§ 301

Zaměstnanci jsou povinni

 1. pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci,
 2. využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly,
 3. dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni,
 4. řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

§ 301a - Jiné povinnosti zaměstnanců

Zaměstnanci jsou v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti povinni dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění 107).

§ 302

Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni

 1. řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky,
 2. co nejlépe organizovat práci,
 3. vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
 4. zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle tohoto zákona,
 5. vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců,
 6. zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů,
 7. zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.

§ 303

 1. Zaměstnanci
  • ve správních úřadech,
  • zaměstnanci v
   1. Policii České republiky,
   2. ozbrojených silách České republiky 83),
   3. Generální inspekci bezpečnostních sborů,
   4. Bezpečnostní informační službě,
   5. Úřadu pro zahraniční styky a informace,
   6. Vězeňské službě České republiky,
   7. Probační a mediační službě,
   8. Kanceláři prezidenta republiky,
   9. Kanceláři Poslanecké sněmovny,
   10. Kanceláři Senátu,
   11. Kanceláři Veřejného ochránce práv,
   12. Kanceláři finančního arbitra,
   13. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
   14. České správě sociálního zabezpečení a v okresních správách sociálního zabezpečení,
   15. Nejvyšším kontrolním úřadu,
   16. Úřadu pro ochranu osobních údajů,
   17. Ústavu pro studium totalitních režimů,
   18. chráněných krajinných oblastech a národních parcích,
   19. Správě úložišť radioaktivních odpadů,
  • zaměstnanci u soudů a státních zastupitelství,
  • zaměstnanci
   1. České národní banky,
   2. státních fondů,
  • zaměstnanci územních samosprávných celků zařazení
   1. do obecního úřadu,
   2. městského úřadu,
   3. magistrátu statutárního města nebo magistrátu územně členěného statutárního města, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města,
   4. krajského úřadu,
   5. Magistrátu hlavního města Prahy a úřadu městské části hlavního města Prahy,
   6. s výjimkou úředníků územních samosprávných celků podle zvláštního právního předpisu 84),
  • zaměstnanci územních samosprávných celků zařazení v obecní policii,
  • zaměstnanci škol zřizovaných Ministerstvem vnitra 85) a zaměstnanci Policejní akademie České republiky 86), mají zvýšené povinnosti uvedené v odstavci 2.
 2. Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 jsou dále povinni
  1. jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování,
  2. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni statutárním orgánem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
  3. v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni, nebo na základě právních předpisů,
  4. zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného.
 3. Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost; to neplatí, pokud do takového orgánu byli vysláni zaměstnavatelem, u něhož jsou zaměstnáni, a v souvislosti s tímto členstvím nepobírají odměnu od příslušné právnické osoby provozující podnikatelskou činnost.
 4. Zaměstnanci uvedení v odstavci 1 mohou podnikat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni.
 5. Omezení stanovené v odstavci 4 se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou a na správu vlastního majetku.
 6. Ustanovení odstavců 1 až 5 se použijí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak 88).

§ 304

 1. Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
 2. Jestliže zaměstnavatel souhlas podle odstavce 1 odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů.
 3. Omezení stanovené v odstavci 1 se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
 4. Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak 88).

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].