Oddíl 1: Výpověď

§ 50

 • (1) Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží.
 • (2) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52.
 • (3) Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
 • (4) Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.
 • (5) Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.

§ 51

 • (1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce, s výjimkou vyplývající z § 51a. Výpovědní doba smí být prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být písemná.
 • (2) Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 51a, § 53 odst. 2, § 54 písm. c) a § 63.

§ 51a

Byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, platí, že pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Oddíl 2: Výpověď daná zaměstnavatelem

§ 52

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

 • a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 • b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 • c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
 • d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
 • e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
 • f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
 • g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
 • h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

Oddíl 3: Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem

§ 53

 • (1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
  • a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,
  • b) při výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto druhů vojenské činné služby, až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto druhů vojenské činné služby,
  • c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce,
  • d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,
  • e) v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci,
  • f) v době, kdy zaměstnanec poskytuje dlouhodobou péči v případech podle § 41a a 41c zákona o nemocenském pojištění se souhlasem zaměstnavatele podle § 191a, v době, kdy ošetřuje dítě mladší než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a v době, kdy pečuje o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění.
 • (2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

§ 54

Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci

 • a) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b); to neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána,
 • b) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. b); to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
 • c) z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou; byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou),
 • d) pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci [§ 52 písm. g)] nebo porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a zvlášť hrubým způsobem [§ 52 písm. h)]; to neplatí, jde-li o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou, nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #151 Pracomat.cz 2019-10-10 19:50
Cituji Michala:
Dobrý den,jsem ve zkušební době a musela jsem se synem na ....


Dobrý den Michalo,

během zkušební doby jste proti ukončení pracovního poměru chráněna pouze v případě pracovní neschopnosti (vaší nemoci) a to po dobu prvních 14 dní. Poté už ochrana neplatí. Neplatí ani v případě, že pečuje o nemocné dítě. Právo ukončit pracovní poměr tedy měl. Pokud nebude ošetřování trvat celý měsíc, tak se vám stačí registrovat na ÚP před koncem října a uhradí za vás zdravotní pojištění.
Citovat
0 #150 Michala 2019-10-10 11:21
Dobrý den,jsem ve zkušební době a musela jsem se synem na paragraf 2.10.19,den poté 3.10.19 mi zaměstnavatel dal výpověď s tím,že dopis poslal 4.10.19 a přišel až 9.10.19 Nikdo mi nedal o výpovědi vědět dopředu. Otázka tedy zní zda zaměstnavatel má nárok na to dát výpověď pokud jsem na paragrafu a pokud ano,jak se bude řešit paragraf a úp?
Citovat
0 #149 Pracomat.cz 2019-09-25 19:02
Cituji Martin Ďurina:
Dobrý den.Chtel ...


Dobrý den Martine,
můžete ukončit pracovní poměr i během nemocenské a výpovědní lhůta se v takovém případě o dobu nemoci neprodlužuje.
Citovat
0 #148 Martin Ďurina 2019-09-24 16:33
Dobrý den.Chtel bych se zeptat jestli mohu dát výpověď pokud jsem na nemocenské a jestli se o tu dvouměsíční výpovědní lhůta prodlouží odchod. Děkuji
Citovat
0 #147 Pracomat.cz 2019-08-01 12:52
Cituji basetka:
Dobry den prosim o radu.Jsem OZP...mam ID 2 stupne...


Dobrý den,

jelikož je to součastí vaší pracovní smlouvy (s kterou jste souhlasila), tak na to zaměstnavatel nárok má. S ohledem na to, že jednu prodejnu zrušil, tak můžete pracovat v té druhé a nebo se zaměstanvatelem domluvit na ukončení pracovního poměru / případně dát výpověď.
Citovat
0 #146 basetka 2019-07-31 15:49
Dobry den prosim o radu.Jsem OZP...mam ID 2 stupne...pracuji v soc.podniku...ve smlouve mam dve mista vykonu prace...podepsala jsem to jen proto,ze kdyby zamestnavatel potreboval pomoct v druhem meste nevahala bych a vyhovela mu...nenapadlo me ze toho zneuzije.Ted se prodejna v jednom meste (v tom pro ktere jsem nastupovala ) rusi a zamestnavatel me posila pracovat do mesta druheho. Je to mesto vice nez 35 km vzdalene...dojizdeni s prestupem...mam praci na 4 hod. ..je mozne aby tohle zamestnavatel v soc. podniku pozadoval po lidech s ID? poradte co mam delat.Diky basetka
Citovat
0 #145 Pracomat.cz 2019-07-24 21:41
Cituji Katka:
Dobrý den, může se zaměstnavatel chránit před neférovým ...


Dobrý den Katko,

zaměstnavatel v taková situaci mnoho možností nemá. Lze podat žádost k ČSSZ ke kontrole léčebného režimu takového zaměstnance. Případně se obrátit na lékaře, který zaměstnanci pracovní neschopnost uznal.
Citovat
-1 #144 Katka 2019-07-24 19:14
Dobrý den, může se zaměstnavatel chránit před neférovým zaměstnancem, který podá výpověď z pracovního poměru a následně nastoupí na pracovní neschopnost a po 14 dnech zaměstnavateli oznámí že již do konce výpovědní lhůty nepřijde?
Citovat
0 #143 Pracomat.cz 2019-07-17 20:55
Cituji Sanire:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na odstupné,...


Dobrý den Sanire,

pokud máte skutečně pracovní smlouvu na dobu neurčitou, tak ve chvíli kdy s vámi bude chtít zaměstnavatel ukončit pracovní poměr výpovědí (pokud to nebude za hrubé porušení pracovních povinností), tak máte nárok na odstupné.
Citovat
0 #142 Sanire 2019-07-17 08:38
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mám nárok na odstupné, když jsem zástup za mateřskou dovolenou. Pracovní smlouvu mám na dobu neurčitou, a nikde není v ní uvedeno, že se jedná o zástup za mateřskou.

Mám tedy nárok na odstupné ?
Citovat
0 #141 Pracomat.cz 2019-07-12 22:33
Cituji Kateřina Džudžová:
Dobrý den, mám dotaz. Opouštím zaměstnání ....


Dobrý den Kateřino,

pokud se nedomluvíte na dohodě a nechcete výpovědní lhůtu, tak jedinou možností je porušit pracovní smlouvu a "už nepříjít" do práce. Nicméně riskujete žalobu ze strany zaměstnavatele o ušlý zisk. Takže tento postup nedoporučuji. Změna bydliště z pohledu pracovní smlouvy nic neznamená a zaměstnavatel nemá povinnost vám vyhovět.
Citovat
0 #140 Kateřina Džudžová 2019-07-12 20:45
Dobrý den, mám dotaz. Opouštím zaměstnání z důvodů stěhování do jiné části republiky. Pokud mi zaměstnavatel neumožní výpověď dohodou bez výpovědní lhůty, je možná jiná cesta? Budoucí bydliště je tři sta km vzdálené.
Citovat
0 #139 Pracomat.cz 2019-06-23 11:33
Cituji Jana:
Dobrý den,
měla bych dotaz k výpovědi ze strany zaměstnavatele z důvodu ...


Dobrý den Jano,

v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele, platí dvou měsíční výpovědní lhůta + odstupné. Pokud zaměstnavatel nemůže dodržet (z důvodu zániku firmy), výpovědní lhůtu, tak máte nárok na její proplacení (případně její části).
Citovat
0 #138 Jana 2019-06-23 10:12
Dobrý den,
měla bych dotaz k výpovědi ze strany zaměstnavatele z důvodu krachující firmy. Jsem momentálně v jiném stavu, ve třetím měsíci a zaměstnavatel chce do konce července zlikvidovat firmu. Nabídne mi okamžitou výpověď s odstupnými platy. Jde mi o to, jestli mám nárok na odstupné i na výpovědní dobu 2 měsíce ( ve firmě jsem rok a třičtvrtě, případně finančí náhradu místo výpovědní doby, tedy dohromady 4 platy. Bohužel v zákoníku práce jsem nedohledala, jestli mám nárok buď na odstupné+2 měsíce a nebo jen jedno z toho. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #137 Pavel 2019-06-18 11:04
Cituji Jiřina:
Dobrý den, chtěla jsem se optat, zda existuje zákon o okamžité výpovědi ze strany zaměstnance, pokud jde do služby státních složek(armáda, policie či hasiči)? Děkuji za odpověď


Dobrý den Jiřino,

pokud je mi známo tak takový zákon není. V případě, že by se skutečně jednalo o "vyšší zájmy státu", tak je vždy možnost to řešit dohodou. Nicméně to nebude situace u řadového pracovníka u armády či policie.
Citovat
0 #136 Jiřina 2019-06-17 21:59
Dobrý den, chtěla jsem se optat, zda existuje zákon o okamžité výpovědi ze strany zaměstnance, pokud jde do služby státních složek(armáda, policie či hasiči)? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #135 Pracomat.cz 2019-06-11 07:02
Cituji Tereza:
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat na výpověď. Smlouvu mám na dobu neurčitou...


Dobrý den Terezo,

výpověď bez odstupného dostat lze. Jednalo by se o okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu hrubého porušení pracovní kázně. Například požívání alkoholu na pracovišti atd... Pokud chcete dostat vyšší odstupné, máte dvě možnosti. Buď se zaměstnavatelem domluvit na ukončení pracovní poměru dohodou, kde se na výši odstupného lze domluvit a nebo v práci vydržet dva roky a až poté dostat výpověď (což nemáte moc šancí ovlivnit).
Citovat
0 #134 Tereza 2019-06-10 19:50
Dobrý den,

chtěla bych se zeptat na výpověď. Smlouvu mám na dobu neurčitou. Je možné dostat výpověď od zaměstnavatele s dvou měsíční výpovědní lhůtou bez odstupného?
Výpověď bych měla dostat dva týdny před dovršením dvou let ve firmě. Můžete mi poradit co dělat, abych dostala vyšší odstupné (po dvou letech).
Moc Vám děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Citovat
0 #133 Pracomat.cz 2019-05-29 18:25
Cituji Marek:
Dobrý den,mám dotaz v roce 2015 jsem nastoupil do jedné firmy s epilepsií ....


Dobrý den Marku,

v případě, že nebudete pro zdravotní problémy schopen vykonávat svoji původní práci (a o jinou pro tohoto zaměstnavatele nemáte zájem) máte dvě možnosti. Buď přistoupit na dohodu (pokud pro vás bude zajímavá) nebo počkat až vám zaměstnavatel dá výpověď ze zdravotních důvodů a dostanete odstupné.
Citovat
0 #132 Marek 2019-05-29 09:04
Dobrý den,mám dotaz v roce 2015 jsem nastoupil do jedné firmy s epilepsií kde to zaměstnavatel věděl,zdravotní stav se zhoršil s výměnou léku. Zaměstnavatel mně poslal k závodnímu lékaři na přezkum,závěr zněl že na dané pozici co jsem pracoval že nemůžu pracovat pro vyvolání záchvatů,ale může mně zaměstnavatel přeřadit na jinou pozici. Což zaměstnavateli se to nelíbilo a odvolal se. Tím jsem vyvodil že zaměstnavatel mně už na jinou pozici ve firmě nechce. Teď chodím po vyšetřeních a pak půjdu opět s nálezy k závodnímu lékaři a pokud bude závěr v posudku stejný a zaměstnavatel mi dá výpověď i kdybych mohl pracovat na jiné pozici jak mám postupovat při výpovědi. Určitě nepodepíšu výpověď dohodou. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #131 Pracomat.cz 2019-05-28 13:39
Cituji Antonín:
Dobrý den, chci se zeptat.Stal kse v práci průser a osocujou mě...


Dobrý den Antoníne,

zaměstnavatel vám nemůže bránit v podání výpovědi. Na vyřešení případných nejasností ohledně jeho poškození má pak výpovědní lhůtu. Zaměstnavatel porušuje tímto jednáním zákoník práce a můžete se obrátit na inspektorát práce - www.suip.cz/
Citovat
+1 #130 Antonín 2019-05-28 11:07
Dobrý den, chci se zeptat.Stal kse v práci průser a osocujou mě, že jsem to provedl já. Chtěl jsem podat výpověď a zaměstnavatel my ji odmítnul. Ze prej dokat se to nevyřeší, tak mě nepropusti. Mám jinou práci ale z prvního zaměstnání mě nechce pustit. Co mám dělat a jaké zákony a prava zaměstnavatel porušuje. Přeci mě nemůže držet násilím v práci. Děkuji za odpověď a rady.
Citovat
0 #129 Pracomat.cz 2019-05-08 12:03
Cituji Vanda:
Dobrý den.
Je u mě možné že se budu muset od července vrátit do svého rodného města...


Dobrý den Vando,

jestli tomu rozumím správně, tak v místě svého současného bydliště pracujete, ale zároveň se potřebujete vrátit do svého rodného města, kde práci nemáte. Pokud nechcete přijít o příjem za prázdniny, máte za mě dvě možnosti. Buď zůstat v současném bydlišti až do konce prázdnin a nebo si najít práci/brigádu ve svém rodném městě, ať vykryjete výpadek příjmu.
Citovat
0 #128 Vanda 2019-05-08 09:05
Dobrý den.
Je u mě možné že se budu muset od července vrátit do svého rodného města. Musela bych tedy dát výpověď z práce ve školství. Problém je, že mám dva zkrácené úvazky. 0,4 se smlouvou na dobu určitou do 31.8.2019 a druhý 0,9 na dobu určitou do nejpozději roku 2020 jako náhrada za mateřskou. Nemůžu si dovolit přijít o plat za prázdniny a mám strach z okamžité výpovědi nebo výpovědi dohodou od zaměstnavatele. Poradíte mi prosím co si počít abych měla prázdniny ještě placené? Předem děkuji. Vanda
Citovat
0 #127 Pracomat.cz 2019-04-12 07:18
Cituji lenka:
Dobrý den.Pracuji v podniku kde děláme ranní a noční....


Dobrý den Lenko,

zaměstnavatel má povinnost respektovat zdravotní omezení potvrzené lékařem. To znamená že vám zaměstnavatel musí přidělit jinou adekvátní pozici (ve vašem případě nejspíš stačí vynechat noční směny). Kdyby pro vás zaměstnavatel vhodnou práci neměl (což by ve vašem případě problém být neměl, budete pracovat "jen ve dne"), pak s vámi ukončí pracovní poměr a dostanete odstupné.
Citovat
+1 #126 lenka 2019-04-11 20:51
Dobrý den.Pracuji v podniku kde děláme ranní a noční.Před časem jsem zkolabovala a jsem v pracovní neschopnosti,nyní mám nastoupit do práce,ale zakázali mi noční směnu.V pracovní smlouvě namám psanou směnnost. Ale paní vedoucí mi tvrdí že,když nenastoupím na směny tak mi dají výpověd. Mám smlouvu na neurčito.Co mám dělat? Děkuji Za odpověd.
Citovat
0 #125 Pracomat.cz 2019-03-20 08:58
Cituji Miluše:
V roce 2016 musel manžel začít pobírat starobní důchod od svého ....


Dobrý den Miluše,

jelikož se jedná o interní předpis zaměstnavatele, těžko říct zda mu částka měla být vyplacena. V době kdy získal nárok na důchod, či až v době, kdy bude skutečně končit pracovní poměr u zaměstnavatele. Přijde mi pravděpodobně, že mu firma tuto částku chce vyplatit při ukončení pracovního poměru, ale pokud chcete mít jistotu, je třeba to probrat se zaměstnavatelem.
Citovat
0 #124 Miluše 2019-03-19 21:41
V roce 2016 musel manžel začít pobírat starobní důchod od svého předešlého zaměstnavatele. Od roku 1997 pracuje v organizaci a nyní ukončuje pracovní poměr v této organizaci. Ve vnitřním platovém předpisu organizace je stanoveno, že při prvním odchodu do důchodu bude zaměstnanci vyplacena určitá finanční částka. Má nárok na vyplacení této finanční částky? Manžel po celou dobu nepřerušil pracovní smlouvu. Předem děkuji za odpověď.
Citovat
0 #123 Pracomat.cz 2019-03-19 17:03
Cituji Anna:
Dobrý den.
Chtěla bych se poradit,jaké možnosti bych měla, nebo co mám dělat,abych neporušila zákon....


Dobrý den Anno,

možnost odejít do důchodu je vaše právo a nikoliv povinnost. Pokud vám nekončí pracovní smlouva, můžete pracovat dále. Zaměstnavatel vám musí dát dávat práci, případně dát výpověď a odstupné. Doporučuji si s vaším nadřízeným promluvit, probrat s ním vaše plány a najít ideální řešení k oboustranné spokojenosti.
Citovat
0 #122 Anna 2019-03-18 12:09
Dobrý den.
Chtěla bych se poradit,jaké možnosti bych měla, nebo co mám dělat,abych neporušila zákon.
Jsem samoživitelka a zaměstnána v podniku 44 let.28.září mám oficiální odchod do důchodu.
Mně se,ale nechce ukončit pracovní poměr a chtěla bych ještě pracovat pár měsíců.Nechodila jsem na nemocenské ani jsem neměla přestupek za ty léta.
Háček je v tom,že za mně už se zaučuje osoba, která nastoupí po mém odchodu na mé místo.
Pravděpodobně bych ze svého původního místa byla přeřazena na horší práci, i když jsem nic neprovedla.
Chtěla bych, vědět ,když nepožádám o důchod,
co mohu pak očekávat od nadřízeného a jaké možnosti podle zákona mám.
Citovat
+1 #121 Pracomat.cz 2019-03-16 13:14
Cituji Kristýna:
Dobrý den, přítel má celkem komplikovaný ....


Dobrý den Kristýno,

jelikož se jedná o výpověď ze strany zaměstnavatele, tak přítel může trvat na prodloužení výpovědní lhůty kvůli nemoci. Bude tedy dále zaměstnancem agentury, která za něj bude prvních 14 dní platit nemocenskou, poté ji bude odstávat od státu.
Citovat
0 #120 Kristýna 2019-03-15 12:16
Dobrý den, přítel má celkem komplikovaný problém. Pracuje pres českou agenturu v Německu přesně rok, tudíž by si ho měla vzít firma pod sebe. Bohužel přítel musí 4.4.2019 na operaci a bude v neschopnosti 4-5 měsíců. Firma ho z toho důvodu odmítla nyní vzít a agentura z důvodu že mu nemůže kvůli operaci nabídnout jinou práci mu dala výpověď ke dni 15.3.2019 se 4 týdenní výpovědní dobou. Zajímá nás, kdo nebo zda vůbec bude příteli vyplácet peníze v době neschopnosti? Popřípadě jak toho řešit? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #119 Pracomat.cz 2019-03-10 12:26
Cituji Olga:
Chci přestoupit na jiné místo z důvodu péče o vnuka.Mám ho v pěstounské péče.Nemohu dělat na směny a potřebují ...


Dobrý den Olgo,

pokud jste podala výpověď k 4.3. tak výpovědní doba skutečně běží od 1.4 a končí 31.5. Máte možnost se zaměstnavatelem domluvit formou dohody na dřívějším ukončení pracovního poměru, ale s tím musí souhlasit. Výpověď můžete učinit bez ohledu na vůli zaměstnavatele.
Citovat
0 #118 Olga 2019-03-10 11:01
Chci přestoupit na jiné místo z důvodu péče o vnuka.Mám ho v pěstounské péče.Nemohu dělat na směny a potřebují často měnit služby a dělat od půl osmé.Dala sem ústní žádost k 4.3. a přestup mi povolí až k 1.6.Neměla bych končit k 4.6
Citovat
0 #117 Pracomat.cz 2019-02-28 08:33
Cituji Jana:
Dobrý den, pracuji na pozici ředitelky MŠ, do funkce jsem jmenovaná a ...


Dobrý den Jano,

zjednodušeně řečeno, zaměstnavatel může na pozici mít i zaměstnance, který nesplňuje formální kvalifikaci, pokud nemůže dlouhodobě sehnat nikoho kdo by potřebné předpoklady splňoval. To zda na daném místě setrvat musíte zvážit sama. Podle mého názoru by vás měl nechat dokončit smluvené odbobí.
Citovat
0 #116 Jana 2019-02-26 16:05
Dobrý den, pracuji na pozici ředitelky MŠ, do funkce jsem jmenovaná a funkční období mi končí za rok. V současné době nesplňuji kvalifikaci pro výkon fce. Zřizovatel mne neodvolal do 2 měsíců od zjištění této zákonné překážky, ale chce vyhlásit konkurz a nutí mne setrvat ve fci do konce školního roku. Když se vzdám jmenovaného místa, nemá mi co nabídnout jiného dle zákona. Je lepší setrvat v doutnajícím ovzduší do konce, či se vzdát a druhý den odejít dohodou. Co když mi zřizovatel dohodu nepodepíše? Mohu odejít bez právních následků, když udám datum odchodu? Také si nejsem jista, že mne může zřizovatel takto vystrnadit, když se nevzdám sama. Neměl by mne tedy v tomto případě, když mne neodvolal, nechat ve fci celé mé funkční období? Děkuji.
Citovat
0 #115 Pracomat.cz 2019-02-23 22:36
Cituji Miluše:
Zaměstnavatel chce dát výpověď pracovníkovi z pracovního poměru ...


Dobrý den Miluše,

pokud zaměstnavatel chce dát pracovníkovi výpověď a pracovník chce setrvat v práci, tak se může zkusit se zaměstnavatelem domluvit. Při dodržení zákonných podmínek (výpovědní lhůta + odstupné), je však postup zaměstnavatele plně v pořádku a zaměstnanec se mu nijak vyhnout nemůže.
Citovat
0 #114 Miluše 2019-02-23 13:34
Zaměstnavatel chce dát výpověď pracovníkovi z pracovního poměru (pracovní poměr na dobu neurčitou)z důvodu nedostatku přidělených mzdových prostředků od svého zřizovatele
(od krajského úřadu). Jak má zaměstnanec postupovat, jestliže chce nadále pracovat?
Citovat
0 #113 Pracomat.cz 2019-02-18 08:57
Cituji Kutný:
Dobrý den, dostal jsem od zaměstnavatele návrh podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru s
....


Dobrý den,

v případě, že zaměstnavatel vyhrožuje takovýmto chováním, máte dvě možnosti. Buď dohodu podepsat, vzít odstupné a změnit zaměstnání nebo v zaměstnání vytrvat. V takovém případě doporučuji shromažďovat důkazy o tom, že se vás zaměstnavatel chce zbavit - e-maily, svědectví koelgů atd.. V případě, že by vás neoprávněně vyhodil na paragraf, tak můžete jít do soudního sporu a zpochybnit tuto výpověď. Otázkou zůstává, zda se vám pak v takovém prostředí bude chtít dál zůstávat a pracovat. Jinak typicky je důvodem výpovědi alkohol na pracovišti a neomluvená absence.
Citovat
+2 #112 Kutný 2019-02-17 21:59
Dobrý den, dostal jsem od zaměstnavatele návrh podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru s
2 měsíční výpovědní lhůtou a odstupnými platy. Pokud nepodepíši, bude prý ukončení bez odstupného po zaslání vytýkacích dopisů. K porušení pracovní kázně nedošlo, v podstatě mi ani nebylo jasně sděleno, z jakého důvodu mám být propuštěn. Pokud bych dohodu nepodepsal, jaké má zaměstnanec možnosti dát mi výpověď? Musí nějakým způsobem dokazovat např. par.52c)? Jaká jsou pravidla pro vytýkací dopisy (co může být vytýkáno, jak a v jakém termínu má dojít k nápravě, po kolika vytýkacích dopisech může být dána výpověď, náleží pak odstupné?). Předem děkuji za odpovědi. P.Kutný
Citovat
0 #111 Pracomat.cz 2019-02-14 14:02
Cituji Jakub:
Dobrý den,
můj tchán byl přes rok na neschopence jelikož měl vážné zdravotní problémy. Doktorka jej ....


Dobrý den Jakube,

když zaměstanavatel odmítá respektovat zákon, je třeba hledat pomoc u kontrolních orgánů. Rozhodně bych nepodepisoval dohodu s dvěma platy. Jak bude podepsaná, už nemáte moc šancí se domoci něčeho lepšího. Ideálně mít důkazi o komunikaci (písemně/nahrávka) o nabídce zaměstnavatele - buď dva platy nebo vyhazov bez ničeho. Takovýto důkaz vám pomůže jak pro inspektorát práce, tak v případném soudním sporu. Ačkoliv se zdá, že je zaměstnavatel v silnější pozici, tak tomu tak nemusí být. Sporný vyhazov, hlavně s přihlédnutím ke zdravotním důvodům, hraje více ve prospěch zaměstnance. Důležité je nepoddat se úvodnímu tlaku.
Citovat
0 #110 Jakub 2019-02-13 17:07
Dobrý den,
můj tchán byl přes rok na neschopence jelikož měl vážné zdravotní problémy. Doktorka jej chtěla zkusit dostat do alespoň částečného invalidního důchodu, bohužel posudková komise se vyjádřila tak že je schopen práce na 75%.
Všechny potřebné dokumenty donesl zaměstnavateli, který jej poslal k závodnímu lékaři a ten ho určil neschopným pro pozici, kterou vykonával. Podnik místo toho, aby tchánovi zkusil vytvořit/poskytl nebo aby jej přesunuli na jinou pozici, tak ho chce po 20ti letech vyhodit.
Dnes mu dali 2 možnosti:
1) podepíše dohodu s odstupným (né však 3 odstupné platy) a s dodatkem, že nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti)
2) v březnu ho vyhodí bez nároku na nic

Jak se k tomu má postavit?

předem děkuji za rychlou pomoc
s pozdravem
Jakub
Citovat
0 #109 Pracomat.cz 2019-01-29 16:47
Cituji Jana Nováková:
Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o pomoc. Pracovala jsem 4 roky na krajském úřadu, na oddělení spisové služby a po 4 letech jsem přešla na jinou pozici ....


Dobrý den Jano,

prvně k výši odstupného. Tu zákon definuje takto:

trojnásobek průměrného výdělku, pro zaměstnance jehož pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Takže tři platy jsou minimum, co Vám zaměstnavatel musí dát. Za úspěch při vyjednávání na dohodu se dá brát 5 platů dostupného. Protože když na dohodu nepřistoupíte, zaměstnavatel vám musí dát z nějakého důvodu (typicky organizační důvody) výpověď a platí Vás 2 měsíce během výpovědní lhůty a pak 3 měsíce odstupného. Když se vám podaří domluvit na odstupném 5 platů, máte je rovnou i bez dvou měsíců práce.

Nad tím proč se Vás zaměstnavatel chce "zbavit", můžeme jen spekulovat. Každopádně máte pravdu v tom, že takové prostředí asi není ideální na práci. Zda dohodu přijmete nebo ne záleží jen na vás. Já bych na vašem místě navrhl zaměstnavateli, že jste ochotna se domluvit, ale až po vyřešení svých zdravotních těžkostí. Pokud jste nijak neporušila svoji zaměstnaneckou kázeň, tak vás okamžitě propustit nemohou a i kdyby jste dostala výpověď, tak se výpovědní doba bude prodlužovat za vaši "nemoc". Osobně bych dohodu před operací nepříjimal.
Citovat
+1 #108 Jana Nováková 2019-01-29 16:17
Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o pomoc. Pracovala jsem 4 roky na krajském úřadu, na oddělení spisové služby a po 4 letech jsem přešla na jinou pozici u stejného zaměstnavatele a to jako asistentka na odboru školství, kde jsem přesně jeden rok. Vedoucí odboru se nyní svévolně rozhodl, že na mě není spoleh a že se rozejdeme a to dohodou o rozvázání pracovního poměru s odstupným platem ve výši 3 měsíce. V prosinci jsem dostala odměny, ve výši 90% platu a osobní ohodnocení mi sníženo nebylo, Důvod nesdělil, podmínky pro to nejsou splněny, jelikož jsem nedostala žádný vytýkací dopis, ano formální či neformální napomenutí. Vždy na mě byl spoleh a pracovala jsem dobře. Důvod mi nechtěl sdělit. Nyní čeká na mé rozhodnutí.
Já nastupuji 6. 2. 2019 do nemocnice na zákrok a pak 2-3 měsíce rekonvalescence doma. Vím, že nemusím přistoupit na dohodu, ale zároveň v těchto podmínkách se bude špatně pracovat. Řekla jsem, že nejdřív si musím vyřešit své zdravotní problémy ( o kterých mimochodem věděl) a pak se můžeme domluvit.
Ráda bych věděla, na co mam nárok a popřípadě jestli si můžu říct např. o větší odstupné např. ve výši 5 měsíců, či 6.

Moc děkuji za odpověď.

S pozdravem

Jana Nováková
Citovat
0 #107 Pracomat.cz 2019-01-27 22:37
Cituji Kateřina:
Dobrý den,
prosím o radu. V pátek jsem zaměstnavateli dala písemnou výpověď ...


Dobrý den Kateřino,

doporučuji výpověď poslat doporučeně a mít dodejdku - důkaz o tom, že zaměstnavatel výpověď převzal. Případně mu ji předat před důvěryhodnými svědky, ale první možnost je jistější.
Citovat
0 #106 Kateřina 2019-01-27 13:30
Dobrý den,
prosím o radu. V pátek jsem zaměstnavateli dala písemnou výpověď a nechce mi podepsat její převzetí. Mám na to že zákona právo? Potřebuji ukončit poměr k 31.1. aby mi dvou měsíční výpovědní lhůta vyšla k 31.3. Prosím o radu jak mám postupovat.

Moc Vám děkuji
Citovat
0 #105 Pracomat.cz 2019-01-25 09:57
Cituji Lucie:
Dobrý den, jsem týden po zkušební době. Zjistila jsem, že jsem těhotná a nastupuji na na rizikovku. Má zaměstnavatel nějaké právo mě dát výpověď zpětně ? děkuji za odpověď


Dobrý den Lucie,

v první řadě, ve zkušební době se nedává výpověď, ale dochází k ukončení pracovního poměru. Vím, že to na první pohled může znít jako slovíčkaření, ale každý z těchto pojmů má své právní náležitosti. Jelikož vám zkušební doba již skončila, nemůže zaměstnavatel bez udání důvodu prac. poměr ukončit a může přistoupit jen k výpovědi, kde je klasická výpovědní lhůta. Nicméně vás zaměstnavatel nemůže vyhodit kvůli tomu, že jste těhotná. Takže z tohoto pohledu můžete být v klidu.
Citovat
0 #104 Lucie 2019-01-24 17:33
Dobrý den, jsem týden po zkušební době. Zjistila jsem, že jsem těhotná a nastupuji na na rizikovku. Má zaměstnavatel nějaké právo mě dát výpověď zpětně ? děkuji za odpověď
Citovat
0 #103 Pracomat.cz 2019-01-16 17:39
Cituji Antonín:
Dobrý den,

v písemné informaci pro zaměstnance kterou jsem podepsal mám definovanou výpovědní lhůtu v trvání třech měsíců ...


Dobrý den Antoníne,

vidím to stejně jako vy. Tzn. smluvně může být výpovědní lhůta delší než dva měsíce, ale je třeba dodržovat náležitosti dané zákoníkem práce a tou beze sporu je § 51 2) který říká, že:

Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce
Citovat
0 #102 Antonín 2019-01-16 10:22
Dobrý den,

v písemné informaci pro zaměstnance kterou jsem podepsal mám definovanou výpovědní lhůtu v trvání třech měsíců začínající běžet prvním dnem následujícího kvartálu.
Chápu, že tři měsíce platí, nicméně je možné začátek výpovědní lhůty dát až od následujícího kvartálu když v P51 odst. 2 je jasně nápsáno že: Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 51a, § 53 odst. 2, § 54 písm. c) a § 63?
Citovat
0 #101 Pracomat.cz 2019-01-14 20:47
Cituji Jan Horník:
Dobrý den,
podal jsem výpověď zaměstnavateli, bez udání důvodů dle p.50, k 10.10.2018...


Dobrý den Jane,

ano váš poměr skutečně skončil k 31.12. Jelikož jste výpověď podal sám, tak se neprodlužuje o dobu nemoci. Zaměstnavatel je vám povinen zápočtový list vydat hned po skončení zaměstnání a nemá jeho vydání právo ničím zdržovat. To že vůči vám vede případné manko za nářadí s tím nemá co dělat, to musí řešit separátně. Pokud máte dovolenou, kterou jste nestihl vyčerpat, pak vám ji zaměstnavatel musí proplatit. Pokud stále nespolupracuje, obraťte se na inspektorát práce. Tedy spíše zkuste zaměstnavateli pohrozit a až poté se na něj obraťte, když výstraha nepomůže.
Citovat
0 #100 Jan Horník 2019-01-14 15:44
Dobrý den,
podal jsem výpověď zaměstnavateli, bez udání důvodů dle p.50, k 10.10.2018, potvrzeno převzetí pracovníkem personalistiky. Jestli dobře chápu pracovní poměr mi skončil 31.12.2018 a to i přes to že jsem byl v pracovní neschopnosti do 2.1.2019? 2.1.2019 jsem si byl akorát vyklidit osobní věci z práce a odevzdat pracovní oblečení, při odevzdání nářadí mi někde vzniklo manko na odevzdaném nářadí 8000 Kč a odpovědný pracovník mi odmítnul podepsat výstupní list a personální oddělení následně i vydat zápočtový list. Jaký je správný postup? Vracím se k té mé podané výpovědi z října minulého roku, protože ještě do 7.1.19 jsem už asi jako nezaměstnaný docházel do firmy a snažil se o nějaké řešení a hlavně vydání potřebných dokumentů k nástupu na ÚP ale dodnes nic nemám(jen tu mojí podanou výpověď).

K tomuto ještě druhý dotaz, zda mám nárok na proplacení ŘD, kterou jsem ušetřil, díky neshopence, zda o to musim nějak žádat, nebo se to automaticky proplácí při nějakém vyúčtování?

Děkuji za rady a snad jsem to napsal pochopitelně.
Citovat
+1 #99 Pracomat.cz 2019-01-09 13:43
Cituji Maty:
Dobrý den, mám dotaz podal jsem písemnou výpověď ....


Dobrý den Maty,

pokud je výpověď ze strany zaměstnance, tak k prodloužení výpovědní lhůty nedochází.
Citovat
+1 #98 Maty 2019-01-08 18:24
Dobrý den, mám dotaz podal jsem písemnou výpověď a byla stanovena výpovědní lhůta 2 měsíce ale, bohužel jsem v této lhůtě onemocněl potřeboval bych vědět jestli mi bude výpovědní lhůta prodloužená o dobu mé nemoci moc děkuji za odpověď
Citovat
0 #97 Pracomat.cz 2019-01-04 11:13
Cituji Helena Kozlová:
Dobrý den, manžel dostal výpověď před Vánocemi 19.12.2018, jelikož neprošel zdravotními testy pro zátěž 3.....


Dobrý den Heleno,

zde je důležitá zda ke zhoršení zdravotního stavu vašeho manžela vedlo právě oněch 9 let sekání trávy a nebo zda nemá s jeho prací nich společného. V takovém případě by měl nárok na odstupné v maximálním rozsahu. Pokud zdravotní stav není následkem vykonávané práce, pak se jedná o výpověď dle §52 e pracomat.cz/.../... a nárok na odstupné není.
Citovat
0 #96 Helena Kozlová 2019-01-03 17:12
Dobrý den, manžel dostal výpověď před Vánocemi 19.12.2018, jelikož neprošel zdravotními testy pro zátěž 3. Problém má v rukou a nesmí pracovat s vibrujícími nástroji.9 let sekal na obci trávu 6-7 hodin denně od jara do podzimu. Má do konce února pracovat na lehčích právech a 1.března odejít bez nároku na odstupné. Je toto možné? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #95 Pracomat.cz 2018-12-29 11:50
Cituji Radim:
Dobrý den. Zajíma mne, jestli mám ve výpovědní době nárok na nějaký §, nebo volno? V práci dělám na směny a poslední šichta ...


Dobrý den Radime,

do půlnoci posledního dne výpovědní lhůty jste stále zaměstnancem a máte povinnost tuto část směny odpracovat. Co se týče vrácení pracovních přostředků, tak to zákon nijak nespecifikuje a je to o přístupu ze strany zaměstnavatele. Buď vám umožnít to předat (oproti písemnému potvrzení) například vedoucímu směny a nebo prostě budete muset vrátit věci až následující den. Zkusil bych se zaměstnavatel předem domluvit a zeptat se ho jaké navrhuje řešení situace.
Citovat
0 #94 Radim 2018-12-28 07:43
Dobrý den. Zajíma mne, jestli mám ve výpovědní době nárok na nějaký §, nebo volno? V práci dělám na směny a poslední šichta kterou mám je noční. Zaměstnavatel mi tam dovolenou nedá, protože to nemá jak obsadit a já potřebuji vrátit montérky, nářadí atd. Výdejny fungujou jen na raních. Díky.
Citovat
0 #93 Pracomat.cz 2018-12-23 13:26
Cituji Barbora:
Dobrý den
Mám takový svizelny dotaz.
Dávala jsem jsem výpověď po roce a pul (mohla jsem bez udání důvodu) která mi měla skončit ...


Dobrý den Barboro,

z popisu situace se zdá, že se vám zaměstnavatel mstí za ukončení pracovního poměru. To samozřejmě není vůbec v pořádku. Na vašem místě bych se hned po svátcích obrátil na inspektorát práce, celou situaci jim vyložil a podal stížnost na neoprávněnou okamžitou výpověď ze strany zaměstnavatele.
Citovat
0 #92 Barbora 2018-12-22 17:13
Dobrý den
Mám takový svizelny dotaz.
Dávala jsem jsem výpověď po roce a pul (mohla jsem bez udání důvodu) která mi měla skončit k 31.12.
Je to přesně dva týdny, co jsem dostala okamžitou výpověď za manko, které jsem nezpůsobila a napsali mi paragraf 55.
Na nic jsem nebyla písemně upozorněna,inventury které se dělali se nijak neresili teprve až teď.
Díky tomu nemám nárok na podporu.
Je.možnost se nějak bránit pokud vin, že jsem úmyslné manko zaměstnavateli nezpůsobila ? Mám doma šestileté dítě a tohle mi způsobilo dost,velké komplikace. Dekuji
Citovat
0 #91 Pracomat.cz 2018-12-20 09:54
Cituji Jaroslava Š.:
Dobrý den.Chtěla bych poradit...


Dobrý den Jaroslavo,

během zkušební doby platí během nemoci ochrana proti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 14 kalendářních dní. Poté může zaměstnavatel pracovní poměr zrušit. Pokud nechcete ukončit pracovní poměr sama, tak nemusíte. Nicméně po uplynutí těchto 14 dní může pracovní poměr ukončit zaměstnavatel.
Citovat
0 #90 Jaroslava Š. 2018-12-20 09:20
Dobrý den.Chtěla bych poradit.Jsem ve zkušební době na tři měsíce a bohužel jsem po měsíci a půl onemocněla.Firma mě žádá abych napsala výpověď že ukončuji pracovní poměr ve zkušební době.Co mám dělat?Zdá se mi to divné když marodím.Děkuji
Citovat
+2 #89 Pracomat.cz 2018-12-01 19:02
Cituji Libor:
Dobrý den, mám dotaz ohledne skutečného dne ukončení prac. smlouvy....


Dobrý den Libore,

pokud byla výpověď podána a doručena do konce listopadu (z vašeho popisu se zdá že ano), tak výpovědní lhůta začíná plynout od prvního prosince a končí k poslednímu lednu.
Citovat
0 #88 Viktor 2018-11-30 18:37
Dobrý den, pokud máte ve výpovědi paragraf 52 c), na žádnou jinou možnost nepřistupujte. V tomto případě vám totiž náleží odstupné viz. zákoník práce + odstupné dle kolektivní smlouvy (jestliže je ve vaší firmě zakotveno).


Cituji Petr:
Dobrý den,

v červnu 2018 mi byla udělena výpověd v kontraktu na dobu neurčitou, s důvodem nadbytečnosti - paragraf 52 c).

Během dvouměsíční výpovědní doby jsem měl poslední měsíc(srpen) dva týdny neplaceného volna.

Nyní jsem již v jiném zaměstnání a předešlí zaměstnavatel mě zkontaktoval s tím že by chtěl přepsat výpověď na dohodu - že je to prý pro obě strany "výhodnější" :).

v dohodě o rozvazání pracovního poměru je uvedeno

"Důvodem rozvázání pracovního poměru dohodou jsou organizační změny ve společnosti"

VS

ve výpovědi jenž jsem obdržel v červnu 2018 mám uvedený jak paragraf tak přímo důvod tzn 52 -C- nadbytečnost.

Jedná se o z jeho strany o snahu o vyhnutí se placení odstupného které mi náleží podle výpovědi? Stačí když je v dohodě uvedeno jako důvod pouze "organizační změny" a bere se to jako akvizice pro vyplacení odostupného nebo je nutné aby byl přímo v dohodě napsát přesné odstavec z paragrafu 52 aby se placení odstupného nevyhnul ? Jiný důvod mě nenapadá zvlášť když mi Zaměstnavatel píše 3-4 dny před lhůtou na výplatu.

Děkuji, dohodu samozřejmě nebude podepisovat zvlášťe retrospektivně, pouze mě zajímá proč to zaměstnavatel vyžaduje a celkem naléhal aby to bylo co nejdříve.

Krasný zbytek dne.

Petr
Citovat
0 #87 Libor 2018-11-30 15:14
Dobrý den, mám dotaz ohledne skutečného dne ukončení prac. smlouvy.
Výpověd podaná ke dni 30.11 odevzdaná zaměstnavateli dne 16.11 skončí dnem uvedeném na výpovědi nebo tímto dnem začíná 2 měsíční výpovědní lhůta?
Citovat
+1 #86 Pracomat.cz 2018-11-26 21:24
Cituji Marika Solčaniová:
Dobrý den,chci se zeptat.Chtěla jsem dát výpověd kterou jsem dala do kanceláře,ale výpověd měla být k 31.10....


Dobrý den Mariko,

v případě, že došlo k odvolání výpovědi, tak platí vaše původní pracovní smlouva, včetně doby trávní její platnosti. Pokud výpověd akceptoval, tak běží výpovědní lhůta a po ní pracovní poměr končí. Jiné řešení není v souladu se zákoníkem práce.
Citovat
0 #85 Marika Solčaniová 2018-11-26 17:25
Dobrý den,chci se zeptat.Chtěla jsem dát výpověd kterou jsem dala do kanceláře,ale výpověd měla být k 31.10.Chtěla jsem si jí dát původně sama zaměstnavateli.Jenže po týdnu jsem se rozhodla že výpověd nedám a že jí mají zničit.Tím jsem to měla za vyřízené.Bohužel mi tu výpověd za mými zády stejně podali když jsem byla marod.Rychle jsem podala odvolání výpovědi,ale zaměstnavatel mi vzkázal že jí tedy bere,ale od nového roku dostanu pouze smlouvu do 30.4.2019.Nic víc mi nevysvětlil k tomu.Že odvolání bere mi písemně nedal.Tak ted nevím co mám dělat.Zda když veme odvolání zda mi stále platí původní prac.smlouva a nebo má právo mi udělat toto.Předem moc děkuji za vaši odpověd i radu
Citovat
0 #84 Pracomat.cz 2018-11-01 08:38
Cituji Vladimíra:
Hezký den, budeme předkládat jako firma zaměstnanci dodatek k pracovní smlouvě ...


Dobrý den Vladimíro,

rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem samozřejmě můžete, ale důvodem pro to nemůže být fakt, že odmítá podepsat dodatek k pracovní smlouvě. Pracovní smlouva je dobrovolným souhlasem obou stran spolupracovat za ve smlouvě daných podmínek. Takže za této situace spíše organizační změny a nadbytečnost. Samozřejmě musíte podle zákona vyplatit zaměstnanci odstupné.
Citovat
0 #83 Vladimíra 2018-11-01 08:16
Hezký den, budeme předkládat jako firma zaměstnanci dodatek k pracovní smlouvě (zkrácený prac.pomě na 3 dny v týdnu),ve kterém stanovujeme přesně pracovní dny a pracovní hodiny. Pokud zaměstnanec odmítne podepsat tento dodatek, jak můžeme postupovat? Můžeme sním rozvázat pracovní poměr? Vřele děkuji za odpověď
Citovat
0 #82 Pracomat.cz 2018-10-05 18:07
Cituji Tereza:
Dobrý den, mám dotaz.
Chci odejít ze zaměstnání, poslala jsem do formy ....


Dobrý den Terezo,

pokud jste se skutečně dohodli na ukončení pracovního poměru dohodou, tak k prodloužení výpovědní lhůty při nemoci nedochází. Ta by se týkala jen klasické výpovědi.
Citovat
0 #81 Tereza 2018-10-04 16:52
Dobrý den, mám dotaz.
Chci odejít ze zaměstnání, poslala jsem do formy dohodu o rozvázání pracovního poměru se zkráceni výpovědní lhůty z dvou měsíců na jeden.Jelikoz se to v práci nedalo vydržet šla jsem do pracovní neschopnosti od prvního dne začátkem výpovědní lhůty.
Poté jsem byla zaměstnavatelem informována, ze o tu dobu co budu marodit mi prodlouží výpovědní lhůtu.
Je to možné?Maji na to právo, kdyz mi byla schválena jen polovina výpovědní lhůty?Dekuji
Citovat
+1 #80 Pracomat.cz 2018-10-03 09:25
Cituji Stella:
Dobrý den, skoncila jsem v práci standartní 2 měsíční výpovědní lhůtou....


Dobrý den Stello,

záleží co tím myslíte, rovnou smlouvu na dobu neurčitou? Pokud máte s bývalým zaměstnavatelem dobré vztahy, tak určitě půjde domluvit hodně. Nicméně ze zákona žádné nároky nečekejte.
Citovat
0 #79 Stella 2018-10-03 02:22
Dobrý den, skoncila jsem v práci standartní 2 měsíční výpovědní lhůtou. V nové práci jsem pár dní, zajímalo by mě, jestli když bych se vrátila do předešlého zaměstnání, zda by šlo nějak navázat na předešlou smlouvu, nebo už bych musela začít opět "znovu"? Předem, děkuji za odpověď.
Citovat
0 #78 Pracomat.cz 2018-09-23 16:39
Cituji Jakub:
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat zda-li mohu dát výpověď zaměstnavateli a zároveň odejít na pracovní neschopnost.....


Dobrý den Jakube,

pokud podáte výpověď vy a v průběhu výpovědní lhůty budete nemocen, tak se výpovědní lhůta o nemoc neprodlužuje.
Citovat
0 #77 Jakub 2018-09-23 15:20
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat zda-li mohu dát výpověď zaměstnavateli a zároveň odejít na pracovní neschopnost.Bude výpovědní doba pozastavena nebo poběží stále.Důvod me výpovědi je ten ze muj zaměstnavatel porušuje zákoník prace delam i 16hodin denne bez přestávky.Nadale nuceni do práce kdyz mam horečky atd...Zároveň mi priznava minimální mzdu.Je na me vyvíjen psychický nátlak.Zaměstnavatel mi vyhrožoval ze pokud podám výpověď nedostanu vyplatu celé dva mesice.Dekuji predem za odpověď.
Citovat
0 #76 Pracomat.cz 2018-09-21 09:07
Cituji Karel N.:
Dobrý den, mám dotaz, k 1.10. byla firma prodána jiné společnosti, která s námi nepočítá...


Dobrý den Karle,

v takovém případě se na vás vztahuje §51a, který zjednodušeně říká, že pracovní poměr skončí den před nabytím účinnosti přechodu práv na nového zaměstnavatele. V tomto případě tedy žádná výpovědní lhůta není.
Citovat
0 #75 Karel N. 2018-09-20 20:00
Dobrý den, mám dotaz, k 1.10. byla firma prodána jiné společnosti, která s námi nepočítá. Původní firma nám dává výpověď bez výpovědní lhůty. Máme nárok na odstupné ve výši 3 platů, jak jsem zjistil. Ale zajímalo by mě jestli nám musí proplatit i výpovědní lhůtu, která nebude probíhat. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #74 Pracomat.cz 2018-09-16 08:59
Cituji Petr:
Dobrý den,

v červnu 2018 mi byla udělena výpověd v kontraktu na dobu neurčitou, s důvodem nadbytečnosti - paragraf 52 c).

Během dvouměsíční výpovědní doby jsem měl poslední měsíc(srpen) dva týdny neplaceného volna.
....


Dobrý den Petře,

těžko hádat důvod úmyslů zaměstnavatele, odstupné (či jeho výše) to může i nemusí být. Můžete ho "získat" i za dohodu kvůli organizačním změnám, ale musí být výslovně uvedeno v dohodě o ukončení pracovního poměru. Z vaší strany je správný postup nic neměnit a nepodepisovat novou dohodu, původní výpověď je pro vás dostatečnou oporou pro získání odstupného.
Citovat
0 #73 Petr 2018-09-13 16:52
Dobrý den,

v červnu 2018 mi byla udělena výpověd v kontraktu na dobu neurčitou, s důvodem nadbytečnosti - paragraf 52 c).

Během dvouměsíční výpovědní doby jsem měl poslední měsíc(srpen) dva týdny neplaceného volna.

Nyní jsem již v jiném zaměstnání a předešlí zaměstnavatel mě zkontaktoval s tím že by chtěl přepsat výpověď na dohodu - že je to prý pro obě strany "výhodnější" :).

v dohodě o rozvazání pracovního poměru je uvedeno

"Důvodem rozvázání pracovního poměru dohodou jsou organizační změny ve společnosti"

VS

ve výpovědi jenž jsem obdržel v červnu 2018 mám uvedený jak paragraf tak přímo důvod tzn 52 -C- nadbytečnost.

Jedná se o z jeho strany o snahu o vyhnutí se placení odstupného které mi náleží podle výpovědi? Stačí když je v dohodě uvedeno jako důvod pouze "organizační změny" a bere se to jako akvizice pro vyplacení odostupného nebo je nutné aby byl přímo v dohodě napsát přesné odstavec z paragrafu 52 aby se placení odstupného nevyhnul ? Jiný důvod mě nenapadá zvlášť když mi Zaměstnavatel píše 3-4 dny před lhůtou na výplatu.

Děkuji, dohodu samozřejmě nebude podepisovat zvlášťe retrospektivně, pouze mě zajímá proč to zaměstnavatel vyžaduje a celkem naléhal aby to bylo co nejdříve.

Krasný zbytek dne.

Petr
Citovat
0 #72 Pracomat.cz 2018-09-11 16:27
Cituji Monika:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli můžu dát výpověď v době pracovní neschopnosti. Děkuji


Dobrý den Moniko,

ano, můžete podat výpověď i když jste v pracovní neschopnosti.
Citovat
0 #71 Monika 2018-09-11 16:20
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli můžu dát výpověď v době pracovní neschopnosti. Děkuji
Citovat
0 #70 Pracomat.cz 2018-09-10 16:54
Cituji Standa:
Dobrý den mohu dát výpověď zaměstnavateli ...


Dobrý den Stando,

výpověď můžete dát kdykoliv i bez udání důvodu. Samozřejmě při takovétmo porušování zákoníku práce je změna zaměstnání rozumnou volbou.
Citovat
0 #69 Standa 2018-09-10 14:47
Dobrý den mohu dát výpověď zaměstnavateli za dlouhodobě porušování zákoníku práce ?? Přesčasy 416 hodin bez souhlasu směny se dozvídáme že dne na den atd. Děkuji
Citovat
0 #68 Pracomat.cz 2018-09-10 10:23
Cituji Jurkovský Štěpán:
Dobrý den když jsem dal výpověd začel mi teror ...


Dobrý den Štěpáne,

i v takové vypjaté situaci bych zkusil se zaměstnavatelem či spolupracovníky promluvit, vysvětlit jim důvody svého odchodu a říct ji, že mají díky výpovědní době dostatek času získat náhradu. Pokud budou zatvrzelí, tak vám nezbývá než výpovědní dobu přetrpět. V případě, že čekáte podlé chování ze strany zaměstnavatele, pořizoval bych důkazy například o včasné docházce do zaměstnání.
Citovat
0 #67 Jurkovský Štěpán 2018-09-09 20:51
Dobrý den když jsem dal výpověd začel mi teror co bych mohl dělat bojím se že když nepřijdu tak by si mohli nárokovat ztráty děkuji
Citovat
0 #66 Pracomat.cz 2018-08-24 11:04
Cituji Marek Čížek:
Dobrý den, jsem zaměstnaný v jedné firmě přes dva roky, smlouvu mám na dobu určitou do roku 2021. ...


Dobrý den Martine,

nepodařilo se mi dohledat informace o možnosti "přeskočit" výpovědní lhůtu při nástupu k armádě. Doporučuji pro ověření kontaktovat přímo personální odbor Armády ČR- kariera.army.cz/ .
Citovat
0 #65 Marek Čížek 2018-08-23 10:29
Dobrý den, jsem zaměstnaný v jedné firmě přes dva roky, smlouvu mám na dobu určitou do roku 2021. Chystám se nastoupit k armádě ČR. Nástupní termín je 1.říjen. Mám tedy dotaz jestli má zaměstnavatel právo mi dát dvouměsíční výpovědní lhůtu. Zaslechl jsem že při nástupu k armádě lze ukončit pracovní poměr bez výpovědní lhůty. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #64 Pracomat.cz 2018-08-15 08:46
Cituji valentynka:
Dobrý den, jsem OZP 1.stupeň. Od r.2011 zaměstnaná na dobu neurčitou...


Dobrý den Valentýnko,

při výpovědi k 30.9. máte nárok na odstupné. Pokud budete chtít ukončit pracovní poměr na dohodu dříve, tak na něj nárok nemáte. To znamená, že pokud se na něm dohodnete, tak ho mít budete, ale zaměstnavatel není nucen vám ho dát. Takže buď musíte přesvědčit současného zaměstnavatele, ať je odstupné součástí dohody, nebo nového zaměstnavatele, že nastoupíte až od října. Samozřejmě, že pokud na odstupné netrváte, tak to nemusíte řešit. Za sebe si myslím, že by byla škoda odejít bez něj.
Citovat
+1 #63 valentynka 2018-08-14 22:28
Dobrý den, jsem OZP 1.stupeň. Od r.2011 zaměstnaná na dobu neurčitou. V r.2013 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou na kterou navázala další mateřská v r.2015. Ta by měla končit k 30.9.2018. Zaměstnavatel mi v prosinci zdělil, že semnou dál nepočítá - moje zástupkyně se zaučila a nemá malé děti. Domluva zněla výpověd + 3 měsíční odstupné. Nyní jsme si doslova ze dne na den našla novou práci, kde chtějí abych k 27.8.nastoupila. Volala jsem proto svému současnému zaměstnavateli, že bych výpověď chtěla sepsat již k 26.8. místo k 30.9. Zavolal mi s tím, že mám sepsat dohodu z mojí strany a na odstupné, že nemám nárok, protože nejdu na Úřad práce. Můžete mi prosím poradit na co mám nebo nemám nárok. Popřípadě jaký zvolit tiskopis k podání výpovědi. Děkuji
Citovat
0 #62 Pracomat.cz 2018-08-11 09:51
Cituji Michal:
Dobry den dnes jsem podal vypoved s vypovedni lhutou ...


Dobrý den Michale,

zaměstnavatel může okamžitě ukončit pracovní poměr z důvodů uvedených v §55 ZP (pracomat.cz/.../...). Z vašeho popisu to spíše vypadá na "mstu" ze strany zaměstnavatele. Pokud k okamžitému zrušení pracovního poměru nebyl právní důvod, můžete ho napadnout a obrátit se na státní úřad inspektorátu práce - www.suip.cz/.
Citovat
0 #61 Michal 2018-08-09 16:26
Dobry den dnes jsem podal vypoved s vypovedni lhutou 2 mesice kterou mi zamestnavatel podepsal. Cca o 4 hodiny dele mi blo dano okamzite zruseni pracovniho pomeru.muze to zamestnavatel?
Citovat
0 #60 Pracomat.cz 2018-07-25 12:09
Cituji David:
Dobrý den, jsem u dané společnosti čerstvě zaměstnán a do dnešního dne což je 24 dní po termínu, jsem nedostal smlouvu k podpisu...


Dobrý den Davide,

to je poměrně nešťastná situace. Vzhledem k tomu, že nemáte podepsanou pracovní smlouvu, tak je možné, že oficiálně pro zaměstnavatele vůbec nepracujete. Tím pádem se můžete obtížně domáhat i svých právem získaných peněz. Pokud vám zaměstnavatel nedá v blízké době smlouvu k podepsání (i když na tom budete trvat), tak bych si ověřil na české správě sociálního zabezpečení zda za vás odvádí pojištění. Pokud ano, tak oficiálně přiznal, že jste zaměstnán a máte vyšší šanci na získání svých peněz. Pokud neodvádí, tak jsou vaše vyhlídky těžší. Každopádně v dalším zaměstnáním doporučím si pohlídat podepsání pracovní smlouvy. Běžné je její podepsání v den nástupu.
Citovat
0 #59 David 2018-07-24 17:27
Dobrý den, jsem u dané společnosti čerstvě zaměstnán a do dnešního dne což je 24 dní po termínu, jsem nedostal smlouvu k podpisu. Včetně toho na smlouvě, jako v každé gastronomii je minimalka s tím že zbytek je vyplácen na ruku. Chci se poradit zda je to adekvátní důvod poměr ukončit. Mám ale srach že mi zaměstnavatel nevplatí odpracovaný čas, co s tím?
Citovat
+1 #58 Pracomat.cz 2018-07-23 08:49
Cituji Robert Pavlíček:
Dobrý den, dostal jsem výpověď pro nadbytečnost (byli jsme dva pracovníci a práce už byla jen pro jednoho) včetně odstupného ....


Dobrý den Roberte,

napadají mě dvě možnosti. Buď nechat výpovědní lhůtu doběhnout, nechat si vyplatit odstupné a poté uzavřít se zaměstnavatelem novou smlouvu. Ať už na zkrácený úvazek, či nějakou formu dohody. Další možností je výpověď zrušit a domluvit se na vyplacení odstupného ve formě "prémií/bonusů". Záleží na vaší důvěře v zaměstnavatele a na čem se s ním dohodnete.
Citovat
0 #57 Robert Pavlíček 2018-07-22 15:27
Dobrý den, dostal jsem výpověď pro nadbytečnost (byli jsme dva pracovníci a práce už byla jen pro jednoho) včetně odstupného ve výši 3 platů a od 1.7.-31.8.2018 mi běží výpovědní lhůta. Zbývající pracovník dal výpověď a zaměstnavatel mě oslovil se žádostí, abych se vrátil zpět na poloviční úvazek. Jak se mám zachovat, aby mi bylo vyplaceno odstupné a já se vrátil do zaměstnání na poloviční úvazek? Když podepíši zrušení výpovědi ve výpovědní lhůtě, mám nárok na poměrnou část odstupného nebo mám nechat tzv. dojet výpovědní lhůtu a teprve poté se vrátit? Nebo existuje možnost nějaké vzájemné dohody na částečném vyplacení odstupného? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #56 Pracomat.cz 2018-06-22 09:30
Cituji Jarmila:
Dobrý den podala jsem 2 měsíční výpověď a měla bych končit k 31.8....


Dobrý den Jarmilo,

nejrozumnější řešení je zkusit se stávajícím zaměstnavatelem domluvit na zrušení výpovědi a místo toho ukončit pracovní poměr dohodou k 31.7.2018. Pokud na toto nepřistoupí, tak máte dvě možnosti. Buď dodržet výpovědní lhůtu a nastoupit až k 1.9. nebo výpovědní lhůtu nedodržet. V takovém případě riskujete žalobu od zaměstnavatele za ušlý zisk, pro nedodržení výpovědní lhůty. Je to poměrně krajní případ, ale ta možnost tu je. Zvažte, zda vám to riziko za to stojí, případně se domluvte s novým zaměstnavatelem, že pokud by taková situace nastala, bude vám finančně nápomocen.
Citovat
0 #55 Jarmila 2018-06-21 19:28
Dobrý den podala jsem 2 měsíční výpověď a měla bych končit k 31.8.Nový zaměstnavatel chce abych nastoupila už 1.8.s tím že mu na nějakých áčkách nezáleží.Pokud nastoupím toho 1.8.budu mýt nějaký postich od bývalého zaměstnavatele ? Děkuji
Citovat
0 #54 Pracomat.cz 2018-06-19 15:29
Cituji Martin Fiala:
Dobrý den,

Mám takový dotaz. Kdy můžu podat výpověď kdyz mám ...


Dobrý den Martine,

výpověď můžete podat vždy, poté běží výpovědní lhůta. Alternativním způsobem je možnost domluvit se na ukončení pracovního poměru dohodou, to může být k libovolnému datu. Z dlouhodobého hlediska mi přijde rozumnější vyhnout se absencím, některý z budoucích zaměstnavatelů se o nich může dozvědět klidně skrze ústní podání. Pro hlubší vhled do problematiky neomluvených absencí doporučím tento článek: mzdovapraxe.cz/.../...
Citovat
0 #53 Martin Fiala 2018-06-19 14:39
Dobrý den,

Mám takový dotaz. Kdy můžu podat výpověď kdyz mám smlouvu na neurčitou dobu. A budu mít v druhých zaměstnáních problémy když bych měl 3 áčka a domluvil bych se s druhým zaměstnavatelem že nastoupil a jemu by to nevadilo ? A ještě mám dotaz mažou se vám po nějaké době áčka z práce nebo to
Máte někde zaznamenané ?? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #52 Pracomat.cz 2018-06-12 09:36
Cituji Jana:
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jak by tato skutečnost opravdu fungovala v reálu. Podám výpověd s 2 měsíční výpovědní lhůtou dejme tomu k datu 18.6 ale 17.6.bych nastoupila nemocenskou například se zlomeninou a byla bych v neschopnosti celé 2 měsíce.Běžela by dál moje výpovědní lhůta kterou jsem sama podala a bylo by možné po uschopnění ukončit pracovní poměr?Děkuji za odpověd


Dobrý den Jano,

pokud podáte výpověd sama, tak pracovní neschopnost nemá na konec výpovědní lhůty vliv. Takže pracovní poměr skončí, i když jste v neschopnosti.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na ahoj@pracomat.cz.