Charakteristiky platových tříd

Toto je příloha Zákoníku práce - zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Je platná v roce 2022.

 • 1. platová třída

  Práce sestávající z jednoznačných opakujících se pracovních operací. Práce s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a ručními nástroji bez vazeb na další procesy a činnosti. Provádění jednotlivých manipulačních operací s jednotlivými kusy a předměty malé hmotnosti (do 5 kg). Běžné nároky na smyslové funkce. Práce v příznivých vnějších podmínkách.

 • 2. platová třída

  Práce stejného druhu konané podle přesného zadání a s přesně vymezenými výstupy, s malou možností odchylky a s rámcovými návaznostmi na další procesy. Práce s více prvky (předměty) tvořícími celek, například manipulace s předměty vyžadujícími zvláštní zacházení (křehké, těžké, vznětlivé, s nebezpečím nákazy). Provádění dílčích prací, které jsou součástí širších procesů.

  Dlouhodobé a jednostranné zatížení drobných svalových skupin (prstů, zápěstí) a ve vnuceném pracovním rytmu a při mírně zhoršených (například klimatických) vnějších podmínkách. Práce s případným rizikem pracovního úrazu.

 • 3. platová třída

  Práce s přesně vymezenými vstupy a výstupy a obecně vymezeným postupem s rámcovými návaznostmi na další procesy. Práce s celky a sestavami s logickým (účelovým) uspořádáním bez vazeb na jiné celky (sestavy). Případná odpovědnost za ohrožení zdraví a bezpečnosti spolupracovníků v rámci jednoho kolektivu.

 • 4. platová třída

  Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další procesy (dále jen „jednoduché odborné práce“). Práce s celky a sestavami několika jednotlivých prvků (předmětů) s logickým (účelovým) uspořádáním s dílčími vazbami na jiné celky (sestavy). Práce předpokládající jednoduché pracovní vztahy.

  Dlouhodobé a jednostranné zatížení větších svalových skupin. Mírně zvýšené psychické nároky spojené se samostatným řešením skupiny stejnorodých časově ustálených pracovních operací podle daných postupů.

 • 5. platová třída

  Jednoduché odborné práce vykonávané s mnoha vzájemně provázanými prvky, které jsou součástí určitého systému. Usměrňování jednoduchých rutinních a manipulačních prací a procesů v proměnlivých skupinách, týmech a jiných nestálých organizačních celcích a bez podřízenosti skupiny zaměstnanců spojené s odpovědností za škody, které nelze odstranit vlastními silami a v krátké době.

  Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou převážně zastoupeny konkrétní jevy a procesy různorodějšího charakteru s nároky na dlouhodobější paměť, dílčí představivost a předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Přesné smyslové rozlišování drobných detailů. Dlouhodobé, jednostranné a nadměrné zatížení svalových skupin předměty různých hmotností nad 25 kg.

 • 6. platová třída

  Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů, se stanovenými výstupy, postupy a vazbami na další procesy (dále jen „odborné práce“). Práce s ucelenými systémy složenými z mnoha prvků s dílčími vazbami na malý okruh dalších systémů. Koordinace prací v proměnlivých skupinách.

  Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů s různorodými konkrétními jevy a procesy a s nároky na představivost a předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Značná smyslová náročnost. Značná zátěž velkých svalových skupin ve velmi ztížených pracovních podmínkách.

 • 7. platová třída

  Odborné práce konané s ucelenými samostatnými systémy s případným členěním na dílčí subsystémy a s vazbami na další systémy. Usměrňování a koordinace jednoduchých odborných prací. Odpovědnost za zdraví dalších osob nebo za škody odstranitelné pouze skupinou dalších zaměstnanců nebo za škody osob jednajících na základě chybných příkazů nebo opatření odstranitelné za delší období.

  Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru. Nároky na aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost. Vysoká náročnost na identifikaci velmi malých detailů, znaků nebo jiných zrakově důležitých informací a zvýšené nároky na vestibulární aparát. Nadměrné zatížení velkých svalových skupin v extrémních pracovních podmínkách.

 • 8. platová třída

  Zajišťování širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů (dále jen „odborné specializované práce“). Práce v rámci komplexních systémů s vnitřním členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním členěním i mimo rámec organizace.

 • 9. platová třída

  Odborné specializované práce, ve kterých je předmětem komplexní samostatný systém složený z několika dalších sourodých celků nebo nejsložitější samostatné celky. Koordinace a usměrňování odborných prací.

  Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů, kde jsou více zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky na poznávání, chápání a interpretaci jevů a procesů. Vysoké nároky na paměť, flexibilitu, schopnosti analýzy, syntézy a obecného srovnávání. Vysoké nároky na vestibulární aparát. Mimořádná zátěž nervové soustavy.

 • 10. platová třída

  Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami na široký okruh procesů (dále jen „systémové práce“). Předmětem práce je komplexní systém složený ze samostatných různorodých systémů se zásadními určujícími vnitřními a vnějšími vazbami. Koordinace a usměrňování odborných specializovaných prací.

 • 11. platová třída

  Systémové práce, jejichž předmětem činnosti jsou dílčí obory činností se širokou působností.

  S výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení, představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých kritérií.

 • 12. platová třída

  Komplex systémových činností s variantními obecnými vstupy, rámcově stanovenými výstupy a předem nespecifikovanými způsoby a postupy se širokými vazbami na další procesy (dále jen „systémové specializované práce“), kde jsou předmětem obory činnosti složené ze systémů s rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami.

 • 13. platová třída

  Systémové specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor oborů nebo obor s rozsáhlou vnitřní strukturou a vnějšími vazbami. Komplexní koordinace a usměrňování systémových prací.

  Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení. Objevování nových postupů a způsobů a hledání řešení netradičním způsobem. Přenos a aplikace metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí. Rozhodování v rámci značně kombinovatelných spíše abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů.

 • 14. platová třída

  Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí rozvojová a koncepční činnost a systémová koordinace (dále jen „tvůrčí systémové práce“). Předmětem je soubor oborů nebo obor s rozsáhlým vnitřním členěním a s četnými vazbami na další obory a s působností a dopadem na široké skupiny obyvatelstva nebo souhrn jinak náročných oborů. Koordinace a usměrňování systémových specializovaných prací.

 • 15. platová třída

  Tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu.

  Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě a kombinovatelnosti procesů a jevů a na schopnosti nekonvenčního systémového nazírání v nejširších souvislostech.

 • 16. platová třída

  Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy.

Platové třídy a platové stupně tvoří takzvané platové tabulky, na základě kterých jsou odměňováni státní zaměstnanci.

 

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

+1 #10 Pracomat.cz 2020-10-07 15:14
Cituji Lenka Komárková:
Dobrý den, pracuji ...


Dobrý den Lenko,

nárok na platovou třídu nedává dosažené vzdělání, ale typ a náročnost vykonávané práce. Pro představu uvedu příklad z katalogu prací, ať si můžete srovnat svoji práci s uvedenými platovými třídami:

UČITEL

8. platová třída

1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída

1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

10. platová třída

1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.

2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.
Citovat
0 #9 Lenka Komárková 2020-10-07 12:30
Dobrý den, pracuji jako učitelka mateřské školy, mám vysokoškolské magisterské vzdělání, téměř 30 let praxe, jsem zařazena v 9. platové třídě. Mám se svým vzděláním nárok na vyšší platovou třídu? Děkuji.
Citovat
+3 #8 Pracomat.cz 2019-09-16 18:27
Cituji Marie:


Dobrý den, děkuji za odpověď,
i když jsem úplně nevyčetla, zda je pohotovost proplácená i v případě, ...


Dobrý den Marie,

odpověď na první otázku nevím. U té druhé to chápu, tak že pokud vám dvě hodiny odpadnou, tak není naplněn základní pedagogický úvazek a ty dvě hodiny suplování se nepočítají jako přespočetné a jsou placeny standardní sazbou.
Citovat
+1 #7 Marie 2019-09-13 11:06
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Marie:
Dobrý den,
učím šestým rokem na SOŠ odborné předměty na částečný úvazek 18 hod., vzdělání magisterské, dodělávám doktorát. V jaké platové třídě bych měla být zařazena?....


Dobrý den Marie,

plátová třída záleží na vykonávané pracovní činnosti, podívejte do katalogu prací - www.pracomat.cz/.../730-ucitel.html Druhá část otázky ohledně hodnocení hodin pracovní pohotovosti je podrobně popsána na webu MŠMT, kde jsou uvedeny i ikonkrétní příklady, takže vás na něj odkážu - msmt.cz/.../...


Dobrý den, děkuji za odpověď,
i když jsem úplně nevyčetla, zda je pohotovost proplácená i v případě, že se neuskuteční, ale pedagog musí být v době nařízené pohotovosti na místě výkonu práce. K 18 hod. částečného úvazku mi letos přidali 4 hod pohotovosti, kdy musím čekat ve škole, i když v těchto hodinách nesupluji. Je možné to takto nařídit? Nezvýší se mi tímto úvazek na 22 hod.?
A ještě bych se chtěla ujistit, za jsem pochopila správně, že i když mi v základním pedagog. úvazku odpadnou např. dvě hodiny a jiné dvě hodiny supluji, měla bych mít zaplacený svůj úvazek + dvě hodiny navíc?
Děkuji.
Citovat
+1 #6 Pracomat.cz 2019-09-09 14:34
Cituji Marie:
Dobrý den,
učím šestým rokem na SOŠ odborné předměty na částečný úvazek 18 hod., vzdělání magisterské, dodělávám doktorát. V jaké platové třídě bych měla být zařazena?....


Dobrý den Marie,

plátová třída záleží na vykonávané pracovní činnosti, podívejte do katalogu prací - www.pracomat.cz/.../730-ucitel.html Druhá část otázky ohledně hodnocení hodin pracovní pohotovosti je podrobně popsána na webu MŠMT, kde jsou uvedeny i ikonkrétní příklady, takže vás na něj odkážu - msmt.cz/.../...
Citovat
+1 #5 Pracomat.cz 2019-09-09 12:43
Cituji Iwulenka:
Dobrý den,

ucházím se o práci odborný referent – poradce specialista v Oddělení ...


Dobrý den Iwulenko,

záleží zda se bude jednat o pozici ve služebním poměru, pak by se jednalo o tuto tabulku - pracomat.cz/.../375-platy-statnich-uredniku.html Předpokládám, že spíše ne a proto se bude spíše jednat o tabulku číslo 2 z pracomat.cz/.../...
Citovat
+1 #4 Iwulenka 2019-09-09 12:21
Dobrý den,

ucházím se o práci odborný referent – poradce specialista v Oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti 9.platová třída.... můžete mi sdělit, jaký je dle tabulek nástupní plat? Děkuji.
Citovat
+1 #3 Marie 2019-09-07 09:02
Dobrý den,
učím šestým rokem na SOŠ odborné předměty na částečný úvazek 18 hod., vzdělání magisterské, dodělávám doktorát. V jaké platové třídě bych měla být zařazena?
K těmto hodinám přibyly 4 hodiny pohotovosti, nenašla jsem, jak by měly být ohodnoceny a zda se přičítají k úvazku, když je povinností být přítomna ve škole. Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #2 Pracomat.cz 2019-06-14 18:05
Cituji Hana:
Ucházím se o práci jako začínající učitelka v ZUŠ výtvarný obor ....


Dobrý den Hano,

pokud se jedná o pedagogického pracovníka dle § 2 Zákona o pedagogických pracovnících (www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-563) kam spadá mimojiné i pedagog volného času, tak by se mělo jednat o pátou platovou tabulku kde je 11tá platová třída cca 28 000 Kč (pracomat.cz/.../...)
Citovat
+2 #1 Hana 2019-06-13 22:00
Ucházím se o práci jako začínající učitelka v ZUŠ výtvarný obor na plný úvazek. Vzdělání mám Bc.ped. Byl mi nabídnut plat pouze 21000,-hrubého, přestože bych měla zařazení v 11.platové třídě.Je to možné?
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].