§ 40 - Obecné ustanovení

 • (1) Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Za změnu pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle § 33 odst. 3, k němuž dojde po vzniku pracovního poměru.
 • (2) Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen v případech uvedených v tomto zákoně.
 • (3) Ustanovení § 37 platí přiměřeně i zde.

§ 41 - Převedení na jinou práci

 • (1) Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci,
  • a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,
  • b) nesmí-li podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice19),
  • c) koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství,
  • d) jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním,
  • e) jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku,
  • f) je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán nezpůsobilým pro noční práci,
  • g) požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci.
 • (2) Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci,
  • a) dal-li zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. f) a g),
  • b) bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení,
  • c) pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon sjednané práce, avšak v tomto případě nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce.
 • (3) Není-li možné dosáhnout účelu převedení podle odstavců 1 a 2 převedením zaměstnance v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil.
 • (4) Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu.
 • (5) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, může ho zaměstnavatel převést na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, jen v případě, že zaměstnanec s převedením souhlasí.
 • (6) Při převedení zaměstnance na jinou práci podle odstavců 1 až 3 je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci.
 • (7) Zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat; dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 písm. c) a v odstavci 4.

§ 42 - Pracovní cesta

 • (1) Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.
 • (2) Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance na pracovní cestu k plnění svých úkolů do jiné organizační složky (k jinému zaměstnavateli), může pověřit jiného vedoucího zaměstnance (jiného zaměstnavatele), aby zaměstnanci dával pokyny k práci, popřípadě jeho práci organizoval, řídil a kontroloval; v pověření je třeba vymezit jeho rozsah. S pověřením podle věty první musí být zaměstnanec seznámen. Vedoucí zaměstnanci jiného zaměstnavatele však nemohou vůči zaměstnanci jménem vysílajícího zaměstnavatele právně jednat.

§ 43 - Přeložení

 • (1) Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba.
 • (2) Pracovní úkoly přeloženému zaměstnanci ukládá, jeho práci organizuje, řídí a kontroluje a pokyny mu k tomu účelu dává příslušný vedoucí zaměstnanec organizační složky (útvaru), na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeložen.

§ 43a - Dočasné přidělení

 • (1) Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli smí zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru.
 • (2) Za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli nesmí být poskytována úplata; to neplatí, pokud jde o úhradu nákladů, které byly vynaloženy podle odstavce 5.
 • (3) V dohodě musí být uveden název zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou, k níž se zaměstnanec dočasně přiděluje, den, kdy dočasné přidělení vznikne, druh a místo výkonu práce a doba, na kterou se dočasné přidělení sjednává. V dohodě může být sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad; ustanovení § 34a tím není dotčeno. Dohoda musí být uzavřena písemně.
 • (4) Po dobu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli ukládá zaměstnanci jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil, pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnavatel, ke kterému byl zaměstnanec dočasně přidělen. Tento zaměstnavatel nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci právně jednat jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělí.
 • (5) Po dobu dočasného přidělení poskytuje zaměstnanci mzdu nebo plat, popřípadě též cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance dočasně přidělil.
 • (6) Pracovní a mzdové nebo platové podmínky zaměstnance dočasně přiděleného k jinému zaměstnavateli nesmějí být horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance zaměstnavatele, k němuž je zaměstnanec dočasně přidělen.
 • (7) Dočasné přidělení podle odstavců 1 až 5 končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Před uplynutím této doby končí dočasné přidělení dohodou smluvních stran pracovní smlouvy nebo výpovědí dohody o dočasném přidělení z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Dohoda o ukončení dočasného přidělení nebo výpověď této dohody musí být písemná.
 • (8) Úpravu dočasného přidělení je zakázáno použít na agenturní zaměstnávání.
 • (9) Úprava dočasného přidělení se nepoužije v případech prohlubování nebo zvyšování kvalifikace110).

§ 44

Odpadnou-li důvody, pro které byl zaměstnanec převeden na jinou práci nebo byl přeložen do jiného místa, než bylo sjednáno, nebo uplynula-li doba, na kterou byla tato změna sjednána, zaměstnavatel je povinen zařadit zaměstnance podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s ním na změně pracovní smlouvy.

§ 45

Požádá-li zaměstnanec o převedení na jinou práci nebo pracoviště, popřípadě o přeložení do jiného místa, protože podle doporučení poskytovatele pracovnělékařských služeb není vhodné, aby dále konal dosavadní práci nebo pracoval na dosavadním pracovišti, zaměstnavatel je povinen mu to umožnit, jakmile to dovolí jeho provozní možnosti. Práce a pracoviště, na které zaměstnance převádí, musí být pro zaměstnance vhodné.

§ 46

Jestliže zaměstnavatel zaměstnance převádí na jinou práci, než odpovídá pracovní smlouvě, a zaměstnanec s takovým opatřením nesouhlasí, může jej zaměstnavatel převést jen po projednání s odborovou organizací. Projednání není třeba, pokud celková doba převedení nepřesáhne 21 pracovních dnů v kalendářním roce.

§ 47

Nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce nebo činnosti pro odborovou organizaci, pro kterou byl uvolněn v rozsahu pracovní doby, nebo po skončení vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení nebo zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do práce, anebo nastoupí-li do práce zaměstnanec po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit je podle pracovní smlouvy.

Předchozí stránka

Další stránka

Komentáře  

0 # Rostislav 2017-05-06 13:22
Dobrý den, jsem zaměstnán na dobu určitou, ale chci odejít z práce dřív než mi skončí termín smlouvy. Prosím o radu co dělat jestli musím dát výpověď aneb můžu odejít sám bez udání důvodů.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2017-05-06 17:47
Dobrý den Rostislave,

jako zaměstnanec můžete dát výpověď bez udání důvodu. Musíte ale dodržet výpovědní lhůtu, pokud na tom bude zaměstnavatel trvat. Pokud bude souhlasit s jejím zkrácením, můžete rozvázat pracovní poměr na tzv "dohodu" a za společně domluvených podmínek.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Tomáš 2017-05-11 18:32
Dobrý den, chtěl bych se zeptat mám smlouvu na dobru neurčitou a dal jsem výpověď a ve výpovědní době jsem byl nemocný tak mi zaměstnavatel řekl že o tu dobu co jsem byl na nemocenské se mi prodlouží výpovědní lhůta.

Děkuji za odpověď
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2017-05-16 07:27
Dobrý den Tomáši,

výpovědní doba se prodlužuje, když pracovní neschopnost zaměstnance přesahuje konec výpovědní doby. Když jste byl nemocný v průběhu pracovní doby a skončil s nemocí dříve než došlo k jejímu ukončení, výpovědní lhůta se neprodlužuje.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Dana 2017-12-04 20:04
Dobrý den,
chci se zeptat,mám pracovní dobu sjednanou za zastup po dobu nemoci kde není určen termín ukončení.U zaměstnavatele jsem už 10 měsíců a zaměstnavatel mi dal podepsat v polovině října smlouvu na dobu určitou do 30.11.2017 s tím že smlouva je už neplatná.A je důvod nedání nové smlouvy to že jsem měla údajně říct klientovi z demenci že mám smlouvu do konce listopadu.Děkuji za odpověď
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2017-12-05 13:51
Dobrý den Dano,

do poloviny října jste pracovala bez pracovní smlouvy?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Tonka 2017-12-18 18:03
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat zaměstnavatel mi po 17 letech změnil mou pracovní smlouvu z doby neurčité na dobu určitou tzn. že k 31.12.2017 mi končí pracovní poměr mám právo na odstupné.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2017-12-19 10:06
Dobrý den Tonko,

podle zákoníku práce je maximální možná délka pracovního poměru na dobu určitou 3 roky a je možné ji prodloužit pouze 2x. Z toho plyne, že maximální délka pracovního poměru na dobu určitou u jednoho zaměstnavatele je 9 let. Tzn. jestli jste byla v takové situaci 17 let, váš zaměstnavatel porušil zákon. Jinak u řádného uplynutí pracovního poměru na dobu určitou není nárok na odstupné.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Zdeňka 2018-01-03 13:15
Dobrý den, chtěla bych reagovat na formu odpovědi. Všiml jste si co Tonka napsala? Píše, že zaměstnavatel změnil smlouvu z doby NEURČITÉ na dobu URČITOU!!!! Za prvé to není možné bez souhlasu paní Tonky a jestli podepsala, tak je to fatální chyba. Spíš bych se pozastavila nad tím, zda je takové jednání zaměstnavatele protiprávní. Domnívám se, že je protizákonné a tedy soudně zrušitelné. (daný zaměstnavatel by si měl sakra rozmyslet, jak se v případě odporu (upozornění, že jednal protiprávně) paní Tonky zachová. Pokud chtěl zaměstnavatel vypovědět, měl provést formou zrušení pracovního místa a nebo dohodou. V obou případech je oprávněn nárok na odstupné (v případě dohody se tomu kulantně říká odstupné).
Nebo se mýlím?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # iva 2018-01-07 11:08
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat pracuji 15 let u jedne firmy.Smlouvu mám na dvousměnný provoz(ranní,odpolední).Zaměstnavatel mě chce přeřadit na třísměnný provoz(samozřejmě s novým dadatkem k pracovní smlouvě),který mi ze zdravotních důvodu nevyhovuje.Pokud doložím zprávu od lékaře,je tohle zaměstnavatel povinen akceptovat?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Pracomat.cz 2018-01-08 10:52
Dobrý den Ivo,

pokud budete mít lékařský posudek, že třísměnný provoz nemůžete za zdravotních důvodů vykonávat, tak to zaměstnavatel musí akceptovat.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit