§ 78

 1. Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je
  1. pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele,
  2. dobou odpočinku doba, která není pracovní dobou,
  3. směnou část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat,
  4. dvousměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
  5. vícesměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 3 nebo více směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
  6. nepřetržitým pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě jdoucích,
  7. nepřetržitým provozem provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu,
  8. pracovní pohotovostí doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele,
  9. prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost,
  10. noční prací práce konaná v noční době; noční doba je doba mezi 22. a 6. hodinou,
  11. zaměstnancem pracujícím v noci zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období, uvedeném v § 94 odst. 1,
  12. rovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel rozvrhuje na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu,
  13. nerovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.
 • Ustanovení odstavce 1 písm. d) až f) platí i v případě, kdy při pravidelném střídání zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému výkonu práce zaměstnanců navazujících směn, avšak jen po dobu nejvýše 1 hodiny.

§ 79 - Stanovená týdenní pracovní doba

 1. Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně.
 2. Délka stanovené týdenní pracovní doby činí u zaměstnanců
  1. pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně,
  2. s vícesměnným nebo nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně,
  3. s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.
 3. Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy pod rozsah stanovený v odstavcích 1 a 2 může obsahovat jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis a nesmí ho provést zaměstnavatel podle § 109 odst. 3. Takto zkrácená týdenní pracovní doba je stanovenou týdenní pracovní dobou.

 

§ 79a

 • U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více základních pracovněprávních vztazích podle § 3 nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně.

 

§ 80 - Kratší pracovní doba

Kratší pracovní doba pod rozsah stanovený v § 79 může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní době.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #214 Pracomat.cz 2021-09-11 08:34
Cituji Michaela:
Dobrý den,
s personálním oddělením vedeme diskuzi a nemůžeme nalézt shodu podloženou validními argumenty...


Dobrý den Michaelo,

pokud zaměstnanci připadla směna na svátek, ale z důvodu svátku mu směna (či její část) odpadla, má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Směna mu odpadne a takový den je považován za výkon práce a započítává se do pracovní doby. Nic si proto "nadpracovávat" nemusí.
Citovat
0 #213 Michaela 2021-09-09 11:07
Dobrý den,
s personálním oddělením vedeme diskuzi a nemůžeme nalézt shodu podloženou validními argumenty. Zaměstnanci pracují v Retailu chovatelských potřeb, tedy prodej chovatelských potřeb s pracovní dobou po-ne 8-20h, krátký-dlouhý týden. Řešíme neshodu ohledně povinných odpracovaných hodin za měsíc. HR oddělení argumentuje, že dle změny legislativy 2021 je zaměstnanec povinen si nahradit pracovní hodiny za státní svátek, kdy je zákonem zavřeno. Na Září 2021 by dle jejich logiky bylo povinno odpracovat 22prac. dní tedy 176hod. Argumentují tím, že se nejedná o překážku a že zaměstnanec si musí hodiny nadpracovat, jelikož si je vědom státního svátku. Žádná firemní směrnice tuto skutečnost však nezmiňuje. Dle logiky věci, pokud je zákonem nařízeno, že budou obchody určité plochy zavřeny a zaměstnanec nemůže jít vykonávat svou práci ve státní svátek, ač by chtěl/mohl, nelze mu přeci nakázat, aby si nadpracoval dobu, kdy je mu upřeno legislativou pracovat. Nemělo by tedy dojít ke snížení počtu povinných hodin na 168? Případně můžete mi podat zdůvodnění, proč setrvává povinných 176hodin, ačkoli musí být zákonem zavřen obchod? Studuji personalistiku a tímto jsme se nezabývali, nicméně mi to přijde absolutně nelogické. Děkuji
Citovat
0 #212 Pracomat.cz 2021-08-22 20:54
Cituji Rudolf:
Dobrý večer. Pracuji v zemědělství a dnes mi bylo vzděleno že pokud dnes nezůstanu v práci do 4:00 hod. ranních ...


Dobrý den Rudolfe,

zaměstnavatel vám touto formou může přesčas nakázat. Nicméně musí dodržet nepřetržitý odpočinek mezi směnami (standardně 11 hodin, krátkodobě lze zkrátit na 8 hodin). Odmítnutí práce přesčas může být důvod pro výpověď ze strany zaměstnavatele, ale po jednom takovém "pohřešku" se mi to zdá jako kruté. Doporučuji zkusit se zaměstnavatelem promluvit a celou situaci si vyjasnit.
Citovat
0 #211 Rudolf 2021-08-20 23:07
Dobrý večer. Pracuji v zemědělství a dnes mi bylo vzděleno že pokud dnes nezůstanu v práci do 4:00 hod. ranních že v pondělí nemám chodit do práce po té otočil a nařídil mi práci na sobotu. Fakt je ten že má pracovní doba je od 7:00 do 22:00 až do 24:00. Odmítl sem přesčas a v pondělí mě čeká výpověď. Prý mi to nařídil majitel, o pokus telefonické domluvy telefon nezvedal. Nevím co dál. O pokus si nahrát zvukový záznam či o písemné nařízení se začal vykrucovat. Děkuji
Citovat
+1 #210 Pracomat.cz 2021-08-18 17:35
Cituji Jaroslav:
Dobrý den, mám noční směnu. To že mi zaměstnavatel může nakázat ...


Dobrý den Jaroslave,

zaměstnavatel je při nařizování přesčasů limitován faktem, že může nařídit pouze 8 hodin přesčasu týdně a 150 hodin přesčasu za rok. Tedy pokud už vyšší míra přesčasu již není součástí pracovní smlouvy. Druhým faktorem který ovlivňuje jak mohou směny po sobě následovat je nepřetržitý odpočinek mezi směnami - ten musí být alespoň 11 hodin (což váš případ splňuje). Druhou podmínkou je délka nepřetržitého odpočinku v týdnu. Tedy, že alespoň jednou za týden musíte mít odpočinek v délce nejméně 35 hodin. Pokud jsou tyto podmínky splněny, je chování zaměstnavatele v souladu se zákonem.
Citovat
0 #209 Jaroslav 2021-08-18 13:28
Dobrý den, mám noční směnu. To že mi zaměstnavatel může nakázat dvě dvanáctky v týdnu je mi jasné, obyčejně se ale jedná o přesčas od 18:00 do 6:00. Má právo mi nařídit přesčas od 22:00 do 10:00 a druhý den abych šel opět od 22:00 být tak dlouho do rána v práci je velmi náročné. Je to v souladu se zákonem? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #208 Pracomat.cz 2021-08-13 14:10
Cituji Aleš Glogar:
Dobrý den.
Rád bych se informoval,1.7. jsem nastoupil do práce. Pracují 12.hodin denně,dva dny ranní,dva noční a čtyři dny volno.V pracovní smlouvě mám napsáno ...


Dobrý den Aleši,

na to bohužel neexistuje jednoduchá odpověď. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby spočívá v tom, že stanovená týdenní pracovní doba není rozvrhována na jednotlivé týdny rovnoměrně s tím, ale průměrná týdenní pracovní doba za určité zaměstnavatelem zvolené vyrovnávací období v rámci přesáhnout stanovenou týdenní. Co se tím myslí, že jeden týden můžete pracovat 50 hodin, další 55 a následující 50 hodin (za dodržení zákonných limitů pro odpočinek mezi směny a v týdnu), ale zbývající týdny v rámci vyrovnávacího období musí být týdenní pracovní doba kratší, aby to v průměru období odpovídalo 37,5 hodinám týdně. 
Citovat
0 #207 Aleš Glogar 2021-08-12 08:55
Dobrý den.
Rád bych se informoval,1.7. jsem nastoupil do práce. Pracují 12.hodin denně,dva dny ranní,dva noční a čtyři dny volno.V pracovní smlouvě mám napsáno-Stanovena týdenní pracovní doba činí 37,5hodin a je rozvržena nerovnoměrné.Za to mám stanovenou základní měsíční mzdu.V červenci jsem odpracoval 16. dní,tj.192 hodin.Rad bych věděl, kolík hodin jsem měl přesčasů, mně vychází 42hodin, vedoucí mi tvrdí něco jiného.S tím, že mám 22 týdnů na to abych si je vybral. Přitom v dlouhodobém výhledu směn,mi to vychází každý měsíc 20.a více hodin nad rámec pracovní doby.Kolik hodin musím tedy odpracovat v měsíci abych měl splněný základní fond pracovní doby. Přesčasy dělat nechci, jelikož jsem invalidní důchodce. S pozdravem A.G.
Citovat
0 #206 Pracomat.cz 2021-08-11 13:31
Cituji Martin:
Dobrý den,
Měl bych na vás pár jednoduchých otázek..
Pracuji ...


Dobrý den Martine,

začnu trochu zeširoka, abych dotaz neodbyl stručnou odpovědí. Práce přesčas je dle zákoníku práce, vyjímečný nástroj, který slouží k pokrytí nečekané situaci na straně zaměstnavatele. Z toho plyne, že zde není žádná lhůta kterou musí zaměstnavatel dodržet při nařízení práce přesčas (na rozdíl třeba od nařízení dovolené). Teoreticky vám může oznámit tuto nepříjemnou novinu i pět minut před koncem směny. Z toho plyne, že není ani pevně daný způsob oznámení, a za akceptovatelnou se považuje ústní info, i třeba informací pomocí SMS nebo telefonu. Na druhou stranu, práce přesčas nedává zaměstnavateli úplnou kontrolu nad svými lidmi. Platí limity pro práci přesčas (8 hodin týdně, 150 hodin za rok) práce přesčas nad tento limit je dobrovolná a nemůže být nařízena. A rovněž musí zaměstnavatel dodržovat dobu nepřetržitého odpočinku mezi směnami.
Citovat
0 #205 Martin 2021-08-11 11:44
Dobrý den,
Měl bych na vás pár jednoduchých otázek..
Pracuji v nepřetržitém provozu, směny 12tky ranní,noční neboli krátký,dlouhý týden.
Může mi zaměstnavatel nařídit přesčas v čase kdy se to jemu hodí.? Priklad zítra přijď v 10 a skoncis v 18..a z jakým předstihem mě má informovat že na přesčas musím přijít.? A jak mi to má dát vědět, písemně,ústně nebo stačí SMS..
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #204 Pracomat.cz 2021-07-06 09:23
Cituji Štáňa:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli mi zaměstnavatel může nařídit přesčas o svátek....


Dobrý den Stáňo,

ve svátek může zaměstnavatel nařídit přesčas, za předpokladu že se týká následujících prací:

naléhavé opravné práce,
nakládací a vykládací práce,
inventurní a závěrkové práce,
práce konané v nepřetržitém provozu za zaměstnance, který se nedostavil na směnu,
při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech,
práce nutné se zřetelem na uspokojování životních, zdravotních, vzdělávacích, kulturních, tělovýchovných a sportovních potřeb obyvatelstva,
práce v dopravě,
krmení a ošetřování zvířat.
Citovat
0 #203 Štáňa 2021-07-06 07:54
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli mi zaměstnavatel může nařídit přesčas o svátek. Že může kdykoliv, včetně víkendu, vím. Ale ve svátek? A když odmítnu, přijde mi jako nesmysl, si tuto směnu nějak nadělávat. Pracovní fond mám přece splněný a svátek práce se do něj nepočítá. Nejsme firma s nepřetržitým provozem.
Předem děkuji za odpověď
Citovat
+1 #202 Pracomat.cz 2021-06-12 18:43
Cituji Mirka:
Dobrý den, pracuji v retailu, kdy v pracovní smlouvě je uvedeno pouze, že ...


Dobrý den Mirko,

z toho co popisujete to opravdu vypadá, že si zaměstnavatel bere nastavování pracovní doby jako svoji soukromou záležitost a na pravidla nehledí. A to např. neproplácením přesčasů, které zmiňujete. Minimálně by mělo platit, že zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení - např. v rámci pracovní smlouvy. Respektuje alespoň toto?
Citovat
0 #201 Mirka 2021-06-12 12:13
Dobrý den, pracuji v retailu, kdy v pracovní smlouvě je uvedeno pouze, že pracovní doba činí 40 hodin týdně. Nic víc. Myslím si, že to takto mají uvedeno schválně. Přitom naše pracovní doba je rozvržena nerovnoměrně. Ale žádné vyrovnávací období atd. o tom nemůže být řeč. Děláme např. Dva dny 12ky poté dva dny volno. Den 12ka den volna apod. Tudíž naše pracovní doba kolikrát vyjde na víkend a svátek. A teď můj konkrétní dotaz. Např. Červenec má pracovní fond 160 bez svátků, ale my půjdeme do práce i ve svátek. Tudíž (vzhledem k výše psanému, kdy ve smlouvě není uvedeno, jak je pracovní doba rozvržena) vztahuje se na nás fond 160hodin? A ten kdo jde ve svátek má tedy svátek placený jako přesčas? Ptám se proto, že za květen, kdy kvůli covidu bylo zavřeno a otevřelo se až 10.5. tak mi bylo řečeno že mi chybí 13hodin, protože mé směny vycházeli na víkend. A oni nám počítali pouze pracovní týden od pondělí do pátku jako 8 hodin (za dobu co bylo zavřeno, nepočítali nám směny tak jak jsme je měli rozvrženy). Tudíž je moje dedukce správná, ohledně počítání svátků jako přesčas, že? Prostě mi přijde, že oni si to upravují jak jim to zrovna přijde vhod. Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #200 Pracomat.cz 2021-05-29 21:27
Cituji Honza:
Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat ohledně maximálního počtu 12ti hodinových směn v týdnu. Případně zda jsou nějaké výjimky, děkuji.


Dobrý den Honzo,

nevím jak je vaše pracovní doba rozvržena, zda se jedná o denní nebo i noční směny, atd.. Takže spíše obecná odpověď. Zaměstnavatel je omezen § 92 ZP, který stanovuje nepřetržitý odpočinek v týdnu, který musí mít trvání alespoň 35 hodin. K tomu máte stanovenou týdenní pracovní dobu, přesčasy které může zaměstnavatel nařídit jsou maximálně 8 hodin týdně (pokud už není mzda sjednána i s přesčasy). Ale kdybych to měl shrnout, tak úplně v extrémním případě by to mohlo být až 6 12ti hodinových směn. Ale to už by byly skutečně velmi nestandardní podmínky.
Citovat
0 #199 Honza 2021-05-28 22:05
Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat ohledně maximálního počtu 12ti hodinových směn v týdnu. Případně zda jsou nějaké výjimky, děkuji.
Citovat
0 #198 Pracomat.cz 2021-05-18 15:50
Cituji Honza:
Dobrý den, je možné, aby mi zaměstnavatel změnil směny ve třísměnném provozu (N,O,R) ...


Dobrý den Honzo,

dlouhodobě rozhodně může, jedná se o jedno ze základních práv zaměstnavatele. Zaměstnavatel určuje rozdělení směn zaměstnanci. S rozvrhem musí zaměstnavatel zaměstnance seznámit, a to nejpozději 2 týdny předem (pokud se nedomluví se zaměstnancem jinak). Stejně tak ho musí seznámit i s jakoukoliv změnou rozvrhu. Dále musí zaměstnavatel dodržovat i dobu odpočinku mezi směnami. Minimální délka nepřetržitého odpočinku mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny na 11 hodin.
Citovat
0 #197 Honza 2021-05-18 14:46
Dobrý den, je možné, aby mi zaměstnavatel změnil směny ve třísměnném provozu (N,O,R) na N,N,O nebo třeba R,R,N,O? Ať už dlouhodobě či krátkodobě?

Předem děkuji za odpověď
Citovat
0 #196 Pracomat.cz 2021-04-11 11:48
Cituji Petr Zlámal:
Může mne zaměstnavatel nutit dělat odpolední směny, když to nemám uvedeno v pracovní smlouvě uzavřené před patnácti léty? Dosud jsem pracoval ...


Dobrý den Petře,

ujednání o délce a délce pracovní doby je součástí vaše pracovní dohody se zaměstnavatelem, ať už součástí pracovní smlouvy či jejího doplňku/dodatku. Vycházel bych proto z toho, jak je pracovní doba definována v pracovní smlouvě. Pokud tam odpolední směny nejsou, zaměstnavatel vás do nich nemůže nutit (krom krátkodobých přesčasů). Z toho co píšete to nevypadá, že by měl zaměstnavatel tyto formální záležitosti v pořádku.
Citovat
+1 #195 Petr Zlámal 2021-04-10 15:24
Může mne zaměstnavatel nutit dělat odpolední směny, když to nemám uvedeno v pracovní smlouvě uzavřené před patnácti léty? Dosud jsem pracoval, dle pracovní smlouvy, vždy jen na ranních směnách. Taková byla tehdejší domluva, když jsem byl přijat do pracovního poměru. Mohu tedy odpolední směny odmítnout s tím, že tato forma práce není písemně uvedena v pracovní smlouvě? Není v ni definováno nic, tedy ani ranní směna. V době mého přijetí do pracovního poměru vůbec odpolední směna - pro mé pracovní zařazení - nepřipadala v úvahu. Pracoval jsem sám na CNC stroji a neměl mne kdo střídat.
Citovat
-1 #194 Pracomat.cz 2021-03-09 08:56
Cituji PETER Fonody:
Je možné pracovat 5 dní v týdnu od 03.00-18.00+sobota od 06.00-12.00?


Dobrý den Petere,

v zákoníku práce je stanovena minimální délka nepřetržitého odpočinku mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny na 11 hodin. To váš příklad nesplňuje. Výjimečně může být nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami zkrácen až na 8 hodin po sobě jdoucích během 24 hodin zaměstnancům starším 18 let za podmínky, že nejblíže následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. To znamená, že jeden den můžete mít pauzu mezi směnami jen 8 hodin, ale ten druhý ji musíte mít prodlouženu na 14 hodin.
Citovat
0 #193 PETER Fonody 2021-03-08 23:45
Je možné pracovat 5 dní v týdnu od 03.00-18.00+sobota od 06.00-12.00?
Citovat
0 #192 Pracomat.cz 2021-02-24 17:54
Cituji Dagmar Pokorná:
Dobrý den, mam sjednanou ...


Dobrý den Dagmar,

bohužel, doba dojíždění do zaměstnání se nepočítá do výkonu práce a tudíž se de facto jedná o dobu odpočinku. Tudíž (dle zákona) máme délku odpočinku dostatečnou. Tím chci říct, že zaměstnavatel vám samozřejmě vyjít vstříc může, ale nemusí. Nemá zákonnou povinnost takto učinit.
Citovat
0 #191 Dagmar Pokorná 2021-02-24 15:56
Dobrý den, mam sjednanou pracovní dobu 40hodin týdně. Do práce dojíždim, takže při rozvržení sněm 9.00 až 18.30, 4-5 dní za sebou nemám prakticky žádné volno. Může mi zaměstnavatel vyjít vstříc s kratší pracovní smenou? Děkuji.
Citovat
0 #190 Pracomat.cz 2021-01-23 09:26
Cituji Filip:
Dobrý den,budu nastupovat do práce ...


Dobrý den Filipe,

možné to samozřejmě je, ale zaměstnavatel nemá zákonnou povinnost vám vyhovět. Záleží na jeho dobré vůli.
Citovat
0 #189 Filip 2021-01-23 08:15
Dobrý den,budu nastupovat do práce na 12ti hodinové směny,jedná se o denní směny od 9 do 21,mám ale problém,že vlak jede ve 21:08,ten ale nestihnu a další jede až ve 22:47,je možné se domluvit na dřívějším odchodu pouze o 15 minut abych stihl vlak?

Předem děkuji
Citovat
0 #188 Pracomat.cz 2021-01-23 06:59
Cituji David N:
Dobrý den,
jsem THP z vyšších pozic, ale pracovní dobu mám určenou: ranní 5:30 - 13:45, odpolední 13:45 - 22:00...


Dobrý den Davide,

z definice pracovní doby vyplývá, že pokud má zaměstnanec během pracovní doby vykonávat pro zaměstnavatele práci, pak musí být již na začátku pracovní doby připraven k výkonu práce. Příprava na výkon práce, kam lze zařadit i přebírání směny, není zákoníkem práce konkrétně vymezeno. Obecně lze říct, že předání směny lze považovat za přípravu na práci, na druhou stranu půl hodinová doba je poměrně dlouhá. Jako nejrozumnější mi přijde zkusit se zaměstnavatelem domluvit na nějaké formě kompenzace, či zkrácení času pro předání směny (třeba část provést v rámci pracovní doby pokud je to možné. Bohužel nelze jednoznačně potvrdit, že zaměstnavatel koná mimo soulad se zákonem a žádat po něm nápravu.
Citovat
0 #187 David N 2021-01-22 14:49
Dobrý den,
jsem THP z vyšších pozic, ale pracovní dobu mám určenou: ranní 5:30 - 13:45, odpolední 13:45 - 22:00. Zaměstnavatel po mne chce, abych na ranní předával směnu a chodil tak o 15-30 min. později domů. Na odpolední zase chce, abych chodil minimálně o 15 min. dříve a přebíral směnu.

Je toto přípustné?

Předem děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #186 Pracomat.cz 2021-01-07 11:42
Cituji Martina:
Dobry den,chtěla bych se poradit ohledně práce pohotovost helpdesku.Pracuji 7 dní v týdnu od 6 do 22 hodin. A to i ve svátky. Je tohle přípustné? Děkuji za odpověď..


Dobrý den Martino,

rychlá odpověď: pokud toto trvá dlouhodobě tak to přípustné není.

podrobnější odpověď: zaměstnavatel musí dodržovat zákoník práce a pracovní smlouvu. V ní máte uvedenu pracovní dobu a pochybuji, že je vymezena takto. Zákoník práce vymezuje i nutnou dobu nepřetržitého odpočinku v týdnu, ta má činit nejméně 35 hodin. Tedy aspoň jednou za týden musíte mít takovou dobu volna mezi směnami. To rovněž z popisu nesplňujete.
Citovat
0 #185 Martina 2021-01-07 10:34
Dobry den,chtěla bych se poradit ohledně práce pohotovost helpdesku.Pracuji 7 dní v týdnu od 6 do 22 hodin. A to i ve svátky. Je tohle přípustné? Děkuji za odpověď..
Citovat
0 #184 Pracomat.cz 2020-12-02 19:56
Cituji Mirek:
Dobrý den, jsem pracovník THP se smlouvou na ...


Dobrý den Mirku,

pokud je vaše pracovní doba v rámci pracovní smlouvy stanovena na ranní směnu, tak vás zaměstnavatel nemůže posílat pracovat v jiný čas. Se zkráceným úvazkem nemůžete dostat ani práci přesčas, pokud jste se v rámci pracovní smlouvy nedomluvili jinak.
Citovat
+1 #183 Mirek 2020-11-30 12:22
Dobrý den, jsem pracovník THP se smlouvou na ranní směnu a ještě k tomu na zkrácený úvazek. Chci se zeptat, jestli mě může zaměstnavatel nutit dělat odpolední směny.A ještě chce abych šel občas i o víkendu. Děkuji za odpověď Mirek
Citovat
-1 #182 Pracomat.cz 2020-11-12 13:13
Cituji Adriana:
Dobry den, pracuji na HPP, zaměstnavatel nedodržuje daných ...


Dobrý den Adriano,

 v takovém případě (když zaměstnavatel nedodrží pracovní smlouvu) se lze obrátit na příslušný inspektorát práce, který je v tomto ohledu dozorčím orgánem.
Citovat
0 #181 Adriana 2020-11-12 08:13
Dobry den, pracuji na HPP, zaměstnavatel nedodržuje daných 40hod./týdne co je ve smlouvě. Nyní mi hodiny zkrátil na 30 hod./týdne. Je možné se proti tomu bránit?
Děkuji
Citovat
0 #180 Pracomat.cz 2020-11-10 08:33
Cituji Eva:
Dobrý den , je v pořádku když mě vedoucí ráno ...


Dobrý den Evo,

pokud jste se se zaměstnavatelem nedomluvila jinak, může vám zaměstnavatel směnu změnit, ale musí vás o změně písemně informovat alespoň 14 dní předem.
Citovat
0 #179 Eva 2020-11-10 08:14
Dobrý den , je v pořádku když mě vedoucí ráno napíše ,že mám přijít později ( tedy budu mít zkrácenou směnu) a napíše mě to hodinu předem ?
Citovat
0 #178 Pracomat.cz 2020-10-12 22:06
Cituji Petr N:
Dobrý den, pracuji v třísměném provozu, v rizikovém prostředí, (prach, hluk, stroje ) zaměstnavatel nám ...


Dobrý den Petře,

chování zaměstnavatele které popisujete není v souladu se zákoníkem práce. Doporučuji ho upozornit na tuto skutečnost, případně máte možnost informovat inspektorát práce.
Citovat
0 #177 Petr N 2020-10-12 15:22
Dobrý den, pracuji v třísměném provozu, v rizikovém prostředí, (prach, hluk, stroje ) zaměstnavatel nám nařídil 6 noční, a sobotní směny, výměnou za volno kvůli rozšíření provozu. Kdo neodpracuje všechny nařízené směny, přijde o prémie. I při normálním provozu nařizuje soboty bez toho aby nám byli proplaceny. Díky
Citovat
-1 #176 Pracomat.cz 2020-08-13 07:35
Cituji Lenka:
Dobrý den,
pracuji za zkrácený úvazek 6 hodin. Může mi zaměstnavatel bez mého souhlasu plánovat ...


Dobrý den Lenko,

pokud máte v pracovní smlouvě uveden úvazek šest hodin, nemůže vás zaměstnavatel nutit pracovat více. U zkrácených úvazků totiž nemůže nařídit práci přesčas. Můžete ji vykonávat pouze dobrovolně, pokud s ní souhlasíte.
Citovat
0 #175 Lenka 2020-08-12 23:39
Dobrý den,
pracuji za zkrácený úvazek 6 hodin. Může mi zaměstnavatel bez mého souhlasu plánovat delší směny? Uvedu příklad: 3 dny odpracuji 8 hodinové směny, a za tyto směny dostanu 1 den volna navíc, o který nemám zájem, chci pracovat pouze 6 hodin denně. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #174 Pracomat.cz 2020-07-15 14:26
Cituji Kateřina:
Dobrý den.Ve smlouvě mám napsáno že mám odpracovat 40 hodin tydne přesně ...


Dobrý den Kateřino,

délka a rozložení pracovní doby je součástí pracovní smlouvy s kterou souhlasil zaměstnavatel i vy. Toto jste potvrdili svými podpisy. Není možné beze změny (a odsouhlasení vámi oběma) obsah pracovní smlouvy jednostranně měnit. To je v principu to stejné, jako kdyby zaměstnavatel řekl, že za stejnou práci budete dostávat poloviční plat.
Citovat
0 #173 Kateřina 2020-07-15 10:57
Dobrý den.Ve smlouvě mám napsáno že mám odpracovat 40 hodin tydne přesně tam mám napsáno 40h/5 dni...zamestnavatel si teď rozmyslel a řekl že mám chodit dlouhý a krátký týden což je podle něj 7 dni v týdnu a další týden 4 dny ....můžu chodit celý týden v kuse bez volna?Nikde nic takového napsáno nemám pouze mi to oznámily...Děkuji
Citovat
0 #172 Pracomat.cz 2020-06-29 09:13
Cituji Klara:
Dobrý den, chtěla bych se ....


Dobrý den Kláro,

zákon žádnou přesnou lhůtu nestanovuje. Lze tedy tolerovat, že vám při příchodu do práce zaměstnavatel oznámí, že máte v rámci pracovní doby služební cestu. Na druhou stranu v podobném případě (bez předchozího upozornění) může zaměstnavatel nařídit pracovní cestu na více pracovních dní. Co je u pracovní cesty důležité je fakt, že je výsledkem dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pokud s ní nesouhlasíte tak ji akceptovat nemusíte. To samozřejmě platí jen za předpokladu, že dohoda o pracovních cestách již není součástí pracovní smlouvy, kterou jste podepsala. V takovém případě, vás zaměstnavatel na pracovní cestu vyslat může, protože již má váš souhlas. Odmítnout vyslání na pracovní cestu mohou těhotné zaměstnankyně, samostatně žijící osoby pečující o dítě do 15 let atd..
Citovat
0 #171 Klara 2020-06-28 21:12
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak dlouho dopředu musí zaměstnavatel dát zaměstnanci vědět o pracovní cestě mimo místo výkonu práce. Děkuji Klara
Citovat
0 #170 Pracomat.cz 2020-06-11 21:51
Cituji Richarx:
Dobrý den, při práci v nepretržitem provozu, kdy výrobní linky ...


Dobrý den,

zaměstnavatel platí zaměstnancům za odpracovanou dobu. Z toho co uvádíte to vypadá na dvě dvanáctihodinové směny a odečtené dvě půlhodinové přestávky na jídlo a oddech. Není to případ i uvedeného provozu?
Citovat
0 #169 Richarx 2020-06-10 20:29
Dobrý den, při práci v nepretržitem provozu, kdy výrobní linky jedou 24 hodin, ttak zaměstnavatel platí svým zaměstnancům ve dvousměnném provozu jen 22 hodin. Znamená to, že ty linky vyrábí ty dvě hodiny zdarma a nemusí za práci na nich vlastně nikomu zaplatit? Děkuji
Citovat
0 #168 Pracomat.cz 2020-05-29 06:51
Cituji Martin:
Dobrý den. Dělám v obchoďáku a chtěl jsem se zeptat kolik dní mohu jít v kuse když dělám na 8,hodinové směny. Děkuji za odpověď Martin.


Dobrý den Martine,

nepřetržitý odpočinek mezi směnami musí být alespoň 11 hodin. To splňujete. Dále platí, že musí být splněna podmínka tzv. nepřetržitého odpočinku v týdnu. Ta je alespoň 35 hodin. Zjednodušeně řečeno, musíte mít alespoň jeden den v týdnu volno.
Citovat
0 #167 Martin 2020-05-29 02:37
Dobrý den. Dělám v obchoďáku a chtěl jsem se zeptat kolik dní mohu jít v kuse když dělám na 8,hodinové směny. Děkuji za odpověď Martin.
Citovat
0 #166 Pracomat.cz 2020-05-06 12:08
Cituji Zdeňka:
Dobrý den,
přítel pracuje u ochranky v hypermarketu. Chci se zeptat, zda jsou tyto body porušení zákoníku práce? ...


Dobrý den Zdeňko,

to co popisujete skutečně není korektní (dle zákona) chování zaměstnavatele. Pro povinnost oznámení směny platí ze zákona lhůta dva týdny, pokud není smluvně domluveno jinak. Nejrozumnější možností pro přítele je změna zaměstnání. Za zvážení stojí, zda chování zaměstnavatele nenahlásit na inspektorát práce  - www.suip.cz/ 
Citovat
0 #165 Zdeňka 2020-05-05 16:25
Dobrý den,
přítel pracuje u ochranky v hypermarketu. Chci se zeptat, zda jsou tyto body porušení zákoníku práce?

1)Jeho šéf (=vedoucí ostrahy v tom hypermarketu) často vyvěšuje směny třeba i jen 5 dní před začátkem nového měsíce a někdy ani to ne.
2)Šéf při plánování směn rozhodně nedodržuje max 40 hodin týdně - např. běžně má můj přítel 4-6x 11,5 hodinovku týdně. Například minulý týden bral v pondělí službu za kamaráda (to se nepočítá, chápu) a poté byl 3 dny před novým měsícem seznámen s tím, že má služby středa až neděle (vše 11,5 h ->to je 57,5h za týden! Bez počítání služby, kterou bral za někoho jiného)
3) Na základě předchozího bodu se přítel ozval, a oznámil, že další službu už nezvládne, protože je naprosto vyčerpaný. Do práce tedy nepřišel. Následně unikl vyhazovu, ale s tím, že slyšel telefonní rozhovor jeho šéfa s šéfovým zástupcem, kde daný šéf na něj začal nadávat a oznámil tomu zástupci, že mému příteli ukáže co proto, a že si to pořádně odmaká, že z něj sedře kůži a dokonce padlo, že na další směně dostane nakládačku. Následně ještě prodloužili volno někomu jinému a místo toho dali mého přítele - s tím, že se tomu druhému zaměstnanci ještě nemají ukazovat směny, že toho využijí. A navíc, že se ho zbaví a vyhodí ho až skončí koronavirová krize. To mi upřímně přijde opravdu hodně jako diskriminace a bossing.
4) Přítel by rád změnil kvůli tohoto práci, ale čeká na schválení oddlužení (insolvenční řízení), proto se bojí že by to mohlo způsobit zamítnutí oddlužení. A šéf to ví a myslím si, že toho i využívá. Navíc přímo mu šéf vyhrožuje, že když podá výpověď, tak mu napíše vytýkací dopis, a že kdyby chtěl pracovat u jakékoliv jiné ochranky, tak zařídí, že ho nikde nevezmou, protože má všude známosti.

Opravdu mi přijde toto jednání totálně přes čáru, proto si chci ověřit, zda je to opravdu protizákonné? A pokud ano, je možnost se tomu nějak úspěšně bránit? Popř. zajistit, aby mu to neudělalo problémy se schválením insolvence?
V práci se toho šéfa bojí úplně všichni a nikdo se mu nepostaví - a kdyby na to přišlo, myslím, že by i lhali o tom, jak to tam chodí, jen aby to neschytali... Oznámit to vedení celé securitky nepřipadá v úvahu, protože vlastník securitky tam tohoto šéfa sám dosadil a jsou dobří přátelé.

Předem díky,
Zdeňka
Citovat
0 #164 Pracomat.cz 2020-04-23 11:24
Cituji Michal:
Dobry den. Pracuji jako zamecnik a svaruji celou pracovni dobu. Nekde jsem slysel, ze bych mel svarovat max 4 hodiny a co hodinu mit 10 minut prestavku. Je toto pravda? Dekuji za informaci.


Dobrý den Michale,

nedokážu takto jednozačně odpovědět, protože nárok na bezpečnostní přestávku při práci a její četnost je poměrně složitá problematika, ke které potřebujete znát hodně informací o vykonávané práci. Pro bližší info doporučím Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-361). Obecně mi jak laikovi přijde profese svářeče náročná a nárok na bezpečností přestávku bych očekával. Respektive nedokážu si představit, že je možné svařovat bez odpočinku třeba 4 hodiny v kuse.
Citovat
0 #163 Michal 2020-04-22 21:52
Dobry den. Pracuji jako zamecnik a svaruji celou pracovni dobu. Nekde jsem slysel, ze bych mel svarovat max 4 hodiny a co hodinu mit 10 minut prestavku. Je toto pravda? Dekuji za informaci.
Citovat
0 #162 Pracomat.cz 2020-04-21 08:13
Cituji Ondrej:
Dobry den.

Delam ve trismennem provozu....


Dobrý den Ondřeji,

ano možné to je, a budete v takovém případě mít náron na příplatek za práci o víkendu.
Citovat
0 #161 Ondrej 2020-04-21 01:26
Dobry den.

Delam ve trismennem provozu. Je možné, aby mi zamestnavatel naridil zacatek pracovniho tydne pri nocni smene na nedeli, 22h?
Mam pak pripadne narok na priplatek za praci o víkendu?

Dekuji za odpověď.
Citovat
0 #160 Pracomat.cz 2020-02-25 19:40
Cituji Lea Vávrová:
Dobrý den.
Děkuji Vám za odpověď. Ráda bych položila doplňující otázku (k již vznesenému dotazu). Je tedy v pořádku.....


Dobrý den Leo,

pracovní doba není mezi náležitostmi požadovanými zákoníkem práce (§ 34). Každopádně informace tohoto typu musí být od zaměstnavatele specifikována (i když ne nutně formou pracovní smlouvy), společně s dalšími informacemi jako jsou údaje o délce dovolené, o výpovědních dobách, o týdenní pracovní době a jejím rozvržení,  o mzdě/platu a způsobu odměňování, splatnosti a termínu výplaty mzdy/platu, místu a způsobu vyplácení mzdy/platu.
Citovat
0 #159 Lea Vávrová 2020-02-24 09:58
Dobrý den.
Děkuji Vám za odpověď. Ráda bych položila doplňující otázku (k již vznesenému dotazu). Je tedy v pořádku, že smlouva neuvádí, jaký pracovní režim zaměstnání obnáší? Když je hotel v provozu, zaměstnanci začínají pracovat od ranních hodin postupně (v 7,8,9 hodin ráno a postupně dál) a někteří od této doby pracují až do (16,23, nebo až do ranních hodin následujícího dne). Všichni zaměstnanci mají ve smlouvě uvedenou délku 40 hodin týdně. Nic víc není specifikováno.
Ze zkušeností od předešlého zaměstnavatele to bylo tak, že provoz byl každý den (nebyl žádný den bez hostů), ve smlouvě uvedená délka 37,5 právě proto, že se při nástupu do práce postupně navyšoval počet zaměstnanců, aby bylo pokryté vytížení po celý den. Včetně úklidu v nočních hodinách.
To je důvod, proč se nad tím zamýšlím. Režim 40 hodin týdně chápu jako pro jednosměnný provoz, kdy zaměstnanec v době státního svátku zůstává doma s plným hrazením mzdy, nebo při odpracování s příplatkem. I v případě nenaplánované směny na takový den, kdy má neodpracované hodiny, ale má je započítané do fondu pracovní doby (za takový den).
Ještě jednou předem za odpověď.
Citovat
0 #158 Pracomat.cz 2020-02-22 10:14
Cituji Lea Vávrová:
Jakým způsobem by bylo možné posuzovat práci v hotelu, kde ne každý den je obsazený hosty (v tuto dobu ....


Dobrý den Leo,

domluvené délka pracovní doby je součástí smlouvy. Ve vašem případě tedy 40 hodin týdně. Její rozvržení bude rovněž definováno v pracovní smlouvě (nemusí být pravidelné, tedy 8 hodin každý den). Jako každý zaměstnavatel i ten váš, má právo vám nařídit práci přesčas. Ovšem jen v mezích zákonem omezených limitů (8 hodin týdně, 150 hodin ročně). To že pracujete o víkendu, či ve státní svátek je v takovém provozu přípustné. Nicméně vám musí náležet patřičné příplatky (noční práce/ práce o víkendu/ příplatek za práci ve svátek). Z toho jak to popisujete mi přijde, že zaměstnavatel nemá pevně daný rozpis pracovních směn pro jednotlivé pracovníky (viz § 84 ZP - Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.) To že se stane, že není dostatek hostů není problém zaměstnance, ale zaměstnavatele. Bez ohledu na to je zaměstnanec v práci a má nárok na odměnu za ni.
Citovat
0 #157 Pracomat.cz 2020-02-22 10:07
Cituji Jiří:
Dobrý den, v práci se mi stal prac.úraz a mám neschopenku. Zaměstnavatel mě nutí si hodiny které jsem strávil v prac.neschopnosti nadělat. Má na toto právo?


Dobrý den Jiří,

žádný den nemoci nenahrazujete, máte neschopenku a tedy omluvenou překážku v práci.
Citovat
0 #156 Lea Vávrová 2020-02-21 19:40
Jakým způsobem by bylo možné posuzovat práci v hotelu, kde ne každý den je obsazený hosty (v tuto dobu zaměstnanci vykonávají jinou činnost spojenou s chodem hotelu, nebo jsou doma). Takže provoz je nepravidelný.
V prvním případě je zaměstnanec při obsazenosti hotelu na směně i 18 hodin (9:00-3:00 následujícího dne), s přestávkou 6-7 hodin na spánek a pak další jeho směna v délce 14 hodin. Do jakého režimu lze tento provoz zařadit? Není to nepřetržitý provoz, protože to tahle není každý den v týdnu. Na takovou směnu se snad běžně vztahuje pouze noční příplatek. Tomuto zaměstnanci měsíčně často vznikají přesčasové hodiny v délce cca 10 až 30 hodin měsíčně. Zajímá mě, jakým způsobem se má ze zákona správně započítávat fond povinné odpracované doby (40hodinů; 38,75hodin; nebo 37,5hodin)? V pracovní smlouvě není specifikováno, o jaký provoz se jedná, ale pracuje se (skoro každý) kterýkoliv den svátek-nesvátek a zaměstnavatel chce po zaměstnanci měsíčně odpracovat fond hodin jako při jednosměnném režimu (40 hodin týdně). Je to v pořádku?
Ve druhém případě je zaměstnanec, který má domluvenou pracovní dobu na po-pá od 8:00-16:30, v některých případech se změní pracovní den za víkendový. Délka pracovního týdne (ve smlouvě) je stanovena na 40 hodin. Ale den státního svátku je zaměstnavatelem považován jako povinný pracovní den, který podle něj musí odpracovat. Nemám tedy jasno, v jakém případě má zaměstnanec právo ve státní svátek nepracovat, aniž by mu dle zaměstnavatele nechyběly odpracované hodiny.
Při Vaší odpovědi by velice pomohly odkazy na konkrétní paragrafy, které toto specifikují. Snad jedině tím se dá v případě daného zaměstnavatele argumentovat.
Citovat
0 #155 Jiří 2020-02-21 12:38
Dobrý den, v práci se mi stal prac.úraz a mám neschopenku. Zaměstnavatel mě nutí si hodiny které jsem strávil v prac.neschopnosti nadělat. Má na toto právo?
Citovat
0 #154 Pracomat.cz 2020-02-06 16:11
Cituji Marie Lišková:
Je den, kdy přijdu ráno z noční směny dnem volna? ...


Dobrý den Marie,

pokud se ptáte na dobu nepřetržitého odpočinku mezi směnami, tak platí že zaměstnanec musí mezi jednou a druhou směnou „nepřetržitě odpočívat“ alespoň 11 hodin. Kromě toho je nárok i na tzv. nepřetržitý odpočinek v týdnu, který musí trvat alespoň 35 hodin. Tedy jestli chápu správně váš dotaz, má zaměstnavatel pravdu - pokud mezi koncem noční směny a začátkem další máte alespoň 11 hodin volna.
Citovat
0 #153 Marie Lišková 2020-02-06 11:17
Je den, kdy přijdu ráno z noční směny dnem volna? Zaměstnavatel tvrdí, že ano. Tři noční a doba mezi nočními je prý mé volno.
Citovat
+1 #152 Pracomat.cz 2020-01-31 21:55
Cituji Olaf:
Diky za odpovedi a jeste jedna otazka. Zamestnavatel dnes ...


Dobrý den Olafe,

uvedený postup není v souladu se zákoníkem práce a pokud by se dostal k soudu, tak nevěřím, že by obstál. Délce pracovní doby se v ZP věnují § 78 - § 80. Nic o kouření v nich však nenajdete, to nemá se zákoníkem práce co dělat. Zaměstnavatel má dvě možnosti. Buď kouření tolerovat, nebo ho ve svých prostorech zakázat.
Citovat
0 #151 Olaf 2020-01-31 18:11
Diky za odpovedi a jeste jedna otazka. Zamestnavatel dnes chodil s papirem-kdo je kurak a chce kourit musi se napsat a souhlasit s tim,ze mu bude kazdy den strzena pul hodina.pokud nebude souhlasit a stejne si pujde zakourit,bude mu strzeno 10 hodin z daneho mesice,takto to legalni je?at uz ano,nebo ne,mohli byste mne prosim odkazat na paragraf(y),kde je toto zmineno? Mockrat dekuji
Citovat
0 #150 Pracomat.cz 2020-01-31 18:01
Cituji Olaf:
Dobry den,mam dotaz. Nemam pevne stanovenou dobu,Jen odpracovat 40h tydne. Pokud na pichackach ....


Dobrý den Olafe,

toto chování není v souladu se zákoníkem práce, pokud nemáte pevně stanovenu pracovní dobu, měl by se čas začátku do zaměstnání počítat od chvíle kdy jste na svém pracovním místě a připraven v práci. Nadpracovávat "prokouřený čas" po vás zaměstnavatel chtít rovněž nemůže. Na druhou stranu může kouření na pracovišti zcela zakázat. V takovém případě pro vás může být neoficiální dohoda, že místo pauz na kouření tuto dobu nadpracujete na místě.
Citovat
0 #149 Olaf 2020-01-31 04:42
Dobry den,mam dotaz. Nemam pevne stanovenou dobu,Jen odpracovat 40h tydne. Pokud na pichackach pichnu v 7:01,je mi pocitan prichod 7:30,stejne tak odchod pred celou napr.16:59 je pocitan jako 16:30. Je to legalni?

Druha vec-nadrizeny chce po kuracich napracovat kazdy den 30 min navic,jinak jim bude strhavat hodiny na konci mesice.pichacky na odchod na pauzu nemame.je toto legalni?jedna se jen o ustni dohodu,nikdo po nas zatim nic podepsat nechtel. Diky za odpoved
Citovat
0 #148 Pracomat.cz 2020-01-13 15:03
Cituji Seraf:
Dobrý den:) ja pracovam každý den 12 hodin 3 smena. Rani:...


Dobrý den Serafe,

v pořádku to rozhodně není, agentura práce nerespektuje ZP. Z toho co jsem slyšel je to poměrně časté. Pokud je to možné doporučit změnit agenturu, na nějakou "solidnější".
Citovat
0 #147 Seraf 2020-01-13 07:49
Dobrý den:) ja pracovam každý den 12 hodin 3 smena. Rani: 6:00 do 18:00 otpoledni:10:00 do 22:00 noční 18:00 do 6:00... Jeto možná? Přes Agenturu protože jsem ne Česko lidi. 4 rok dělám takto a už moc těžko. 3 misic práce 14den dovolená pak znovu 3 misic pràce 14"den volno. 260-270 hodin každé misic màm. Jak moznà jeto????
Citovat
+1 #146 Pracomatlcz 2019-12-28 19:25
Cituji Silva:
Dobrý den,pracuji v nákupním centru s provozem po-so 9-21,ne 10-20....


Dobrý den Silvo,

pokud na den státního svátku nepřipadá vaše pracovní směna (např. je nákupní centrum zavřeno), tak po vás zaměstnavatel nemůže chtít, abyste si tento den napracovávala.
Citovat
0 #145 Silva 2019-12-28 17:29
Dobrý den,pracuji v nákupním centru s provozem po-so 9-21,ne 10-20, zaměstnavatel vyžaduje,abychom si "nadpracovávali" všechny svátky, i ty kdy je centrum zavřeno. Můžete mi to prosím blíže objasnit, ostatní pobočky,mimo centra-kamenné prodejny,tuto povinnost nemají. Děkuji
Citovat
0 #144 Pracomat.cz 2019-11-29 13:13
Cituji Jitka:
Dobrý den,
pracuji ve dvousměnném provozu (6-14 a 14-22). Zaměstnavatel nás nutí, abychom ...


Dobrý den Jitko,

v praxi je takto vykládán §81 odstavec 3 ZP (pracomat.cz/.../...), který uvádí "Zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny." Tím se myslí, že od začátku pracovní doby máte být na svém místě a vykonávat práci. Pokud jsou k tomu nutné další potřebné úkony - převlečení do pracovního, předání kasy atd..., tak se tento čas do pracovní doby nezapočítává. Odpověď je tedy bohužel ano, chování zaměstnavatele je v pořádku.
Citovat
0 #143 Jitka 2019-11-27 17:52
Dobrý den,
pracuji ve dvousměnném provozu (6-14 a 14-22). Zaměstnavatel nás nutí, abychom kvůli předání směny byli na pracovišti už v 13,50, abychom si zjistili "co a jak" a pracovali do 22,00 tzn. každý den o 10 minut déle v práci. Je to v pořádku ? Děkuji za radu ...
Citovat
0 #142 Pracomat.cz 2019-11-15 14:01
Cituji Blaženka:
Dobrý den, dělám v 3smennem provozu (8 hodin denně), střídání po týdnu. Týden ranní, týden noční a týden odpolední...


Dobrý den Blaženko,

pro nařízenou práci přesčas platí omezení v podobě 8 hodin týdně a 150 hodin za rok celkem. Co se týče odpočinku mezi směnami, tak dle zákona musí být nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin. Kromě toho existuje ještě "minimální doba odpočinku během pracovního týdne". Ten říká, že pracovní doba musí být zaměstnavatelem rozvrhnuta tak, aby nepřetržitý odpočinek v týdnu trval alespoň 35 hodin. Nevím kdy přesně začíná a končí vaše směny a zda je tato podmínka splněna.
Citovat
0 #141 Blaženka 2019-11-13 21:10
Dobrý den, dělám v 3smennem provozu (8 hodin denně), střídání po týdnu. Týden ranní, týden noční a týden odpolední. V týdnu, kdy máme ranní, nám zaměstnavatel nařizuje přesčas v sobotu. V neděli hned pokračujeme noční směnou. Jedeme tudíž 11 dní v kuse. Odpočinek tedy vlastně pořádně nemáme. Může toto zaměstnavatel narizovat? Nicméně není to výjimečně, je to pořád. Děkuji.
Citovat
0 #140 Pracomat.cz 2019-10-18 09:56
Cituji Petra:
Dobrý den,
pracuji jako prodavačka, máme ranní a odpolední směny (8:00-17:30)....


Dobrý den Petro,

jednou ze základních náležitostí pracovní smlouvy je dle ZP (§37 - pracomat.cz/.../...) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení. Pokud to tak opravdu nemáte, tak na to zaměstnavatele upozorněte, s takto sepsanou smlovou si koleduje o pokutu ze strany inspektorátu práce. I touto informací ho můžete motivovat "k nápravě".
Citovat
0 #139 Petra 2019-10-18 05:55
Dobrý den,
pracuji jako prodavačka, máme ranní a odpolední směny (8:00-17:30). V prac.smlouvě mám stanovený úvazek 35hod/týdně, o směnnosti se ve smlouvě nepíše. Může mi nadřízená psát pouze odpolední směny? Jedná se o diskriminaci? Nemáme 7-denní provoz.
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #138 Pracomat.cz 2019-10-08 16:54
Cituji Martin:
Dobrý den chci se zeptat zda mne může nutit agentura dělat 12 hodinové směny jako po dobu trochu týdnů bez jediného dne volná dekuji


Dobrý den Martine,
nevím jak máte napsanou pracovní smlouvu, ale pokud se má jednat o tři týdny a každý den 12 hodinové směny, tak to na soulad se zákoníkem práce nevypadá.
Citovat
0 #137 Martin 2019-10-08 14:23
Dobrý den chci se zeptat zda mne může nutit agentura dělat 12 hodinové směny jako po dobu trochu týdnů bez jediného dne volná dekuji
Citovat
0 #136 Pracomat.cz 2019-09-24 09:22
Cituji .....:
Zdravím je mám taky dotaz jeden den v tom to měsíci sem musel vyřešit ...


Dobrý den,

z vašeho popisu to vypadá na neoficiální domluvu (pokud jste jen napsal např. sms a zaměstnavatel vám to nepotvrdil), mezi vámi a zaměstnavatelem. Takže pokud se nyní, zaměstnavatel tváří že o ničem neví, tak to férové není, ale z pohledu zákona je právo na jeho straně.
Citovat
0 #135 ..... 2019-09-24 07:47
Zdravím je mám taky dotaz jeden den v tom to měsíci sem musel vyřešit něco ohledně syna do práce sem psal že bohužel nemohu přijít ale že si hodiny nadělám do konce měsíce žádný problém to nebyl a tento týden mi bylo řečeno že má ten den psaný jako abcenci je možné aby mi zaměstnavatel mohl zakázat nadělat si chybějící hodiny?
Citovat
0 #134 Pracomat.cz 2019-09-14 06:04
Cituji Pavel:
Dobrý den,

mám klasickou pracovní smlouvu ale se zaměstnavatelem jsem se dohodl, ...


Dobrý den Pavle,

i u úkolové mzdy je dle zákona dbát na pracovní dobu a její soulad se zákoníkem práce a pracovní smlouvou. S důvěrou v zaměstnavatele je to tak jak píšete. Vždycky po vás může požadovat to, co je uvedeno v pracovní smlouvě, protože jste ji podepsal. To za bude platit nějaká forma dohody "mimo pracovní smlouvu" záleží na jeho vůli a ochotě.
Citovat
0 #133 Pavel 2019-09-13 13:25
Dobrý den,

mám klasickou pracovní smlouvu ale se zaměstnavatelem jsem se dohodl, že budu pracovat cca 30-35h/ tydne a nejaky podobny udaj jsem chtel uvest do smlouvy (napr. ze se jedna o zkraceny uvazek nebo konkretni cisla).

Nicmene zamestnavatel mi sdelil, ze to neni potreba protoze mam ukolovou mzdu takze hodiny v praci se vicemene neresi a ze mi bude vychazet vstric a respektovat nasi ustni dohodu. Takze v pisemne smlouve neni zadny udaj o zkracenem/castecnem uvazku, je zde doslova "Pracovni doba bude zamestnavatelem rozvrzena na obecne stanovene pracovni dny, u vicesmenneho provozu tez na jine dny v kalendarnim tydnu." Dal nic konkretniho.

Verim v dobre vztahy se zamestnavatelem, ale mam za to, ze pokud to je takto nekonkretne sepsane povazuje se uvazek za klasicky plny 40h/tydne a zamestnavateli by v budoucnu nic nebranilo po mne takovy uvazek pozadovat ?

Dekuji a preji hezky den
Citovat
0 #132 Pracomat.cz 2019-08-29 15:17
Cituji Nina:
dobrý den, hledám to skoro všude a nikde nemužu najít žádnou ....


Dobrý den Nino,

pokud je mi známo tak 12ti hodinové směny být mohou, ale musí být dodrženy pravidelné bezpečnostní přestávky. První přestávka nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce v délce nejméně 15 minut, dašlí přestávky se zařazují nejpozději po dalších 2 hodinách výkonu práce v délce nejméně 10 minut, poslední přestávka nejméně v délce 10 minut se zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny.
Citovat
0 #131 Nina 2019-08-28 22:21
dobrý den, hledám to skoro všude a nikde nemužu najít žádnou specifikaci tak se zeptám.
Pokud človek děla ve firmě s 3směným provozem a je řazen do 3.kategorie prace co se týče obtížnosti muže jim zaměstnavatel nařídit 12 hodinové směny(2směnný provoz) v případe toho že mají tedy fyzicky náročnou a namahavou práci není zakon co tohe specifikuje ? děkuji za odpověd
Citovat
0 #130 Pracomat.cz 2019-07-22 10:47
Cituji Milan:
Takže jestli tomu rozumím tak je zaměstnavatel v právu a je to z jeho strany v pořádku??


Dobrý den Milane,

pokud se jedná o situaci popsanou v odpovědi níže, tak je to dle zákona v pořádku.
Citovat
0 #129 Milan 2019-07-22 10:41
Takže jestli tomu rozumím tak je zaměstnavatel v právu a je to z jeho strany v pořádku??
Citovat
0 #128 Pracomat.cz 2019-07-22 09:59
Cituji Milan:
Takže jestli tomu rozumím když začne nový rok a zaměstnavatel ...


Dobrý den Milane,

ano, takový postup je v souladu se zákoníkem práce. Pokud jsou tedy dodrženy podmínky dané § 84: Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.
Citovat
0 #127 Milan 2019-07-22 09:22
Takže jestli tomu rozumím když začne nový rok a zaměstnavatel vyvesi na nástěnku že směny které vychází na určité svátky se ruší a jsme doma zadarmo viz vánoce tam pak třeba přijdu o pět tisíc takže to je ze strany zaměstnavatele špatně a měl bych se nějak bránit děkuji
Citovat
0 #126 Pracomat.cz 2019-07-22 08:49
Cituji Milan:
Dobrý den chtěl jsem se zeptat jak to je když dělám 12 hodin krátký dlouhý ...


Dobrý den Milane,

důležitá informace je, že pracovní dobu a rozvrh pracovních směn určuje zaměstnavatel. Takže v případě, že zaměstnavatel na den na který připadne státní svátek nenaplánoval pracovní směnu, tak ji může naplánovat na jiný den a je to v pořádku (vy zůstáváte doma "bez peněz". Odlišná situace je, když je směna na státní svátek naplánovaná a zaměstnavetel se rozhodne, že ve státání svátek zavře závod (nebude se pracovat). V takovém případě nárok na náhradu mzdy (proplacení svátku) je.
Citovat
0 #125 Milan 2019-07-21 22:27
Dobrý den chtěl jsem se zeptat jak to je když dělám 12 hodin krátký dlouhý týden a zaměstnavatel oznámí že svátky které nám vychází na směnu ruší a že budeme doma zadarmo i vánoce má na to vůbec právo děkuji
Citovat
0 #124 Pracomat.cz 2019-07-21 12:32
Cituji mariana:
Dobrý den,
dostali jsme nove rozpisy ...


Dobrý den Mariano,

ve vašem případě se bude nejspíše jednat o nerovnoměrné rozvržení pracovní doby. V takovém případě nesmí týdenní pracovní doba bez práce přesčas překročit průměrnou stanovenou týdenní pracovní dobu za období, které činí nejvýše 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích (bude definováno v rámci pracovní smlouvy). Dále rozdíl délky pracovní doby připadající na jednotlivé týdny musí přesáhnout tři hodiny a délky směny jsou delší devět hodin. Maximální délka směny je v tomto případě 12 hodin. Z toho plyne, že pokud by byl takový rozpis směn po celou dobu definovaného období, pak by k porušení ZP došlo.
Citovat
0 #123 mariana 2019-07-19 19:07
Dobrý den,
dostali jsme nove rozpisy kde nam zamestnavatel
napsal 12 hod.sluzby.
1 tyden -PO,UT,ST,CT rani 48hod.
2 tyden -PO,UT,ST nocni 36hod.
a takto se tobude opakovat stale dokola.
Neporusuje tímto zakonik prace.

Děkuji za odpověď
Citovat
0 #122 Pracomat.cz 2019-07-17 20:53
Cituji Marek:
Dobrý den. Moje otázka zní jak je to se zaokrouhlováním ...


Dobrý den Marku,

neznám přesné znění vaší pracovní smlouvy, ale obvykle je to tak, že ve stanovenou pracovní dobu máte pracovat a to, že jste v práci dříve a odcházíte později (pokud se nejedná o nařízený přesčas), nemá vliv na délku vaší pracovní doby. Povinností zaměstnance je být na začátku pracovní směny připraven vykonávat pracovní činnost, a je běžné, že většina lidí přijde o chvíli dříve, aby nezmeškali začátek směny. Co se týče protahovaní konce směny, tak pokud se to děje pravidelně a vy konáte práci po konci pracovní doby, tak se dohodněte se zaměstnavatelem že se jedná o práci přesčas, nebo končete rovnou v 20.30 zaměstnavatel vás dle ZP nemůže bez nařízené práce přesčas nutit pracovat po tomto čase.
Citovat
0 #121 Marek 2019-07-17 16:33
Dobrý den. Moje otázka zní jak je to se zaokrouhlováním pracovní doby respektivě příchodu a odchodu ? Pracovní dobu mám mít 12-20:30 s 30min přestávkou na oběd která se nepočítá to je jasné ale například přijdu do práce a na píchačce si pípnu příchod 11:55 a skončím 20:40.

Zaměstnavatel mi ale počítá jen 8:00 hodin práce přitom to má být 8hodin 15minut. Takhle se mi to v měsíci nasčítá o několik hodin které mi zaokrouhlováním neplatí ve finálě by to udělalo jeden celý pracovní den. Nechce se mi věřit že by tohle bylo v pořádku ?

Díky píchačce mám záznamy o příchodech a odchodech jasně zaznamenané přesně na minuty. Děkuji mnohokráte. Marek
Citovat
0 #120 Pracomat.cz 2019-06-28 06:39
Cituji Mirek:
No dobrá ale jestliže se vracím třeba zpět ....


Dobrý den Mirku,

za čas strávený na cestě mzdu skutečně nedostanete.
Citovat
-1 #119 Mirek 2019-06-28 06:14
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Mirek:
Dobrý den když pracuji jako monter svářeč....


Dobrý den Mirku,

na pracovní cestě můžete samozřejmě trávit i čas, který nespadá do vaší pracovní doby. Zde je důležité zda v tom čase pracujete či nikoliv. Pokud ano, tak se jedná o práci přesčas a mzda vám náleží. Pokud nepracujete, tak nárok na mzdu za tento čas mimo pracovní dobu není.

No dobrá ale jestliže se vracím třeba zpět domů od pracoviště a cesta přesáhne běžnou pracovní dobu tak to pak jedu domu už zadarmo? Ikdyz třeba cesta trvá 3 hodiny po pracovní době?
Citovat
0 #118 Pracomat.cz 2019-06-27 20:47
Cituji Mirek:
Dobrý den když pracuji jako monter svářeč....


Dobrý den Mirku,

na pracovní cestě můžete samozřejmě trávit i čas, který nespadá do vaší pracovní doby. Zde je důležité zda v tom čase pracujete či nikoliv. Pokud ano, tak se jedná o práci přesčas a mzda vám náleží. Pokud nepracujete, tak nárok na mzdu za tento čas mimo pracovní dobu není.
Citovat
0 #117 Mirek 2019-06-27 17:00
Dobrý den když pracuji jako monter svářeč a jezdíme po celé ČR a pracovní dobu od 7:00 do 15:30 stím že mám placený i cestovní příkaz tak cestu na pracoviště mám placenou nebo mám placene jen to co odpracuji na pracovišti? Nebo bych to měl mít placené celé prostě jako pracovní činnost?
Citovat
0 #116 Pavel 2019-06-21 09:16
Cituji Jan:
Dobrý den, pracuji na tři směny a příští týden máme mít ...


Dobrý den Jane,

zaměstnavatel vám musí zajistit minimálně 8 hodin nepřetržitého odpočinku mezi směnami (viz §90 ZP - pracomat.cz/.../... ). Takže tato podmínka splněna je. Pokud to není plánováno jako vaše "směna", tak se jedná o práci přesčas, za kterou máte nárok na náhradní volno, či její proplacení.
Citovat
0 #115 Jan 2019-06-21 07:31
Dobrý den, pracuji na tři směny a příští týden máme mít požární školení které má probíhat v 6:00 a je povinné pro všechny zaměstnance. Může mi zaměstnavatel přikázat abych se na toto školení dostavil v době svého osobního volna? Tedy odpolední směna skončí ve 22:00 a musí přijít ráno v 6 v době svého osobního volna a noční směna musí zůstat déle o toto školení. Děkuji za odpověď
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]