§ 363

Ustanoveními, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie, jsou

 • nadpis hlavy IV v části první,
 • § 16 odst. 2 a 3,
 • § 30 odst. 2,
 • § 37 odst. 1 až 4,
 • § 39 odst. 2 až 6,
 • § 40 odst. 3,
 • § 41 odst. 1 v úvodní části ustanovení a písmena c), d), f) a g),
 • § 47 spočívající ve slovech „nastoupí-li zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, do práce, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště“,
 • § 51a,
 • § 53 odst. 1 spočívající ve slovech „Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď“ a písm. d),
 • § 54 písm. b) spočívající ve slovech „to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou“,
 • § 54 písm. c) spočívající ve slovech „nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou“,
 • § 54 písm. d) „o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou, nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou“,
 • § 62 až 64,
 • § 78 odst. 1 písm. a) až f), j), k) a m) spočívající ve slovech „průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu“, ve slovech „za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích“ a ve větě „Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.“,
 • § 79 odst. 1,
 • § 79a,
 • § 85 odst. 4 spočívající ve slovech „průměrná týdenní pracovní doba naplněna ve vyrovnávacím období určeném zaměstnavatelem, nejdéle však v období uvedeném v § 78 odst. 1 písm. m)“,
 • § 86 odst. 3 a 4,
 • § 88 odst. 1 a 2,
 • § 90, 90a,
 • § 92 odst. 1, 3 a 4,
 • § 93 odst. 2 věta druhá a odst. 4,
 • § 93a odst. 1 až 3 a odst. 5,
 • § 94,
 • § 96 odst. 1 písm. a) body 1 a 3 a odst. 2,
 • § 101, 102,
 • § 103 odst. 1 písm. a) až h), j) a k) až do konce odstavce 1, odst. 2 až 5,
 • § 104,
 • § 105 odst. 1 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu“, odst. 3 písm. a), 4 a 7,
 • § 106 odst. 1 až 4 písm. a), c), d), f) a g),
 • § 108 odst. 2, 3, 6 a 7,
 • § 110 odst. 1,
 • § 113 odst. 4,
 • § 136 odst. 2,
 • § 191 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat“,
 • § 195, 196,
 • § 197 odst. 3 spočívající ve slovech „Rodičovská dovolená podle odstavce 1 přísluší ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let“, spočívající ve slovech „rodičovská dovolená přísluší“,
 • § 197 odst. 3 věta druhá a třetí,
 • § 198 odst. 1 až 4, pokud jde o rodičovskou dovolenou,
 • § 199 odst. 1,
 • § 203 odst. 2 písm. a),
 • § 213 odst. 1,
 • § 217 odst. 4, pokud jde o rodičovskou dovolenou,
 • § 218 odst. 1,
 • § 222 odst. 2,
 • § 229 odst. 1 spočívající ve slovech „odborná praxe se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat“,
 • § 238 odst. 1 a 2,
 • § 239,
 • § 240 odst. 1,
 • § 241 odst. 1 a 2,
 • § 245 odst. 1,
 • § 246 odst. 2 věta první,
 • § 269 až 271, § 276 odst. 1 věta první a odst. 2 až 6 a 8,
 • § 277 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel je povinen na svůj náklad vytvořit zástupcům zaměstnanců podmínky pro řádný výkon jejich činnosti“,
 • § 278 odst. 1 až 3, odst. 4 věta druhá a třetí,
 • § 279 odst. 1 písm. a), b), e) až h) a odst. 3,
 • § 280 odst. 1 písm. a) až f),
 • § 281 odst. 5,
 • § 288 až 299,
 • § 308 odst. 1 v úvodní části ustanovení a písmeno b),
 • § 309 odst. 4 a 5,
 • § 316 odst. 4 spočívající ve slovech „Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace zejména o“ a písm. a), c), d), e), g) a h) a dále ve slovech „to neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený“,
 • § 319,
 • § 338 odst. 2 a 3,
 • § 339 odst. 1 v úvodní části ustanovení,
 • § 339 odst. 2, 339a, 340, 345a,
 • § 346b odst. 4 a
 • § 350 odst. 2.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]