§ 307a

Za závislou práci podle § 2 se považují také případy, kdy zaměstnavatel na základě povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen „agentura práce“) dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u uživatele a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem.

§ 307b

Agentura práce a uživatel jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož

 • a) je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo
 • b) konal anebo koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.

§ 308

 • (1) Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce musí obsahovat
  • a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, datum a místo narození a bydliště dočasně přiděleného zaměstnance,
  • b) druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, včetně požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce,
  • c) určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u uživatele,
  • d) místo výkonu práce,
  • e) den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u uživatele,
  • f) informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec, s přihlédnutím ke kvalifikaci a délce odborné praxe (dále jen "srovnatelný zaměstnanec"),
  • g) podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; není však možné sjednat podmínky pro ukončení doby dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pouze ve prospěch uživatele,
  • h) číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání.
 • (2) Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce musí být uzavřena písemně.

§ 309

 1. Po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci uživatel. Uživatel však nesmí vůči zaměstnanci agentury práce právně jednat jménem agentury práce.
 2. Agentura práce přiděluje zaměstnance k dočasnému výkonu práce u uživatele na základě písemného pokynu, který obsahuje zejména
  1. název a sídlo uživatele,
  2. místo výkonu práce u uživatele,
  3. dobu trvání dočasného přidělení,
  4. určení vedoucího zaměstnance uživatele oprávněného přidělovat zaměstnanci práci a kontrolovat ji,
  5. podmínky jednostranného prohlášení o ukončení výkonu práce před uplynutím doby dočasného přidělení, byly-li sjednány v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce [§ 308 odst. 1 písm. g)],
  6. informaci o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách srovnatelného zaměstnance uživatele.
 3. Dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; před uplynutím této doby končí dohodou mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem, popřípadě jednostranným prohlášením uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance podle podmínek sjednaných v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce.
 4. Jestliže agentura práce, která zaměstnance dočasně přidělila k výkonu práce u uživatele, uhradila zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním u uživatele, má právo na náhradu této škody vůči tomuto uživateli, pokud se s uživatelem nedohodne jinak.
 5. Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Pokud jsou po dobu výkonu práce pro uživatele pracovní nebo mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance horší, je agentura práce povinna na žádost dočasně přiděleného zaměstnance, popřípadě, pokud tuto skutečnost zjistí jinak, i bez žádosti, zajistit rovné zacházení; dočasně přidělený zaměstnanec má právo se domáhat u agentury práce uspokojení práv, která mu takto vznikla.
 6. Agentura práce nemůže téhož zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce u téhož uživatele na dobu delší než 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Toto omezení neplatí v případech, kdy o to agenturu práce požádá zaměstnanec agentury práce, nebo jde-li o výkon práce na dobu náhrady za zaměstnankyni uživatele, která čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, nebo za zaměstnance uživatele, který čerpá otcovskou nebo rodičovskou dovolenou.
 7. Mají-li být mezi uživatelem a zaměstnancem agentury práce přijata opatření k vyšší ochraně majetku uživatele, nesmí být tato opatření pro zaměstnance agentury práce méně výhodná, než je tomu podle § 252256.
 8. Rozsah agenturního zaměstnávání je možné omezit jen v kolektivní smlouvě uzavřené u uživatele.

§ 309a

Uživatel je povinen v dostatečném předstihu informovat agenturu práce, která k němu dočasně přidělila zaměstnance k výkonu práce, o tom, že tohoto zaměstnance vyšle k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb 91) na území jiného členského státu Evropské unie; informace musí obsahovat alespoň údaje o

 1. místu výkonu práce vyslaného zaměstnance v jiném členském státě Evropské unie,
 2. pracovních úkolech, které má vyslaný zaměstnanec vykonávat,
 3. datu zahájení výkonu práce vyslaného zaměstnance,
 4. předpokládané době vyslání zaměstnance a
 5. tom, zda vyslaný zaměstnanec nahrazuje jiného zaměstnance, jehož doba vyslání se mu přičítá podle § 319a odst. 3.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

-1 #4 Pracomat.cz 2019-02-16 12:05
Cituji LAŠÁK JAN:
DOBRÝ DEN.PO DLOUHÉ DOBĚ JSME ZAČLI DOSTÁVAT MZDU ...


Dobrý den Jane,

vyplatit by vám ho měl stejný subjekt, skrze který dostáváte svoji běžnou mzdy. Pokud je přímo od zaměstnavatele, tak zaměstanvatel. Pokud skrze agenturu, tak agentura.
Citovat
0 #3 LAŠÁK JAN 2019-02-15 14:44
DOBRÝ DEN.PO DLOUHÉ DOBĚ JSME ZAČLI DOSTÁVAT MZDU JAKO NĚKTEŘÍ ZAMĚSTNANCI U FIRMY U KTERÉ PRACUJEME JAKO AGENTURNÍ ZAMĚSTNANCI,CHCI SE ZEPTAT JESTLI MÁME PRÁVNÍ NÁROK INA 13.PLAT,PODLE ZÁKONA MÁ FIRMA CO NÁS ZAMĚSTNÁVÁ-AGENTURA,KOPÍROVAT JEJÍCH KOLEKTIVNÍ SMLOUVU,KDO BY HO MĚL VYPLATIT?AGENTURA,NEBO OBJEDNAV.PRACÍ. DĚKUJI.
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2019-02-10 08:33
Cituji Vlasta Dzurkova:
Chtela sem se zeptat pracovala jsem pod agenturou a propustoli...


Dobrý den Vlasto,

v první 14 dnech nemoci během zkušební doby jste chráněna proti ukončení pracovního poměru, poté s vámi zaměstnavatel může pracovní poměr ukončit.
Citovat
-1 #1 Vlasta Dzurkova 2019-02-09 07:00
Chtela sem se zeptat pracovala jsem pod agenturou a propustoli me ve ve skusebni dobe ale ja sem byla v pracovni neschopnosti.Takse chci zeptat jestli me mohli.propustit.dekuji za odpověď
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]