Oddíl 1: Výpověď

§ 50

 • (1) Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží.
 • (2) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52.
 • (3) Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
 • (4) Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.
 • (5) Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.

§ 51

 • (1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce, s výjimkou vyplývající z § 51a. Výpovědní doba smí být prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být písemná.
 • (2) Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 51a, § 53 odst. 2, § 54 písm. c) a § 63.

§ 51a

Byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, platí, že pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

Oddíl 2: Výpověď daná zaměstnavatelem

§ 52

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

 • a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 • b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
 • c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
 • d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
 • e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
 • f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
 • g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
 • h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

Oddíl 3: Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem

§ 53

 • (1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
  • a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,
  • b) při výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto druhů vojenské činné služby, až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto druhů vojenské činné služby,
  • c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce,
  • d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,
  • e) v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci,
  • f) v době, kdy zaměstnanec poskytuje dlouhodobou péči v případech podle § 41a a 41c zákona o nemocenském pojištění se souhlasem zaměstnavatele podle § 191a, v době, kdy ošetřuje dítě mladší než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a v době, kdy pečuje o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění.
 • (2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

§ 54

Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci

 • a) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b); to neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána,
 • b) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. b); to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
 • c) z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou; byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou),
 • d) pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci [§ 52 písm. g)] nebo porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a zvlášť hrubým způsobem [§ 52 písm. h)]; to neplatí, jde-li o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou, nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Předchozí stránka

Další stránka

Komentáře  

+1 #89 Pracomat.cz 2018-12-01 19:02
Cituji Libor:
Dobrý den, mám dotaz ohledne skutečného dne ukončení prac. smlouvy....


Dobrý den Libore,

pokud byla výpověď podána a doručena do konce listopadu (z vašeho popisu se zdá že ano), tak výpovědní lhůta začíná plynout od prvního prosince a končí k poslednímu lednu.
Citovat
0 #88 Viktor 2018-11-30 18:37
Dobrý den, pokud máte ve výpovědi paragraf 52 c), na žádnou jinou možnost nepřistupujte. V tomto případě vám totiž náleží odstupné viz. zákoník práce + odstupné dle kolektivní smlouvy (jestliže je ve vaší firmě zakotveno).


Cituji Petr:
Dobrý den,

v červnu 2018 mi byla udělena výpověd v kontraktu na dobu neurčitou, s důvodem nadbytečnosti - paragraf 52 c).

Během dvouměsíční výpovědní doby jsem měl poslední měsíc(srpen) dva týdny neplaceného volna.

Nyní jsem již v jiném zaměstnání a předešlí zaměstnavatel mě zkontaktoval s tím že by chtěl přepsat výpověď na dohodu - že je to prý pro obě strany "výhodnější" :).

v dohodě o rozvazání pracovního poměru je uvedeno

"Důvodem rozvázání pracovního poměru dohodou jsou organizační změny ve společnosti"

VS

ve výpovědi jenž jsem obdržel v červnu 2018 mám uvedený jak paragraf tak přímo důvod tzn 52 -C- nadbytečnost.

Jedná se o z jeho strany o snahu o vyhnutí se placení odstupného které mi náleží podle výpovědi? Stačí když je v dohodě uvedeno jako důvod pouze "organizační změny" a bere se to jako akvizice pro vyplacení odostupného nebo je nutné aby byl přímo v dohodě napsát přesné odstavec z paragrafu 52 aby se placení odstupného nevyhnul ? Jiný důvod mě nenapadá zvlášť když mi Zaměstnavatel píše 3-4 dny před lhůtou na výplatu.

Děkuji, dohodu samozřejmě nebude podepisovat zvlášťe retrospektivně, pouze mě zajímá proč to zaměstnavatel vyžaduje a celkem naléhal aby to bylo co nejdříve.

Krasný zbytek dne.

Petr
Citovat
0 #87 Libor 2018-11-30 15:14
Dobrý den, mám dotaz ohledne skutečného dne ukončení prac. smlouvy.
Výpověd podaná ke dni 30.11 odevzdaná zaměstnavateli dne 16.11 skončí dnem uvedeném na výpovědi nebo tímto dnem začíná 2 měsíční výpovědní lhůta?
Citovat
0 #86 Pracomat.cz 2018-11-26 21:24
Cituji Marika Solčaniová:
Dobrý den,chci se zeptat.Chtěla jsem dát výpověd kterou jsem dala do kanceláře,ale výpověd měla být k 31.10....


Dobrý den Mariko,

v případě, že došlo k odvolání výpovědi, tak platí vaše původní pracovní smlouva, včetně doby trávní její platnosti. Pokud výpověd akceptoval, tak běží výpovědní lhůta a po ní pracovní poměr končí. Jiné řešení není v souladu se zákoníkem práce.
Citovat
0 #85 Marika Solčaniová 2018-11-26 17:25
Dobrý den,chci se zeptat.Chtěla jsem dát výpověd kterou jsem dala do kanceláře,ale výpověd měla být k 31.10.Chtěla jsem si jí dát původně sama zaměstnavateli.Jenže po týdnu jsem se rozhodla že výpověd nedám a že jí mají zničit.Tím jsem to měla za vyřízené.Bohužel mi tu výpověd za mými zády stejně podali když jsem byla marod.Rychle jsem podala odvolání výpovědi,ale zaměstnavatel mi vzkázal že jí tedy bere,ale od nového roku dostanu pouze smlouvu do 30.4.2019.Nic víc mi nevysvětlil k tomu.Že odvolání bere mi písemně nedal.Tak ted nevím co mám dělat.Zda když veme odvolání zda mi stále platí původní prac.smlouva a nebo má právo mi udělat toto.Předem moc děkuji za vaši odpověd i radu
Citovat
0 #84 Pracomat.cz 2018-11-01 08:38
Cituji Vladimíra:
Hezký den, budeme předkládat jako firma zaměstnanci dodatek k pracovní smlouvě ...


Dobrý den Vladimíro,

rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem samozřejmě můžete, ale důvodem pro to nemůže být fakt, že odmítá podepsat dodatek k pracovní smlouvě. Pracovní smlouva je dobrovolným souhlasem obou stran spolupracovat za ve smlouvě daných podmínek. Takže za této situace spíše organizační změny a nadbytečnost. Samozřejmě musíte podle zákona vyplatit zaměstnanci odstupné.
Citovat
0 #83 Vladimíra 2018-11-01 08:16
Hezký den, budeme předkládat jako firma zaměstnanci dodatek k pracovní smlouvě (zkrácený prac.pomě na 3 dny v týdnu),ve kterém stanovujeme přesně pracovní dny a pracovní hodiny. Pokud zaměstnanec odmítne podepsat tento dodatek, jak můžeme postupovat? Můžeme sním rozvázat pracovní poměr? Vřele děkuji za odpověď
Citovat
0 #82 Pracomat.cz 2018-10-05 18:07
Cituji Tereza:
Dobrý den, mám dotaz.
Chci odejít ze zaměstnání, poslala jsem do formy ....


Dobrý den Terezo,

pokud jste se skutečně dohodli na ukončení pracovního poměru dohodou, tak k prodloužení výpovědní lhůty při nemoci nedochází. Ta by se týkala jen klasické výpovědi.
Citovat
0 #81 Tereza 2018-10-04 16:52
Dobrý den, mám dotaz.
Chci odejít ze zaměstnání, poslala jsem do formy dohodu o rozvázání pracovního poměru se zkráceni výpovědní lhůty z dvou měsíců na jeden.Jelikoz se to v práci nedalo vydržet šla jsem do pracovní neschopnosti od prvního dne začátkem výpovědní lhůty.
Poté jsem byla zaměstnavatelem informována, ze o tu dobu co budu marodit mi prodlouží výpovědní lhůtu.
Je to možné?Maji na to právo, kdyz mi byla schválena jen polovina výpovědní lhůty?Dekuji
Citovat
+1 #80 Pracomat.cz 2018-10-03 09:25
Cituji Stella:
Dobrý den, skoncila jsem v práci standartní 2 měsíční výpovědní lhůtou....


Dobrý den Stello,

záleží co tím myslíte, rovnou smlouvu na dobu neurčitou? Pokud máte s bývalým zaměstnavatelem dobré vztahy, tak určitě půjde domluvit hodně. Nicméně ze zákona žádné nároky nečekejte.
Citovat
0 #79 Stella 2018-10-03 02:22
Dobrý den, skoncila jsem v práci standartní 2 měsíční výpovědní lhůtou. V nové práci jsem pár dní, zajímalo by mě, jestli když bych se vrátila do předešlého zaměstnání, zda by šlo nějak navázat na předešlou smlouvu, nebo už bych musela začít opět "znovu"? Předem, děkuji za odpověď.
Citovat
0 #78 Pracomat.cz 2018-09-23 16:39
Cituji Jakub:
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat zda-li mohu dát výpověď zaměstnavateli a zároveň odejít na pracovní neschopnost.....


Dobrý den Jakube,

pokud podáte výpověď vy a v průběhu výpovědní lhůty budete nemocen, tak se výpovědní lhůta o nemoc neprodlužuje.
Citovat
0 #77 Jakub 2018-09-23 15:20
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat zda-li mohu dát výpověď zaměstnavateli a zároveň odejít na pracovní neschopnost.Bude výpovědní doba pozastavena nebo poběží stále.Důvod me výpovědi je ten ze muj zaměstnavatel porušuje zákoník prace delam i 16hodin denne bez přestávky.Nadale nuceni do práce kdyz mam horečky atd...Zároveň mi priznava minimální mzdu.Je na me vyvíjen psychický nátlak.Zaměstnavatel mi vyhrožoval ze pokud podám výpověď nedostanu vyplatu celé dva mesice.Dekuji predem za odpověď.
Citovat
0 #76 Pracomat.cz 2018-09-21 09:07
Cituji Karel N.:
Dobrý den, mám dotaz, k 1.10. byla firma prodána jiné společnosti, která s námi nepočítá...


Dobrý den Karle,

v takovém případě se na vás vztahuje §51a, který zjednodušeně říká, že pracovní poměr skončí den před nabytím účinnosti přechodu práv na nového zaměstnavatele. V tomto případě tedy žádná výpovědní lhůta není.
Citovat
0 #75 Karel N. 2018-09-20 20:00
Dobrý den, mám dotaz, k 1.10. byla firma prodána jiné společnosti, která s námi nepočítá. Původní firma nám dává výpověď bez výpovědní lhůty. Máme nárok na odstupné ve výši 3 platů, jak jsem zjistil. Ale zajímalo by mě jestli nám musí proplatit i výpovědní lhůtu, která nebude probíhat. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #74 Pracomat.cz 2018-09-16 08:59
Cituji Petr:
Dobrý den,

v červnu 2018 mi byla udělena výpověd v kontraktu na dobu neurčitou, s důvodem nadbytečnosti - paragraf 52 c).

Během dvouměsíční výpovědní doby jsem měl poslední měsíc(srpen) dva týdny neplaceného volna.
....


Dobrý den Petře,

těžko hádat důvod úmyslů zaměstnavatele, odstupné (či jeho výše) to může i nemusí být. Můžete ho "získat" i za dohodu kvůli organizačním změnám, ale musí být výslovně uvedeno v dohodě o ukončení pracovního poměru. Z vaší strany je správný postup nic neměnit a nepodepisovat novou dohodu, původní výpověď je pro vás dostatečnou oporou pro získání odstupného.
Citovat
0 #73 Petr 2018-09-13 16:52
Dobrý den,

v červnu 2018 mi byla udělena výpověd v kontraktu na dobu neurčitou, s důvodem nadbytečnosti - paragraf 52 c).

Během dvouměsíční výpovědní doby jsem měl poslední měsíc(srpen) dva týdny neplaceného volna.

Nyní jsem již v jiném zaměstnání a předešlí zaměstnavatel mě zkontaktoval s tím že by chtěl přepsat výpověď na dohodu - že je to prý pro obě strany "výhodnější" :).

v dohodě o rozvazání pracovního poměru je uvedeno

"Důvodem rozvázání pracovního poměru dohodou jsou organizační změny ve společnosti"

VS

ve výpovědi jenž jsem obdržel v červnu 2018 mám uvedený jak paragraf tak přímo důvod tzn 52 -C- nadbytečnost.

Jedná se o z jeho strany o snahu o vyhnutí se placení odstupného které mi náleží podle výpovědi? Stačí když je v dohodě uvedeno jako důvod pouze "organizační změny" a bere se to jako akvizice pro vyplacení odostupného nebo je nutné aby byl přímo v dohodě napsát přesné odstavec z paragrafu 52 aby se placení odstupného nevyhnul ? Jiný důvod mě nenapadá zvlášť když mi Zaměstnavatel píše 3-4 dny před lhůtou na výplatu.

Děkuji, dohodu samozřejmě nebude podepisovat zvlášťe retrospektivně, pouze mě zajímá proč to zaměstnavatel vyžaduje a celkem naléhal aby to bylo co nejdříve.

Krasný zbytek dne.

Petr
Citovat
0 #72 Pracomat.cz 2018-09-11 16:27
Cituji Monika:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli můžu dát výpověď v době pracovní neschopnosti. Děkuji


Dobrý den Moniko,

ano, můžete podat výpověď i když jste v pracovní neschopnosti.
Citovat
0 #71 Monika 2018-09-11 16:20
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli můžu dát výpověď v době pracovní neschopnosti. Děkuji
Citovat
0 #70 Pracomat.cz 2018-09-10 16:54
Cituji Standa:
Dobrý den mohu dát výpověď zaměstnavateli ...


Dobrý den Stando,

výpověď můžete dát kdykoliv i bez udání důvodu. Samozřejmě při takovétmo porušování zákoníku práce je změna zaměstnání rozumnou volbou.
Citovat
0 #69 Standa 2018-09-10 14:47
Dobrý den mohu dát výpověď zaměstnavateli za dlouhodobě porušování zákoníku práce ?? Přesčasy 416 hodin bez souhlasu směny se dozvídáme že dne na den atd. Děkuji
Citovat
0 #68 Pracomat.cz 2018-09-10 10:23
Cituji Jurkovský Štěpán:
Dobrý den když jsem dal výpověd začel mi teror ...


Dobrý den Štěpáne,

i v takové vypjaté situaci bych zkusil se zaměstnavatelem či spolupracovníky promluvit, vysvětlit jim důvody svého odchodu a říct ji, že mají díky výpovědní době dostatek času získat náhradu. Pokud budou zatvrzelí, tak vám nezbývá než výpovědní dobu přetrpět. V případě, že čekáte podlé chování ze strany zaměstnavatele, pořizoval bych důkazy například o včasné docházce do zaměstnání.
Citovat
0 #67 Jurkovský Štěpán 2018-09-09 20:51
Dobrý den když jsem dal výpověd začel mi teror co bych mohl dělat bojím se že když nepřijdu tak by si mohli nárokovat ztráty děkuji
Citovat
0 #66 Pracomat.cz 2018-08-24 11:04
Cituji Marek Čížek:
Dobrý den, jsem zaměstnaný v jedné firmě přes dva roky, smlouvu mám na dobu určitou do roku 2021. ...


Dobrý den Martine,

nepodařilo se mi dohledat informace o možnosti "přeskočit" výpovědní lhůtu při nástupu k armádě. Doporučuji pro ověření kontaktovat přímo personální odbor Armády ČR- kariera.army.cz/ .
Citovat
0 #65 Marek Čížek 2018-08-23 10:29
Dobrý den, jsem zaměstnaný v jedné firmě přes dva roky, smlouvu mám na dobu určitou do roku 2021. Chystám se nastoupit k armádě ČR. Nástupní termín je 1.říjen. Mám tedy dotaz jestli má zaměstnavatel právo mi dát dvouměsíční výpovědní lhůtu. Zaslechl jsem že při nástupu k armádě lze ukončit pracovní poměr bez výpovědní lhůty. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #64 Pracomat.cz 2018-08-15 08:46
Cituji valentynka:
Dobrý den, jsem OZP 1.stupeň. Od r.2011 zaměstnaná na dobu neurčitou...


Dobrý den Valentýnko,

při výpovědi k 30.9. máte nárok na odstupné. Pokud budete chtít ukončit pracovní poměr na dohodu dříve, tak na něj nárok nemáte. To znamená, že pokud se na něm dohodnete, tak ho mít budete, ale zaměstnavatel není nucen vám ho dát. Takže buď musíte přesvědčit současného zaměstnavatele, ať je odstupné součástí dohody, nebo nového zaměstnavatele, že nastoupíte až od října. Samozřejmě, že pokud na odstupné netrváte, tak to nemusíte řešit. Za sebe si myslím, že by byla škoda odejít bez něj.
Citovat
+1 #63 valentynka 2018-08-14 22:28
Dobrý den, jsem OZP 1.stupeň. Od r.2011 zaměstnaná na dobu neurčitou. V r.2013 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou na kterou navázala další mateřská v r.2015. Ta by měla končit k 30.9.2018. Zaměstnavatel mi v prosinci zdělil, že semnou dál nepočítá - moje zástupkyně se zaučila a nemá malé děti. Domluva zněla výpověd + 3 měsíční odstupné. Nyní jsme si doslova ze dne na den našla novou práci, kde chtějí abych k 27.8.nastoupila. Volala jsem proto svému současnému zaměstnavateli, že bych výpověď chtěla sepsat již k 26.8. místo k 30.9. Zavolal mi s tím, že mám sepsat dohodu z mojí strany a na odstupné, že nemám nárok, protože nejdu na Úřad práce. Můžete mi prosím poradit na co mám nebo nemám nárok. Popřípadě jaký zvolit tiskopis k podání výpovědi. Děkuji
Citovat
0 #62 Pracomat.cz 2018-08-11 09:51
Cituji Michal:
Dobry den dnes jsem podal vypoved s vypovedni lhutou ...


Dobrý den Michale,

zaměstnavatel může okamžitě ukončit pracovní poměr z důvodů uvedených v §55 ZP (pracomat.cz/.../...). Z vašeho popisu to spíše vypadá na "mstu" ze strany zaměstnavatele. Pokud k okamžitému zrušení pracovního poměru nebyl právní důvod, můžete ho napadnout a obrátit se na státní úřad inspektorátu práce - www.suip.cz/.
Citovat
0 #61 Michal 2018-08-09 16:26
Dobry den dnes jsem podal vypoved s vypovedni lhutou 2 mesice kterou mi zamestnavatel podepsal. Cca o 4 hodiny dele mi blo dano okamzite zruseni pracovniho pomeru.muze to zamestnavatel?
Citovat
0 #60 Pracomat.cz 2018-07-25 12:09
Cituji David:
Dobrý den, jsem u dané společnosti čerstvě zaměstnán a do dnešního dne což je 24 dní po termínu, jsem nedostal smlouvu k podpisu...


Dobrý den Davide,

to je poměrně nešťastná situace. Vzhledem k tomu, že nemáte podepsanou pracovní smlouvu, tak je možné, že oficiálně pro zaměstnavatele vůbec nepracujete. Tím pádem se můžete obtížně domáhat i svých právem získaných peněz. Pokud vám zaměstnavatel nedá v blízké době smlouvu k podepsání (i když na tom budete trvat), tak bych si ověřil na české správě sociálního zabezpečení zda za vás odvádí pojištění. Pokud ano, tak oficiálně přiznal, že jste zaměstnán a máte vyšší šanci na získání svých peněz. Pokud neodvádí, tak jsou vaše vyhlídky těžší. Každopádně v dalším zaměstnáním doporučím si pohlídat podepsání pracovní smlouvy. Běžné je její podepsání v den nástupu.
Citovat
0 #59 David 2018-07-24 17:27
Dobrý den, jsem u dané společnosti čerstvě zaměstnán a do dnešního dne což je 24 dní po termínu, jsem nedostal smlouvu k podpisu. Včetně toho na smlouvě, jako v každé gastronomii je minimalka s tím že zbytek je vyplácen na ruku. Chci se poradit zda je to adekvátní důvod poměr ukončit. Mám ale srach že mi zaměstnavatel nevplatí odpracovaný čas, co s tím?
Citovat
+1 #58 Pracomat.cz 2018-07-23 08:49
Cituji Robert Pavlíček:
Dobrý den, dostal jsem výpověď pro nadbytečnost (byli jsme dva pracovníci a práce už byla jen pro jednoho) včetně odstupného ....


Dobrý den Roberte,

napadají mě dvě možnosti. Buď nechat výpovědní lhůtu doběhnout, nechat si vyplatit odstupné a poté uzavřít se zaměstnavatelem novou smlouvu. Ať už na zkrácený úvazek, či nějakou formu dohody. Další možností je výpověď zrušit a domluvit se na vyplacení odstupného ve formě "prémií/bonusů". Záleží na vaší důvěře v zaměstnavatele a na čem se s ním dohodnete.
Citovat
0 #57 Robert Pavlíček 2018-07-22 15:27
Dobrý den, dostal jsem výpověď pro nadbytečnost (byli jsme dva pracovníci a práce už byla jen pro jednoho) včetně odstupného ve výši 3 platů a od 1.7.-31.8.2018 mi běží výpovědní lhůta. Zbývající pracovník dal výpověď a zaměstnavatel mě oslovil se žádostí, abych se vrátil zpět na poloviční úvazek. Jak se mám zachovat, aby mi bylo vyplaceno odstupné a já se vrátil do zaměstnání na poloviční úvazek? Když podepíši zrušení výpovědi ve výpovědní lhůtě, mám nárok na poměrnou část odstupného nebo mám nechat tzv. dojet výpovědní lhůtu a teprve poté se vrátit? Nebo existuje možnost nějaké vzájemné dohody na částečném vyplacení odstupného? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #56 Pracomat.cz 2018-06-22 09:30
Cituji Jarmila:
Dobrý den podala jsem 2 měsíční výpověď a měla bych končit k 31.8....


Dobrý den Jarmilo,

nejrozumnější řešení je zkusit se stávajícím zaměstnavatelem domluvit na zrušení výpovědi a místo toho ukončit pracovní poměr dohodou k 31.7.2018. Pokud na toto nepřistoupí, tak máte dvě možnosti. Buď dodržet výpovědní lhůtu a nastoupit až k 1.9. nebo výpovědní lhůtu nedodržet. V takovém případě riskujete žalobu od zaměstnavatele za ušlý zisk, pro nedodržení výpovědní lhůty. Je to poměrně krajní případ, ale ta možnost tu je. Zvažte, zda vám to riziko za to stojí, případně se domluvte s novým zaměstnavatelem, že pokud by taková situace nastala, bude vám finančně nápomocen.
Citovat
0 #55 Jarmila 2018-06-21 19:28
Dobrý den podala jsem 2 měsíční výpověď a měla bych končit k 31.8.Nový zaměstnavatel chce abych nastoupila už 1.8.s tím že mu na nějakých áčkách nezáleží.Pokud nastoupím toho 1.8.budu mýt nějaký postich od bývalého zaměstnavatele ? Děkuji
Citovat
0 #54 Pracomat.cz 2018-06-19 15:29
Cituji Martin Fiala:
Dobrý den,

Mám takový dotaz. Kdy můžu podat výpověď kdyz mám ...


Dobrý den Martine,

výpověď můžete podat vždy, poté běží výpovědní lhůta. Alternativním způsobem je možnost domluvit se na ukončení pracovního poměru dohodou, to může být k libovolnému datu. Z dlouhodobého hlediska mi přijde rozumnější vyhnout se absencím, některý z budoucích zaměstnavatelů se o nich může dozvědět klidně skrze ústní podání. Pro hlubší vhled do problematiky neomluvených absencí doporučím tento článek: mzdovapraxe.cz/.../...
Citovat
0 #53 Martin Fiala 2018-06-19 14:39
Dobrý den,

Mám takový dotaz. Kdy můžu podat výpověď kdyz mám smlouvu na neurčitou dobu. A budu mít v druhých zaměstnáních problémy když bych měl 3 áčka a domluvil bych se s druhým zaměstnavatelem že nastoupil a jemu by to nevadilo ? A ještě mám dotaz mažou se vám po nějaké době áčka z práce nebo to
Máte někde zaznamenané ?? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #52 Pracomat.cz 2018-06-12 09:36
Cituji Jana:
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jak by tato skutečnost opravdu fungovala v reálu. Podám výpověd s 2 měsíční výpovědní lhůtou dejme tomu k datu 18.6 ale 17.6.bych nastoupila nemocenskou například se zlomeninou a byla bych v neschopnosti celé 2 měsíce.Běžela by dál moje výpovědní lhůta kterou jsem sama podala a bylo by možné po uschopnění ukončit pracovní poměr?Děkuji za odpověd


Dobrý den Jano,

pokud podáte výpověd sama, tak pracovní neschopnost nemá na konec výpovědní lhůty vliv. Takže pracovní poměr skončí, i když jste v neschopnosti.
Citovat
0 #51 Jana 2018-06-11 19:37
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jak by tato skutečnost opravdu fungovala v reálu. Podám výpověd s 2 měsíční výpovědní lhůtou dejme tomu k datu 18.6 ale 17.6.bych nastoupila nemocenskou například se zlomeninou a byla bych v neschopnosti celé 2 měsíce.Běžela by dál moje výpovědní lhůta kterou jsem sama podala a bylo by možné po uschopnění ukončit pracovní poměr?Děkuji za odpověd
Citovat
+1 #50 Pracomat.cz 2018-06-04 13:15
Cituji Josef:
Dobrý den,prosím o informaci jak postupovat :
Podal jsem výpověď dohodou k 31.5.218.z důvodů ...


Dobrý den Josefe,

v úvodu si dovolím upřesnit pár pojmů. Neexistuje nic jako výpověď dohodou. Buď můžete podat výpověď, kterou druhá strana nemusí schvalovat (jen výpověď akceptuje) a pak platí standardní délka výpovědní lhůty, nebo ukončíte pracovní poměr dohodou, kdy musí souhlasit obě strany a mohou se domluvit na podmínkách ukončení smlouvy.

Z vašeho popisu to chápu tak, že na dohodu nepřistoupili (na což mají právo) a po přijetí vaší výpovědi začla platit dvouměsíční výpovědní doba. Pokud to bylo skutečně takto, tak je to z pohledu právní správnosti v pořádku.
Citovat
0 #49 Josef 2018-06-04 12:59
Dobrý den,prosím o informaci jak postupovat :
Podal jsem výpověď dohodou k 31.5.218.z důvodů :arogantnim,neetického,nevhodného
Ponižujíciho chovánim firmy a nadsazenými výkony jako řidič dodávky do 3,5 t,kdy nemám ani přestávku k řádnemu odpočinku k mému výkonu který mi byl přidělen a snažil jsem vždy splnit což se z většinou dařilo,ale při čemž jsem měl také neúmyslné,nemilé události DN.osobně jsem podal do rukou personalisty tuto výpověď kterou mi arogantnim způsobem řekla nic a nemini se mi ani podepsat a přijmout výpověd dohodou rozumim tomu tak ( oboustranou ).Druhy den mi dali pisemnou vypověď k 2 měsíčni doby,
Děkuji. Tomaš
Citovat
0 #48 Pracomat.cz 2018-05-31 13:23
Cituji Marek Podlesný:
Dobrý den.Nastoupil jsem do zaměstnání 1.12.2018 na nemocenskou ...


Dobrý den Marku,

v případě nemoci se zkušební doba skutečně "pozastavuje" a proto vám ještě neskončila. Během nemoci ve zkušební době pro vás platí ochrana proti propuštěn í prvních 14 dní. Jelikož již tato doba uplynula, ta má zaměstnavatel právo s vámi pracovní poměr ukončit.
Citovat
0 #47 Marek Podlesný 2018-05-30 20:26
Dobrý den.Nastoupil jsem do zaměstnání 1.12.2018 na nemocenskou jsem šel 26.2.2018,která mi trvá dodnes-operace zápěstí.Zaměstnavatel mi ale poslal výpověď k 3.4.2018 s vysvětlením,že mi chyběli 2 dny do ukončení zkušební doby.Má na to právo? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #46 Pracomat.cz 2018-05-29 06:47
Cituji Petr:
Dobrý den,
kamarád musel pod nátlakem podepsat smlouvu s ..


Dobrý den Petře,

pokud je výpovědní lhůta stejně dlouhá pro zaměstnance i zaměstnavatele, tak může být delší než dva měsíce. Samozřejmě, to že zaměstnavatel nutí zaměstnance do podepsání takové smlouvy již v pořádku není.
Citovat
0 #45 Petr 2018-05-24 17:28
Dobrý den,
kamarád musel pod nátlakem podepsat smlouvu s výpovědní lhůtou na 6 měsíců. Je to u nás možné podle zákona?
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #44 Pracomat.cz 2018-05-09 19:47
Cituji Petra:
Dobrý den,mám prosbu,dala jsem v práci výpoved s 2 měsíční výpovědní lhůtou...


Dobrý den Petro,

pokud jste na neschopence tak po vás zaměstnavatel nemůže požadovat prodloužení výpovědní lhůty, jelikož jste výpověď podala sama. Teoreticky tedy můžete být nemocná po celou výpovědní lhůtu.
Citovat
-1 #43 Petra 2018-05-09 15:18
Dobrý den,mám prosbu,dala jsem v práci výpoved s 2 měsíční výpovědní lhůtou,bohužel jsem po podání výpovědi již dva týdny na neschopence,už se nechci zpět vracet,chtěla bych zůstat na neschopence až do konce vyp.lhuty,bude po mě zaměstnavatel vyžadovavat náhradu,kdyz budu po celou dobu v neschopnost,(psychická újma).Děkuji
Citovat
+1 #42 Pracomat.cz 2018-05-02 21:35
Cituji Veronika:
Dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli když marodite ...


Dobrý den Veroniko,

pokud dáte výpověď a jste během výpovědní doby na nemocenské, tak se o tuto dobu výpovědní doba neprodlužuje.
Citovat
+1 #41 Veronika 2018-05-02 16:21
Dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli když marodite a dala jsem výpověď se to vztahuje normálně do 2 měsíční výpovědní lhůty děkuji za odpověď Veronika
Citovat
0 #40 Pracomat.cz 2018-04-20 08:56
Cituji Alena:
Dobrý den, mám dotaz, momentálně jsem na rodičovské dovolené, která mi končí 15.5....


Dobrý den Aleno,

výpověď bez výpovědní lhůty možná není, ale můžete se zaměstnavatelem dohodnout na okamžitém ukončení pracovního poměru. Jak už je z názvu dohoda zřejmé, musí s ním zaměstnavatel souhlasit.
Citovat
0 #39 Pracomat.cz 2018-04-20 07:33
Cituji Jozef:
Dobrý den našel jsem si lépe placenou práci, a můj zaměstnavatel ...


Dobrý den Jozefe,

kromě dohody a dodržení výpovědní lhůty jsou tu už jen krajní možnosti, jako neodvádět práci kvalitně či přestat chodit do práce. Když pominu férovou stránku takového řešení, tak je zde i možnost, že vás zaměstnavatel může žalovat za ušlý zisk.
Citovat
0 #38 Jozef 2018-04-20 05:49
Dobrý den našel jsem si lépe placenou práci, a můj zaměstnavatel mě nutí dodržet dvouměsíčné výpovědní lhůtu. Ví že pracuji současně ve dvou zaměstnáních přesto nechce přistoupit na dohodu. V podstatě nemám den volný.Je nějaké řešení ? Děkuji Pepa
Citovat
+1 #37 Alena 2018-04-18 19:34
Dobrý den, mám dotaz, momentálně jsem na rodičovské dovolené, která mi končí 15.5.. Zaměstnavateli jsem oznámila návrat do práce, ale bohužel mě přeřadili do práce s jinou adresou než jsem měla před Mateřskou d.. S tím nesouhlasím a chtěla bych dát okamžitou výpověď bez dvouměsíční výpovědní lhůty. Mám strach, že mě zaměstnavatel požene do práce i tak z důvodu jisté pomsty. Jak mám prosím postupovat? Chtěla bych si najít jinou práci, ale s tím, že mohu nastoupit ihned a nečekat až mi skončí dvouměsíčí lhůta. Děkuji Alena
Citovat
0 #36 Pracomat.cz 2018-03-28 17:10
Cituji Jan:
Dobrý den, je možné aby zaměstnavatel nařídil změnu pracovní doby ve dvouměsíční výpovědní době?


Dobrý den Jane,

záleží zda máte pracovní dobu definovánu v pracovní smlouvě. Pokud ano, tak ji zaměstnavatel může změnit jen s vaším souhlasem. Pokud ne, tak vám ji změnit může.
Citovat
+1 #35 Jan 2018-03-28 17:01
Dobrý den, je možné aby zaměstnavatel nařídil změnu pracovní doby ve dvouměsíční výpovědní době?
Citovat
+1 #34 Pracomat.cz 2018-03-27 18:57
Cituji Jenyk:
Dobrý den,
mám dotaz ohledně výpovědi a to tak, že do nové ...


Dobrý den,

máte dvouměsíční výpovědní lhůtu, takže když podáte výpověď nyní, tak budete za dva měsíce bez práce. Lepší je pro vás s výpovědí počkat. Pozor na to, že výpovědní lhůta začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Takže při výpovědi 1.8. vám výpovědní lhůta poběží od září do října. Ideální je podat výpověď těsně před koncem měsíce.
Citovat
0 #33 Pracomat.cz 2018-03-27 18:52
Cituji Petr:
Dobrý den,

přemýšlím nad zasláním výpovědi zaměstnavateli...


Dobrý den Petře,

zaměstnává vás společnost, nikoli přímo její majitelka. Výpověď tedy posíláte na sídlo společnosti. Pokud ji pošlete do sídla firmy (doporučeně), tak i kdyby si ji nikdo nepřebral tak je podle tzv. fikce doručení, považována za doručenou. Výpověď zaměstnavatel neschvaluje, pouze ho o ní informujete. Samozřejmě je dobré majitelku informovat, ale není to nutná oficialita.
Citovat
0 #32 Petr 2018-03-27 13:43
Dobrý den,

přemýšlím nad zasláním výpovědi zaměstnavateli. Ve smlouvě mám společnost, firmu se sídlem mého zaměstnání. Majitelka je ale Ruska a žije v Rusku. Komunikuji s ní také e-mailem. Je právně v pořádku, aby výpověď byla brána jako doručená, zaslat ji na adresu firmy, i když se tu majitelka nezdržuje?
Pokud ji zašlu e-mailem, je prý potřeba elektronický podpis, který však nemá ona, ani já.
Je také možnost zaslat výpověď na účetní firmu, která zpracovává také naše smlouvy, ale je pro společnost pouze účetní firmou?

Děkuji
Citovat
0 #31 Jenyk 2018-03-27 01:49
Dobrý den,
mám dotaz ohledně výpovědi a to tak, že do nové práce mohu nastoupit k 1.10.2018. Zajímalo by mě, pokud podám výpověď nyní, tj. k 1.4.2018, jestli existuje jakási pro mě ochranná lhůta, ve které by mě zaměstnavatel nemohl propustit do skutečné dvou měsíční výpovědní lhůty? Nebo mám raději počkat do 1.8.2018?
Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #30 Pracomat.cz 2018-03-24 14:27
Cituji Alena Trojanová:
Dobrý den,
mám dotaz, zda je platná dohoda o ukončení prac.poměru ...


Dobrý den Aleno,

dohoda o ukončení pracovního poměru nemusí obsahovat důvod jeho rozvázání. Pokud je v ní uvedeno, že vůči vám nemá zaměstnavatel žádné závazky, ale přitom máte nárok na vybrání/proplacení dovolené, tak tuto dohodu nepodepisujte, dokud do ní zaměstnavatel nedoplní všechny závazky které vůči vám má.
Citovat
-1 #29 Alena Trojanová 2018-03-24 07:46
Dobrý den,
mám dotaz, zda je platná dohoda o ukončení prac.poměru zaměstnavatelem k 31.1.18. Pracuji u bezpeč.agentury, která k tomuto datu končí a přebírá ji jiná agentura. V dohodě není uveden důvod ukončení navíc je
tam napsáno, že zaměst. prohlašuje, že mimo výplaty za poslední měsíc nemá vůči zaměst. žádné další závazky. Neumožnil mi vybrat dovolenou za rok 2017 a alik.část za rok 2018. Je povinnen mi to dát dodohody, že midovolenou proplatí,když jsem ho o to požádala? Slíbil mi to pouze ústně.
Děkuji
Citovat
+1 #28 Pracomat.cz 2018-03-19 12:17
Cituji Lenka Galuszková:
Dobrýden,
k 30.3.2018 mi končí smlouva ...Dobrý den Lenko,

nemocenská bude dál pokračovat i po zániku pracovního poměru.
Citovat
0 #27 Lenka Galuszková 2018-03-19 11:33
Dobrýden,
k 30.3.2018 mi končí smlouva na dobu určitou. Od 15.1.2018 jsem na pracovní neschopnosti. Když mi automaticky zanikne pracovní smlouva, tak můžu dále pokračovat v nemocenské nebo mi ji musí lékař ukončit? Děkuji Lenka Galuszková
Citovat
0 #26 Pracomat.cz 2018-03-15 09:40
Cituji Martin:
Dobrý den, chci se prosim zeptat. Prišel jsem za vedoucim a navrhl, že chci odejít na jine oddělení. Po mém oznamení mi byl odebrán pracovní počítač za který odpovidam. (Bez udání důvodu ) Je na mě vyvíjen tlak ať podepíšu dohodu nebo ať prestoupim na jiné středisko, kde mi byla nove nabídnuta smlouva na dobu určitou 6 měsíců. Novou smlouvu podepsat nechci protože po 11 letech přecházet na novou smlouvu na dobu určitou nebudu.mimo to jsem byl prerazen na jine místo kde vykonavam práci.jak se mužů prosim bránit? Mám šanci vyhrát u soudu? Děkuji


Dobrý den Martine,

to co popisujete rozhodně není správné a férové chování ze strany zaměstnavatele. Situaci podle mého můžete řešit dvěma způsoby. Tím prvním je obejít svého nadřízeného a řešit to s někým vyšším. Pokud bude reakce z jejich strany stejná, tak máte možnost obrátit se na státní inspektorát práce - www.suip.cz/ . Šanci uspět u soudu máte, to jak velkou vám říct nedokážu. To byste musel probrat s právníkem a zasvětit ho do všech detailů. Na vašem místě bych zvažoval jiné zaměstnání. Momentálně je spousta firem co nabírá a mnoho z nich se ke svým lidem chová hezky.
Citovat
0 #25 Martin 2018-03-14 16:02
Dobrý den, chci se prosim zeptat. Prišel jsem za vedoucim a navrhl, že chci odejít na jine oddělení. Po mém oznamení mi byl odebrán pracovní počítač za který odpovidam. (Bez udání důvodu ) Je na mě vyvíjen tlak ať podepíšu dohodu nebo ať prestoupim na jiné středisko, kde mi byla nove nabídnuta smlouva na dobu určitou 6 měsíců. Novou smlouvu podepsat nechci protože po 11 letech přecházet na novou smlouvu na dobu určitou nebudu.mimo to jsem byl prerazen na jine místo kde vykonavam práci.jak se mužů prosim bránit? Mám šanci vyhrát u soudu? Děkuji
Citovat
0 #24 Pracomat.cz 2018-03-14 10:48
Cituji Lucie:
Dobrý den, chtěla bych se prosím pěkně informovat, zda mám ze zákona nárok na odstupné ...


Dobrý den Lucie,

i při době určité by při výpovědi ze strany zaměstnavatele měl být nárok na odstupné. Pokud pracovní poměr trval méně než jeden rok, tak je odstupné ve výši jednoho měsíčního platu.
Citovat
0 #23 Lucie 2018-03-14 10:35
Dobrý den, chtěla bych se prosím pěkně informovat, zda mám ze zákona nárok na odstupné, když sem zaměstnavateli kývla na rozvázání pracovního poměru. (HPP jsem měla na dobu určitou do 31.12.2018, výpověď jsem dostala po 2 odpracovaných měsicích, bez jakéhékoliv udání důvodu, vytykajicího dopisu, atd. Navíc sem byla přinucena dohodu podepsat pod vyhružkou, že pokud vypověď nepodepíšu nevyplatí mi ani mzdu za mesic unor), takže jsem se zalekla a dohodu podepsala. Teď když si ji zpětně pročítám nemám tam o odstupném nic napsáné, tak jsem se chtěla zeptat , zda mam právo zaměstnavatele o odstupné žádat. Děkuji předem za Vaší odpověď.
Citovat
0 #22 Pracomat.cz 2018-03-08 14:36
Cituji Hana:
Dobrý den, prosím o radu.Měla jsem pracovní smlouvu na dobu určitou, která mi skončila k 32.12.2017. Po zaměstnavateli jsem již několikrát chtěla novou smlouvu a stále ji nemám. Zaměstnaná u něho jsem stále, mzdu mi také dává, ale našla jsem si práci jinou a chci dát výpověď.Platí i pro mě dvouměsíční výpovědní lhůta? Děkuji


Dobrý den Hano,

tím že vám zaměstnavatel stále dává práci a mzdu, tak smlouva přešla automaticky na smlouvu na dobu neurčitou. Proto budete mít výpovědní lhůtu. Druhou možností je se zaměstanavatelem zpětně domluvit další smlouvu na dobu určitou, tj. od 1.1.2018 do doby kdy chcete ukončit pracovní poměr (třeba konec března).
Citovat
0 #21 Hana 2018-03-08 14:20
Dobrý den, prosím o radu.Měla jsem pracovní smlouvu na dobu určitou, která mi skončila k 32.12.2017. Po zaměstnavateli jsem již několikrát chtěla novou smlouvu a stále ji nemám. Zaměstnaná u něho jsem stále, mzdu mi také dává, ale našla jsem si práci jinou a chci dát výpověď.Platí i pro mě dvouměsíční výpovědní lhůta? Děkuji
Citovat
0 #20 Pracomat.cz 2018-03-06 16:15
Cituji Radek:
Dobrý den,
Zaměstnavatel mě nutí podepsat jakysy kodex, který já odmítam podepsat. Příjde mě jako zbytečnost, a spíše jak reklamní brožura než něco co bych mu měl podepisovat.
Takže mistr mě řekl že tam nadále asi nebudu moct pracovat, a dnes mě poslal zprávu že jse mám dostavit na "kobereček" na vedenní firmy.
a) mají právo mě po 12-ti letech práce zato propustit
b) jak dlouhá je v mém případě výpovědní doba a výše odstupného?
Děkuji předem za rady


Dobrý den Radku,

nevím co je přesně obsahem a kodexu, ale zaměstnavatel vás může těžko propustit jen kvůli jeho nepodepsání. Na druhou stranu asi tušíte, že záminka se dá najít vždy. Výpovědní doba je obvykle dva měsíce (její délka je v pracovní smlouvě a počet odpracovaných let na ni nemá vliv) a odstupné je po takové době ze zákona minimálně tři měsíční platy (teoreticky vám mohou dát i více, ale zákonný důvod k tomu zaměstnavatel nemá).
Citovat
0 #19 Radek 2018-03-06 14:55
Dobrý den,
Zaměstnavatel mě nutí podepsat jakysy kodex, který já odmítam podepsat. Příjde mě jako zbytečnost, a spíše jak reklamní brožura než něco co bych mu měl podepisovat.
Takže mistr mě řekl že tam nadále asi nebudu moct pracovat, a dnes mě poslal zprávu že jse mám dostavit na "kobereček" na vedenní firmy.
a) mají právo mě po 12-ti letech práce zato propustit
b) jak dlouhá je v mém případě výpovědní doba a výše odstupného?
Děkuji předem za rady
Citovat
0 #18 Pracomat.cz 2018-02-26 09:20
Cituji Marie:
Dobrý den,prosím o radu a chtěla bych se zeptat, zdali mám nárok na odstupné?,když zaměstnavatel zavírá svojí prodejnu a nabídl mi jinou práci, a já ze zdravotních důvodů a zdůvodu dojíždění nemůžu tuto práci přijmout, ale musím ji odmítnout


Dobrý den Marie,

pokud na základě zdravotního posudku nemůžete nabídnutou práci vykonávat, pak si myslím, že na odstupné máte nárok.
Citovat
0 #17 Marie 2018-02-26 08:51
Dobrý den,prosím o radu a chtěla bych se zeptat, zdali mám nárok na odstupné?,když zaměstnavatel zavírá svojí prodejnu a nabídl mi jinou práci, a já ze zdravotních důvodů a zdůvodu dojíždění nemůžu tuto práci přijmout, ale musím ji odmítnout
Citovat
0 #16 Pracomat.cz 2018-02-19 15:56
Dobrý den Marie,

myslíte zkušební dobu (pojem záuční doba zákoník práce nezná)? Ta podle zákoníku trvá 3 měsíce a u vedoucích pracovníků šest měsíců. Za odpracovanou práci máte nárok na mzdu.
Citovat
0 #15 Marie 2018-02-16 12:35
Dobrý den. Existuje ještě záuční doba v novém zaměstnání! A jak dlouho trvá? Je možné že při zaučování firmy neplatí za dny,které si sami určí? To vlastně chodíte do práce zadarmo. Děkuji. Chaloupková Marei.
Citovat
0 #14 Pracomat.cz 2018-02-09 09:13
Dobrý den Danieli,

bohužel s některými lidmi je to jak se říká "za dobrotu na žebrotu". Z vaší strany se jednalo o naprosto korektní jednání, kterým jste chtěl zaměstnavateli ulehčit život a on zareagoval přesně opačně. Vyhození na paragraf přesto potřebuje svoje důvody a pokud jim je neumožníte (pozdní příchody do práce, neplnění pracovních povinností), tak se jim budou hledat těžko. Ale s hledáním nové práce bych příliš neváhal, už jen kvůli takovému chování.
Citovat
0 #13 Daniel 2018-02-08 19:11
Dobrý den,

prosím o radu. V dobrém úmyslu jsem zašel za mým vedoucím s informací, že si hledám jinou práci, aby se mohli na můj odchod připravit. Jiné zaměstnání zatím vyhlídnuté nemám. Bohužel mi vedoucí vyrazil dech s informací, že takového člověka ve firmě nechce. Řekl mi že mě také může vyhodit na "paragraf". Poradíte mi, jak se mám zachovat? Není to také od vedoucího protiprávní jednání?

Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu
Citovat
0 #12 Pracomat.cz 2018-02-02 12:51
Dobrý den Pavle,

když byla výpověď ze strany zaměstnance, tak k prodloužení výpovědní lhůty nedochází i když je v pracovní neschopnosti. Jeho pracovní poměr končí dnem uplynutí výpovědní lhůty.
Citovat
0 #11 Pavel Podruh 2018-02-02 10:47
Jsem zaměstnavatel.Zamestnanec dál řádnou výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou.Po měsíci odešel na pracovní neschopnost.V ní je stále, i když výpovědní lhůta skončila.
Kdy mohu ukončit jeho pracovní poměr?
Předem děkuji za odpověď.
Pavel Podruh
Citovat
0 #10 Pracomat.cz 2018-01-29 14:51
Dobrý den Marie,

zaúční dobou myslíte zkušební dobu? Pokud ano, tak ve zkušební době s vámi nemůže zaměstnavatel ukončit pracovní poměr po prvních 14 dní nemoci, poté již ano. Pokud tedy splnil tyto podmínky, je ukončení pracovního poměru platné. "Lístek na peníze" je ještě k rukám bývalého zaměstnavatele.
Citovat
0 #9 Pracomat.cz 2018-01-29 14:42
Dobrý den Václavo,

pokud ukončíte pracovní poměr dohodou, tak se výpovědní lhůta během nemoci neprodlužuje. K prodloužení dochází pouze v případě, že obdržíte výpověď ze strany zaměstnavatele. Také platí, že na úřadu práce se můžete registrovat až ve chvíli kdy jste práce schopna. Tedy ne během pracovní neschopnosti.
Citovat
0 #8 Vaclava 2018-01-29 14:30
Dobrý den,

chtěla bych se zpetat a poprosit o radu. Když se dohodnu se zaměstnavatelem na vypovědi ta vypovědní doba už mi běží a dozvím se , že mám nastoupit na operaci 26.2 a smlouva končí ke 28. 2. Bude mi tedy opravdu končit smlouva k 28.2 ,když jsem já sama rozvazala pracnovní poměr a dál se budu hlasit na úřadu práce? nebo mi smlouva potrvá do doby než se vylecím a pak skončí ke dni kdy odevzdám neschopnost?

Děkuji předem za odpověď
Citovat
0 #7 Marie 2018-01-28 16:19
Dobrý den, mám problém se zaměstnavatelem. Nastoupila jsem pod soukromníka 1.11.2017, v té době jsem již byla těhotná a zaměstnavatel o tom věděl dřív, než mi dal podepsat smlouvu na dobu neurčitou. Před Vánoci se začal chovat divně a odvezl si práci, kterou jsem dělala z domova. Tvrdil mě i mému partnerovi, že mě nevyhodí. Omarodila jsem v záuční době, která končí 31.1. 2018. Stále jsem na neschopence a zaměstnavatel mi poslal poštou Dohodu o rozvázání pracovního poměru k 31.1. 2018. I když mi vůbec nic neřekl a na ničem jsme se nedohodli. Reagovala jsem na tuto dohodu písemným nesouhlasem, který jsem odeslala doporučeně. Je tedy tato neplatná tak, jak se domnívám a musí mě zaměstnavatel dále zaměstnávat či mi dát Výpověd ve zkušební době, aby to bylo tak, jak podle práva být má? Jak mám teď reagovat a postupovat? Pokud dostanu klasickou výpověď, kam mám odevzdat lístek na peníze či ukončenou nesvhopenku, když mě doktorka uschopní? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2017-12-21 14:13
Dobrý den Libuše,

pokud jste práce neschopna, tak na "nemocenskou" můžete, ale během pracovní neschopnosti se nelze registrovat na úřadu práce.
Citovat
0 #5 Libuse 2017-12-21 10:03
Dobrý den, dne 20.12 jsem dostala vypoved dohodou od zamestnavatele. Chci se zeptat zda i pro tutu situaci pkati 7denni ochranna lhuta. Zda mohu jit na nemocenskou? Dekuji
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2017-12-19 10:00
Dobrý den FIlipe,

chápu, že to může být těžké, ale vždy je lepší zkusit se nějak domluvit. Řešení co navrhujete může v nejhorším případě skončit žalobou za úšlý zisk. Vy se v pracovní smlouvě zavazujete pracovat, souhlasil jste i s výpovědní lhůtou. Tím nechci chování vašeho zaměstnavatele obhajovat, jen varovat před možnými důsledky.
Citovat
0 #3 Filip 2017-12-18 23:50
Dobrý den, chci se zeptat. Jelikož na mě udělali v práci podraz s výpovědi kterou jsem měl mít dohodou a najednou ji mám dvouměsíční. Tak ač nerad jsem se rozhodl skončit neformálním způsobem. Protože tam už další měsíc psychicky nezvládnu. Chci se zeptat jaký to bude mít pro mě následky když udělám absenci? Nebo tam sice přijdu a le sednu se a nebudu tam pracovat. Nebe zkusit hrubší jednání. Jaká je lepší možnost a jaký to bude mít pro mě následky? Nebo jak se mám z týmu prokletý firmy dostat?
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2017-12-07 15:26
Dobrý den Zdislavo,

dokud pracovní smlouvu podepsánu nemáte, tak de facto pracujete bez pracovní smlouvy. Trval bych na jejím podepsání v co nejkratší době.
Citovat
+1 #1 Zdislava Křehotová 2017-12-06 20:26
Dobrý den mám docela vážný problém od začátku září mi pořád zaměstnavatel nedal papírově pracovní smlouvu. Tvrdí mi to přímo ústy, že jí jinak mám a i tvrdí že to má právnicky podložený. Můžete mi prosím poradit děkuji Zdislava Křehotová
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit