Oddíl 1: Výpověď

§ 50

 1. Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží.
 2. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52.
 3. Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
 4. Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.
 5. Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.

§ 51

 1. Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce, s výjimkou vyplývající z § 51a. Výpovědní doba smí být prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být písemná.
 2. Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 51a, § 53 odst. 2, § 54 písm. c) a § 63.

§ 51a

 1. Byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána z důvodu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo z důvodu přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů do 15 dnů ode dne, kdy byl zaměstnanec o takovém přechodu informován v rozsahu § 339 nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu.
 2. Nebyl-li zaměstnanec o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo o přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů informován v rozsahu § 339 nejpozději 30 dnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, může dát z tohoto důvodu výpověď s tím, že
  1. byla-li dána výpověď přede dnem nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu,
  2. byla-li dána výpověď do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto přechodu, pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která činí 15 dnů a začíná dnem, v němž byla výpověď doručena zaměstnavateli.

Oddíl 2: Výpověď daná zaměstnavatelem

§ 52

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

 1. ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 2. přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 3. stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
 4. nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
 5. pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
 6. nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
 7. jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
 8. poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

Oddíl 3: Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem

§ 53

 1. Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
  1. v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,
  2. při výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto druhů vojenské činné služby, až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto druhů vojenské činné služby,
  3. v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce,
  4. v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,
  5. v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci,
  6. v době, kdy zaměstnanec poskytuje dlouhodobou péči v případech podle § 41a a 41c zákona o nemocenském pojištění se souhlasem zaměstnavatele podle § 191a, v době, kdy ošetřuje dítě mladší než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a v době, kdy pečuje o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění.
 2. Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

§ 54

Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci

 1. pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b); to neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána,
 2. pro organizační změny uvedené v § 52 písm. b); to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
 3. z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou; byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou),
 4. pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci [§ 52 písm. g)] nebo porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a zvlášť hrubým způsobem [§ 52 písm. h)]; to neplatí, jde-li o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou, nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #280 Pracomat.cz 2021-10-27 15:10
Cituji Martina:
Dobrý den. Máme zaměstnance od roku 2018. Od 8/2020 do 21.10 2021 ...


Dobrý den Martino,

s ohledem na to, že zaměstnanec už není v pracovní neschopnosti můžete použít výpověď pro nadbytečnost. Výpověď doporučuji předat písemně (včetně uvedení důvodu). Zaměstnanec má nárok na odstupné (podle délky odpracovaných let) a proplacení nevyčerpané dovolené.
Citovat
0 #279 Martina 2021-10-27 08:08
Dobrý den. Máme zaměstnance od roku 2018. Od 8/2020 do 21.10 2021 neschopenka pro úraz. Nyní chceme dát výpověď pro nadbytečnost. Prosím jak postupovat a na co má zaměstnanec nárok - odchodné, proplacená dovolená, ......Děkuji Martina
Citovat
0 #278 Pracomat.cz 2021-10-21 08:41
Cituji Markéta:
Dobrý den,
pracuji v jedné firmě jako vedoucí směny a dodatkem ve smlouvě mám i toto zařazeni, ale ...


Dobrý den Markéto,

pokud jde o datum nástupu, tam to záleží na konkrétních faktech - jakou práci jste vykonávala, od kdy byl "fiktivní" nástup a od kdy reálný nástup. Jestliže je oficiální platnost dodatku i jeho faktický začátek v minulosti, bude případné dokazování složitější. Každopádně chování paní ředitelky není korektní a pokud chcete řešit situaci skrze právníka, tak určitě můžete.
Citovat
0 #277 Markéta 2021-10-20 22:59
Dobrý den,
pracuji v jedné firmě jako vedoucí směny a dodatkem ve smlouvě mám i toto zařazeni, ale všimla jsem si datumu nástupu který neodpovídá skutečnosti tak nevím jestli je dodatek platný?
Ředitelka po mě chce abych dala výpověď nebo mě prý dá jako skladnika a vyhrožovala mi ze mi dá tři vytykaci dopisy.
Následně jsem šla marodit a i po té mi dala vzkazat mým šéfem že výpověď tedy dam a ze mě tam nechce!
Dá se to vyřešit právníkem abych tam nemusela jít osobně a nechat se vyhrožovat ? Děkuji za odpověď .
Citovat
0 #276 Kateřina 2021-09-24 09:36
Ano, tomu teď rozumím, mnohokrát Vám děkuji.
Citovat
0 #275 Pracomat.cz 2021-09-24 08:49
Cituji Kateřina:
Dobrý den, děkuji Vám za odpověď, výpovědní dvouměsíční lhůtu chápu, pokud ....


Dobrý den Kateřino,

to se právě snažím vysvětlit že v rámci výpovědi nelze. Ta má svoje pevné náležitosti dané ZP. Proto co chcete udělat je dohoda o ukončení pracovního poměru. Pokud na ni zaměstnavatel nepřistoupí, zbývá vám jen výpověď.
Citovat
0 #274 Kateřina 2021-09-24 08:29
Dobrý den, děkuji Vám za odpověď, výpovědní dvouměsíční lhůtu chápu, pokud končí pracovní poměr koncem měsíce. Mně šlo o ten termín 8.12.2021, jestli je to možné si nastavit ve výpovědi jiné datum, protože mám obavu, že pokud odešlu výpověď do konce září, že manželovi ukončí pracovní poměr k 30.11., že nebude možné k tomu přidat těch 8 dní, v tomhle je právě ten problém. Takže by měl poslat místo podání výpovědi dohodu o ukončení pracovního poměru k 8.12.2021.
Citovat
0 #273 Pracomat.cz 2021-09-24 07:32
Cituji Kateřina:
Dobrý večer, k vaši odpovědi na můj dotaz č. 271, manžel už dále pracovat nechce ...


Dobrý den Kateřino,

pokud chce manžel ukončit poměr k určitému specifickému datu (např. 8.12) znamená nutnost uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru k tomuto datu. Výpověď funguje trochu jinak. Výpovědní lhůta vyprší dva měsíce po konci měsíce ve kterém byla podána. Uvedu na příkladu. Manžel podá výpověď 25.9. Od 1.10 začíná běžet výpovědní lhůta a pracovní poměr končí k 30.11. Když podá výpověď 30.9, nic se nemění a pracovní poměr končí rovněž 30.11. Pokud by výpověď podal 1.10, tak výpovědní lhůta začíná běžet od 1.11 a pracovní poměr končí k 31.12.
Citovat
0 #272 Kateřina 2021-09-23 20:02
Dobrý večer, k vaši odpovědi na můj dotaz č. 271, manžel už dále pracovat nechce a pokusil se u zaměstnavatele domluvit na uzavření dohody o ukončení pracovního poměru, ale s tím neuspěl, že se u nich dohody uzavírají velmi málo a bude čistší a jistější, když si podá výpověď z pracovního poměru k datumu 8.12.2021. Bude to tak v pořádku, když do konce září pošle písemnou výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou a s uvedením datumu 8.12.2021, kdy chce skončit nebo mu můžou takto ukončit pracovní poměr už k 30.11.2021? To právě nechceme.
Citovat
0 #271 Pracomat.cz 2021-09-03 17:46
Cituji Kateřina:
Dobrý den, manžel je v pracovní neschopnosti a do konce roku nemocný bude, od 8.12...


Dobrý den Kateřino,

jen připomenu, že Přiznání starobního důchodu samo o sobě není důvodem k rozvázání pracovního poměru. Tedy že manžel může pracovat i nadále - pokud chce. Pokud ne, tak mi v tomto případě mi přijde rozumnější dohoda o ukončení pracovního poměru, kterou můžete uzavřít k danému datu. Za uvedené situaci nevidím důvod, proč by na ni zaměstnavatel neměl přistoupit.
Citovat
0 #270 Kateřina 2021-09-03 14:15
Dobrý den, manžel je v pracovní neschopnosti a do konce roku nemocný bude, od 8.12. bude mít starobní důchod, musí nejspíš podat řádnou výpověď z pracovního poměru s dvouměsíční výpovědní lhůtou k 8.12., i když bude v pracovní neschopnosti, aby zaměstnavatel po něm po ukončení pracovní neschopnosti nepožadoval návrat do práce? A termínově když do konce září podá výpověď k 8.12., je to tak správně?
Citovat
0 #269 Pracomat.cz 2021-08-23 19:22
Cituji Petr:
Mám nárok na odstupne kdyż se firma ruší z duvodu smrti majitele le firmy.
Diky za odpověd.


Dobrý den Petře,

chápu to správně, že vaším zaměstnavatelem byla firma (právnická osoba) a nikoliv fyzická osoba - OSVČ? V případě, že právnická osoba tak při ukončení činnosti nárok na odstupné máte. Pokud fyzická (OSVČ) tak pracovní poměr zanikl její smrtí.
Citovat
0 #268 Petr 2021-08-23 18:21
Mám nárok na odstupne kdyż se firma ruší z duvodu smrti majitele le firmy.
Diky za odpověd.
Citovat
0 #267 Václav 2021-08-15 22:14
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Václav:
Dobrý den,
rád bych se zeptal na pár otázek, které by pomohli mě i končícím kolegům. Pracujeme v těžkém průmyslu, ve dvanácti hodinových směnách. D-N-V-V. Pracovali jsme vždy dva na směně, abychom se doplňovali a zároveň kontrolovali, zda se někomu nic nestalo (staré zařízení, nebezpečné prostředí). Na konci června pán majitel rozhodl...


Dobrý den Václave,

1) propouštět zaměstnance pro nadbytečnost a do toho přikazovat ostatním přesčas (pokud všichni vykonávají stejnou pracovní náplň) skutečně nesmyslné a nelogické je. Pokud jde o přesčasy, tak zaměstnavatel vám může nařídit maximálně 8 hodin týdně a 150 hodin přesčasů ročně. Pokud jste tedy s přesčasy nesouhlasil už v rámci pracovní smlouvy, zaměstnavatelé tam občas vloží odstavec že dohodnutá mzda je sjednaná bez ohledu na vykonávanou práci přesčas

2) výpovědní lhůta je závazná pro obě strany. Můžete se zkusit domluvit na dohodě o ukončení pracovního poměru, ale ta je dobrovolným aktem obou stran. Teoreticky můžete začít pracovat u nového zaměstnavatele, ale musíte být schopen zvládat i směny u původního zaměstnavatele. Což je v praxi málokdy proveditelné a velmi náročné.

3) To že firma nemá dostatek financí ji neospravedlňuje k tomu, aby mohla hazardovat se zdravím svých zaměstnanců. Takovéto chování je porušení zákoníku práce a můžete ho hlásit na inspektorát práce. Nicméně důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru to bohužel není.


Děkuji, za rychlou reakci a odpovědi.
Citovat
+1 #266 Pracomat.cz 2021-08-14 18:11
Cituji Václav:
Dobrý den,
rád bych se zeptal na pár otázek, které by pomohli mě i končícím kolegům. Pracujeme v těžkém průmyslu, ve dvanácti hodinových směnách. D-N-V-V. Pracovali jsme vždy dva na směně, abychom se doplňovali a zároveň kontrolovali, zda se někomu nic nestalo (staré zařízení, nebezpečné prostředí). Na konci června pán majitel rozhodl...


Dobrý den Václave,

1) propouštět zaměstnance pro nadbytečnost a do toho přikazovat ostatním přesčas (pokud všichni vykonávají stejnou pracovní náplň) skutečně nesmyslné a nelogické je. Pokud jde o přesčasy, tak zaměstnavatel vám může nařídit maximálně 8 hodin týdně a 150 hodin přesčasů ročně. Pokud jste tedy s přesčasy nesouhlasil už v rámci pracovní smlouvy, zaměstnavatelé tam občas vloží odstavec že dohodnutá mzda je sjednaná bez ohledu na vykonávanou práci přesčas

2) výpovědní lhůta je závazná pro obě strany. Můžete se zkusit domluvit na dohodě o ukončení pracovního poměru, ale ta je dobrovolným aktem obou stran. Teoreticky můžete začít pracovat u nového zaměstnavatele, ale musíte být schopen zvládat i směny u původního zaměstnavatele. Což je v praxi málokdy proveditelné a velmi náročné.

3) To že firma nemá dostatek financí ji neospravedlňuje k tomu, aby mohla hazardovat se zdravím svých zaměstnanců. Takovéto chování je porušení zákoníku práce a můžete ho hlásit na inspektorát práce. Nicméně důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru to bohužel není.
Citovat
+1 #265 Václav 2021-08-14 12:18
Dobrý den,
rád bych se zeptal na pár otázek, které by pomohli mě i končícím kolegům. Pracujeme v těžkém průmyslu, ve dvanácti hodinových směnách. D-N-V-V. Pracovali jsme vždy dva na směně, abychom se doplňovali a zároveň kontrolovali, zda se někomu nic nestalo (staré zařízení, nebezpečné prostředí). Na konci června pán majitel rozhodl, že se bude propouštět a musí se snížit, už tak hluboký podstav zaměstnanců, které zde pracují a zajišťují provoz. Od 1.srpna jsou rozdány výpovědi + odstupné. Výpověď končí k 30. září. A teď k těm otázkám.
1) Je možné a není nezákonné chodit a bouchat neustále přesčasy (dvanácti hodinové /třetí noční, popř. třetí denní) i když zaměstnavatel má v úmyslu propustit zaměstnance z důvodu nadbytečnosti, jak stojí ve smlouvě o ukončení pracovního poměru? Není to zároveň šikana zaměstnanců, kteří zůstali v zaměstnání?
2) Druhá otázka směřuje k tomu, zda je možné ve výpovědní lhůtě ukončit pracovní poměr a zároveň nastoupit do nového zaměstnání. Je nutné zůstávat u stávajícího zaměstnavatele do konce výpovědní lhůty, abychom nepřišli o odstupné?
3) Bezpečnost práce na pozici. Bylo pravidlem, aby na našem pracovišti byli vždy dva strojníci z důvodu bezpečnosti. Máme zde vysokotlaké nádoby a další nebezpečné stroje. Neustále vyzýváme nadřízené, aby provedli okamžitou nápravu, revize a další nutné kroky k bezpečnému provozu. Bohužel je nám neustále opakováno, že na opravy nejsou finance. Kam se můžu obrátit (místní odboráři jsou součástí vedení podniku), aby se situace vyřešila?, zároveň nebylo proti mě vedeno, nějaké řízení z důvodu poškození jména firmy. Je i tento příklad, také důvod k okamžitému ukončení pracovního poměru s možností odstupného?

Děkuji, za odpovědi.
Citovat
0 #264 Pracomat.cz 2021-07-15 09:33
Cituji Zlata:
Dobrý den, pracuji ve firmě od 27.7. 2020...


Dobrý den Zlato,

pokud vám skutečně zaměstnavatel nevyplácí mzdu ve výši na jakou máte nárok, je to podle § 56 ZP důvod pro okamžité ukončení pracovního poměru z vaší strany. Jen pro zajímavost, čím zaměstnavatel argumentuje na váš dotaz ohledně nevyplacení celé částky mzdy?
Citovat
0 #263 Zlata 2021-07-14 08:31
Dobrý den, pracuji ve firmě od 27.7. 2020. Jednatel mi od října až do současnosti neposílá celou výplatu, cca o 1000 Kč méně, na což jsem ho i upozorňovala. Mám tedy nárok na okamžité skončení pracovního poměru a náhradu doplacení mzdy? A pokud bych výpověď poslala do datové schránky, mohu ji považovat za platnou? Děkuji
Citovat
0 #262 Pracomat.cz 2021-01-31 12:37
Cituji IVETA:
Dobrý den, jsem zaměstnána jako šéfkuchařka. Vzhledem k vládním nařízení, je provozovna uzavřena. Zaměstnavatel mi neposlal výplatu za měsíc prosinec 2020...


Dobrý den Iveto,

rozvázat pracovní poměr z tohoto důvodů výpovědí můžete až 15 dní, od ukončení měsíce ve kterém mělo dojít k vyplacení mzdy.Tudíž mzda za prosinec měla být během ledna, 15 dní uplyne v únoru a jak správně píšete, můžete ukončit pracovní poměr k 16.2.2021. Doporučuji poslat doporučeně na zaměstnavatele, i v případě, že ji "nepřebere", platí u této formy doručování, že písemnost zaměstnance je doručena, jakmile se dostane do sféry zaměstnavatelovy dispozice. Tedy ve chvíli, kdy je zásilka předána. Tím zároveň získáte nárok na odstupné po dobu výpovědní doby - běžně tedy dva měsíce.
Citovat
0 #261 IVETA 2021-01-30 23:23
Dobrý den, jsem zaměstnána jako šéfkuchařka. Vzhledem k vládním nařízení, je provozovna uzavřena. Zaměstnavatel mi neposlal výplatu za měsíc prosinec 2020. Pokud mi výplata nepřijde do 15.2.2021 mohu 16.2.2021 se zaměstnavatelem okamžitě ukončit pracovní poměr? Momentálně jsem v DPN. Chtěla jsem PP rozvázat dohodou, což mi zaměstnavatel neumožnil. Zajímá mě. když výpověď pošlu poštou, od kdy je platná? Vím, že zaměstnavatel nepřebírá poštu. Byla by platná, když ji zašlu emailem a poštou? Jde mi o to, aby byl můj pracovní poměr ukončen co nejdříve. Mohu po zaměstnavateli požadovat dvouměsíční odstupné? Děkuji za informace
Citovat
0 #260 Pracomat.cz 2020-11-26 15:23
Cituji Andrea Matoušková:
Zdravím..Můj pracovní poměr u tohoto zaměstnavatele trvá 8.let.2013 ...


Dobrý den Andreo,

trochu se v tom ztrácím. Od 25.5. pracujete pro zaměstnavatele, ale oficiálně vám dal pracovní smlouvu od 1.10. a od tohoto data vám začíná zkušební doba? A v rámci této zkušební doby s vámi zaměstnavatel ukončil pracovní poměr? Samozřejmě ukončení pracovního poměru je ode dne, od kterého vám zaměstnavatel tuto informaci předá. Soudit se s ním nejspíš můžete, ale prvně bych doporučil probrat celou situaci s právníkem, ať může posoudit celý kontext.
Citovat
0 #259 Andrea Matoušková 2020-11-25 01:40
Zdravím..Můj pracovní poměr u tohoto zaměstnavatele trvá 8.let.2013 smlouva na rok, dobu určitou, poté prodloužená a sjednána na neurčitou, pak změněna na DPC,kterou jsem v 1 fázi pandemie,a uzavírání provozu 12.3.2020 podepsala výpověď dohodou,zaměstnavatel mi doporucil ÚP jako nejlepší danou možnost s příslibem opětovného prijmuti. 25.5.2020 mě okamžitě vzal nazpět. Smlouvu vystavil k 1.10.2020 a v ní 3.mesicni zkušební dobu,základě které mě v II. Fázi pandemie vyhodil, když jsem požadovala náhradu mzdy. Výpověď mi přišla 13.11.2020 ale Dana k datu 2.11.2020 je neplatná? Můžu se s ním soudit?
Citovat
0 #258 Pracomat.cz 2020-11-01 08:56
Cituji renata:
Dobrý den rada bych se zeptala co mam delat 9.11.2020 mi konci rodicovsky prispevek ktery pobyram az do 4 let ...


Dobrý den Renato,

v první řadě bych doporučoval kontaktovat zaměstnavatele, ať zná vaši situaci. Co se týče nároku na nemocenskou / mateřskou, tak ji máte právě do čtyř let věku svého prvního dítěte. Pokud jste na rizikovém těhotenství, měla byste tedy mít na podporu ze strany státu.
Citovat
0 #257 renata 2020-10-31 22:12
Dobrý den rada bych se zeptala co mam delat 9.11.2020 mi konci rodicovsky prispevek ktery pobyram az do 4 let ditete. Mam smlouvu na dobu neurcitou ale se zemestnavatelem jsem po skonceni rodicovske dovolene z duvodu neznalosti nebyla v kontaktu. Zadnou vypoved ani dohodu o ukonceni pracovniho pomeru jsem nepodepisovala ani mi nebyla dorucena postou. Jsem momentalne znovu těhotná mam rizikove tehu a nevim zda mam narok na nemocenskou nebo se mam jit rovnou prihlasit na urad prace . Vubec netusim co a jak mam v takovem pripade delat a kam jit abych nezustala uplne bez financnich prostredku termin porodu mam zacatkem brezna 2021 a nedovedu si predstavit jak bych dopadla byt do te doby bez financnich prostredku.
Citovat
0 #256 Pracomat.cz 2020-10-21 13:41
Cituji Karel:
Děkuji za odpověď, bohužel se jedná o úřad s rozšířenou působností...


Dobrý den Karle,

čekal jsem menšího soukromého zaměstnavatele, a nikoliv stát. O to je tato zkušenost více zarážející. Nicméně přeji, ať to s "kolem štěstí" dopadne dobře a platový výměr dostanete k Vaší spokojenosti.
Citovat
0 #255 Karel 2020-10-20 21:01
Děkuji za odpověď, bohužel se jedná o úřad s rozšířenou působností, a to mne víc a víc udivuje, co všechno je dnes možné, je dvacet dní od mého nástupu a ještě nemám platový výměr, takže pořád nevím za kolik celý měsíc pracuji, je to jako s kolem štěstí, na konci měsíce se asi budu divit ještě více jako dnes. Prý mají známé na sociálce, tak tam můžou zavolat, když budu souhlasit a nechají si to poslat.

Cituji Pracomat.cz:
Cituji Karel:
Mnohokrát Vám děkuji za potvrzení toho, co jsem předpokládal. Bohužel ....


Dobrý den Karle,

jak jsem psal, zákonný nárok na toto chování nemá. Ale chápu, že litera zákona a reálná praxe (zejména u menších zaměstnavatelů), jsou často dvě velmi odlišné věci.

Cituji Pracomat.cz:
Cituji Karel:
Mnohokrát Vám děkuji za potvrzení toho, co jsem předpokládal. Bohužel ....


Dobrý den Karle,

jak jsem psal, zákonný nárok na toto chování nemá. Ale chápu, že litera zákona a reálná praxe (zejména u menších zaměstnavatelů), jsou často dvě velmi odlišné věci.
Citovat
0 #254 Pracomat.cz 2020-10-10 10:25
Cituji Karel:
Mnohokrát Vám děkuji za potvrzení toho, co jsem předpokládal. Bohužel ....


Dobrý den Karle,

jak jsem psal, zákonný nárok na toto chování nemá. Ale chápu, že litera zákona a reálná praxe (zejména u menších zaměstnavatelů), jsou často dvě velmi odlišné věci.
Citovat
0 #253 Karel 2020-10-09 20:01
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Karel:
Dobrý večer,
při nástupu do nového zaměstnání chtějí po ....


Dobrý den Karle,

zaměstnavatel ho po vás nemá právo nárokovat (respektive požadovat může, ale nejste nuceni mu ho vydat). Praxi můžete doložit i čestným prohlášením.

Cituji Pracomat.cz:
Cituji Karel:
Dobrý večer,
při nástupu do nového zaměstnání chtějí po ....


Dobrý den Karle,

zaměstnavatel ho po vás nemá právo nárokovat (respektive požadovat může, ale nejste nuceni mu ho vydat). Praxi můžete doložit i čestným prohlášením.


Mnohokrát Vám děkuji za potvrzení toho, co jsem předpokládal. Bohužel zaměstanvatel dělá nenápadný nátlak, že se musí předkládat tento osobní liat důchodového pojištění nebo doložit kopie zápočtových listů, z let 1979 a dále, to se v té době odevzdával zápočtový list při nástupu do nového zaměstnání. Připadá mi to diskriminační, co se dnes všechno může požadovat.
Citovat
0 #252 Pracomat.cz 2020-10-08 21:19
Cituji Karel:
Dobrý večer,
při nástupu do nového zaměstnání chtějí po ....


Dobrý den Karle,

zaměstnavatel ho po vás nemá právo nárokovat (respektive požadovat může, ale nejste nuceni mu ho vydat). Praxi můžete doložit i čestným prohlášením.
Citovat
0 #251 Karel 2020-10-08 20:45
Dobrý večer,
při nástupu do nového zaměstnání chtějí po mně k uvedené předchozí praxi čestným prohlášením, že musím ještě doložit buď zápočtové listy od minulých zaměstnavatelů za dobu cca 40 let práce nebo prý musím doložit informativní zápočtový list důchodového pojištění, který zasílá OSSZ. Zápočtový list posledního zaměstnavatele jsem doložil. Má na to zaměstnavatel právní nárok? Mám sepsanou pracovní smlouvu a platový výměr mi prý udělají až doložím uvedenou praxi. Díky za odpověď. Karel
Citovat
0 #250 Pracomat.cz 2020-10-02 13:55
Cituji Simona:
Dobrý den. Pracuji jako uklizečka 3roky na dobu neurčitou s tím že mám pracovní dobu od 8hod do14hod...


Dobrý den Simono,

z toho co píšete, tak pokud bude zaměstnavatel chtít najít nedokonalosti na vaší docházce (bez ohledu na fakt), že jste se tak domluvili, tak je najde. Nevím, zda už vám v průběhu času dal nějakou výtku, ale v praxi k výpovědi dojít může. Osobně bych doporučoval se se zaměstnavatelem domluvit, vysvětlit mu situaci a zdárně pokračovat dál v pracovním poměru (pokud chcete). Určitě neházejte flintu do žita ještě před schůzkou a nepočítejte automaticky s výpovědí.
Citovat
0 #249 Simona 2020-10-02 12:35
Dobrý den. Pracuji jako uklizečka 3roky na dobu neurčitou s tím že mám pracovní dobu od 8hod do14hod. Se zaměstnavatelem bylo ústně dohodnuto že kdyz si svoji práci uděláme dříve, tak můžeme domů. Jenže tenhle rok jsem byla hodně doma skrz uavření škol na začátku roku a momentálně jsem doma zas skrz covid. Měli jsme postupně s dětmi karantenu, takže z toho byli 3 týdny - paragraf a neschopenka. V pondělí mám jít už do práce ale zaměstnavatel mi oznámil, že do práce nejdu ale že mám dojít na kancelář. Doslechl jsem se, že mi chce dát hodinovou výpověď za nedodržování pracovní doby. Může to udělat? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #248 Kateřina 2020-08-21 09:26
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Kateřina:


Dobrý večer,
ještě doplňující dotaz, existuje ochranná lhůta pro zaměstnavatele z důvodu, že jsem byla ve ...


Dobrý den Kateřino,

pokud podáte výpověď vy jako zaměstnanec, tak pracovní poměr končí uplynutím výpovědní lhůty bez ohledu na vaši pracovní neschopnost. A zaměstnavatel nemá možnost toto ovlivnit. 

Cituji Pracomat.cz:
Cituji Kateřina:


Dobrý večer,
ještě doplňující dotaz, existuje ochranná lhůta pro zaměstnavatele z důvodu, že jsem byla ve ...


Dobrý den Kateřino,
pokud podáte výpověď vy jako zaměstnanec, tak pracovní poměr končí uplynutím výpovědní lhůty bez ohledu na vaši pracovní neschopnost. A zaměstnavatel nemá možnost toto ovlivnit. 


Dobrý den,
mnohokrát Vám děkuji za odpověď, dnes už bývalá kolegyně mne trochu poplašila.
Přeji ať se vše daří...
Citovat
0 #247 Pracomat.cz 2020-08-20 21:17
Cituji Kateřina:


Dobrý večer,
ještě doplňující dotaz, existuje ochranná lhůta pro zaměstnavatele z důvodu, že jsem byla ve ...


Dobrý den Kateřino,

pokud podáte výpověď vy jako zaměstnanec, tak pracovní poměr končí uplynutím výpovědní lhůty bez ohledu na vaši pracovní neschopnost. A zaměstnavatel nemá možnost toto ovlivnit. 
Citovat
0 #246 Kateřina 2020-08-20 19:42
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Kateřina:
Dobrý den, dala jsem výpověď jako zaměstnanec v měsíci červnu...


Dobrý den Kateřino,

nemůže. Výpovědní lhůta se prodlužuje jen při výpovědi ze strany zaměstnavatele (a za předpokladu, že na prodloužení zaměstnanec trvá).

Cituji Pracomat.cz:
Cituji Kateřina:
Dobrý den, dala jsem výpověď jako zaměstnanec v měsíci červnu...


Dobrý den Kateřino,
nemůže. Výpovědní lhůta se prodlužuje jen při výpovědi ze strany zaměstnavatele (a za předpokladu, že na prodloužení zaměstnanec trvá).


Dobrý večer,
ještě doplňující dotaz, existuje ochranná lhůta pro zaměstnavatele z důvodu, že jsem byla ve výpovědní lhůtě v pracovní neschopnosti? Může zaměstnavatel mít nějaký důvod kvůli této nemocenské pracovní poměr k 31.8.2020 neukončit?
Citovat
0 #245 Pracomat.cz 2020-08-13 14:42
Cituji Honza:
Dobrý den, děkuji za odpověď. Pro mě by bylo ideální kdyby jsem ....


Dobrý den Honzo,

pořád mi přijde že je nejlepší to se zaměstnavatelem řešit dohodou a když nevyjde, podat do konce srpna výpověď - kvůli uplynutí výpovědní lhůty jak píšete. Budoucí pracovní smlouva platí jak pro vás, tak i pro zaměstnavatele. To zda je vám schopen "dělat nějaké naschvály", dokáže nejlépe ze své zkušenosti sám.
Citovat
0 #244 Honza 2020-08-13 11:45
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Honza:
Dobrý den, prosím vás mám specifickou situaci. Jsem zaměstnán na soukromé škole jako učitel. Smlouva mi ....


Dobrý den Honzo,

jak asi víte, nejsnadnějším způsobem je dohoda se zaměstnavatelem. Pokud na ni nepřistoupí, máte dvě možnosti. Buď nenastoupit ve sjednaný den do práce, protože v případě, že vám v nástupu nebrání žádná překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy podle § 34 odst. 3 ZP odstoupit. (když nenastoupíte). Ale otázkou je zda odstoupí, když předtím nebyl ochotný k dohodě. Krajní možnost je nástup a následná výpověď, ale tam pochopitelně vstupuje do hry výpovědní lhůta.


Dobrý den, děkuji za odpověď. Pro mě by bylo ideální kdyby jsem dal výpověď teď a 2 měsíce (září, říjen) by mi trvala výpovědní lhůta. Nastoupit v zahraničí totiž chci až v listopadu. Byla by takáto možnost reálná? Nebo by tam bylo riziko že by zaměstnavatel mohl odstoupit od smlouvy a byl bych od 1.9. bez práce?
Jednoduše bych chtěl bych ještě až do konce října ideálně zaměstnaný abych nemusel na úřad práce.
Ďekuji
Citovat
0 #243 Pracomat.cz 2020-08-13 08:03
Cituji Honza:
Dobrý den, prosím vás mám specifickou situaci. Jsem zaměstnán na soukromé škole jako učitel. Smlouva mi ....


Dobrý den Honzo,

jak asi víte, nejsnadnějším způsobem je dohoda se zaměstnavatelem. Pokud na ni nepřistoupí, máte dvě možnosti. Buď nenastoupit ve sjednaný den do práce, protože v případě, že vám v nástupu nebrání žádná překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy podle § 34 odst. 3 ZP odstoupit. (když nenastoupíte). Ale otázkou je zda odstoupí, když předtím nebyl ochotný k dohodě. Krajní možnost je nástup a následná výpověď, ale tam pochopitelně vstupuje do hry výpovědní lhůta.
Citovat
0 #242 Honza 2020-08-12 18:20
Dobrý den, prosím vás mám specifickou situaci. Jsem zaměstnán na soukromé škole jako učitel. Smlouva mi končí 31.8.20 ale už mám podepsanou novou na nový šk. rok od 1.9.20 na rok. Chtěl bych dát výpověď a jít pracovat do zahraničí na zimní sezónu. Když dám výpověď koncem srpna, počítají se 2 měsíce, takže září a do konce října i navzdory tomu že nová smlouva začíná až v září? Nebo se to bude muset počítat až od října do konce listopadu?
Ptám se na situaci, kdyby nebylo možné se domluvit se zaměstnavatelem.
Citovat
0 #241 Pracomat.cz 2020-08-10 19:00
Cituji Dana:
Dobrý den prosím Vás chtěla bych ....


Dobrý den Dano,

nárok na odstupné závisí na tom, zda jsou vaše zdravotní omezení (kvůli kterým máte nárok na invalidní důchod) důsledkem výkonu práce nebo nikoliv. Pokud jsou důsledkem práce tak nárok na odstupné je, pokud ne, tak nárok na odstupné není.
Citovat
0 #240 Dana 2020-08-10 17:13
Dobrý den prosím Vás chtěla bych se zeptat, dostala jsem částečný invalidní důchod třídy 3 s omezením na 70%.Budou mi dávat výpověď z práce protože kvůli omezení nemůžu vykonávat práci. Chtěla bych se zeptat jestli mám nárok na odstupné od zaměstnavatele. Moc děkuji.
Citovat
0 #239 Pracomat.cz 2020-08-06 17:14
Cituji Kateřina:
Dobrý den, dala jsem výpověď jako zaměstnanec v měsíci červnu...


Dobrý den Kateřino,

nemůže. Výpovědní lhůta se prodlužuje jen při výpovědi ze strany zaměstnavatele (a za předpokladu, že na prodloužení zaměstnanec trvá).
Citovat
0 #238 Kateřina 2020-08-06 17:12
Dobrý den, dala jsem výpověď jako zaměstnanec v měsíci červnu, dvouměsíční výpovědní lhůta běží od 1.7. a končí 31.8.2020, nyní jsem však v pracovní neschopnosti, protože mám domluvený nástup do nové práce od 1.9.2020, kde na mne čekají, nemůže současný zaměstnavatel požadovat prodlužení výpovědní lhůty o dobu pracovní neschopnosti? Díky předem za odpověď.
Citovat
0 #237 Pracomat.cz 2020-07-31 08:52
Cituji Marti:
Dobrý den,10.7.jsem byl na dvanácti hodinové směne v práci,dostal jsem ustní ....


Dobrý den,

ústní výpověd nemá žádný význam, zákoník práce vyžaduje písemnou podobu. Neznám přesný důvod výpovědi, ale dát výpověď během pracovní neschopnosti lze jen ve velmi omezeném počtu situací.

Musím přiznat, že mě mate uvedení zkušební doby. To jste ještě teď ve zkušební době? Pokud ano, o výpověď se v pravém smyslu nejedná, ale jde o ukončení pracovního poměru ve zkušební době. To nemůže zaměstnavatel ukončit pracovní poměr prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti, poté již může kdykoliv.
Citovat
0 #236 Marti 2020-07-31 08:00
Dobrý den,10.7.jsem byl na dvanácti hodinové směne v práci,dostal jsem ustní výpověd, kterou jsem si měl převzít v jiné kanceláři, a to k 12.7.. A od 11.7.jsem byl na neschopence do 24.7. ted mi dali výpověd k 12.7.můžou,nebo jsem byl 11.7.ve zkušební době a ochrané lhůtě 14 dnů kdy zaměstnavatel mi nemůže dát výpověd a to až den 15. Na kontrole u odborného lékaře na chirurgické ambulanci a to 28.7. kde mě ještě doporučili krátkodobou neschopnost.
Citovat
0 #235 Pracomat.cz 2020-07-29 15:59
Cituji Ondřej:
Dobrý den,
zaměstnavatel mi dal výpověď k 31.12.2020 s tím, že bych měl ...


Dobrý den Ondřeji,

nejsem si jistý, zda správně rozumím otázce. Vy máte aktuálně na stole nabídku výpovědi k 31.12.2020 se zákonným odstupným, nebo dohodu o ukončení pracovního poměru, kde je odstupné nabízeno větší? Pokud jsou pro vás ostatní podmínky dohody v pořádku a chcete v zaměstnání skončit, nijak vás tato dohoda u dalšího zaměstnavatele neznevýhodňuje. 
Citovat
0 #234 Ondřej 2020-07-29 13:40
Dobrý den,
zaměstnavatel mi dal výpověď k 31.12.2020 s tím, že bych měl nárok na větší odstupné, pokud podepíši "dohodu". Pokud si najdu práci, bude tato dohoda nějakou překážkou?
Citovat
0 #233 Pracomat.cz 2020-07-19 20:47
Cituji Pavel Kameník:
Dobrý den, mohu dát výpověď svému zaměstnavateli i když jsem v pracovní neschopnosti ? Podotýkám, że neschopenka není z důvodu pracovního úrazu. Děkuji za odpověď, Pavel Kameník.


Dobrý den Pavle,

ano můžete. Zaměstnanec může výpověď podat i během pracovní neschopnosti, i bez uvedení důvodu.
Citovat
0 #232 Pavel Kameník 2020-07-19 19:52
Dobrý den, mohu dát výpověď svému zaměstnavateli i když jsem v pracovní neschopnosti ? Podotýkám, że neschopenka není z důvodu pracovního úrazu. Děkuji za odpověď, Pavel Kameník.
Citovat
0 #231 Pracomat.cz 2020-07-10 15:18
Cituji Daniel:
Dobrý den mám takoví menší dotaz. Dostal jsem výpověd ze zaměstnání podle §52 písm. c)...


Dobrý den Danieli,

z toho co popisujete tam vidím tři možnosti: buď zaměstnavatel hledá důvody pro závažné porušení pracovních povinností a prostor pro ukončení pracovního poměru bez odstupného, za druhé nižší odstupné (to se počítá z průměrné mzdy za ukončené čtvrtletí, tedy duben až červen - extra vám ho nesníží )nebo si na vás nadřízený "jen vylévá zlost". Co se snížení mzdy, nevím zda máte část jako variabilní a pak je to možné (pokud jsou k tomu naplněny důvody - nižší výkon, osobní hodnocení). Pokud je částka fixní, pak vám zaměstnavatel nemůže výplatu snižovat. Co se týče řešení situace, máte možnost se obrátit na inspektorát práce a podat stížnost. To zda vám to za to stojí (půjde o běh na delší trať) nechám na vás - nechci vás v tom nijak ovlivňovat.
Citovat
0 #230 Daniel 2020-07-09 23:03
Dobrý den mám takoví menší dotaz. Dostal jsem výpověd ze zaměstnání podle §52 písm. c). Mám dvouměsíční výpovědní lhůtu, 3 měsíční odstupné. V práci dělám co se dá kde je co zapotřebí. Což s tím nemám problém, ale od té doby co jsem dostal výpověd mě nestále někdo špehuje a sleduje co dělám jak dělám a to cca nonstop po celý den. Došlo to už tak daleko že např dnes jsem si potřeboval odskočit na WC a vedoucí si mě hned podal že nic nedělám někde se zašívám a to např dnes nebylo jen toto. Řekl bych že se snaží najít cokoliv na tom co dělám a že už to začíná hraničit se šikanou. Dále jsem dnes dostal výplatu nebo spíš žold, jinak se tomu ani říkat nedá.. z dřívějších cca 24tis - 30 tis sem obdržel 17tis a to za klasicky odpracovaný měsic. Vím že je tam to odstupné a to se vypočitává dle průměru. No jelikož mě takto stáhli na platu znamená to že i to odstupné pújde dolu..
Múj dotaz abych to shrnul je zda má zaměstnavatel právo mě takto stáhnout na ohodnocení a popř co s tím můžu dělat?
Děkuji za odpověd.
Citovat
0 #229 Pracomat.cz 2020-06-24 20:20
Cituji Jiří Glet:
Dobrý den. Může dostat zaměstnanec na nemocenské výpověď, když firma z ...obrý den Jiří,

zaměstnavatel vám v ochranné době (během nemoci) může dát výpověď pouze v případě, že dojde ke zrušení nebo stěhování zaměstnavatele či jeho části. Omezení poptávky za této situace není důvodem pro výpověď v dané situaci.
Citovat
0 #228 Pracomat.cz 2020-06-24 20:14
Cituji Renata:
Děkuji za odpověď ještě bych se chtěla zeptat jestli se s tím dá něco dělat nebo jako zaměstnavatel má na to právo děkuji za odpověď.


Dobrý den Renato, 

takové chování je v rozporu se zákoníkem prácem a pokud s ním zaměstnavatel nechce přestat, máte právo oznámit to na inspektorát práce - www.suip.cz/
Citovat
0 #227 Jiří Glet 2020-06-24 13:32
Dobrý den. Může dostat zaměstnanec na nemocenské výpověď, když firma z důvodu zakázkovosti omezuje výrobu? (ruší směny, snižuje počty zaměstnanců). Děkuji
Citovat
0 #226 Renata 2020-06-24 07:23
Děkuji za odpověď ještě bych se chtěla zeptat jestli se s tím dá něco dělat nebo jako zaměstnavatel má na to právo děkuji za odpověď.
Citovat
0 #225 Pracomat.cz 2020-06-23 21:11
Cituji Renata:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli zaměstnavatel může nařídit všechny soboty v měsíci,jako ...


Dobrý den Renato,

v pořádku není fakt, že vám zaměstnavatel každou sobotu nařizuje jako pracovní, ani fakt, že je proplácí po půl roce.
Citovat
0 #224 Pracomat.cz 2020-06-23 21:04
Cituji Šárka:
Dobrý den,chci se optat,když dá výpověď zaměstnanec a platí ...


Dobrý den Šárko,

pokud zaměstnanec oznámí zaměstnavateli že netrvá na prodloužení, tak se neprodlužuje.
Citovat
+1 #223 Šárka 2020-06-23 10:44
Dobrý den,chci se optat,když dá výpověď zaměstnanec a platí dvouměsíční výp.lhůta a poté zaměstnanec nastoupí na nemocenskou,platí ta lhůta 2měsíce nebo se prodlužuje jako ze strany zaměstnavatele.Děkuji
Citovat
+1 #222 Renata 2020-06-23 07:54
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli zaměstnavatel může nařídit všechny soboty v měsíci,jako pracovní, placené je nemáme zaplatí nám jen příplatek za sobotu ale hodiny už ne ty se předvádějí do dalšího měsíce a proplací nám je jednou za půl roku
děkuji za odpověď.
Citovat
0 #221 Pracomat.cz 2020-06-18 19:50
Cituji Jiří:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na možnosti výpovědi ze strany ...


Dobrý den Jiří,

odpověď na váš dotaz se skrývá v § 52 f) ZP, následujícím znění:

nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,

Jak vidíte, tak definice je poměrně obecná (konkrétně lhůta na odstranění nedostatků), ale znamená to, že můžete dostat vytýkací dopis, poté čas na nápravu a poté hrozí i ukončení pracovního poměru výpovědí.
Citovat
0 #220 Jiří 2020-06-18 19:05
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na možnosti výpovědi ze strany zaměstnavatele v mém, poněkud specifickém případě.
Před rokem jsem (u zaměstnavatele, kdy budu již 3 roky) měnil tým, v týmu jsem do konce minulého roku vykonával práci, ve které jsem s provedením práce neměl žádné problémy. Od ledna se ale díky změnám změnila i má náplň práce, takže sice dělám na stejné pozici, ale díky mým zkušenostem a náročnostem úkonů nejsem schopen práci 100% vykonávat a mám z toho problémy. Sám jsem v situaci, kdy bych raději dělal náplň odpovídající mým zkušenostem, ale to mi umožněno není. Bylo mi řečeno, že pokud se situace nezmění, jedna z možností bude výpověď. Zajímá mě, zda mě může zaměstnavatel propustit bez odstupného, popř. mi předat "vytýkací dopis" z toho důvodu, že práci nejsem schopen vykonávat a poté mě propustit.
Děkuji, Jiří.
Citovat
0 #219 Pracomat.cz 2020-06-18 16:00
Cituji Marie:
Dobry den,

od rijna 2019 jsem na materske dovolene a z duvodu koronaviru se spolecnost rozhodla zavrit cast pobocky v Praze a dostala jsem ...


Dobrý den Marie,

za situace, že se část zaměstnavatele ruší skutečně můžete dostat výpověď i na mateřské dovolené. Nejste chráněna proti výpovědi, ale máte pochopitelně nárok na odstupné.
Citovat
0 #218 Pracomat.cz 2020-06-18 15:53
Cituji Alice:
Dobrý den,zaměstnavatel mi chce dát výpověď dle par.52 odst c), kde je 2 měsíční výpovědní lhůta...


Dobrý den Alice,

zaměstnavatel může přeřadit zaměstnance na jinou práci pouze při výpovědi podle par.52 odst f nebo g. Což není váš případ.
Citovat
0 #217 Marie 2020-06-18 08:14
Dobry den,

od rijna 2019 jsem na materske dovolene a z duvodu koronaviru se spolecnost rozhodla zavrit cast pobocky v Praze a dostala jsem vyhazov. Mam smlouvu na dobu neurcitou.
Pry nejsem chranena zakonem, kdyz se cast zamestnavatele rusi.
To plati i v pripade, kdyz jina cast zustava? Opravdu neni zamestnavatel povinen mi pracovni misto zachovat, kdyz v oblasti, kde mam vykon prace zustava jine oddeleni?

Dekuji za odpoved.
Citovat
0 #216 Alice 2020-06-17 22:43
Dobrý den,zaměstnavatel mi chce dát výpověď dle par.52 odst c), kde je 2 měsíční výpovědní lhůta. Po tuto dobu mne chce přeřadit na jinou práci (pomocná síla v kuchyni). Smlouvu mám jako servírka. Je toto dle ZP možné? Děkuji za odpověď!
Citovat
+1 #215 Pracomat.cz 2020-06-16 13:24
Cituji Zuzana:
Hezký den, od 1.4.2020 jsem začala pracovat v jisté firmě. Smlouvu mám na rok s tříměsíční zkušební lhůtou.....


Dobrý den Zuzano,

je to tak, že Zaměstnavatel nemůže zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti. Poté ho ukončit může  bez ohledu na to jaký je váš zdravotní stav. Zaměstnavatel tak může klidně zaměstnat někoho nového a poté co uplyne 14 dní vaší pracovní neschopnosti (nebo když se vrátíte do práce), tak s vámi může pracovní poměr ukončit. Jediné co mu v tom může bránit jsou interní předpisy, či omezení na počet zaměstnanců. To jak se v této situace zachováte je na vás. I pokud ukončíte zkušební dobu sama, nemocenskou budete pobírat nadále.
Citovat
0 #214 Zuzana 2020-06-16 09:24
Hezký den, od 1.4.2020 jsem začala pracovat v jisté firmě. Smlouvu mám na rok s tříměsíční zkušební lhůtou. Chci ukončit pracovní poměr v této zkušební lhůtě k 30.6. 2020, nezvládám práci fyzicky. Bohužel, od 12.6. jsem na nemocenské a nejspíš na ni budu delší dobu. Zaměstnavatel ví, že chci ukončit pracovní poměr, ze se do práce už nevrátím, nutí mě ukončit nemocenskou, tvrdí, že po tu dobu, co budu marodit, nemůže místo mě zaměstnat někoho jiného a kolegyně budou muset pracovat za mě. Firma bude mít podstav zaměstnanců. Je to pravda? Jak to vlastně je? Děkuji za informaci.
Citovat
0 #213 Pracomat.cz 2020-06-12 19:03
Cituji Václav:

Někde jsem četl že pokud jsem na nemocenské nemůžu dostat výpověď. Ale pokud na nemocenskou odejdu až tehdy když už běží výpovědní lhůta, pak pr. poměr skončí dnem výpovědi, a pokud budu pokračovat v nemoci, nemocenskou mi nemá kdo platit?


Dobrý den Václave,

z vašeho předchozí popisu jsem pochopil, že jste dostal výpověď a nebyl jste v pracovní neschopnosti. Nebo je to jinak? Zákaz výpovědi v pracovní neschopnosti skutečně platí (až na pár vyjímek typu zániku zaměstnavatele, či porušení kázně zaměstnance). Nicméně se vztahuje na čas podání výpovědi. Tedy pokud jste v pracovní neschopnosti, nemůžete obvykle dostat výpověd. Když dostanete výpověď, a poté jste v pracovní neschopnosti, tak výpověď platí dál. Jen se prodlužuej výpovědní doba (pokud tomu tak chcete). Tzn. pracovní poměr nekončí původně zamýšleným datem konce výpovědní doby - pokud jste nemocný. Jste nadále na nemocenské a zaměstnancem společnosti.
Citovat
0 #212 Václav 2020-06-12 13:56
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Václav:
Dobrý den, podepsal jsem výpověď z organizačních důvodů...


Dobrý den Václave,

chápu to správně, že jste dostal výpověď z organizačních důvodů? V takovém případě, by se výpovědní doba prodlužovalo o dobu nemoci. Můžete však zaměstnavateli oznámit (písemně), že na prodloužení výpovědní lhůty netrváte a pracovní poměr může skončit ke konci výpovědní lhůty.

Někde jsem četl že pokud jsem na nemocenské nemůžu dostat výpověď. Ale pokud na nemocenskou odejdu až tehdy když už běží výpovědní lhůta, pak pr. poměr skončí dnem výpovědi, a pokud budu pokračovat v nemoci, nemocenskou mi nemá kdo platit?
Citovat
0 #211 Pracomat.cz 2020-06-12 13:17
Cituji Václav:
Dobrý den, podepsal jsem výpověď z organizačních důvodů...


Dobrý den Václave,

chápu to správně, že jste dostal výpověď z organizačních důvodů? V takovém případě, by se výpovědní doba prodlužovalo o dobu nemoci. Můžete však zaměstnavateli oznámit (písemně), že na prodloužení výpovědní lhůty netrváte a pracovní poměr může skončit ke konci výpovědní lhůty.
Citovat
0 #210 Václav 2020-06-12 13:00
Dobrý den, podepsal jsem výpověď z organizačních důvodů. Pracovní poměr skončí 30.6. Pokud např. 25.6. půjdu na nemocenskou, bude prac. poměr trvat až do konce nemoci nebo skončí 30.6.? A pokud skončí bude mi zaměstnavatel platit celých 14 dnů nemoci nebo jen těch zbývajících 5 do konce pr. poměru?
Citovat
0 #209 Pracomat.cz 2020-06-10 17:29
Cituji Jana:
Dobry den, prosim o radu. Jsem v pracovni neschopnosti zpusobene vyhorenim po dlouhodobe psychicke ....


Dobrý den Jano,

výpověď podaná zaměstnance je platná i v pracovní neschopnosti. Výpovědní lhůta začíná běžet po doručení výpovědi (respektive od začátku následujícíh měsíce) a váš pracovní poměr skončí po uplynutí výpovědní doby. Pokud jde o dovolenou, tak záleží zda budete po čas výpovědní doby v pracovní neschopnosti. Pokud ano, zaměstnavatel vám nemůže nařídit dovolenou a musí ji proplatit. Pokud v pracovní neschopnosti nebudete, může vám zaměstnavatel dovolenou nařídit v rámci výpovědní doby.
Citovat
0 #208 Jana 2020-06-10 17:21
Dobry den, prosim o radu. Jsem v pracovni neschopnosti zpusobene vyhorenim po dlouhodobe psychicke sikane zamestnavetele. Chci dat vypoved v dobe neschopnosti tak, abych se nemusela vracet ani na dva mesice vypovedni lhuty, protoze to jednoduse nezvladnu. Zaroven mam narok asi na 5 tydnu dovolene (vcetne prevodu z lonska). Jak o ni neprijit? Musi mi ji zamestnavatel proplatit, nebo ji muzu vycerpat vramci vypovedni lhuty? Predchozim kolegum, kteri davali vypoved, dovolena "propadala".
Dekuji za odpoved.
Citovat
0 #207 Pracomat.cz 2020-06-05 15:44
Cituji Dana:
Dobrý den, mám děti 5 a 12 let. Nyni jsem byla na ošetrovnem důvod koronavirus...


Dobrý den Dano,

výpověď můžete jako zaměstnanec dát i bez udání důvodu, jeho uvedení je povinností jen při výpovědi ze strany zaměstnavatele.
Citovat
+1 #206 Dana 2020-06-05 15:03
Dobrý den, mám děti 5 a 12 let. Nyni jsem byla na ošetrovnem důvod koronavirus. Nemám tedy narok na dovolenou. Tudíž nemáme o prázdninách jak zajistit děti. Mohu dát výpověď dohodou z duvodu péče o dítě? Děkuji za odpověď Dana.
Citovat
0 #205 Pracomat.cz 2020-05-29 12:13
Cituji Pavel:


Dobrý den, vespolečnosti A pracovat stále budu ale na snížený úvazek 7,5 hodiny týdně. Tedy v A i B, v poměru 20 a 80.

Děkuji


Dobrý den Pavle,

pokud je ono rozdělení a závazek zápočtení odpracované dobry ve firmě A v případě ukončení poměru součástí nové pracovní smlouvy se společností B, tak bych se ničeho neobával. Zvlášť pokud máte se zaměstnavatelem dobré vztahy / zkušenosti.
Citovat
0 #204 Pavel 2020-05-29 07:21
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Pavel:
Dobrý den,
Pracuji pro společnost A, která je dceřinou společností B. Nyní mě ....


Dobrý den Pavle,

nejsem si jistý že to chápu správně. Ve společnosti A tedy již pracovat nebudete? Jen v B a v rámci toho dojde ke snížení úvazku? Nebo bude pracovat v A i B, v poměru 20 a 80 %?


Dobrý den, vespolečnosti A pracovat stále budu ale na snížený úvazek 7,5 hodiny týdně. Tedy v A i B, v poměru 20 a 80.

Děkuji
Citovat
0 #203 Pracomat.cz 2020-05-29 07:01
Cituji Pavel:
Dobrý den,
Pracuji pro společnost A, která je dceřinou společností B. Nyní mě ....


Dobrý den Pavle,

nejsem si jistý že to chápu správně. Ve společnosti A tedy již pracovat nebudete? Jen v B a v rámci toho dojde ke snížení úvazku? Nebo bude pracovat v A i B, v poměru 20 a 80 %?
Citovat
0 #202 Pavel 2020-05-28 23:02
Dobrý den,
Pracuji pro společnost A, která je dceřinou společností B. Nyní mě zaměstavatel přesouvá z A do B, na stejnou pozici, pod novou smlouvou a smlouvu původní redukuje na zkrácený úvazek, poměr 80:20. Formou prohlášení mi garantuje zápočtení odpracované dobry ve firmě A v případě ukončení poměru výpovědí.
Existují nějaká rizika spojená s tímto rozdělením 80 na 20 procent?

Děkuji
Citovat
0 #201 Pracomat.cz 2020-05-28 14:40
Cituji Pavlina:
Dobrý den, pokud je výpovědi jako důvod zrušení pozice Mistra....


Dobrý den Pavlíno,

jen pro ověření, že to chápu správně. Ve firmě byla zrušena pracovní pozice pro nadbytečnost a na tu stejnou pozici byl hned nabrán někdo jiný? To by v pořádku nebylo. Pokud však byl nový člověk nabrán "na (minimálně papírově) jiný druh práce, pak s tím mnoho dělat nemůžete. Teoreticky máte možnost prokázat, že nový člověk vykonává stejnouo práci jako jehoo předchůdce, ale v praxi je to poměrně obtížné.
Citovat
0 #200 Pavlina 2020-05-28 12:27
Dobrý den, pokud je výpovědi jako důvod zrušení pozice Mistra, je možné tuto pozici nahradit hned někým jiným a stávající mistr je ve výpovědní lhůtě na 60 %? Pokud ne je možné se nějak bránit? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #199 Pracomat.cz 2020-05-25 22:17
Cituji Hloušková Irena:
Dobrý den, mám dotaz, nastoupila jsem v polovině listopadu ...


Dobrý den Ireno,

platí, že po uplynutí prvních 14 kalendářních dní nemoci zaměstnance ve zkušební době může zaměstnavatel zrušit pracovní poměr zaměstnance bez omezení. Pokud jste oznámení o zrušení pracovního poměru nedostala je to chyba zaměstnavatele. Nicméně se obávám, že i v takovém případě vám oznámení o ukončení pracovního poměru oznámí "nyní" a ukončení pracovního vztahu dojde tak jak tak.
Citovat
0 #198 Hloušková Irena 2020-05-25 11:25
Dobrý den, mám dotaz, nastoupila jsem v polovině listopadu do práce pod agenturu a od 23.11 jsem šla na neschopenku se zády, nyní jsem se chtěla vrátit po ukončené neschopence, od 1.6,a bylo mi řečeno že jsem ve zkušební době dostala výpověď kterou jsem neobdržel, mohu se nějak bránit?
Citovat
0 #197 Pracomat.cz 2020-05-11 17:25
Cituji Kuběnová:
Dobrý den,
končí mi rodičovská dovolená, zaměstnavatel zrušil obchod v mém ....


Dobrý den,

pokud máte v pracovní smlouvě výkon práce pouze v původním městě, tak novou pozici přijmout nemusíte. Výpověď rozhodně sama nedávejte.
Citovat
0 #196 Pracomat.cz 2020-05-11 17:23
Cituji Martin:
Dobrý den,

Můj dotaz zněl do kdy nám zaměstnavatel musí onu výpověď ....


Dobrý den Martine,

pokud vám zaměstnavatel písemnou výpověď nepředal osobně, tak výpověď není platná a neběží vám výpovědní lhůta. Písemná forma výpovědi je u výpovědi dané zaměstnavatelem povinná. To zda ji předá osobně či pošle poštou na její platnost nemá zásadní vliv.
Citovat
0 #195 Martin 2020-05-11 17:02
Dobrý den,

Můj dotaz zněl do kdy nám zaměstnavatel musí onu výpověď poslat poštou? Výpovědní lhůta mi běží od 1.5 do konce června.

Jde mi o to že u sebe nemám žádný doklad o tom že jsem dostal výpověď.

Děkuji za odpověď
Citovat
0 #194 Kuběnová 2020-05-11 14:15
Dobrý den,
končí mi rodičovská dovolená, zaměstnavatel zrušil obchod v mém městě a přesunul se do města jiného. Nabídl mi práci v tom vzdáleném městě. Musím tu práci přijmout. Nechci dát výpověď sama, nedal by mi odstupné.
Děkuji za odpověď,

Kuběnová
Citovat
0 #193 Pracomat.cz 2020-05-11 13:28
Cituji Martin:
Dobrý den, chtel bych se zeptat, 7.4 jsme meli v praci schuzi ....


Dobrý den Martine,

pokud vám zaměstnavatel předal výpověď na oné schůzi (výpověd se nemusí podepisovat, tu jen berete na vědomí), pak je z pohledu zákoníku práce vše v pořádku. Pravděpodobně na schůzi bylo více lidí a zaměstnavatel má tudíž o předání výpovědi svědectví.
Citovat
0 #192 Martin 2020-05-11 11:07
Dobrý den, chtel bych se zeptat, 7.4 jsme meli v praci schuzi kdy nam byla ukázana výpověď a my jsme ji kvuli natlaku odmitli podepsat a tudiz i prevzat. Pry nam bezi od 1.5.2020- 2 mesicni vypovedni lhuta. Muj dotaz je: Do kdy nam musi zamestnavatel poslat vypoved postou? Prtz je 11.5 a my nemame zadny papir v ruce. Děkuji
Citovat
0 #191 Pracomat.cz 2020-05-04 08:08
Cituji Pavlína:
Dobrý den, je možné , pokud dá zaměstnavatel výpověd z důvodu ...


Dobrý den Pavlíno,

pokud existuje (a existoval již před výpovědí) objektivní důvod proč je zaměstnanec na překážce doma s 60 % mzdy, tak může výpovědní lhůtu strávit doma s 60 %. Výše odstupného se počítá z průměrné mzdy za předchozí ukončené čtvrtletí. V současnosti by to bylo za leden až březen 2020.
Citovat
0 #190 Pavlína 2020-05-03 19:17
Dobrý den, je možné , pokud dá zaměstnavatel výpověd z důvodu organizačních změn, aby 2 měsíční výpovědní doba byla na 60% , a jaké odstupné náleží zaměstnanci : je to průměrný měsíční plat za poslední 3 měsíce nebo poslední kalendářní rok. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #189 Pracomat.cz 2020-04-30 17:23
Cituji Jaruna:
Dobrý den, prosím o radu. Zaměstnavatel se chystá pronajmout zařízení kde pracuji a všechny zaměstnance kteří tam pracují chce převést k novému nájemci. Nejdříve nám slí..


Dobrý den Jaruno,

zaměstnavatel nemůže dát "výpověď dohodou". V situaci jakou popisujete, lze řešit třemi způsoby:

1) převedení k novému zaměstnavateli za stávajících podmínek smlouvy - de facto se pro vás nic nemění
2) výpověď ze strany zaměstnavatele - klasická výpovědní lhůta + nárok na odstupné
3) dohodnete se se zaměstnavatelem na ukončení pracovní smlouvy dohodou - jaké budou podmínky dohody je na vás, ale zaměstnavatel vás do ní nemůže nutit. Je to dobrovolné z vaší strany

Takže doporučuji čekat. Buď budete převedeni k novému zaměstnavateli, nebo dostatenete výpověď i odstupným.
Citovat
+1 #188 Pracomat.cz 2020-04-16 07:51
Cituji Monika:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda nyní v době krizového stavu mohu jako zdravotník pracující v nemocnici podat výpověď ze zaměstnání? Mohou mi ji zamítnout? Děkuji


Dobrý den Moniko,

nejsem si vědom ničeho, co by vám v podání výpovědi měl bránit. Nicméně i v tomto případě bude platit zákonná výpovědní lhůta.
Citovat
0 #187 Monika 2020-04-15 18:58
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda nyní v době krizového stavu mohu jako zdravotník pracující v nemocnici podat výpověď ze zaměstnání? Mohou mi ji zamítnout? Děkuji
Citovat
+1 #186 Pracomat.cz 2020-04-08 14:30
Cituji Adam:
Dobrý den, s ohledem na situaci Korona viru bude naše firma snižovat stavy...


Dobrý den Adame,

nejsnadnější mi přijde podepsat s firmou dohodu o ukončení pracovního poměru, která by měla stejné náležitosti jako výpověď - datum ukončení poměru a odstupné. Navíc ji lze uzavřít i během ošetřovného.
Citovat
-1 #185 Adam 2020-04-07 15:51
Dobrý den, s ohledem na situaci Korona viru bude naše firma snižovat stavy, já Jsem momentálně na ošetřovném dětí kvůli uzavřeným školám, dostal jsem výpověď pro nadbytečnost, kteroukoliv jsem ovšem kvůli ošetřovnému nepodepsal, protoze by to bylo legislativně špatně. Nicméně mám zájem výpověď podepsat aby mi již nyní běžela výpovědní lhůta ( nemám zájem aby se můj pracovní poměr kvůli ošetřovnému prodlužoval) mohu tuto výpověď v souladu s ustanovením §52 písm. C zákona 262/2006 Sb.
podepsat již nyní?
Děkuji mnohokrát za případnou odpověď A. Č
Citovat
0 #184 Pracomat.cz 2020-04-03 18:06
Cituji Markéta:
Dobrý den, manžel dnes podal ukončení pracovního poměru ...


Dobrý den Markéto, 

buď odezvdat přede svědky (důvěryhodnými), nebo raději poslat doporučeně s potvrzením o doručení.
Citovat
0 #183 Markéta 2020-04-03 16:59
Dobrý den, manžel dnes podal ukončení pracovního poměru ve zkušební době a donesl jí majiteli firmy pro kterou pracoval, ten i přestože seděl naproti němu mu jí odmítl převzít. Jak dále postupovat, prosím?
Citovat
0 #182 Pracomat.cz 2020-03-30 17:09
Cituji Ivana:
Dobrý den, firma mela 3 kamiony. V lednu 2020 vzala do pronajmu ctvrty a přijala ridice srbske narodnosti. 19.3.2020 rozhodla o organizacnich zmenach a zrusila 1 misto ridice....


Dobrý den Ivano,

záleží jak je v pracovní smlouvě specifikována pracovní náplň pozie. Pokud byla u vaší pozice stejná, jako u nově vzniklé, pak důvod výpovědi nedává smysl a není právně v pořádku.
Citovat
0 #181 Ivana 2020-03-28 16:54
Dobrý den, firma mela 3 kamiony. V lednu 2020 vzala do pronajmu ctvrty a přijala ridice srbske narodnosti. 19.3.2020 rozhodla o organizacnich zmenach a zrusila 1 misto ridice. Nasledne 26.3.me byla dana vypoved pro nadbytecnost s tim,ze 2 mesice budu od 1.4. z duvodu zruseni pracovni pozice doma na prumerne mzde a musim predat kamion Srbovi(levnejsi pracovni sila). Mam prac.smlouvu od 18.1.2018 na neurcito. Muzee takto propustit,i kdyz ma zamestnance be zkusebni dobe? Dekuji za odpoved.I
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]