§ 217

 1. Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
 2. Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.
 3. Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.
 4. Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu61), ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost.
 5. Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

§ 218

 1. Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.
 2. S přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho písemné žádosti část dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny a u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů, převést do následujícího kalendářního roku.
 3. Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle odstavce 1 nebo byla-li její část převedena podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li v odstavci 5 stanoveno jinak.
 4. Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.
 5. Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.
 6. Čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nejde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny.

§ 219

 1. Nastoupí-li zaměstnanec během dovolené vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení v ozbrojených silách, byl-li uznán dočasně práce neschopným, poskytuje-li dlouhodobou péči nebo ošetřuje-li nemocného člena rodiny, dovolená se mu přerušuje; k přerušení dovolené v době poskytování dlouhodobé péče, ošetřování nemocného člena rodiny, vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení nedojde, požádá-li zaměstnanec o pokračování v čerpání dovolené během těchto překážek v práci. Dovolená zaměstnankyně se přerušuje také nástupem mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnance také nástupem rodičovské dovolené.
 2. Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené; to neplatí v případě, kdy zaměstnanec by byl jinak povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 a čerpání dovolené v tento den bylo určeno na jeho žádost. Určil-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek tak, že by připadlo do doby dovolené, je povinen určit mu náhradní volno na jiný den.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #238 Pracomat.cz 2021-04-21 15:44
Cituji Růžena:
Dobrý den,mám dotaz:Manžel odpracoval v loňském roce 51,5 dnů,potom nastoupil ...


Dobrý den Růženo,

váš manžel neodpracoval pro zaměstnavatele alespoň 60 dnů, pro má nárok na dovolenou za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. 51,5 a půl dne je tedy nárok na dovolenou za cca 2 a půl odpracovaného měsíce. Přesný počet záleží, zda má (měl) manžel 4 nebo 5 týdnů dovolené.
Citovat
0 #237 Růžena 2021-04-21 15:09
Dobrý den,mám dotaz:Manžel odpracoval v loňském roce 51,5 dnů,potom nastoupil pracovní neschopnost až do 1.4.2021.Poté se zaměstnavatelem rozvázal pracovní poměr dohodou(zdravotní důvody).Kolik dnů má nárok na proplacení dovolené?Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #236 Pracomat.cz 2021-04-14 07:36
Cituji Honza:
Dobrý den,
zaměstnavatel přítelkyni a jejím kolegům/kolegyním vyloženě zakazuje vybírat si jakoukoliv ...


Dobrý den Honzo,

Prvně velmi stručná odpověď. Toto chování zaměstnavatele je ze zákona v pořádku. Nyní trochu podrobněji. Ačkoliv je většina zaměstnavatelů velmi tolerantních a  není s nimi problém se na čerpání dovolené dohodnout, tak dle zákoníku práce určuje čerpání dovolené zaměstnavatel. To znamená, že jako zaměstnanec si nemůžete říct, budu mít dovolenou v pátek, ale musíte zaměstnavatele požádat o dovolenou v pátek a on ji může a nemusí schválit. Naopak zaměstnavatel vám dovolenou může nařídit - budete mít dovolenou v pátek (samozřejmě je tam časový limit, 14 dní před dnem dovolené, pokud není v pracovní smlouvě určeno jinak). Na straně zaměstnavatele je však několik omezení. Některá jsou jasná - musí vám umožnit čerpat alespoň dva týdny dovolené v kuse během roku. A druhé je, že by vám měl umožnit vybrat celou dovolenou během jednoho roku - v praxi se opět často setkáváme s tím, že si zaměstnanci menší část dovolené "převádí". Dále platí, že by zaměstnavatel měl respektovat potřeby zaměstnavatele - například když máte děti, tak dovolená během letních měsíců. Do hry však vstupují i potřeby zaměstnavatele a proto případné sporné situace nemají předem jasný výsledek. 
Citovat
0 #235 Honza 2021-04-13 22:24
Dobrý den,
zaměstnavatel přítelkyni a jejím kolegům/kolegyním vyloženě zakazuje vybírat si jakoukoliv dovolenou v prosinci. Je to zákonné,či nikoliv? Zároveň jsou zaměstnanci nuceni veškerou dovolenou hlásit na začátku roku. To mi také nepřijde příliš košer.. Je to v pořádku?
Předem děkuji za odpověď
Citovat
0 #234 Pracomat.cz 2021-02-19 08:11
Cituji Hana:
Dobrý den,

zaměstnavatel zvažuje zavedení 5. týdne dovolené...


Dobrý den Hano,

zákoník práce celkem jasně vymezuje co zaměstnavatel (či zaměstnanec) musí. Avšak mnoho oblastí pevně ohraničených není. A zde se uplatňuje princip "co není zakázáno, je dovoleno". Samozřejmě za předpokladu, že to není v rozporu s dobrými mravy a jinou legislativou. V tomto konkrétním případě máte ze zákona nárok na 4 týdny dovolené. To že zaměstnavatel zvažuje přidání dalšího týdne, tedy může podmínit dalšími podmínkami, pokud budou pro všechny zaměstnance stejné a nebudou diskriminační.
Citovat
0 #233 Hana 2021-02-17 22:31
Dobrý den,

zaměstnavatel zvažuje zavedení 5. týdne dovolené, může nám ji nějak podmínit? Příklad: ten kdo odpracuje plný fond pracovní doby za období to a to má nárok na 5 dnů dovolené navíc? nebo ten kdo je ve firmě déle než 2 roky dostává 1 den dovolené navíc, atd.?

Děkuji za odpověď! Hanka
Citovat
+1 #232 Pracomat.cz 2021-02-11 16:44
Cituji Šárka:
Dobrý den, od Nového roku je hodinová dovolená...


Dobrý den Šárko,

dle nové legislativy je možné vybrat si nejméně dovolenou v délce poloviny směny. Pokud je vaše směna 8 hodin, pak si dvě hodiny dovolené vzít správně nemůžete.
Citovat
0 #231 Šárka 2021-02-11 08:27
Dobrý den, od Nového roku je hodinová dovolená.Mám rozplánováno, ale zbydou mi 2 hodiny. Můžu si je vybrat? Nebo musím si vzít 4h dovolené?
Citovat
+1 #230 Pracomat.cz 2021-02-09 21:12
Cituji Marcel:
Dobrý den, ještě bych se chtěl vrátit a ujasnit si svůj předchozí dotaz ohledně paragrafu 218, odst. 2 ZP. Takže z nároku ....


Dobrý den Marceli,

je důležité mít na paměti, že čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Jediné zásadní omezení pro něj, že Vám musí umožnit čerpat alespoň 14 dní (10 dní dovolené) odpočinku v kuse. To, že si během září požádáte o převod dovolené a zaměstnavatel Vám vyhoví, ho nijak neomezuje v tom, aby dovolenou např. v listopadu nařídil. Obávám, se že to co v aktualizaci ZP hledáte, tedy možnost si snadno převést více dovolené do dalšího roku v ní nenajdete. Ono se de facto mnoho nemění, to že se v praxi některá ustanovení ZP ohledně dovolené nedodržují (jsou zaměstnanci co nechtějí čerpat 14 dní dovolené v kuse) a dle hesla, kde není žalobce, není soudce je praxe jaká je. Samozřejmě vycházím z předpokladu, že takové rozhodnutí zaměstnance je dobrovolné. Pokud by zaměstnavatel bránil zaměstnanci si vybrat 14 dní dovolené v kuse na které má nárok, v pořádku to není.
Citovat
0 #229 Marcel 2021-02-09 20:34
Dobrý den, ještě bych se chtěl vrátit a ujasnit si svůj předchozí dotaz ohledně paragrafu 218, odst. 2 ZP. Takže z nároku 25 dnů si mohu požádat o převod max. 5 dní (ať už mi zaměstnavatel vyhoví či ne). Otázka zní: kdy o převod do příštího roku můžu požádat? Naše mzdová účetní říká, že převést půjde jen nevyčerpaná dovolená. Její počet dní (nebo nově počet hodin) ale budu vědět až na samém konci roku, respektive 1.1. následujícího roku. Dám příklad: Pokud mi zaměstnavatel určí čerpání dovolené takto - 10 dní v srpnu, 5 dní mezi Vánočními svátky a další dovolenou mi během roku již nenařídí a ani já si o žádnou v daném roce nepožádám, tak mi zůstane 10 nevyčerpaných dní /které zaměstnavatel odůvodní naléhavými výrobními důvody/ a ty mi bude muset převést tak jako tak do příštího roku na základě paragrafu 218, odst. 3. Žádat tedy 1.1. o převod max. 5 dní postrádá z mého pohledu logiku, a tak mi z toho vychází jediné, že zaměstnavateli hrozí případné sankce, když mi nařídí vyčerpat jen 15 dní, z mého nároku 25 dnů dovolené. Dejme tomu, že 5 dní "uhraje" na naléhavé provozní důvody a tu žádost o převod 5 dní spíše potřebuje mít on, jak Vy říkáte "legalizovanou" právě kvůli tomu. Pokud jsem to pochopil správně tak byrokracii nazdar! Prosím, potvrďte mi, že se mýlím, a že možnost žádosti převodu části dovolené můžu mít například v září daného roku. Děkuji
Citovat
0 #228 Pracomat.cz 2021-02-07 20:13
Cituji Marcel:
Dobrý den, není mi zcela jasná formulace v novelizaci ZP, paragrafu 218, odst.2 ...


Dobrý den Marceli,

fakticky se jedná o "legalizaci" toho co se v mnoha firmách (a jak uvádíte, tak i ve vaší) v praxi dělo. Tzn. že menší část dovolené si můžete přenést do dalšího roku. Důležitá je tam formulace "která přesahuje 4 týdny". V praxi to znamená to, že lidé s více než 4 týdny dovolené mohou tu část, která čtyři týdny přesahuje přenést do dalšího roku. Ve vašem případě je to tedy až jeden týden (protože máte celkem pět týdnů dovolené). Tento odstavec však neznamená, že to zaměstnavatel musí udělat. Jen že tuto možnost právně má a může, pokud se takto domluvíte. Obávám se, že pro vás tento odstavec nebude znamenat žádnou změnu ve vztahu k výběru dovolené.
Citovat
0 #227 Marcel 2021-02-06 22:51
Dobrý den, není mi zcela jasná formulace v novelizaci ZP, paragrafu 218, odst.2. Jsem dlouhodobý zaměstnanec jedné firmy. Nikdy nebyl problém si nevyčerpanou část dovolené vybrat v následujícím roce, což bude dle paragrafu 218, odst.1 možné i nadále, ale odstavec 2 nabízí novou možnost a já bych si ji chtěl upřesnit. Kdy je možné si o převod části dovolené do příštího roku požádat. Teď, kdy mám ještě celou dovolenou (máme od zaměstnavatele týden navíc, tedy 25 dní, což splňuje podmínku o více jak 4 týdnech zmiňovaných v daném paragrafu) nebo i ke konci roku, kdy budu mít již např. 10 dní vybraných, 15 dní mi bude zůstávat, ale toto nebude již splňovat podmínku o 4 týdnech. Bude mít zaměstnavatel povinnost určit termín od kdy do kdy se může o převod části dovolené žádat? A o jak velkou část dovolené můžu žádat, můžu například požádat o celých 25 dní. Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #226 Pracomat.cz 2020-12-30 05:42
Cituji Lenka Bí:
Dobrý den, od 4. 1. budu nucena vzít si ošetřovné na dítě kvůli zavřeným školám. Zaměstnavatel chce, abych si ošetřovné nebrala, že budu mít dovolenou ( na tu ještě ani nemám nárok, jsem ve zkušební době). Já s dovolenou nesouhlasím. L. B.


Dobrý den Lenko,

zaměstnavatel bohužel může určit čerpání dovolené. Takže to, že s dovolenou nesouhlasíte nemá na jeho rozhodnutí vliv. A to i v případě, že dosud nebyly splněny podmínky podmínky pro získání dovolené. Viz. § 217 odstavec 2 (pracomat.cz/.../...) :

Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.

Naštěstí pro vás, zaměstnavatel nemůže nařídit dovolenou v době čerpání překážek v práci na straně zaměstnance. A jednou z nich je právě i ošetřovné. Zaměstnavatel vám tedy může nařídit dovolenou před ošetřovným, ale jakmile nastoupíte na něj, dovolená bude přerušena.
Citovat
0 #225 Lenka Bí 2020-12-29 21:41
Dobrý den, od 4. 1. budu nucena vzít si ošetřovné na dítě kvůli zavřeným školám. Zaměstnavatel chce, abych si ošetřovné nebrala, že budu mít dovolenou ( na tu ještě ani nemám nárok, jsem ve zkušební době). Já s dovolenou nesouhlasím. L. B.
Citovat
0 #224 Pracomat.cz 2020-12-23 07:56
Cituji Magda:
Dobrý den, může řidič v nepravidelné ...


Dobrý den Magdo,

dovolená "se bere" za dny, ve kterých by zaměstnanec pracoval. Pokud mu jeho směna vychází na víkend a on si bere dovolenou, nejde v tento den do zaměstnání, ale čerpá dovolenou.
Citovat
0 #223 Magda 2020-12-22 15:19
Dobrý den, může řidič v nepravidelné dálkové mezinárodní dopravě čerpat dovolenou o víkendu nebo jen v pracovní dny? Zaměstnanec měl nahlášenou dovolenou 10 dní v kuse. Má mu zaměstnavatel započítat do dovolené i ten jeden víkend, když pracuje v nepravidelné dopravě?Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #222 Pracomat.cz 2020-12-06 21:20
Cituji Monika:
Dobrý den,mám otázku. Skončila mi smlouva u zaměstnavatele dne 30.11.2020 ...


Dobrý den Moniko,

při výpočtu náhrady za dovolenou se vychází z průměrného výdělku za kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, ve kterém čerpáte dovolenou. Vy ji budete čerpat (bude proplacena) ve 4. čtvrtletí a pro účely výpočtu náhrady se použije třetí čtvrtletí.  
Citovat
0 #221 Monika 2020-12-06 18:26
Dobrý den,mám otázku. Skončila mi smlouva u zaměstnavatele dne 30.11.2020 od 1.12 jsem nastoupila do jiné práce. Ve staré práci jsem měla ještě 12 dní dovolené, kterou by mi měli proplatit.10 a 11 měsíc, vlastně 2 měsíce před skončení smlouvy jsem byla na pracovní neschopnosti. Moje otázka je jak mi zaměstnanec připlatí dovolenou? Měl by mi ji zaplatit z průměru za poslední 3 měsíce pokud dobře vím. Počítá se do toho i neschopnost nebo to bude počítáno za poslední 3 měsíce před neschopenkou ?
Citovat
0 #220 Pracomat.cz 2020-12-02 18:27
Cituji Pavel Macháček:
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu, co dělat. V mé práci jsem neměl možnost čerpat větší dovolenou, maximálně jeden den ....


Dobrý den Pavle,

pokud se prokáže že zdravotní potíže byly zaviněny pracovním vytížením, tak věřím že ano. Ze zákona je Vám zaměstnavatel poskytnout alespoň jednou ročně dovolenou v délce dvou týdnů v kuse. Právě pro potřeby fyzického a psychického odpočinku.
Citovat
0 #219 Pavel Macháček 2020-12-02 16:34
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu, co dělat. V mé práci jsem neměl možnost čerpat větší dovolenou, maximálně jeden den a to ještě jen někdy, ale třeba týden v kuse dovolená, tak o tom jsem si mohl nechat jen zdát. Po roce a půl jsem prodělal z vyčerpání kolaps a skončil jsem na JIP. Ani na JIPu jsem neměl klid, protože jsem byl neustále hnán do práce, teprve po návratu moji situaci začal řešit ředitel našeho úseku a nařídil mi dovolenou. Mám šanci se nějak domáhat nějakého odškodného ze strany zaměstnavatele?

Moc děkuji.

S pozdravem,

Pavel Macháček
Citovat
0 #218 Pracomat.cz 2020-12-02 09:47
Cituji HANA PATZELTOVA:
Dobrý den,jsem v novem pracovním poměru od 5.10 2020....


Dobrý den Hano,

jak píšete není váš problém, že nemáte dostatek dovolené. Zaměstnavatel sám souhlasil s tím, že jste ji mohla vyčerpat dosud. Nabízí se dvě možnosti. Buď pro vás zaměstnavatel bude mít práci v souladu s vaší pracovní smlouvou a ten den a půl strávíte prací. Pokud to není možné, skutečně se jedná o překážku na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel vás rozhodně nemůže nutit vyčerpat na tento den a půl dovolenou z příštího roku.
Citovat
0 #217 HANA PATZELTOVA 2020-12-01 17:10
Dobrý den,jsem v novem pracovním poměru od 5.10 2020,od 22.12 2020 máme celofiremní dovolenou tzn.potrebuji 5 dní a mám jen 3.5 dne na otázku zda mi chybějící den a půl dovolené odečtou z příštího roku mi bylo odpovězeno že nejsou povinni toto udělat já o dovolenou nežádam je to překážka že strany zaměstnavatele jak toto vyřešit
Citovat
0 #216 Pracomat.cz 2020-10-30 21:46
Cituji Roman:
Dobry den. Chci se zeptat na jednu vec...


Dobrý den Romane,

dle zákoníku práce je dobu čerpání dovolené zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (např. v rámci pracovní smlouvy).
Citovat
0 #215 Roman 2020-10-30 19:10
Dobry den. Chci se zeptat na jednu vec. Zamestnavatel mi v patek oznamil ze me narizuje od utery dovolenou. Je tohle mozne bez predchoziho upozorneni ?
Citovat
+1 #214 Pracomat.cz 2020-10-29 16:59
Cituji Jiří:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat kolik mi může zaměstnavatel nařídit ...


Dobrý den Jiří,

zaměstnavatel má právo zaměstnanci nařídit dovolenou dle uvážení zaměstnavatele. Jediné zásadní omezení je zde fakt, že vám zaměstnavatel musí umožnit čerpat aspoň dva týdny dovolené v kuse. To se jak píšete již stalo.
Citovat
0 #213 Jiří 2020-10-29 12:47
Dobrý den, chtěl bych se zeptat kolik mi může zaměstnavatel nařídit dnů dovolené, 14 dní dovolené jsem vyčerpal v létě a do konce roku mi zbylo 11dni.Z toho nám zaměstnavatel nechal 5dni mezi svátky a zbylých 6 dní nám nařídil vybrat tetka, aby nás nemusel nechat doma na homeoffice, ale čerpali v klidu dovolenou. A já se ptám má na toto nárok muj zaměstnavatel, nebo nema. Děkuji za odpověď Jiří
Citovat
0 #212 Pracomat.cz 2020-10-07 15:20
Cituji Romana:
Hezký den,končím v současném zaměstnání a zbývá mi ještě ...


Dobrý den Romano,

čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Při ukončení pracovního poměru by vám měl umožnit si dovolenou vybrat. Tedy za předpokladu, že mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Pokud takové důvody existují a zaměstnavatel vám při ukončení pracovního poměru dovolenou proplatí, je to z pohledu zákoníku práce v pořádku.
Citovat
0 #211 Romana 2020-10-07 09:06
Hezký den,končím v současném zaměstnání a zbývá mi ještě dovolená kterou bych si chtěla vybrat. Nechci dovolenou proplatit ale vybrat si ji. Mám nárok na to aby mi zaměstnavatel vyhověl a dovolenou mi poskytl? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #210 Pracomat.cz 2020-10-05 17:24
Cituji Radka:
Dobrý den,
jsem zaměstnanec úřadu. Každý rok nám je sdělováno....


Dobrý den Radko,

zaměstnavatel má právo určit zaměstnanci čerpání dovolené. K převodu dovolené by správně nemělo docházet a bohužel na převod dovolené nemáte právo.
Citovat
0 #209 Radka 2020-10-05 12:39
Dobrý den,
jsem zaměstnanec úřadu. Každý rok nám je sdělováno, že převod nevyčerpané dovolené nebude možný a že si máme dovolenou vyčerpat. V lednu ale zjišťuji, že řadě zaměstnanců byla dovolená převedena. proto se chci zeptat, zda mi zaměstnavatel může nařídit čerpání dovolené? Mohu si požádat o převedení např. 3 dnů?
Citovat
+1 #208 Pracomat.cz 2020-09-25 07:35
Cituji Standa:
Dobry den. Chtel bych se zeptat zdali se dostava dovolena po odpracovani urcitych mesicu ...


Dobrý den Stando,

podmínka nároku na dovolenou za kalendářní rok je nutnost odpracovat pro zaměstnavatele aspoň 60 dnů. Což vy splňujete. Pokud pracovní poměr netrvá celý rok (váš případ), pak máte nárok na poměrnou část dovolené. Jelikož pro zaměstnavatele odpracujete 9 měsíců, máte nárok na celkový počet dnů dovolené * 9/12 (počet odpracovaných měsíců). Nevím na jaký počet dní dovolené máte dle smlouvy nárok, proto si to musíte dopočítat sám. Nicméně i pokud by jste měl jen základní 4 týdny dovolené, tak za 9 měsíců máte nárok na 15 dní dovolené z celkových 20 - takže 2 by zbývali k doplacení. Z vámi uvedených čísel se zdá, že máte nárok na 25 dní (5 týdnů) dovolené za rok a poté by byla informace ze strany zaměstnavatele správná.
Citovat
0 #207 Standa 2020-09-24 18:42
Dobry den. Chtel bych se zeptat zdali se dostava dovolena po odpracovani urcitych mesicu nebo ji zamestnanec dostava na dany rok ? Pracuji v mem zamestnani 15 let a ted k 1.10 odchazim do druheho zamestnani. Do konce roku mam 3 dny dovolene, ale zamestnavatel mi rekl, ze mam malo dovolene a ze musim jeste 3,5 dne doplatit. Proto se ptam na tuto otazku.
Děkuji
Citovat
0 #206 Pracomat.cz 2020-09-03 08:34
Cituji Jaroslava:
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli by bylo legitimní z hlediska ....


Dobrý den Jaroslavo,

co se týče čerpání dovolené, tak ji určuje zaměstnavatel. Ale i pro něj platí určitá pravidla. Jedna musí umožnit čerpání alespoň dvou týdnů dovolené v kuse a za druhé má přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance (např. umožnit čerpání dovolené o prázdninách když má děti), pokud mu to provozní situace dovolí. Zaměstnavatel teoreticky může určovat dovolenou jinak pro různé skupiny zaměstnanců, pokud ho k tomu vedou provozní důvody. Z jiných důvodů nemůže upřednostňovat jednu skupinu zaměstnanců před jinou. 
Citovat
0 #205 Jaroslava 2020-09-02 08:33
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli by bylo legitimní z hlediska zákoníku práce a práv zaměstnance vyhlásit např. pro určitou skupinu zaměstnanců tzv. celozávodní dovolenou". Kdo si chce požádat v létě o dovolenou víc jak 1 týden, tak by bylo omezené, v jakém termínu ji může čerpat v daném období, např. 5 týdnů.
Děkuji předem za odpověď.
Citovat
0 #204 Pracomat.cz 2020-08-26 14:48
Cituji Anna:
Dobrý den, chtěla bych vědět, kolikrát za rok může zaměstnavatel zrušit schválenou dovolenou? Děkuji.


Dobrý den Anno,

zákon toto nijak nelimituje. Každopádně u zrušení dovolené musí zaměstnavatel zaměstnanci uhradit náklady, které mu tím bez jeho zavinění vznikly. Rovněž musí vzít v potaz i oprávněné zájmy zaměstnance. To znamená, že by měl umožnit čerpat alespoň část dovolené v době letních prázdnin, má-li zaměstnanec děti školou povinné. 
Citovat
0 #203 Anna 2020-08-25 21:42
Dobrý den, chtěla bych vědět, kolikrát za rok může zaměstnavatel zrušit schválenou dovolenou? Děkuji.
Citovat
0 #202 Pracomat.cz 2020-08-14 11:44
Cituji Jiří Koukalík:
Dobrý den,

měl bych dotaz ohledně místa dovolené? ...


Dobrý den Jiří,

chování, které popisujete je poměrně extrémní a zaměstnavatel na něj nemá právo, je to zásah do soukromí zaměstnance. Právní rámec neumožňuje zaměstnavateli chtít vědět, kde trávíte dovolenou, na druhou stranu po návratu z dovolené musíte sdělit kde jste byl, aby zaměstnavatel mohl zajistit ochranu zdraví ostatních zaměstnanců. V praxi je běžný "lidštější přístup", tedy že zaměstnavateli řeknete kam jedete na dovolenou předem (stejně by na to měl právo po vašem návratu), ale posílání fotek či účtenek je skutečně mimo a porušení zásahu do soukromí.
Citovat
0 #201 Jiří Koukalík 2020-08-13 22:45
Dobrý den,

měl bych dotaz ohledně místa dovolené? Může mi zaměstnavatel nařídit, kde mohu a kde nemohu trávit dovolenou? Teď ohledně Covidu musíme každý den trasovat, kde jsme na dovolené a pokud každý den nedodáme důkaz, že jsme mimo rizikové oblasti třeba účtenkou z restaurace nebo jinak fotkou ředitelce, dojde k okamžitému odvolání z dovolené.

Moc děkuji.

S pozdravem,

Jiří
Citovat
0 #200 Pracomat.cz 2020-07-27 08:02
Cituji Ales:
Dobrý den,

moc Vám děkuji za radu. Stal se u nás ve firmě bohužel případ pod touto paní, že ....


Dobrý den Aleši,

chování zaměstnavatele které popisujete je skutečně skandální. S právníkem bohužel neporadím, mám za sebou dvě zkušenosti a ani jedna nebyla na takové úrovni, abych mohl s klidným srdcem doporučit.
Citovat
0 #199 Ales 2020-07-26 20:16
Dobrý den,

moc Vám děkuji za radu. Stal se u nás ve firmě bohužel případ pod touto paní, že jedna kolegyně, která měla prodloužený víkend a vybrala si dva dny dovolené a odjela na delší víkend k moři do Chorvatska a v den, kdy měla dovolenou, tak nezvedla dvakrát nadřízené telefon a nereagovala na pracovní mail v době dovolené, že měla být připojena na konferenční hovor. Následně po návratu z dovolené obdržela tzv.vytýkací dopis, kde jí bylo sděleno, že se nepřipojila na konferenční hovor, ač měla dovolenou a že to byla její povinnost a pokud se to bude opakovat, tak bude z firmy propuštěna, dostala paragraf 52 písmeno g. Znáte prosím nějakého dobrého právníka na pracovní právo?

Moc děkuji a pěkný den.
Citovat
0 #198 Pracomat.cz 2020-07-26 18:38
Cituji Ales:
Dobrý den, mám na Vás dotaz ohledně vybírání dovolené. Jsem v zaměstnaneckém poměru na dobu neurčitou, kde mám nárok ....


Dobrý den Aleši,

z toho co píšete firma rozhodně nerespektuje zákoník práce. Je sice pravdou, že čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, ale je povinen Vám poskytnout alespoň dva týdny dovolené v kuse a samozřejmě žádná dovolená nepropadá. Pokud ji nestihnete vybrat, přesouvá se do dalšího roku, případně ji může zaměstnavatel proplatit. Za mě máte tři možnosti. Buď přistoupit na takovéto chování zaměstnavatele - to bych rozhodně nedoporučoval. Za druhé, změnit zaměstnavatele. Třetí možností je oznámit nerespektování ZP na Inspektorát práce - www.suip.cz/ . Osobně bych Vám doporučil zkombinovat možnosti 2 a 3 dohromady.
Citovat
0 #197 Ales 2020-07-25 23:01
Dobrý den, mám na Vás dotaz ohledně vybírání dovolené. Jsem v zaměstnaneckém poměru na dobu neurčitou, kde mám nárok na 25 dní dovolené, zaměstnavatel mi ovšem výběr dovolené neumožnil a neumožní s tím, že není možné momentálně dovolenou čeprat, ale ostatní kolegové v týmu na dovolenou normálně mohou třeba i déle než na dva týdny, dokonce i z jiných oddělení jsou zaměstnanci, co jim byla poskytnuta dovolená ve zkušební době. Na otázku, proč nemohu já mi bylo odpovězeno, že mám na sebe navazující termíny odevzdání některých reportů atd... a že z tohoto důvodu na delší dovolenou nárok prostě nemám a mohu si dovolenou vybírat maximálně tak, že si vyberu jeden den nebo půl den a kolikráte musím ještě při tom dni dovolené třeba hodinu pracovat z domova s tím, že nadřízená mi argumentovala takto, že ona na dovolené také pracuje (sama si s rodinou jela na tři týdny na dovolenou, ač z ní pracovala třeba hodinu nebo dvě, někdy i déle, tak lidem pod sebou nedovolila ani týden a dokonce ani den), tak mi toto nepřijde fér. Čerpání dovolené se řeší tak, že si na konci roku dovolenou "vyberu", tzn.že podepíši čerpání dovolené zpětně, ale znamená to tak, že jsem každý den v zaměstnání a teď vymyslela tabulku "skutečných dní dovolené", na které máte "nárok" a v té tabulce mám na kalendářní rok 2020 nárok na 7 pracovních dní, ostatní mi takto propadají. Toto asi není úplně normální, ale kdo na toto nepřistoupí, je z firmy na hodinu vyhozen tzv."dohodou".

Moc Vám děkuji za radu a pěkný den.
Citovat
0 #196 Pracomat.cz 2020-07-08 16:32
Cituji Michal:
Dobrý den, může zaměstanavatel žádat v dnešních dnech písemné potvrzení místa pobytu dovolené a podmiňovat tím schválení dovolené samotné?


Dobrý den Michale,

zaměstnavatel po vás nemůže chtít, ať mu sdělíte místo kam pojedete na dovolenou. Za prvé se jedná o osobní údaj a za druhé to ani nemusíte v době žádosti o dovolenou vědět. Na druhou stranu je zaměstnavatel oprávněn po vás po návratu z dovolené požadovat informaci, kde jste dovolenou trávili. Jelikož se v současné situaci jedná o oprávněný zájem na tom, aby zaměstnavatel mohl plnit své zákonné povinnosti - tedy ochranu zdraví a bezpečnosti ostatních zaměstnanců. Pokud se nechystáte do vyloženě nebezpečné destinace, tak bych to zaměstnavateli oznámil předem (i když to není vaše povinnost), stejně byste to musel oznámit po návratu z dovolené. Pokud se vám to z některého důvodu příčí, tak zaměstnavatel nemá právo tuto informaci vyžadovat.
Citovat
0 #195 Michal 2020-07-08 16:01
Dobrý den, může zaměstanavatel žádat v dnešních dnech písemné potvrzení místa pobytu dovolené a podmiňovat tím schválení dovolené samotné?
Citovat
0 #194 Pracomat.cz 2020-05-18 17:21
Cituji Vlavlasta:
Dobrý den,pracuji jako učitelka MŠ.Čerpala jsem 5 dnů dovolené ....


Dobrý den Vlasto,

pokud váš pracovní poměr trvá od začátku roku, tak ho se i přes dlouhodobou nemoc při pěti dnech vyčerpané dovolené nemusíte bát. Krácení dovolené při dlouhodobé nemoci funguje tak, že Za prvních 100 zameškaných dnů se dovolená krátí o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dní opět o jednu dvanáctinu. V případě zameškání  např. 140 pracovních dní se tedy provádí krácení v rozsahu 2/12. Další dvanáctina se krátí, až při překročení další hranice, tedy 142, 163, 184 dní atd...
Citovat
0 #193 Vlavlasta 2020-05-18 17:07
Dobrý den,pracuji jako učitelka MŠ.Čerpala jsem 5 dnů dovolené o jarních prázdninách.Od 16.3.jsem dlouhodobě nemocná.Budu muset v případě nemoci do konce roku peníze za dovolenou zaměstnavateli vrátit?
Citovat
0 #192 Pracomat.cz 2020-04-28 08:39
Cituji Kristýna Oliveriusov:
Dobrý den,
Dnes mi bylo oznámeno ...


Dobrý den Kristýno,

pokud to není v pracovní smlouvě či interní směrnici stanoveno jinak, tak vám zaměstnavatel musí oznámit nařízenou dovolenou 14 dní předem. Pokud to tak učiní, má zaměstnavatel právo vám dovolenou nařídit. Pokud zaměstnavatel nadodržel zákonný termín pro oznámení nařízené dovolené, tak nařízená dovolená není platná.
Citovat
0 #191 Kristýna Oliveriusov 2020-04-27 19:25
Dobrý den,
Dnes mi bylo oznámeno ,že v den státního svátku 1.5.2020 nám zaměstnavatel chce nařídit dovolenou.. Mám 12 hodinový směny(krátký,dlouhý týden). Je možné,aby mi nářidili dovolenou v den státního svátku,když mi státní svátek vychází na můj pracovní den a ještě mi byla zrušena směna ze strany zaměstnavatele? Pokud ne,co se stím dá dělat, když to neoznámí 14 dní dopředu?
Citovat
-1 #190 Pracomat.cz 2020-04-17 10:03
Cituji Lucia:
Dobrý deň, pracujem v CZ. Prvé tri mesiace som pracovala na TPP a 4. mesiac sme si domluvili skrátený úvazok....


Dobrý den Lucio,

pro nárok na dovolenou potřebujete minimálně 60 dní trvání nepřetržitého pracovního poměru u jednoho zaměstnavatele. A to z vašeho popisu zní jako splněné. Samozřejmě nemáte nárok na celou dovolenou, ale pouze na její poměrnou část za celý rok.
Citovat
0 #189 Lucia 2020-04-17 08:28
Dobrý deň, pracujem v CZ. Prvé tri mesiace som pracovala na TPP a 4. mesiac sme si domluvili skrátený úvazok. Teraz (17-ty deň 4. mesiaca) odchádzam dohodou a zamestnávateľ mi povedal, že za obdobie skúšobnej doby nemám nárok na preplatenie žiadnej dovolenky. Je to tak v poriadku? Ďakujem za odpoveď.
Citovat
0 #188 Pracomat.cz 2020-03-06 16:51
Cituji Jiří:
Může mi zaměstnavatel přikázat každý měsíc čerpání ...


Dobrý den Jiří,

bez oznámení nikoliv. Zákonem definovaná lhůta ve které vám zaměstnavatel musí oznámit nařízenou dovolenou je dva týdny, můžete se s ním však dohodnout i na jiné (kratší) době oznámení. 
Citovat
0 #187 Jiří 2020-03-06 16:17
Může mi zaměstnavatel přikázat každý měsíc čerpání dovolené v rozsahu 1tydne bez předchozího jakéhokoliv oznámení
Citovat
+1 #186 Pracomat.cz 2020-02-24 16:20
Cituji Martin:
Dobrý den,

jsem ve výpovědní době a mám dovolenou, kterou bych si chtěl ...


Dobrý den Martine,

bohužel se nijak bránit nemůžete (snad jen případnou nemocí). Zaměstnavatel vám může dovolenou nařídit. A pokud tak učiní 14 dní předem (pokud nejste domluveni na kratší době), je to pro vás závazné.
Citovat
0 #185 Martin 2020-02-24 14:48
Dobrý den,

jsem ve výpovědní době a mám dovolenou, kterou bych si chtěl nechat proplatit. Bojím se toho, že mi zaměstnavatel nařídí, si jí vybrat.
Je proti tomu nějaká obrana? Nemám potřebu si jí vybrat.

Děkuji
Citovat
0 #184 Pracomat.cz 2020-02-20 13:33
Cituji Sandra:
Ano,
ale tím pádem mi nemůže dát zpětně dovolenou, tady jde o to, že třeba fond pracovní doby v měsící je 170h, já mám odpracovaných 165h a on mi na těch 5h co mi chybí napíše dovolenou, kterou si už ZPĚTNĚ vybrat nemůžu... tím pádem přicházím o půl dne dovolené....


Dobrý den Sandro,

postup, který popisujete dle mého není v souladu se zákonem. Zaměstnavatel vám nemůže "dát dovolenou zpětně".
Citovat
0 #183 Sandra 2020-02-19 16:10
Ano,
ale tím pádem mi nemůže dát zpětně dovolenou, tady jde o to, že třeba fond pracovní doby v měsící je 170h, já mám odpracovaných 165h a on mi na těch 5h co mi chybí napíše dovolenou, kterou si už ZPĚTNĚ vybrat nemůžu... tím pádem přicházím o půl dne dovolené.... ale překážka je na jeho straně, že mi neposkytl možnost vzít si nějakou tu směnu navíc... Chápu to tedy správně? Abyste mne plně pochopili zde uvedu příklad.

měsic má 170h fond pracovní doby.
zaměstnanec je v obchůdku za ten daný měsíc jen 165h dle rozvržených směn.
chybí mu 5h, tak mu to tam zaměstnavatel napíše na den kdy byl doma jako čerpání dovolené (a to i přesto, že ten den neměl tu směnu si vzít ani nijak vykrýt) to se stane během roku několikrát a najednou zaměstnanec zjištuje, že mu nezbývá dost dovolené na jeho potřeby, protože zaměstnavatel nedokázal rozvrhnout směny tak, aby pokryl fond pracovní doby...

OTÁZKA TEDA ZNĚLA, JESTLI MÁ PRÁVO TOTO UDĚLAT

Cituji Pracomat.cz:
Cituji Sandra:
Dobrý den,

mám dotaz, pracuji v jednom malém obchůdku na 12h směny, nerovnoměrně ....


Dobrý den Sandro,

zaměstnavatel vám může určit čerpání dovolené. Tato jeho pravomoc má však dvě omezení. Jednak vám oznámení o nařízení dovolené musí dát 14 dní dopředu (pokud v rámci pracovní smlouvy nejste domluveni jinak) a za druhé vám musí poskytnout aspoň dva týdny dovolené v kuse za rok, pro dostatečný oddych. Pokud jsou tyto podmínky splněny, tak vám může určovat dovolenou dle svých potřeb.
Citovat
0 #182 Pracomat.cz 2020-02-19 15:00
Cituji Sandra:
Dobrý den,

mám dotaz, pracuji v jednom malém obchůdku na 12h směny, nerovnoměrně ....


Dobrý den Sandro,

zaměstnavatel vám může určit čerpání dovolené. Tato jeho pravomoc má však dvě omezení. Jednak vám oznámení o nařízení dovolené musí dát 14 dní dopředu (pokud v rámci pracovní smlouvy nejste domluveni jinak) a za druhé vám musí poskytnout aspoň dva týdny dovolené v kuse za rok, pro dostatečný oddych. Pokud jsou tyto podmínky splněny, tak vám může určovat dovolenou dle svých potřeb.
Citovat
0 #181 Sandra 2020-02-19 11:49
Dobrý den,

mám dotaz, pracuji v jednom malém obchůdku na 12h směny, nerovnoměrně rozvržena pracovní doba a někdy se stane, že zaměstnavatel nemá možnost mě dát do jiné pobočky a mě tak chybí hodiny. Placená jsem od hodiny. Může mi ty chybějící hodiny nahradit dovolenou? Mě jde o to, že mi pak nezbývá možnost čerpat dovolenou v době, kdy potřebuji. A to, že mi ty hodiny chybí není moje chyba, protože směny jsou známe předem a zřejmě dvě osoby v jednom obchůdku být nemohou.
Citovat
0 #180 Pracomat.cz 2020-02-17 11:05
Cituji Michal:
Dobrý den,
Může mi zaměstnavatel nařídit ať si naplanuji čerpání dovolené na celý rok hned ze startu roku kdy ještě nevím kdy chci na dovolenou?


Dobrý den Michale,

určení termínu čerpání dovolené je v pravomoci zaměstnavatele. Chápu, že je nepříjemné stanovit si dovolenou na celý rok, ale pořád máte možnost si zvolit dny kdy dovolenou chcete. V krajním případě může zaměstnavatel stanovit dny kdy budete mít dovolenou sám a dle zákona je to tak v pořádku. Naštěstí se lze s většinou zaměstnavatelů domluvit a situace je v praxi mnohem příjemnější, než by se dle zákoníku mohlo zdát.
Citovat
0 #179 Michal 2020-02-17 10:46
Dobrý den,
Může mi zaměstnavatel nařídit ať si naplanuji čerpání dovolené na celý rok hned ze startu roku kdy ještě nevím kdy chci na dovolenou?
Citovat
0 #178 Pracomat.cz 2020-02-17 09:50
Cituji Alena:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli mi zaměstnavatel může nařídit čerpání více dní ....


Dobrý den Aleno,

zaměstnavatel vám může nařídit jen tu dovolenou, na kterou máte nárok. V ostatních případech by se mělo jednat o překážky na straně zaměstnavatele, kdy nemusíte do práce a zároveň máte nárok na náhradu mzdy (tedy ve své podstatě poměrně podobné dovolené).
Citovat
0 #177 Alena 2020-02-16 20:06
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli mi zaměstnavatel může nařídit čerpání více dní dovolené, než na kolik mám nárok. V lednu tohoto roku nám bylo nařízeno osm dní dovolené, na léto je hlášena celozávodní dovolená, na kterou budeme potřebovat patnáct dní a v prosinci osm dní. Máme nárok na 25 dní. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #176 Pracomat.cz 2020-02-10 16:26
Cituji Aneta:
Dobrý den,
pracuji cyklus krátký dlohý týden 12 hodin jedna směna. Zaměstnavatel mi zkrátil ...


Dobrý den Aneto,

věc se má tak, že dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Ten je rovněž povinen ji písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Takže principiálně vám zaměstnavatel dovolenou nařídit může (za splnění výše uvedených podmínek). U čerpání dovolené v kuse platí, že alespoň jednou za rok máte nárok na 14 dní v kuse.
Citovat
0 #175 Aneta 2020-02-10 13:56
Dobrý den,
pracuji cyklus krátký dlohý týden 12 hodin jedna směna. Zaměstnavatel mi zkrátil směnu na 8 hodin s tím, že hodiny které mi na konci měsíce budou chybět mi nahradí dovolenou. Mě se ovšem nelíbí, že si musím čerpat dovolenou na to, že mi chybí hodiny. Nečerpám ji v kuse. Můžu se nějak bránit? Děkuji za radu.
Citovat
0 #174 Pracomat.cz 2020-02-05 10:50
Cituji Nada:
Dobrý den, za rok 2019 jsem odpracovala na Dpp ...


Dobrý den Naďo,

nárok na dovolenou se v tomto případě týká pouze HPP.
Citovat
0 #173 Nada 2020-02-05 00:12
Dobrý den, za rok 2019 jsem odpracovala na Dpp 295 hodin a to od 1.1. do 30.11. a od 1.12. do 31.12. jsem ve stejné firmě byla zaměstnaná na Hpp. Vím, že normalne bych mela narok na dovolenou pouze za odpracovanych 60 dni, ale pocita se do toho i predchozit Dpp nebo je to myšleno pouze hlavnim pracovnim poměrem. Děkuji
Citovat
0 #172 Pracomat.cz 2020-02-04 11:55
Cituji Lucie Parýzková:
Dobrý den,chci se zeptat,pracuji ve firmě už ....


Dobrý den Lucie,

předpokládám, že dovolenou jste měla od zaměstnavatele schválenou (věděl o ní a souhlasil s ní), nyní vám tvrdí, že nemáte nárok? V praxi je běžné, že zaměstnavel (pokud chce) poskytne zaměstnanci delší dovolenou v úvodu roku (kdy na ni ještě podle odpracovaných měsíců nemá nárok). Pokud mu ji poskytnout nechce, jednoduše ji neschválí.
Citovat
0 #171 Lucie Parýzková 2020-02-04 10:11
Dobrý den,chci se zeptat,pracuji ve firmě už 3rok,v roce 2019 jsem jsi vycerpala dovolenou,teď v lednu jsem byla 10dni na dovolené v cizině, kterou jsem měla už dlouho ohlášenou. Je možné že by mi neuznali dovolenou,stim odůvodněním ze nemam nárok?I když mám smlouvu na dobu neurčitou. Děkuji
Citovat
0 #170 Pracomat.cz 2020-02-03 16:59
Cituji Dominik:
Dobrý den.
Zaměstnavatel mi v pondělí nařídil dovolenou na pátek stejného týdne., (...


Dobrý den Dominiku,

dle zákona platí, že Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Takže pokud nebyla sjednána pro tyto účely kratší doba, není chování zaměstnavatele v souladu s ZP.
Citovat
0 #169 Dominik 2020-02-03 14:48
Dobrý den.
Zaměstnavatel mi v pondělí nařídil dovolenou na pátek stejného týdne., ( jeden den dovolené). Dle mých dohadů mi zaměstnavatel musí dovolenou nařídit minimálně 14 dnů předem a písemně. Zakládá se má doměnka na pravdě, nebo se pletu? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #168 Pracomat.cz 2019-12-13 23:24
Cituji Milena:
Z důvodu nemoci 22.7-3.11., jsem si nevybrala dovolenou. Od 4.11. ....


Dobrý den Mileno,

chápu to správně, že i když jste celý měsíc odpracovala, šéf vím na část toho měsíce napsal čerpání dovolené? To v pořádku dle zákona rozhodně není. Záleží na vás, zda věříte, že vám za to zaměstnavatel skutečně poskytne volno v březnu. Pokud do konce roku nestihnete dovolenou vyčerpat, převede se vám dle zákona do dalšího roku. Případně se můžete se zaměstnavatel zkusit domluvit na jejím proplacení.
Citovat
0 #167 Pracomat.cz 2019-12-13 23:20
Cituji Antonín:
Dobrý den,nastoupil ....


Dobrý den Antoníne,

pokud odpracujete za prosinec alespoň 21 pracovních dní, máte nárok na 1/12 dovolené. I tak je to na domluvě se zaměstnavatelem, aby vám umožnil dovolenou vybrat. Za přesčasy (pokud za ně nedostanete náhradní volno), máte nárok na příplatek za práci přesčas. To stejné platí i pro víkendy.
Citovat
0 #166 Antonín 2019-12-13 21:29
Dobrý den,nastoupil jsem 2.12.2019 do zaměstnání od 21.12 se nepracuje a nastupuje se 2.1.2020 ,4 pracovní dny si odpracuji na přesčas ,mám nárok na příplatek za práci přesčas v týdnu a za 2 soboty, vznikne mi nárok na dovolenou za prosinec? Děkuji.
Citovat
0 #165 Milena 2019-12-12 09:35
Z důvodu nemoci 22.7-3.11., jsem si nevybrala dovolenou. Od 4.11. jsem v práci aa mám ještě 19 dnů dovolené. Může mi šéf napsat dovolenou i když jsem odpracoval celý měsíc? Prý že si vezmu za to dovolenou do konce března. Teď v listopadu mi napsal 10 dnů a v prosinci taky 9 dní, ale v práci jsem. Může to udělat? Dekuji za odpověď Dokoupilová
Citovat
0 #164 Pracomat.cz 2019-12-09 17:49
Cituji Daniel Nový:
Dobrý den mám ve smlouvě dovolenou..


Dobrý den Danieli,

to, že vám zaměstnavatel odpírá dovolenou, která je uvedena v pracovní smlouvě je v rozporu se zákonem a jeho argumentace není pravdivá.
Citovat
0 #163 Pracomat.cz 2019-12-04 22:46
Cituji Daniel:
Dobrý den chtěl bych se zeptat ,v práci máme narizeny každý pátek být ...


Dobrý den Dane,

bohužel, zaměstnavatel má právo nařídit zaměstnanci termín dovolené.
Citovat
0 #162 Daniel 2019-12-04 06:07
Dobrý den chtěl bych se zeptat ,v práci máme narizeny každý pátek být na 70% z duvodu poklesu zakázek, ovšem jelikož mám ještě dovolenou tak mi zaměstnavatel místo zmíněných 70% dal na tyto dny dovolenou ,samozřejmě se mi to nelíbí, dovolenou si chci vybírat kdy potřebuji už tak že jsme měněli 15dnu nařizenych .Mohu se nejak ohradit proti tomuto jednání?
Dekuji
Dan
Citovat
0 #161 Pracomat.cz 2019-11-29 13:02
Cituji Jana:
Dobrý den. Pracuji jako učitelka ve škole. Když odečtu dny dovolené na vánoční prázdniny, zbývá mi ještě pár dní....


Dobrý den Jano,

situace, kterou popisujete je dle mého na hraně zákona. Ten totiž říká, že zaměstnavatel má povinnost nařídit čerpání dovolené zaměstnanci v tom roce, ve kterém mu na ni vzniklo právo. Tuto povinnost nemá tehdy, pokud mu v tom brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo překážky v práci na straně zaměstnance. Osobně mi jako jarní prázdniny v dalším roce jako vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele nepřijdou.
Citovat
0 #160 Jana 2019-11-28 21:22
Dobrý den. Pracuji jako učitelka ve škole. Když odečtu dny dovolené na vánoční prázdniny, zbývá mi ještě pár dní. Chtěla jsem je vyčerpat při nemoci syna s tím, že jsem myslela, že je třeba je vyčerpat do konce kalendářního roku. Vedení mi žádost zamítlo s tím, že je budu čerpat v příštím roce na jarní prázdniny. Je tento postup v pořádku? Děkuji za Vaši odpověď
Citovat
0 #159 Pracomat.cz 2019-11-22 08:14
Cituji Katty:
Dobrý den, je konec roku a já jsem již vyčerpala všechnu dovolenou na rok 2019. Je nějaká šance vyčerpat i dva dny z roku 2020? Děkuji za odpověď


Dobrý den Katty,

nejsnadnějším řešením (pokud to zaměstnavatel akceptuje), je domluvit se na čerpání v prosinci, s tím že se oficiálně vybere až v lednu dalšího roku. Tím se hodně zjednoduší administrativa. Pokud byste přečerpala dovolenou (měla víc dní, než na kolik je ten rok nárok), tak platí že zaměstnanec je povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za takto přečerpanou dovolenou, tudíž by se vlastně jednalo o neplacené volno (na kterém se lze se zaměstnavatelem rovněž domluvit). Pro všechny možnosti je společný fakt, že s nimi musí zaměstnavatel souhlasit.
Citovat
0 #158 Katty 2019-11-22 07:59
Dobrý den, je konec roku a já jsem již vyčerpala všechnu dovolenou na rok 2019. Je nějaká šance vyčerpat i dva dny z roku 2020? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #157 Pracomat.cz 2019-11-10 08:18
Cituji Tereza:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Pracuji na čerpací stanici, smlouvu mám na dobu neurčitou , mám krátký dlouhý ...


Dobrý den Terezo,

10 hodin ročně by odpovídalo zkrácenému pracovnímu úvazku, ale to nejde dohromady s extra vysokým počtem hodin za měsíc. Podíval bych se do vaší pracovní smlouvy, kde bude specifikována pracovní doba, typ úvazku i nárok na dovolenou. Na první pohled mi přijde, že zaměstnavatel nebude postupovat úplně korektně.
Citovat
0 #156 Tereza 2019-11-10 06:17
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Pracuji na čerpací stanici, smlouvu mám na dobu neurčitou , mám krátký dlouhý týden po 15 hodinách. Měsíčně tak odpracuji kolem 225 hodin. Ročně mám ovšem nárok pouze na 10 dní dovolené, proč? Děkuji
Citovat
0 #155 Pracomat.cz 2019-10-25 10:22
Cituji Standa:
Dobrý den,
chtěl bych do nově založené firmy svým zaměstnancům jako benefit umožnit delší dovolenou..


Dobrý den Stando,

zákoník práce omezuje pouze minimální dobu dovolené, tedy 4 týdny. Pokud chcete poskytovat zaměstnancům dovolenou delší, ať už ve formě klasické dovolené nebo třeba sick days, tak můžete.
Citovat
0 #154 Standa 2019-10-24 19:03
Dobrý den,
chtěl bych do nově založené firmy svým zaměstnancům jako benefit umožnit delší dovolenou. Přesněji 30 dnů. Mohu to takto udělat, nebo mě v tomto zákon omezuje?
Citovat
0 #153 Pracomat.cz 2019-10-22 08:35
Cituji Krátká:
Od ledna do června jsem měla půl úvazek ve škole, následně se čerpala dovolená červenec srpen.Od září mám plný úvazek...


Dobrý den,

co myslíte vyrovnáním za dovolenou? Pokud finance, tak dovolená vám má být dle zákoníku práce proplacena.
Citovat
0 #152 Krátká 2019-10-22 07:06
Od ledna do června jsem měla půl úvazek ve škole, následně se čerpala dovolená červenec srpen.Od září mám plný úvazek, do konce roku tedy 4 měsíce budu mít odpracován plný úvazek. Náleží mi nějaké vyrovnání za dovolenou, kterou jsem si musela,jako zaměstnanec školy, vybrat o prázdninách.
Citovat
0 #151 Pracomat.cz 2019-10-11 06:37
Cituji Marie:
Dobry den,zamestnavatel nam naridil nechat si na vanoce 7 dni,to jsme si samozrejme ...


Dobrý den Marie,

zaměstnavatel má právo určit zaměstnanci čerpání dovolené, ale nemůže vám určit čerpání dovolené, kterou již nemáte. Nutit "nadělat" tyto dny vás podle zákoníku práce nemůže.
Citovat
0 #150 Marie 2019-10-10 15:55
Dobry den,zamestnavatel nam naridil nechat si na vanoce 7 dni,to jsme si samozrejme vsichni nechali a zbytek dovolene vybrali.Ted po nas chce zamestnavatel 9 dni,ktere samozrejme nikdo nema a buhvi jestli za tyden nebude po nas chtit dalsi dny ktere nemame.Muze nas nutit si dny nadelat?Nebo jak to muzeme resit,kdyz nas necha vse si vybrat a pak to chce zpatky?
Dekuji za odpoved
Citovat
0 #149 Pracomat.cz 2019-09-25 19:00
Cituji Petr:
Dobrý den,
Jsem zaměstnán na dobu neurčitou od 1.12. 2016. Na konci srpna ....


Dobrý den Petře,
určování termínu čerpání dovolené je v pravomoci zaměstnavatele. Pokud vám ji neumožní vyčerpat (tomu se bránit nelze), musí vám ji při ukončení pracovního poměru proplatit.
Citovat
+1 #148 Petr 2019-09-25 13:15
Dobrý den,
Jsem zaměstnán na dobu neurčitou od 1.12. 2016. Na konci srpna jsem dal výpověď a končím tedy 31.10.2019. Zbývá mi do konce pracovního poměru 7 dní dovolené. Chtěl bych si ji vybrat a firma mi ji chce proplatit. Mám nějaký nárok si ji vybrat nebo mám smůlu, když ji nechtějí podepsat.
Citovat
0 #147 Pracomat.cz 2019-09-23 13:29
Cituji Milan:
Dobry den. muze mi zamestnavatel naridit cerpani dovolene kdykoliv v prubehu roku...


Dobrý den Milane,

určení čerpání dovolené je primárně v režimu zaměstnavatele, takže odpověď na vaši otázku je ano, může.
Citovat
0 #146 Milan 2019-09-23 09:48
Dobry den. muze mi zamestnavatel naridit cerpani dovolene kdykoliv v prubehu roku?
treba kdyz mi zbyvaji 3 dny, ktere bych nevycerpal, ale rad bych si je usetril pro pokryti jarnich prazdnin, kdy potrebuji hlidat deti. muze mi treba v Listopadu naridit vycerpani do konce roku?
Dekuji
Citovat
0 #145 Pracomat.cz 2019-09-17 14:53
Cituji Petra:
Dobrý den, v tomto roce jsem 2x marodila, 1 .....


Dobrý den Petro,

pokud budete v pracovní neschopnosti, tak vám zaměstnavatel nemůže nařídit čerpat dovolenou. Stejně tak pokud bude dovolená přerušena, pokud během ní onemocníte (za předpokladu, že tuto skutečnost spolu s potvrzenou "neschopenkou" předáte svému zaměstnavateli).
Citovat
0 #144 Petra 2019-09-17 14:25
Dobrý den, v tomto roce jsem 2x marodila, 1 měsíc v únoru, 1 měsíc v červnu. Dovolenou jsem téměř nečerpala. Mám jet na 4 týdny do lázní. Může mi zaměstnavatel na tu dobu nařídit vyčerpat dovolenou, namísto běžně vystavované pracovní neschopenky po dobu léčebného pobytu v lázních?? Děkujiza odpověď.
Citovat
-1 #143 Pracomat.cz 2019-09-16 18:22
Cituji Karel:
Dobrý den,
po dohodě se zaměstnavatelem jsem během zkušební doby čerpal dovolenou. Na konci ...


Dobrý den Karle,

při standardní délce zkušební doby skutečně nejspíš nárok na dovolenou nemáte. Rozhodující dobou pro uznání dovolené je totiž minimálně 60 dní trvání nepřetržitého právního poměru. Záleží zda jste tento počet dní odpracoval, či nikoliv.
Citovat
0 #142 Karel 2019-09-16 18:09
Dobrý den,
po dohodě se zaměstnavatelem jsem během zkušební doby čerpal dovolenou. Na konci zkušební doby jsem zrušil pracovní poměr s tímto zaměstnavatelem a ten mi teď nechce dovolenou proplatit a argumentuje tím, že na ni během zkušební doby nemám nárok.
Rád bych se zeptal, jestli mi podle odpracovaných dnů ve zkušební době nárok na dovolenou vzniká, ale do konce zkušební doby nemám nárok si ji vybrat, nebo jestli mi nárok na dovolenou vzniká podle odpracovaných dnů až po zkušební době? Musí mi zaměstnavatel tuto dovolenou zaplatit?
Citovat
0 #141 Pracomat.cz 2019-09-09 09:11
Cituji Eva:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda při nahlášení dovolené ....


Dobrý den Evo,

zákonnou povinnost k tomuto faktu přihlížet zaměstnavatel nemá. Záleží zde jen na jeho dobré vůli.
Citovat
0 #140 Eva 2019-09-08 22:14
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda při nahlášení dovolené na příští rok musí zaměstnavatel přihlížet k tomu, že si dovolenou beru na dětský tábor kde budu vařit a zaměstnavatele o tom informuji, že je to na tuto činnost. Ptám se proto, že se nás na stejný termín sešlo vice a bude problém termín dodržet. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #139 Pracomat.cz 2019-08-21 14:51
Cituji Honza:
Dobrý den,
podal jsem u zaměstnavatele před více než týdnem žádost o dovolenou.....


Dobrý den Honzo,

bohužel žádná taková lhůta není. Dokud vám zaměstnavatel dovolenou neschválí, tak je neschválená. Musíte se zaměstnavatelem zkusit domluvit a přesvědčit ho. V určování dovolené jsou pravomoce výrazněji na straně zaměstnavatele.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]