§ 33

 • (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.

 • (2) Jestliže zvláštní právní předpis nebo stanovy spolku, odborové organizace nebo organizace zaměstnavatelů podle zvláštního právního předpisu vyžadují, aby se obsazení pracovního místa uskutečnilo na základě volby příslušným orgánem, považuje se zvolení za předpoklad, který předchází sjednání pracovní smlouvy.

 • (3) Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním právním předpisem16a); nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u vedoucího
  • a) organizační složky státu7),
  • b) organizačního útvaru organizační složky státu,
  • c) organizačního útvaru státního podniku13),
  • d) organizačního útvaru státního fondu14),
  • e) příspěvkové organizace15),
  • f) organizačního útvaru příspěvkové organizace,
  • g) organizačního útvaru v Policii České republiky16).
 • (4) Jmenování podle odstavce 3 provede ten, kdo je k tomu příslušný podle zvláštního právního předpisu16b); nevyplývá-li příslušnost ke jmenování ze zvláštního právního předpisu, provede je u vedoucího
  • a) organizační složky státu7) vedoucí nadřízené organizační složky státu,
  • b) organizačního útvaru organizační složky státu vedoucí této organizační složky státu7),
  • c) organizačního útvaru státního podniku ředitel státního podniku13),
  • d) organizačního útvaru státního fondu, v jehož čele stojí individuální statutární orgán, vedoucí tohoto fondu14),
  • e) příspěvkové organizace zřizovatel,
  • f) organizačního útvaru příspěvkové organizace15) vedoucí této příspěvkové organizace,
  • g) organizačního útvaru v Policii České republiky16) policejní prezident.

§ 34

 • (1) Pracovní smlouva musí obsahovat
  • a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
  • b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána,
  • c) den nástupu do práce.
 • (2) Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně.
 • (3) Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (§ 350a) nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.
 • (4) Od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce. Pro odstoupení od pracovní smlouvy se vyžaduje dodržení písemné formy, jinak se k němu nepřihlíží.
 • (5) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy.

§ 34a

Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, platí, že pravidelným pracovištěm je místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce. Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec.

§ 34b

 • (1) Zaměstnanci v pracovním poměru musí být přidělována práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, s výjimkou konta pracovní doby (§ 86 a 87).
 • (2) Zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. U zaměstnavatele, jímž je stát, platí věta první jen tehdy, jedná-li se o výkon práce v téže organizační složce státu.

§ 35 - Zkušební doba

 • (1) Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než
  • a) 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36),
  • b) 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36) u vedoucího zaměstnance.
 • (2) Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo (§ 33 odst. 3).
 • (3) Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.
 • (4) Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se však zkušební doba prodlužuje.
 • (5) Zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.
 • (6) Zkušební doba musí být sjednána písemně.

§ 36 - Vznik pracovního poměru

Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.

§ 37 - Informování o obsahu pracovního poměru

 • (1) Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru; to platí i o změnách těchto údajů. Informace musí obsahovat
  • a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,
  • b) bližší označení druhu a místa výkonu práce,
  • c) údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené,
  • d) údaj o výpovědních dobách,
  • e) údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení,
  • f) údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu,
  • g) údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv.
 • (2) Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu, je povinen jej předem informovat o předpokládané době trvání tohoto vyslání a o měně, ve které mu bude vyplácena mzda nebo plat.
 • (3) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c), d) a e) a v odstavci 2, týkající se měny, ve které bude zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat, mohou být nahrazeny odkazem na příslušný právní předpis, na kolektivní smlouvu nebo na vnitřní předpis.
 • (4) Povinnost písemně informovat zaměstnance o základních právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru se nevztahuje na pracovní poměr na dobu kratší než 1 měsíc.
 • (5) Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy.

§ 38

Povinnosti vyplývající z pracovního poměru

 • (1) Od vzniku pracovního poměru je
  • a) zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem,
  • b) zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.
 • (2) Pro pracovní poměr založený jmenováním platí ustanovení o pracovním poměru sjednaném pracovní smlouvou.
 • (3) Zaměstnavatel je povinen předkládat odborové organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech.

§ 39 - Pracovní poměr na dobu určitou

 • (1) Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání.
 • (2) Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.
 • (3) Ustanovením odstavce 2 není dotčen postup podle zvláštních právních předpisů, kdy se předpokládá, že pracovní poměr může trvat jen po určitou dobu17).
 • (4) Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví
  • a) bližší vymezení těchto důvodů,
  • b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou,
  • c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat,
  • d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.
 • Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace; vnitřní předpis musí obsahovat náležitosti uvedené ve větě první.
 • (5) Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s s odstavci 2 až 4, a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 až 4, mohou zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.
 • (6) Ustanovení odstavce 2 se nevztahují na pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu určitou sjednanou mezi agenturou práce18) a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele (§ 307a, 308 a 309).

Předchozí stránka

Další stránka

Komentáře  

0 #16 Pracomat.cz 2018-11-28 16:59
Cituji Kateřina:
Dobrý den chci se zeptat jsem na nemocenské už tři měsíce ...


Dobrý den Kateřino,

věc se má tak, že vám od vzniká od 22. kalendářního dne pracovní neschopnosti nárok na nemocenské, které vyplácí Správa sociálního zabezpečení. Ta vám ji bude vyplácet i poté co pracovní poměr skončí.
Citovat
0 #15 Kateřina 2018-11-28 12:40
Dobrý den chci se zeptat jsem na nemocenské už tři měsíce kvůli pracovnímu úrazu a v lednu 15.1.2019 mi končí smlouva a předpokládám že nemocenská bude ještě na dále pokračovat jak to je potom když mi třeba zaměstnavatel neprodlouzi pracovní smlouvu a ja budu na dále na nemocenské? Děkuji
Citovat
0 #14 Pracomat.cz 2018-11-23 14:47
Cituji Mirofora:
Dobrý den. Jsem na dlouhodobé nemocenské a při kontrole pracovníka práce neschopnych...


Dobrý den,

o výpovědi by se dalo uvažovat při zvlášť hrubém porušení. Například pokud v tu dobu pracujete pro někoho jiného nebo jedete na dovolenou. Obvyklým trestem je odebrání nemocenských dávek.
Citovat
0 #13 Mirofora 2018-11-23 09:57
Dobrý den. Jsem na dlouhodobé nemocenské a při kontrole pracovníka práce neschopnych, jsem nebyla zastižena doma. Mimo vycházky. Je to to důvod k rozvázání prac.pomeru že strany zamestnavatele. Děkuji za odpoved
Citovat
0 #12 Pracomat.cz 2018-07-19 09:31
Cituji Petra:
Dobrý den,
Chtěla jsem se zeptat, zda můžu mít současně dva hlavní pracovní poměry. ...


Dobrý den Petro,

Zákoník práce vám nezakazuje mít dva pracovní poměry. Problém by mohl nastat v situaci, kdyby vám výkon jednoho zaměstnání brání ve výkonu druhého zaměstnání. Ale pokud budete mít v původní zaměstnání dovolenou, tak by vám nic bránit nemělo.
Citovat
0 #11 Petra 2018-07-19 00:15
Dobrý den,
Chtěla jsem se zeptat, zda můžu mít současně dva hlavní pracovní poměry. Jsem ve výpovědni lhůtě do 30.9., většinu dnů si budu vybirat dovolenou, do nového zaměstnaní mám nastoupit od 1.9. Pracovni doba v obou zaměstnaních se mi krýt nebude. Je to problém? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #10 Pracomat.cz 2018-06-05 10:38
Cituji Jiří:
Mám spol.sr.o., ...


Dobrý den Jiří,

z pohledu zaměstnavatele bohužel nemáme takové zkušenosti, abychom vám mohli spolehlivě poradit.
Citovat
0 #9 Jiří 2018-06-05 08:14
Mám spol.sr.o., já a jeden zaměstnanec.Mohu mít pracovní smlouvu, kterou podepíši jako statutární orgán i jako zaměstnanec? Jak je to podle zák.práce z roku 65 a za současného zák. práce.....?
Citovat
0 #8 Pracomat.cz 2017-12-01 14:35
Dobrý den Jano,

podle ZP může být zkušební doba skutečně jen 3 měsíce, u vedoucích zaměstnanců 6 měsíců.
Citovat
0 #7 Jana Lipova 2017-12-01 14:06
Dobrý den,

mám nastoupit na hlavní pracovní poměr se zkušební dobou 1 rok. Zákoník práce přitom uvádí, že tato doba nesmí být delší 3 měsíce §35. Je to v pořádku.
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2017-10-09 12:21
Dobrý den Radoslave,

bez znalosti vaší smlouvy a dodatku k ní, na to nelze přesně odpověděť. Doporučuji vzít smlouvu a zkonzultovat ji s právníkem.
Citovat
0 #5 Radoslav Michalec 2017-10-08 20:58
Dobrý den. Mám dotaz na vás.dělám u agentury už druhý rok a každé tři měsíce podepisují nějaký dodatek ke smlouvě.může to dělat?A když jsem chtěl přejít pod firmu kde dělám tak chtěli 50000 od nich.
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2017-08-18 15:59
Dobrý den,

Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin.

Pokud máte tři dny za sebou 12ti hodinové směny, tak je tato podmínky splněna.
Citovat
0 #3 Vavruskova 2017-08-17 17:46
Lze mít tři 12-ti hodinové směny za sebou a den volna poté znovu tři 12-ti hodinové směny.Děkuji za odpověd
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2017-02-28 17:35
Dobrý den Petře,

automaticky nárok na novou nemáte. Níže uvádíme podmínky za kterých vám může zaměstnavatel zopakovat smlouvu na dobu určitou. Zjednodušeně řečeno vám může zaměstnavatel dobu určitou 2x prodloužit. Ale celkově poměr na dobu určitou nesmí trvat déle než tři roky.

Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.
Citovat
0 #1 Petr 2017-02-28 12:52
Pracovní dobu mám na dobu určitou,ta mi už skončila. Novou smlouvu nemám a přesto dělám na stejném pracovišti. Můj dotaz je jestli mám automaticky nárok na smlouvu s pracovním poměrem na dobu neurčitou. Děkuji za radu. Petr
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit