§ 33

 1. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.

 2. Jestliže zvláštní právní předpis nebo stanovy spolku, odborové organizace nebo organizace zaměstnavatelů podle zvláštního právního předpisu vyžadují, aby se obsazení pracovního místa uskutečnilo na základě volby příslušným orgánem, považuje se zvolení za předpoklad, který předchází sjednání pracovní smlouvy.

 3. Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním právním předpisem16a); nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u vedoucího
  1. organizační složky státu7),
  2. organizačního útvaru organizační složky státu,
  3. organizačního útvaru státního podniku13),
  4. organizačního útvaru státního fondu14),
  5. příspěvkové organizace15),
  6. organizačního útvaru příspěvkové organizace,
  7. organizačního útvaru v Policii České republiky16).
 4. Jmenování podle odstavce 3 provede ten, kdo je k tomu příslušný podle zvláštního právního předpisu16b); nevyplývá-li příslušnost ke jmenování ze zvláštního právního předpisu, provede je u vedoucího
  1. organizační složky státu7) vedoucí nadřízené organizační složky státu,
  2. organizačního útvaru organizační složky státu vedoucí této organizační složky státu7),
  3. organizačního útvaru státního podniku ředitel státního podniku13),
  4. organizačního útvaru státního fondu, v jehož čele stojí individuální statutární orgán, vedoucí tohoto fondu14),
  5. příspěvkové organizace zřizovatel,
  6. organizačního útvaru příspěvkové organizace15) vedoucí této příspěvkové organizace,
  7. organizačního útvaru v Policii České republiky16) policejní prezident.

§ 34

 1. Pracovní smlouva musí obsahovat
  1. druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
  2. místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána,
  3. den nástupu do práce.
 2. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně.
 3. Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (§ 350a) nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.
 4. Od pracovní smlouvy je možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce. Pro odstoupení od pracovní smlouvy se vyžaduje dodržení písemné formy, jinak se k němu nepřihlíží.
 5. Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy.

§ 34a

Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, platí, že pravidelným pracovištěm je místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce. Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad nesmí být sjednáno šířeji než jedna obec.

§ 34b

 1. Zaměstnanci v pracovním poměru musí být přidělována práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, s výjimkou konta pracovní doby (§ 86 a 87).
 2. Zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. U zaměstnavatele, jímž je stát, platí věta první jen tehdy, jedná-li se o výkon práce v téže organizační složce státu.

§ 35 - Zkušební doba

 1. Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než
  1. 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36),
  2. 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36) u vedoucího zaměstnance.
 2. Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo (§ 33 odst. 3).
 3. Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.
 4. Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se však zkušební doba prodlužuje.
 5. Zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.
 6. Zkušební doba musí být sjednána písemně.

§ 36 - Vznik pracovního poměru

Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.

§ 37 - Informování o obsahu pracovního poměru

 1. Neobsahuje-li tyto údaje pracovní smlouva, je zaměstnavatel povinen zaměstnance písemně informovat o
  1. názvu a sídle zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, nebo o jménu, příjmení a adrese zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,
  2. bližším označení druhu a místa výkonu práce,
  3. výměře dovolené a o způsobu určování délky dovolené,
  4. době trvání a podmínkách zkušební doby, je-li sjednána,
  5. postupu, který je zaměstnavatel a zaměstnanec povinen dodržet při rozvazování pracovního poměru, a o běhu a délce výpovědní doby,
  6. odborném rozvoji, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje,
  7. stanovené týdenní pracovní době, o způsobu rozvržení pracovní doby včetně délky vyrovnávacího období, pokud je uplatněno nerovnoměrné rozvržení, a o rozsahu práce přesčas,
  8. rozsahu minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a o poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech nebo přiměřené doby na oddech a jídlo,
  9. mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu, termínu výplaty mzdy nebo platu, místu a způsobu vyplácení mzdy nebo platu,
  10. kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení smluvních stran těchto kolektivních smluv,
  11. orgánu sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnance,
   a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů od vzniku pracovního poměru.
 2. Informace uvedené v odstavci 1 písm. c) až i) a k) mohou být nahrazeny odkazem na příslušný právní předpis, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis.
 3. O změnách údajů uvedených v odstavci 1 je zaměstnavatel povinen zaměstnance písemně informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však v den, kdy změna nabývá účinnosti. Tato povinnost se nevztahuje na změny právních předpisů, kolektivních smluv a vnitřních předpisů.
 4. Uskutečňuje-li se informování v elektronické podobě, musí být informace přístupná zaměstnanci takovým způsobem, aby si ji zaměstnanec mohl uložit a vytisknout; zaměstnavatel je povinen uschovat si doklad o předání informace zaměstnanci.
 5. Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem, s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které musí při své práci dodržovat, s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy.

§ 37a  Informování zaměstnanců vysílaných na území jiného státu

 1. Vysílá-li zaměstnavatel zaměstnance k výkonu práce na území jiného státu a neobsahuje-li tyto údaje pracovní smlouva, je zaměstnavatel povinen předem písemně informovat zaměstnance o
  1. státu, v němž má být práce vykonávána,
  2. předpokládané době tohoto vyslání,
  3. měně, ve které mu bude vyplácena mzda nebo plat,
  4. peněžitém nebo věcném plnění poskytovaném zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem práce,
  5. tom, zda a za jakých podmínek je zajištěn návrat zaměstnance.
 2. Je-li zaměstnanec vyslán do jiného členského státu Evropské unie k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb91), je zaměstnavatel dále povinen předem písemně informovat zaměstnance o
  1. odměně za práci, na niž má zaměstnanec nárok v souladu s právními předpisy hostitelského členského státu,
  2. podmínkách poskytování cestovních náhrad v souvislosti s výkonem práce a dalších plněních poskytovaných zaměstnavatelem v souvislosti s vysláním,
  3. odkazu na oficiální celostátní internetovou adresu zřízenou hostitelským členským státem118).
 3. Informace uvedené v odstavci 1 písm. c) a v odstavci 2 písm. a) mohou být nahrazeny odkazem na příslušný právní předpis, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis.
 4. Zaměstnavatel není povinen zaměstnance informovat podle odstavců 1 a 2, nepřesahuje-li vyslání zaměstnance dobu 4 týdnů po sobě jdoucích.
 5. Ustanovení § 37 odst. 3 a 4 se použijí obdobně.

§ 38

Povinnosti vyplývající z pracovního poměru

 1. Od vzniku pracovního poměru je
  1. zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem,
  2. zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.
 2. Pro pracovní poměr založený jmenováním platí ustanovení o pracovním poměru sjednaném pracovní smlouvou.
 3. Zaměstnavatel je povinen předkládat odborové organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých zprávy o nově vzniklých pracovních poměrech.

§ 39 - Pracovní poměr na dobu určitou

 1. Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li písemně sjednána doba jeho trvání.
 2. Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.
 3. Ustanovením odstavce 2 není dotčen postup podle zvláštních právních předpisů, kdy se předpokládá, že pracovní poměr může trvat jen po určitou dobu17).
 4. Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví
   1. bližší vymezení těchto důvodů,
   2. pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou,
   3. okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat,
   4. dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá. 

  Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace; vnitřní předpis musí obsahovat náležitosti uvedené ve větě první.

 5. Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s s odstavci 2 až 4, a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 až 4, mohou zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.
 6. Ustanovení odstavce 2 se nevztahují na pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu určitou sjednanou mezi agenturou práce18) a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele (§ 307a, 308 a 309).

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #80 Pracomat.cz 2023-11-22 05:41
Cituji Ilona:
Dobrý den,chci se zeptat.Mam pracovní smlouvu na dobu určitou do 31.3 2024.Mohu sama ukončit smlouvu dřív? Dekuji


Dobrý den Ilono,

můžete podat výpověď a po uplynutí výpovědní lhůty (zpravidla dva měsíce) pracovní poměr končí. Výpovědní lhůta se počítá od následujícího měsíce po podání výpovědi. Tzn. Pokud podáte výpověď během listopadu, výpovědní lhůta běží v prosinci a lednu.
Citovat
0 #79 Ilona 2023-11-21 20:32
Dobrý den,chci se zeptat.Mam pracovní smlouvu na dobu určitou do 31.3 2024.Mohu sama ukončit smlouvu dřív? Dekuji
Citovat
+1 #78 Pracomat.cz 2023-10-26 17:37
Cituji Pavla:
Dobrý den, jsem pedagogický pracovník a mám smlouvu na dobu určitou do 31.12 2023 ...


Dobrý den Pavlo,

smlouvo na dobu určitou lze uzavřít až třikrát po sobě a každá z nich může mít maximálně tři roky. Nicméně s ohledem na fakt, že budete na mateřské/rodičovské dovolené, tak doba určitá v tomto ohledu nic moc neřeší, protože dost možná uplyne než se vrátíte zpět do práce. Každopádně teoreticky by to mohlo být prodloužení na dobu určitou, spíše bych však čekal dobu neurčitou.
Citovat
0 #77 Pavla 2023-10-26 07:45
Dobrý den, jsem pedagogický pracovník a mám smlouvu na dobu určitou do 31.12 2023 (mezi tím jsem podepsala dodatek o navýšení úvazku). Nyní jsem otěhotněla a od 2/2024 mám nastoupit na mateřskou d. Zaměstnavatel mi řekl, že mi smlouvu prodlouží. Jaké možnosti prodloužení jsou, jestli mi neprodlouží sml. na neurčitou d.? Děkuji
Citovat
0 #76 Pracomat.cz 2023-09-05 10:43
Cituji Lenka:
Dobrý den, v roce 2016 jsem nastoupila jako zástup za mateřskou, v roce 2018 jsem dostala ...Dobrý den Lenko,

zaměstnavatel s vámi může uzavřít maximálně tři doby určité (každá maximálně tři roky délky) za sebou, z toho co popisujete vám tedy už další dobu dát nemůže.
Citovat
0 #75 Lenka 2023-09-04 14:56
Dobrý den, v roce 2016 jsem nastoupila jako zástup za mateřskou, v roce 2018 jsem dostala novou smlouvu zástup za mateřskou, pak jsem dostala smlouvu na dobu určitou 2019 do 2021 a pak prodloužení od 2021 do 2023. Muže mě zaměstnavatel dát znova smlouvu na dobu určitou, nebo už na doubu neurčitou? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #74 Pracomat.cz 2023-05-04 10:42
Cituji Jan:
Dobrý den, mohu mít u jednoho ...


Dobrý den Jane,

s využitím DPP/DPČ psanou na jinou pracovní činnost (jedná se o stejného zaměstnavatele) to možné je.
Citovat
0 #73 Jan 2023-04-26 05:06
Dobrý den, mohu mít u jednoho zaměstnavatele úvazek 1,5? Přednáším na univerzitě mám hlavní pracovní poměr na jedné fakultě jako odborný asistent a na druhé jako akademický pracovník s podílem na výuce na 0,5 na druhé fakultě.
Citovat
+1 #72 Pracomat.cz 2023-02-06 16:45
Cituji Miluše:
Dobrý den, prosím o informaci ohledně pracovní smlouvy zda je v pořádku když ....


Dobrý den Miluše,

pokud se na takové smlouvě obě strany dohodnou, tak na ní nic špatného nevidím.
Citovat
0 #71 Miluše 2023-02-06 15:34
Dobrý den, prosím o informaci ohledně pracovní smlouvy zda je v pořádku když .... pracovní smouva je sepsána 16.12.2022, smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.01.2023 - 31.12.2023, ale datum nástupu do práce je 05.01.2023 (jelikož probíhají inventury a ten dotyčný zaměstnanec by neměl co dělat). 01.01.2023 je st. svátek (to jsou zaměstnanci doma) a 02. - 04.01.2023 má dovolenou (i když nemá odpracovanou potřebnou dobu) nebo neplacené volno. Dotyčný zaměstnanec s dovolenou nebo neplaceným volnem SOUHLASIL!
Děkuji Miluše K.
Citovat
0 #70 Pracomat.cz 2023-01-14 07:35
Cituji Patrik:
Dobrý den chtěl bych se zeptat jak to funguje pokud mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou kde pracují 10 měsíců a mám po ...


Dobrý den Patriku,

nová zkušební doba v tomto případě není na místě, co se mění (nejspíš) je náplň vaší práce a odměna za ni.
Citovat
0 #69 Patrik 2023-01-12 21:32
Dobrý den chtěl bych se zeptat jak to funguje pokud mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou kde pracují 10 měsíců a mám po zkušební době ve firmě my byla nabídnuta práce vedoucího pracovníka a tet nevím jeslí se dá jen domluvit dodatek ke smlouvě abych nemusel absolvovat znovu zkušební dobu chci se zeptat jestli By to šlo ?? Nebo musí být sjednána nová pracovní smlouva kde budu muset opět absolvovat zkušební dobu ??

Děkuji moc
Přeji hezký den
Citovat
0 #68 Pracomat.cz 2022-05-26 05:49
Cituji Ondrej:
Dobrý den,

Nyní z plného HPP na dobu neurčitou (40h týdně) budu snižovat úvazek na 10 nebo 20h týdně. Zbytek 20 nebo 30h týdně chci doplnit ...


Dobrý den Ondřeji,

obecně platí, že zaměstnání s větší počtem hodin týdně je vhodné mít jako HPP, u toho kde chcete trávit méně se nabízí DPČ ("daníte" při příjmu větším než 3 000 Kč měsíčně), DPP ("daníte" při příjmu větším než 10 000 Kč měsíčně) nebo "Ičo" tam daníte podle toho co vyděláte. Jsou tam ještě další omezení, jako DPP max 300 hodin za rok (ale pak se dá přejít na DPČ atd...). Netuším kolik budete mít hodinovou sazbu, ale pokud vyděláte méně než 10 000 Kč je DPP zajímavou volbou. Doporučuji poradit se s mzdovou účetní nového zaměstnavatele, tak můžete vybrat ideální řešení ...
Citovat
0 #67 Ondrej 2022-05-25 21:13
Dobrý den,

Nyní z plného HPP na dobu neurčitou (40h týdně) budu snižovat úvazek na 10 nebo 20h týdně. Zbytek 20 nebo 30h týdně chci doplnit v jiném zaměstnání. V tomto jiném zaměstnání by měla být jaká smlouva? HPP či DPČ? Musím odvádět daně u obou zaměstnání? Je to lepší co se daní a důchodu týče?... Aby to bylo správně. Pochopil jsem, že poté musím akorát podat daňové prohlášení, víc moc nevím, jsem v tom zamotaný.
Citovat
+1 #66 Pracomat.cz 2021-10-08 09:12
Cituji Jaroslav:
Dobrý den, v 2. října 2021 mi skončila prac. smlouva na dobu určitou....


Dobrý den Jaroslavo,

pokud vám zaměstnavatel vám stále zadával práci dál, tak váš pracovní poměr automaticky přešel na dobu neurčitou.
Citovat
+2 #65 Jaroslav 2021-10-07 16:09
Dobrý den, v 2. října 2021 mi skončila prac. smlouva na dobu určitou. Zaměstnavatel mi řekl, že mi jí prodlouží. DOSUD jsem neodepsala, žádný dodatek a do práce stále chodím. Jak to je? Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #64 Pracomat.cz 2021-06-21 19:03
Cituji Veronika Topiařová:
Dobrý den,
nastoupila jsem 19.dubna ....


Dobrý den Veroniko,

v rámci zkušební doby může smlouvu vypovědět zaměstnanec i zaměstnavatel, a to bez udání důvodu. Tudíž pokud se s vámi zaměstnavatel rozhodne rozvázat pracovní poměr, má na to právo.
Citovat
+1 #63 Veronika Topiařová 2021-06-21 14:49
Dobrý den,
nastoupila jsem 19.dubna 2021 do obchodu s obuví a jsem ve zkušební době minulý týden došlo u mne ke zranění. Jsem schopná chodit do práce bez omezení, ale 12. července jdu na operaci a vedoucí mi ukončí ke konci června pracovně právní vztah, že na mě nemůže tak dlouho čekat je nějaká možnost to zvrátit? O práci mám zájem.
Citovat
+1 #62 Pracomat.cz 2021-05-15 19:21
Cituji Lenka:
Dobrý den, mám dotaz ohledně pracovních smluv a jejich prodloužení.
Dne 1.10.2017 jsem uzavřela pracovní smlouvu se ZŠ na dobu určitou do 30.4.2018 jako pracovník poskytující ostatní osobní služby (osobní asistent) ....


Dobrý den Lenko,

z vašeho popisu mi přijde, že si zaměstnavatel tuto možnost připravuje. ZP teoreticky podobnou možnost připouští (§39 odst 4 pracomat.cz/.../...), ale takové chování zaměstnavatele bych určitě neoznačil za férové. Pokud ho k tomu nevedou provozní/zvláštní důvody (a ty si opravdu jen těžko lze takové představit), tak bych spíše doporučoval zvolna zvažovat jiného zaměstnavatele.
Citovat
+2 #61 Lenka 2021-05-14 14:49
Dobrý den, mám dotaz ohledně pracovních smluv a jejich prodloužení.
Dne 1.10.2017 jsem uzavřela pracovní smlouvu se ZŠ na dobu určitou do 30.4.2018 jako pracovník poskytující ostatní osobní služby (osobní asistent) s dotací od ÚP. Dne 24.4.2018 byla platnost smlouvy prosloužena do 30.6. 2018. 14.6.2018 jsem podepsala pracovní smlouvu (téhož zaměstnavatele) od 1.9.2018 (asistent pedagoga bez dotace ÚP) na dobu určitou do 31.8.2019.Červenec a srpen 2O18 jsem byla vedena na pracovním úřadě. V červnu 2019 byla změna pracovní smlouvy - prodloužení platnosti výše uvedené smlouvy na dobu určitou tj. do 31.8.2020. A v červnu 2020 opět změna pracovní smlouvy - prodloužení výše uvedené na dobu určitou do 31.8.2020.

Můj dotaz je, zda mám nárok, pokud dojde opět ke změně pracovní smlouvy, na pracovní smlouvu na dobu neurčitou, nebo jen na prodloužení na dobu určitou a kolikrát je možné takovou smlouvu prodlužovat. Nebo mě může zaměstnavtel znovu "poslat" na dva měsíce na ÚP a od zaří by mi dal znovu smlouvu?

Předem děkuji za odpověď Lenka
Citovat
0 #60 Pracomat.cz 2021-05-10 11:37
Cituji Dagmar:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat svou situaci a jaké jsou mé možnosti. Můj pracovní poměr byl sjednán na dobu určitou jako zástup za mateřskou...


Dobrý den Dagmar,

pokud uplynula doba určitá, ale zaměstnavatel Vám stále přiděluje práci, tak fakticky a správně dochází k prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou. Určitě není správné, aby Vám zaměstnavatel dal podepsat zpětně do minulosti platící pracovní smlouvu na dobu určitou, která říká, že pracovní poměr během pár dní/týdnů končí.
Citovat
+1 #59 Dagmar 2021-05-10 08:50
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat svou situaci a jaké jsou mé možnosti. Můj pracovní poměr byl sjednán na dobu určitou jako zástup za mateřskou. Tento termín již před několika dny vypršel, daná paní zpátky ze zdravotních důvodů nenastoupila, já pokračuji ve výkonu funkce. V den vypršení mé smlouvy jsem ovšem nedostala novou smlouvu, pouze mi bylo sděleno, že můj pracovní poměr bude prodloužen o několik měsíců, než se kolegyně vrátí z nemocenské na své místo. Je možné mi v tomto případě dát zpětně prodloužení na dobu určitou? Stále jsem nedostala novou smlouvu k podpisu. Jaké jsou nyní mé možnosti, prosím? Děkuji Vám za odpověď.
Citovat
+1 #58 Pracomat.cz 2021-02-27 09:19
Cituji Dotaz:
Dobrý den, chci se zeptat, jestli je správné, když v náplni práce ....


Dobrý den,

ZP § 37 - Informování o obsahu pracovního poměru, informuje o tom, že pracovní smlouva musí obsahovat bližší označení druhu a místa výkonu práce. Formulaci "plní ad hoc úkoly" lze stěží považovat za bližší označení druhu práce. Na druhou stranu v praxi jsou takovéto formulace relativně běžné. Určitě doporučuji zkusit dostat do pracovní smlouvy přesnější formulaci. V případě, že zaměstnavatel nebude ochotný toto doplnit, je na vašem zvážení, zda takovou smlouvu podepíšete.
Citovat
+1 #57 Dotaz 2021-02-26 21:36
Dobrý den, chci se zeptat, jestli je správné, když v náplni práce u akademického pracovníka vysoké školy je napsáno: "plní ad hoc úkoly zadané svým nadřízeným" A jeslti je možné, abych před podpisem trvala na doplnění, nebo před podpisem všech zůčastněných doplnila tuto formulaci, když ji doplnit nechce vedoucí? "plni ad hoc úkoly zadané vedoucím v souladu s vnitřním mzdovým výnosem univerzity"? V univerzitním výpisu jsou totiž specifikoavné pracovních činností pro každou pozici. Děkuji S.
Citovat
-1 #56 Pracomat.cz 2020-12-29 21:37
Cituji Lukas Sekan:
Dobry den chtel bych se zeptat jak mohu postupovat v pripade ze ...


Dobrý den Lukáši,

neznám obsah vaší pracovní smlouvy a náplň práce. Platí však, že vám zaměstnavatel nemůže změnit bez vašeho vědomí náplň práce. Tedy pokud je náplň práce Line Leadera a Operátora z části stejná, můžete tu část práce Operátora vykonávat. Potenciální snížení mzdy závisí na tom, zda je sjednána v rámci pracovní smlouvy (pak ji bez vašeho souhlasu nemůže zaměstnavatel měnit), nebo v rámci platového výměru (pak ji zaměstnavatel změnit může).
Citovat
+1 #55 Lukas Sekan 2020-12-29 19:39
Dobry den chtel bych se zeptat jak mohu postupovat v pripade ze, vykonavam 2 roky pozici Line Leadera a ted jelikoz je epidemie a karanteni opatreni pri prac. neschopnosti se me zamestnavatel rozhodl preradit kvuli delsi dobe nemocenske na pozici operatora s cim mi chce take snizit plat.. K tomu mi bylo receno ze souhlasit s dodatkem prac. smlouvy nemusim, ze muze rozhodnout bez meho podpisu a dodatek ke smlouve a snizeni platu bude platne i bez meho souhlasu.. Je to mozne? Dekuji za odpooved Lukas
Citovat
0 #54 Pracomat.cz 2020-12-10 21:37
Cituji Jana:
Dobrý den, zaměstnavatel se mnou ukončil smlouvu uplynutím doby určité ...


Dobrý den Jano,

zákon nic takového nezakazuje, tudíž je takové chování ze strany zaměstnavatele právně "v pořádku". Samozřejmě zkušební doba není nutností a můžete se zkusit domluvit na jejím vynechání.
Citovat
0 #53 Jana 2020-12-09 11:56
Dobrý den, zaměstnavatel se mnou ukončil smlouvu uplynutím doby určité a za 5 měsíců mě zaměstnal znovu, je oprávněn mi dát opět zkušební dobu na 3 měsíce do nové smlouvy? Děkuji předem za odpověď.
Citovat
0 #52 Pracomat.cz 2020-11-19 17:23
Cituji Sandra:
Dobrý den, mám smlouvu na dobu určitou ...


Dobrý den Sandro,

pokud již máte třetí smlouvu na dobu určitou u jednoho zaměstnavatele, nemůže být další prodloužení na dobu určitou, ale zaměstnavatel vám musí v případě dalšího prodloužení smlouvy nabídnout dobu neurčitou.
Citovat
0 #51 Sandra 2020-11-19 11:30
Dobrý den, mám smlouvu na dobu určitou na 1rok. Ta mi byla již 2 prodloužena na dobu určitou. Tedy vyčerpány smlouva + 2 dodatky. Může mi nyní zaměstnavatel dát novou smlouvu již na dobu neurčitou?. Předem děkuji Sandra Arandjić
Citovat
+2 #50 Pracomat.cz 2020-09-21 08:31
Cituji Monika:
Dobrý den, dne 1.10.2019 jsem uzavřela smlouvu na dobu určitou ....


Dobrý den Moniko,

pokud je ve smlouvě skutečně uvedena délka trvání smlouvy 12 měsíců, tak je tím stanovena i její ukončení. A tím je při 12 měsících posledního září.
Citovat
0 #49 Monika 2020-09-21 07:55
Dobrý den, dne 1.10.2019 jsem uzavřela smlouvu na dobu určitou s dobou trvání na jeden rok. Bohužel přesný datum ukončení není ve smlouvě uveden. Zaměstnavatel mi tvrdí, že konec smlouvy je 31.10.2020, to by ale bylo 13 měsíců. Jaký by měl být podle zákona konec smlouvy?
Předem moc děkuji za radu. Monika
Citovat
-1 #48 Pracomat.cz 2020-06-10 15:56
Cituji Michaela:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda ....


Dobrý den Michaelo,

dva HPP současně mít můžete, jen musíte být schopna plnit svoje pracovní povinnosti pro oba zaměstnavatele. Tedy v ideálním případě mít odlišnou pracovní dobu od prvního zaměstnání atd..
Citovat
+1 #47 Michaela 2020-06-10 15:43
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda mohu mít dva HPP najednou ? Mám smlouvu u jednoho zaměstnavatele na dobu neurčitou a díky této situaci co nastala stále nechce / nemůže otevřít a nemá pro nás náhradní práci . Ve finále s námi vůbec nekomunikuje . Chtěla bych si najít jinou práci, ale zase nechci abych přišla o možnost odstupného , které by mohlo nastat kdyby se mě pokusila vyhodit . Dekuji za odpověď
Citovat
0 #46 Pracomat.cz 2020-04-26 15:25
Cituji Ilona:
Dobrý den,
mám a Vás tento dotaz. Mám smlouvu na dobu neurčitou na pozici ....


Dobrý den Ilono,

novou pracovní smlouvu samozřejmě podepsat nemusíte. Společně se zaměstnavatelem jste se dohodli na tom, jakou práci pro něj budete vykonávat i na odměně za ni. Nemůže vám ji jednostranně změnit. V případě, že nepodepíšete novou pracovní smlouvu, je stále platná ta původní. Je tu však možnost, že vám bude vedoucí v práci škodit či vás šikanovat. Můžete se zkusit domluvit na kompromisním řešení, např. právě výpověď ze strany zaměstnavatele a odstupné, či nová (horší) pozice, ale za stejných platových podmínek a benefitů jako máte teď. Nebo odmítat podepsat novou smlouvu a čekat jak zareaguje vedoucí.
Citovat
-1 #45 Ilona 2020-04-25 19:05
Dobrý den,
mám a Vás tento dotaz. Mám smlouvu na dobu neurčitou na pozici vedoucí hotelu.V tomto duchu se nese i popis mého pracovního místa. S příchodem nového vedoucího, který chce na moje místo svého známého, mi chce změnit pracovní smlouvu na pozici ubytovatelka. Tato pozice je na půl jednoduchá kancelářská a na půl skladnice. Jak se mohu bránit? Musím tuto smlouvu podepsat ? Mám nárok na odstupné?
Děkuji za informaci
Ilona
Citovat
-1 #44 Pracomat.cz 2020-04-23 08:35
Cituji Dana:
Dobrý den, ano, je to přesně tak, jak popisujete. Děkuji za Váš názor..


Dobrý den Dano, 

v případě, že není dohoda možná postupujete podle § 73 ZP (pracomat.cz/.../...). Rezignace je v zákoně uvedena jako "Vzdání se funkce". To musí být písemné a doručeno druhému účastníku, jinak je neplatné a mělo by obsahovat zejména označení funkce a den skončení jejího výkonu. Není-li toto datum uvedeno, končí výkon funkce dnem následujícím po doručení tohoto právního úkonu.
Citovat
-1 #43 Dana 2020-04-22 20:17
Dobrý den, ano, je to přesně tak, jak popisujete. Děkuji za Váš názor. Chtěla jsem jen vědět, zda například neběží nějaká lhůta od doby podání rezignace, jako je tomu u výpovědi, když není domluva možná. Děkuji Vám.
Citovat
-1 #42 Pracomat.cz 2020-04-22 12:05
Cituji Dana:
Dobrý den, pracovala jsem jako učitelka (smlouva na neurčito)...


Dobrý den Dano,

nemám přesnou znalost toho jak to funguje ve školství, ale předpokládám, že stále "učíte" ale o něco menší počet hodin a zbytek náplně vaší práce je právě administrativa ve funkci zástupkyně. A smluvně je to řečeno formou dodatku k pracovní smlouvě s popisem nově vykonávané pracovní role a povinnosti. Osobně mi přijde nejsprávnější a nejlepší řešit přímo s vaším nadřízeným. Mu vysvětlit důvody, proč nadále nechcete pokračovat v této funkci a jak provést návrat do původní role tak, aby byl pro obě strany co nejpříjemnější. Předpokládal bych, že se bude jednat o ukončení dodatku k pracovní smlouvě a pokračování v původní roli učitele.
Citovat
+1 #41 Dana 2020-04-21 23:23
Dobrý den, pracovala jsem jako učitelka (smlouva na neurčito) a byla jsem v říjnu 2019 jmenováno stat. zástupkyní ředitele. Dnes bych se funkce chtěla vzdát (ke 30. 6. 20) a vrátit se k původní práci řadového učitele. Jak bych měla postupovat, jakou formou podat rezignaci? Kdy nabyde platnosti? Děkuji a zdravím, D
Citovat
-1 #40 Pracomat.cz 2020-03-03 16:59
Cituji Roman:
Dobrý den,

mohl bych se prosím zeptat, kdo je ve společnosti s ručením ...


Dobrý den Romane,

bude se jednat o osobu oprávněnou jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích (viz § 279 1 c) pracomat.cz/.../... ), u sro to bývá typicky jednatel. 
Citovat
0 #39 Roman 2020-03-02 14:03
Dobrý den,

mohl bych se prosím zeptat, kdo je ve společnosti s ručením omezeným oprávněný k podepisování pracovních smluv?

Předem díky za odpověď
Citovat
+2 #38 Pracomat.cz 2019-07-10 09:09
Cituji Bara:
Dobrý den, pracuji u jistá společnosti, kde za 4 lidi děláme pouze dve...


Dobrý den Báro,

zaměstnavatel dle vašeho popisu nerespektuje Zákoník Práce, pokud chcete situaci řešit, můžete upozornit Inspekci práce - www.suip.cz/
Citovat
0 #37 Bara 2019-07-10 07:02
Dobrý den, pracuji u jistá společnosti, kde za 4 lidi děláme pouze dve, kolegyně jela na dovolenou a já tim padem dělala za 4 lidi, do této doby to bylo tak,že se hodiny za danne pracovníky sčítali. Takže když mám smlouvu na zkrácený úvazek 4hod denně a děláme ve dvou kazda 7 a 7 hodin (za 4 lidi 24hod) tak nám odmítají proplatit hodiny navíc prýprescasy u nich neexistují a vlastně to,že uklízíme za 4 nemeni nic na tom,že uklízíme prostě za 4 hodiny. Jak tohoto ven? Nadřízený a jeho administrativní spojka lžou a upravují si papíry dle sebe. Jak je toto možné? Děkuji za odpoved
Citovat
0 #36 Pracomat.cz 2019-04-18 06:57
Cituji Mirek:
No mě jde spíš o to že mám jednu smlouvu ...


Dobrý den Mirku,

stále platí, že pro jednoho zaměstnavatele můžete mít smlouvu na dobu určitou maximálně 3x za sebou. To, že se vám u toho mění pozice na to nemá vliv.
Citovat
0 #35 Mirek 2019-04-17 20:19
No mě jde spíš o to že mám jednu smlouvu na neurčito teď mám dohodu o změně pracovní pozice a tu mě dávají pořád na urcito tak by mě zajímalo jestli je to taky nějak omezení nebo mě to můžou prodlužovat jak se jim líbí tvrdí mě že je to jen dodatek ke smlouvě
Citovat
0 #34 Pracomat.cz 2019-04-17 17:28
Cituji Mirek:
Dobrý den jako dělník mám smlouvu na neurčito a teď jsem změnil ...


Dobrý den Mirku,

pokud máte smlouvu na dobu určitou, může trvat maximálně 3 roky a prodloužena maximálně 2x. Takže maximum na dobu určitou je to 9 let u jednoho zaměstnavatele.
Citovat
0 #33 Mirek 2019-04-17 16:11
Dobrý den jako dělník mám smlouvu na neurčito a teď jsem změnil pracovní pozici kolikrát mě můžou prodloužít dohodu o změně pracovní pozice
Citovat
0 #32 Pracomat.cz 2019-03-18 21:15
Cituji Tony:
Děkuji, nehraje tady roli skutečnost že mám zkrácený úvazek?


Dobrý den Tony,

zkrácený úvazek na to vliv nemá, i při něm je třeba respektovat zákoník práce.
Citovat
0 #31 Tony 2019-03-17 19:04
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Tony:
Dobrý den pracuji u agentury na dobu určitou, nastoupil jsem na nemocenskou ...


Dobrý den Tony,

i pro agentury platí zákoník práce a tím pádem vám nemohou dát výpověď během vaší pracovní neschopnosti. Vyjímkou by bylo, kdyby došlo k závažnému porušení pracovních povinností - neomluvenné absence atd... "Zbavit" se vás mohou dohodou, ale s tou musíte souhlasit a nešel bych do ní bez odstupného. Z toho co popisujete je, výpověď neplatná. Jinak v pracovní neschopnosti se není možné registrovat se na ÚP, tam můžete až budete opět schopen práce.

Děkuji, nehraje tady roli skutečnost že mám zkrácený úvazek?
Citovat
0 #30 Pracomat.cz 2019-03-16 13:06
Cituji Tony:
Dobrý den pracuji u agentury na dobu určitou, nastoupil jsem na nemocenskou ...


Dobrý den Tony,

i pro agentury platí zákoník práce a tím pádem vám nemohou dát výpověď během vaší pracovní neschopnosti. Vyjímkou by bylo, kdyby došlo k závažnému porušení pracovních povinností - neomluvenné absence atd... "Zbavit" se vás mohou dohodou, ale s tou musíte souhlasit a nešel bych do ní bez odstupného. Z toho co popisujete je, výpověď neplatná. Jinak v pracovní neschopnosti se není možné registrovat se na ÚP, tam můžete až budete opět schopen práce.
Citovat
-1 #29 Tony 2019-03-15 17:16
Dobrý den pracuji u agentury na dobu určitou, nastoupil jsem na nemocenskou a uživatel oznámil agentuře mé ukončení z tohoto důvodu. Pořád jsme na PN, přitom mi přišlo z agentury jednostranné ukončení smlouvy, z důvodů uvedených v dohodě mezi agenturou a uživatelem (zde je uvedeno ukončení bez uvedení důvodu). Může takto agentura postupovat a "zbavit" se mne bez odstupného? Mám v takovém případě, že smlouva skončila uprostřed PN ohlásit toto na úřadě práce? Nebo stačí toto učinit po skončení PN?
Citovat
+1 #28 Pracomat.cz 2019-02-22 14:47
Cituji Dan:
Dobrý den, dne 2.12.2013 mi dala firma pracovní smlouvu na dobu určitou do 31.5.2014, dne 14.5.2014 jí prodloužila do 41.10.2014,...


Dobrý den Dane,

nebylo, dle zákona můžete mít smlouvu na dobu určitou maximálně 3x za sebou.
Citovat
0 #27 Dan 2019-02-21 10:49
Dobrý den, dne 2.12.2013 mi dala firma pracovní smlouvu na dobu určitou do 31.5.2014, dne 14.5.2014 jí prodloužila do 41.10.2014, dne 10.10.2014 jí opět prodloužila do 30.4.2015, dne 15.4.2015 opět prodloužila do 31.10.2015, dne 13.10.2015 opět prodloužila do 30.4.2016, dne 6.4.2015 poté na dobu neurčitou bylo takové jednání v pořádku?
Citovat
-1 #26 Pracomat.cz 2019-02-20 09:01
Cituji Markéta:
Dobrý den,

prosila bych o radu, jak mohu postupovat ohledně možnosti prodloužit smlouvu na dobu určitou. U zaměstnavatele jsem první smlouvu ....


Dobrý den Markéto,

v případě jaký popisujete by mělo být možné postupovat dle §39 odstavec 4, jeho znění najdete ve článku výše.
Citovat
0 #25 Markéta 2019-02-20 07:30
Dobrý den,

prosila bych o radu, jak mohu postupovat ohledně možnosti prodloužit smlouvu na dobu určitou. U zaměstnavatele jsem první smlouvu měla uzavřenou od února 2016 - června 2017, dodatkem byla prodloužena do října 2017. Poté jsem byla 3 měsíce na úřadu práce a od února 2018 mám uzavřenou smlouvu na dobu určitou do roku 2021 u stejného zaměstnavatele. Pracuji na projektu financovaném z Evropské unie, přičemž jsem se dozvěděla, že se plánuje v příštím letech jeho pokračování. Zaměstnavatel mi sdělil, abych si zjistila, zda po roce 2021 by mě případně mohl zaměstnat "počtvrté", respektive zda by se to dalo odůvodnit právě tím, že jsem financována z projektu EU a v této oblasti nejsou až tak více let dopředu známy podmínky a možnosti, zda to může odůvodnit jako "sezonní práci".

Předem děkuji za odpověď.
Citovat
0 #24 Pracomat.cz 2019-02-03 09:52
Cituji Daniel:
Dobrý den,

dne 30. ledna 2019 jsem podepsal pracovní smlouvu s pracovní agenturou. Po podpise smlouvy ...


Dobrý den Danieli,

těžko takto odpovědět bez znalosti smlouvy. Ale určitě máte ve smlouvě sekci, která se věnuje jejímu ukončení. Podívejte se jaké jsou možnosti. Zvažte také, jzda jsou zjištěné zkušenosti v rozporu s tím, co je uvedeno v pracovní smlouvě a tedy jsou důvodem k jejímu ukončení. Kromě toho samozřejmě můžete zkusit i dohodu se zaměstnavatelem, ale tam je potřeba oboustraný souhlas.
Citovat
0 #23 Daniel 2019-02-03 09:40
Dobrý den,

dne 30. ledna 2019 jsem podepsal pracovní smlouvu s pracovní agenturou. Po podpise smlouvy a nástupu do práce dne 1.2.2019 jsem zjistil nové skutečnosti, kvuli kterým nemám zájem pracovat v dané firmě. Je nejaká možnost, jak zrušit tuto pracovní smlouvu? Nemám tam totiž zkušební dobu.. Díky
Citovat
0 #22 Pracomat.cz 2019-01-27 10:19
Cituji Marta Kubaskova:
Dobrý den,chci se zeptat,jestli mě zaměstnavatel,musi pustit dohodou ....


Dobrý den Marto,

váš dotaz má dvě roviny. Tou první je dohoda o rozvázání pracovního poměru. Jak plyne už z jejího názvu, jedná se o dobrovolný akt obou stran a proto zaměstnavatel nemá povinnost s ní souhlasit. Druhá část se týká změny místa výkonu práce. Pokud skutečně nespadá do jeho popisu podle vaší současné smlouvy, tak v něm pracovat nemusíte a zaměstnavatel vám musí dále hradit mzdu a nebo dát výpověd + odstupné. V případě co popisujete, je podle mě dohoda na místě a zaměstnavatel by s ní mohl souhlasit. Jinak mu hrozí, že na novém místě nebudete pracovat a on vám bude muset platit.
Citovat
0 #21 Marta Kubaskova 2019-01-27 09:46
Dobrý den,chci se zeptat,jestli mě zaměstnavatel,musi pustit dohodou o rozvazani pracovního poměru. Pracovala jsem 10 let,ve smlouvě,kde bylo uvedeno přesné místo výkonu prace. Teď mě preradil na jiné pracoviště,kde mi to nevyhovuje,chci odeji,našla jsem si novou praci. Nedostala jsem žádný nový dodatek ke smlouvě o novem pracovišti,tudíž stále mam smkouvu na jiz neplatnou provozovnu. A na ní staré sídlo firmy zamestnavatele. Dekuji
Citovat
0 #20 Pracomat.cz 2019-01-23 14:50
Cituji Tereza Penková:
Dobrý den,

Mela bych dotaz ohledně místa výkonu práce ve smlouvě. Ve smlouvě mám uvedené: Chomutov, Ústecký kraj....


Dobrý den Terezo,

místo výkonu práce může být sjednáno i na obecnější úrovni, třeba celá ČR. Právě pro účely cestovních náhrad bývá obvykle ve smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště. Cesta mimo pravidelné pracoviště je pro účely cestovních náhrad posuzována dle ustanovení § 156 odst. 2 zákoníku práce jako pracovní cesta.
Citovat
0 #19 Tereza Penková 2019-01-23 02:38
Dobrý den,

Mela bych dotaz ohledně místa výkonu práce ve smlouvě. Ve smlouvě mám uvedené: Chomutov, Ústecký kraj. Mám to chápat, že mám tedy celý Ústecký kraj? I když jsem pouze už přes rok v Chomutově? A pokud by mě zaměstnavatel přeložil do jiného městě v Ústeckém kraji, tak musí mi platit náklady spojené s dopravou či ubytováním?
Děkuji za informaci.
Citovat
0 #18 Pracomat.cz 2018-12-19 15:58
Cituji Alice:
Dobrý den, měla bych dotaz. V roce 2017 jsem nastoupila do společnosti jako recepční ...


Dobrý den Alice,

smlouvu na dobu určitou je možné dostat maximálně 3x, což pokud počítám správně je vaše poslední prodloužení smlouvy. Poté již musíte dostat smlouvu na dobu neurčitou - pokud se zaměstnavatelem dohodnete na pokračování pracovního poměru.
Citovat
0 #17 Alice 2018-12-19 09:07
Dobrý den, měla bych dotaz. V roce 2017 jsem nastoupila do společnosti jako recepční (smlouva na dobu určitou - záskok za mateřskou dovolenou). V roce 2018 jsem byla povýšena na pozici asistentka, v té samé společnosti. Smlouva byla změněna na dobu určitou - 1 rok. Nyní mi bude končit a chtějí mi prodloužit smlouvu opět na 1 rok. Má společnost na toto právo?
Citovat
0 #16 Pracomat.cz 2018-11-28 16:59
Cituji Kateřina:
Dobrý den chci se zeptat jsem na nemocenské už tři měsíce ...


Dobrý den Kateřino,

věc se má tak, že vám od vzniká od 22. kalendářního dne pracovní neschopnosti nárok na nemocenské, které vyplácí Správa sociálního zabezpečení. Ta vám ji bude vyplácet i poté co pracovní poměr skončí.
Citovat
+2 #15 Kateřina 2018-11-28 12:40
Dobrý den chci se zeptat jsem na nemocenské už tři měsíce kvůli pracovnímu úrazu a v lednu 15.1.2019 mi končí smlouva a předpokládám že nemocenská bude ještě na dále pokračovat jak to je potom když mi třeba zaměstnavatel neprodlouzi pracovní smlouvu a ja budu na dále na nemocenské? Děkuji
Citovat
0 #14 Pracomat.cz 2018-11-23 14:47
Cituji Mirofora:
Dobrý den. Jsem na dlouhodobé nemocenské a při kontrole pracovníka práce neschopnych...


Dobrý den,

o výpovědi by se dalo uvažovat při zvlášť hrubém porušení. Například pokud v tu dobu pracujete pro někoho jiného nebo jedete na dovolenou. Obvyklým trestem je odebrání nemocenských dávek.
Citovat
0 #13 Mirofora 2018-11-23 09:57
Dobrý den. Jsem na dlouhodobé nemocenské a při kontrole pracovníka práce neschopnych, jsem nebyla zastižena doma. Mimo vycházky. Je to to důvod k rozvázání prac.pomeru že strany zamestnavatele. Děkuji za odpoved
Citovat
0 #12 Pracomat.cz 2018-07-19 09:31
Cituji Petra:
Dobrý den,
Chtěla jsem se zeptat, zda můžu mít současně dva hlavní pracovní poměry. ...


Dobrý den Petro,

Zákoník práce vám nezakazuje mít dva pracovní poměry. Problém by mohl nastat v situaci, kdyby vám výkon jednoho zaměstnání brání ve výkonu druhého zaměstnání. Ale pokud budete mít v původní zaměstnání dovolenou, tak by vám nic bránit nemělo.
Citovat
0 #11 Petra 2018-07-19 00:15
Dobrý den,
Chtěla jsem se zeptat, zda můžu mít současně dva hlavní pracovní poměry. Jsem ve výpovědni lhůtě do 30.9., většinu dnů si budu vybirat dovolenou, do nového zaměstnaní mám nastoupit od 1.9. Pracovni doba v obou zaměstnaních se mi krýt nebude. Je to problém? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #10 Pracomat.cz 2018-06-05 10:38
Cituji Jiří:
Mám spol.sr.o., ...


Dobrý den Jiří,

z pohledu zaměstnavatele bohužel nemáme takové zkušenosti, abychom vám mohli spolehlivě poradit.
Citovat
0 #9 Jiří 2018-06-05 08:14
Mám spol.sr.o., já a jeden zaměstnanec.Mohu mít pracovní smlouvu, kterou podepíši jako statutární orgán i jako zaměstnanec? Jak je to podle zák.práce z roku 65 a za současného zák. práce.....?
Citovat
0 #8 Pracomat.cz 2017-12-01 14:35
Dobrý den Jano,

podle ZP může být zkušební doba skutečně jen 3 měsíce, u vedoucích zaměstnanců 6 měsíců.
Citovat
0 #7 Jana Lipova 2017-12-01 14:06
Dobrý den,

mám nastoupit na hlavní pracovní poměr se zkušební dobou 1 rok. Zákoník práce přitom uvádí, že tato doba nesmí být delší 3 měsíce §35. Je to v pořádku.
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2017-10-09 12:21
Dobrý den Radoslave,

bez znalosti vaší smlouvy a dodatku k ní, na to nelze přesně odpověděť. Doporučuji vzít smlouvu a zkonzultovat ji s právníkem.
Citovat
0 #5 Radoslav Michalec 2017-10-08 20:58
Dobrý den. Mám dotaz na vás.dělám u agentury už druhý rok a každé tři měsíce podepisují nějaký dodatek ke smlouvě.může to dělat?A když jsem chtěl přejít pod firmu kde dělám tak chtěli 50000 od nich.
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2017-08-18 15:59
Dobrý den,

Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin.

Pokud máte tři dny za sebou 12ti hodinové směny, tak je tato podmínky splněna.
Citovat
-1 #3 Vavruskova 2017-08-17 17:46
Lze mít tři 12-ti hodinové směny za sebou a den volna poté znovu tři 12-ti hodinové směny.Děkuji za odpověd
Citovat
-1 #2 Pracomat.cz 2017-02-28 17:35
Dobrý den Petře,

automaticky nárok na novou nemáte. Níže uvádíme podmínky za kterých vám může zaměstnavatel zopakovat smlouvu na dobu určitou. Zjednodušeně řečeno vám může zaměstnavatel dobu určitou 2x prodloužit. Ale celkově poměr na dobu určitou nesmí trvat déle než tři roky.

Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.
Citovat
0 #1 Petr 2017-02-28 12:52
Pracovní dobu mám na dobu určitou,ta mi už skončila. Novou smlouvu nemám a přesto dělám na stejném pracovišti. Můj dotaz je jestli mám automaticky nárok na smlouvu s pracovním poměrem na dobu neurčitou. Děkuji za radu. Petr
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].