Nahlášení na úřad práce sebou nese výhody, ale i povinnosti. Můžete získat podporu v nezaměstnanosti a stát za vás po dobu evidence na úřadu práce hradí zdravotní pojištění. Sociální pojištění za vás úřad práce nehradí, ale také ho po vás v době, co jste na úřadu práce nikdo nechce. Evidence na úřadu práce se vám započítává do důchodového pojištění, maximálně ale jeden rok + doba po kterou jste brali podporu v nezaměstnanosti.

 
 

Kdy se přihlásit na úřadu práce

Přihlásit na úřad práce se může osoba, která nemá žádný pracovně-právní vztah ani příjem a současně si hledá zaměstnání. Úřad práce není určen například pro studenty, ti se studiem připravují na svoje budoucí zaměstnání. Žádost o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání lze podat na kterémkoliv pracovišti Úřadu práce ČR. Na úřad práce si s sebou vezměte platný doklad totožnosti, např. občanský průkaz. Také budete potřebovat potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o výši průměrného výdělku (od dubna 2022 nebude potřeba, jelikož budou součástí formuláře „Oznámení o ukončení zaměstnání“ zasílaného zaměstnavatelem na ČSSZ. ÚP si tyto údaje proto může získat sám), případně potvrzení o ukončení studia (nebo jiné náhradní doby, např. mateřské dovolené, péče o osobu blízkou) nebo potvrzení o ukončení či přerušení samostatné výdělečné činnosti.

 
 

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti

O podporu v nezaměstnanosti na úřadu práce může žádat ten, kdo za poslední dva roky odváděl důchodové pojištění v délce nejméně 12 měsíců. Takže pokud jste byli v zaměstnaneckém poměru nebo vykonávali jinou výdělečnou činnost, ze které jste odváděli důchodové pojištění v celkové délce alespoň 12 měsíců za poslední dva roky, máte nárok na podporu.

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti?

 • Lidé, pobírající starobní důchod
 • Uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době posledních 6 měsíců pracovní poměr ukončen z důvodu porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem (§ 55 ZP)
 • Uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době posledních 6 měsíců pracovní poměr ukončen z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem
 • Uchazeč o zaměstnání, kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek (vojáci z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů) a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

 
 

Podpora v nezaměstnanosti

Výše podpory prvních dvou měsících činí podpora 65% předchozího průměrného měsíčního platu, poté dva měsíce 50% a po zbývající dobu 45%. Pokud uchazeč opustil předcházející zaměstnání bez vážného důvodu na vlastní žádost, bude po celou dobu pobírat podporu jen ve výši 45% svých předchozích měsíčních příjmů.

Maximální výše podpory nesmí přesáhnout 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku. V tomto případě tedy roku 2022.

Ta byla v 1-3. čtvrtletí roku 2022 39 306 Kč (Podle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 20. prosince 2022 o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti).

 • Z toho plyne že maximální výše podpory pro rok 2023 je 22 798 Kč měsíčně.
 • V případě podpory při rekvalifikaci činí maximální výše 0,65násobek, takže 25 549 Kč.

V případě, že vám úřad práce sežene pracovní nabídku a vy ji odmítnete, ztrácíte nárok na podporu. Totéž platí, pokud do zaměstnání nastoupíte, ale do půl roku z něj odejdete, aniž by k tomu byl závažný důvod. Zpět do evidence uchazečů o práci na úřadu práce se můžete přihlásit až po uplynutí půl roku ode dne vzniku pracovního poměru.

Uchazeč o zaměstnání bez vyměřovacího základu - 2023

Jsou situace kdy uchazeč nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Z čeho se tedy vypočítá podpora v nezaměstnanosti a v jaké výši? I v této situaci musí být splněna podmínka odvedeného pojištění, kdy v tomto případě jde pochopitelně o započtení náhradní doby (typicky se jedná o maminky po rodičovské dovolené). Nutno uznat, že výše podpory je poměrně nízká, ale i tak dokáže příjemci trochu pomoci:

Konkrétně se jedná o:

 • za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku –> 5 896 Kč,
 • další 2 měsíce ve výši 0,12násobku -> 4 717 Kč, 
 • po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku -> 324 

Průměrné mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku 2021 byla v 1-3. čtvrtletí roku 2022 39 306 Kč.

Délka podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti (tzv. podpůrčí doba) trvá:

 • 5 měsíců, pokud je vám méně než 50 let
 • 8 měsíců, pokud je vám 50-55 let
 • 11 měsíců, pokud je vám více než 56 let

Když uchazeč nevyčerpá celou podpůrčí dobu a znova se dostane na Úřad práce, tak je důležité, zda pracovní vztah mezi oběma doby evidence trval déle než tři měsíce. Pokud trval déle, je znovu nárok na celou podpůrčí dobu. Pokud trval kratší dobu, je nárok jen na "dočerpání" zbývající části podpůrčí doby.

Do podpůrčí doby se nezapočítává doba:

 • po kterou uchazeč o zaměstnání pobírá dávky nemocenského pojištění,
 • pokud uchazeč pracuje a jeho měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (tzv. nekolidující zaměstnání) a z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti,
 • poskytování podpory při rekvalifikaci
 • doba vazby.

Přivýdělek na úřadu práce 2023

Odborný termín pro to je - nekolidující zaměstnání. A to znamená, že vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání výkonu pracovní činnosti, za podmínky že měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy – čili v r. 2023 nově částku 8 650 Kč. V případě, že uchazeč o zaměstnání vykonává více takovýchto činností, tak se jeho výdělky sčítají. Tj. ze všech dohromady nesmí mít příjem vyšší než 8 650 Kč.

Důležité informace:

 • Výkon nekolidujícho zaměstnání je uchazeč povinen hlásit ÚP v den nástupu do něj.
 • Není možné vykonávat nekolidující zaměstnání a současně pobírat podporu v nezaměstnanosti.
 • U nekolidujícho zaměstnání není možné využít dohodu o provedení práce (DPP), ale jen dohodu o pracovní činnosti (DPČ) či klasickou pracovní smlouvu.

Kdy se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje

 • když uchazeč o zaměstnání pobírá dávky nemocenského pojištění, 
 • když je uchazeč o zaměstnání ve vazbě.

Kdy dochází k maření součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce?

 • když je uchazeč podle lékařského posudku schopen plnit povinnosti vůči krajské pobočce Úřadu práce, a přesto je neplní,
 • neprojedná doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce,
 • nedostaví se na krajskou pobočku Úřadu práce ve stanoveném termínu bez vážných důvodů [§ 5 písm. c - zákon o zaměstnanosti)],
 • neplní povinnosti stanovené v § 21 (Zákon o zaměstnanosti) (obecně povinnost informovat o změně zdravotního stavu a s tím souvisejících omezení), nebo
 • jiným jednáním zmaří zprostředkování zaměstnání nebo nástup do zaměstnání.

Co jsou pro Úřad práce vážné důvody?

 • nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
 • nezbytná osobní péče o fyzickou osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 • docházka dítěte do předškolního zařízení a povinná školní docházka dítěte,
 • místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
 • okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
 • zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce při zprostředkování zaměstnání
 • jiné vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské, nebo důvody hodné zvláštního zřetele

Odstupné

Jestliže jste ve svém předchozím zaměstnání dostali odstupné, pak budete případnou podporu v nezaměstnanosti dostávat až po uplynutí tolika měsíců, za kolik jste dostali odstupné. Pokud vám zaměstnavatel nevyplatil odstupné, na které máte ze zákona nárok, úřad práce vám ho může vyplatit (aby jste nezůstali úplně bez finančních prostředků) a to až do výše 65% odstupného, které vám má zaplatit zaměstnavatel. Poté bude úřad práce toto odstupné vymáhat po vašem předchozím zaměstnavateli sám.

Z čeho se počítá odstupné

Pro určení výše odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek za předchozí kalendářní čtvrtletí. Průměrný výdělek se proto zjišťuje vždy k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu.

V případě dlouhodobé nemoci, kdy za poslední čtvrtletí nemáte žádný příjem od zaměstnavatele ale jen nemocenskou, vám odstupné bude vypočítáno z pravděpodobného výdělku. To je hrubá mzda, které byste pravděpodobně dosáhli, pokud byste pracovali po celou dobu.

Pro odstupné po rodičovské dovolené platí to stejné, použije se institut pravděpodobného výdělku.

Odstupné a sociální a zdravotní pojištění

Důležitá informace je, že z odstupného se neplatí odvody na sociální, ani zdravotní pojištění (Zákon č. 589/1992 Sb., §5 2) b) ). To zejména u vysokých částkek odstupného dělá poměrně vysoké sumy. Jen pro představu, pokud se bavíme o příjmu 100 000 Kč měsíčně a odstupném ve výši 500 000 Kč, tak na sociálním a zdravotním ušetříte přes 70 000 Kč.

Daň z příjmu se o odstupného platí vždy.

Studenti a úřad práce

Jak je to se studenty? Pokud jste studentem střední školy, tak pak posledním studentským dnem je 31.srpna. U vysokoškolských studentů je doba ještě kratší, je to měsíc po měsíci, kdy jste ukončili studium, tzn. kdy jste složili státní závěrečnou zkoušku. Je tedy jedno zda jste ji složili 1.9. nebo 29.9., status studenta vám v obou případech skončí k poslednímu dni v říjnu.

Rady a tipy

 • Za evidenci na úřadu práce se neplatí žádný poplatek, je tedy bezplatné.
 • Pokud vám pracovníci úřadu práce nabídnou pracovní místo a vy ho odmítnete, mohou vás vyřadit z evidence na úřadu práce.
 • Frekvence návštěv na úřadu práce je různá, od několika týdnů až po několik měsíců. Záleží na vytíženosti jeho pracovníků.
 • Z úřadu práce se musíte odhlásit nejpozději 8 dní od doby kdy nastoupíte do nového zaměstnání.

Historický vývoj podpory v nezaměstnanosti

rok max. výše podpory v nezaměstnanosti max. výše podpory při rekvalifikaci
2023   22 798 Kč   25 549 Kč
2022   21 488 Kč   24 081 Kč
2021  20 075 Kč   22 498 Kč
2020  19 389 Kč   21 729 Kč 
2019  18 111 Kč   20 297 Kč  
2018   16 682 Kč  18 695 Kč
2017  15 660 Kč  17 693 Kč
2016  15 024 Kč  16 837 Kč
2015  14 604 Kč  16 367 Kč
2014  14 281 Kč  16 005 Kč
2013  14 157 Kč  15 866 Kč
2012  13 762 Kč  15 422 Kč
2011  13 528 Kč  15 161 Kč
2010  13 280 Kč  14 883 Kč
2009  13 307 Kč  14 913 Kč
2008  12 250 Kč  13 728 Kč
2007  11 389 Kč  12 763 Kč
2006  11 050 Kč  12 376 Kč
2005  10 750 Kč  12 040 Kč

 

Poznámka:

V roce 2009 (od 1.1.2009) došlo ke změně v metiduce výpočtu podpory v nezaměstnanosti. Do té doby se podpora počítala následovně:

 • 1. – 3. měs. 50 % z průměrného čistého výdělku
 • od 4. měs. 45 % z průměrného čistého výdělku

od 1.1.2009 pak podle metodiky, která stále platí i dnes:

 • 1.- 2. měs. 65 % z průměrného čistého výdělku
 • 3.- 4. měs. 50 % z průměrného čistého výdělku
 • od 5.měs. 45 % z průměrného čistého výdělku

To je i důvod tak velké meziroční změny. 

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #1060 Pracomat.cz 2023-08-29 05:01
Cituji oliowa:
Dobrý den,od května letošního roku po dohodě s ošetřujícím lékařem mám požádáno o invalidní důchod. domnívám se,....


Dobrý den,

procentní výměra invalidního důchodu se počítá z výdělků ze zaměstnání, které jste měla. Tzn. relativně krátké období jej moc neovlivní a i částečný úvazek je z tohoto pohledu lepší než být na ÚP. Pokud jde o samotné přiznání invalidního důchodu, tak pokud nebudete vykonávat práci která je v rozporu se zdravotním omezením co máte, tak se není čeho bát.
Citovat
0 #1059 oliowa 2023-08-28 17:42
Dobrý den,od května letošního roku po dohodě s ošetřujícím lékařem mám požádáno o invalidní důchod. domnívám se,že mně bude přiznán(pokud mně bude přiznán)pouze částečný.V takovém případě bych musela zvládnout práci na částečný úvazek.Mohu začít na zkrácený úvazek pracovat ještě před vydáním rozhodnutí?Obávám se,že pokud bych začala,může to přiznání ID ovlivnit. V současné době jsem na UP.Děkuji za opověd.
Citovat
0 #1058 Pracomat.cz 2023-08-01 20:29
Cituji Michal:
Dobrý den, dnes 1.8. jsem ...


Dobrý den Michale,

teoreticky je možné vyřídit vše online. Nicméně při nahlášení to někdy může být komplikovanější a výměna informací probíhá osobně rychleji. Jelikož nahlášení na ÚP není vaše povinnost ale možnost, je na vás zda budete situace řešit osobně nebo online.
Citovat
-1 #1057 Michal 2023-08-01 13:29
Dobrý den, dnes 1.8. jsem zaslal na ÚP žádosti o zařazení do evidence a podporu v nezaměstnanosti plus potvrzení o zaměstnání. Musím i tak do tří dnů osobně na ÚP? Nebo stačí vyčkat, až budu kontaktován úřadem? Nepodařilo se mi vyhledat jednoznačnou odpověď. Děkuji za informaci.
Citovat
0 #1056 Pracomat.cz 2023-07-26 17:14
Cituji Jana Jindrová:
Dobrý den, z čeho se vypočítá podpora, když jsem nyní ukončila ...


Dobrý den Jano,

z popisu předpokládám, že jste během posledních dvou let nepracovala a proto bude výše podpory vypočtena z průměrné mzdy v národním hospodářství.

První dva měsíce je to v roce 2023 - 5 896 Kč
Druhé dva měsíce je to v roce 2023 - 4 717 Kč
Zbytek podpůrčí doby je to v roce - 4 324 Kč
Citovat
0 #1055 Jana Jindrová 2023-07-26 17:04
Dobrý den, z čeho se vypočítá podpora, když jsem nyní ukončila rodičovskou a zároveň dohodou pracovní poměr? Přivydělávám si na vedlejší činnost, ale je to nepravidelně, max 5000 za 3 měsíce. Zaměstnání mám domluvené od října. Děkuji
Citovat
0 #1054 Pracomat.cz 2023-07-21 10:56
Cituji Kateřina:
Dobrý den,
je možné se přihlásit na pracovní úřad den před ...


Dobrý den Kateřino,

pokud je mi známo, tak není možná se na ÚP přihlásit v "předstihu". Na druhou stranu pokud se nahlásíte až po 14 dnech, tak ÚP za vás stále uhradí zdravotní pojištění za říjen. O co přijdete je 14 dní z pohledu náhradní doby pro přiznání důchodu. Lidově "odpracovaná doba pro nárok na důchod".
Citovat
0 #1053 Kateřina 2023-07-21 10:18
Dobrý den,
je možné se přihlásit na pracovní úřad den před ukončení pracovního poměru?
K 31.8. mi končí pracovně právní poměr, a tento den bych se i ráda zaregistrovala na úřad práce, vzhledem k tomu, že od 1.9. jedu na 2 týdny mimo ČR. Je to takto možné nebo bych se musela přihlásit až po 1.9. ?
Díky za odpověď
Citovat
-1 #1052 Pracomat.cz 2023-07-18 12:22
Cituji Pavla:
Dobry den,chtela bych se zeptat kdyz jsem na pracovnin urade dele jak 6 mesicu dostanu jeste od pracovniho uradu nejakou podporu?


Dobrý den Pavlo,

délka podpory záleží na vašem věku:

5 měsíců, pokud je vám méně než 50 let
8 měsíců, pokud je vám 50-55 let
11 měsíců, pokud je vám více než 56 let
Citovat
0 #1051 Pavla 2023-07-18 10:49
Dobry den,chtela bych se zeptat kdyz jsem na pracovnin urade dele jak 6 mesicu dostanu jeste od pracovniho uradu nejakou podporu?
Citovat
0 #1050 Pracomat.cz 2023-06-30 19:58
Cituji Tereza:
Dobrý den,
letos v květnu jsem dokončila VŠ a do práce nastupuji ...


Dobrý den Terezo,

status studenta máte tedy do konce června a za červenec a srpen si buď musíte platit zdravotní pojištění sama a nebo se registrovat na ÚP.
Citovat
0 #1049 Tereza 2023-06-30 18:32
Dobrý den,
letos v květnu jsem dokončila VŠ a do práce nastupuji až 1.9.2023. do té doby pracuji na DPP, ale pouze v srpnu s celkovou výplatou 9 500 Kč. Mám se evidovat na ÚP?
Předem děkuji za odpověď
Citovat
-1 #1048 Pracomat.cz 2023-06-30 18:07
Cituji Alena:
Dobrý den, pochopila jsem dobře...


Dobrý den Aleno,

nemusíte je mít, ÚP dokáže tyto údaje získat od ČSSZ.
Citovat
0 #1047 Alena 2023-06-30 11:48
Dobrý den, pochopila jsem dobře, že při registraci na úřadu práce není potřeba dodávat potvrzení o výši průměrného výdělku ani potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)? Děkuji.
Citovat
0 #1046 Pracomat.cz 2023-06-28 13:20
Cituji Anna:
Dobrý den, letos v červnu jsem dokončila studium na VŠ a chápu...


Dobrý den Anno,

teoreticky ne, protože pojištění za srpen za vás zaplatí zaměstnavatel - i když to bude jen za pár dní, už tím nejste OBZP (osoba co má povinnost platit zdravotní pojištění). Pokud však máte trochu času, je jistější se nahlásit. Kdyby to se zaměstnáním nedopadlo, máte pojištění pokryté. Ale je to velmi "opatrný" přístup.
Citovat
0 #1045 Anna 2023-06-27 15:35
Dobrý den, letos v červnu jsem dokončila studium na VŠ a chápu, že status studenta mi tedy končí v červenci. Do práce ale nastupuji až 28.8.
Měla bych se v mezičase těch 28 dní nechat evidovat na ÚP? Děkuji.
Citovat
0 #1044 Pracomat.cz 2023-06-14 10:04
Cituji Jarka:
Dobrý den,
ukončuji pracovní poměr ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost a nabízí mi buď klasickou výpověď, nebo dohodu s tím, že mi dá větší odstupné. Když podepíšu dohodu, jakou budu pak dostávat podporu, bude se krátit?
Děkuji


Dobrý den Jarko,

v případě dohody je výše podpory 45% z průměrného čistého měsíčního výdělku. S tím, že maximální výše podpory je 22 798 Kč. Takže pokud je váš čistý měsíční příjem cca 50 000 Kč a více, dostanete maximum i tak.

Pokud ne, tak si spočítejte zda se vám vyplatí vyšší odstupné nebo vyšší podpora. Ta by (pokud by nešlo o dohodu) byla v prvních dvou měsících 65% předchozího průměrného měsíčního platu, poté dva měsíce 50% a po zbývající dobu 45%.
Citovat
0 #1043 Jarka 2023-06-13 13:32
Dobrý den,
ukončuji pracovní poměr ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost a nabízí mi buď klasickou výpověď, nebo dohodu s tím, že mi dá větší odstupné. Když podepíšu dohodu, jakou budu pak dostávat podporu, bude se krátit?
Děkuji
Citovat
0 #1042 Pracomat.cz 2023-06-12 12:18
Cituji Renáta:
Dobrý den, evidenci na ÚP jsem provedla poslední den v měsíci. Tento měsíc jsem povinná zaplatit zdravotní pojištění nebo už za mě platí ÚP?


Dobrý den Renáto,

i v takovém případě by za vás měl zaplatit ÚP. Nicméně minimálně bych (po registraci na ÚP) zavolal na vaši pojišťovnu a vysvětlil jim situaci. Pojišťovna sice může o státní platbu žádat 3 měsíce zpětně, ale s úřady je to někdy na dlouhé lokte a zvýšíte tak šanci, že vše dopadne "dobře".
Citovat
0 #1041 Renáta 2023-06-12 12:01
Dobrý den, evidenci na ÚP jsem provedla poslední den v měsíci. Tento měsíc jsem povinná zaplatit zdravotní pojištění nebo už za mě platí ÚP?
Citovat
0 #1040 Pracomat.cz 2023-06-02 15:07
Cituji Ludo Balazec:
Dobry den, o tzv. nekolidujucom zamestnani, cize moznosti prace pocas registracie na UP som vo viacerych ...


Dobrý den Ludo,

ano v teoretické rovině pokud budete mít na pár dní vysoký příjem z brigády přes DPČ, tak může dávat smysl mít nekolidující zaměstnání i pro lidi co mají nárok na podporu. Ta se po dobu trvání pracovněprávního vztahu pozastaví. Po ukončení nekolidujícího zaměstnání ji ÚP opět obnoví. V praxi však není takový způsob přivýdělku příliš běžný. Ale máte pravdu, že teoreticky to možné je.
Citovat
0 #1039 Ludo Balazec 2023-05-31 22:46
Dobry den, o tzv. nekolidujucom zamestnani, cize moznosti prace pocas registracie na UP som vo viacerych zdrojoch cital, ze sa moze vyplatit len tomu kto nema narok na podporu. A zvlast sa nemoze vyplatit ludom s vysokou podporou. Mne sa zda, ze to nie je pravda, tak sa asi mylim, ale prosim vysvetlit v com, uvediem priklad : Pan X ma podporu 18 tisic, podporna doba mu konci povedzme 30.6. Naskytne sa mu moznost brigady formou dohody o pracovnej cinnosti od pondelka 5.6. do piatku 9.6. a to za 8 tisic. To je menej nez polovica minimalnej mzdy (iny pracovny prijem v tom mesiaci mat nebude), tak preco nie ? A vyplati sa to, pretoze on predsa pride o podporu len za 5 dni a to je len 3 tisic. Resp. ak neukonci registraciu do 5.7., tak ani o tych 3 tisic nepride ! Tych odpracovanych 5 dni sa totiz nepocita do podpornej doby, takze jej koniec nebude 30.6., ale 5.7., cize podpora, ktorej sa vzdal za 5.-9.6. sa mu vrati 1.-5.7. Kde je chyba ?
Citovat
0 #1038 Pracomat.cz 2023-05-12 06:35
Cituji Tomáš:
Dobrý den, od zaměstnavatele jsem dostal výpověď z organizačních důvodů...


Dobrý den Tomáši,

na ÚP se můžete registrovat poté co dojde k ukončení živnosti. A podpora se bude počítat z posledního ukončeného čtvrtletí, tedy leden až březen. Přiznám si že si nejsem jistý, zda odstupné bude "brzdit" podporu až do září nebo jen do srpna. Pokud poté nasdílíte pro další čtenáře i pro mě zkušenost z ÚP, budu moc rád.
Citovat
0 #1037 Tomáš 2023-05-11 19:27
Dobrý den, od zaměstnavatele jsem dostal výpověď z organizačních důvodů. Dostal jsem tři platy odstupného. Pracovní smlouva mi skončila koncem dubna. Od května jsem začal podnikat na ŽL ale nadaří se mi tak, jak jsem předpokládal. Živnost chci ukončit ke konci května a budu si hledat nové zaměstnání. Od kdy můžu počítat s podporou v nezaměstnanosti od Úřadu práce a z jakého platu se bude počítat - předchozí zaměstnání nebo z 1 měsíce podnikání? Poběží tam lhůta doby odstupného, tzn až od září? Děkuji.
Citovat
0 #1036 Pracomat.cz 2023-05-10 15:59
Cituji Antonín:
mám se nahlásit na uřadu práce ...


Dobrý den Antoníne,

máte dvě možnosti.

Buď se na ÚP nahlásíte až budete mít zápočtový list. Pokud to bude během května pořád nemusíte platit zdravotní pojištění. Nicméně náhradní doba pro nárok na důchod se počítá až od dne kdy dojde k registraci.

Druhou možností je nahlásit se hned a poskytnout úřadu práce potvrzení o ukončení pracovního poměru a datum ukončení, a pak dodat zápočet, jakmile jej obdržíte. Nebo můžete požádat vašeho předchozího zaměstnavatele o vydání předběžného potvrzení o zaměstnání a příjmech, které můžete předložit na úřadu práce, dokud nedostanete konečnou verzi zápočtu.
Citovat
0 #1035 Antonín 2023-05-10 09:03
mám se nahlásit na uřadu práce do 3 dnů,ale poslední zaměstnavatel mi pošle zápočťák až za týden !Nebudou ho potřebovat na úřadu hned při nahlášení?děkuji
Citovat
-1 #1034 Pracomat.cz 2023-04-22 06:59
Cituji Jana:
Dobrý den,

31.10.2022 mi vypršela 2mesicni výpovědní lhůta, výpověď byla podána z mé strany. Na Úřad ....


Dobrý den Jano,

samozřejmě můžete a pokud jsou splněny podmínky pro získání podpory v nezaměstnanosti tak ji získáte. Jen připomenu, že za ty dva měsíce co jste byla "doma" musíte platit zdravotní pojištění. Pokud jste tan neučinila, tak doporučuji rychle napravit.
Citovat
0 #1033 Jana 2023-04-21 19:05
Dobrý den,

31.10.2022 mi vypršela 2mesicni výpovědní lhůta, výpověď byla podána z mé strany. Na Úřad práce jsem se nehlásila, chtěla jsem si najít práci sama a dle svých časových možností.

Mám možnost se nyní přihlásit na Urad práce jako uchazeč o zaměstnání? Mám možnost pobírat podporu v nezaměstnanosti?

Velice Vam děkuji za odpověď
Přeji pěkný den
S pozdravem
Jana
Citovat
0 #1032 Pracomat.cz 2023-04-19 05:58
Cituji David:


Děkuji za objasnění.
Co k tomu budu potřebovat jako OSVČ? A budu muset doložit potvrzení ZNOVU na ÚP ze zaměstnání kde jsem pracoval PŘED TOU PRVNÍ podporou (které jsem již doložil tenkrát)?


Dobrý den Davide,

budete muset dodat "potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku" od ČSSZ. To co již jste dokladoval by němělo být potřeba znova - nicméně někdy se na úřadech dokumenty "ztratí". Ale to je velmi malá šance a případně by vás upozornili.
Citovat
0 #1031 David 2023-04-18 22:33
Cituji Pracomat.cz:
Cituji David:
Dobrý den, minulý rok jsem od 6.měsíce pobíral 5 měsíců
podporu, poté jsem byl do konce roku (2měs) doma “zadarmo”...


Dobrý den Davide,

pro nárok na podporu potřebujete "odpracovat"(platit sociální pojištění) po dobu alespoň jednoho roku z posledních dvou let. Což dle popisu předpokládám splňujete. Zároveň musíte mít od posledního čerpání podpory více než 3 měsíce, kdy jste odváděl sociální pojištění - dle popisu opět splňujete. Pokud tomu tak skutečně je, máte opět nárok na podporu.


Děkuji za objasnění.
Co k tomu budu potřebovat jako OSVČ? A budu muset doložit potvrzení ZNOVU na ÚP ze zaměstnání kde jsem pracoval PŘED TOU PRVNÍ podporou (které jsem již doložil tenkrát)?
Citovat
0 #1030 Pracomat.cz 2023-04-18 15:12
Cituji David:
Dobrý den, minulý rok jsem od 6.měsíce pobíral 5 měsíců
podporu, poté jsem byl do konce roku (2měs) doma “zadarmo”...


Dobrý den Davide,

pro nárok na podporu potřebujete "odpracovat"(platit sociální pojištění) po dobu alespoň jednoho roku z posledních dvou let. Což dle popisu předpokládám splňujete. Zároveň musíte mít od posledního čerpání podpory více než 3 měsíce, kdy jste odváděl sociální pojištění - dle popisu opět splňujete. Pokud tomu tak skutečně je, máte opět nárok na podporu.
Citovat
0 #1029 David 2023-04-17 21:10
Dobrý den, minulý rok jsem od 6.měsíce pobíral 5 měsíců
podporu, poté jsem byl do konce roku (2měs) doma “zadarmo”
Od nového roku jsem si zřídil živnost. Bohužel se nedaří,
když živnost přeruším a budu se ucházet o prac. místo,
budu mít nárok na podporu znovu? Před tou první podporou
jsem pracoval 8 let bez přerušení. Děkuji Novák.
Citovat
0 #1028 Pracomat.cz 2023-04-16 02:29
Cituji Lukáš:
Dobrý den. Od 1.2.2023 jsem byl veden na ÚP. Od bývalého zaměstnavatele jsem dostal odstupné ve výši jednoho měsíce, takže finanční podporu od ÚP jsem dostal za březen...


Dobrý den Lukáši,

pro nárok na podporu pořád potřebujete "odpracovat alespoň jeden rok za poslední dva roky". To předpokládám splněno máte. Nárok máte na "původní podporu", tj. tu ze které jste vyčerpal jen pár dní za duben. Tu tedy můžete dočerpat.
Citovat
0 #1027 Lukáš 2023-04-15 18:21
Dobrý den. Od 1.2.2023 jsem byl veden na ÚP. Od bývalého zaměstnavatele jsem dostal odstupné ve výši jednoho měsíce, takže finanční podporu od ÚP jsem dostal za březen. Od 3.4.2023 jsem opět zaměstnán. Bohužel je to v nové práci "nic moc" velice kulantně řečeno a tak bych se chtěl zeptat: kdybych dal výpověď a nenašel si žádnou práci, jak dlouho bych musel v současném zaměstnání zůstat, abych se mohl opět přihlásit na ÚP a čerpat plnou podporu? Tzn. těch 5 měsíců. Vím, že teď jsem 3 měsíce ve zkušební době a teoreticky bych mohl skončit hned, ale... to zase udělat nechci.... Děkuji moc za odpověď.
Citovat
0 #1026 Pracomat.cz 2023-03-17 09:20
Cituji Magda:
Dobrý den,po úmrtí manžela před rokem a půl jsem poslední zaměstnanec ve firmě...


Dobrý den Magdo,

jen že to chápu správně - jedná se o firmu, kterou jste měli společně s manželem a po jeho úmrtí jste v ní zůstala zaměstnaná i když firma negeneruje žádné tržby a proto jí dochází peníze. Je to tak? Můžete to pochopitelně řešit dohodou jak píšete, včetně nevýhody v podobě snížené výše podpory. Pokud by jste si sama dala výpověď a zároveň neměla na vyplacení odstupného ("sama sobě", tak se přiznám že nevím jak by situace probíhala. Toto je poměrně hodně specifická situace, kdy bych doporučil obrátit se na konzultaci s právníkem. Bude to pro vás znamenat výdaj (nejspíš) několik tisíc, ale zvažte sama kolik můžete získat navíc v případě plné podpory.
Citovat
0 #1025 Magda 2023-03-16 18:49
Dobrý den,po úmrtí manžela před rokem a půl jsem poslední zaměstnanec ve firmě.Vytvořila jsem si zkrácený úvazek za 1/2min.mzdy. I tak pořád hradím vysoké odvody a peníze ve firmě došly.Neprovádí žádnou obchodní činnost.Jak mám ukončit PP,abych měla 65% podporu? Když mi dá výpověď firma,musím mi dát odstupné.Musí být za ty 3měsíce nebo např.jen 1? Pak stejně ÚP hradí až 4.měsíc od nahlášení na ÚP, a od 5 měsíce 50%, pak 45% do celkem 11měsíců. Jsem 56+ Když dám výpověď jako zaměstnanec dohodou, budu mít nárok 45% po celou dobu ,kdy budu na ÚP hlášená.... tedy dle mého "přijdu" jeden měsíc o 20% (4.měsíc) a o 10% ten 5.měsíc od nahlášení. Pak už 45%. V tomto případě už mi nemusí firma hradit odstupné... Je to tak? Děkuji.
Citovat
0 #1024 Pracomat.cz 2023-03-01 15:26
Cituji Petra:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat co vse za papíry budu potřebovat kdyz se budu ...


Dobrý den Petro,

s prodloužením RD na 4 roky musí souhlasit zaměstnavatel, který poskytne neplacené volno. V případě, že nesouhlasí musíte nastoupit do zaměstnání nebo dát výpověď.

Pokud jde o doklady, tak potřebujete průkaz totožnosti (občanka, pas), pokud máte tak i doklad o ukončení pracovního poměru, ten však můžete dodat i později.
Citovat
0 #1023 Petra 2023-03-01 09:04
Dobrý den, chtěla bych se zeptat co vse za papíry budu potřebovat kdyz se budu hlásit na pracovním úřadu? Děkuji
A jeste bych se chtěla zeptat, kdyz bych si chtěla prodloužit RD na ctyri roky, co vse pro to musím udělat? Dekuji
Citovat
0 #1022 Pracomat.cz 2023-02-15 09:55
Cituji Terri:
Dobrý den, mam dotaz když se eviduji napriklad 1.2. podporu my schválí napriklad 20.2. ale 1.3. nastoupim do práce dostanu za unor vyplacenou podporu dekuji


Dobrý den Terri,

ano v případě co popisujete dojde k vyplacení podpory.
Citovat
0 #1021 Terri 2023-02-14 21:26
Dobrý den, mam dotaz když se eviduji napriklad 1.2. podporu my schválí napriklad 20.2. ale 1.3. nastoupim do práce dostanu za unor vyplacenou podporu dekuji
Citovat
0 #1020 Pracomat.cz 2023-01-29 20:45
Cituji Lucie:
Dobrý den, syn je po ukončení studia od září vedený na ÚP. Má teď možnost ...


Dobrý den Lucie,

pokud nebere podporu může si přivydělat až do poloviny minimální mzdy - 8 650 Kč. Nicméně DPP pro tyto účely není povoleno, muselo by se jednat o DPČ.
Citovat
0 #1019 Lucie 2023-01-28 19:20
Dobrý den, syn je po ukončení studia od září vedený na ÚP. Má teď možnost nastoupit na měsíční brigáda, kde mu nabízí smlouvu na Dohodu o provedení práce. Je to možné a musí to hlásit na ÚP, když nemá nárok na podporu? Jakou částku v hrubé mzdě si za měsíc může vydělat?
Děkuji za odpověď L.
Citovat
0 #1018 Pracomat.cz 2023-01-24 15:06
Cituji Ladislav:
Dobrý den,
chtěl bych požádat o radu. Od 1.1 2022 do 31.12.2022 jsem měl uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou.....


Dobrý den Ladislave,

musím přiznat že s podobným případem jsem se nesetkal, ale to co důkladně popisujete je přesné. Co mě napadá je získat alespoň dočasnou práci (např. DPČ kde je limit menší), která přinese na účast na pojištění a vy tím pádem získáte 12 měsíců za poslední dva roky. Je mi jasné, že pokud by jste věděl o práci nehlásil byste se na ÚP, ale nic jiného mě nenapadá. Možná se vám povede dohodnout s někým známým, pro kterého by bylo možné to DPČ odpracovat.
Citovat
0 #1017 Ladislav 2023-01-24 13:03
Dobrý den,
chtěl bych požádat o radu. Od 1.1 2022 do 31.12.2022 jsem měl uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou. V pondělí 2.1. 2023 jsem se přihlásil na ÚP a následně zažádal o podporu v nezaměstnanosti. Dozvěděl jsem se, že na podporu nemám nárok, neboť zaměstnavatel nahlásil sociální pojištění od pondělí 3.1. 2022, v den nástupu do zaměstnání. Nemám tedy placené sociální pojištění za neděli 2.1. 2022. Sociální pojištění může prý zaměstnavatel nahlásit dnem uzavření smlouvy, což je běžná praxe, nebo dnem nástupu do zaměstnání, jako v mém případě. Abych měl nárok na podporu musel by zaměstnavatel změnit datum nahlášení sociálního pojištění na 1.1 2022, což je datum uzavření pracovní smlouvy. Bývalý zaměstnavatel to však odmítl. Doplatit sociální pojištění za neděli 2.1. 2022 také nelze, neboť pojištění je prý placené za celý měsíc nezávisle na tom kdy se nahlásí. Schází mi, ale přesto zaplatit sociální pojištění za jeden den. O prázdninách 2021 jsem u stejné firmy dělal brigádu, měl jsem podepsanou Dohodu o provedení práce. Odpracoval jsem 208 hodin, výplata byla rozdělena do 3 měsíců, takže nedosáhla částku 10 000 Kč, sociální pojištění se tedy neplatilo. Ani tady jsem neuspěl. Vypadá to,že řešení neexistuje. Může mi někdo poradit?
Předem děkuji.
Citovat
0 #1016 Pracomat.cz 2023-01-20 19:44
Cituji Monika:
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaká je lhůta zpracování registrace ...


Dobrý den Moniko,

díky za zajímavý dotaz, přiznám se že nevím a nepovedlo se mi dohledat přesné znění v zákoně. Lhůta pro poskytnutí informací je dle zákona č. 106/1999 Sb. 15 dní. Každopádně týden je v tomto kontextu rozhodně přes čáru a spíše je to za mě pochybení na straně ÚP než, že by tam měli takovou frontu práce. Můžete zkusit zavolat na jejich callcentrum (ze zkušenosti vím, že je to velmi těžké) nebo tam zajít osobně (což chápu, že se vám nechce s ohledem na ztracený čas, ale s úřady je to někdy těžké)
Citovat
+1 #1015 Monika 2023-01-20 11:06
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaká je lhůta zpracování registrace na ÚP online přes datovou schránku. Přes týden nemám žádnou odpověď.
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #1014 Pracomat.cz 2023-01-19 13:04
Cituji Adriana:
Dobrý den,
mohu se prosím zeptat, byla jsem na rodičovske dovolené, péče o díťě do 4 let věku do dubna 2022 od dubna do září 2022 potom ...


Dobrý den Adriano,

s podobnou situací jsem se v předchozích letech párkrát setkal a bohužel výklad zákona úřady byl dvojí. V některém případě se počítalo z mzdy za neúplných měsíců (pro vás lepší), v jiných se jednalo o almužnu spočítanou z průměrné mzdy v národním hospodářství. Nemám proto jasnou odpověď, ale budu moc rád když i pro ostatní čtenáře nasdílíte svoji zkušenost s rozhodnutím úřadu.
Citovat
0 #1013 Adriana 2023-01-19 09:23
Dobrý den,
mohu se prosím zeptat, byla jsem na rodičovske dovolené, péče o díťě do 4 let věku do dubna 2022 od dubna do září 2022 potom zpět v práci. V červenci jsme dostali ukončení pracovního poměru z důvodu insolvence zaměstnavatele. Budu mít nárok na podporu od ÚP vypočítanou ze sve průměrné mzdy nebo jen ze mzdy v nár. hospodářství. Popř. jak se postupuje při výpočtu z mé mzdy, když mám odpracováno jen půl roku, dělí se to 12? Děkuji předem za odpověď.
Citovat
0 #1012 Pracomat.cz 2023-01-06 20:15
Cituji Marek S.:
Dobry den, zajimalo by me, zda je soucasny prispevek na bydleni nejak vazany na ....


Dobrý den Marku,

doporučuji na ÚP se nahlásit i tak. Jednak za vás může platit zdravotní pojištění a za druhé i při dohodě je nárok na podporu (i když ve snížené výši). Každopádně příspěvek na bydlení nemá s registrací na ÚP nic společného. Můžete na něj mít nárok bez ohledu na to zda jste či nejste registrovaný.
Citovat
0 #1011 Marek S. 2023-01-06 15:11
Dobry den, zajimalo by me, zda je soucasny prispevek na bydleni nejak vazany na registraci na uradu prace? Za tyden budu koncit v zamestnani dohodou a nechci se hlasit na UP, beztak bych kvuli te dohode nemel narok na podporu v nezamestnanosti. Pojistovne se nahlasim jako osoba bez zdanitelnych prijmu. Predpokladam tedy, ze tato skutecnost (zadny prijem) je rozhodna pro pripadne priznani prispevku na bydleni a zda-li jsem uchazecem o zamestnani na UP nehraje roli? Dekuji za pripadnou odpoved
Citovat
0 #1010 Pracomat.cz 2022-11-02 09:07
Cituji Lucie:
Dobrý den. Po 16 letech u jednoho zaměstnavatele jsem dala výpověď. Do nové práce jsem ...


Dobrý den Lucie,

pro nárok na podporu vám stačí to první zaměstnání, ale i když jsou to čtyři dny, tak bych si pohlídal i druhý zápočtový list. Zaměstnavatel má povinnost ho vydat.
Citovat
0 #1009 Lucie 2022-11-02 07:56
Dobrý den. Po 16 letech u jednoho zaměstnavatele jsem dala výpověď. Do nové práce jsem nastoupila hned ale práce mi nevhovuje(odcházím po 4 odpracovaných dnech)a momentálně půjdu na úřad práce. Budu potřebovat zápočtový list od obou zaměstnání? Děkuji
Citovat
0 #1008 Pracomat.cz 2022-10-31 15:40
Cituji Tatsiana:
Dobrý den, mám dotaz. Jsem studentkou doktorského studia, prezenční forma ...


Dobrý den Tatsiano,

s trvalým pobytem nárok máte.
Citovat
0 #1007 Tatsiana 2022-10-30 22:30
Dobrý den, mám dotaz. Jsem studentkou doktorského studia, prezenční forma, je mi 26 let. Nejsem občankou ČR, ale mám trvalý pobyt. Byla jsem zaměstnaná, avšak práci jsem ztratila z důvodu restrukturalizace firmy. Mám nárok na registraci na úřadu práce?
Citovat
0 #1006 Pracomat.cz 2022-10-29 07:40
Cituji Olga:
Dobrý den,po ukončení pracovní neschopnosti se mnou zaměstnavatel rozváže pracovní poměr. Zaměstnaná jsem byla ...


Dobrý den Olgo,

pokud se bude jednat o ukončení pracovního poměru dohodou, tak na odstupné není ze zákona nárok. Můžete se na něm domluvit, ale zaměstnavatel nemá povinnost vám ho dát. Pokud jde o klasickou výpověď ze strany zaměstnavatele, tak nárok na odstupné máte a zaměstnavatel ho musí poskytnout. A to minimálně v délce tří měsíců, pokud jste byla zaměstnaná déle než dva roky.
Citovat
-1 #1005 Olga 2022-10-28 22:09
Dobrý den,po ukončení pracovní neschopnosti se mnou zaměstnavatel rozváže pracovní poměr. Zaměstnaná jsem byla od 11.9.2019 doposud,z toho od 8.9.2021 jsem v pracovní neschopnosti.Na moje místo byl přijat nový pracovník.Mám v tomto případě nárok na odstupné a na kolika násobek? Smlouvu jsem mám na dobu neurčitou.Předpokládám,že výpověd bude dohodou. Moc děkuji za odpověd ,OLGA
Citovat
0 #1004 Pracomat.cz 2022-10-28 14:55
Cituji Olga:
Dobrý den,2roky jsem byla zaměstnaná a loni 8.9. jsem onemocněla. V pracovní neschopnosti jsem dosud. 31.10. 2022 ...


Dobrý den Olgo,

nárok na podporu mít budete (nemoc je tzv. náhradní doba pojištění), ale výše podpory bude nízká, bude vypočtena z průměrný mzdy v národním hospodářství. Cca 5 000 Kč.
Citovat
0 #1003 Olga 2022-10-28 12:44
Dobrý den,2roky jsem byla zaměstnaná a loni 8.9. jsem onemocněla. V pracovní neschopnosti jsem dosud. 31.10. 2022 mně bude pracovní neschopnost ukončena.Práce neschopná jsem byla víc než rok.Zaměstnavatel mně dá výpověd,budu se evidovat na úřadu práce. Obávám se jestli mně vznikne nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti z důvodu dlouhodobé nemoci. Děkuji za odpověd olga
Citovat
0 #1002 Pracomat.cz 2022-10-26 19:43
Cituji Jan Hafner:
Dobrý den, prosím o radu.
Zaměstnavatel mi tvrdí, ze se zapoctovy list posila elektronicky. Dostal jsem výpověď ...


Dobrý den Jane,

zaměstnaval má povinnost vydat ho k poslednímu datu trvání pracovního poměru (viz §313 pracomat.cz/.../... ) a to zda to bude elektronicky nebo fyzicky nehraje roli. Nicméně vydat vám ho musí.
Citovat
0 #1001 Jan Hafner 2022-10-26 18:50
Dobrý den, prosím o radu.
Zaměstnavatel mi tvrdí, ze se zapoctovy list posila elektronicky. Dostal jsem výpověď a od zacatku listopadu budu nezamestnany, tudíž se musím jít přihlásit na pracovní úřad a nechci aby mě vyhodily s tím, ze nejdřív musím předložit zapoctovy list. Předem děkuji za odpověď. Hafner
Citovat
0 #1000 Pracomat.cz 2022-10-18 13:31
Cituji Martina:
Dobrý den, 7let jsem byla hlášena na zdravotní pojišťovně jako matka ...


Dobrý den Martiono,

ano můžete.
Citovat
0 #999 Martina 2022-10-17 22:29
Dobrý den, 7let jsem byla hlášena na zdravotní pojišťovně jako matka v domácnosti pečující o dítě, takže stát za mě hradil zdravotní pojištění. Nyní bude mít dcera 7let, takže nárok na toto hrazené pojištění zaniká. Před tím jsem pracovala jako OSVČ. Můžu se nyní dočasně hlásit na UP, než opět začnu pracovat jako OSVČ?
Citovat
0 #998 Pracomat.cz 2022-10-17 14:31
Cituji ZOLI:
Dobrý den prosím o radu, když zapomenu doložit příjmy z DPČ
1, měsíc, tak budu vyřazen z ÚP, a na jak dlouho? Děkuji


Dobrý den Zoli,

po vyřazení z evidence je opětovná registrace možná až po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřazení.
Citovat
0 #997 ZOLI 2022-10-17 10:11
Dobrý den prosím o radu, když zapomenu doložit příjmy z DPČ
1, měsíc, tak budu vyřazen z ÚP, a na jak dlouho? Děkuji
Citovat
0 #996 Pracomat.cz 2022-10-14 06:53
Cituji Monika:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, pokud můj syn, kterému je 16 let, přerušil ...


Dobrý den Moniko,

když dojde k ukončení studia střední školy v průběhu školního roku platí za vás (syna) pojistné stát pouze do dne ukončení studia. Poté má povinnost platit si ho sám, případně se registrovat na ÚP. To je možné i když mu ještě nebylo 18 let.
Citovat
0 #995 Monika 2022-10-12 21:15
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, pokud můj syn, kterému je 16 let, přerušil studium na střední škole, tak zda se má nahlásit na úřadu práce? Chce na jaře dělat přijímačky na jinou školu, ale nevím, zda se v tomto věku na úřad práce přihlašuje. Předem děkuji za odpověď. Monika
Citovat
+1 #994 Pracomat.cz 2022-09-18 14:35
Cituji Pavlína:
Dobry den,mam dotaz,ktery se tyka me sestry. Zila poslednich 25let v zahranici, kde z rodinnych duvodu ...


Dobrý den Pavlíno,

doporučení je rozhodně začít si platit zdravotní pojištění - to je povinné. Nárok na podporu nemá (jelikož jak píšete nepracovala a tím pádem nesplňuje podmínky pro nárok na podporu), takže druhé doporučení je co nejrychleji získat vhodné zaměstnání.
Citovat
+1 #993 Pavlína 2022-09-17 21:50
Dobry den,mam dotaz,ktery se tyka me sestry. Zila poslednich 25let v zahranici, kde z rodinnych duvodu nepracovala, Nyni se chysta zit delsi dobu opet v Cechach a rada by si zde nasla praci. Ma narok na nejakou podporu v nezamestnanosti , dokud si nenajde praci? Nebo nam doporucite,prosim, jak postupovat? Neplati si zatim ani zdravotno ani socialni pojisteni, trvale prihlasena k pobytu v Cechach je. Dekuji mnohokrat za odpoved. Pavlína K.
Citovat
+2 #992 Pracomat.cz 2022-08-29 15:21
Cituji Zuzana:
Dobrý den, mám dotaz k proplacení rekvalifikačního kurzu úřadem práce, pokud jsem v současnosti na rodičovské dovolené a mám podnikání na vedlejší živnost...


Dobrý den Zuzano,

1. dotaz - přijde mi to jako správný postup, pro jistotu bych to na vašem místě ověřil i UP
2. dotaz - o příspěvek nepřijdete, při jeho pobírání můžete pracovat bez omezení (když nepočítám omezení na čast strávený v jeslích pro dítě mladší dvou let)
3. dotaz - to stejné jako u prvního dotazu, myslím si že nijak neovlivní, pro jistotu bych ověřoval u UP (přeci jen se jedná o poměrně specifickou oblast)
Citovat
+1 #991 Zuzana 2022-08-25 13:46
Dobrý den, mám dotaz k proplacení rekvalifikačního kurzu úřadem práce, pokud jsem v současnosti na rodičovské dovolené a mám podnikání na vedlejší živnost.

V současnosti jsem asi v polovině pobírání dávek na rodičovské dovolené, ale souběžně mám aktivní registrovanou živnost (na vedlejší činnost).

Našla jsem rekvalifikační kurz který lze proplácet přes UP.
Tam jsem před chvílí volala a řekli mi že se tedy první musím zaregistrovat jako uchazeč o práci na UP, a až potom můžu podat žádost o proplacení rekvalifikačního kurzu.

Ze zkušenosti z minula vím že nemůžu být registrovaná na UP pokud mám živnost, je tedy správný postup si první živnost pozastavit?

Druhý dotaz - nepřijdu tímto o rodičovský příspěvek?

Třetí dotaz - vím, že až mi skončí rodičovská dovolená,mám právo se registrovat na UP i s účelem přiznání podpory nezaměstnanosti, jejíž výše se prý vypočítává z mého platu, který jsem měla (jako zaměstnanec) před mateřskou dovolenou.
Když bych nyní udělala to popsané výše, a žádala o proplacení rekvalifikačního kurzu, neovlivní to potom výši možné podpory v nezaměstnanosti, kdybych chtěla po ukončení rodičovské se tam registrovat?

Děkuji za odpověď
Citovat
0 #990 Pracomat.cz 2022-08-24 19:01
Cituji Michaela:
Dobrý den, chci se zeptat. 31.10. Mi končí HPP a cca 15.11. Chci vycestovat mimo čr na dobu delší než půl roku, je ...


Dobrý den Michaelo,

za takové situace se "správně" hlásit na ÚP nemůžete. Reálně nemáte zájem a možnost pracovat. Tzn. správné řešení z pohledu legislativy je platit si zdravotní pojištění sama a na ÚP se nehlásit. Pochopitelně je možné k tomu přistoupit i "odvážně" registrovat se na ÚP a poté odjet. ÚP vás (možná za pár týdnů, možná za pár měsíců - to se liší dle vytíženosti dané pobočky) pozve na schůzku. Protože budete v zahraničí nedostavíte se, budete vyřazena z evidence a musíte si začít platit zdravotní sama. Také se po dobu dalších šest měsíců nemůžete na ÚP registrovat.
Citovat
+1 #989 Michaela 2022-08-24 09:33
Dobrý den, chci se zeptat. 31.10. Mi končí HPP a cca 15.11. Chci vycestovat mimo čr na dobu delší než půl roku, je potřeba se přihlásit na ÚP? Abych nemusela nic platit a poté se opět odhlásit? Nebo jak dlouho mohu být na úp aniž bych tam musela docházet? Děkuji M.
Citovat
+1 #988 Pracomat.cz 2022-07-05 21:06
Cituji Robin:
Dobrý den,
chci se zeptat ohledně mé situace. Měsíc zpátky jsem odmaturoval a podle všeho se má na úřad práce ....


Dobrý den Robine,

status studenta pořád platí do konce prázdnin, ale raději bych si zavolal na zdravotní pojištovnu a ověřil si, že s vámi jako s osobou se statusem studenta (tedy tím, za koho platí pojistné stát) počítají. Občas jim podobné situace dokáží způsobit zmatky a je snažší jeden ověřovací telefonát, než to řešit poté.
Citovat
+1 #987 Robin 2022-07-05 15:20
Dobrý den,
chci se zeptat ohledně mé situace. Měsíc zpátky jsem odmaturoval a podle všeho se má na úřad práce hlásit 1-3. září. Však mezi tím jsem nastoupil do práce, ve zkušební době jsem ale zase odešel...už je to asi 9 dní co jsem můj pracovní poměr skončil...jak to tedy funguje? Platí mi pořád status studenta, nebo mám teď platit zdravotní a sociální pojištění za sebe? Mám se hlásit na úřad práce?
Citovat
+2 #986 Pracomat.cz 2022-06-24 12:41
Cituji Tonda:
Dobrý den, hned v prvním odstavci na ...


Dorbý den Tondo,

díky za upozornění, takto to fungovalo dříve. Informace upravena.
Citovat
+1 #985 Tonda 2022-06-23 13:59
Dobrý den, hned v prvním odstavci na stránkách ministerstva práce je uvedeno, že občan se už NEMUSI registrovat v místě trvalého bydliště. Proč je tu napsaný opak??
Citovat
+1 #984 Pracomat.cz 2022-06-16 06:15
Cituji Radek:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je to v případě, že jsem na ÚP nastoupil ...


Dobrý den Radku,

v takovém případě dostanete poměrnou část i za říjen.
Citovat
+1 #983 Radek 2022-06-14 13:42
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je to v případě, že jsem na ÚP nastoupil 23.5. a od této doby se mi počítala náhrada mzdy v nezaměstnanosti. Nárok mám na 5 měsíců. Skončí mi podpora posledním dnem v září, nebo díky tomu že jsem v květnu čerpal pouze za posledbí týden bude podpora trvat až do 23.10.?

Předem děkuji
Citovat
+1 #982 Pracomat.cz 2022-06-10 18:22
Cituji Yvet:
Dobrý den dne 31.12.2021 jsem ukončila pracovní pomer v ČR do evidence jsem se zaevidovala na Slovensku s tím že ...


Dobrý den Yvet,

pokud to z popisu chápu správně, tak na SK jste žádnou dávku nečerpala. A před letnem letošního roku pracovala 8 let v rámci ČR. V takovém případě máte nárok na podporu v nezaměstnanosti v ČR.
Citovat
+1 #981 Yvet 2022-06-10 14:56
Dobrý den dne 31.12.2021 jsem ukončila pracovní pomer v ČR do evidence jsem se zaevidovala na Slovensku s tím že od ledna mi prišlo vyjádření ze sociální poisťovní SK až v kvetnu s tím že nemám nárok na dávku v nezamestnanosti z duvodu dlhodobý práce v ČR tak jsem pořadala o vyradzení z evidence ku 31.5.2022 a jsem v evidenci v ČR od 1.6.2022 bude mi ta dávka doplacená za te pĕt mesicu alebo nemám nárok. V ČR jsem v kuse delala 8 let děkuji
Citovat
+1 #980 Pracomat.cz 2022-05-31 20:22
Cituji Dana:
Dobrý den. Dotaz. Jsem 7let OSVC. Nyni jsem ve 3mesici tehotenstvi...


Dobrý den Dano,

záleží co od ÚP očekáváte - že za vás bude odvádět zdravotní pojištění? Obecně ÚP nejsou extra aktivní v pomoci a při hledání nové práce pro uchazeče. V tomto ohledu bych příliš obavy neměl.
Citovat
+1 #979 Dana 2022-05-31 12:46
Dobrý den. Dotaz. Jsem 7let OSVC. Nyni jsem ve 3mesici tehotenstvi, ale nemohu na plno vykonávat svoji práci. Živnost jsem musela pozastavit a chtěla bych se hlásit na ÚP, ale nejsem si jistá, zda nevznikne nějaký problém s uchazenim o práci, když práci nehledám a hledat nebudu. Mám živnost pouze pozastavenou a jakmile to bude možné, ihned obnovim. Je dobra volba jít na ÚP? Dekuji
Citovat
+1 #978 Pracomat.cz 2022-05-25 06:24
Cituji Danuš:
Dobrý den.Marodim skoro 2 roky. Čssz mě vplatí davy podpurči doby.. Co pak mám dělat po skončení podpurči doby? Invalidní důchod nedostanu chybí mi 5bodu...


Dobrý den Danuš,

žádnou zázračnou univerzální radu bohužel nemám. Zkuste se zamyslet, zda je nějaké zaměstnání které vyhovuje vašim zdravotním omezením. Pokud ne, věřím že nárok na invalidní důchod by měl být. Finanční výpomoc od někoho z rodiny možná není? Kolik času vám zbývá do starobního důchodu?
Citovat
+1 #977 Danuš 2022-05-24 19:40
Dobrý den.Marodim skoro 2 roky. Čssz mě vplatí davy podpurči doby.. Co pak mám dělat po skončení podpurči doby? Invalidní důchod nedostanu chybí mi 5bodu...a mám problémy z zadami a problémy s nohama.. Dlouho ne usedim a už vůbec dlouho stat.. Je mi 60let..uz nezvládnu noční směny. Do starobního důchodu nemám ještě nárok..Žyju sama. Prosím vás co delat za 3 týdne koňcu se PD... Mockrat děkuji
Citovat
+1 #976 Pracomat.cz 2022-04-27 06:20
Cituji Hellen:
Dobrý den, pokud mi skončí pracovní poměr k 31.7 (neděle), je v pořádku se na úřad práce nahlásit až 4.8., což je čtvrtý ...


Dobrý den Hellen,

ÚP vás samozřejmě přijme i pokud se budete hlásit třeba po 20 dnech po ukončení pracovního poměru. To proč je všude doporučováno udělat to do tří dnů, že v tom případě nevznikne žádná "mezera" v pohledu důchodového pojištění a nároku na důchod. Pokud dříve než 4.8 nemůžete, nic hrozného se neděje.
Citovat
+1 #975 Hellen 2022-04-26 08:23
Dobrý den, pokud mi skončí pracovní poměr k 31.7 (neděle), je v pořádku se na úřad práce nahlásit až 4.8., což je čtvrtý pracovní den po ukončení pracovního poměru? Vím, že se má člověk nahlásit maximálně do 3 dnů, ale zajímalo by mě, zda vás úřad nahlásí pokud je to jen jeden den potom nebo už máte smůlu?
Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #974 Pracomat.cz 2022-04-19 09:48
Cituji Marek:
Dobrý den,

jsem student kombinovaného studia. K 30. červnu mi končí pracovní smlouva a novou podepíšu až 25. srpna...


Dobrý den Marku,

z toho mi není jasné jak dlouho trvala současná pracovní smlouva a zda z ní bylo po dobu minimálně 12ti měsíců odváděno důchodové pojištění. Pak by nárok na podporu byl. Pochopitelně se bavíme jen o kombinovaného (či dálkového) studia, u denního studia by nárok nebyl.
Citovat
+1 #973 Marek 2022-04-19 08:59
Dobrý den,

jsem student kombinovaného studia. K 30. červnu mi končí pracovní smlouva a novou podepíšu až 25. srpna. 26 let mi bude 29. srpna. Mám po dobu těchto necelých 2 měsíců právo na podporu v nezaměstnanosti? Předem děkuji za odpověď.
Citovat
+2 #972 Pracomat.cz 2022-04-01 09:48
Cituji Jakub:
Dobrý den,
Ke dnešnímu datu (31.3) mi končí pp a 11.4 nastupuji do práce nové. chtěl bych se zeptat jestli je nutné se registrovat na úřadu práce kvůli týdnu nezaměstnanosti.

Dekuji


Dobrý den Jakube,

nutné to není. Zaměstnavatel zaplatí zdravotní pojištění za celý měsíc a z tohoto pohledu tedy jediné co co přicházíte je 10 dní které potřebujete pro nárok na důchod. Osobně mi to nepřijde jako dostatečný důvod pro registraci na ÚP.
Citovat
0 #971 Jakub 2022-03-31 13:07
Dobrý den,
Ke dnešnímu datu (31.3) mi končí pp a 11.4 nastupuji do práce nové. chtěl bych se zeptat jestli je nutné se registrovat na úřadu práce kvůli týdnu nezaměstnanosti.

Dekuji
Citovat
+1 #970 Pracomat.cz 2022-03-22 11:15
Cituji Stanislav Slanec:
Dobrý den, když jsem byl propuštěn ze zaměstnání.pred 19 dny, např. ...


Dobrý den Stanislave,

obávám se že takto ke zpětnému datu vás na ÚP nezaregistrují. Nicméně i tak, bych se šel nahlásit při nejbližší možné příležitosti, ať maximálně využijete evidence jako náhradní doby pojištění.
Citovat
+1 #969 Stanislav Slanec 2022-03-22 10:40
Dobrý den, když jsem byl propuštěn ze zaměstnání.pred 19 dny, např. 2.3. a dnes je 22.3. byla by ještě možnost se u vás zaevidovat s datem kdy mě skončil pracovní poměr?
Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #968 Pracomat.cz 2022-03-18 14:30
Cituji Petra:
Prosím,
jsem 378 dní v pracovní neschopnosti.Pred 2 měsíci mne skončila ...


Dobrý den Petro,

ano, je to tak.
Citovat
+1 #967 Petra 2022-03-16 20:34
Prosím,
jsem 378 dní v pracovní neschopnosti.Pred 2 měsíci mne skončila smlouva na dobu určitou. Pred nemoci jsem pracovala nepřetržitě spoustu let. Nevím zda jsem to správně pochopila,ale platí tedy to, že když se přihlásim na úřad práce bude mi vyměřena podpora z náhradní doby, protože platí že jsem za 2 roky neodpracovala celý rok ( byla jsem nemocná 380) dnů.
Citovat
+1 #966 Pracomat.cz 2022-03-12 10:33
Cituji Věra:
Dobrý den. Po 10 letech jsem dostala ze zdravotních důvodů výpověď...


Dobrý den Věro,

to na co se ptáte se oficiálně nazývá náhradní doba pojištění. A platí pro ni:

je-li vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, vždy se jedná o náhradní dobu pojištění

pokud je to bez podpory, tak se doba evidence počítá jako náhradní doba pojištění maximálně po dobu tří let

pokud byla tato doba získána před dosažením 55 let věku, započítává se z ní pouze 1 rok

takto získané doby se pro účely nároku na starobní důchod a jeho výši dále krátí na 80 %. Uvedené neplatí v případě nároku na invalidní důchod.

Nevím kolik je vám let, po jakou dobu byla při předchozí evidenci vyplácena podpora atd.. ale orientačně lze říci, že kratší pobyt na ÚP v (v řádu měsíců) by vám neměl krátit potřebnou dobu pro nárok na důchod.
Citovat
+1 #965 Věra 2022-03-11 09:49
Dobrý den. Po 10 letech jsem dostala ze zdravotních důvodů výpověď. Pak jsem byla rok vedena na ÚP. Poté jsem si našla zaměstnání, kde jsem již rok a půl, ale práce je pro mě velmi těžká. Snažím se vydržet. Zbývá mi odpracovat do penze 8 let. Pokud dám výpověď a budu znovu vedené na ÚP budou mi chybět odpracované roky- měsíce o dobu vedenou na ÚP? Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #964 Pracomat.cz 2022-03-10 20:06
Cituji Jiřina:
Mám 2. stupeň invalidní, jsem na úřadu práce, po dobu 8 měsíců, co potom, když nenajdu práci ?


Dobrý den Jiřino,

v evidenci na ÚP můžete být i delší dobu, ale časem přicházíte o podporu v nezaměstnanosti (pokud ji čerpáte). Zdravotní pojištění za vás (jakožto příjemce invalidního důchodu) hradí stát. Obecně bych zkusil aktivně hledat (nevím zda činíte) a nespoléhal pouze na nabídky skrze úřad práce. V současně době je ve většině regionů situace stále dobrá a firmy aktivně nabírají.
Citovat
+1 #963 Jiřina 2022-03-10 13:59
Mám 2. stupeň invalidní, jsem na úřadu práce, po dobu 8 měsíců, co potom, když nenajdu práci ?
Citovat
+1 #962 Pracomat.cz 2022-02-13 20:54
[quote name="Martina"]Chci se zeptat dostala jsem výpověď? .../quote]

Dobrý den Martino,

pokud máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, budete na ni mít nárok i po krátkém a ukončeném DPP.
Citovat
+1 #961 Martina 2022-02-13 15:22
Chci se zeptat dostala jsem výpověď? Šla jsem na nemocenskou . Kdybych ukončila nemocenskou mám nárok na 65% z pracáku to vím . Ale já jsem nastoupila na DPP ale mě se v té práci nelíbí a chci skončit jít na pracák ale nevím jestli mám nárok na 65% jako předtím nevíte jak to je? Děkuji
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].