§ 301

Zaměstnanci jsou povinni

 • a) pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci,
 • b) využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly,
 • c) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni,
 • d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

§ 301a - Jiné povinnosti zaměstnanců

Zaměstnanci jsou v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti povinni dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění 107).


§ 302

Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni

 • a) řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky,
 • b) co nejlépe organizovat práci,
 • c) vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
 • d) zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle tohoto zákona,
 • e) vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců,
 • f) zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů,
 • g) zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.

§ 303

 • (1) Zaměstnanci
  • a) ve správních úřadech,
  • b) zaměstnanci v
   • 1. Policii České republiky,
   • 2. ozbrojených silách České republiky 83),
   • 3. Generální inspekci bezpečnostních sborů,
   • 4. Bezpečnostní informační službě,
   • 5. Úřadu pro zahraniční styky a informace,
   • 6. Vězeňské službě České republiky,
   • 7. Probační a mediační službě,
   • 8. Kanceláři prezidenta republiky,
   • 9. Kanceláři Poslanecké sněmovny,
   • 10. Kanceláři Senátu,
   • 11. Kanceláři Veřejného ochránce práv,
   • 12. Kanceláři finančního arbitra,
   • 13. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
   • 14. České správě sociálního zabezpečení a v okresních správách sociálního zabezpečení,
   • 15. Nejvyšším kontrolním úřadu,
   • 16. Úřadu pro ochranu osobních údajů,
   • 17. Ústavu pro studium totalitních režimů,
   • 18. chráněných krajinných oblastech a národních parcích,
   • 19. Správě úložišť radioaktivních odpadů,
  • c) zaměstnanci u soudů a státních zastupitelství,
  • d) zaměstnanci
   • 1. České národní banky,
   • 2. státních fondů,
  • e) zaměstnanci územních samosprávných celků zařazení
   • 1. do obecního úřadu,
   • 2. městského úřadu,
   • 3. magistrátu statutárního města nebo magistrátu územně členěného statutárního města, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města,
   • 4. krajského úřadu,
   • 5. Magistrátu hlavního města Prahy a úřadu městské části hlavního města Prahy,
  • s výjimkou úředníků územních samosprávných celků podle zvláštního právního předpisu 84),
  • f) zaměstnanci územních samosprávných celků zařazení v obecní policii,
  • g) zaměstnanci škol zřizovaných Ministerstvem vnitra 85) a zaměstnanci Policejní akademie České republiky 86), mají zvýšené povinnosti uvedené v odstavci 2.
 • (2) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 jsou dále povinni
  • a) jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,
  • b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni statutárním orgánem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
  • c) v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni, nebo na základě právních předpisů,
  • d) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.
 • (3) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost; to neplatí, pokud do takového orgánu byli vysláni zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni, a v souvislosti s tímto členstvím nepobírají odměnu od příslušné právnické osoby provozující podnikatelskou činnost.
 • (4) Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 mohou podnikat 87) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni.
 • (5) Omezení stanovené v odstavci 4 se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou a na správu vlastního majetku.
 • (6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se použijí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak 88).

§ 304

 • (1) Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
 • (2) Jestliže zaměstnavatel souhlas podle odstavce 1 odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů.
 • (3) Omezení stanovené v odstavci 1 se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
 • (4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak 88).

Předchozí stránka

Další stránka

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit