Nahlášení na úřad práce sebou nese výhody, ale i povinnosti. Můžete získat podporu v nezaměstnanosti a stát za vás po dobu evidence na úřadu práce hradí zdravotní pojištění. Sociální pojištění za vás úřad práce nehradí, ale také ho po vás v době, co jste na úřadu práce nikdo nechce. Evidence na úřadu práce se vám započítává do důchodového pojištění, maximálně ale jeden rok + doba po kterou jste brali podporu v nezaměstnanosti.

 
 

Odstupné

Jestliže jste ve svém předchozím zaměstnání dostali odstupné, pak budete případnou podporu v nezaměstnanosti dostávat až po uplynutí tolika měsíců, za kolik jste dostali odstupné. Pokud vám zaměstnavatel nevyplatil odstupné, na které máte ze zákona nárok, úřad práce vám ho může vyplatit (aby jste nezůstali úplně bez finančních prostředků) a to až do výše 65% odstupného, které vám má zaplatit zaměstnavatel. Poté bude úřad práce toto odstupné vymáhat po vašem předchozím zaměstnavateli sám.

Kdy se přihlásit na úřadu práce

Přihlásit na úřad práce se může osoba, která nemá žádný pracovně-právní vztah ani příjem a současně si hledá zaměstnání. Úřad práce není určen například pro studenty, ti se studiem připravují na svoje budoucí zaměstnání. Žádost o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání lze podat na kterémkoliv pracovišti Úřadu práce ČR. Na úřad práce si s sebou vezměte platný doklad totožnosti, např. občanský průkaz. Také budete potřebovat potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o výši průměrného výdělku (od dubna 2022 nebude potřeba, jelikož budou součástí formuláře „Oznámení o ukončení zaměstnání“ zasílaného zaměstnavatelem na ČSSZ. ÚP si tyto údaje proto může získat sám), případně potvrzení o ukončení studia (nebo jiné náhradní doby, např. mateřské dovolené, péče o osobu blízkou) nebo potvrzení o ukončení či přerušení samostatné výdělečné činnosti.

 
 

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti

O podporu v nezaměstnanosti na úřadu práce může žádat ten, kdo za poslední dva roky odváděl důchodové pojištění v délce nejméně 12 měsíců. Takže pokud jste byli v zaměstnaneckém poměru nebo vykonávali jinou výdělečnou činnost, ze které jste odváděli důchodové pojištění v celkové délce alespoň 12 měsíců za poslední dva roky, máte nárok na podporu.

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti?

 • Lidé, pobírající starobní důchod
 • Uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době posledních 6 měsíců pracovní poměr ukončen z důvodu porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem (§ 55 ZP)
 • Uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době posledních 6 měsíců pracovní poměr ukončen z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem
 • Uchazeč o zaměstnání, kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek (vojáci z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů) a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání náležela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

 
 

Podpora v nezaměstnanosti

Výše podpory prvních dvou měsících činí podpora 65% předchozího průměrného měsíčního platu, poté dva měsíce 50% a po zbývající dobu 45%. Pokud uchazeč opustil předcházející zaměstnání bez vážného důvodu na vlastní žádost, bude po celou dobu pobírat podporu jen ve výši 45% svých předchozích měsíčních příjmů. Maximální výše podpory nesmí přesáhnout 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku. V tomto případě tedy roku 2021. Ta byla v 1-3. čtvrtletí roku 2021 37 047 Kč (Podle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 23. prosince 2021 o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanosti).

Z toho plyne že maximální výše podpory pro rok 2022 je 21 488 Kč měsíčně. V případě podpory při rekvalifikaci činí maximální výše 0,65násobek, takže 24 081 Kč.

V případě, že vám úřad práce sežene pracovní nabídku a vy ji odmítnete, ztrácíte nárok na podporu. Totéž platí, pokud do zaměstnání nastoupíte, ale do půl roku z něj odejdete, aniž by k tomu byl závažný důvod. Zpět do evidence uchazečů o práci na úřadu práce se můžete přihlásit až po uplynutí půl roku ode dne vzniku pracovního poměru.

Uchazeč o zaměstnání bez vyměřovacího základu

Jsou situace kdy uchazeč nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Z čeho se tedy vypočítá podpora v nezaměstnanosti a v jaké výši? I v této situaci musí být splněna podmínka odvedeného pojištění, kdy v tomto případě jde pochopitelně o započtení náhradní doby (typicky se jedná o maminky po rodičovské dovolené). Nutno uznat, že výše podpory je poměrně nízká, ale i tak dokáže příjemci trochu pomoci:

Konkrétně se jedná o:

 • za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku –> 5 558 Kč,
 • další 2 měsíce ve výši 0,12násobku -> 4 446 Kč, 
 • po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku -> 4 076 Kč

Průměrné mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku 2021 byla v 1-3. čtvrtletí roku 2021 37 047 Kč.

Délka podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti (tzv. podpůrčí doba) trvá:

 • 5 měsíců, pokud je vám méně než 50 let
 • 8 měsíců, pokud je vám 50-55 let
 • 11 měsíců, pokud je vám více než 56 let

Když uchazeč nevyčerpá celou podpůrčí dobu a znova se dostane na Úřad práce, tak je důležité, zda pracovní vztah mezi oběma doby evidence trval déle než tři měsíce. Pokud trval déle, je znovu nárok na celou podpůrčí dobu. Pokud trval kratší dobu, je nárok jen na "dočerpání" zbývající části podpůrčí doby.

Do podpůrčí doby se nezapočítává doba:

 • po kterou uchazeč o zaměstnání pobírá dávky nemocenského pojištění,
 • pokud uchazeč pracuje a jeho měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (tzv. nekolidující zaměstnání) a z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti,
 • poskytování podpory při rekvalifikaci
 • doba vazby.

Nekolidující zaměstnání

Vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání výkonu pracovní činnosti, za podmínky že měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy – čili v r. 2022 nově částku 8 100 Kč. V případě, že uchazeč o zaměstnání vykonává více takovýchto činností, tak se jeho výdělky sčítají. Tj. ze všech dohromady nesmí mít příjem vyšší než 8 100 Kč.

Důležité informace:

 • Výkon nekolidujícho zaměstnání je uchazeč povinen hlásit ÚP v den nástupu do něj.
 • Není možné vykonávat nekolidující zaměstnání a současně pobírat podporu v nezaměstnanosti.
 • U nekolidujícho zaměstnání není možné využít dohodu o provedení práce (DPP), ale jen dohodu o pracovní činnosti (DPČ)

Kdy se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje

 • když uchazeč o zaměstnání pobírá dávky nemocenského pojištění, 
 • když je uchazeč o zaměstnání ve vazbě.

Kdy dochází k maření součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce?

 • a) když je uchazeč podle lékařského posudku schopen plnit povinnosti vůči krajské pobočce Úřadu práce, a přesto je neplní,
 • b) neprojedná doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce,
 • c) nedostaví se na krajskou pobočku Úřadu práce ve stanoveném termínu bez vážných důvodů [§ 5 písm. c - zákon o zaměstnanosti)],
 • d) neplní povinnosti stanovené v § 21 (Zákon o zaměstnanosti) (obecně povinnost informovat o změně zdravotního stavu a s tím souvisejících omezení), nebo
 • e) jiným jednáním zmaří zprostředkování zaměstnání nebo nástup do zaměstnání.

Co jsou pro Úřad práce vážné důvody?

 • nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
 • nezbytná osobní péče o fyzickou osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 • docházka dítěte do předškolního zařízení a povinná školní docházka dítěte,
 • místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
 • okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
 • zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce při zprostředkování zaměstnání
 • jiné vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské, nebo důvody hodné zvláštního zřetele,

Studenti a úřad práce

Jak je to se studenty? Pokud jste studentem střední školy, tak pak posledním studentským dnem je 31.srpna. U vysokoškolských studentů je doba ještě kratší, je to měsíc po měsíci, kdy jste ukončili studium, tzn. kdy jste složili státní závěrečnou zkoušku. Je tedy jedno zda jste ji složili 1.9. nebo 29.9., status studenta vám v obou případech skončí k poslednímu dni v říjnu.

Rady a tipy

Za evidenci na úřadu práce se neplatí žádný poplatek, je tedy bezplatné.

Pokud vám pracovníci úřadu práce nabídnou pracovní místo a vy ho odmítnete, mohou vás vyřadit z evidence na úřadu práce.

Frekvence návštěv na úřadu práce je různá, od několika týdnů až po několik měsíců. Záleží na vytíženosti jeho pracovníků.

Z úřadu práce se musíte odhlásit nejpozději 8 dní od doby kdy nastoupíte do nového zaměstnání.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #1010 Pracomat.cz 2022-11-02 09:07
Cituji Lucie:
Dobrý den. Po 16 letech u jednoho zaměstnavatele jsem dala výpověď. Do nové práce jsem ...


Dobrý den Lucie,

pro nárok na podporu vám stačí to první zaměstnání, ale i když jsou to čtyři dny, tak bych si pohlídal i druhý zápočtový list. Zaměstnavatel má povinnost ho vydat.
Citovat
0 #1009 Lucie 2022-11-02 07:56
Dobrý den. Po 16 letech u jednoho zaměstnavatele jsem dala výpověď. Do nové práce jsem nastoupila hned ale práce mi nevhovuje(odcházím po 4 odpracovaných dnech)a momentálně půjdu na úřad práce. Budu potřebovat zápočtový list od obou zaměstnání? Děkuji
Citovat
0 #1008 Pracomat.cz 2022-10-31 15:40
Cituji Tatsiana:
Dobrý den, mám dotaz. Jsem studentkou doktorského studia, prezenční forma ...


Dobrý den Tatsiano,

s trvalým pobytem nárok máte.
Citovat
0 #1007 Tatsiana 2022-10-30 22:30
Dobrý den, mám dotaz. Jsem studentkou doktorského studia, prezenční forma, je mi 26 let. Nejsem občankou ČR, ale mám trvalý pobyt. Byla jsem zaměstnaná, avšak práci jsem ztratila z důvodu restrukturalizace firmy. Mám nárok na registraci na úřadu práce?
Citovat
0 #1006 Pracomat.cz 2022-10-29 07:40
Cituji Olga:
Dobrý den,po ukončení pracovní neschopnosti se mnou zaměstnavatel rozváže pracovní poměr. Zaměstnaná jsem byla ...


Dobrý den Olgo,

pokud se bude jednat o ukončení pracovního poměru dohodou, tak na odstupné není ze zákona nárok. Můžete se na něm domluvit, ale zaměstnavatel nemá povinnost vám ho dát. Pokud jde o klasickou výpověď ze strany zaměstnavatele, tak nárok na odstupné máte a zaměstnavatel ho musí poskytnout. A to minimálně v délce tří měsíců, pokud jste byla zaměstnaná déle než dva roky.
Citovat
0 #1005 Olga 2022-10-28 22:09
Dobrý den,po ukončení pracovní neschopnosti se mnou zaměstnavatel rozváže pracovní poměr. Zaměstnaná jsem byla od 11.9.2019 doposud,z toho od 8.9.2021 jsem v pracovní neschopnosti.Na moje místo byl přijat nový pracovník.Mám v tomto případě nárok na odstupné a na kolika násobek? Smlouvu jsem mám na dobu neurčitou.Předpokládám,že výpověd bude dohodou. Moc děkuji za odpověd ,OLGA
Citovat
0 #1004 Pracomat.cz 2022-10-28 14:55
Cituji Olga:
Dobrý den,2roky jsem byla zaměstnaná a loni 8.9. jsem onemocněla. V pracovní neschopnosti jsem dosud. 31.10. 2022 ...


Dobrý den Olgo,

nárok na podporu mít budete (nemoc je tzv. náhradní doba pojištění), ale výše podpory bude nízká, bude vypočtena z průměrný mzdy v národním hospodářství. Cca 5 000 Kč.
Citovat
0 #1003 Olga 2022-10-28 12:44
Dobrý den,2roky jsem byla zaměstnaná a loni 8.9. jsem onemocněla. V pracovní neschopnosti jsem dosud. 31.10. 2022 mně bude pracovní neschopnost ukončena.Práce neschopná jsem byla víc než rok.Zaměstnavatel mně dá výpověd,budu se evidovat na úřadu práce. Obávám se jestli mně vznikne nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti z důvodu dlouhodobé nemoci. Děkuji za odpověd olga
Citovat
0 #1002 Pracomat.cz 2022-10-26 19:43
Cituji Jan Hafner:
Dobrý den, prosím o radu.
Zaměstnavatel mi tvrdí, ze se zapoctovy list posila elektronicky. Dostal jsem výpověď ...


Dobrý den Jane,

zaměstnaval má povinnost vydat ho k poslednímu datu trvání pracovního poměru (viz §313 pracomat.cz/.../... ) a to zda to bude elektronicky nebo fyzicky nehraje roli. Nicméně vydat vám ho musí.
Citovat
0 #1001 Jan Hafner 2022-10-26 18:50
Dobrý den, prosím o radu.
Zaměstnavatel mi tvrdí, ze se zapoctovy list posila elektronicky. Dostal jsem výpověď a od zacatku listopadu budu nezamestnany, tudíž se musím jít přihlásit na pracovní úřad a nechci aby mě vyhodily s tím, ze nejdřív musím předložit zapoctovy list. Předem děkuji za odpověď. Hafner
Citovat
0 #1000 Pracomat.cz 2022-10-18 13:31
Cituji Martina:
Dobrý den, 7let jsem byla hlášena na zdravotní pojišťovně jako matka ...


Dobrý den Martiono,

ano můžete.
Citovat
0 #999 Martina 2022-10-17 22:29
Dobrý den, 7let jsem byla hlášena na zdravotní pojišťovně jako matka v domácnosti pečující o dítě, takže stát za mě hradil zdravotní pojištění. Nyní bude mít dcera 7let, takže nárok na toto hrazené pojištění zaniká. Před tím jsem pracovala jako OSVČ. Můžu se nyní dočasně hlásit na UP, než opět začnu pracovat jako OSVČ?
Citovat
0 #998 Pracomat.cz 2022-10-17 14:31
Cituji ZOLI:
Dobrý den prosím o radu, když zapomenu doložit příjmy z DPČ
1, měsíc, tak budu vyřazen z ÚP, a na jak dlouho? Děkuji


Dobrý den Zoli,

po vyřazení z evidence je opětovná registrace možná až po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřazení.
Citovat
0 #997 ZOLI 2022-10-17 10:11
Dobrý den prosím o radu, když zapomenu doložit příjmy z DPČ
1, měsíc, tak budu vyřazen z ÚP, a na jak dlouho? Děkuji
Citovat
0 #996 Pracomat.cz 2022-10-14 06:53
Cituji Monika:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, pokud můj syn, kterému je 16 let, přerušil ...


Dobrý den Moniko,

když dojde k ukončení studia střední školy v průběhu školního roku platí za vás (syna) pojistné stát pouze do dne ukončení studia. Poté má povinnost platit si ho sám, případně se registrovat na ÚP. To je možné i když mu ještě nebylo 18 let.
Citovat
0 #995 Monika 2022-10-12 21:15
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, pokud můj syn, kterému je 16 let, přerušil studium na střední škole, tak zda se má nahlásit na úřadu práce? Chce na jaře dělat přijímačky na jinou školu, ale nevím, zda se v tomto věku na úřad práce přihlašuje. Předem děkuji za odpověď. Monika
Citovat
+1 #994 Pracomat.cz 2022-09-18 14:35
Cituji Pavlína:
Dobry den,mam dotaz,ktery se tyka me sestry. Zila poslednich 25let v zahranici, kde z rodinnych duvodu ...


Dobrý den Pavlíno,

doporučení je rozhodně začít si platit zdravotní pojištění - to je povinné. Nárok na podporu nemá (jelikož jak píšete nepracovala a tím pádem nesplňuje podmínky pro nárok na podporu), takže druhé doporučení je co nejrychleji získat vhodné zaměstnání.
Citovat
+1 #993 Pavlína 2022-09-17 21:50
Dobry den,mam dotaz,ktery se tyka me sestry. Zila poslednich 25let v zahranici, kde z rodinnych duvodu nepracovala, Nyni se chysta zit delsi dobu opet v Cechach a rada by si zde nasla praci. Ma narok na nejakou podporu v nezamestnanosti , dokud si nenajde praci? Nebo nam doporucite,prosim, jak postupovat? Neplati si zatim ani zdravotno ani socialni pojisteni, trvale prihlasena k pobytu v Cechach je. Dekuji mnohokrat za odpoved. Pavlína K.
Citovat
+1 #992 Pracomat.cz 2022-08-29 15:21
Cituji Zuzana:
Dobrý den, mám dotaz k proplacení rekvalifikačního kurzu úřadem práce, pokud jsem v současnosti na rodičovské dovolené a mám podnikání na vedlejší živnost...


Dobrý den Zuzano,

1. dotaz - přijde mi to jako správný postup, pro jistotu bych to na vašem místě ověřil i UP
2. dotaz - o příspěvek nepřijdete, při jeho pobírání můžete pracovat bez omezení (když nepočítám omezení na čast strávený v jeslích pro dítě mladší dvou let)
3. dotaz - to stejné jako u prvního dotazu, myslím si že nijak neovlivní, pro jistotu bych ověřoval u UP (přeci jen se jedná o poměrně specifickou oblast)
Citovat
+1 #991 Zuzana 2022-08-25 13:46
Dobrý den, mám dotaz k proplacení rekvalifikačního kurzu úřadem práce, pokud jsem v současnosti na rodičovské dovolené a mám podnikání na vedlejší živnost.

V současnosti jsem asi v polovině pobírání dávek na rodičovské dovolené, ale souběžně mám aktivní registrovanou živnost (na vedlejší činnost).

Našla jsem rekvalifikační kurz který lze proplácet přes UP.
Tam jsem před chvílí volala a řekli mi že se tedy první musím zaregistrovat jako uchazeč o práci na UP, a až potom můžu podat žádost o proplacení rekvalifikačního kurzu.

Ze zkušenosti z minula vím že nemůžu být registrovaná na UP pokud mám živnost, je tedy správný postup si první živnost pozastavit?

Druhý dotaz - nepřijdu tímto o rodičovský příspěvek?

Třetí dotaz - vím, že až mi skončí rodičovská dovolená,mám právo se registrovat na UP i s účelem přiznání podpory nezaměstnanosti, jejíž výše se prý vypočítává z mého platu, který jsem měla (jako zaměstnanec) před mateřskou dovolenou.
Když bych nyní udělala to popsané výše, a žádala o proplacení rekvalifikačního kurzu, neovlivní to potom výši možné podpory v nezaměstnanosti, kdybych chtěla po ukončení rodičovské se tam registrovat?

Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #990 Pracomat.cz 2022-08-24 19:01
Cituji Michaela:
Dobrý den, chci se zeptat. 31.10. Mi končí HPP a cca 15.11. Chci vycestovat mimo čr na dobu delší než půl roku, je ...


Dobrý den Michaelo,

za takové situace se "správně" hlásit na ÚP nemůžete. Reálně nemáte zájem a možnost pracovat. Tzn. správné řešení z pohledu legislativy je platit si zdravotní pojištění sama a na ÚP se nehlásit. Pochopitelně je možné k tomu přistoupit i "odvážně" registrovat se na ÚP a poté odjet. ÚP vás (možná za pár týdnů, možná za pár měsíců - to se liší dle vytíženosti dané pobočky) pozve na schůzku. Protože budete v zahraničí nedostavíte se, budete vyřazena z evidence a musíte si začít platit zdravotní sama. Také se po dobu dalších šest měsíců nemůžete na ÚP registrovat.
Citovat
+1 #989 Michaela 2022-08-24 09:33
Dobrý den, chci se zeptat. 31.10. Mi končí HPP a cca 15.11. Chci vycestovat mimo čr na dobu delší než půl roku, je potřeba se přihlásit na ÚP? Abych nemusela nic platit a poté se opět odhlásit? Nebo jak dlouho mohu být na úp aniž bych tam musela docházet? Děkuji M.
Citovat
+1 #988 Pracomat.cz 2022-07-05 21:06
Cituji Robin:
Dobrý den,
chci se zeptat ohledně mé situace. Měsíc zpátky jsem odmaturoval a podle všeho se má na úřad práce ....


Dobrý den Robine,

status studenta pořád platí do konce prázdnin, ale raději bych si zavolal na zdravotní pojištovnu a ověřil si, že s vámi jako s osobou se statusem studenta (tedy tím, za koho platí pojistné stát) počítají. Občas jim podobné situace dokáží způsobit zmatky a je snažší jeden ověřovací telefonát, než to řešit poté.
Citovat
+1 #987 Robin 2022-07-05 15:20
Dobrý den,
chci se zeptat ohledně mé situace. Měsíc zpátky jsem odmaturoval a podle všeho se má na úřad práce hlásit 1-3. září. Však mezi tím jsem nastoupil do práce, ve zkušební době jsem ale zase odešel...už je to asi 9 dní co jsem můj pracovní poměr skončil...jak to tedy funguje? Platí mi pořád status studenta, nebo mám teď platit zdravotní a sociální pojištění za sebe? Mám se hlásit na úřad práce?
Citovat
+2 #986 Pracomat.cz 2022-06-24 12:41
Cituji Tonda:
Dobrý den, hned v prvním odstavci na ...


Dorbý den Tondo,

díky za upozornění, takto to fungovalo dříve. Informace upravena.
Citovat
+1 #985 Tonda 2022-06-23 13:59
Dobrý den, hned v prvním odstavci na stránkách ministerstva práce je uvedeno, že občan se už NEMUSI registrovat v místě trvalého bydliště. Proč je tu napsaný opak??
Citovat
+1 #984 Pracomat.cz 2022-06-16 06:15
Cituji Radek:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je to v případě, že jsem na ÚP nastoupil ...


Dobrý den Radku,

v takovém případě dostanete poměrnou část i za říjen.
Citovat
+1 #983 Radek 2022-06-14 13:42
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak je to v případě, že jsem na ÚP nastoupil 23.5. a od této doby se mi počítala náhrada mzdy v nezaměstnanosti. Nárok mám na 5 měsíců. Skončí mi podpora posledním dnem v září, nebo díky tomu že jsem v květnu čerpal pouze za posledbí týden bude podpora trvat až do 23.10.?

Předem děkuji
Citovat
+1 #982 Pracomat.cz 2022-06-10 18:22
Cituji Yvet:
Dobrý den dne 31.12.2021 jsem ukončila pracovní pomer v ČR do evidence jsem se zaevidovala na Slovensku s tím že ...


Dobrý den Yvet,

pokud to z popisu chápu správně, tak na SK jste žádnou dávku nečerpala. A před letnem letošního roku pracovala 8 let v rámci ČR. V takovém případě máte nárok na podporu v nezaměstnanosti v ČR.
Citovat
+1 #981 Yvet 2022-06-10 14:56
Dobrý den dne 31.12.2021 jsem ukončila pracovní pomer v ČR do evidence jsem se zaevidovala na Slovensku s tím že od ledna mi prišlo vyjádření ze sociální poisťovní SK až v kvetnu s tím že nemám nárok na dávku v nezamestnanosti z duvodu dlhodobý práce v ČR tak jsem pořadala o vyradzení z evidence ku 31.5.2022 a jsem v evidenci v ČR od 1.6.2022 bude mi ta dávka doplacená za te pĕt mesicu alebo nemám nárok. V ČR jsem v kuse delala 8 let děkuji
Citovat
+1 #980 Pracomat.cz 2022-05-31 20:22
Cituji Dana:
Dobrý den. Dotaz. Jsem 7let OSVC. Nyni jsem ve 3mesici tehotenstvi...


Dobrý den Dano,

záleží co od ÚP očekáváte - že za vás bude odvádět zdravotní pojištění? Obecně ÚP nejsou extra aktivní v pomoci a při hledání nové práce pro uchazeče. V tomto ohledu bych příliš obavy neměl.
Citovat
+1 #979 Dana 2022-05-31 12:46
Dobrý den. Dotaz. Jsem 7let OSVC. Nyni jsem ve 3mesici tehotenstvi, ale nemohu na plno vykonávat svoji práci. Živnost jsem musela pozastavit a chtěla bych se hlásit na ÚP, ale nejsem si jistá, zda nevznikne nějaký problém s uchazenim o práci, když práci nehledám a hledat nebudu. Mám živnost pouze pozastavenou a jakmile to bude možné, ihned obnovim. Je dobra volba jít na ÚP? Dekuji
Citovat
+1 #978 Pracomat.cz 2022-05-25 06:24
Cituji Danuš:
Dobrý den.Marodim skoro 2 roky. Čssz mě vplatí davy podpurči doby.. Co pak mám dělat po skončení podpurči doby? Invalidní důchod nedostanu chybí mi 5bodu...


Dobrý den Danuš,

žádnou zázračnou univerzální radu bohužel nemám. Zkuste se zamyslet, zda je nějaké zaměstnání které vyhovuje vašim zdravotním omezením. Pokud ne, věřím že nárok na invalidní důchod by měl být. Finanční výpomoc od někoho z rodiny možná není? Kolik času vám zbývá do starobního důchodu?
Citovat
+1 #977 Danuš 2022-05-24 19:40
Dobrý den.Marodim skoro 2 roky. Čssz mě vplatí davy podpurči doby.. Co pak mám dělat po skončení podpurči doby? Invalidní důchod nedostanu chybí mi 5bodu...a mám problémy z zadami a problémy s nohama.. Dlouho ne usedim a už vůbec dlouho stat.. Je mi 60let..uz nezvládnu noční směny. Do starobního důchodu nemám ještě nárok..Žyju sama. Prosím vás co delat za 3 týdne koňcu se PD... Mockrat děkuji
Citovat
+1 #976 Pracomat.cz 2022-04-27 06:20
Cituji Hellen:
Dobrý den, pokud mi skončí pracovní poměr k 31.7 (neděle), je v pořádku se na úřad práce nahlásit až 4.8., což je čtvrtý ...


Dobrý den Hellen,

ÚP vás samozřejmě přijme i pokud se budete hlásit třeba po 20 dnech po ukončení pracovního poměru. To proč je všude doporučováno udělat to do tří dnů, že v tom případě nevznikne žádná "mezera" v pohledu důchodového pojištění a nároku na důchod. Pokud dříve než 4.8 nemůžete, nic hrozného se neděje.
Citovat
+1 #975 Hellen 2022-04-26 08:23
Dobrý den, pokud mi skončí pracovní poměr k 31.7 (neděle), je v pořádku se na úřad práce nahlásit až 4.8., což je čtvrtý pracovní den po ukončení pracovního poměru? Vím, že se má člověk nahlásit maximálně do 3 dnů, ale zajímalo by mě, zda vás úřad nahlásí pokud je to jen jeden den potom nebo už máte smůlu?
Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #974 Pracomat.cz 2022-04-19 09:48
Cituji Marek:
Dobrý den,

jsem student kombinovaného studia. K 30. červnu mi končí pracovní smlouva a novou podepíšu až 25. srpna...


Dobrý den Marku,

z toho mi není jasné jak dlouho trvala současná pracovní smlouva a zda z ní bylo po dobu minimálně 12ti měsíců odváděno důchodové pojištění. Pak by nárok na podporu byl. Pochopitelně se bavíme jen o kombinovaného (či dálkového) studia, u denního studia by nárok nebyl.
Citovat
+1 #973 Marek 2022-04-19 08:59
Dobrý den,

jsem student kombinovaného studia. K 30. červnu mi končí pracovní smlouva a novou podepíšu až 25. srpna. 26 let mi bude 29. srpna. Mám po dobu těchto necelých 2 měsíců právo na podporu v nezaměstnanosti? Předem děkuji za odpověď.
Citovat
+2 #972 Pracomat.cz 2022-04-01 09:48
Cituji Jakub:
Dobrý den,
Ke dnešnímu datu (31.3) mi končí pp a 11.4 nastupuji do práce nové. chtěl bych se zeptat jestli je nutné se registrovat na úřadu práce kvůli týdnu nezaměstnanosti.

Dekuji


Dobrý den Jakube,

nutné to není. Zaměstnavatel zaplatí zdravotní pojištění za celý měsíc a z tohoto pohledu tedy jediné co co přicházíte je 10 dní které potřebujete pro nárok na důchod. Osobně mi to nepřijde jako dostatečný důvod pro registraci na ÚP.
Citovat
0 #971 Jakub 2022-03-31 13:07
Dobrý den,
Ke dnešnímu datu (31.3) mi končí pp a 11.4 nastupuji do práce nové. chtěl bych se zeptat jestli je nutné se registrovat na úřadu práce kvůli týdnu nezaměstnanosti.

Dekuji
Citovat
+1 #970 Pracomat.cz 2022-03-22 11:15
Cituji Stanislav Slanec:
Dobrý den, když jsem byl propuštěn ze zaměstnání.pred 19 dny, např. ...


Dobrý den Stanislave,

obávám se že takto ke zpětnému datu vás na ÚP nezaregistrují. Nicméně i tak, bych se šel nahlásit při nejbližší možné příležitosti, ať maximálně využijete evidence jako náhradní doby pojištění.
Citovat
+1 #969 Stanislav Slanec 2022-03-22 10:40
Dobrý den, když jsem byl propuštěn ze zaměstnání.pred 19 dny, např. 2.3. a dnes je 22.3. byla by ještě možnost se u vás zaevidovat s datem kdy mě skončil pracovní poměr?
Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #968 Pracomat.cz 2022-03-18 14:30
Cituji Petra:
Prosím,
jsem 378 dní v pracovní neschopnosti.Pred 2 měsíci mne skončila ...


Dobrý den Petro,

ano, je to tak.
Citovat
+1 #967 Petra 2022-03-16 20:34
Prosím,
jsem 378 dní v pracovní neschopnosti.Pred 2 měsíci mne skončila smlouva na dobu určitou. Pred nemoci jsem pracovala nepřetržitě spoustu let. Nevím zda jsem to správně pochopila,ale platí tedy to, že když se přihlásim na úřad práce bude mi vyměřena podpora z náhradní doby, protože platí že jsem za 2 roky neodpracovala celý rok ( byla jsem nemocná 380) dnů.
Citovat
+1 #966 Pracomat.cz 2022-03-12 10:33
Cituji Věra:
Dobrý den. Po 10 letech jsem dostala ze zdravotních důvodů výpověď...


Dobrý den Věro,

to na co se ptáte se oficiálně nazývá náhradní doba pojištění. A platí pro ni:

je-li vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, vždy se jedná o náhradní dobu pojištění

pokud je to bez podpory, tak se doba evidence počítá jako náhradní doba pojištění maximálně po dobu tří let

pokud byla tato doba získána před dosažením 55 let věku, započítává se z ní pouze 1 rok

takto získané doby se pro účely nároku na starobní důchod a jeho výši dále krátí na 80 %. Uvedené neplatí v případě nároku na invalidní důchod.

Nevím kolik je vám let, po jakou dobu byla při předchozí evidenci vyplácena podpora atd.. ale orientačně lze říci, že kratší pobyt na ÚP v (v řádu měsíců) by vám neměl krátit potřebnou dobu pro nárok na důchod.
Citovat
+1 #965 Věra 2022-03-11 09:49
Dobrý den. Po 10 letech jsem dostala ze zdravotních důvodů výpověď. Pak jsem byla rok vedena na ÚP. Poté jsem si našla zaměstnání, kde jsem již rok a půl, ale práce je pro mě velmi těžká. Snažím se vydržet. Zbývá mi odpracovat do penze 8 let. Pokud dám výpověď a budu znovu vedené na ÚP budou mi chybět odpracované roky- měsíce o dobu vedenou na ÚP? Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #964 Pracomat.cz 2022-03-10 20:06
Cituji Jiřina:
Mám 2. stupeň invalidní, jsem na úřadu práce, po dobu 8 měsíců, co potom, když nenajdu práci ?


Dobrý den Jiřino,

v evidenci na ÚP můžete být i delší dobu, ale časem přicházíte o podporu v nezaměstnanosti (pokud ji čerpáte). Zdravotní pojištění za vás (jakožto příjemce invalidního důchodu) hradí stát. Obecně bych zkusil aktivně hledat (nevím zda činíte) a nespoléhal pouze na nabídky skrze úřad práce. V současně době je ve většině regionů situace stále dobrá a firmy aktivně nabírají.
Citovat
+1 #963 Jiřina 2022-03-10 13:59
Mám 2. stupeň invalidní, jsem na úřadu práce, po dobu 8 měsíců, co potom, když nenajdu práci ?
Citovat
+1 #962 Pracomat.cz 2022-02-13 20:54
[quote name="Martina"]Chci se zeptat dostala jsem výpověď? .../quote]

Dobrý den Martino,

pokud máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, budete na ni mít nárok i po krátkém a ukončeném DPP.
Citovat
+1 #961 Martina 2022-02-13 15:22
Chci se zeptat dostala jsem výpověď? Šla jsem na nemocenskou . Kdybych ukončila nemocenskou mám nárok na 65% z pracáku to vím . Ale já jsem nastoupila na DPP ale mě se v té práci nelíbí a chci skončit jít na pracák ale nevím jestli mám nárok na 65% jako předtím nevíte jak to je? Děkuji
Citovat
+1 #960 Pracomat.cz 2022-02-03 08:39
Cituji Tereza:
Dobrý den,
3.1. jsem ukončila zaměstnání po 4 letech. Nehlásila jsem se na úřad práce. Od 1.2. jsem nastoupila ...


Dobrý den Terezo,

ano můžete.
Citovat
+2 #959 Tereza 2022-02-01 18:34
Dobrý den,
3.1. jsem ukončila zaměstnání po 4 letech. Nehlásila jsem se na úřad práce. Od 1.2. jsem nastoupila na nové místo, které hodlám ukončit během pár dní, jelikož mi naprosto nevyhovuje platové ohodnocení. Mohu se přihlásit na úřad práce a žádat podporu v nezaměstnanosti?
Citovat
+1 #958 Pracomat.cz 2022-01-23 18:07
Cituji Zuzana:
Dobry den, k 31.12.2021 jsem ukoncila pracovni pomer na vlastni zadost....


Dobrý den Zuzano,

tato krátká anabáze nijak výši podpory neovlivní. Ta se totiž počítá z průměrné čisté měsíční mzdy z posledního ukončeného čtvrtletí před koncem zaměstnání. V tomto případě tedy říjen až prosinec.
Citovat
+1 #957 Zuzana 2022-01-22 16:34
Dobry den, k 31.12.2021 jsem ukoncila pracovni pomer na vlastni zadost. 3.1.2022 jsem se zaregistrovala na ÚP a byla mi priznana podpora v nezamestnanosti. Dne 19.1.jsem nastoupila do zamestnani, ktere mi nebylo zprostredkovano uradem prace. Nyni bych chtela po 2 tydnech v ramci zkusebni doby odejit a jeste 31.1.se znovu zaevidovat na UP. Jakym zpusobem toto ovlivni vysi podpory, bude se mi do prumeru pocitat a nizky lednovy prijem?
Citovat
+1 #956 Pracomat.cz 2022-01-20 11:28
Cituji Marketa Lančová:
Dobrý den, mám dotaz. Pracovala jsem přes dva roky ve společnosti ...


Dobrý den Markéto,

na podporu budete mít nárok až dojde k vyčerpání doby po kterou pobíráte odstupné - tedy po 12 měsících od ukončení pracovního poměru za který jste dostala odstupné. Do té doby se můžete registrovat na ÚP a ten za vás bude odvádět zdravotní pojištění. Na podporu však nárok nebude.
Citovat
+1 #955 Marketa Lančová 2022-01-19 15:32
Dobrý den, mám dotaz. Pracovala jsem přes dva roky ve společnosti, kde se mnou z důvodu nadbytečnosti uzavreli dohodu o ukončení pracovního poměru s odstupným ve výši 12 měsíčních platů. Tento měsíc jsem jen v evidenci na UP a o podporu jsem si nežádala. Od února mám na 2 měsíce smlouvu u nového zaměstnavatele. Pokud mi smlouvu déle neprodlouží a já si neseženu zaměstnání treba další 2 mesice, mám tedy potom ještě nárok na podporu v nezaměstnanosti? Děkuji
Citovat
+2 #954 Pracomat.cz 2021-12-04 11:15
Cituji Tomáš:
Dobrý den, chtěl jsem Vás poprosit o info, zda mám opětovný nárok na podporu v nezaměstnanosti. K 1.12.2021 jsem se registroval na ÚP ...


Dobrý den Tomáši,

ano, na základě uvedených údajů máte obě podmínky pro opětovné přiznání podpory splněné.
Citovat
+1 #953 Tomáš 2021-12-03 18:34
Dobrý den, chtěl jsem Vás poprosit o info, zda mám opětovný nárok na podporu v nezaměstnanosti. K 1.12.2021 jsem se registroval na ÚP, rozhodné období za poslední dva roky je tedy od 1.12.2019 - 30.11.2021. Zaměstnán jsem byl od 1.12.2019 - 30.8.2020 - poté jsem byl na ÚP a vyčerpal jsem ve svých 30 letech plnou podpůrčí dobu, tedy 5m, znovu zaměstnán jsem byl od 1.2.2021 - 27.4.2021, poté jsem byl na ÚP bez nároku na podporu do 14.7.2021, od 15.7.2021 - 30.11.2021 jsem byl opět zaměstnán, šlo o ukončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele - zkušební doba byla prodloužena o dovolenou a pracovní neschopnost. Dle zákona o zaměstnanosti chápu, že bych nárok na opětovnou poporu v nezaměstnanosti mít měl, protože za poslední 2 roky splnuji podmínku odpracovaných 12m/důchodového pojištění a po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti jsem dohormady byl znovu účastníkem na důchodovém pojištění více jak 6m. Děkuji moc za odpověď!
Citovat
+1 #952 Pracomat.cz 2021-11-02 07:42
Cituji Monika:
Dobrý den,

pracovní poměr mi byl ukončen k 31. 10. a měla bych se tudíž přihlásit do 3. 11. na Úřadu práce...


Dobrý den Moniko,

máte na mysli ušlé dny "náhradní doby pojištění"? Teoreaticky asi ne, ale v praxi to podle mého nedává smysl. Zvláště pokud dokumenty dorazí během pár dnů.
Citovat
+1 #951 Monika 2021-11-01 15:36
Dobrý den,

pracovní poměr mi byl ukončen k 31. 10. a měla bych se tudíž přihlásit do 3. 11. na Úřadu práce. Zaměstnavatel posílá potřebné dokumenty jako zápočtový list doporučeně poštou. Česká pošta ale negarantuje dodání zásilky včas. Je možné ušlou ztrátu v případě pozdní registrace na Úřadu práce někde vymáhat?
Citovat
+1 #950 Pracomat.cz 2021-10-10 18:08
Cituji Jiří:
Dobrý den, když jsem se nahlásil na úřad práce 13.9. bude mi o ty dny zkrácená podpora v nezaměstnanosti?


Dobrý den Jiří,

nejsem si jistý, že správně chápu podstatu dotazu, ale za zaří dostanete poměrnou část podpory (od 13.9), od října už kompletní výši (pokud budete na podpoře celý měsíc).
Citovat
+2 #949 Jiří 2021-10-10 13:21
Dobrý den, když jsem se nahlásil na úřad práce 13.9. bude mi o ty dny zkrácená podpora v nezaměstnanosti?
Citovat
+1 #948 Pracomat.cz 2021-08-01 12:35
Cituji Eliška:
Dobrý den,
letos jsem odmaturovala, takže bych do srpna měla mít status studenta, ale před pár dny jsem se ...


Dobrý den Eliško,

dle mého názoru status studenta zaniká formálně až koncem srpna. Pochopitelně musíte odvést zdravotní (a případně sociální) pojištění za tu část prázdnin, kdy jste byla výdělečně činná a o status studenta jste proto (dočasně) přišla.
Citovat
+1 #947 Eliška 2021-07-31 22:54
Dobrý den,
letos jsem odmaturovala, takže bych do srpna měla mít status studenta, ale před pár dny jsem se nechala zaměstnat na HPP. Když z práce nyní odejdu, status student už mi neplatí, nebo i přes pár dnů v zaměstnání jsem brána stále jako student?
Jde mi o to, jestli se musím hlásit na úřad práce, nebo do konce srpna mám čas si najít jiné zaměstnání bez ohlášení na pracáku.
Děkuji
Citovat
+1 #946 Pracomat.cz 2021-07-01 19:21
Cituji Andrea:
Dobrý den,
ukončila jsem PP a ten skončil 31.1.2021(jsem na rodičovské dovolené a od 10.6.2021 ....


Dobrý den Andreo,

jen doplním, že povinné je v případě nezaměstnanosti jen zdravotní pojištění. Za ženy na mateřské dovolené (a dále za příjemce rodičovského příspěvku) je plátcem pojištění stát. V tomto ohledu tedy evidence na ÚP nedává skutečně smysl.
Citovat
+1 #945 Pracomat.cz 2021-07-01 18:57
Cituji Miloš:
Dnes 29.6.2021 jsem podepsal odstoupení ve zkušební 3 měs. době ke 30.6.2021....


Dobrý den Miloši,

zápočtový list k registraci nepotřebujete. Nabídka práce je velmi individuální, ale obecně bych nečekal v prvních týdnech vysokou aktivitu. Zvlášť nyní, když bude mít i značká část úředníků dovolenou. Vystupoval bych tak, že se hledání práce aktivně účastníte a věřím, že vás do té doby ÚP nikam nepošle. V případě, že by poslal tak zaplacená dovolená není omluvou. A pokud se na pracovní pohovor či schůzku na ÚP nedostavíte, budete vyřazen z evidence - tzn. platit si zdravotní pojištění sám.
Citovat
+1 #944 Miloš 2021-06-29 21:25
Dnes 29.6.2021 jsem podepsal odstoupení ve zkušební 3 měs. době ke 30.6.2021. Pracoval jsem tedy od 1.4.-30.6.2021 (do 31.3.2021 OSVČ). Plánuji 1.7. zajít na ÚP poprvé v životě (30 let mám již odpacovaných).
Dotazy :
- co když ještě nebudu mít 1.7. zápočtový list ?
- jak cca rychle mi nabídnou zajít někam ?
(manželka již v dubnu zaplatila zájezd v termínu 7.7.-18.7.)
- budu tedy moci až 19.7. někam moci chodit,
kam mě ÚP pošle nebude to vadit ? Respektive jak rychle budu muset jednat po první návštěvě 1.7. ?
Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #943 Andrea 2021-06-29 19:19
Dobrý den,
ukončila jsem PP a ten skončil 31.1.2021(jsem na rodičovské dovolené a od 10.6.2021 oficiálně na další mateřské).
Nicméně jsem zjistila,že musím platit socku a zdrávku a tak jsem se chtěla přihlásit na ÚP.
Paní se mne zeptala, proč se chci přihlásit :D
No abych nemusela platit zálohy...
Nějak si teď nevím rady, co mám tedy dělat...
Mám se přihlásit nebo nemám? Musím se přihlašovat, když jsem zase na mateřské?
MOc děkuji a snad jsem to napsala srozumitelně :-)
Citovat
+1 #942 Pracomat.cz 2021-06-12 18:38
Cituji Honza:
Dobrý den. Chtěl jsem se jen zeptat jestli se manželka může přihlásit na ...


Dobrý den Honzo,

při registraci na ÚP se od uchazeče očekává, že si bude sám aktivně hledat zaměstnání a je povinen chodit na pohovory, které mu ÚP domluví. Tolik teorie. Praxe je straně závislá od města, "obsazenosti" ÚP a aktivity úředníků. Někde vás nechají klidně rok "v klidu", jinde to může trvat kratší dobu. Obecně je ale registrace na ÚP dobrá volba, minimálně za vás platí zdravotní pojištění. Jen pozor na to, že pokud žena odmítne některé zaměstnání, bude z evidence uchazečů vyřazena.
Citovat
+1 #941 Honza 2021-06-12 18:27
Dobrý den. Chtěl jsem se jen zeptat jestli se manželka může přihlásit na úřad práce, když bude muset dát v práci výpověď dohodou a to s toho důvodu, aby se mohla starat o svého postiženého syna který má ZTP/P třetí stupeň a do toho se staráme i o naší osmiletou dceru která není nějak postižená. Čím je starší, tím víc času vyžaduje a zrovna by mě zajímalo jak dlouho může být nahlášena na úřadu práce. Bohužel se nenajde moc zaměstnání kde by mohla dělat jen od 8h do 14h.
Citovat
+1 #940 Pracomat.cz 2021-05-17 09:17
Cituji Martina:
Dobrý den, prosím o informaci, pokud ukoncuji pracovni poměr dohodou k 31.5..


Dobrý den Martino,

jako osoba v pracovní neschopnosti se nemůžete registrovat na ÚP. Dobrá zpráva je, že stát platí zdravotní pojištění i za příjemce nemocenského pojištění i po skončení zaměstnaneckého poměru. Musíte však tuto skutečnost oznámit svojí zdravotní pojišťovně, jinak vás bude brát jako osobu, co si má zdravotní pojištění platit sama. Podpora v nezaměstnanosti se počítá z průměrné čisté měsíční mzdy z posledního ukončeného čtvrtletí před koncem zaměstnání. Ve vašem případě tedy leden - březen tohoto roku.
Citovat
0 #939 Martina 2021-05-17 06:59
Dobrý den, prosím o informaci, pokud ukoncuji pracovni poměr dohodou k 31.5. Ze zdravotních důvodu a zůstávám v pracovni neschopnosti, zda se mám hlásit na pracovni úřad do třech dnů po skončení pracovního poměru,nebo až skončí pracovni neschopnost a z jakého období se bude počítat podpora v nezaměstnanosti, zda z posledního ukonceneho čtvrtletí v zaměstnání nebo z nemocenských dávek po skončení neschopenky, předem děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #938 Pracomat.cz 2021-05-15 20:18
Cituji David:
Dobrý den chcel by som sa spytat ked som bol zaměstnaný v ČR a po 4 mesiacoch ...


Dobrý den Davide,

rozumím tomu správně, že jste zaměstnaný a v pracovní neschopnosti jste zjistil, že za vás zaměstnavatel neplatil zdravotní pojištění? Nebo jste už zaměstnání skončil? Pokud skončil a současně jste v pracovní neschopnosti, tak se na ÚP ani registrovat nemůžete. Stát rovněž platí zdravotní pojištění i za příjemce nemocenského pojištění po skončení zaměstnaneckého  poměru. Nicméně musíte tutu skutečnost oznámit svojí zdravotní pojišťovně. A to je nejspíš to co se nestalo. Zkuste ji kontaktovat, třeba se vám to podaří vyřešit ještě zpětně.
Citovat
0 #937 David 2021-05-14 21:14
Dobrý den chcel by som sa spytat ked som bol zaměstnaný v ČR a po 4 mesiacoch som isiel na PN a mal som dost vyšetření a po necelých 5 mesiacoch zjistili že nemám zaplatene zdravotně poistenie a odmítli má ostřit respektive za poplatek tak som čuměl a nevěděl co mám robit a povedali mi že som sa mal evidovat na úřad práce po ukončení pracovnej zmlouvy ale pocas marodky som chodil na vyšetření a nikto mi nic nepovedal a povedali mi že mi nevyplatí dávku co mám robit
Citovat
0 #936 Pracomat.cz 2021-05-03 20:12
Cituji Terka:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možné se přihlásit na ÚP dříve, tedy v době, kdy jsem ....


Dobrý den Terko,

pro účely zdravotního pojištění vám stačí se registrovat během června. Pojistné bude uhrazeno za celý měsíc. Registrace do tří dnů vede k tomu, že nevzniká žádná pauza z pohledu náhradní doby pro důchodové pojištění. Bohužel na ÚP se není možné registrovat v době kdy vykonáváte výdělečnou činnost (s vyjímkou tzv. nekolidujícího zaměstnání, kdy je výdělek nižší než polovina minimální mzdy).
Citovat
0 #935 Terka 2021-05-03 19:24
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možné se přihlásit na ÚP dříve, tedy v době, kdy jsem ještě zaměstnaná na následující měsíc, kdy zaměstnaná nebudu. Jsem zaměstnaná do 31.5., 1.6. jdu na operaci a nebudu se tedy moci v prvním týdnu zaregistrovat, jde mi hlavně o uhrazení zdrav. pojištění pracov. úřadem. Je možné se zaregistrovat tedy třeba o týden dřív abych v evidenci byla od 1.6.? Děkuji předem za odpověď.
Citovat
-1 #934 Pracomat.cz 2021-03-15 21:15
Cituji Denisa:
Dobrý den, před 14ti dny jsem byla vedena zhruba týden na ÚP, nastoupila ...


Dobrý den Deniso,

ano můžete se znova přihlásit na ÚP a v takovém případě máte nárok na vyčerpání zbývající části podpůrčí doby, pro podporu v nezaměstnanosti.
Citovat
0 #933 Denisa 2021-03-15 00:53
Dobrý den, před 14ti dny jsem byla vedena zhruba týden na ÚP, nastoupila jsem na DPP takže mě z evidence uchazečů o zaměstnání vyloučili, což je pochopitelné, ale nyní jsem přišla na to, že zaměstnání respektivě brigáda nevynáší dostatek peněz abych zaplatila všechny své měsíční výdaje, takže jsem požádala o rozvázání prac. poměru s tím, že mi běží měsíční výpovědní lhůta ( podepisovala jsem 30ti denní výpovědní lhůtu ve smlouvě). Až měsíční lhůta vyprší mohu se znovu přihlásit na ÚP a žádat o zprostředkování zaměstnání a podporu nebo je nějaká lhůta než se mohu znovu na ÚP přihlásit. Předem děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #932 Pracomat.cz 2021-03-01 10:42
Cituji Marek:
Dobrý den,
dne 16.2. jsem úspěšně složil státní závěrečnou ....


Dobrý den Marku,

status studenta máte ještě měsíc po závěrečných státních zkouškách (tj. státní závěrečná zkouška 16. 2 tj. status studenta do 31. 3.). Na ÚP tedy nemusíte spěchat a stačí se registrovat od začátku dubna, pokud do té doby nesežete práci. První registrace je požadování v místě trvalého bydliště, ale většinou tam stačí zavolat a domluvit si po telefonu "přeložení" na jiný ÚP, podle toho kde aktuálně pobýváte.
Citovat
0 #931 Marek 2021-02-28 22:10
Dobrý den,
dne 16.2. jsem úspěšně složil státní závěrečnou zkoušku a mám v plánu se přihlásit na úřad práce. Musím to udělat v místě trvalého bydliště nebo se mohu přihlásit i v místě mého přechodného bydliště? Případně se chci zeptat kdy se na úřad práce musím přihlásit, jelikož jsem ještě nedostal diplom o absolvování studia?
Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #930 Pracomat.cz 2021-02-28 09:28
Cituji Vendula:
Dobrý den, tři roky jsem byla zaměstnaná na plný úvazek, ale na dobu určitou...


Dobrý den Vendulo,

podpora v nezaměstnanosti se počítá z průměrné čisté měsíční mzdy z posledního ukončeného čtvrtletí v zaměstnání před evidencí na ÚP. Pokud jste v tu dobu byla nemocná, měla jste nižší příjem a tím pádem bude i nižší výše podpory.
Citovat
0 #929 Vendula 2021-02-28 06:10
Dobrý den, tři roky jsem byla zaměstnaná na plný úvazek, ale na dobu určitou. Ke konci loňského roku jsem onemocněla a smlouva pracovního poměru mi byla zkrácena. Nyní jsem stále na neschopence. Bude mít vliv 5 mesicni prac. neschopnost na výši podpory? Nebo se vypočítá 12 platů před začátkem neschopenky v posledních 2 letech?
Dekuji
Citovat
0 #928 Pracomat.cz 2021-02-10 16:53
Cituji Alena:

Pouze na DPP


Dobrý den Aleno,

pokud byla do 10 000 Kč měsíčně, tak to na výši podpory nebude vliv. Pokud bude vyšší budete vyšší i podpora. Každopádně na tom, že prodlužování RP nedává příliš smysl se nic nemění.
Citovat
-1 #927 Alena 2021-02-10 11:57
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Alena:

Základní podporu dostanu kvůlitomu, že jsem byla na rodičovské? Nebo kvůli tomu, že budu mít výpověď dohodou?


Dobrý den Aleno,

kvůli rodičovské. Předpokládám, že jste během ní nikde nepracovala.


Pouze na DPP
Citovat
0 #926 Pracomat.cz 2021-02-10 11:20
Cituji Alena:

Základní podporu dostanu kvůlitomu, že jsem byla na rodičovské? Nebo kvůli tomu, že budu mít výpověď dohodou?


Dobrý den Aleno,

kvůli rodičovské. Předpokládám, že jste během ní nikde nepracovala.
Citovat
0 #925 Alena 2021-02-10 11:15
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Alena:
Dobrý den,
chtěla bych poprosit o radu. V příštím měsíci mi má ...


Dobrý den Aleno,

za mě nemá smysl výplatu rodičovského příspěvku prodlužovat. Pokud nedává návrat do původního zaměstnání smysl, doporučuji zkusit ukončit pracovní poměr dohodou a registrovat se na ÚP. Ten za vás odvede zdravotní pojištění a navíc dostanete i základní výplatu podpory - první dva měsíce cca 5 000 Kč, poté bude částka klesat. Podívejte se výše do článku na odstavec "Uchazeč o zaměstnání bez vyměřovacího základu".


Základní podporu dostanu kvůlitomu, že jsem byla na rodičovské? Nebo kvůli tomu, že budu mít výpověď dohodou?
Citovat
0 #924 Pracomat.cz 2021-02-10 07:34
Cituji Alena:
Dobrý den,
chtěla bych poprosit o radu. V příštím měsíci mi má ...


Dobrý den Aleno,

za mě nemá smysl výplatu rodičovského příspěvku prodlužovat. Pokud nedává návrat do původního zaměstnání smysl, doporučuji zkusit ukončit pracovní poměr dohodou a registrovat se na ÚP. Ten za vás odvede zdravotní pojištění a navíc dostanete i základní výplatu podpory - první dva měsíce cca 5 000 Kč, poté bude částka klesat. Podívejte se výše do článku na odstavec "Uchazeč o zaměstnání bez vyměřovacího základu".
Citovat
0 #923 Alena 2021-02-10 00:41
Dobrý den,
chtěla bych poprosit o radu. V příštím měsíci mi má být vyplacen zbytek peněz, co mi zbývá z rodičovského příspěvku (cca 3500,-) synovi budou 4 roky v červnu. Bohužel se mi zatím nedaří najít práci, aby splňovala to, co potřebuji. Mám si nechat rozpočítat zbytek ještě do června? Nebo pro mě bude výhodnější ÚP? Na úřadu práce jsem nikdy vedená nebyla, pracuji od 17let na PÚ-ZK a následně od 22 na PÚ hned po škole. Pak jsem odešla ze zaměstnání na MD/RD. V zaměstnání, kde jsem působila před rodičovskou jsem ukončení ještě nepodepsala, ale je pro mě nemyslitelné se vracet. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #922 Pracomat.cz 2021-01-27 12:12
Cituji Honza35:
Dobrý den, pracoval jsem 4 roky v zahraničí(EU). K poslednímu říjnu jsem ...


Dobrý den Honzo,

během těch čtyř let jste i žil v zahraničí? Nebo jste byl tzv. pendler s trvalým pobytem v ČR? Pro tyto dvě situace jsou totiž rozdílné podmínky, viz:
Po návratu ze zahraničí lze uplatňovat nárok na podporu v nezaměstnanosti. Obecně však platí, že dávky v nezaměstnanosti poskytuje stát, ve kterém člověk pracoval naposledy.

Pokud osoba žádá o podporu v nezaměstnanosti v zahraničí, může být podpora exportována do České republiky, jestliže chce novou práci hledat v České republice. Přes hranice se však podpora v nezaměstnanosti vyplácí nejdéle tři až šest měsíců. O export dávky může osoba žádat až po jednom měsíci pobírání podpory v zahraničí, jestliže je osoba také výpomocně registrována na českém Úřadu práce a v době žádosti plnila podmínky stanovené předpisy státu, který mu dávky vyplácí.

To se nevztahuje na osoby stále žijící v České republice, ale pracující v zahraničí (tzv. příhraniční pracovníky). Ti po ztrátě zaměstnání v zahraničí musí žádat o podporu v nezaměstnanosti v ČR. Příhraniční pracovníci jsou oprávněni pobírat podporu v nezaměstnanosti, pokud úřad práce rozhodne, že si po dobu takové výdělečné činnosti udrželi bydliště v ČR. Započítává do ní doby pojištění v nezaměstnanosti získané ve státě poslední výdělečné činnosti.

Dále musíte doložit, že jste se účastnil pojištění v zahraničí. Tedy požádat příslušnou zahraniční pojišťovnu o vystavení formuláře, který prokazuje vaše zaměstnání.
Citovat
0 #921 Honza35 2021-01-27 11:58
Dobrý den, pracoval jsem 4 roky v zahraničí(EU). K poslednímu říjnu jsem ukončil pracovní poměr. Dva měsíce jsem byl nezaměstnaný a v lednu tohoto roku jsem nastoupil do nového zaměstnání v ČR. Po dvaceti dnech ve zkušební době se mnou rozvázali pracovní poměr. Mám právo na podporu v nezaměstnanosti? Pokud ano, z čeho se mi bude vypočítávat a jaké papíry je potřeba doložit? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #920 Pracomat.cz 2021-01-08 08:08
Cituji Niki:
Jak je to se zdravotním pojištěním ...


Dobrý den Niki,

stát ho hradí za celý měsíc, ale je možné že ho budete muset doplácet i vy. To záleží od výše výdělku za tento měsíc. Doporučuji řešit přímo s vaší účetní.
Citovat
0 #919 Niki 2021-01-07 13:23
Jak je to se zdravotním pojištěním, když v půlce měsíce se odhlásím z Úřadu práce a začnu podnikat na ŽL? Hradí v tom měsíci zdravotní pojištění ještě stát? Nebo už já jako OSVČ? Jak se pak postupuje při podání přehledu?
Citovat
0 #918 Pracomat.cz 2020-12-22 07:12
Cituji Veronika:
Dobry den,

byla mi uznana podpora v nezamestnanosti, ale castka ktera mi ...


Dobrý den Veroniko,

napadá mě, zda nebyla první dávka podpory za poměrnou část měsíce a proto byla menší, než ta uvedená v rozhodnutí o uznání podpory (ta je za celý měsíc).
Citovat
0 #917 Veronika 2020-12-21 08:21
Dobry den,

byla mi uznana podpora v nezamestnanosti, ale castka ktera mi dorazila je nizsi nez ktera je uvedena v rozhodnuti o uznani podpory.
Jak je to mozne? Dekuji za odpoved
Citovat
0 #916 Pracomat.cz 2020-11-29 22:25
Cituji Ludmila:
Dobrý den,
prosím o radu. V únoru 2021 mi končí HPP na dobu určitou...


Dobrý den Ludmilo,

podpora se v takovém případě bude počítat z celého kvartálu, tedy leden až březen.
Citovat
0 #915 Ludmila 2020-11-28 17:30
Dobrý den,
prosím o radu. V únoru 2021 mi končí HPP na dobu určitou. Následně mám možnost pracovat ještě v měsíci březnu na DPP u stejného zaměstnavatele. Pokud bych tedy v dubnu nastoupila na ÚP, z čeho se mi bude počítat podpora? Bude se počítat z průměrného příjmu posledního čtvrtletí leden až březen 2021 nebo jen z DPP za měsíc březen?
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #914 Pracomat.cz 2020-11-24 14:43
Cituji Kristina:
Dobrý den,
Chci se zeptat, byla sem evidována na úřadu práce k 9.11...


Dobrý den Kristino,

pokud jste nevyčerpala celou podpůrčí dobu při předchozí evidenci na ÚP, tak máte nárok na její dočerpání. Zároveň musíte splňovat podmínku zaplaceného jednoho roku důchodového pojištění za poslední dva roky.
Citovat
0 #913 Kristina 2020-11-23 11:34
Dobrý den,
Chci se zeptat, byla sem evidována na úřadu práce k 9.11. jsem se odhlásila, jelikož jsem si našla brigádu na dpp. Tak jsem se chtěla zeptat, zda bych se po měsíci mohla znovu zaevidovat na úp a zda bych měla nárok na podporu.

Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #912 Pracomat.cz 2020-11-13 19:43
Cituji Jaroslav:
Dobrý den, od února tohoto roku, mi byla přiznána a pravidelně ....


Dobrý den Jaroslave,

nejrozumnějším řešením je kontaktovat s popisem situace přímo úřad práce a domluvit se na vrácení. Je dost možné, že došlo k pochybení ze strany úředníka, ale je vždy lepší tuto situaci nahlásit. Věřím, že průběh bude takový, že vás budou informovat o poměrné výši částky ke vrácení a dostanete číslo účtu, na který bude částka odeslána.
Citovat
0 #911 Jaroslav 2020-11-13 14:39
Dobrý den, od února tohoto roku, mi byla přiznána a pravidelně každý měsíc vyplácena mezi 13. a 15. dnem, podpora v nezaměstnanosti od ÚP. Nyní již mám zaměstnání a od ÚP i potvrzení o ukončení vedení v evidenci uchazečů a výplatách podpory k 3.11. Jelikož mi právě dnes 13.11. přišla celá částka podpory, zajímalo by mne, jakým způsobem dojde k vzájemnému vyrovnání k výše zmíněnému datumu. Budu muset ÚP nějakou poměrnou část vracet?
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]