§ 40 - Obecné ustanovení

 1. Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Za změnu pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle § 33 odst. 3, k němuž dojde po vzniku pracovního poměru.
 2. Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen v případech uvedených v tomto zákoně.
 3. Ustanovení § 37 platí přiměřeně i zde.

§ 41 - Převedení na jinou práci

 1. Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci,
  1. pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,
  2. nesmí-li podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice19),
  3. koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství,
  4. jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním,
  5. jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku,
  6. je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán nezpůsobilým pro noční práci,
  7. požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci.
 2. Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci,
  1. dal-li zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. f) a g),
  2. bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení,
  3. pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon sjednané práce, avšak v tomto případě nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce.
 3. Není-li možné dosáhnout účelu převedení podle odstavců 1 a 2 převedením zaměstnance v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil.
 4. Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu.
 5. Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, může ho zaměstnavatel převést na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, jen v případě, že zaměstnanec s převedením souhlasí.
 6. Při převedení zaměstnance na jinou práci podle odstavců 1 až 3 je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci.
 7. Zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat; dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 písm. c) a v odstavci 4.

§ 42 - Pracovní cesta

 1. Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.
 2. Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance na pracovní cestu k plnění svých úkolů do jiné organizační složky (k jinému zaměstnavateli), může pověřit jiného vedoucího zaměstnance (jiného zaměstnavatele), aby zaměstnanci dával pokyny k práci, popřípadě jeho práci organizoval, řídil a kontroloval; v pověření je třeba vymezit jeho rozsah. S pověřením podle věty první musí být zaměstnanec seznámen. Vedoucí zaměstnanci jiného zaměstnavatele však nemohou vůči zaměstnanci jménem vysílajícího zaměstnavatele právně jednat.

§ 43 - Přeložení

 1. Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba.
 2. Pracovní úkoly přeloženému zaměstnanci ukládá, jeho práci organizuje, řídí a kontroluje a pokyny mu k tomu účelu dává příslušný vedoucí zaměstnanec organizační složky (útvaru), na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeložen.

§ 43a - Dočasné přidělení

 1. Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli smí zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru.
 2. Za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli nesmí být poskytována úplata; to neplatí, pokud jde o úhradu nákladů, které byly vynaloženy podle odstavce 5.
 3. V dohodě musí být uveden název zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, k níž se zaměstnanec dočasně přiděluje, den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává. V dohodě může být sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad; ustanovení § 34a tím není dotčeno. Dohoda musí být uzavřena písemně.
 4. Po dobu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli ukládá zaměstnanci jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil, pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Tento zaměstnavatel nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci právně jednat jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělí.
 5. Po dobu dočasného přidělení poskytuje zaměstnanci mzdu nebo plat, popřípadě též cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil.
 6. Pracovní a mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli nesmějí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen.
 7. Dočasné přidělení podle odstavců 1 až 5 končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Před uplynutím této doby končí dočasné přidělení dohodou smluvních stran pracovní smlouvy nebo výpovědí dohody o dočasném přidělení z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Dohoda o ukončení dočasného přidělení nebo výpověď této dohody musí být písemná.
 8. Úpravu dočasného přidělení je zakázáno použít na agenturní zaměstnávání.
 9. Úprava dočasného přidělení se nepoužije v případech prohlubování nebo zvyšování kvalifikace110).

§ 44

Odpadnou-li důvody, pro které byl zaměstnanec převeden na jinou práci nebo byl přeložen do jiného místa, než bylo sjednáno, nebo uplynula-li doba, na kterou byla tato změna sjednána, zaměstnavatel je povinen zařadit zaměstnance podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s ním na změně pracovní smlouvy.

§ 45

Požádá-li zaměstnanec o převedení na jinou práci nebo pracoviště, popřípadě o přeložení do jiného místa, protože podle doporučení poskytovatele pracovnělékařských služeb není vhodné, aby dále konal dosavadní práci nebo pracoval na dosavadním pracovišti, zaměstnavatel je povinen mu to umožnit, jakmile to dovolí jeho provozní možnosti. Práce a pracoviště, na které zaměstnance převádí, musí být pro zaměstnance vhodné.

§ 46

Jestliže zaměstnavatel zaměstnance převádí na jinou práci, než odpovídá pracovní smlouvě, a zaměstnanec s takovým opatřením nesouhlasí, může jej zaměstnavatel převést jen po projednání s odborovou organizací. Projednání není třeba, pokud celková doba převedení nepřesáhne 21 pracovních dnů v kalendářním roce.

§ 47

Nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce nebo činnosti pro odborovou organizaci, pro kterou byl uvolněn v rozsahu pracovní doby, nebo po skončení vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení nebo zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení otcovské dovolené nebo rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, nebo po skončení doby poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění, nebo po skončení doby ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiné fyzické osoby v případech podle zákona o nemocenském pojištění a doby péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění, do práce, anebo nastoupí-li do práce zaměstnanec po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit je podle pracovní smlouvy.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #67 Pracomat.cz 2023-02-07 20:27
Cituji Anna:
Dobrý den chtěla jsem se zeptat v září se mám vracet po rodičovské dovolené do práce kde mám smlouvu na dobu neurčitou ...


Dobrý den Anno, v pracovní smlouvě máte definováno místo výkonu práce. Záleží jak je definováno, konkrétní pobočka? Město? Celá ČR? Podle toho vás může zaměstnavatel přesunout na jiné místo.
Citovat
0 #66 Anna 2023-02-07 15:56
Dobrý den chtěla jsem se zeptat v září se mám vracet po rodičovské dovolené do práce kde mám smlouvu na dobu neurčitou ale ve smlouvě je ze mě můžou dát i na jinou pobocku . Je Teda mozny že když se budu chtít vrátit že mě dají na jinou pobocku do jiného města? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #65 Pracomat.cz 2023-01-02 14:40
Cituji Kamila:
Dobrý den, než jsem nastoupila na mateřskou, dělala jsem na dvousměnný provoz...


Dobrý den Kamilo,

teoreticky ano, prakticky už to tak jasné není. Vysvětlím proč. Když pečujete o dítě, tak máte nárok na vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, nebrání-li tomu vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Takže zaměstnavatel může odmítnout jen v případě, že jednosměnný provoz "nemůže" z nějakých důvodů poskytnout. Pokud s rozhodnutím zaměstnavatele nebude souhlasit, můžete podat stížnost na inspektorát práce - www.suip.cz
Citovat
0 #64 Kamila 2023-01-02 08:18
Dobrý den, než jsem nastoupila na mateřskou, dělala jsem na dvousměnný provoz.Ale až se vrátím do práce,tak už na směny dělat nemohu, protože na odpolední nemám hlídání.Kolegyne v práci říkaly,ze osoby pecujici o dítě do určitého věku ditete,maji narok pouze na jednosměnný provoz,je to pravda? Děkuji
Citovat
0 #63 Pracomat.cz 2022-10-20 20:08
Cituji Marcel:
Dobrý den,chci se zeptat,zaměstnavatel který mě dá směnu ve státní svátek a já ji zároveň odmitnu,může mi dát postih?Děkuji za odpověď.


Dobrý den Marceli,

ve státní svátek se u vás v zaměstnání běžně pracuje? Nebo je to nařízený přesčas? Pokud to první, postih vám hrozí protože neplníte svoji pracovní povinnost. Pokud to druhé, tak tam jsou šance výrazně větší. Zaměstnavatel může práci přesčas v tento den nařídit jen výjimečně.
Citovat
0 #62 Marcel 2022-10-20 14:54
Dobrý den,chci se zeptat,zaměstnavatel který mě dá směnu ve státní svátek a já ji zároveň odmitnu,může mi dát postih?Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #61 Pracomat.cz 2022-09-06 07:05
Cituji Veronika:
Dobrý večer chtěla jsem se zeptat.
Mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou jako všeobecná zdravotní sestra. Nyní mně povýšili ...


Dobrý den Veroniko,

tím, že se vám mění pozice nejspíše přibudou nové povinnosti a zodpovědnosti -> dojde nejspíše ke změně pracovní náplně. Pro klid duše poproste zaměstnavatele zda by vám nemohl text dodatku/nové pracovní smlouvy ukázat. A vy budete jasně vědět k jakým změnám v náplni práce dojde.
Citovat
0 #60 Veronika 2022-09-05 20:34
Dobrý večer chtěla jsem se zeptat.
Mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou jako všeobecná zdravotní sestra. Nyní mně povýšili na staniční sestru a chtějí po mně podepsat novou smlouvu nebo dohodu, můzou dle zákona změnit druh práce i když jsem všeobecná sestra, nebo druh práce zustáva a pouze je to pracovní zařazení zařazení staniční sestra s dodatkem?.Moc děkuji.
Citovat
+1 #59 Pracomat.cz 2022-08-08 20:59
Cituji Michal:
Dobrý den, pracuji na benzince obsluha čerpací stanice.V době kdy jsem byl u lékaře a běhal po doktorech s krční páteří 26.4.manazerka mi zavolala, že mi dává výpověď a prý si mám vybrat že ji dostanu jakmile ...


Dobrý den Michale,

pokud jsou obě místa definována jako místo výkonu práce v rámci pracovní smlouvy a odpovídá i náplň práce, tak bohužel mnoho dělat nemůžete. Zaměstnavatel nemá žádnou povinnost vám zajistit dopravu do zaměstnání a tudíž je na vás se tam dostat. Netvrdím, že je to fér jednání od zaměstnavatele, ale bohužel toto jste podepsal. Chápu, že vztahy s nadřízenou jsou napjaté, ale zkusil bych se domluvit. Pokud to není možné, doporučuji začít hledat jinou práci.
Citovat
0 #58 Michal 2022-08-08 18:52
Dobrý den, pracuji na benzince obsluha čerpací stanice.V době kdy jsem byl u lékaře a běhal po doktorech s krční páteří 26.4.manazerka mi zavolala, že mi dává výpověď a prý si mám vybrat že ji dostanu jakmile ukončím neschopenku.3.6.2022 jsem neschopenku ukončil a žádnou výpověď mi však nedala.
Převedla mne podle $ 41odst. 3 na jinou čerpací stanici v Ostrově u Karlových Varů.
Tuhle Plzeň a Ostrov mám obě místa výkonu napsáno ve smlouvě.
Také pracovní pozice pokladní/obsluha čerpací stanice. Ona mne převedla na pozici venkovní obsluha čerpací stanice.
Marodim nadále s krční páteří + zánět hltanu, což jsem bral antibiotika, které nezabraly.
Neschopenka byla znovu od 17.6.2022.
Řešil jsem tenhle problém na inspektorátu práce i s právníkem na Úřadě práce, ale tam mi nepomohli.
Na ten Ostrov u Karlových Varů já nemám žádný spoj ani ubytování,jelikož bydlím v Plzni Zjistil jsem že první autobus tam jede v 6 hodin a cesta trvá dvě a půl hodiny.
Když jsem se předtím zeptal manažerky(ještě jsem nevěděl spoje),odpověděla mi arogantně, že je to můj problém a že si to dokonce mám najít sám tu benzínku.A prý že tam vlaky a autobusy jezdí, že to není někde na poli...takto se se mnou bavila.
Pokud a tim nesouhlasím, mluvila o výpovědi a já ji oznámil, že na dohodu nepristoupim.
Děkuji a prosím o radu, důležité...!!
Děkuji
Citovat
+2 #57 Pracomat.cz 2022-08-05 21:18
Cituji Nikola:
Dobrý den, jsem zaměstnaná na HPP a v tuto chvíli jsem na dlouhodobé nemocenské. Ale během nemocenské mě bez mého vědomí přeložili na jiné pracoviště. Je možné něco proti tomu dělat?


Dobrý den Nikolo,

těžko odhadovat - záleží jak konkrétně či naopak vágně je definováno místo výkonu práce ve vaší pracovní smlouvě. Pokud je definováno široce - např. celá ČR, tak neuděláte nic.
Citovat
0 #56 Nikola 2022-08-05 17:25
Dobrý den, jsem zaměstnaná na HPP a v tuto chvíli jsem na dlouhodobé nemocenské. Ale během nemocenské mě bez mého vědomí přeložili na jiné pracoviště. Je možné něco proti tomu dělat?
Citovat
0 #55 Pracomat.cz 2021-10-29 12:38
Cituji verca:
Dobrý den, manžel pracuje na pozici Administrátor výroby (administrativní pozice) Na tuto pozici byl povýšen ...


Dobrý den Verčo,

v tomto případě je odpověď jednoduchá. Jde o to jaký druh práce má manžel sjednaný v pracovní smlouvě, nikoliv čistě pozici. Když to přeženu do extrému, tak pozice může být výrobní ředitel, ale pokud bude v rámci pracovní smlouvy uvedena činnost uklízení pracoviště, tak to bude muset pracovník dělat - když zaměstnavatel přikáže.
Citovat
0 #54 verca 2021-10-29 11:47
Dobrý den, manžel pracuje na pozici Administrátor výroby (administrativní pozice) Na tuto pozici byl povýšen z operátora výroby (práce na lince). Je možné, aby po něm zaměstnavatel mohl požadovat, aby když je potřeba, chodil pracovat zpátky na linku? Na lince je to velice náročná práce a má například sjednané životní pojištění na administrativní pozici, takže pokud by se mu něco stalo při práci ve výrobě, tak by pojistka nebyla platná. Děkuji
Citovat
0 #53 Pracomat.cz 2021-10-20 16:32
Cituji Hedvika:
Dobrý den, zaměstnavatel uznává příchod a odchod do/z práce jen v celou hodinu a půlhodinu. Pokud dorazíte do ...


Dobrý den Hedviko,

zaměstnavatel musí evidovat reálnou dobu příchodu a odchodu do zaměstnání. Žádné zaokrouhlování na půl hodiny. Uvedené chování je v rozporu se zákoníkem práce.-
Citovat
0 #52 Hedvika 2021-10-20 16:06
Dobrý den, zaměstnavatel uznává příchod a odchod do/z práce jen v celou hodinu a půlhodinu. Pokud dorazíte do práce ve 12.31, jste v práci dle docházky (systému) od 13. hodiny, nestihli jste na půl... Pokud z práce odejdu ve 14.29, jako bych odešla ve 14 hodin. Je tohle ok? Dekuji.
Citovat
0 #51 Pracomat.cz 2021-10-08 12:07
Cituji dani:
a ohledně té části převedení z 4 směného provozu na dvou směný ? přijdu tím tak ...


Dobrý den Dani,

to záleží na tom zda je 4 směnný provoz součástí pracovní smlouvy. Pokud je, nemůže ho zaměstnavatel změnit bez vašeho souhlasu.
Citovat
0 #50 dani 2021-10-07 11:35
a ohledně té části převedení z 4 směného provozu na dvou směný ? přijdu tím tak označnou část pěněz na příplatcích je povinen zaměstnavatel tuto skutečnost nějak kompenzovat nebo si může defacto dělat co se mu zachce protože mu to zákoník práce umožnuje ?
Citovat
0 #49 Pracomat.cz 2021-10-07 09:09
Cituji dani:
Dobrý den, mám hned 2 dotazy chtěl bych se zeptat mám smlouvu na dobru neurčitou pracuji ve 4 směnném provzu krátký dlouhý ...


Dobrý den Dani,

bohužel zaměstnavatel může nařídit přesčas de facto kdykoliv během směny. Pořád však musí dodržovat omezení dané zákonem. To znamená maximálně 150 hodin nařízené práce přesčas ročně (pokud není v pracovní smlouvě sjednáno jinak) a možnost nařídit ji "z vážných provozních důvodů". Ty však nejsou nikde přesně definovány, protože mohou být pro každý podnik či odvětví jiné. Tato možnost je daná zákoníkem práce a zaměstnavatel kvůli ní nemusí nijak měnit pracovní smlouvu.

Zákoník práce ani jiný právní předpis zaměstnavateli nestanoví povinnost zajistit a uhradit svým zaměstnancům dopravu do zaměstnání. Pokud se do zaměstnání nemáte jak dostat (v daném dni či hodině nejede spoj), tak se jedná o překážku na straně zaměstnance. Tedy nemusíte do práce, ale nedostanete mzdu. Chápu, že se jedná o situaci kdy vám zaměstnavatel nařídí přesčas a vy se kvůli přesčasu a pozdějšímu odchodu z práce nemáte jak dostat domů. V takovém případě by zaměstnavatel neměl požadovat přesčas, případně vám zajistit dopravu domů. Bohužel se však nejedná o překážku na straně zaměstnavatele.
Citovat
0 #48 dani 2021-10-06 23:38
Dobrý den, mám hned 2 dotazy chtěl bych se zeptat mám smlouvu na dobru neurčitou pracuji ve 4 směnném provzu krátký dlouhý týden práce včetně výkendů zaměstnavatel ze mě chce nyní udělat střídače s tím že bych měl nyní jen dvou směnný provoz a zaskakoval za lidi chybějících ve 4 směnném tzn týden raní týden odpolední a kdykoliv se to zaměstnavateli hodí po mě požadovat přesčas ze dne na den a to v četně nočních směn může si toto dovolit beze změny pracovní smlouvy a bez mého souhlasu ?
otázka číslo dvě vytržením z mé směny přijdu o dopravu do práce o výkendy a autobusy tam o výkendech nejezdí poždavek na vlastní auto či řidičské oprávnění součástí smlouvy nebyl
byla by to tedy překážka ze strany zaměstnavatele nebo mojí že bych nemohl dělat přesčasy o výkendech ?
Citovat
0 #47 Pracomat.cz 2021-04-13 13:56
Cituji Filip:
Dobrý den,
mám dotaz ke služebnímu poměru, ale ten se řídí také zákoníkem práce... Může zaměstnavatel, státní úřad si nechat schválit systemizaci, ve které je uvedeno, že se konkrétní oddělení v rámci sekce ruší ...


Dobrý den Filipe,

začnu možná trochu zeširoka. Státní zaměstnanec může býtpřeložen k  výkonu služby dojiného služebního úřadu nebodo jiného organizačního útvaru služebního úřadu. Jedním z  principůpřeložení je možnost přeložit státního zaměstnance i bez jeho souhlasu.Při přeložení však musí příslušný služební orgán přihlédnout k  osobním,zdravotním a  rodinným poměrůmstátního zaměstnance. Navíc přeřazení může být pouze dočasné, na 60 dní, případně 120 dní se souhlasem zaměstnance. Když dochází k rušení pracovního místa (které bylo zrušeno z důvodu změny systemizace), zařadí se zaměstnanec na jiné volné služební místo. Pokud to bude nižší platová třída, musí s tím zaměstnanec souhlasit. Co mi z toho plyne? Zaměstnavatel vás bez vašeho souhlasu nemůže přesunout na pracoviště v jiném městě, pokud to pro vás bude výrazným zhoršením co se týče cesty do zaměstnání. Jiná situace by mohla být, pokud bydlíte na půl cesty mezi dvěma krajskými městy a z práce v jednom bude nabídnuto pracovní místo v druhém městě. Rozhodně doporučuji sami výpověď nedávat a čekat jak se situace vyvine. 
Citovat
0 #46 Filip 2021-04-13 08:50
Dobrý den,
mám dotaz ke služebnímu poměru, ale ten se řídí také zákoníkem práce... Může zaměstnavatel, státní úřad si nechat schválit systemizaci, ve které je uvedeno, že se konkrétní oddělení v rámci sekce ruší a následně nás jako pracovníky s tou samou "židlí" převést do jiné sekce, jiného města? V systemizaci je uvedeno, že se oddělení ruší, tím pádem by měly zaniknout i konkrétní místa a né je přesunout do jiné sekce a města. Celé to je uděláno s úmyslem abychom dobrovolně dali výpověď.. Můžeme se v takovém případě nějak bránit? děkuji
Citovat
0 #45 Pracomat.cz 2020-10-02 20:53
Cituji OLGA JANSOVA:
Dobrý den, jsem samoživitel , děti do 10 let, jeden školou povinný ...


Dobrý den Olgo,

zákon říká, že pokud zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let požádá o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. A jak už zde bylo několikrát zmíněno, nikde není přesně specifikováno co to vážné provozní důvody jsou a co nikoliv. Každý případ se posuzuje individuálně. Chápu, že jste ve velmi obtížné situaci, sama s dvěmi dětmi. Ale obávám se, že moc jiných možností, než se zaměstnavatelem domluvit nemáte. Pokud jste si jista, že zaměstnavateli žádné provozní důvody nebrání, aby vám úpravu pracovní doby poskytnul, můžete se obrátit na inspektorát práce. Ale na druhou tím samozřejmě svoje vztahy se zaměstnavatelem zrovna neposílíte.
Citovat
0 #44 OLGA JANSOVA 2020-10-02 11:27
Dobrý den, jsem samoživitel , děti do 10 let, jeden školou povinný a druhý dochází do školky. Pracuji jako prodavačka , prodejna se otevírá v 6:00 ale před otevření je nutno prodejnu připravit, tudíž musím byt na prodejně již od 5:00. školka má až od 6:00 otevřeno. Chci si zažádat o výjimku abych mohla chodit do práce až od 7:00. Zaměstnavatel tvrdí, že musí dodržet provozní dobu a výjimku nechce povolit.
Citovat
0 #43 Pracomat.cz 2020-07-12 11:51
Cituji Monika:
Dobrý den, zaměstnavatel přemístil moji pracovní pozici do jiného města (Centrum služeb finanční účtárny) ...


Dobrý den Moniko,

bez vašeho souhlasu vám nemůže změnit náplň práce oproti pracovní smlouvě, ani mzdu (či plat). Pokud pro vás nebude mít odpovídající práci v místě sjednaného výkonu práce a vy nesouhlasíte s novou pracovní pozicí (která se liší od vaší původní, či má výrazně nižší plat), tak se jedná o překážky na straně zaměstnavatele. Většinou se to v praci řeší výpovědí a odstupným.
Citovat
0 #42 Monika 2020-07-12 11:34
Dobrý den, zaměstnavatel přemístil moji pracovní pozici do jiného města (Centrum služeb finanční účtárny) protože nemůžu dojíždět hledá mi jiné pracovní místa v místě bydliště, můj dotaz zní může mi snížit platové zařazení o 5 platových tříd?. Pracuji zde již 25 let. Toto vše se děje v rámci reorganizace. Před dvěma lety mi snížili o dvě třídy. Jedná se o státní organizaci. Přijde mi to nemorální. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #41 Pracomat.cz 2020-06-30 15:27
Cituji Monika:
Dobrý den, pracovala sem u zaměstnavatele jako administrativní pracovnice ....


Dobrý den Moniko,

na jinou pozici vás zaměstnavatel může bez vašeho souhlasu přesunout pouze v případě, že její náplň odpovídá popisu práce co máte uvedenu v pracovní smlouvě. Pokud tomu tak je, musíte nastoupit jak říká zaměstnavatel. Pokud ne, tak se jedná o překážky na straně zaměstnavatele (ten pro vás nemá práci) a lze očekávat výpověď pro nadbytečnost.
Citovat
0 #40 Monika 2020-06-30 13:19
Dobrý den, pracovala sem u zaměstnavatele jako administrativní pracovnice a v době Korony šéf mojí pracovní pozici zrušil. Smlouvu i platové podmínky mi ponechal a přeřadil mě na balení balíčků. Může se takto zaměstnavatel zachovat? Řekla sem mu, že na balení nechci a čekala sem tedy nadbytečnost a odstupné. On namítá, že musím nastoupit. Myslím, že sem v právu já, ale on stále argumentoval, že mi ponechá stejnou smlouvu i peníze. Předem děkuji za vysvětlení.
Citovat
0 #39 Pracomat.cz 2019-09-03 15:03
Cituji Kristýna:
Dobrý den,jsem p. učitelka na ZUŠ,chtěla bych Vás poprosit....


Dobrý den Kristýno,

snížení úvazku je možné pouze po dohodě obou stran, není možné, aby vám ho zaměstnavatel sám od sebe snížil či zvyšši a nová délka úvazku byla jiná, než jaký jste si v pracovní smlouvě sjednali. Za mě tedy na změnu nemusíte přistoupit. Co se týče odborů, tak bohužel žádné zkušenosti z praxe nemáme. Snad poradí někdo z vašich kolegů ze školství.
Citovat
0 #38 Kristýna 2019-09-03 00:11
Dobrý den,jsem p. učitelka na ZUŠ,chtěla bych Vás poprosit o radu. Můj zaměstnavatel se mi snaží stále snižovat úvazek i přesto, že mám smlouvu na dobu neurčitou. Prosím o radu také skrz mé kolegy..zda je dobré si zřídit odbory, které náš p. ředitel odmítá.
Citovat
0 #37 Pracomat.cz 2019-03-08 12:57
Cituji ayka:
Dobrý den, chci se zeptat jak postupovat. Pracovala jsem u agentury práce...


Dobrý den,

to záleží na stavu vašeho těhotenství a jeho posouzení lékařem.
Citovat
0 #36 ayka 2019-03-07 14:33
Dobrý den, chci se zeptat jak postupovat. Pracovala jsem u agentury práce, ovšem během nemocenské jsem dostala výpověď a zjistila jsem těhotenství (jsem na úplném začátku cca 5 týden). Budu po výpovědi pobírat nemocenskou až do konce těhotenství?nebo lze převést neschopenka od obvodního ke gynelogovi?
Citovat
0 #35 Pracomat.cz 2018-11-15 16:24
Cituji Iva:
Dobrý den,

pracuji v jedné obchodní firmě na pozici vedoucího. V tuto chvíli mi odešli dva zaměstnanci ...


Dobrý den Ivo,

podle zákoníku práce jste povinna vykonávat náplň práce podle toho jak uvedena v pracovní smlouvě. Nemůžete tedy dlouhodobě vykonávat zástup za dva kolegy a správným řešením by bylo, aby zaměstnavatel na dobu jejich nemoci zajistil náhradu, případně jejich práci rozdělil (s jejich souhlasem) mezi více zaměstnanců. Rozhodně se nenechte nutit do toho, že budete vykonávat práci za ně.
Citovat
0 #34 Iva 2018-11-15 14:32
Dobrý den,

pracuji v jedné obchodní firmě na pozici vedoucího. V tuto chvíli mi odešli dva zaměstnanci na dlouhou pracovní neschopnost. Oba dva zastupuji, do toho zaškoluji nového zaměstnance + vykonávám svou práci, na kterou mám smlouvu.
Zajímalo by mě, jak se k tomuto staví zákazník práce?
Děkuji za Vaše rady
Citovat
0 #33 Pracomat.cz 2018-11-12 12:25
Cituji Berule:
Dobrý den,
zaměstnavatel mi teď zrušil jedinou pobočku ve městě ve kterém jsem pracovala...


Dobrý den Berule,

v místě, které máte uvedené v pracovní smlouvě, musí mít zaměstnavatel pobočku. Jinak to fakticky nemůže být místo výkonu práce i když v něm vy žijete. Tudíž jeho argumentace, že z "imaginární" pobočky pojedete každý den do reálné je chybná.
Citovat
0 #32 Berule 2018-11-11 13:33
Dobrý den,
zaměstnavatel mi teď zrušil jedinou pobočku ve městě ve kterém jsem pracovala, toto město mám také uvedeno v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce.
Chce teď po mě, abych jezdila na jiné pobočky, které jsou ale dost daleko od mého bydliště. Tvrdí, že mám ve smlouvě souhlas s vysíláním na služební cesty.
Já jsem našla, že na služební cestu mě může poslat jen z místa výkonu práce, ale to už není. Zaměstnavatel tvrdí, že ve smlouvě je psáno město a ne konkrétní místo, takže mě na služební cestu poslat může.
Citovat
0 #31 Pracomat.cz 2018-11-05 12:21
Cituji Vladislava:
Dobrý den, jsem zaměstnaná u firmy s 3 pobočkami, mám smlouvu na dobu neurčitou...


Dobrý den Vladislavo,

ty tři místa výkonu práce, tam zaměstnavatel dál právě proto, aby vás mohl posílat na ty místa dle libosti. Takže i ve výpovědní lhůtě musíte respektovat náležitosti uzavřené smlouvy. Tedy i místo výkonu práce.
Citovat
0 #30 Pracomat.cz 2018-11-05 12:01
Cituji Katerina:
Dobrý den,

měla bych dotaz ohledně dodatků k pracovní smlouvě na dobu určitou...


Dobrý den,

snad dotazu chápu správně, ale pokud jste podepsala dodatek ke smlouvě v jiné podobě, než v jaké byl původně (ústně) domluven, tak to není důvod k rozvázání pracovního poměru.
Citovat
0 #29 Vladislava 2018-11-05 11:36
Dobrý den, jsem zaměstnaná u firmy s 3 pobočkami, mám smlouvu na dobu neurčitou, přičemž v kolonce ''Místo výkonu práce'' jsou uvedený, všechny 3 pobočky, do jedné jezdívám jen výjimečně, jako zástup za nemoc, ale do zbylých dvou jezdím pravidelně obden, nebo jak si to zaměstnavatel vymyslí (jak se mu to hodí) ve smlouvě ale není napsáno kdy mám jezdit kam, teď se chystám dát výpověď a zajímalo by mě, zda ve výpovědní lhůtě můžu odmítnout dojíždění bez postihu zaměstnavatelé, nebo mě může nutit dál dojíždět?
Předem děkují za odpověď.
Citovat
0 #28 Katerina 2018-11-05 09:13
Dobrý den,

měla bych dotaz ohledně dodatků k pracovní smlouvě na dobu určitou. Agentura se mnou podepisuje dodatky ke smlouvě kvůli datu platnosti povolení k pobytu na území CR. Poslední dodatek byl ale vyhotoven na kratší dobu než bylo domluveno, a to bez předchozího oznámení zaměstnavatele. Znamená to že zaměstnavatel jedná v rozporu se zákonem a že kdybych po tomto prodloužení nadále nechtěla spolupracovat, tak stačí nepodepisovat další dodatek a tím pádem neměla bych povinnost dodržovat výpovědní lhůtu 2 měsíce?
Děkuju
Citovat
0 #27 Pracomat.cz 2018-11-02 09:56
[quote name="Mark"]Dobry den.
Mam dotaz.Zamestnavatel jse bude od 06.11.18 stehovat do jineho mesta..../quote]

Dobrý den,

v případě, že nové místo výkonu práce není součástí vaší současné smlouvy tak jsou dvě možnosti. Buď zaměstnavateli podepíšete dodatek a pokračujete na novém místě a nebo ho nepodepíšete. Pak to může skončit výpovědí z organizačních důvodů (tzn. výpovědní lhůta + odstupné), výpovědí dohodou (je na vás co si v ní domluvíte). Pokud vás zaměstnavatel chce skutečně chodit do prázdné haly a nebude pro vás mít práci a zároveň vám 31.3.2019 končí smlouva, tak bych přistoupil na dohodu s odstupným adekvátním vašemu platu do 31.3.2019. To mi přijde jako rozumný kompromis pro obě strany,
Citovat
0 #26 Mark 2018-11-01 20:14
Dobry den.
Mam dotaz.Zamestnavatel jse bude od 06.11.18 stehovat do jineho mesta.Cela vyrob.technologie a sklad. Ve prac.smlouve mam uvedene aktualni mesto vykonu prace.Dodatek k prac.smlouve jsem nepodepsal.Zamestnavatel mi nechce dat vypoved pouze dohodu bez parag.52.A misto odstupneho pouze 1 a 2 platy.A kdyz to nepodepisu tak ze mne necha v miste vykonu prace az do konce brezna 2019.I kdyz bude hala prazdna.Co muzu delat a na co ma pravo zamestnavatel.Jak dlouho mne muze zamestnavatel drzet a co mi muze jineho nabidnout.prosim o radu
Citovat
-1 #25 Pracomat.cz 2018-09-23 10:55
Cituji Monika:
Dobrý den,mám dotaz nastoupila jsem do nové práce a dostala smlouvu na dobu určitou do léta ....


Dobrý den Moniko,

záleží jak je definována druhá smlouva, kterou jste podepsala. Nicméně v každém případě budete ještě ve zkušební době. Ta je ze zákona minimálně tři měsíce a i kdyby se vám počítala z první pozice, tak bude trvat do cca poloviny listopadu (pokud jste nastoupila v půlce srpna).
Citovat
0 #24 Monika 2018-09-22 22:44
Dobrý den,mám dotaz nastoupila jsem do nové práce a dostala smlouvu na dobu určitou do léta 2019 a 3 měsíční zkušební dobou. Po 14 dnech1.9. jsem přešla u stejného zaměstnavatele na jiný úsek , kde mi byla po 17. dnech předložena nová smlouva dohoda o nové smlouvě kde mi napsali, že od 1.10. nastupují za mateřskou dovolenou na dobu určitou 3 let.Tu jsem podepsala aniž bych věděla, zda zkušební doba trvá, nebo ne, jelikož se mnou nikdo o ničem nemluvil, jen chtěli podpis.Nyní o týden déle bych chtěla odejít, jelikož jsem zjistila, že mi práce nevyhovuje, ale nevím zda ještě platí zkušební doba nebo ne.
Citovat
0 #23 Pracomat.cz 2018-09-05 10:41
Cituji Niehoff:
Dobrý den mám dotaz,
zaměstnanec má sjednaný prac. poměr na dobu určitou...


Dobrý den paní Halašková,

taková povinnost neexistuje.
Citovat
0 #22 Niehoff 2018-09-05 10:16
Dobrý den mám dotaz,
zaměstnanec má sjednaný prac. poměr na dobu určitou. Je povinnen zaměstnavatel hlásit předem, že smlouvu neprodlouží? Děkuji Halašková
Citovat
-1 #21 Pracomat.cz 2018-03-12 12:54
Cituji Tomáš D.:
Dobrý den, mám dotaz. Pracuji u firmy přes dvanáct let....


Dobrý den Tomáši,

první věcí je moc přesně je definovaná sjednaná práce v pracovní smlouvě. Čím konkrétnější je, tím lépe pro vás, naopak obecný popis hraje do karet vašemu zaměstnavateli. Nerozumím do hloubky náplni práce, kterou vykonáváte, ale předpokládám, že nová a stará pozice jsou od sebe dostatečně odlišné, aby to bylo na úpravu pracovní smlouvy. Ta je oboustranným dokumentem a s jeho změnou musí souhlasit obě strany, tedy i vy. Pokud s novou smlouvou nebudete souhlasit, tak byste měl mít nárok na odstupné kvůli zrušení pracovního místa.
Citovat
0 #20 Tomáš D. 2018-03-12 10:38
Dobrý den, mám dotaz. Pracuji u firmy přes dvanáct let. Dle smlouvy pracuji posledních pět let na pozici Kontrola výrobních procesů a kvality pouze na ranní směně. Od 1.7.2017 došlo k restrukturaci a moje pozice byla zrušena. Po čtyřech ústních jednáních se svými nadřízenými jsem byl přeřazen na směnového mistra v třísměném provozu bez mého souhlasu a podpisu. Do dnešního dne jsem od zaměstnavatele nedostal písemně změnu pracovní smlouvy a popis pracovní pozice, vše bylo domluveno jen ústně s přísliben písemné změny pracovní smlouvy. I přes moje urgence jsem k dnešnímu dni nic nedostal. Stále je vše pouze ústně slibováno. Se změnou pozice se mi změnila i výplata a to k horšímu. Zajímalo by mě jak mám dál postupovat, zda je možno dát zaměstnavateli výpověd z důvodu porušení pracovní smlouvy a žádat i odstupné?
Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #19 Pracomat.cz 2018-03-09 10:27
Cituji Vladka:
Dobry den.
Dekuji za odpoved. Mela bych dalsi dotaz. Ve smlouve mam napsan trismenny provoz. Pokud me bude zamestnavatel nutit podepsat novou smlouvu na dvousmenny provoz a ja odmitnu, jake pracovni komplikace z tohoto kroku plynou? Muze mi hrozit i vypovedi?
Dekuji za odpoved
Vladka


Dobrý den Vladko,

pokud máte typ provozu definován v pracovní smlouvě, pak se s vámi musí zaměstnavatel domluvit a nemůže vás kvůli tomu do ničeho nutit. Výpovědí vám za toto hrozit podle zákona nemůže. Pochopitelně pokud nebude postupovat férově a najde si jinou záminku po vyhrožování, tak na vás tlak vyvíjet může.
Citovat
0 #18 Vladka 2018-03-08 19:24
Dobry den.
Dekuji za odpoved. Mela bych dalsi dotaz. Ve smlouve mam napsan trismenny provoz. Pokud me bude zamestnavatel nutit podepsat novou smlouvu na dvousmenny provoz a ja odmitnu, jake pracovni komplikace z tohoto kroku plynou? Muze mi hrozit i vypovedi?
Dekuji za odpoved
Vladka
Citovat
0 #17 Pracomat.cz 2018-03-08 17:46
Cituji Vladka:
Dobry den.
Chci se zeptat, zda mi muze zamestnavatel naridit dvousmenny provoz, kdyz mam smlouvu uzavrenou na trismenny a se zmenou nesouhlasim. Zamestnavatel neudal ani zadny duvod pro zmenu provozu.
Dekuji a preji hezky den Vladka


Dobrý den Vladko,

o rozvržení pracovní doby rozhoduje výhradně zaměstnavatel. Vyjímkou je pokud u zaměstnavatele existuje odborová organizace, potom rozhoduje o jejím rozvržení po projednání s odborovou organizací. K rozvržení pracovní doby se nevyžaduje souhlasu jednotlivého zaměstnance. Toto platí, pokud není typ směny či její rozvržení sjednáno přímo v pracovní smlouvě. Pokud je to zahrnuto v pracovní smlouvě, musí se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout.
Citovat
0 #16 Vladka 2018-03-08 15:55
Dobry den.
Chci se zeptat, zda mi muze zamestnavatel naridit dvousmenny provoz, kdyz mam smlouvu uzavrenou na trismenny a se zmenou nesouhlasim. Zamestnavatel neudal ani zadny duvod pro zmenu provozu.
Dekuji a preji hezky den Vladka
Citovat
0 #15 Pracomat.cz 2018-02-02 09:12
Dobrý den Martino,

v zákoně žádné přesné vymezení není. Samozřejmě není možné blokovat odchod k lékaři pouze 1x za měsíc pokud k tomu budou závažné důvody. Na druhou stranu, pokud budete k lékaři chodit dvakrát týdně tak to taky v pořádku není. Napracování by po vás požadovat neměl, ale může vám proplatit jen část tohoto času, pokud jste nešla k nejbližšímu (nejdostupnějšímu) lékaři.
Citovat
0 #14 Martina 2018-02-02 08:43
Děkuji za odpověď. :-)

A ještě mě zajímá, zda má zaměstnavatel nárok požadovat náhradu pracovní doby, když mám potvrzení od lékaře?
A zda je omezené, kolikrát mohu jít k lékaři za měsíc? V práci mi sdělili, že mohu k lékaři jen 1x měsíčně na 4 hodiny.

Moc děkuji za odpověď.
Citovat
0 #13 Pracomat.cz 2018-02-01 14:36
Dobrý den Martino,

k návštěvě lékaře máte dobu, která je nezbytně nutná. Na drunou stranu by se nemělo navštěvování lékaře snažit zneužívat a snažit se plánovat návštěvu lékaře tak, aby do pracovní doby nezasahovala vůbec nebo jen minimálně. Omezení ze strany 4 hodin je ze strany zaměstnavatele, které nemá oporu v zákoně. Na druhou stranu by jste měla navšívit to nejbližší možné lékařské zařízení. Pokud ale bylo vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu, po kterou by vyšetření trvalo v nejbližším zdravotnickém zařízení.
Citovat
0 #12 Martina 2018-02-01 13:32
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, jak je to s doktorem, pokud jsem zaměstnanec.

Slýchám, že je doktor na 4 hodiny, ale poté se to rozporuje s tím, že je na dobu nezbytně nutnou. Jak to tedy je, prosím?

Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #11 Pracomat.cz 2018-01-08 10:52
Dobrý den Ivo,

pokud budete mít lékařský posudek, že třísměnný provoz nemůžete za zdravotních důvodů vykonávat, tak to zaměstnavatel musí akceptovat.
Citovat
-1 #10 iva 2018-01-07 11:08
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat pracuji 15 let u jedne firmy.Smlouvu mám na dvousměnný provoz(ranní,odpolední).Zaměstnavatel mě chce přeřadit na třísměnný provoz(samozřejmě s novým dadatkem k pracovní smlouvě),který mi ze zdravotních důvodu nevyhovuje.Pokud doložím zprávu od lékaře,je tohle zaměstnavatel povinen akceptovat?
Citovat
0 #9 Zdeňka 2018-01-03 13:15
Dobrý den, chtěla bych reagovat na formu odpovědi. Všiml jste si co Tonka napsala? Píše, že zaměstnavatel změnil smlouvu z doby NEURČITÉ na dobu URČITOU!!!! Za prvé to není možné bez souhlasu paní Tonky a jestli podepsala, tak je to fatální chyba. Spíš bych se pozastavila nad tím, zda je takové jednání zaměstnavatele protiprávní. Domnívám se, že je protizákonné a tedy soudně zrušitelné. (daný zaměstnavatel by si měl sakra rozmyslet, jak se v případě odporu (upozornění, že jednal protiprávně) paní Tonky zachová. Pokud chtěl zaměstnavatel vypovědět, měl provést formou zrušení pracovního místa a nebo dohodou. V obou případech je oprávněn nárok na odstupné (v případě dohody se tomu kulantně říká odstupné).
Nebo se mýlím?
Citovat
0 #8 Pracomat.cz 2017-12-19 10:06
Dobrý den Tonko,

podle zákoníku práce je maximální možná délka pracovního poměru na dobu určitou 3 roky a je možné ji prodloužit pouze 2x. Z toho plyne, že maximální délka pracovního poměru na dobu určitou u jednoho zaměstnavatele je 9 let. Tzn. jestli jste byla v takové situaci 17 let, váš zaměstnavatel porušil zákon. Jinak u řádného uplynutí pracovního poměru na dobu určitou není nárok na odstupné.
Citovat
0 #7 Tonka 2017-12-18 18:03
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat zaměstnavatel mi po 17 letech změnil mou pracovní smlouvu z doby neurčité na dobu určitou tzn. že k 31.12.2017 mi končí pracovní poměr mám právo na odstupné.
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2017-12-05 13:51
Dobrý den Dano,

do poloviny října jste pracovala bez pracovní smlouvy?
Citovat
0 #5 Dana 2017-12-04 20:04
Dobrý den,
chci se zeptat,mám pracovní dobu sjednanou za zastup po dobu nemoci kde není určen termín ukončení.U zaměstnavatele jsem už 10 měsíců a zaměstnavatel mi dal podepsat v polovině října smlouvu na dobu určitou do 30.11.2017 s tím že smlouva je už neplatná.A je důvod nedání nové smlouvy to že jsem měla údajně říct klientovi z demenci že mám smlouvu do konce listopadu.Děkuji za odpověď
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2017-05-16 07:27
Dobrý den Tomáši,

výpovědní doba se prodlužuje, když pracovní neschopnost zaměstnance přesahuje konec výpovědní doby. Když jste byl nemocný v průběhu pracovní doby a skončil s nemocí dříve než došlo k jejímu ukončení, výpovědní lhůta se neprodlužuje.
Citovat
0 #3 Tomáš 2017-05-11 18:32
Dobrý den, chtěl bych se zeptat mám smlouvu na dobru neurčitou a dal jsem výpověď a ve výpovědní době jsem byl nemocný tak mi zaměstnavatel řekl že o tu dobu co jsem byl na nemocenské se mi prodlouží výpovědní lhůta.

Děkuji za odpověď
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2017-05-06 17:47
Dobrý den Rostislave,

jako zaměstnanec můžete dát výpověď bez udání důvodu. Musíte ale dodržet výpovědní lhůtu, pokud na tom bude zaměstnavatel trvat. Pokud bude souhlasit s jejím zkrácením, můžete rozvázat pracovní poměr na tzv "dohodu" a za společně domluvených podmínek.
Citovat
0 #1 Rostislav 2017-05-06 13:22
Dobrý den, jsem zaměstnán na dobu určitou, ale chci odejít z práce dřív než mi skončí termín smlouvy. Prosím o radu co dělat jestli musím dát výpověď aneb můžu odejít sám bez udání důvodů.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]