Nahlášení na úřad práce sebou nese výhody, ale i povinnosti. Můžete získat podporu v nezaměstnanosti a stát za vás po dobu evidence na úřadu práce hradí zdravotní pojištění. Sociální pojištění za vás úřad práce nehradí, ale také ho po vás v době, co jste na úřadu práce nikdo nechce. Evidence na úřadu práce se vám započítává do důchodového pojištění, maximálně ale jeden rok + doba po kterou jste brali podporu v nezaměstnanosti.

Odstupné

Jestliže jste ve svém předchozím zaměstnání dostali odstupné, pak budete případnou podporu v nezaměstnanosti dostávat až po uplynutí tolika měsíců, za kolik jste dostali odstupné. Pokud vám zaměstnavatel nevyplatil odstupné, na které máte ze zákona nárok, úřad práce vám ho může vyplatit (aby jste nezůstali úplně bez finančních prostředků) a to až do výše 65% odstupného, které vám má zaplatit zaměstnavatel. Poté bude úřad práce toto odstupné vymáhat po vašem předchozím zaměstnavateli sám.

Kdy se přihlásit na úřadu práce

Přihlásit na úřad práce se může osoba, která nemá žádný pracovně-právní vztah ani příjem a současně si hledá zaměstnání. Úřad práce není určen například pro studenty, ti se studiem připravují na svoje budoucí zaměstnání. První návštěva úřadu práce probíhá v místě vašeho trvalého bydliště. Tam je možné se přehlásit na jiný úřad práce, pokud například pracujete na a žijete jinde, než je vaše trvalé bydliště, tzv. přechodné bydliště. Na úřad práce si s sebou vezměte platný doklad totožnosti, např. občanský průkaz. Také budete potřebovat potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o výši průměrného výdělku, případně potvrzení o ukončení studia (nebo jiné náhradní doby, např. mateřské dovolené, péče o osobu blízkou) nebo potvrzení o ukončení či přerušení samostatné výdělečné činnosti.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti

O podporu v nezaměstnanosti na úřadu práce může žádat ten, kdo za poslední dva roky odváděl důchodové pojištění v délce nejméně 12 měsíců. Takže pokud jste byli v zaměstnaneckém poměru nebo vykonávali jinou výdělečnou činnost, ze které jste odváděli důchodové pojištění v celkové délce alespoň 12 měsíců za poslední dva roky, máte nárok na podporu.

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti?

 • Lidé, pobírající starobní důchod
 • Uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době posledních 6 měsíců pracovní poměr ukončen z důvodu porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem (§ 55 ZP)
 • Uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době posledních 6 měsíců pracovní poměr ukončen z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem
 • Uchazeč o zaměstnání, kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek (vojáci z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů) a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce (§ 109) a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

Podpora v nezaměstnanosti

Výše podpory prvních dvou měsících činí podpora 65% předchozího průměrného měsíčního platu, poté dva měsíce 50% a po zbývající dobu 45%. Pokud uchazeč opustil předcházející zaměstnání bez vážného důvodu na vlastní žádost, bude po celou dobu pobírat podporu jen ve výši 45% svých předchozích měsíčních příjmů. Maximální výše podpory nesmí přesáhnout 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku. V tomto případě tedy roku 2020. Ta byla v 1-3. čtvrtletí roku 2020 34 611 Kč (Podle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. prosince 2020 o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti).

Z toho plyne že maximální výše podpory pro rok 2021 je 20 075 Kč měsíčně. V případě podpory při rekvalifikaci činí maximální výše 0,65násobek, takže 22 498 Kč.

V případě, že vám úřad práce sežene pracovní nabídku a vy ji odmítnete, ztrácíte nárok na podporu. Totéž platí, pokud do zaměstnání nastoupíte, ale do půl roku z něj odejdete, aniž by k tomu byl závažný důvod. Zpět do evidence uchazečů o práci na úřadu práce se můžete přihlásit až po uplynutí půl roku ode dne vzniku pracovního poměru.

Uchazeč o zaměstnání bez vyměřovacího základu

Jsou situace kdy uchazeč nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Z čeho se tedy vypočítá podpora v nezaměstnanosti a v jaké výši? I v této situaci musí být splněna podmínka odvedeného pojištění, kdy v tomto případě jde pochopitelně o započtení náhradní doby (typicky se jedná o maminky po rodičovské dovolené). Nutno uznat, že výše podpory je poměrně nízká, ale i tak dokáže příjemci trochu pomoci:

Konkrétně se jedná o:

 • za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku –> 5 192 Kč,
 • další 2 měsíce ve výši 0,12násobku -> 4 154 Kč, 
 • po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku -> 3 808 Kč

Průměrné mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku 2020 byla v 1-3. čtvrtletí roku 2020 34 611 Kč.

Délka podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti (tzv. podpůrčí doba) trvá:

 • 5 měsíců, pokud je vám méně než 50 let
 • 8 měsíců, pokud je vám 50-55 let
 • 11 měsíců, pokud je vám více než 56 let

Když uchazeč nevyčerpá celou podpůrčí dobu a znova se dostane na Úřad práce, tak je důležité, zda pracovní vztah mezi oběma doby evidence trval déle než tři měsíce. Pokud trval déle, je znovu nárok na celou podpůrčí dobu. Pokud trval kratší dobu, je nárok jen na "dočerpání" zbývající části podpůrčí doby.

Do podpůrčí doby se nezapočítává doba:

 • po kterou uchazeč o zaměstnání pobírá dávky nemocenského pojištění,
 • pokud uchazeč pracuje a jeho měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (tzv. nekolidující zaměstnání) a z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti,
 • poskytování podpory při rekvalifikaci
 • doba vazby.

Nekolidující zaměstnání

Vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání výkonu pracovní činnosti, za podmínky že měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy – čili v r. 2021 nově částku 7 600 Kč. V případě, že uchazeč o zaměstnání vykonává více takovýchto činností, tak se jeho výdělky sčítají. Tj. ze všech dohromady nesmí mít příjem vyšší než 7 600 Kč.

Důležité informace:

 • Výkon nekolidujícho zaměstnání je uchazeč povinen hlásit ÚP v den nástupu do něj.
 • Není možné vykonávat nekolidující zaměstnání a současně pobírat podporu v nezaměstnanosti.
 • U nekolidujícho zaměstnání není možné využít dohodu o provedení práce (DPP), ale jen dohodu o pracovní činnosti (DPČ)

Kdy se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje

 • když uchazeč o zaměstnání pobírá dávky nemocenského pojištění, 
 • když je uchazeč o zaměstnání ve vazbě.

Kdy dochází k maření součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce?

 • a) když je uchazeč podle lékařského posudku schopen plnit povinnosti vůči krajské pobočce Úřadu práce, a přesto je neplní,
 • b) neprojedná doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce,
 • c) nedostaví se na krajskou pobočku Úřadu práce ve stanoveném termínu bez vážných důvodů [§ 5 písm. c - zákon o zaměstnanosti)],
 • d) neplní povinnosti stanovené v § 21 (Zákon o zaměstnanosti) (obecně povinnost informovat o změně zdravotního stavu a s tím souvisejících omezení), nebo
 • e) jiným jednáním zmaří zprostředkování zaměstnání nebo nástup do zaměstnání.

Co jsou pro Úřad práce vážné důvody?

 • nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
 • nezbytná osobní péče o fyzickou osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 • docházka dítěte do předškolního zařízení a povinná školní docházka dítěte,
 • místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
 • okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
 • zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce při zprostředkování zaměstnání
 • jiné vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské, nebo důvody hodné zvláštního zřetele,

Studenti a úřad práce

Jak je to se studenty? Pokud jste studentem střední školy, tak pak posledním studentským dnem je 31.srpna. U vysokoškolských studentů je doba ještě kratší, je to měsíc po měsíci, kdy jste ukončili studium, tzn. kdy jste složili státní závěrečnou zkoušku. Je tedy jedno zda jste ji složili 1.9. nebo 29.9., status studenta vám v obou případech skončí k poslednímu dni v říjnu.

Rady a tipy

Za evidenci na úřadu práce se neplatí žádný poplatek, je tedy bezplatné.

Pokud vám pracovníci úřadu práce nabídnou pracovní místo a vy ho odmítnete, mohou vás vyřadit z evidence na úřadu práce.

Frekvence návštěv na úřadu práce je různá, od několika týdnů až po několik měsíců. Záleží na vytíženosti jeho pracovníků.

Z úřadu práce se musíte odhlásit nejpozději 8 dní od doby kdy nastoupíte do nového zaměstnání.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #950 Pracomat.cz 2021-10-10 18:08
Cituji Jiří:
Dobrý den, když jsem se nahlásil na úřad práce 13.9. bude mi o ty dny zkrácená podpora v nezaměstnanosti?


Dobrý den Jiří,

nejsem si jistý, že správně chápu podstatu dotazu, ale za zaří dostanete poměrnou část podpory (od 13.9), od října už kompletní výši (pokud budete na podpoře celý měsíc).
Citovat
0 #949 Jiří 2021-10-10 13:21
Dobrý den, když jsem se nahlásil na úřad práce 13.9. bude mi o ty dny zkrácená podpora v nezaměstnanosti?
Citovat
0 #948 Pracomat.cz 2021-08-01 12:35
Cituji Eliška:
Dobrý den,
letos jsem odmaturovala, takže bych do srpna měla mít status studenta, ale před pár dny jsem se ...


Dobrý den Eliško,

dle mého názoru status studenta zaniká formálně až koncem srpna. Pochopitelně musíte odvést zdravotní (a případně sociální) pojištění za tu část prázdnin, kdy jste byla výdělečně činná a o status studenta jste proto (dočasně) přišla.
Citovat
0 #947 Eliška 2021-07-31 22:54
Dobrý den,
letos jsem odmaturovala, takže bych do srpna měla mít status studenta, ale před pár dny jsem se nechala zaměstnat na HPP. Když z práce nyní odejdu, status student už mi neplatí, nebo i přes pár dnů v zaměstnání jsem brána stále jako student?
Jde mi o to, jestli se musím hlásit na úřad práce, nebo do konce srpna mám čas si najít jiné zaměstnání bez ohlášení na pracáku.
Děkuji
Citovat
0 #946 Pracomat.cz 2021-07-01 19:21
Cituji Andrea:
Dobrý den,
ukončila jsem PP a ten skončil 31.1.2021(jsem na rodičovské dovolené a od 10.6.2021 ....


Dobrý den Andreo,

jen doplním, že povinné je v případě nezaměstnanosti jen zdravotní pojištění. Za ženy na mateřské dovolené (a dále za příjemce rodičovského příspěvku) je plátcem pojištění stát. V tomto ohledu tedy evidence na ÚP nedává skutečně smysl.
Citovat
0 #945 Pracomat.cz 2021-07-01 18:57
Cituji Miloš:
Dnes 29.6.2021 jsem podepsal odstoupení ve zkušební 3 měs. době ke 30.6.2021....


Dobrý den Miloši,

zápočtový list k registraci nepotřebujete. Nabídka práce je velmi individuální, ale obecně bych nečekal v prvních týdnech vysokou aktivitu. Zvlášť nyní, když bude mít i značká část úředníků dovolenou. Vystupoval bych tak, že se hledání práce aktivně účastníte a věřím, že vás do té doby ÚP nikam nepošle. V případě, že by poslal tak zaplacená dovolená není omluvou. A pokud se na pracovní pohovor či schůzku na ÚP nedostavíte, budete vyřazen z evidence - tzn. platit si zdravotní pojištění sám.
Citovat
0 #944 Miloš 2021-06-29 21:25
Dnes 29.6.2021 jsem podepsal odstoupení ve zkušební 3 měs. době ke 30.6.2021. Pracoval jsem tedy od 1.4.-30.6.2021 (do 31.3.2021 OSVČ). Plánuji 1.7. zajít na ÚP poprvé v životě (30 let mám již odpacovaných).
Dotazy :
- co když ještě nebudu mít 1.7. zápočtový list ?
- jak cca rychle mi nabídnou zajít někam ?
(manželka již v dubnu zaplatila zájezd v termínu 7.7.-18.7.)
- budu tedy moci až 19.7. někam moci chodit,
kam mě ÚP pošle nebude to vadit ? Respektive jak rychle budu muset jednat po první návštěvě 1.7. ?
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #943 Andrea 2021-06-29 19:19
Dobrý den,
ukončila jsem PP a ten skončil 31.1.2021(jsem na rodičovské dovolené a od 10.6.2021 oficiálně na další mateřské).
Nicméně jsem zjistila,že musím platit socku a zdrávku a tak jsem se chtěla přihlásit na ÚP.
Paní se mne zeptala, proč se chci přihlásit :D
No abych nemusela platit zálohy...
Nějak si teď nevím rady, co mám tedy dělat...
Mám se přihlásit nebo nemám? Musím se přihlašovat, když jsem zase na mateřské?
MOc děkuji a snad jsem to napsala srozumitelně :-)
Citovat
0 #942 Pracomat.cz 2021-06-12 18:38
Cituji Honza:
Dobrý den. Chtěl jsem se jen zeptat jestli se manželka může přihlásit na ...


Dobrý den Honzo,

při registraci na ÚP se od uchazeče očekává, že si bude sám aktivně hledat zaměstnání a je povinen chodit na pohovory, které mu ÚP domluví. Tolik teorie. Praxe je straně závislá od města, "obsazenosti" ÚP a aktivity úředníků. Někde vás nechají klidně rok "v klidu", jinde to může trvat kratší dobu. Obecně je ale registrace na ÚP dobrá volba, minimálně za vás platí zdravotní pojištění. Jen pozor na to, že pokud žena odmítne některé zaměstnání, bude z evidence uchazečů vyřazena.
Citovat
0 #941 Honza 2021-06-12 18:27
Dobrý den. Chtěl jsem se jen zeptat jestli se manželka může přihlásit na úřad práce, když bude muset dát v práci výpověď dohodou a to s toho důvodu, aby se mohla starat o svého postiženého syna který má ZTP/P třetí stupeň a do toho se staráme i o naší osmiletou dceru která není nějak postižená. Čím je starší, tím víc času vyžaduje a zrovna by mě zajímalo jak dlouho může být nahlášena na úřadu práce. Bohužel se nenajde moc zaměstnání kde by mohla dělat jen od 8h do 14h.
Citovat
0 #940 Pracomat.cz 2021-05-17 09:17
Cituji Martina:
Dobrý den, prosím o informaci, pokud ukoncuji pracovni poměr dohodou k 31.5..


Dobrý den Martino,

jako osoba v pracovní neschopnosti se nemůžete registrovat na ÚP. Dobrá zpráva je, že stát platí zdravotní pojištění i za příjemce nemocenského pojištění i po skončení zaměstnaneckého poměru. Musíte však tuto skutečnost oznámit svojí zdravotní pojišťovně, jinak vás bude brát jako osobu, co si má zdravotní pojištění platit sama. Podpora v nezaměstnanosti se počítá z průměrné čisté měsíční mzdy z posledního ukončeného čtvrtletí před koncem zaměstnání. Ve vašem případě tedy leden - březen tohoto roku.
Citovat
-1 #939 Martina 2021-05-17 06:59
Dobrý den, prosím o informaci, pokud ukoncuji pracovni poměr dohodou k 31.5. Ze zdravotních důvodu a zůstávám v pracovni neschopnosti, zda se mám hlásit na pracovni úřad do třech dnů po skončení pracovního poměru,nebo až skončí pracovni neschopnost a z jakého období se bude počítat podpora v nezaměstnanosti, zda z posledního ukonceneho čtvrtletí v zaměstnání nebo z nemocenských dávek po skončení neschopenky, předem děkuji za odpověď.
Citovat
0 #938 Pracomat.cz 2021-05-15 20:18
Cituji David:
Dobrý den chcel by som sa spytat ked som bol zaměstnaný v ČR a po 4 mesiacoch ...


Dobrý den Davide,

rozumím tomu správně, že jste zaměstnaný a v pracovní neschopnosti jste zjistil, že za vás zaměstnavatel neplatil zdravotní pojištění? Nebo jste už zaměstnání skončil? Pokud skončil a současně jste v pracovní neschopnosti, tak se na ÚP ani registrovat nemůžete. Stát rovněž platí zdravotní pojištění i za příjemce nemocenského pojištění po skončení zaměstnaneckého  poměru. Nicméně musíte tutu skutečnost oznámit svojí zdravotní pojišťovně. A to je nejspíš to co se nestalo. Zkuste ji kontaktovat, třeba se vám to podaří vyřešit ještě zpětně.
Citovat
0 #937 David 2021-05-14 21:14
Dobrý den chcel by som sa spytat ked som bol zaměstnaný v ČR a po 4 mesiacoch som isiel na PN a mal som dost vyšetření a po necelých 5 mesiacoch zjistili že nemám zaplatene zdravotně poistenie a odmítli má ostřit respektive za poplatek tak som čuměl a nevěděl co mám robit a povedali mi že som sa mal evidovat na úřad práce po ukončení pracovnej zmlouvy ale pocas marodky som chodil na vyšetření a nikto mi nic nepovedal a povedali mi že mi nevyplatí dávku co mám robit
Citovat
0 #936 Pracomat.cz 2021-05-03 20:12
Cituji Terka:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možné se přihlásit na ÚP dříve, tedy v době, kdy jsem ....


Dobrý den Terko,

pro účely zdravotního pojištění vám stačí se registrovat během června. Pojistné bude uhrazeno za celý měsíc. Registrace do tří dnů vede k tomu, že nevzniká žádná pauza z pohledu náhradní doby pro důchodové pojištění. Bohužel na ÚP se není možné registrovat v době kdy vykonáváte výdělečnou činnost (s vyjímkou tzv. nekolidujícího zaměstnání, kdy je výdělek nižší než polovina minimální mzdy).
Citovat
0 #935 Terka 2021-05-03 19:24
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možné se přihlásit na ÚP dříve, tedy v době, kdy jsem ještě zaměstnaná na následující měsíc, kdy zaměstnaná nebudu. Jsem zaměstnaná do 31.5., 1.6. jdu na operaci a nebudu se tedy moci v prvním týdnu zaregistrovat, jde mi hlavně o uhrazení zdrav. pojištění pracov. úřadem. Je možné se zaregistrovat tedy třeba o týden dřív abych v evidenci byla od 1.6.? Děkuji předem za odpověď.
Citovat
-1 #934 Pracomat.cz 2021-03-15 21:15
Cituji Denisa:
Dobrý den, před 14ti dny jsem byla vedena zhruba týden na ÚP, nastoupila ...


Dobrý den Deniso,

ano můžete se znova přihlásit na ÚP a v takovém případě máte nárok na vyčerpání zbývající části podpůrčí doby, pro podporu v nezaměstnanosti.
Citovat
0 #933 Denisa 2021-03-15 00:53
Dobrý den, před 14ti dny jsem byla vedena zhruba týden na ÚP, nastoupila jsem na DPP takže mě z evidence uchazečů o zaměstnání vyloučili, což je pochopitelné, ale nyní jsem přišla na to, že zaměstnání respektivě brigáda nevynáší dostatek peněz abych zaplatila všechny své měsíční výdaje, takže jsem požádala o rozvázání prac. poměru s tím, že mi běží měsíční výpovědní lhůta ( podepisovala jsem 30ti denní výpovědní lhůtu ve smlouvě). Až měsíční lhůta vyprší mohu se znovu přihlásit na ÚP a žádat o zprostředkování zaměstnání a podporu nebo je nějaká lhůta než se mohu znovu na ÚP přihlásit. Předem děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #932 Pracomat.cz 2021-03-01 10:42
Cituji Marek:
Dobrý den,
dne 16.2. jsem úspěšně složil státní závěrečnou ....


Dobrý den Marku,

status studenta máte ještě měsíc po závěrečných státních zkouškách (tj. státní závěrečná zkouška 16. 2 tj. status studenta do 31. 3.). Na ÚP tedy nemusíte spěchat a stačí se registrovat od začátku dubna, pokud do té doby nesežete práci. První registrace je požadování v místě trvalého bydliště, ale většinou tam stačí zavolat a domluvit si po telefonu "přeložení" na jiný ÚP, podle toho kde aktuálně pobýváte.
Citovat
0 #931 Marek 2021-02-28 22:10
Dobrý den,
dne 16.2. jsem úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku a mám v plánu se přihlásit na úřad práce. Musím to udělat v místě trvalého bydliště nebo se mohu přihlásit i v místě mého přechodného bydliště? Případně se chci zeptat kdy se na úřad práce musím přihlásit, jelikož jsem ještě nedostal diplom o absolvování studia?
Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #930 Pracomat.cz 2021-02-28 09:28
Cituji Vendula:
Dobrý den, tři roky jsem byla zaměstnaná na plný úvazek, ale na dobu určitou...


Dobrý den Vendulo,

podpora v nezaměstnanosti se počítá z průměrné čisté měsíční mzdy z posledního ukončeného čtvrtletí v zaměstnání před evidencí na ÚP. Pokud jste v tu dobu byla nemocná, měla jste nižší příjem a tím pádem bude i nižší výše podpory.
Citovat
0 #929 Vendula 2021-02-28 06:10
Dobrý den, tři roky jsem byla zaměstnaná na plný úvazek, ale na dobu určitou. Ke konci loňského roku jsem onemocněla a smlouva pracovního poměru mi byla zkrácena. Nyní jsem stále na neschopence. Bude mít vliv 5 mesicni prac. neschopnost na výši podpory? Nebo se vypočítá 12 platů před začátkem neschopenky v posledních 2 letech?
Dekuji
Citovat
0 #928 Pracomat.cz 2021-02-10 16:53
Cituji Alena:

Pouze na DPP


Dobrý den Aleno,

pokud byla do 10 000 Kč měsíčně, tak to na výši podpory nebude vliv. Pokud bude vyšší budete vyšší i podpora. Každopádně na tom, že prodlužování RP nedává příliš smysl se nic nemění.
Citovat
-1 #927 Alena 2021-02-10 11:57
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Alena:

Základní podporu dostanu kvůlitomu, že jsem byla na rodičovské? Nebo kvůli tomu, že budu mít výpověď dohodou?


Dobrý den Aleno,

kvůli rodičovské. Předpokládám, že jste během ní nikde nepracovala.


Pouze na DPP
Citovat
0 #926 Pracomat.cz 2021-02-10 11:20
Cituji Alena:

Základní podporu dostanu kvůlitomu, že jsem byla na rodičovské? Nebo kvůli tomu, že budu mít výpověď dohodou?


Dobrý den Aleno,

kvůli rodičovské. Předpokládám, že jste během ní nikde nepracovala.
Citovat
0 #925 Alena 2021-02-10 11:15
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Alena:
Dobrý den,
chtěla bych poprosit o radu. V příštím měsíci mi má ...


Dobrý den Aleno,

za mě nemá smysl výplatu rodičovského příspěvku prodlužovat. Pokud nedává návrat do původního zaměstnání smysl, doporučuji zkusit ukončit pracovní poměr dohodou a registrovat se na ÚP. Ten za vás odvede zdravotní pojištění a navíc dostanete i základní výplatu podpory - první dva měsíce cca 5 000 Kč, poté bude částka klesat. Podívejte se výše do článku na odstavec "Uchazeč o zaměstnání bez vyměřovacího základu".


Základní podporu dostanu kvůlitomu, že jsem byla na rodičovské? Nebo kvůli tomu, že budu mít výpověď dohodou?
Citovat
0 #924 Pracomat.cz 2021-02-10 07:34
Cituji Alena:
Dobrý den,
chtěla bych poprosit o radu. V příštím měsíci mi má ...


Dobrý den Aleno,

za mě nemá smysl výplatu rodičovského příspěvku prodlužovat. Pokud nedává návrat do původního zaměstnání smysl, doporučuji zkusit ukončit pracovní poměr dohodou a registrovat se na ÚP. Ten za vás odvede zdravotní pojištění a navíc dostanete i základní výplatu podpory - první dva měsíce cca 5 000 Kč, poté bude částka klesat. Podívejte se výše do článku na odstavec "Uchazeč o zaměstnání bez vyměřovacího základu".
Citovat
0 #923 Alena 2021-02-10 00:41
Dobrý den,
chtěla bych poprosit o radu. V příštím měsíci mi má být vyplacen zbytek peněz, co mi zbývá z rodičovského příspěvku (cca 3500,-) synovi budou 4 roky v červnu. Bohužel se mi zatím nedaří najít práci, aby splňovala to, co potřebuji. Mám si nechat rozpočítat zbytek ještě do června? Nebo pro mě bude výhodnější ÚP? Na úřadu práce jsem nikdy vedená nebyla, pracuji od 17let na PÚ-ZK a následně od 22 na PÚ hned po škole. Pak jsem odešla ze zaměstnání na MD/RD. V zaměstnání, kde jsem působila před rodičovskou jsem ukončení ještě nepodepsala, ale je pro mě nemyslitelné se vracet. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #922 Pracomat.cz 2021-01-27 12:12
Cituji Honza35:
Dobrý den, pracoval jsem 4 roky v zahraničí(EU). K poslednímu říjnu jsem ...


Dobrý den Honzo,

během těch čtyř let jste i žil v zahraničí? Nebo jste byl tzv. pendler s trvalým pobytem v ČR? Pro tyto dvě situace jsou totiž rozdílné podmínky, viz:
Po návratu ze zahraničí lze uplatňovat nárok na podporu v nezaměstnanosti. Obecně však platí, že dávky v nezaměstnanosti poskytuje stát, ve kterém člověk pracoval naposledy.

Pokud osoba žádá o podporu v nezaměstnanosti v zahraničí, může být podpora exportována do České republiky, jestliže chce novou práci hledat v České republice. Přes hranice se však podpora v nezaměstnanosti vyplácí nejdéle tři až šest měsíců. O export dávky může osoba žádat až po jednom měsíci pobírání podpory v zahraničí, jestliže je osoba také výpomocně registrována na českém Úřadu práce a v době žádosti plnila podmínky stanovené předpisy státu, který mu dávky vyplácí.

To se nevztahuje na osoby stále žijící v České republice, ale pracující v zahraničí (tzv. příhraniční pracovníky). Ti po ztrátě zaměstnání v zahraničí musí žádat o podporu v nezaměstnanosti v ČR. Příhraniční pracovníci jsou oprávněni pobírat podporu v nezaměstnanosti, pokud úřad práce rozhodne, že si po dobu takové výdělečné činnosti udrželi bydliště v ČR. Započítává do ní doby pojištění v nezaměstnanosti získané ve státě poslední výdělečné činnosti.

Dále musíte doložit, že jste se účastnil pojištění v zahraničí. Tedy požádat příslušnou zahraniční pojišťovnu o vystavení formuláře, který prokazuje vaše zaměstnání.
Citovat
0 #921 Honza35 2021-01-27 11:58
Dobrý den, pracoval jsem 4 roky v zahraničí(EU). K poslednímu říjnu jsem ukončil pracovní poměr. Dva měsíce jsem byl nezaměstnaný a v lednu tohoto roku jsem nastoupil do nového zaměstnání v ČR. Po dvaceti dnech ve zkušební době se mnou rozvázali pracovní poměr. Mám právo na podporu v nezaměstnanosti? Pokud ano, z čeho se mi bude vypočítávat a jaké papíry je potřeba doložit? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #920 Pracomat.cz 2021-01-08 08:08
Cituji Niki:
Jak je to se zdravotním pojištěním ...


Dobrý den Niki,

stát ho hradí za celý měsíc, ale je možné že ho budete muset doplácet i vy. To záleží od výše výdělku za tento měsíc. Doporučuji řešit přímo s vaší účetní.
Citovat
0 #919 Niki 2021-01-07 13:23
Jak je to se zdravotním pojištěním, když v půlce měsíce se odhlásím z Úřadu práce a začnu podnikat na ŽL? Hradí v tom měsíci zdravotní pojištění ještě stát? Nebo už já jako OSVČ? Jak se pak postupuje při podání přehledu?
Citovat
0 #918 Pracomat.cz 2020-12-22 07:12
Cituji Veronika:
Dobry den,

byla mi uznana podpora v nezamestnanosti, ale castka ktera mi ...


Dobrý den Veroniko,

napadá mě, zda nebyla první dávka podpory za poměrnou část měsíce a proto byla menší, než ta uvedená v rozhodnutí o uznání podpory (ta je za celý měsíc).
Citovat
0 #917 Veronika 2020-12-21 08:21
Dobry den,

byla mi uznana podpora v nezamestnanosti, ale castka ktera mi dorazila je nizsi nez ktera je uvedena v rozhodnuti o uznani podpory.
Jak je to mozne? Dekuji za odpoved
Citovat
0 #916 Pracomat.cz 2020-11-29 22:25
Cituji Ludmila:
Dobrý den,
prosím o radu. V únoru 2021 mi končí HPP na dobu určitou...


Dobrý den Ludmilo,

podpora se v takovém případě bude počítat z celého kvartálu, tedy leden až březen.
Citovat
0 #915 Ludmila 2020-11-28 17:30
Dobrý den,
prosím o radu. V únoru 2021 mi končí HPP na dobu určitou. Následně mám možnost pracovat ještě v měsíci březnu na DPP u stejného zaměstnavatele. Pokud bych tedy v dubnu nastoupila na ÚP, z čeho se mi bude počítat podpora? Bude se počítat z průměrného příjmu posledního čtvrtletí leden až březen 2021 nebo jen z DPP za měsíc březen?
Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #914 Pracomat.cz 2020-11-24 14:43
Cituji Kristina:
Dobrý den,
Chci se zeptat, byla sem evidována na úřadu práce k 9.11...


Dobrý den Kristino,

pokud jste nevyčerpala celou podpůrčí dobu při předchozí evidenci na ÚP, tak máte nárok na její dočerpání. Zároveň musíte splňovat podmínku zaplaceného jednoho roku důchodového pojištění za poslední dva roky.
Citovat
0 #913 Kristina 2020-11-23 11:34
Dobrý den,
Chci se zeptat, byla sem evidována na úřadu práce k 9.11. jsem se odhlásila, jelikož jsem si našla brigádu na dpp. Tak jsem se chtěla zeptat, zda bych se po měsíci mohla znovu zaevidovat na úp a zda bych měla nárok na podporu.

Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #912 Pracomat.cz 2020-11-13 19:43
Cituji Jaroslav:
Dobrý den, od února tohoto roku, mi byla přiznána a pravidelně ....


Dobrý den Jaroslave,

nejrozumnějším řešením je kontaktovat s popisem situace přímo úřad práce a domluvit se na vrácení. Je dost možné, že došlo k pochybení ze strany úředníka, ale je vždy lepší tuto situaci nahlásit. Věřím, že průběh bude takový, že vás budou informovat o poměrné výši částky ke vrácení a dostanete číslo účtu, na který bude částka odeslána.
Citovat
0 #911 Jaroslav 2020-11-13 14:39
Dobrý den, od února tohoto roku, mi byla přiznána a pravidelně každý měsíc vyplácena mezi 13. a 15. dnem, podpora v nezaměstnanosti od ÚP. Nyní již mám zaměstnání a od ÚP i potvrzení o ukončení vedení v evidenci uchazečů a výplatách podpory k 3.11. Jelikož mi právě dnes 13.11. přišla celá částka podpory, zajímalo by mne, jakým způsobem dojde k vzájemnému vyrovnání k výše zmíněnému datumu. Budu muset ÚP nějakou poměrnou část vracet?
Citovat
0 #910 Pracomat.cz 2020-11-01 15:14
Cituji Marketa:
Dobry den,
Chtela bych se zeptat,jsem na pracaku a pobiram podporu...


Dobrý den Markéto,

ano můžete (pokud pořád splňujete obecnou podmínku pro nárok na podporu - odpracovaných alespoň 12 měsíců za poslední dva roky). Jen pozor na to, že když zkušební dobu ukončíte sama, bez vážného důvodu, bude výše podpory ve snížené sazbě, která činí 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. 
Citovat
0 #909 Marketa 2020-11-01 13:14
Dobry den,
Chtela bych se zeptat,jsem na pracaku a pobiram podporu,zbyvaji mi jeste tri mesice a nasla jsem si novou praci,do ktere mam nastoupit pristi tyden a hned samozrejme podepsat smlouvu.Chtela jsem se zeptat,kdyby minprace nevyhovovala a skoncila bych treba druhy den,mam narok zpet dobrat Zbyvajici tri mesice?
Dekuji za odpoved
Citovat
0 #908 Pracomat.cz 2020-10-15 21:33
Cituji Stanislava:
Dobrý den, nastpupila jsem do ...


Dobrý den Stanislavo,

podpora v nezaměstnanosti se počítá z průměrné čisté měsíční mzdy z posledního ukončeného čtvrtletí před koncem zaměstnání. To v tuto chvíli znamená průměrná mzda z července až září.
Citovat
0 #907 Stanislava 2020-10-15 12:52
Dobrý den, nastpupila jsem do nového zaměstnání. Bohužel nejsem příliš spokojena a hodlám skončit po měsíci ve zkušební době .Z čeho se mi bude počítat podpora. Před tim jsem 10let nepřetržitě pracovala. Dekujiz
Citovat
0 #906 Pracomat.cz 2020-10-01 21:48
Cituji Anna Nová:
Dobrý den,byla jsem do r. 2018 v evidenci na ÚP, pak jsem se z evidence odhlásila ze zdrav.důvodů, kdy mi lékaři psali na tiskopisy sociálky, že jsem trvale neschopna ....Dobrý den Anno,

nerozumí povaze vašeho onemocnění, proto promiňte tento dotaz - jsou běžné práce, práce které můžete vykonávat? Pokud ano, jeví se mi registrace na ÚP jako nejlepší volba, pro pokrytí zdravotního pojištění. Nevím zda u vás připadá v úvahu invalidní důchod, ale určitě bych se na to na vašem místě informoval u lékaře.
Citovat
0 #905 Anna Nová 2020-09-30 22:30
Dobrý den,byla jsem do r. 2018 v evidenci na ÚP, pak jsem se z evidence odhlásila ze zdrav.důvodů, kdy mi lékaři psali na tiskopisy sociálky, že jsem trvale neschopna veřejně prospěšných prací, pak mi dávali roční lékařské "omluvenky", že mě omlouvají ze zdrav.důvodů z povinnosti pracovat. Dva roky jsem tedy brala od státu hmotnou nouzi, na základě potvrzení od sociálky, že pobírám od státu hmotnou nouzi, mi VZP platila zdravotní pojištění. Omluvenka od lékaře mi nyní končí 31.10., práci tak brzy nenajdu, protože praktický lékař mi nedovolí každou práci /osteoporoza, nezhoubný myom, velikosti dětské hlavy, který nechci pro urč.rozika operovat/ - co mám dělat? Od 1.11. nebudu mít žádné příjmy - a sociálka mě odstřihne od příspěvku na bydlení, od hmotné nouze a VZP mi přestane platit zdravotní pojištění? Musím se znovu nahlásit na ÚP, abych byla v evidenci a měla nárok, aby mi ÚP platil zdravotní pojištění a dávky hmotné nouze, dokud si nenajdu práci, vhodnou při mém ne zcela dobrém zdraví?
Citovat
0 #904 Pracomat.cz 2020-09-27 12:46
Cituji Monika:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jsem na rodičovské dovolené, potřebuji se vrátit do práce. V mé práci ...


Dobrý den Moniko,

paragraf, který hledáte je § 304 ZP (pracomat.cz/.../...) :

(1) Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Primárním určením je tedy předmět činnosti zaměstnavatele. V případě jakýchkoliv pochybností doporučuji pro jistotu druhou nabídku se současným zaměstnavatelem probrat. 
Citovat
0 #903 Monika 2020-09-27 10:09
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jsem na rodičovské dovolené, potřebuji se vrátit do práce. V mé práci je situace nejistá, proto uvažuji, že půjdu k jinému zaměstnavateli vykonávat jinou nebo podobnou práci. Stejnou práci předpokládám nemůžu, i když kdo to hodnotí, jestli je to stejná práce - HR mého původního zaměstnavatele? A kde přesně to najdu v zákoníku? Ve smlouvě žádnou konkurenční doložku nemám. Jedná se o oblast bankovnictví. Různé banky mají různé názvy pracovních pozic.Zároveň se chci zeptat, musím to zaměstnavateli nahlásit, že jsem zaměstnaná u konkurence, ale na jiné pozici? Případně musím ho nechat posoudit, zda se jedná o stejnou pozici a požádat o souhlas? Děkuji Vám velice za odpověď
Citovat
+2 #902 Pracomat.cz 2020-09-23 11:46
Cituji Pan Tau:
Dobrý den mám dotaz. Pokud jsem byl v posledních dvou letech zaměstnán ...


Dobrý den,

myslím, že dáváte dohromady dvě věci. Tou první je vlastní nárok na podporu v nezaměstnanosti (tj. rok zaměstnání/odvodu pojištění). Druhou je výše podpory, respektive toho z čeho se podpora počítá. Podpora v nezaměstnanosti se počítá z průměrné čisté měsíční mzdy z posledního ukončeného čtvrtletí, kdy jste pracoval. Pokud to byl v daném čtvrtletí příjem z OSVČ, tak bude počítáno z něj (respektive z vyměřovacího základu).
Citovat
0 #901 Pan Tau 2020-09-23 10:57
Dobrý den mám dotaz. Pokud jsem byl v posledních dvou letech zaměstnán minimálně rok, ale poté jsem si zřídil živnost, kterou teď hodlám přerušit, mám nárok na 45% ze mzdy předchozího zaměstnání (odchod dohodou), nebo jen podporu vypočítanou z živnosti jako poslední výdělečné činnosti? díky za odpověď
Citovat
0 #900 Pracomat.cz 2020-09-11 08:36
Cituji Veronika:
Dobry den,chci se zeptat...


Dobrý den Veroniko,

to zda za vás zaměstnavatel odvádí pojištění doporučuji ověřit přímo na OSSZ. Podpora v nezaměstnanosti bude vypočítána dle vašeho příjmu, tam DPP (pokud je nad 10 000 Kč měsíčně) či HPP nehraje roli.
Citovat
0 #899 Veronika 2020-09-10 17:40
Dobry den,chci se zeptat?Nastoupila jsem do prace kde mam smlouvu jako DPP coz mi při nastupu nebylo receno...Jak zjistim jestli za me zamestnavatel plati soc. a zdravoti a pokud bych chtela jit zpet na urad prace jak se bude vypocitavat podpora v nezamestnanosti?Dekuji za odpoved
Citovat
0 #898 Pracomat.cz 2020-09-01 17:21
Cituji Nina:
Dobrý den, mám pár dotazů a budu moc ráda když mi poradíte. 31.08. Jsem skoncila v praci a zítra jdu na pracovní úřad..


Dobrý den Nino,

evidence na ÚP v naprosté většině případů neznamená nějakou více aktivní pomoc při hledání práce ze strany jeho pracovníků. Z tohoto pohledu se nemusíte obávat, že by vám hned od prvního dne nutili pracovní nabídky. Doporučuji zajít na pobočku ÚP v místě vašeho trvalého bydliště, popsat jim přesně vaši situaci a věřím, že společně ji vyřešíte k vaší spokojenosti. Tedy následná registrace na ÚP ve Slovensku a hledání práce tam, včetně výplaty podpory. Co se týče nároku na ni, tak jej máte, pokud jste za poslední dva roky alespoň rok pracovala (odváděla zákonné pojištění).
Citovat
+1 #897 Pracomat.cz 2020-09-01 17:17
Cituji Klára:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je veliký problém pokud jsem ...


Dobrý den Kláro,

na ÚP se samozřejmě můžete nahlásit i později, doba tří dnů je všeobecně doporučovaná, protože pak se registrace na ÚP počítá jako ihned navazující na ukončení zaměstnání. Pozdější registrace vám v samotném nahlášení nijak nevadí (pouze vzniká riziko nutnosti si sám platit zdravotní pojištění).
Citovat
0 #896 Nina 2020-09-01 14:26
Dobrý den, mám pár dotazů a budu moc ráda když mi poradíte. 31.08. Jsem skoncila v praci a zítra jdu na pracovní úřad. Stěhuji se na Slovensko na cca 8 měsíců, budu si tam hledat práci. Znamená to, že když se zeviduji na urade v Čr budu dostavat po 4 tydny podporu a po 4 tydnech zazadam o transfer na Slovensko a uz budu vedena tam? Zajima me hlavne zda mi tady v CR budou hledat práci pokud budou vedet ze v sobotu odletam na Slovensko, je to pro me zbytecne dojizdet do CR na schuzky.. Ale narok na podporu mam?

Mockrat dekuju za informaci :)
Citovat
0 #895 Klára 2020-09-01 13:49
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je veliký problém pokud jsem na ÚP nedošla do 3 dnů, jak se všude uvádí. Pracovní poměr byl ukončen 24.8.2020 a dny zbývající do konce měsíce si zdravotní a sociální zaplatím. Můžu se i tak přihlásit na ÚP? Předem děkuji za odpověď Klára
Citovat
0 #894 Pracomat.cz 2020-08-24 12:26
Cituji Karolína:
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat - na konci srpna ...


Dobrý den Karolíno,

občané členských států Evropské unie nejsou z hlediska zákona o zaměstnanosti považováni za cizince a v souladu s tímto zákonem mají stejné právní postavení jako občané České republiky. Můžete tedy na úřad práce v rámci vašeho bydliště v ČR. Co se týče výše podpory, tak záleží na tom jaký důvod byl uveden u dohody o rozvázání pracovního poměru. Pokud se nejedná o "vážný" důvod, dochází ke snížení podpory na 45 %. 
Citovat
0 #893 Karolína 2020-08-24 11:32
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat - na konci srpna ukončuji svůj pracovní poměr u zameěstnavatele - DOHODOU (dala jsem výpověd, ale dohodli jsme se ze zaměstnavatelem o ukončení poměru v dřívějším termínu). Jsem SLOVENKA, ale pracuji v ČR již více než 3 roky a mám tady i PŘECHODNÍ POBYT. Je nutné, abych se šla přihlásit na úřad na Slovensku, nebo můžu zajít přími na úřas práce v ČR tam, kde by mi to přináležalo na základě místa bydliště? Pokuď tomu rozumím správně, mám nárok jen na 45% z průměrného ročního platu?

Mockrát děkuji za odpověď.

Karolína
Citovat
0 #892 Pracomat.cz 2020-08-20 15:17
Cituji Ivana:
Dobrý den,

Chci se zeptat, zda mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, v případě,kdyz ...


Dobrý den Ivano, 

při  okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem (§ 55 ZP -  pracomat.cz/.../... )  nárok na podporu v nezaměstnanosti nezvniká.
Citovat
+1 #891 Ivana 2020-08-20 13:22
Dobrý den,

Chci se zeptat, zda mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, v případě,kdyz zaměstnavatel ukoncil pravovni pomer okamtitym ukoncenim s vyhlaskou 55
Citovat
0 #890 Pracomat.cz 2020-08-16 19:19
Cituji Vlasta:

Již jsem si zažádala o zprostředkování práce čili to známená, že o podporu si mám zažádat až za 5 měsíců v případě že nenajdu nové zaměstnání.


Dobrý den Vlasto,

můžete si o ni zažádat i dříve, ale k jejímu čerpání může dojít až po oněch pěti mšsících.
Citovat
0 #889 Vlasta 2020-08-16 19:14
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Vlasta:
Dobrý den, mám odpracováno 30 měsíců u zaměstnavatele ...


Dobrý den Vlasto,

informace ze strany ÚP je správná. Limit tří dnů o kterém mluvíte je doporučená doba pro registraci na ÚP. V případě, že bylo vyplaceno odstupné, je nárok na podporu až po době za kterou bylo vyplaceno odstupné (u vás odstupné 5 platů, nárok tedy po 5 měsících). I tak doporučuji se na ÚP registrovat, protože za vás bude odvádět zdravotní pojištění, které byste si jinak musela platit sama.


Již jsem si zažádala o zprostředkování práce čili to známená, že o podporu si mám zažádat až za 5 měsíců v případě že nenajdu nové zaměstnání.
Citovat
0 #888 Pracomat.cz 2020-08-16 18:40
Cituji Vlasta:
Dobrý den, mám odpracováno 30 měsíců u zaměstnavatele ...


Dobrý den Vlasto,

informace ze strany ÚP je správná. Limit tří dnů o kterém mluvíte je doporučená doba pro registraci na ÚP. V případě, že bylo vyplaceno odstupné, je nárok na podporu až po době za kterou bylo vyplaceno odstupné (u vás odstupné 5 platů, nárok tedy po 5 měsících). I tak doporučuji se na ÚP registrovat, protože za vás bude odvádět zdravotní pojištění, které byste si jinak musela platit sama.
Citovat
0 #887 Vlasta 2020-08-16 18:30
Dobrý den, mám odpracováno 30 měsíců u zaměstnavatele dostala jsem 5 dostupných platů, dle info. Úp mi bylo sděleno že mám nárok pouze zprostředkování zam. A v případě že nenajdu zaměstnání po uplynutí 5 měsíců si mám zažádat o podporu v nezaměstnanisti chci se zeptat jestli tato informace pravdivá, jestli jsem nedostala chybnou informací., protože všude se uvádí že o podporu v nezaměstnanosti se má žádat do 3 pracovních dnů po ukončení pracovního poměru a zdali nedošlo k pochybení zaměstnance ÚP. Děkuji za odpověď.
Citovat
+2 #886 Pracomat.cz 2020-08-13 15:40
Cituji Renáta:
Dobrý den, chci se zeptat v případě že jsem pracovala 13 měsíců ...


Dobrý den Renáto,

podle § 51 Zákona o zaměstnanosti, pro vás v této situaci platí toto (nemůžete doložit vyměřovací základ):

(1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže

a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)] započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,

b) bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, nebo

c) nelze u něj stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.
Citovat
0 #885 Renáta 2020-08-13 09:53
Dobrý den, chci se zeptat v případě že jsem pracovala 13 měsíců ve firmě a na konci října mi končí smlouva, která se nebude prodlužovat a poté bych 2 měsíce pouze byla jako OSVČ, tak z čeho se mi bude počítat podpora, když v lednu 2021 nastoupim na úřad práce. Jelikož nebudu mít k dispozici vyměřovací základ z těch dvou měsíců, protože nebudu mít ještě podané daňové přiznání. Předem děkuji za odpověď Renáta
Citovat
0 #884 Pracomat.cz 2020-08-13 07:57
Cituji Markéta:
Dobrý den,
31.7.2020 mi skončil pracovní poměr že ...


Dobrý den Markéto,

předpokládám, že nový zaměstnavatel vás již zaregistroval jako svého zaměstnance (na to má lhůtu osm dní od vašeho nástupu), v takovém případě musíte ukončit pracovní poměr ve zkušební době a o vzniklé situaci informovat pracovníka na ÚP. Za teoretické situace, kdy by vás zaměstnavatel ještě nenahlásil jako svého zaměstnance se s ním můžete zkusit domluvit "na stornování" pracovního poměru a můžete oba předstírat, že k zaměstnání nedošlo. Nicméně to není jednání v souladu se zákonem a já vám ho z toho důvodu nemohu doporučit. 
Citovat
0 #883 Markéta 2020-08-12 19:32
Dobrý den,
31.7.2020 mi skončil pracovní poměr že strany zaměstnavatele. 3.8. jsem se zaregistrovala na ÚP. Našla jsem si práci a 7.8. jsem nastoupila do nového zaměstnání, jenže práci moc nezvládám a chci tam skončit. Na ÚP jsem novou pracovní smlouvu ještě neposlala, tak se chci zeptat jak mám postupovat.
Citovat
0 #882 Pracomat.cz 2020-08-11 13:46
Cituji Oxana Josan:
Dobrý den ,můj manžel pracoval 10 roku na živnostenský list tetka ...


Dobrý den Oxano,

Podpora v nezaměstnanosti se pro OSVČ počítá z vyměřovacího základu, tedy částky, ze které se vypočítává sociální pojištění za daný rok. Jako OSVČ si na místně příslušné OSSZ můžete zjistit svůj (respektive partnerův) vyměřovací základ. Mějte však na paměti, že je třeba přerušit nebo ukončit podnikatelskou činnost (pro evidenci na ÚP). Budete muset vyplnit formuláře žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti.
Citovat
0 #881 Oxana Josan 2020-08-11 13:07
Dobrý den ,můj manžel pracoval 10 roku na živnostenský list tetka e bez práce muže přijít na úřad práce na podporu ?jaké papíry potřebě přinést ?Dekuji .
Citovat
0 #880 Pracomat.cz 2020-08-03 19:05
Cituji Markéta:
Děkuji za odpověď. Ještě se chci zeptat má pravomoc mě nepřihlásit, když mám vše ostatní v pořádku a splňuji podmínky ÚP?
A bude se mi to počítat od 3.8.?
Děkuji předem za odpověď?


Dobrý den Markéto,

pokud splňujete podmínky pro registraci na ÚP, tak vás úředník ze své vůle odmítnout nemůže. Co se týče data registrace tak bych očekával, že by to tak být mělo, když jste se registrovala dnes.
Citovat
0 #879 Markéta 2020-08-03 16:31
Děkuji za odpověď. Ještě se chci zeptat má pravomoc mě nepřihlásit, když mám vše ostatní v pořádku a splňuji podmínky ÚP?
A bude se mi to počítat od 3.8.?
Děkuji předem za odpověď?
Citovat
0 #878 Pracomat.cz 2020-08-03 16:17
Cituji Markéta:
Dobrý den,
31.7.2020 ukončila firma, kde jsem pracovala 8 let, svou činnost. Tak jsem 3.8.2020 ....


Dobrý den Markéto,

pro první návštěvu ÚP máte (a musíte) využít pobočku v místě vašeho trvalého bydliště. Z popisu jsem pochopil, že jste na ÚP byla dnes. Pokud během zítřka paní SMS nepošle, kontaktovat bych ji přímo (ideálně osobně) a trval na vyřešení vaší situace.
Citovat
0 #877 Markéta 2020-08-03 14:39
Dobrý den,
31.7.2020 ukončila firma, kde jsem pracovala 8 let, svou činnost. Tak jsem 3.8.2020 šla na ÚP. Paní úřednice, ke které jsem šla, mi oznámila, že mě přihlásit nemůže, protože jsem před 12 lety byla hlášená na ÚP v jiném městě a nevyplnila to do formuláře a ona to musí ověřit. Nenapsala jsem to tam z toho důvodu, že jsem tam byla hlášená asi 10 dní, pak jsem si našla práci a z ÚP jsem nedostala ani korunu. To paní úředníci nezajímalo, prý mě teď přihlásit nemůže a že mi pošle SMS. S tím mě vyprovodila z kanceláře aniž by mi dala nějaký papír, že jsem tam byla. Tak se chci zeptat, jak mám teď postupovat. Čekat na její SMS nebo to mám řešit jinak? Jen pro pořádek, jsem Romka a ona celou dobu na ně nadávala. Tak nevím, jestli si to mám brát osobně. Děkuji předem za odpověď.
Citovat
0 #876 Pracomat.cz 2020-07-27 12:26
Cituji Renata:
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jak je to s výpočtem pravděpodobného čistého výdělku pro Úřad práce pro přiznání podpory...


Dobrý den Renato,

"pravděpodobný výdělek" definuje §355 ZP (pracomat.cz/.../...) . Ten stanovuje, že:
Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Tedy pokud vaši kolegové za stejnou práci dostávají vyšší mzdu (domluvených 30 000 Kč), tak by toto měl respektovat i pravděpodobný výdělek.
Citovat
+1 #875 Renata 2020-07-27 11:57
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jak je to s výpočtem pravděpodobného čistého výdělku pro Úřad práce pro přiznání podpory. Byla jsem zaměstnána od 1.7.20 do 10.7.20 s hrubou měsíční mzdou 18 000 Czk+prémie (blíže nespecifikováno). Na pohovoru bylo domluveno 30 000 hrubého, které mělo být dopláceno právě z těch prémií. Od kolegů jsem zjistila, že skutečně jim ta částka v prémiích doplácená je. Na potvrzení o příjmu pro ÚP mi napsali 12 405 Czk. Přijde mi to málo a vím že tolik bych určitě nevydělala, pokud bych měla odpracovaný celý měsíc. Těsně předtím jsem pracovala v jiné firmě, kde ten výpočet byl správný. Ale z toho se asi podpora nevypočítává. Děkuji za radu a přeji hezký den. Renata.
Citovat
+1 #874 Pracomat.cz 2020-07-20 21:32
Cituji Jiří:
Dobrý den. Jsem veden na ÚP. Tatínka postihla mozková příhoda a je na polovinu těla ochrnutý. Chci se o něj postarat...


Dobrý den Jiří,

předpokládám že nepobíráte podporu v nezaměstnanosti. Jako osoba pečující o osoby závislé na péči jiné fyzické osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti máte nárok na to, aby za vás zdravotní pojištění hradil stát. Příspěvek na péči se řeší rovněž na ÚP. Proto můžete přechod z evidence na ÚP do stavu pečující osoby snadno koordinovat s pověřeným pracovníkem ÚP. Můžete tedy požádat o příspěvek na péči a ve chvíli kdy vám bude přiznán ukončit evidenci na ÚP.
Citovat
+1 #873 Jiří 2020-07-20 20:06
Dobrý den. Jsem veden na ÚP. Tatínka postihla mozková příhoda a je na polovinu těla ochrnutý. Chci se o něj postarat, aby neležel v nemocnici na LDN. Musím se z ÚP vyřadit a až po té zažádat o příspěvek na péči ? Případně jaké kroky učinit. Předem moc děkuji za odpověď
Citovat
0 #872 Pracomat.cz 2020-07-07 07:45
Cituji Lenka:
Dobrý den.
jsem 8 měsíců v prac. neschopnosti, a za ...


Dobrý den Lenko,

první návštěvu musíte absolvovat v místě vašeho trvalého bydliště. V rámci této schůzky se pak můžete přehlásit na pobočku ÚP, kde skutečně žijete.
Citovat
0 #871 Lenka 2020-07-07 07:38
Dobrý den.
jsem 8 měsíců v prac. neschopnosti, a za pár dní mi končí. Během této doby (k 31.5.) mě skončila pracovni smlouva na dobu určitou. Vím že po skončení neschopenky, musím na úřad práce než si najdu novou, ale zajímá mě, jak se to dělá, když mám trvale bydliště jinde než žiji. I na USZ jsem nahlášená, jako Brno venkov, a ne Brno město, kde mám trvalý pobyt. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #870 Pracomat.cz 2020-07-02 16:31
Cituji Lucie:
Dobrý den chtěla jsem se zeptat. Nahlasila jsem se na PU od 1.7.2020...


Dobrý den Lucie,

vzhledem k relativně blízkému nástupu do budoucího zaměstnání se domnívám, že je skoro jedno jaké řešení zvolíte. Nevím z jakého jste okresu a jak jsou pracovnice vytíženy, ale pokud máte za sebou nahlášení na ÚP, tak bych další schůzku na UP do poloviny srpna neočekával. Tím, že nové zaměstnání nahlásíte až do něj skutečně nastoupíte, tedy o nic nepřijdete. Na druhou stranu pokud ho nahlásíte tak neztratíte podporu k datu nahlášení, ale až ve chvíli kdy skutečně nastoupíte do nového zaměstnání. Ani jedna z možností vám nic nebere, záleží na vašich preferencích.
Citovat
0 #869 Lucie 2020-07-02 08:08
Dobrý den chtěla jsem se zeptat. Nahlasila jsem se na PU od 1.7.2020 Ve svém současném zaměstnaní jsem skončila dohodou k poslednimu 30.6., ale co když najdu práci ale nástup do ní bude až v polovině Srpna ale smlouvu podepíši už v červenci. Platí pro mě že do 8 dní od podepsání slouvy to musím dát vědět na PU nebo až v den nástupu do nové práce? Aby jsem nepřišla o podporu z nezaměsnanosti. PU mě vyškrtne z evidence uchazečů o práci ale podporu budu dostávat? Jsem na PU poprvé.
Moc děkuji za odpoveď
Citovat
-1 #868 Pracomat.cz 2020-06-30 09:05
Cituji Renáta:
Dobrý den, prosim Vás,môžem uzavrieť s pracovníkom dohodu o prac.činnosti ...


Dobrý den Renáto,

při evidenci na ÚP a pobírání podpory v nezaměstnanosti je možné si vydělat až 7300 Kč měsíčně. Jedná se o tvz. nekolidující zaměstnání. Nicméně během pobírání tohoto příjmu dochází k pozastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti.
Citovat
0 #867 Renáta 2020-06-30 08:47
Dobrý den, prosim Vás,môžem uzavrieť s pracovníkom dohodu o prac.činnosti do 10 tisíc,ak sa práve prihlásil na UP a vznikol mu nárok na podporu, bude mať stále nárok na podporu?ďakujem Renata
Citovat
0 #866 Pracomat.cz 2020-06-24 20:12
Cituji Ivana:
Dobrý den, pritel podepsal dohodu o ukončení pracovního poměru 16.6....


Dobrý den Ivano,

k jakému datu bylo sjednáno ukončení pracovního poměru? K 30.6.? nebo 15.7.? Pokud k 30.6., tak by dovolenou čerpat nemohl, protože není v pracovním poměru a zbývající dovolená by byla proplacena u jeho ukončení. Pokud k 15.7., tak se na ÚP může přihlásit až následující den, poté co skončí jeho pracovní poměr. Jako cizinec bude potřebovat průkaz povolení k pobytu a cestovní pas. 
Citovat
0 #865 Ivana 2020-06-24 16:29
Dobrý den, pritel podepsal dohodu o ukončení pracovního poměru 16.6. S tim, ze praci bude vykonvat do 30.6. A pote od 1.7.-15.7.bude cerpat dovolenou. Moje otazka zni, pracovní vztah mu teda konci 15.7.? A teprve po 15.7.se muze přihlásit na urad prace? Je to obcan EU, ma prehodny pobyt, zije tady 6 let, splnuje vse jako obcan CR, aby se zaevidoval na UP. Bude UP od něho vyzadovat i nejake jine podklady, kdyz není Čech? Dekuji velice
Citovat
+1 #864 Pracomat.cz 2020-06-18 20:10
Cituji Niki:
A ještě jeden dotaz... všude se uvádí ....


Dobrý den Niki,

ano v tomto ohledu to má stejný dopad.
Citovat
0 #863 Pracomat.cz 2020-06-18 20:04
Cituji Niki:
Dobrý den, jak je posuzován přivýdělek podle autorského zákona ...


Dobrý den Niki,

v takovém  případě mluvíme o tzv. nekolidujícím zaměstnání a můžete si měsíčně vydělat až 7300 Kč.
Citovat
0 #862 Niki 2020-06-18 10:01
A ještě jeden dotaz... všude se uvádí jen odstupné... ale jak je to s náhradou mzdy? Např. náhrada mzdy 2 měsíce při okamžité výpovědi ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů... Hodnotí se to stejně jako odstupné? Tedy podpora v nezaměstnanosti na ÚP se odkládá o 2 měsíce?
Citovat
0 #861 Niki 2020-06-18 09:55
Dobrý den, jak je posuzován přivýdělek podle autorského zákona (např. honorář za článek, za foto, prodej obrazu...), pokud jsem vedena na ÚP a pobírám podporu? Pokud je možné si takto přivydělat a neztratit podporu, tak do jaké výše honoráře? Tuším do 10000 je již zdaněno srážkovou daňí 15%.
Citovat
0 #860 Pracomat.cz 2020-05-06 11:48
Cituji Lucie:
Dobrý den mohla bych se zeptat já jsem dostala výpověď z důvodu....


Dobrý den Lucie,

pokud máte příjem z výdělečné činnosti nad 10 000 Kč, tak se na ÚP ani hlásit nemůžete. Z vaší mzdy pak zaměstnavatel odvede potřebá pojištění i daň z příjmů.
Citovat
+1 #859 Lucie 2020-05-06 10:29
Dobrý den mohla bych se zeptat já jsem dostala výpověď z důvodu že je málo práce,Našla sem si brigadu kde si vydelam nad 10 tisíc.Kdo za mne bude platit zdravotní socialní?A musím sehlasit na Uřad práce?
Citovat
+1 #858 Pracomat.cz 2020-05-03 07:20
Cituji Míša:
Dobrý den, jsem na rodičovské, dala jsem dvouměsíční výpověď v práci a mezi tím nastoupila na dohodu do jiné práce , musím se někde hlásit?


Dobrý den Míšo,

chápu to správně, že během výpovědní doby jste nastoupila do nového zaměstnání? Hlásit se nikde nemusíte.
Citovat
0 #857 Míša 2020-05-03 02:43
Dobrý den, jsem na rodičovské, dala jsem dvouměsíční výpověď v práci a mezi tím nastoupila na dohodu do jiné práce , musím se někde hlásit?
Citovat
0 #856 Pracomat.cz 2020-05-02 12:11
Cituji Jana Zednická:
Dobrý den mohla bych se zeptat já jsem dostala ...


Dobrý den Jano,

nárok na podporu v nezaměstnanosti máte, pokud jste za poslední dva roky alespoň jeden rok pracovala či měla nějakou formu náhradní doby pojištění - např. rodičovská dovolená.
Citovat
0 #855 Jana Zednická 2020-05-02 10:29
Dobrý den mohla bych se zeptat já jsem dostala výpověď z důvodu že je málo práce už jsem nebyla ve zkušební době a byla jsem tam 6 měsíců mám nárok na podporu v nezaměstnanosti ?
Citovat
0 #854 Pracomat.cz 2020-05-01 07:34
Cituji Jana:
Dobrý den,
mam trvalé bydliště na Chyňavě, která spadá pod Beroun. Musím ...


Dobrý den Jano,

pro první návštěvu musíte na ÚP v rámci svého trvalého bydliště, poté se můžete přehlásit na jakýkoliv jiný ÚP v rámci ČR.
Citovat
0 #853 Jana 2020-04-30 20:33
Dobrý den,
mam trvalé bydliště na Chyňavě, která spadá pod Beroun. Musím jít na ÚP do Berouna, nebo stačí, když půjdu na nějaký v Praze, jelikož si chci shánět práci v Praze a zároveň tu i bydlím a ne v Beroune?
Děkuji.
Citovat
0 #852 Pracomat.cz 2020-04-05 06:56
Cituji Kateřina:
Dobrý den,
zajímalo by mě, jak je to s výší příjmu z brigády, pokud bych byla na úřadu práce...


Dobrý den Kateřino,

registrovat na ÚP se kvůli dvěma týdnůn nemusíte. Sociální za vás ÚP neodvádí (není povinné, když nemáte příjmy) a zdravotní odvedete z brigády, kterou budete během dubna mít. Mimochodem přivýdělek při evidenci na ÚP je možný pouze na DPČ a nikoliv na DPP. Za této situace tedy nevidím důvod, proč by pro vás registrace na ÚP dávala smysl.
Citovat
0 #851 Kateřina 2020-04-04 16:46
Dobrý den,
zajímalo by mě, jak je to s výší příjmu z brigády, pokud bych byla na úřadu práce.
Jedná se mi o to, že kvůli změně školy budu bez studenstského statusu zhruba jeden až dva týdny, během kterých bych se chtěla přihlásit na úřad práce kvůli placení zdrav. a soc. pojištění. Zároveň bych si ale chtěla najít brigádu na DPP.
Vím, že na pokud jsem na úřadě práce, můžu dostat max. polovinu minimálního příjmu. Zajímá mě, jak by to bylo, kdybych se např. 10.4. nahlásila na úřad práce a 25.4. bych se odhlásila a z brigády by mi za měsíc duben poté přišel výdělek zhruba kolem 9 tisíc? Chtěli by po mě z ÚP nějakou náhradu, nebo už by to pro ně nebyla důležitá informace takhle zpětně?
Děkuji za případnou odpověď.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]