§ 227

Odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména

 1. zaškolení a zaučení,
 2. odbornou praxi absolventů škol,
 3. prohlubování kvalifikace,
 4. zvyšování kvalifikace.

§ 228 - Zaškolení a zaučení

 1. Zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, je zaměstnavatel povinen zaškolit nebo zaučit; zaškolení nebo zaučení se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.
 2. Zaměstnavatel je povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který přechází z důvodů na straně zaměstnavatele na nové pracoviště nebo na nový druh práce, pokud je to nezbytné.

§ 229 - Odborná praxe absolventů škol

 1. Zaměstnavatelé jsou povinni zabezpečit absolventům středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a vysokých škol přiměřenou odbornou praxi k získání praktických zkušeností a dovedností potřebných pro výkon práce; odborná praxe se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.
 2. Absolventem se pro účely odstavce 1 rozumí zaměstnanec vstupující do zaměstnání na práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po řádném (úspěšném) ukončení studia (přípravy) 2 let, přičemž se do této doby nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené.

§ 230 - Prohlubování kvalifikace

 1. Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování.
 2. Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby.
 3. Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.
 4. Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel. Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se na nákladech prohlubování kvalifikace podílet. Ustanovení odstavce 3 tím však není dotčeno.
 5. Zvláštní právní předpisy 110) upravující prohlubování kvalifikace nejsou tímto zákonem dotčeny.

Zvýšení kvalifikace a kvalifikační dohoda

§ 231

 1. Zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace; zvýšením kvalifikace je též její získání nebo rozšíření.
 2. Zvyšováním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení, nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele.
 3. Zvláštní právní předpisy 110) upravující zvyšování kvalifikace nejsou tímto zákonem dotčeny.

§ 232

 1. Nejsou-li dohodnuta nebo stanovena vyšší nebo další práva, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele při zvyšování kvalifikace pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku
  1. v nezbytně nutném rozsahu k účasti na vyučování, výuce nebo školení,
  2. 2 pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia v programu uskutečňovaném vysokou školou nebo vyšší odbornou školou,
  3. 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria,
  4. 10 pracovních dnů na vypracování a obhajobu absolventské práce, bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce nebo písemné práce, kterou je zakončováno studium v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou,
  5. 40 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky v oblasti lékařství, veterinárního lékařství a hygieny a státní doktorské zkoušky.
 2. K účasti na přijímací zkoušce přísluší zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.
 3. Za pracovní volno poskytnuté k vykonání přijímací zkoušky, opravné zkoušky, k účasti na promoci nebo obdobném ceremoniálu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu.

§ 233

Zaměstnavatel je oprávněn sledovat průběh a výsledky zvyšování kvalifikace zaměstnance; poskytování pracovních úlev může zastavit, jen jestliže

 1. zaměstnanec se stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro kterou si zvyšuje kvalifikaci,
 2. zaměstnanec bez zavinění zaměstnavatele po delší dobu neplní bez vážného důvodu podstatné povinnosti při zvyšování kvalifikace.

§ 234

 1. Uzavře-li zaměstnavatel se zaměstnancem v souvislosti se zvyšováním kvalifikace kvalifikační dohodu, je její součástí zejména závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace a závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou dobu, nejdéle však po dobu 5 let, nebo uhradit zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které zaměstnavatel na zvýšení kvalifikace zaměstnance vynaložil, a to i tehdy, když zaměstnanec skončí pracovní poměr před zvýšením kvalifikace. Závazek zaměstnance k setrvání v zaměstnání začíná od zvýšení kvalifikace.
 2. Kvalifikační dohoda může být uzavřena také při prohlubování kvalifikace (§ 196), jestliže předpokládané náklady dosahují alespoň 75 000 Kč; v takovém případě nelze prohloubení kvalifikace zaměstnanci uložit.
 3. Kvalifikační dohoda musí obsahovat
  1. druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení nebo prohloubení,
  2. dobu, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po ukončení, zvýšení nebo prohloubení kvalifikace,
  3. druhy nákladů a celkovou částku nákladů, kterou bude zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli, pokud nesplní svůj závazek setrvat v zaměstnání.
 4. Kvalifikační dohoda musí být uzavřena písemně.
 5. Vláda může nařízením zvýšit částku podle odstavce 2.

§ 235

 1. Do doby setrvání zaměstnance v zaměstnání na základě kvalifikační dohody se nezapočítává doba rodičovské dovolené v rozsahu rodičovské dovolené matky dítěte (§ 196) a nepřítomnost zaměstnance v práci pro výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby, došlo-li k pravomocnému odsouzení.
 2. Nesplní-li zaměstnanec svůj závazek z kvalifikační dohody pouze zčásti, povinnost nahradit náklady zvýšení nebo prohloubení kvalifikace se poměrně sníží.
 3. Povinnost zaměstnance k úhradě nákladů z kvalifikační dohody nevzniká, jestliže
  1. zaměstnavatel v průběhu zvyšování kvalifikace zastavil poskytování plnění sjednaného v kvalifikační dohodě, protože zaměstnanec se bez svého zavinění stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci,
  2. pracovní poměr skončil výpovědí danou zaměstnavatelem, pokud nejde o výpověď z důvodů porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, nebo jestliže pracovní poměr skončil dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e),
  3. zaměstnanec nemůže vykonávat podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, práci, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci, popřípadě pozbyl dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci z důvodů pracovního úrazu, onemocnění nemocí z povolání, nebo pro ohrožení touto nemocí anebo dosáhl-li na pracovišti určeném pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
  4. zaměstnavatel nevyužíval v posledních 12 měsících po dobu nejméně 6 měsíců kvalifikaci zaměstnance, které zaměstnanec na základě kvalifikační dohody dosáhl.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

+1 #4 Pracomat.cz 2021-01-28 19:36
Cituji Markéta:
Dobrý den,
pracuji jako asistent pedagoga na ZŠ. Při tomto zaměstnání studuji CŽV - Vychovatelství...


Dobrý den Markéto,

pro účely ZP je zvyšování kvalifikace pouze takové studium, vzdělávání, školení nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele. To znamená, že s ním musí zaměstnavatel souhlasit. V opačném případě je to de facto vaše volno časová aktivita. Pokud se tedy se zaměstnavatelem nedohodnete, že se jedná o zvyšování kvalifikace, na čerpání výhod dle §232 Zákoníku práce nemáte nárok.
Citovat
+1 #3 Markéta 2021-01-28 16:03
Dobrý den,
pracuji jako asistent pedagoga na ZŠ. Při tomto zaměstnání studuji CŽV - Vychovatelství. Zaměstnavatel je s tímto seznámen. Mám nárok na volno dle §232 Zákoníku práce, i když nemáme mezi sebou sepsánu žádnou dohodu o prohloubení či doplnění kvalifikace?
Děkuji za odpověď.
Markéta Sklenářová
Citovat
+1 #2 Pracomat.cz 2018-12-19 19:15
Cituji Petr K.:
Příjemný den přeji, kamarád už nevydržel v zaměstnání a podal výpověď. Uzavřel však před cca 5 roky dohodu se zaměstnavatelem, že zaplatí 300 tis....


Dobrý den Petře,

těžko dát jasnou radu bez znalosti celé smlouvy. Za sebe vidím dvě možnosti. Buď se zaměstnavatelem domluvit a "vydržet" to ještě ty dva měsíce. V případě, že na to nebude chtít přistoupit, tak se obrátit na právníka. Přeci jen, nejde o malou částku. A vždy budete mít lepšího odborníka, který vám věnuje dostatek času než v dobré víře učiněnou odpověď bez znalosti kontextu oné smlouvy, kterou můžeme poskytnout my.
Citovat
+1 #1 Petr K. 2018-12-19 06:56
Příjemný den přeji, kamarád už nevydržel v zaměstnání a podal výpověď. Uzavřel však před cca 5 roky dohodu se zaměstnavatelem, že zaplatí 300 tis., když odejde před uplynutím lhůty 5 let. Je to kompenzace za to, že mu zaměstnavatel poskytl úlevy v zaměstanání, aby mohl dostudovat vysokou školu. Do konce této lhůty mu zbývá 2,5 měsíce a kamarád měl za to, že bude platit jen poměrnou část této částky. Zaměstnavatel trvá na tom, že bude vyžadovat celou částku. Výpověď nemusí stáhnout, tudíž ho má v šachu a tuším, že ho bude "vydírat" ohledně dalšího působení ve firmě.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]