11-29 21:26
Dobrý večer,
velmi Vás prosím o radu. Podepsal jsem novou pracovní smlouvu s nástupem do zaměstnání k 1.12.2017 s 3 měsíční zkušební lhůtou. Dnes, t.j. 29.11. mi bylo oznámeno, že z nečekaných důvodů dochází k restrukturalizaci firmy a okamžitý zákaz na nábor nových zaměstnanců. Vedení mi tedy emailem zaslalo výpověď odvolávající se na § 66 Zákoníku práce, datovanou k 1.12., tedy ke dni nástupu.
Pochopil jsem správně § 66, že mi zaměstnavatel nemůže dát výpověď v prvních 14 dnech zkušební doby, nebo se to týká POUZE případu nástupu na nemocenskou? Případně jaké mám možnosti v této situaci?
Velmi děkuji za jakoukoli odpověď.
Citovat
0 #120 Pracomat.cz 2017-11-28 17:23
Dobrý den Miluše,

v tomto případě bych zůstal o zdravotních důvodů. Ty mohou za to, že nemůžete nadále vykonávat svoji původní práci. Za celou redakci vám přejeme hodně štěstí, ať již v předčasném důchodu nebo v nové práci.
Citovat
0 #119 Miluše 2017-11-27 21:34
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Mám dlouhodobou PN a se zaměstnavatelem jsem se dohodla, že ukončím prac.pomě dohodou. Nevím co mám napsat jako důvod roz.prac.poměru. Jestli závažné zdravotní problémy nebo ostatní org.důvody. Zaměstnavatel mi totiž nenabídl jinou práci (např. zkrácený úvazek), kterou bych mohla vykonávat. Jsem nadbytečná? Moc Vám děkuji za odpověď. Velice si jí vážím.
PS: Budu muset odejít do předčasného důchodu kde přijdu o zkrácení starobního důchodu.
Citovat
0 #118 Pracomat.cz 2017-11-27 10:19
Dobrý den Zuzko,

ve zkušební době lze pracovní poměr ukončit kdykoliv. V případě, že se jedná např. o výrobu, kde je potřeba určitý počet lidí, tak mi přijde férové odpracovat i ten den ve kterém se rozhodnete pracovní poměr ukončit.
Citovat
0 #117 zuzka 2017-11-25 18:27
Dobrý den, otec nastoupil do zaměstnání, které mu však nevyhovuje. Chtěl by skončit ve zkušební době. Váháme však nad ustanovením, že pracovní poměr končí dnem doručení. Když by chtěl donést ukončení např. v pondělí, kdy by chtěl i skončit, musí to pondělí ještě odpracovat? Děkuji.
Citovat
0 #116 Pracomat.cz 2017-11-16 20:33
Dobrý den Věro,

v případě výpovědi z vaší strany budete mít nárok na podporu ve výši 45% vaší čisté mzdy. V případě, že by se jednalo o výpověď ze strany zaměstnavatele, tak by se první měsíce jednalo o 60%. V případě, že budete stále v pracovní neschopnosti a nemůžete se tedy registrovat na ÚP, tak by to měsíční částku od ossz ovlivnit nemělo. Ohledně bolestného nedokáži odpovědět, záleží to na různých faktorech. O jaký úraz se jedná, zda se stal v rámci pracovní doby atd..
Citovat
0 #115 Vera 2017-11-15 17:50
Dobry den, chtela bych se zeptat. Od 13.6. jsem v pracovnj neschopnosti z duvodu pracovniho urazu avsak ted me zacali kolegove obvinovat ze jsem si to zpusobila doma a neustale me napadaji. Premyslim o vypovedi jelikoz na tom nejsem moc psychicky dobre. Muzu dat vypoved? Jak to bude pak s mesicni castkou kterou me plati ossz bude se nejak kratit? A na odskodneni neboli bolestne budu mit na nej narok? Predem dekuji za odpoved.Vera
Citovat
0 #114 Pracomat.cz 2017-11-09 13:26
Dobrý den Lenko,

podle mého názoru a odvolánínám na § 334 ZP (pracomat.cz/.../...) si myslím, že jestliže zásilku s písemností uvedenou v ust. 334 odst. 1 zákoníku práce, doručovanou zaměstnanci do vlastních rukou, převzala jiná osoba než zaměstnanec kterému byla určena, nebyla tím splněna povinnost zaměstnavatele doručit písemnost, a to ani v případě, že zásilka byla zaměstnanci dodatečně jinou osobou odevzdána. Takže podle mě je takto převzaná výpověď neplatná. Co se týče vaší ústní domluvy ohledně platového výměru nebo zkráceného úvazku, tak se obávám, že se vám její existence bude těžko před případným soudem prokazovat.
Citovat
0 #113 Lenka 2017-11-08 15:23
Hezký den,
chtěla bych se zeptat na pár informací ohledně výpovědi. Nadřízený mi poslal výpověď poštou (aniž by se ji předtím pokusil předat mi ji osobně v práci nebo doma. Jednalo se o 2 dny, kdy jsem byla doma s nemocnou dcerou (na paragrafu od lékařky) Domnívám se ale, že výpoveď není platná, protože ji poslal pouze doporučeně, ale ne do vlastních rukou a pošta ji předala mé mamce (ta se jim na lístek podepsala jejím příjmením), takže ode mě nikde doklad od předání neexistuje. Navíc dopis převzala 1.11. a na výpovědi je psáno, že můj pracovní poměr končí 31.12 (což by ale i tak mělo být podle mě až ´31.1 - mám za to, že rozhodující je datum předání..? Co mám v takovémto případě dělat? Dál se normálně vídáme v práci několikrát týdně a zatím se ani jednou nezmínil, že mi dal nebo poslal výpověď. Zřejmě tím tuto věc považuje za vyřešenou.. A ještě by mě zajímalo, jestli tam musí být nějak uvedeno odstupné? Pracuju u něj cca 10 let ( z toho 15 měs teď po MD) ale jediné co od něj mám, je stará smlouva snad na 8400 hrubého a od té doby mi nikdy nedal nový platový výměr, dodatek ke smlouvě..nic. Přitom po MD mám zkrácený úvazek na kterém jsem se ústně dohodli, ale písemně nikdy nic.. Díky Lenka
Citovat
0 #112 Pracomat.cz 2017-11-01 09:47
Dobrý den Marku,

to o čem mluvíte je ukončení pracovního poměru dohodou. Pokud byste dal výpověď, musíte dodržet výpovědní lhůtu dle smlouvy - velice pravděpodobně dva měsíce. Jak již z názvu vypovídá, na ukončení pracovního poměru dohodou se musí dohodnout obě strany. Tedy vy i zaměstnavatel.
Citovat
+1 #111 Marek Čerpl 2017-10-31 15:07
Dobrý den chci se zeptat,chtěl bych dát okamžitou výpověď z důvodu lepší nabídky práce co pro to mohu udělat,aby mi zaměstnavatel vyhověl?
Citovat
0 #110 Pracomat.cz 2017-10-20 18:00
Dobrý den,

jen pro upřesnění, v takovém případě nedáváte výpověď, ale ukončujete pracovní poměr ve zkušební době. Na vašem místě bych na pracovní úřad zašel, jsou to jen dvě návštěvy (při první se registrujete, při druhé přinesete pracovní podepsanou pracovní smlouvu od nového zaměstnavatele) a máte jistotu, že nemusíte platit zdravotní pojištění, což oceníte zejména v případě, že by nástup do nového zaměstnání nedopadl.
Citovat
0 #109 kristína 2017-10-20 10:14
Dobrý den,
do své práce jsem nastoupila 1.9.2017 a mám klasickou 3 měsíční zkušební dobu a rozhodla jsem se dát dnes 20.10.2017 výpověď a do nového zaměstnání nastoupím až 1.11.2017 musím se jít hlásit na ÚP nebo za mě předchozí zaměstnavatel platí zdrav. a soc. pojištění celý měsíc? Popřípadě můžu si těch pár dní platit sama a jak zjistím kolik by to bylo?

Předem děkuji za odpověď
Citovat
0 #108 Pracomat.cz 2017-10-16 14:55
Dobrý den Juri,

podle mých znalostí by na tento nárok nemělo mít vliv, zda jste v pracovním poměru nebo zda již byl ukončen. Nicméně nejsem právník, takže pokud chcete mít stoprocetní jistotu, měl by jste kontaktovat experta na v oblasti pracovního práva.
Citovat
0 #107 Juri 2017-10-16 12:52
Dobrý den. prosím o radu při řešení tohoto problému. Pracuji u firmy za minimální mzdu. Nepřetržitý provoz, 12-ti hodimové směny, přesčasy. nedavno jsem se dozvěděl, že dle nařízení vlády o zaručené mzdě mi náležela mzda vyšší (druhá skupina). Také jsem se dozvěděl, že mohu požádat o doplacení za poslední 3 roky. Požádal jsem tedy o doplacení, ale tuším jeden problém. Jsem ve výpovědi a pracovní poměr by mi měl skončit podledního října. Budu i potom mít nárok na doplacení, nebo se tento problém musí vyřešit za doby trvání pracovního poměru? Budu mít asi problém i se stažením výpovědi, protože zaměstnavatel již se mnou nepočítá a neplánuje mi směny. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #106 Pracomat.cz 2017-10-11 16:09
Dobrý den Dominiko,

sociální pojištění není povinné (pro nezaměstnaného), máte povinnost platit pouze zdravotní pojištění. Podle mého názoru by jste ho za víkend platit neměla, ale pro jistotu bych si to potvrdil u vaší zdravotní pojišťovny.
Citovat
0 #105 Dominika 2017-10-11 14:25
Dobrý den chci se zeptat. Podala jsem výpověď dohodou k datu 13.10.2017. Stále mám zatím nemocenskou kterou ukončím k datu 12.10.2017 a od 13.budu práce schopna. Do nového zaměstnání bych měla nastoupit v pondělí 16.10.2017. Je tento postup v pořádku ? Co ty dva dny mezi výpovědi a novou smlouvou. Je to víkend. Myslím co se týče platby soc.a zdrav.pojištění.
Děkuji za odpoved.
Citovat
0 #104 Pracomat.cz 2017-10-11 09:35
Dobrý den Magdo,

nejspíše máte dvou měsíční výpovědní lhůtu (pokud ve smlouvě není stanoveno jinak) a pokud podáte výpověď sama, tak k jejímu prodloužení z důvodu pracovní neschopnosti nedochází.
Citovat
0 #103 Magda 2017-10-11 03:16
Dobry den,chtela jsem se zeptat. Mam pracovni smlouvu na dobu neurcitou.. chci rozvazat prac.ppomer. budu muset dat 2mesicni vyp.hlutu? Pokud tak bude mohu jit do pracovni neschopnosti? Nebude se tak prodluzovat 2mesicni lhuta?Deku
Citovat
0 #102 Pracomat.cz 2017-10-10 16:49
Dobrý den Petře,

výpověď můžete učinit vy a jen ji zaměstnavateli oznámíte. Výpovědní lhůta obvykle trvá dva měsíce a začíne od prvního dne následujícího měsíce po jejím podání. Pokud máte od ledna nastoupit do jiné firmy, je potřeba podat výpověď do konce října.

S dohodou musí souhlasit obě strany, tedy jak vy, tak i zaměstnavatel. Pracovní poměr může být ukončen k domluvenému datu, například již zítra.
Citovat
0 #101 Petr 2017-10-10 12:15
Dobrý den, jsem zaměstnán u zaměstnavatele na dobu neurčitou. Nyní jsem se rozhodl odejít a od 1.1.2018, resp. 2.1.2018 mám domluvené nové zaměstnání. Kdy bude nejlepší stávajícímu zaměstnavateli doručit výpověď? A na co má vliv, pokud mu doručím výpověď teď v říjnu s 2měsíční výpovědní lhůtou podle §50? A nebo až např. v pátek 29.12.2017 dohodu o ukončení podle §49? Děkuji za objasnění rozdílu a případný vliv na další skutečnosti. Děkuji.
Citovat
0 #100 Pracomat.cz 2017-10-02 08:41
Dobrý den Honzo,

podle mého názoru Zákoník Práce. Ale máte možnost domluvit se zaměstnavatelem a ukončit pracovní poměr dohodou. Ta může být k libovolnému datu.
Citovat
0 #99 Honza 2017-10-02 07:51
Ano, to vím. Ale co je nadřazené ? Můžu tedy odejít kdy chci nebo jsem držen 2 měsíční lhůtou ?
Citovat
0 #98 Pracomat.cz 2017-09-26 12:37
Dobrý den Pavle,

v takovém případě se obvykle postupuje k ukončení pracovního poměru dohodou. Stěhování totiž obvykle není považováno za závažný důvod k ukončení pracovního poměru tak jak jsou definovány v zákoně. V případě ukončení "na dohodu" nárok na podporu mít budete (v případě že na ni splníte podmínky, tj. alespoň rok sociálního pojištění za poslední 2 roky) a to ve výši až 45% vašeho čistého příjmu měsíčně.
Citovat
0 #97 Pavel Hanus 2017-09-26 10:34
Dobrý den, rád bych se dozvěděl zda je dostatečným důvodem pro okamžité ukončení pracovního poměru změna bydliště (v mém případě se jedná o vzdálenost přes 300 km) a zda v takovém případě nezaniká nárok na podporu v nezaměstnanosti. Děkuji Hanus
Citovat
0 #96 Pracomat.cz 2017-09-25 10:52
Dobrý den Verčo,

pokud budete v pracovní neschopnosti do 13.7, pak se vám bude počítat jako náhradní doba. Podpora by pak měla být podle mého názoru vypočítána z nemocenské.
Citovat
0 #95 Verča 2017-09-24 15:46
Zdravím. Mám dotaz: 2.3.2017 jsem nastoupila do zaměstnání. Od 20.3.2017 Jsem v pracovní neschopnosti a stále trvá. K 13.4.mi byl zrušen pracovní poměr ve zkušební době ze strany zaměstnavatele. 12 odpracovaných měsíců z 24 posledních měsíců bych mela odpracovaných 13.7.2017. Po skončení pracovní neschopnosti se musím hlásit na urad prace. Pochopila jsem ze tech par měsíců do 13.7.se mi bude počítat jako náhradní doba. A ted by me zajimalo z čeho mi bude počítana podpora v nezaměstnanosti? Jestli z posledního zalestnani nebo z nemocenské? Děkuji za odpověď. VERČA
Citovat
0 #94 Dan 2017-09-22 09:47
Je to pro mě zkušenost do budoucna. Jediným řešením je tedy pro příště asi jen dát zaměstnanci smlouvu až po 14dnech
Děkuji za vaše rady
Citovat
0 #93 Pracomat.cz 2017-09-22 09:31
Dobrý den Dane,

upřímně všechny možnosti a následky vašeho navrhovaního řešení neznám a ani je nedokáži posoudit. Obávám, se že v případě, že by jste zanedbal svou povinnost nahlásit ji na soc. a zdrav. měl problémy jen vy sám. Osobně bych se paní po 14 denní ochranné lhůtě nemoci zbavil. Jakékoliv jiné řešení bude pro vás časově a pravděpodobně i finančně náročnější.
Citovat
0 #92 Pracomat.cz 2017-09-22 09:25
Dobrý den Honzo,

určitý počet odpracovaných hodin za měsíc budete mít definovaný v pracovní smlouvě. Tudíž jste souhlasil s tím, že je odpracujete a pokud se tak nestane, zaměstnavatel vám je nejspíše "jen" neproplatí.
Citovat
0 #91 Dan 2017-09-22 08:46
To jsem samozřejmě zkoušel několikrát. Bohužel marně. Vzhledem k tomu, že má paní vycházky, a to docela výrazné každý den od 7-10 a od 12 - 15 nepředpokládám, že by nemohla telefonicky komunikovat.
Ještě jsem jí nenahlásil na úřady, a po pravdě se mi teď ani nechce po tom, jak se paní zachovala.
Jaký by byl proces pokud bych ji nenahlásil na soc. a zdr. ?
Jaké z toho pro mne plynou sankce jako zaměstnavatele, pokud by sebrala odvahu a začla to řešit. A co všechno by naopak musela absolvovat ona?
Děkuji
Citovat
0 #90 Honza 2017-09-21 18:45
Dobrý den
Mam dotaz ukončil jsem pracovní poměr dohodou na kterém jsme se dohodly se zaměstnavatelem k 30.9.2017 a zaměstnavatel po mě chce abych si nadělal 18 hodin které mi chybí do ukončení pracovní dohody ja ale nemam čas si hodiny nadělat i přesto ze mi zaměstnavatel hodiny naplanoval budu mít nějaký postih když si hodiny nenadělám děkuji za odpověď
Citovat
+1 #89 Pracomat.cz 2017-09-21 17:16
Dobrý den Honzo,

toto je značně nestandardní. ZP §51, odstavec 1 (pracomat.cz/.../...), vyloženě stanovuje, že minimální délka výpovědní lhůty je 2 měsíce. Zdá se, že vaše smlouva není v souladu se zákoníkem práce.
Citovat
0 #88 Honza 2017-09-21 17:07
Dobrý den,

mám smluvu na dobu určitou.
Ve smlouvě mám odstavec že : Délka výpovědní doby je 0 měsíců. Běh výpovědní doby upravuje ustanovení paragraf 51/2 zákoníku práce.

Znamená to že můžu dát výpověď a druhý den už nemusím do práce ? Nebo je tam nějaká výpovědní lhůta ?

Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #87 Pracomat.cz 2017-09-21 16:53
Dobrý den Dane,

takové chování ze stany zaměstnance skutečně může být účelové, ale pravděpodobně mu to budete těžko prokazovat. Jelikož s ním máte pravděpodobně sjednanou zkušební dobu, tak můžete s paní rozvázat pracovní smlouvu po uplynutí 14 dní její nemoci. Osobně bych doporučoval se s ní telefonicky spojit a zjistit důvody její nemoci. A na základě toho se rozhodnout o dalším postupu.
Citovat
0 #86 Dan 2017-09-21 13:08
Dobrý den,
chci se zeptat. 12.9.2017 jsem podepsal pracovní smlouvu se zaměstnancem, který však už nepřišel, akorát mi sdělil sms, že jde k doktorovi a dnes tedy 21.9.2017 nám přišla poštou neschopenka od 13.9.2017.
Nemůže to být bráno jako podvod. Paní má údajně psychosomatické problémy.
Jak se bránit takovému jednání ?
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #85 Pracomat.cz 2017-09-03 09:43
Dobrý den Darino,

pokud je splněna podmínka že z posledních 24 měsíců jste 12 pracovala (zaměstnavatel za vás odváděl sociální pojištění), tak na podporu budete mít nárok. Jen kvůli ukončení pracovního poměru na vlastní žádost budete mít podporu ve výši 45% původního platu.
Citovat
0 #84 Darina 2017-09-01 11:40
Dobrý den,
prosím o radu. Po dlouhodobé nemoci mi byl prac. poměr ukončen dohodou ze zdravotních důvodu. V čase prac. neschopnosti mi bylo přiznáno OZZ. Po ukončení prac. poměru jsem byla 3 dni registrovaná na ÚP a pak nastoupila do nového zaměstnání, kde jsem si OZZ uplatnila. Jsem ještě ve zkušební době, a chtěla bych podat výpověď - Zrušení prac. poměru ve zkušební době. Zajímá mne, pokud bych neměla jinou práci, mám nárok na podporu, když jsem před nástupem do tohoto zaměstnání byla registrovaná (3 dni) na ÚP? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #83 Kateřina 2017-08-30 10:27
Dobrý den, děkuji, já se ptám z toho důvodu, že mi z kanceláře řekli ať donesu 31.8., když tento ten mi smlouva končí.
Citovat
0 #82 Pracomat.cz 2017-08-30 05:38
Dobrý den Kateřino,

výpověď nutná není, pracovní poměr v tomto případě končí automaticky 31.8.2017.
Citovat
0 #81 Kateřina 2017-08-30 02:13
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda-li je nutná výpověď, když mám smlouvu na dobu určitou do 31.8.2017 a nechci pokračovat. Děkuji
Citovat
0 #80 Pracomat.cz 2017-08-28 14:32
Dobrý den Petro,

při rozvázání pracovního poměru dohodou obou stran poměr končí i v případě nemoci. Proto za vás zaměstnavatel v září již nebude odvádět sociální ani zdravotní pojištění. Doporučujeme se nahlásit v nejbližším možném termínu po skončení pracovního poměru na úřad práce, který zá vás bude odvádět pojištění. A pokud jste za poslední 2 roky, alespoň rok odpracovala (a zaměstnavatel za vás platil sociální pojištění), budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Také od 22. dne trvání nemoci máte nárok na výplatu dávek nemocenského pojištění od správy sociálního zabezpečení.
Citovat
0 #79 Petra 2017-08-27 20:36
Dobrý den,

ráda bych se na Vás obrátila s prosbou o radu.
Dne 14.8.2017 jsem se svým zaměstnavatelem sepsala dohodu o rozvázání pracovního poměru k datu 31.8.2017. Ze zdravotních důvodů mi dne 25.8. byla vystavena neschopenka, která zřejmě nebude ukončena do konce srpna. Chci se tedy zeptat, zdali i v září za mě bude již bývalý zaměstnavatel nadále odvádět zdravotní a sociální pojištění? Nebo si jej musím platit sama? Kdy se v tomto případě hlásit na ÚP? Dostanu v září nějakou nemocenskou?

Velmi děkuji za Vaši ochotu a čas
S pozdravem Petra
Citovat
0 #78 Pracomat.cz 2017-08-23 12:34
Dobrý den Zdeno,

to zda vám zaměstnavate nabídne novou smlouvu, záleží jen na něm. Z vaší strany není moc možností jak to ovlivnit. Nejrozumnější řešení mi přijde to se zaměstnavatelem probrat osobně. Alespoň budete vědět na čem jste.
Citovat
0 #77 Zdena 2017-08-23 11:41
Dobrý den

Chtěla bych se zeptat zda mi prodlouží smlouvu když jsem na neschopence jelikož jsem těhotná.
pracovní smlouva mi končí31.08.2017 a nevím co dál dělat
Citovat
0 #76 Pracomat.cz 2017-08-22 14:53
Dobrý den,

odmítnutí převzetí výpovědi zaměstnancem při osobním doručení nemá na účinky doručení vliv a výpověď se považuje za doručenou. Samozřejmě pokud musíte mít svědka(y), že zaměstnanci byla výpověď doručena, ale on ji odmítl převzít. Výpovědní lhůta pak běží klasicky od následujícího měsíce po takovém převzetí.
Citovat
0 #75 aquagenic 2017-08-22 01:33
Zaměstnanec pracuje ve firmě na 1/2 úvazku na základě dohody o pracovní činnosti. Dnešního dne mu byla na pracovišti předána výpověď se zákonnou 15 denní lhůtou. Zaměstnanec ale odmítl podepsat převzetí. Proto byla výpověď ještě téhož dne odeslána ještě poštou. Předpokládám, že v následujících dnech přijde s účelově vystavenou neschopenkou a poštu si nevyzvedne. Bude zaměstnavatel povinen platit dál celých 39 dní? (doručení fikcí, výpovědní lhůta + 14 dní "nemoci"? Připadá mi to velmi nespravedlivé.
Citovat
-1 #74 Pracomat.cz 2017-08-08 11:29
Dobrý den Lindo,

pokud vám zkušební doba skončila k 30.7.2017, nemůže vám zaměstnavatel ukončit pracovní poměr ve zkušební době k 8.8.2017, jelikož zkušební doba již uplynula.

Je třeba, abyste zaměstnavateli neprodleně oznámila, že trváte na tom, aby vás nadále zaměstnával a že výpověď je neplatná. V případě, že zaměstnavatel bude na své výpovědi trvat, bude muset podat k soudu žalobu o neplatnosti výpovědi z pracovního poměru. Tato žaloba se musí podat nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl váš pracovní poměr skončit neplatnou výpovědí. U soudu můžete rovněž řešit náhradu mzdy. Doporučuji ještě kontaktovat Inspektorát práce - www.suip.cz/
Citovat
0 #73 Linda 2017-08-07 22:09
Dobrý den, ráda bych poprosila o radu.
Dne 1.5.2017 jsem nastoupila do zaměstnání na dobu určitou na jeden rok, zkušební doba byla sjednána na 3 měsíce /ve smlouvě uvedeno do 30.7.2017/. Ode dne 28.7.2017 jsem se stala práce neschopnou a nemocenská dosud trvá. Na vyzvání mého zaměstnavatele jsem se měla 4.8.2017 stavit v práci /záminkou bylo odevzdání mé docházky/ a téhož dne jsem od něho osobně obdržela Zrušení pracovního poměru ve zkušební době s odvoláním na paragraf 66 ZP, s účinnosti ke dni 8.8.2017. Dokument jsem pod nátlakem podepsala. Domnívám se, že podle ZP není toto zrušení právoplatné. Jak se můžu v této záležitosti odvolat a co je potřeba z mé strany udělat? Je zaměstnavatel povinný vystavit mi nové zrušení a jaký postup mohu v tomto případě od něho očekávat? Když postupoval protizákonně, můžu po něm požadovat nějakou finanční kompenzaci , příp. náhradu mzdy, plat? Do kdy skutečně trvá v mém případě zkušební doba? V červenci jsem ještě čerpala 4 dni dovolené.
Děkuji moc za reakci.
Citovat
0 #72 Pracomat.cz 2017-08-06 22:53
Dobrý den Jane,

v případě, že se zaměstnavatelem nejde domluvit, doporučuji poslat výpověď oficiální cestou jako doporučený dopis. Od doručení výpovědi poštou ji můžete považovat za převzatou a běží výpovědní lhůta.

Pro jistotu si schovejte podací lístek a pokud by vám i nadále dělal zaměstnavatel nepříjemnosti, obraťte se na Inspektorát práce. V ruce budete mít důkaz o odeslání výpovědi.
Citovat
0 #71 jan 2017-08-06 18:13
Dobry den,co delat kdyz zamestnavatel odmita prevzit a podepsat vypoved i kdyz mu lezi na stole s tim,ze ma hodne prace a jeste se k tomu nedostal.
Citovat
0 #70 Pracomat.cz 2017-07-24 08:59
Dobrý den Anno,

z finančního hlediska vyjde ve většině případů lépe podpora od ÚP.
Citovat
0 #69 Anna 2017-07-23 06:29
Dobrý den chci se zeptat v září mi konci rocni pracovní smlouva od úřadu prace a zjistila jsem ze jsem těhotná ,tak nevím co bude dal jestli jít na neschopenku a a nebo byt na úřadu prace,co vyjde finančně lip jsem na začátku tehotenstvi,dekuji
Citovat
0 #68 Pracomat.cz 2017-06-20 10:44
Dobrý den Ivo,

při ukončení pracovního poměru na vlastní žádost nárok na podporu mít bude, ale pouze ve výši snížené sazby 45% původního čistého platu.
Citovat
0 #67 Iva 2017-06-20 08:07
Dobrý den. Moje sestra je 10 let zaměstnaná u stejného zaměstnavatele. Dva roky pracuje pod vedoucím pracovníkem, který jí neustále "podráží nohy". Je v zaměstnání velmi nespokojená a chtěla by sama dát výpověď. Na hledání nového zaměstnání nemá v tom současném prostor. Navíc nechce, aby se ve firmě vědělo, že si hledá nové místo. Zajímá mě, zda bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti v případě, že sama podá výpověď a třeba si do měsíce nové zaměstnání nenajde.
Předem děkuji za zodpovězení dotazu.
Citovat
0 #66 Pracomat.cz 2017-06-12 19:50
Dobrý den Roberte,

1) Odstupné přiznané zákoníkem práce se vždy vyplácí v násobcích průměrného měsíčního výdělku. Průměrný výdělek pro účely výpočtu odstupného se zjišťuje z vaší reálné mzdy za odpracované předcházející kalendářní čtvrtletí. Například za měsíc červenec 2017 se průměrný výdělek zjistí z druhého kalendářního čtvrtletí (duben-červen 2017). To že by vám nyní zaměstnavatel ponížil prémiovou složku tedy nebude mít na výši odstupného vliv.

2) Z odstupného vždy odvedete daň z příjmu. Pojistné se odvádí, pouze pokud zaměstnavatel vyplácí odstupné z jiného než zákonem stanoveného důvodu. Pokud na odstupné vznikl nárok podle zákoníku práce, odvody pojistného se nesrážejí. V případě klasické dohody pro nadbytečnost / zrušení pracovní pozice skutečně pojistné odvádět nebudete.

3) Bude vám proplacena mzda za odpracovaný měsíc a pak 2 + 3 měsíce odstupného (pokud vám zaměstnavatel nenabídne odstupné vyšší). Dále můžete dostat proplacenu nevybrannou dovolenou.

4) Dávky v nezaměstnanosti nelze pobírat po tolik měsíců, za kolik dostanete podporu v nezaměstnanosti. Na úřad práce se přesto nahlaste do tří dnů od skončení pracovního poměru. Díky evidenci nebudete muset platit zdravotní pojištění.
Citovat
0 #65 Robert 2017-06-10 17:07
Dobrý den,

po téměř 5ti letech ve firmě mi bylo oznámeno, že dostanu výpověď. Zaměstnavatel to se mnou bude ještě v nadcházejícím týdnu probírat, nejspíše mi budou chtít nabídnout dohodu s tím, že bych ukončil pracovní poměr již na konci června.
Prosím Vás o reakci na několik mých dotazů:
1) Celková mzda se skládá z mzdového tarifu a prémiové složky. Do prémiové složky mi zasáhnul nadřízený pouze dvakrát za dobu mého působení v zaměstnání, kdy mi to ještě písemně oznámil. Mohou mi v rámci odstupného tuto prémiovou složku také ponížit?
2) Měl bych mít nárok na 3měsíční odstupné, do kterého se při krácení o daně nezapočítává zdravotní a sociální pojištění. Je to tak?
3) Dále bych dle případné dohody měl mít nárok na mzdu za měsíc červen + další dvě mzdy za zkrácení výpovědní lhůty (čec+srp). Jakým způsobem si mohu v tuto chvíli spočítat, kolik celkově dostanu v červenci čistou mzdu?

Např:
Navrhněme exemplární plat 39000 Kč.
červen - 28935 čistá mzda
červenec - 28935
srpen - 28935
odstupné s rozhodným obdobím (4 - 18 dnů, 5 - 21 dnů, 6 - 22 dnů) = 106330

Celkem 193335

Je to takto reálné nebo dělám při výpočtu někde chybu?

4) od kdy budu s touto dohodou moct pobírat dávky v nezaměstnanosti?

Předem děkuji za reakce.
Citovat
0 #64 Pracomat.cz 2017-06-05 17:48
Dobrý den Jane,

pokud byla výpověď vámi podepsanám, nebo podepsaná vaší matkou, které jste dal plnou moc k zastupování v této věci, pak platná je. Výpověď platí "okamžitě", ale to znamená že od začátku dalšího měsíce po předání výpovědi začíná běžet výpovědní lhůta. Tu máte uvedenu ve svojí pracovní smlouvě a nejčastěji to bývají dva měsíce.

Pokud by jste chtěl ukončit pracovní poměr rychleji, musíte se zaměstnavatelem dohodnout na ukončení pracovního poměru dohodou. Pokud jde o úpravy ve výpovědi, od vaší nadřízené, tak ty nejsou platné.
Citovat
0 #63 Jan D. 2017-06-02 20:41
Dobry den,prosím o radu. Dnes 2.6 jsem podal výpověď. Jelikož pracuji v zahraničí a nemohu se dostavit osobně na firmu, protože budu vykonávat činost až do 4.7, tak jsem poprosil matku, aby výpovéď, po domluvě s nadřízeným, donesla osobně ona. Chci se zeptat, jestli takhle podaná výpověď může být považovaná za osobně předanou a tím pádem začne platit okamžitě, a né až od prvního dne následujícího měsíce, jak bylo matce sděleno. To bych měl výpověd 3 měsíce. A ještě jedna věc. Nadřízená si ve výpovědi propiskou upravila datum na 5.6. a ukončené na 31.8, ale jen u výpovědi, které dostala. Co s tím mohu dělat? Předem děkuji za odpověď.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit