§ 217

 1. Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
 2. Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.
 3. Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.
 4. Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu61), ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Na dobu ostatních překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené jen na jeho žádost.
 5. Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

§ 218

 1. Čerpání dovolené podle § 211 je zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.
 2. S přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho písemné žádosti část dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny a u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů, převést do následujícího kalendářního roku.
 3. Nemůže-li být dovolená vyčerpána podle odstavce 1 nebo byla-li její část převedena podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, není-li v odstavci 5 stanoveno jinak.
 4. Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.
 5. Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.
 6. Čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nejde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny.

§ 219

 1. Nastoupí-li zaměstnanec během dovolené vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení v ozbrojených silách, byl-li uznán dočasně práce neschopným, poskytuje-li dlouhodobou péči, ošetřuje-li nebo pečuje-li o fyzickou osobu v případech uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění, dovolená se mu přerušuje; k přerušení dovolené v době poskytování dlouhodobé péče, ošetřování fyzické osoby nebo péče o dítě v případech uvedených v § 39 zákona o nemocenském pojištění, vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení nedojde, požádá-li zaměstnanec o pokračování v čerpání dovolené během těchto překážek v práci. Dovolená zaměstnankyně se přerušuje také nástupem mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnance také nástupem rodičovské dovolené.
 2. Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené; to neplatí v případě, kdy zaměstnanec by byl jinak povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 a čerpání dovolené v tento den bylo určeno na jeho žádost. Určil-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek tak, že by připadlo do doby dovolené, je povinen určit mu náhradní volno na jiný den.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #305 Pracomat.cz 2022-01-14 20:40
Cituji Tomáš:
Dobrý dem.Mám takový problém. Pracuji u jednoho zaměstnavatele ale ve dvou různých střediscích . V jednom z těchto středisek pro názornost mu říkejme A* je pracovní doba stanovená v 3 směnném provozu na 37.5 hodiny v pravidelném střídání směn po 7,5 hodině v klasickém formátu NOR. V druhém středisku říkejme mu B* ...


Dobrý den Tomáši,

váš dotaz je extrémně dlouhý a je pro mě náročné se v něm zorientovat. Začnu od konce a od počtu hodin sražených za dovolenou. Ty se liší podle toho v jakém středisku (s jakou pracovní dobou) jste měl ten den pracovat. Ohledně celkového nároku na dovolenou co popisujete, tak se jedná o zapeklitou situaci (s kterou jsem se v praxi nesetkal), ale principiálně mi přijde podobná stavu kdy se změní délka pracovní doby během roku.

Musíte si spočítat kolik kalendářních dnů bylo odpracováno při jaké délce pracovní doby a pak získat průměrnou délku týdenní pracovní doby (součet počtu hodin / součet počtu dní). Dále spočtete počet celých odpracovaných násobků týdenní pracovní doby. Poté si určíte 1/52 týdenní pracovní doby a vynásobíte výměrou dovolené. Poté obě čísla mezi sebou vynásobíte. Jak vidíte jedná se o extrémně náročnou opereci, která se v praxi nepočítá ručně ale pomocí mdzových programů.

Upřímně moc nevím jak vám pomoci, možná jen pro orientační výpočet, jaký celkový nárok na dovolenou za rok 2021 vám účetní spočetla?
Citovat
0 #304 Tomáš 2022-01-14 00:17
Dobrý dem.Mám takový problém. Pracuji u jednoho zaměstnavatele ale ve dvou různých střediscích . V jednom z těchto středisek pro názornost mu říkejme A* je pracovní doba stanovená v 3 směnném provozu na 37.5 hodiny v pravidelném střídání směn po 7,5 hodině v klasickém formátu NOR. V druhém středisku říkejme mu B* je stanovená pracovní doba na 38 hodin týdně a to na 4 směny po 9,5 hodině které se střídají jeden týden ranní a druhý noční od pondělí do pátku přičemž vždy jedna směna v týdnu je dle rozpisu volná aby to dalo oněch 38 hodin. Tedy například Po až Čt pracuji 4x 9,5 hodin a pátek volno a další týden Po +Ut+čt +Pa 4x 9,5 hod a středa volno atd. pokaždé jinak dle rozpisu směn. Zaměstnavatel mě tyto dvě střediska mění a střídá dle jeho libovůle a potřeby a to tak, že například 2 týdny pracuji ve středisku A* a pak zase 4 týdny ve středisku B* a pak 1 týden v A* a pak 7 týdnů v B*. Doknce také třeba dva dny v A* a 3 dny v B*. Dokážete si představit jak se mi složitě vypočítával nárok dovolené na rok 2021 a přitom jde jen 0,5 hodiny rozdílu v daném týdením úvazku. Přesto jsem byl nucený na konci roku vše spočítat přes kalendářní dny abych zjistil jaký mám průměrný týdení úvazek a pak z něj vypočítával poměrnou část dovolené pro každý z těchto rozdílných úvazků abych stanovil celý nárok. No jenže naše účetní na to má nějaký jiný názor a celý rok mě stále přepočítávala různé nároky a zbytky dovolené, že se ted nemůžeme shodnout. To vše kvůli pul hodině rozdílu v týdením úvazku! To už si fakt nemohli vymyslet nic lepšího ty zákonodárci. Můžet mě prosím vysvětlit jak se to tedy správně počítá.Ještě musím dodat , že jsewm měl navíc převedenou dovolenou z roku 2020 a to 19 dní 142.5 hodiny tedy 19x 7.5 hod Výměra dovolené jsou 4 týdny. Vypočítal jsem si že za celý rok jsem 22 celých týdnů po 7 kalendářních dnech pracoval ve středisku A* tedy 22x 7= 154 dnů a 26 týdnů po 7 kal. dnech ve středisku B*tedy 26 x 7 =192 . Ted ale nevím co se zbylími 4 týdny Hned v 1 týdnu jsem od 1.1. 21 do 5.1.21 měl neschopenku a pak 6.až 8.1.21 jsem měl 3 směny po 9,5 ve středisku B* 2.-3.1.21 a 9-10.1.21 byl víkend co mám tedy připsat k počtu kalendeřních dnů pro středisko B* 10 kalendářních dnů? Dále nevím když jsem v určitý týden pracoval 2 dny v B* a tři dny v A* ke kterému uvazku mám připočítat víkendové kalendářní dny. Také nevím jak je možné že v průběhu roku jsem vybral dovolenou a to po částech 2+8+4+8+2 dny a byla mě někdy stržená jako za jeden den 9,5 hodiny a jindy zase 1 den 7,5 hodin? Podle čeho se to stanovuje ? Neměl by pro tento účel mít zaměstnavatel vypracovaný rozpis směn aby se dalo určit kdy a které dny jsem měl být v práci aby mě dle toho byla dovolená stržená s celkového nároku? A neměl bych těch 19 dní vybírat jako první a to po dnech protože jsou ještě z roku 2020 kdy neexistovala nová úprava výpočtu dovolené tak jak platí nyní? Je správné , že učetní převedla všechnu dovolenou na hodiny tedy starou i novou a tyto hodiny pak používala jak se jí chtělo budto na 9,5 hodinové nebo 7,5 hodinové srážky dovolené ?Tak například od 22.3 do 11.4. 21 jsem měl nařízenou Dovolenou /mimochodem to byle ta doba kdy se nesmělo cestovat mezi okresy, to byla tedy skvěle zvolená doba na dovolenou/ a bylo mě v březbu strženo 8 dní dovolené po 7,5 hod tedy 60 hodin a v dubnu kd do té dovolené patřily dva svátky oba v pracovní dny tedy placené mě byl zaplacený pouze 1 nsvátek tarifem a zbylých 5 dnů bylo strženo z dovolené jako 4 dny po 9,5 hodin. přitom před i po dovolené jsem pracoval ve středisku B*. To je správně? Já jsem z toho fakt už jelen "). Děkuji předem za vaši snahu a odpověd. Vím,že je to zamotané a le já nevím na koho se obrátit z řešením . Díky
Citovat
0 #303 Pracomat.cz 2022-01-11 17:41
Cituji Franta:
Dobrý den, chtěl bych se zetat na čerpání řádné dovolené. Pracuji ve školství na celý úvazek ...


Dobrý den Franto,

takto to platilo do konce roku 2020. Aktuální podmínka je, že musíte odpracovat alespoň čtyři týdny pro nárok na poměrnou část dovolené. Přesná formulace je:

Pokud pracovní poměr zaměstnance u jednoho zaměstnavatele trvá alespoň po dobu 4 týdnů a u téhož zaměstnavatele odpracoval alespoň 4násobek své týdenní pracovní doby, pak zaměstnanci vzniká právo na poměrnou část dovolené za kalendářní rok.

Nicméně stále platí, že schválení dovolené je v kompetenci zaměstnavatele. A pokud "nechce" schválit nemusí. Nicméně zákonem omezen v tomto případě není a pokud by chtěl, může dovolenou povolit.
Citovat
0 #302 Franta 2022-01-11 12:47
Dobrý den, chtěl bych se zetat na čerpání řádné dovolené. Pracuji ve školství na celý úvazek, mám prac. smlouvu na dobu neurčitou. V současné době žádám prostřednictvím "žádanky" o udělení dovolené v termínu 5. - 12. února 2022. Zaměstnavatelem mě bylo sděleno, že na tuto dovolenou nemám nárok, protože nemám odpracováno 60 pracovních dní z daného kalendářního roku. Je tato podmínka opodstatněná? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #301 Pracomat.cz 2022-01-01 10:58
Cituji Oldřich:
Dobrý den,
Chtěl jsem zeptat jestli je možný že zaměstnavatel dá člověku dovolenou když má v ten den své volno ?


Dobrý den Oldřichu,

co přesně myslíte tím "své volno"? Že na daný den nepřipadla směna?
Citovat
0 #300 Oldřich 2021-12-31 09:48
Dobrý den,
Chtěl jsem zeptat jestli je možný že zaměstnavatel dá člověku dovolenou když má v ten den své volno ?
Citovat
0 #299 Pracomat.cz 2021-12-21 08:17
Cituji Dominika:
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jak je to s nárokem na dovolenou po návratu z rodičovské dovolené.
Vrátila jsem ...


Dobrý den Dominiko,

zaměstnavatel má pravdu, při změně úvazku během roku se počítá s "průměrným počtem hodin za týden", který vychází z obou úvazků.
Citovat
0 #298 Dominika 2021-12-20 17:55
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jak je to s nárokem na dovolenou po návratu z rodičovské dovolené.
Vrátila jsem se z rodičovské dovolené 1.9.2021 a to na zkrácený úvazek 16 hodin/týden. Předtím jsem pracovala na plný úvazek (40 hodin/týden).
Do konce roku bych tedy měla odpracovat 17 týdnů, tedy více než 12 týdnů a mělo by se tedy aplikovat pravidlo, že 20 týdnů z rodičovské dovolené je považováno za odpracovaný čas.
Ovšem mzdový zpracovatel tvrdí, že daných 12 týdnů neodpracuji, jelikož moje průměrná týdenní pracovní doba v tomto roce je 31.98 hodin týdně (leden-srpen 40 hodin, září -prosinec 16 hodin), do konce roku odpracuji 276 hodin a 276 hodin / 31.98 hodin = 8 týdnů.

Je jejich výpočet správně?
Nemělo by se pro pravidlo 12 týdnů uvažovat pouze s ohledem na úvazek, který mám nyní?

Děkuji
Citovat
0 #297 Pracomat.cz 2021-12-02 09:35
Cituji Andrea:
Dobrý den,

mohu tedy doplnit, že od 1. ledna do posledního ...


Dobrý den Andreo,

v této části výpočtu:

1 750 / 36,25

nahradíte 1 750 za reálný počet odpracovaných hodin a pak pokračujete dále s novou hodnotou.
Citovat
0 #296 Andrea 2021-12-02 08:32
Dobrý den,

mohu tedy doplnit, že od 1. ledna do posledního září jsem měla odpracováno 1230 hodin.

Jak se prosím výpočet změní?

Děkuji moc. Hezký den.
Citovat
0 #295 Pracomat.cz 2021-12-01 21:08
Cituji Andrea:
Dobrý den,

moc děkuji za odpověď. Zapomněla jsem doplnit, že nám náleží celkem 5 týdnů dovolené. Co se odpracovaných hodin týče, tak nepracuji ve státní svátky ...


Dobrý den Andreo,

jen změňte v tomto výpočtu 36,25 / 52 = 0,697 * 4 (počet týdnů dovolené) = 2,788 číslo "4" za "5". Pořád to ale berte orientačně, pokud chcete absolutně přesné číslo musíte si spočítat odpracované hodiny.
Citovat
0 #294 Andrea 2021-12-01 20:43
Dobrý den,

moc děkuji za odpověď. Zapomněla jsem doplnit, že nám náleží celkem 5 týdnů dovolené. Co se odpracovaných hodin týče, tak nepracuji ve státní svátky a o víkendech také ne, nemarodila jsem. Ale přesný počet odpracovaných hodin bohužel nevím.

Mohu vás ještě jednou poprosit o přepočítání s 5ti týdenní dovolenou?

Mockrát děkuji a přeji hezký večer.


Dobrý den Andreo,

jedná se o poměrně komplexní výpočet. Uvedená čísla neberte doslova, odpracované hodiny za rok jsem bral orientačně. Pokud chcete přesný výsledek musíte doplnit svoje čísla. Principiálně je možné, že se doba dovolené nezměnila protože nepracujete v daném úvazku po celý rok.

V případě,že se změní délka pracovní doby během roku, je je třeba stanovit průměrnou délku týdenní pracovní doby s využitím počtu kalendářních dnů připadajících na jednotlivá období s různou délkou týdenní pracovní doby. Co se za touto složitou formulací skrývá? Uvedu na příkladu:

272 dnů od 1.1. do 30.9.2021
91 dnů od 1.10. do 31.12.2021

272 * 35 = 9 52091 * 40 = 3 640

Průměrná délka týdenní pracovní doby se pak spočítá takto: (9 520 + 3640) / (272 + 91) = 13 160 / 363 = 36,25 

takže odpracováno za rok cca 1 750 hodin (37 + 12 týdnů - odhadem, nevím jaké státní svátky pracuje a jaké ne) 

1 750 / 36,25 = cca 48,3 -> Počet celých násobků týdenní pracovní doby na celkovém počtu odpracovaných hodin

36,25 / 52 = 0,697 * 4 (počet týdnů dovolené) = 2,788

2,788 * 48 (počet celých násobků týdenní pracovní doby) = 133,824 hodin dovolené
Citovat
0 #293 Pracomat.cz 2021-11-30 15:41
Cituji Andrea:
Dobrý den, ve firmě jsem zaměstnaná již 5 let, po celou dobu na 7hodinový úvazek, tzn. 35 hodin týdně. V září letošního ....


Dobrý den Andreo,

jedná se o poměrně komplexní výpočet. Uvedená čísla neberte doslova, odpracované hodiny za rok jsem bral orientačně. Pokud chcete přesný výsledek musíte doplnit svoje čísla. Principiálně je možné, že se doba dovolené nezměnila protože nepracujete v daném úvazku po celý rok.

V případě,že se změní délka pracovní doby během roku, je je třeba stanovit průměrnou délku týdenní pracovní doby s využitím počtu kalendářních dnů připadajících na jednotlivá období s různou délkou týdenní pracovní doby. Co se za touto složitou formulací skrývá? Uvedu na příkladu:

272 dnů od 1.1. do 30.9.2021
91 dnů od 1.10. do 31.12.2021

272 * 35 = 9 52091 * 40 = 3 640

Průměrná délka týdenní pracovní doby se pak spočítá takto: (9 520 + 3640) / (272 + 91) = 13 160 / 363 = 36,25 

takže odpracováno za rok cca 1 750 hodin (37 + 12 týdnů - odhadem, nevím jaké státní svátky pracuje a jaké ne) 

1 750 / 36,25 = cca 48,3 -> Počet celých násobků týdenní pracovní doby na celkovém počtu odpracovaných hodin

36,25 / 52 = 0,697 * 4 (počet týdnů dovolené) = 2,788

2,788 * 48 (počet celých násobků týdenní pracovní doby) = 133,824 hodin dovolené
Citovat
0 #292 Andrea 2021-11-29 22:15
Dobrý den, ve firmě jsem zaměstnaná již 5 let, po celou dobu na 7hodinový úvazek, tzn. 35 hodin týdně. V září letošního roku mi zbývalo 91 hodin dovolené.
Od října letošního roku jsem si navýšila úvazek na 8 hodin, tzn. 40 hodin týdně. V říjnu jsem čerpala půl den dovolené.
Ve výplatní pásce za říjen mi poté zbývalo 87 hodin dovolené, tudíž se nezvýšil počet hodin v rámci navýšení úvazku, ale pouze odečetl půl den čerpané dovolené. Jak, prosím, můžu vypočítat, o kolik hodin se mi mají zbylé 3 měsíce navýšit, aby dovolená seděla?

Mockrát Vám děkuji a přeji krásný den.
Citovat
0 #291 Pracomat.cz 2021-11-14 11:36
Cituji Šárka:
Dobrý den,

po naplánovaní dovolené do konce roku mi zbývají 3 nevyčerpané hodiny. Směny mám 8 hodinové...


Dobrý den Šárko,

pokud po vás chce zaměstnavatel vyčerpat celou dovolenou, musí vám současně její čerpání umožnit. A jelikož již není žádný prostor po plánované dovolené (27-31.12), musí to být předtím. Na druhou stranu v praxi je převádění jednotek dní dovolené do dalšího roku (s tím, že se vyčerpají během úvodních měsíců dalšího roku) poměrně běžné a tolerované. Ať už zaměstnavatel (a vy) zvolí jakýkoliv postup, o tuto dovolenou nijak nepřijdete.
Citovat
0 #290 Šárka 2021-11-14 02:00
Dobrý den,

po naplánovaní dovolené do konce roku mi zbývají 3 nevyčerpané hodiny. Směny mám 8 hodinové. Podle zákona by měla být možnost vybrat si dovolenou kratší, než je délka směny (či kratší, než je polovina délky směny), právě v případě, kdy část dovolené na konci roku zbývá.

Problém je ten, že naplánovanou dovolenou mám od 27-31. prosince, takže poté už na vybrání těch 3 hodin nebude prostor - zaměstnavatel dost tlačí na to, aby se dovolená nepřeváděla do následujícího roku. Je tedy možné vybrat si 3 hodiny ještě před plánovanou dovolenou, například v půlce prosince? Nebo se zbývající hodiny mohou vybírat opravdu až po tom, co dovolená reálně proběhne? Jak potom postupovat, musí mi je zaměstnavatel převést?

Dekuji.
Citovat
0 #289 Pracomat.cz 2021-09-25 09:33
Cituji Mariana:
Dobrý den, děkuji za odpověď, ano se zaměstnavateli domluvit ...


Dobrý den Mariano,

ano nutnost "vybrat všechnu dovolenou po mateřské" v ZP nikde stanovena není. Co stanoveno je, že když vám zaměstnavatel dovolenou nařídí, musíte ji vybrat. Zaměstnavatel by měl teoreticky přihlížet k zájmům zaměstnavatele (např. dovolená během letních prázdnin pokud má děti), ale zároveň to nesmí ohrožovat provoz zaměstnavatele. Ale zpět k Vaší situaci. Doporučuji zkusit paní vysvětlit že taková povinnost není. Případně se obrátit na její kolegyni/nadřízenou (pokud je to možné).
Citovat
0 #288 Mariana 2021-09-25 09:17
Dobrý den, děkuji za odpověď, ano se zaměstnavateli domluvit se jde ,spíše z paní personální nejde která kvůli změně zákona, nerozumí jemu a má asi strach udělat něco špatného proto vnucuje mě všechnu dovolenou za rok najednou,(ano měla by být ráda, ale teď momentálně mám hlídání zajištěné) proto jsem napsala že mám nestandardní situace, ze zaměstnavateli domluvená že vracím se do práce po mateřské na rodičovskou dovolenou nenastupim, a řádnou dovolenou nechci vybírat celou je to přez 20 dní,co když potřebuji ji později do konce roku , není přece žádný zákon který nařizuje vybrat celou dovolenou hned po mateřské? Přečetla zákoník práce a hodně článku , nikde neobjevila odpověď ani takový problém nikdo neřeší, proto píšu Vám. Děkuji za informaci.
Citovat
0 #287 Pracomat.cz 2021-09-24 17:29
Cituji Mariana:
Dobrý, mám nestandardní situace, chcy vrátit se do práce hned ...


Dobrý den Mariano,

dovolená bohužel není dle přesné litery zákona o domluvě (i když v praxi je většina zaměstnavatelů tolerantní a domluvit se lze) mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Termín dovolené podle zákona určuje zaměstnavatel. Ten má pouze jedno zásadní omezení a to že musí zaměstnanci alespoň jednou za rok poskytnout dovolenou v délce dvou týdnů. Takže pokud vám zaměstnavatel nařizuje a není ochotný k domluvě nemáte s tím moc co udělat.
Citovat
-1 #286 Mariana 2021-09-24 14:55
Dobrý, mám nestandardní situace, chcy vrátit se do práce hned po mateřské a nechci vybírat řádnou dovolenou hned po skončení mateřské, šla do práce domluvit se , ale bylo řečeno že musím vybírat všechnu dovolenou hned a nijak jinak to nejde je to dle zákona, není to na domluvě mezi zaměstnanci a zaměstnavateli?
Citovat
0 #285 Pracomat.cz 2021-09-20 10:18
Cituji Kristýna:
Dobrý den, může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci dovolenou, když ..


Dobrý den Kristýno,

neplacené volno nelze zaměstnanci nařídit. Na neplaceném volnu se může zaměstnavatel se zaměstnancem pouze dohodnout. Pokud je všechna dovolená vyčerpána, další nařizovat rovněž nemůže.
Citovat
0 #284 Kristýna 2021-09-20 09:26
Dobrý den, může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci dovolenou, když už svou dovolenou pro rok 2021 vyčerpal? Může mu v tomto případě nařídit neplacené volno?

Děkuji
Citovat
0 #283 Pracomat.cz 2021-09-15 16:25
Cituji Martina:
Dobrý den,
pokud mi končí pracovní poměr k 30.9.2021 a zároveň ...


Dobrý den Martino,

zaměstnanci přísluší podle zákoníku práce náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou v případě skončení pracovního poměru. Nijak o to žádat nemusíte, je to zákonná povinnost zaměstnavatele. Pro jistotu (ať se na to "nezapomene" a nemusíte to řešit zpětně), je dobré zaměstnavatele na tento fakt upozornit a připomenout se.
Citovat
0 #282 Martina 2021-09-15 08:27
Dobrý den,
pokud mi končí pracovní poměr k 30.9.2021 a zároveň mi zbývá nevyčerpaná dovolená, musím si o její proplacení zažádat, nebo by to měl zaměstnavatel udělat automaticky?
Předem děkuji.
Citovat
0 #281 Pracomat.cz 2021-08-14 18:02
Cituji Jiří:
Ještě jednou dobrý den,

jedná se o to, že zaměstnanec "nastoupí" na dovolenou, ale během této "dovolené" nadále pracuje ...


Dobrý den Jiří,

už je mi to jasné, nicméně takovým chováním porušuje zaměstnavatel zákoník práce. Doporučuji ho nahlásit na inspektorát práce.
Citovat
0 #280 Jiří 2021-08-14 07:21
Ještě jednou dobrý den,

jedná se o to, že zaměstnanec "nastoupí" na dovolenou, ale během této "dovolené" nadále pracuje buď v kanceláři nebo pracuje z domova, ale musí normálně být připojen každý den osm hodin. Pokud toto odmítne, tak me není třeba půl roku vypláceno osobní ohodnocení.

Moc děkuji,

Jiří
Citovat
0 #279 Pracomat.cz 2021-08-13 14:04
Cituji Jiří:
Dobrý den, rád bych se zeptal ...


Dobrý den Jiří,

zaměstnanec má na dovolenou právní nárok (ze ZP) a pokud ji nestihne do konce pracovního poměru vyčerpat, musí zaměstnavatel dovolenou proplatit. "Vzdání se dovolené" není v praxi ospraveditelné. Jednak by to budilo podezření, že zaměstnavatel k tomu zaměstnance nutí a za druhé má zaměstnanec právo (a povinnost) na odpočinek právě v podobě dovolené. Když pominu vše výše uvedené, proč by se měl zaměstnanec nároku na dovolenou vzdávat? Nebo máte na mysli fakt, že nedojde k faktickému čerpání dovolené a místo toho dojde k jejímu proplacení?
Citovat
0 #278 Jiří 2021-08-13 10:11
Dobrý den, rád bych se zeptal ohledně čerpání dovolené, jestli se zaměstnanec může písemně vzdát se svého nároku na dovolenou? Naše personální oddělení nám tvrdí, že to je naprosto bez problémů.

Moc děkuji.

Jiří
Citovat
0 #277 Pracomat.cz 2021-08-06 12:12
Cituji Petr:
Dobrý den, přítelkyni zaměstnavatel nechce povolit dovolenou delší, než jeden týden... Máme svatbu a ona musí hned po víkendu do práce. Nemáme šanci ani pak trevait čas. Má možnost se na něco odvolat aby dostala 2 týdny po sobě jdoucí? Dekuji


Dobrý den Petře,

dle zákoníku práce platí, že alespoň jednou za rok musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku - § 217 ZP. Na druhou stranu platí, že čerpání dovolené určuje zaměstnavatel.Tedy, dovolenou v délce dvou týdnů vám poskytnou musí, ale může určit kdy.
Citovat
0 #276 Petr 2021-08-06 11:46
Dobrý den, přítelkyni zaměstnavatel nechce povolit dovolenou delší, než jeden týden... Máme svatbu a ona musí hned po víkendu do práce. Nemáme šanci ani pak trevait čas. Má možnost se na něco odvolat aby dostala 2 týdny po sobě jdoucí? Dekuji
Citovat
0 #275 Pracomat.cz 2021-08-04 11:46
Cituji Ales:
Dobrý den, mám dotaz ohledně čerpání dovolené. Pokud je dovolená rozdělena do více částí, tak jedna část musí činit ....


Dobrý den Aleši,

pokud zaměstnavatel nedodržuje zákoník práce, tak bych doporučoval ho na tento fakt upozornit a pokud to nezabere (z toho co píšete počítám, že nejspíše ne) kontaktovat inspektorát práce a nezákonné chování zaměstnavatele nahlásit - www.suip.cz/
Citovat
0 #274 Ales 2021-08-04 09:26
Dobrý den, mám dotaz ohledně čerpání dovolené. Pokud je dovolená rozdělena do více částí, tak jedna část musí činit nejméně dva týdny v kuse. To se v naší společnosti ovšem nedodržuje a člověk já rád, když dostane pět dní dovolené v kuse a někdy ani to není možné. Dá se proti tomuto nějak bojovat? Jsem vyčerpaný a do práce chodím již pod práškama, protože mám z vyčerpání bolesti hlavy a obrovskou únavu. Moc děkuji a pěkný den.
Citovat
+1 #273 Pracomat.cz 2021-08-04 07:28
Cituji Jana:
Dobrý den,
zaměstnankyně má dva pracovní poměry a pracovní poměry ji končí ...


Dobrý den Jano,

logicky mi to smysl dává, ale s touto situací bohužel nemám zkušenost. Ani se mi nepodařilo podobnou situaci dohledat v rámci internetu. Pokud se vám podaří ověřit tuto odpověď budu moc rád, když se o ni podělíte i s našimi dalšími čtenáři.
Citovat
-1 #272 Filip 2021-08-03 20:38
Dobrý den, chtěl bych požádat o informaci jak probíhá přepočet dovolené, když pracuji krátký dlouhý týden 12 hodinové směny. Příklad: chci si vzít volno pátek až následující čtvrtek, přičemž dny které mám směnu jsou pouze středa a čtvrtek. Děkuji za odpověď
Citovat
0 #271 Jana 2021-08-03 18:12
Dobrý den,
zaměstnankyně má dva pracovní poměry a pracovní poměry ji končí k 24.8.2021. Na jednom pracovním poměru ji zbývají 3 hodiny dovolené a na druhém pracovním poměru ji hodiny chybí. Chtěla bych se zeptat, zda je možné tyto hodiny mezi pracovními poměry převést či nikoliv. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #270 Pracomat.cz 2021-07-24 07:17
Cituji Lucie:
Zdravím Vás,
zaměstnankyně nastoupila do naší firmy již minulý rok...


Dobrý den Lucie,

zaměstnanec může vyčerpat i více dovolené než na kolik má "v danou chvíli nárok". Např. v lednu může jet (když mu to zaměstnavatel schválí) na týden na dovolenou, i když podle nároku na dovolenou bude mít "jen pár dní". V teoretickém případě, kdyby pracovní poměr zaměstnance trval skončil dříve, než zaměstnanec získá dostatečný nárok na dovolenou,, tak se mu dny dovolené na které neměl nárok strhnou ze mzdy. Pochopitelně nemůže čerpat více dovolené, než za kolik má nárok za kalendářní rok (+ případnou převedenou dovolenou z minulého roku). Tudíž nemá Vaše kolegyně pravdu a o "problém" se nejedná.
Citovat
0 #269 Lucie 2021-07-23 16:33
Zdravím Vás,
zaměstnankyně nastoupila do naší firmy již minulý rok. Letos v červnu jsme jí dávali dodatek se změnou platnosti smlouvy na neurčito. Má tedy nárok na 160 hodin dovolené. V květnu si vybrala 1 den dovolené - to jest 8 hodin. Dále na začátku července si vybrala 13 dní dovolené, po 8 hodinách to jest 104 hodin. Ovšem mi bylo vyčteno, že podle kalkulačky na nárok na dovolenou, nemá v tuto chvíli dostatek odpracovaných hodin na počet vyčerpané dovolené. Jaký je nynější postup? Představuje to problém z například účetního hlediska. Předpokládáme, že zaměstnankyně bude nadále pracovat v naší firmě, minimálně do konce roku 2021.
Znejistila mne kolegyně, která tvrdí, že je to problém. Nikde se to explicitně nemohu dočíst.
Děkuji Vám za odpověď

S pozdravem

Lucie
Citovat
0 #268 Pracomat.cz 2021-07-17 11:20
Cituji Lukáš:
Dobrý den, zaměstnavatel nám oznámil odstávku ve výrobě 29. a 30. července. V hromadném mailu ...


Dobrý den Lukáši,

začnu od konce. Neplacené volno je možné na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele, nelze ho nařídit. Dovolenou je skutečně nutné nařídit 14 dní předem (pokud nemáte smluvně stanovenou jinou hodnotu). Pokud vám tedy zaměstnavatel nenařídí v dostatečném předstihu předem, nedohodnete se na neplaceném volnu, pak se jedná o překážky na straně zaměstnavatele.
Citovat
0 #267 Lukáš 2021-07-17 10:23
Dobrý den, zaměstnavatel nám oznámil odstávku ve výrobě 29. a 30. července. V hromadném mailu bylo psáno, že jsou varianty dovolená, NV nebo 70%. Jednotlivá střediska ve výrobě si tuto informaci přebírají po svém, na jedné lince dostali k podepsání 70% na druhé lince jim nechali si vybrat jakou variantu chtějí a u nás se to prezentuje jako, že zaměstnavatel chce aby jsme si vybrali dovolenou nebo NV pokud máme nadělané hodiny a 70% nám dát nechtějí, že je to až krajní případ. Místo toho se nás vyptávají: "A vy nemáte dostatek dnů dovolené snad?" Zřejmě evidentně je v naší firmě dvojí metr. Zajímá mě, jestli mohu v tomto případě trvat na tom a požadovat 70%? Rozumím tomu dobře, že pokud zaměstnavatel nepředloží 14 kalendářních dnů předem písemné nařízení dovolené, je zcela na mně zda si vezmu dovolenou nebo 70%? Je nějaká možnost, že by mi mohlo dát za neloajalitu vedení např. neplacené volno, abych tím přišel i o těch 70%? Děkuji
Citovat
0 #266 Pracomat.cz 2021-07-15 09:41
Cituji Bangal:


Dobrý den,

a je po zrušení pracovního poměru ve zkušební době povinnost ...


Dobrý den,

pokud splňujete výše uvedenou podmínku čtyř týdnů pro vznik nároku na dovolenou, tak má zaměstnavatel vám dovolenou proplatit, případně umožnit vybrat.
Citovat
0 #265 Bangal 2021-07-14 19:43
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Bangal:


Dobrý den,

mám poté nárok za 20 odpracovaných dnů + 2 státní svátky na vybrání dovolené, když chci odejít po jednom měsíci?

Nebo nárok na nějaké proplacení zkrátka?


DObrý den,

pokud pracovní poměr trvá u jednoho zaměstnavatele alespoň 4 týdny a u téhož zaměstnavatele odpracujete alespoň 4násobek své týdenní pracovní doby, pak vám vzniká právo na poměrnou část dovolené za kalendářní rok.

Píšete dvacet dnů odpracováno, tudíž to vypadá že podmínku těsně splňujete.


Dobrý den,

a je po zrušení pracovního poměru ve zkušební době povinnost zaměstnavatele mi buď proplatit nebo umožnit vybrat si dovolenou?

Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #264 Pracomat.cz 2021-07-09 08:44
Cituji Bangal:


Dobrý den,

mám poté nárok za 20 odpracovaných dnů + 2 státní svátky na vybrání dovolené, když chci odejít po jednom měsíci?

Nebo nárok na nějaké proplacení zkrátka?


DObrý den,

pokud pracovní poměr trvá u jednoho zaměstnavatele alespoň 4 týdny a u téhož zaměstnavatele odpracujete alespoň 4násobek své týdenní pracovní doby, pak vám vzniká právo na poměrnou část dovolené za kalendářní rok.

Píšete dvacet dnů odpracováno, tudíž to vypadá že podmínku těsně splňujete.
Citovat
0 #263 Bangal 2021-07-08 19:41
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Bangal:


Dobrý den,


v pracovní smlouvě mám uvedeno: "Pracovní poměr se sjednává ...


Dobrý den,

ano.


Dobrý den,

mám poté nárok za 20 odpracovaných dnů + 2 státní svátky na vybrání dovolené, když chci odejít po jednom měsíci?

Nebo nárok na nějaké proplacení zkrátka?
Citovat
0 #262 Pracomat.cz 2021-07-08 19:04
Cituji Bangal:


Dobrý den,


v pracovní smlouvě mám uvedeno: "Pracovní poměr se sjednává ...


Dobrý den,

ano.
Citovat
0 #261 Bangal 2021-07-08 18:11
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Bangal:
Dobrý den,

tudíž dám ukončení o pracovním poměru a dostanu zaplaceno všechny hodiny...


Dobrý den,

ukončíte poměr ve zkušební době. Pracovní poměr končí ke dni ukončení. Dostanete zaplaceno to co jste pro zaměstnavatele v rámci pracovního poměru odpracoval.


Dobrý den,


v pracovní smlouvě mám uvedeno: "Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce."


Tudíž během prvních tři měsíců mohu kdykoliv ukončit pracovní poměr bez udání důvodů a nemusím nic odpracovávat?


Děkuji za odpověď
Citovat
0 #260 Pracomat.cz 2021-07-06 14:24
Cituji Bangal:
Dobrý den,

tudíž dám ukončení o pracovním poměru a dostanu zaplaceno všechny hodiny...


Dobrý den,

ukončíte poměr ve zkušební době. Pracovní poměr končí ke dni ukončení. Dostanete zaplaceno to co jste pro zaměstnavatele v rámci pracovního poměru odpracoval.
Citovat
0 #259 Bangal 2021-07-06 12:20
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Bangal:

Dobrý den,

je to tak, že kdy jim to dám, tak není žádná lhůta ...


Dobrý den,

to o čem mluvíte je výpovědní lhůta a týká se výpovědi. Nemá to nic společného se smlouvou na dobu neurčitou nebo určitou. Ale jelikož nedáváte výpověď, ale ukončujete pracovní poměr ve zkušební době, tak se vás výpovědní lhůta netýká.


Dobrý den,

tudíž dám ukončení o pracovním poměru a dostanu zaplaceno všechny hodiny, co jsem kdy odpracoval, i kdybych tam pracoval v sprnu tedy jen 8 dní?

Děkuji za odpověď
Citovat
0 #258 Pracomat.cz 2021-07-06 08:12
Cituji Bangal:

Dobrý den,

je to tak, že kdy jim to dám, tak není žádná lhůta ...


Dobrý den,

to o čem mluvíte je výpovědní lhůta a týká se výpovědi. Nemá to nic společného se smlouvou na dobu neurčitou nebo určitou. Ale jelikož nedáváte výpověď, ale ukončujete pracovní poměr ve zkušební době, tak se vás výpovědní lhůta netýká.
Citovat
0 #257 Bangal 2021-07-06 06:52
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Bangal:


Dobrý den,

budu předávat písemně a dvakrát jednu si nechá ...


Dobrý den,

to mi přijde jako rozumné řešení.


Dobrý den,

je to tak, že kdy jim to dám, tak není žádná lhůta, kdy musím ještě něco odpracovávat? Ale, že v ten den, kdy jim to dám, tak tam pak už nemám žádný závazek? Jak je tomu třeba, když má někdo smlouvu na dobu neurčitou, že musí odpracovat dva měsíce ještě.

Děkuji
Citovat
0 #256 Pracomat.cz 2021-07-05 22:23
Cituji Bangal:


Dobrý den,

budu předávat písemně a dvakrát jednu si nechá ...


Dobrý den,

to mi přijde jako rozumné řešení.
Citovat
0 #255 Bangal 2021-07-05 14:16
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Bangal:

Dobrý den,

v den, kdy budu naposled pracovat, tak během dne nebo až odpracuji mám dát zaměstnavateli ...


Dobrý den,

ukončení pracovního poměru ve zkušební době je ideální předat písemně a přede svědky. To jen pro jistotu, pokud máte tušení, že by zaměstnavatel mohl v budoucnosti dělat komplikace. Obecně platí, že pokud se k vám nebude chovat dle zákona, tj. například bude odmítat proplatit vámi odpracovanou dobu, můžete se obrátit na inspektorát práce a podat stížnost.


Dobrý den,

budu předávat písemně a dvakrát jednu si nechá zaměstnavatel a jednu já a nechám obě podepsat od zaměstnavatele. Může to podepsat personalistka z firmy? Odpracuju si v poslední den 8 hodin a po práci bych šel za personalistkou.

Děkuju
Citovat
0 #254 Pracomat.cz 2021-07-05 12:25
Cituji Bangal:

Dobrý den,

v den, kdy budu naposled pracovat, tak během dne nebo až odpracuji mám dát zaměstnavateli ...


Dobrý den,

ukončení pracovního poměru ve zkušební době je ideální předat písemně a přede svědky. To jen pro jistotu, pokud máte tušení, že by zaměstnavatel mohl v budoucnosti dělat komplikace. Obecně platí, že pokud se k vám nebude chovat dle zákona, tj. například bude odmítat proplatit vámi odpracovanou dobu, můžete se obrátit na inspektorát práce a podat stížnost.
Citovat
0 #253 Bangal 2021-07-05 11:10
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Bangal:
Dobrý den,

tudíž, i kdybych odpracoval například pouze 3 dny, tak je musím mít zaplacené? ...


Dobrý den,

ano i když odpracujete jeden den, máte nárok na mzdu za tento den. Pokud jde o státní svátek, je důležité zda na tento den měla připadnout běžná pracovní směna. Z toho co píšete o své pracovní době to vypadá, že letos se oba svátky počítají do vaší pracovní doby.

Jen upřesním, že se fakticky nejedná o výpověď, ale o ukončení pracovního poměru ve zkušební době. A ano, například pokud ho v pátek ráno zaměstnavateli oznámíte, končí pracovní poměr k tomuto dni. Dostanete za něj zaplaceno a odpracujete ho.

Cituji Pracomat.cz:
Cituji Bangal:
Dobrý den,

tudíž, i kdybych odpracoval například pouze 3 dny, tak je musím mít zaplacené? ...


Dobrý den,

ano i když odpracujete jeden den, máte nárok na mzdu za tento den. Pokud jde o státní svátek, je důležité zda na tento den měla připadnout běžná pracovní směna. Z toho co píšete o své pracovní době to vypadá, že letos se oba svátky počítají do vaší pracovní doby.

Jen upřesním, že se fakticky nejedná o výpověď, ale o ukončení pracovního poměru ve zkušební době. A ano, například pokud ho v pátek ráno zaměstnavateli oznámíte, končí pracovní poměr k tomuto dni. Dostanete za něj zaplaceno a odpracujete ho.


Dobrý den,

v den, kdy budu naposled pracovat, tak během dne nebo až odpracuji mám dát zaměstnavateli písemně, že končím ve zkušební době? Den odpracuji a dostanu zaplaceno? Nemůže to být bráno, že ten den již nedostanu zaplacen, i když ho odpracuji?

A ano, normálně bych ve svátky pracoval 8 hodin denně, jedná se o denní provoz v mém případě, tudíž kdyby mi to zaměstnavatel neproplatil, jak se mohu proti tomu ubránit?
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #252 Pracomat.cz 2021-07-05 07:43
Cituji Bangal:
Dobrý den,

tudíž, i kdybych odpracoval například pouze 3 dny, tak je musím mít zaplacené? ...


Dobrý den,

ano i když odpracujete jeden den, máte nárok na mzdu za tento den. Pokud jde o státní svátek, je důležité zda na tento den měla připadnout běžná pracovní směna. Z toho co píšete o své pracovní době to vypadá, že letos se oba svátky počítají do vaší pracovní doby.

Jen upřesním, že se fakticky nejedná o výpověď, ale o ukončení pracovního poměru ve zkušební době. A ano, například pokud ho v pátek ráno zaměstnavateli oznámíte, končí pracovní poměr k tomuto dni. Dostanete za něj zaplaceno a odpracujete ho.
Citovat
0 #251 Bangal 2021-07-04 17:47
Dobrý den,

tudíž, i kdybych odpracoval například pouze 3 dny, tak je musím mít zaplacené?

A jak je to se svátky, pracovní dobu mám pondělí až pátek. Od 6:00 do 14:30 hodin. Dostanu proplaceno, i když budu doma svátky za 5. 7. 2021 a 6. 7. 2021?

Tudíž až budu odcházet, tak poslední den, co tam budu pracovat, tak musím dát výpověď? A dostanu zaplacen i ten den?
Citovat
0 #250 Pracomat.cz 2021-07-04 17:27
Cituji Bangal:
Dobrý den,

uzavřel jsem pracovní smlouvu se tří měsíční zkušební dobou. Jedná se o to, že jsem student ...


Dobrý den,

ve zkušební době může pracovní poměr ukončit kdykoliv jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Na mzdu za odvedenou práci máte pochopitelně nárok.
Citovat
0 #249 Bangal 2021-07-04 10:35
Dobrý den,

uzavřel jsem pracovní smlouvu se tří měsíční zkušební dobou. Jedná se o to, že jsem student a řekli mi, že mi musí dát pracovní smlouvu místo dohody o provedení práce, peníze mi navýšilu, abych dostal sjednanou hodinovou odměnu.

Otázka zní, nastoupil jsem 1. 7. 2021 a jsme ústně domluveni, že tam budu celý červenec a kousek srpna dle toho, jak budu chtít já. Když budu odcházet třeba 10. 8. 2021, tak musí mi zaměstnavatel všechny odpracované dny zaplatit? Musím někomu dát výpověď, že končím ve zkušebnî době?

Děkuji za odpovědi
Citovat
0 #248 Pracomat.cz 2021-06-09 09:13
Cituji Adam:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně dovolené, protože ukončuji pracovní poměr...


Dobrý den Adame,

chápu to správně že nárok na 23,5 dní dovolené je včetně "staré dovolené" z minulého roku? Dovolená nemůže propadnout. Zaměstnavatel vám ji může nařídit a tedy si ji budete muset vybrat, alternativa je, že vám ji nenařídí a necháte si ji proplatit. Z finančního pohledu je pochopitelně lepší proplacení, ale záleží na tom co preferujete vy. 
Citovat
0 #247 Adam 2021-06-09 00:50
Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně dovolené, protože ukončuji pracovní poměr. Pracovní poměr mě končí posledního 7. měsíc, tímpádem od 1.8 už v novém zaměstnání. V tomhle zaměstnání mám celkem nárok na 20dní dovolené ročně. Do konce 7. měsíce mám nárok na 23,5 dní dovolené dle výpočtu účetní. Takže mám ještě 12dní staré dovolené. Pokud bych si chtěl nechat vše proplatit, proplatí zaměstnavatel i starou dovolenou nebo je lepší řešení si starou dovolenou za každou cenu vybrat a popřípadě z tohoto roku proplatit? Jde mi o to, abych zbytečně nepřišel o několik dní dovolené, co jsem nevybral minulý rok a nepropadla. Předem díky za odpověď.
Citovat
0 #246 Pracomat.cz 2021-06-03 18:32
Cituji David:
Dobrý den,

Měl bych dotaz - tím, že nárok na dovolenou vzniká postupně a správně ke konci každého roku by si měl zaměstnanec vybrat veškerou dovolenou ...


Dobrý den Davide,

v praxi se to většinou nijak nedramatizuje. I když si vyčerpáte během ledna týden dovolené a k poslednímu lednu sjednáte dohodu o ukončení pracovního poměru, tak vám zaměstnavatel jednoduše "strhne" z výplaty ty dny, na které jste za leden neměl nárok - jedná se o tzv. "přečerpání dovolené". Zaměstnavatel má v takovém případě právo strhnout náhradu za přečerpanou dovolenou ze mzdy zaměstnanci bez jeho souhlasu.
Citovat
0 #245 David 2021-06-02 12:21
Dobrý den,

Měl bych dotaz - tím, že nárok na dovolenou vzniká postupně a správně ke konci každého roku by si měl zaměstnanec vybrat veškerou dovolenou, znamená to tedy, že je v podstatě nemožné vybrat si třeba týden dovolené minimálně do května? Když člověk chce třeba na týden na hory v měsících leden/únor, jak to udělá? Pokud to chápu správně, tak člověk na začátku každého roku začíná s nulovým nárokem na dovolenou dokud neodpracuje určitý počet dní v tom roce - jak se tato problematika řeší prosím?
Citovat
0 #244 Pracomat.cz 2021-06-01 11:28
Cituji Jiří Koukalík:
Dobrý den, mám na Vás dotaz ohledně letní doovlené. Vedení naší firmy se rozhodlo z důvodů epidemické situace nedat v létě nikomu ze zaměstnanců ...


Dobrý den Jiří,

za dodržením zákonných podmínek může zaměstnavatel dovolenou nařídit. Omezující podmínky pro něj jsou nutnost oznámit dovolenou alespoň 14 dní předem (pokud nejste domluveni jinak) a nutností poskytnout dovolenou alespoň jednou za rok v délce dvou týdnů. Do toho, kde budete dovolenou trávit zaměstnavateli nic není, stejně jako nemá žádné právo po vás chtít fotografie místa kde se vyskytujete. Toto až zavání šikanou. Stejně tak nařízené přesčasy kvůli tomu "aby jste nemohli" odjet, nejsou v pořádku. Pokud se zaměstnavatelem nedá domluvit, můžete se obrátit na inspektorát práce a nechat chování zaměstnavatele prověřit. Z Vašeho popisu jsem si poměrně jist, že narazí na několik pochybení zaměstnavatele.
Citovat
0 #243 Jiří Koukalík 2021-05-31 23:11
Dobrý den, mám na Vás dotaz ohledně letní doovlené. Vedení naší firmy se rozhodlo z důvodů epidemické situace nedat v létě nikomu ze zaměstnanců dovolenou. Odůvodněno je to tak, že se obávají zavlečení mutací na pracoviště. Dovolená se udělí pouze v případě, že bude člověk třeba na vlastní chatě nebo chalupě a to musí každý den dokazovat tím, že bude posílat fotografie a pokud se toto nestane, bude okamžitě odvolán z dovolené a musí přijet na svoje vlastní náklady ihned do zaměstnání. Toto pravidlo platí pro celou firmu (jsme kancelářský provoz) a rozhodně se nám toto počínání zaměstnavatele nelíbí. Dále bude v červenci prodloužený víkend a to máme nařízené přesčasy v kanceláři, aby nikdo nemohl jet v prodlouženém víkendu do zahraničí, ač je zde možnost home office.

Často jsme o víkendu kontrolováni, kde jsme a co děláme a musíme ihned doložit fotografie, kde kdo je a co kde dělal.

Toto asi není úplně v pořádku.

Moc děkuji za radu.

Pěkný den,
Jiří
Citovat
+1 #242 Pracomat.cz 2021-05-07 22:20
Cituji Dominika:
Dobrý den,
Jak je tomu v případě, že zaměstnanec bude odcházet 31.5.2021 ....


Dobrý den Dominiko,

za situace jakou popisujete je možné vyčerpat zbývající dovolenou v celém rozsahu, tedy 5 hodin. Viz poslední věta zmiňovaného odstavce.
Citovat
0 #241 Dominika 2021-05-07 11:19
Dobrý den,
Jak je tomu v případě, že zaměstnanec bude odcházet 31.5.2021, jeho pracovní doba je 40 hodin týdně (pondělí až pátek 8 hodin denně). Do 30.5.2021 čerpá celé dny dovolené, ale k 31.5.2021 mu zůstane 5 hodin dovolené. Může si je vyčerpat tento poslední den? Dle ZP, § 218 , odstavec 6: „Čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nejde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny.“ Znamená to, že 31.5.2021 by mohl vyčerpat pouze 4 hodiny dovolené a 1 hodinu nemůže nikdy vyčerpat? Děkuji
Citovat
0 #240 Pracomat.cz 2021-05-01 09:31
Cituji Lucie:
Dobrý den.
Chtěla jsem se zeptat.
Mám teď dlouhodobě nějaké problémy s ředitelem, který na mně tlačí abych ...


Dobrý den Lucie,

zaměstnavatel nemá právo vás "nutit" na nemocenskou ani na ošetřovné. Dovolenou vám však nařídit může. Samozřejmě jen v rozsahu v jakém na ni máte nárok a i když nejsou stanovena exaktní pravidla, nesmí být nařizovaní dovolené šikana ze strany zaměstnavatele. Tím, chci říct že nařízené dva týdny dovolené jsou naprosto v pořádku, ale třeba celých 5 (či 4) týdny rozhodně v pořádku nejsou. Pochopitelně čím více bude nařízená doba dovolené "příliš velká", tím vyšší je vaše případná šance při řešení sporu se zaměstnavatelem či při podání stížnosti na inspektorát práce. Osobně bych se spíš zaměstnavatelem domluvil proč po vás toto chce. Zda k tomu existuje smysluplný důvod (pochopitelný i z vaší strany) nebo nikoliv. Podle toho bych se rozhodoval co dál.
Citovat
0 #239 Lucie 2021-05-01 08:36
Dobrý den.
Chtěla jsem se zeptat.
Mám teď dlouhodobě nějaké problémy s ředitelem, který na mně tlačí abych alespoň na 3 týdny opustila pracoviště a odpočinula si. Říká že mi dává volnou ruku jestli půjdu na nemocenskou, na dovolenou nebo na ošetřovné. Já ale nechci. Nesouhlasím s tím. Může mi to nařídit? Musím ho poslechnout? Musí mi to dát písemně? Nebo dá se takové jeho chování napadnout?
Děkuji za odpověď.
Lucie
Citovat
0 #238 Pracomat.cz 2021-04-21 15:44
Cituji Růžena:
Dobrý den,mám dotaz:Manžel odpracoval v loňském roce 51,5 dnů,potom nastoupil ...


Dobrý den Růženo,

váš manžel neodpracoval pro zaměstnavatele alespoň 60 dnů, pro má nárok na dovolenou za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. 51,5 a půl dne je tedy nárok na dovolenou za cca 2 a půl odpracovaného měsíce. Přesný počet záleží, zda má (měl) manžel 4 nebo 5 týdnů dovolené.
Citovat
0 #237 Růžena 2021-04-21 15:09
Dobrý den,mám dotaz:Manžel odpracoval v loňském roce 51,5 dnů,potom nastoupil pracovní neschopnost až do 1.4.2021.Poté se zaměstnavatelem rozvázal pracovní poměr dohodou(zdravotní důvody).Kolik dnů má nárok na proplacení dovolené?Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #236 Pracomat.cz 2021-04-14 07:36
Cituji Honza:
Dobrý den,
zaměstnavatel přítelkyni a jejím kolegům/kolegyním vyloženě zakazuje vybírat si jakoukoliv ...


Dobrý den Honzo,

Prvně velmi stručná odpověď. Toto chování zaměstnavatele je ze zákona v pořádku. Nyní trochu podrobněji. Ačkoliv je většina zaměstnavatelů velmi tolerantních a  není s nimi problém se na čerpání dovolené dohodnout, tak dle zákoníku práce určuje čerpání dovolené zaměstnavatel. To znamená, že jako zaměstnanec si nemůžete říct, budu mít dovolenou v pátek, ale musíte zaměstnavatele požádat o dovolenou v pátek a on ji může a nemusí schválit. Naopak zaměstnavatel vám dovolenou může nařídit - budete mít dovolenou v pátek (samozřejmě je tam časový limit, 14 dní před dnem dovolené, pokud není v pracovní smlouvě určeno jinak). Na straně zaměstnavatele je však několik omezení. Některá jsou jasná - musí vám umožnit čerpat alespoň dva týdny dovolené v kuse během roku. A druhé je, že by vám měl umožnit vybrat celou dovolenou během jednoho roku - v praxi se opět často setkáváme s tím, že si zaměstnanci menší část dovolené "převádí". Dále platí, že by zaměstnavatel měl respektovat potřeby zaměstnavatele - například když máte děti, tak dovolená během letních měsíců. Do hry však vstupují i potřeby zaměstnavatele a proto případné sporné situace nemají předem jasný výsledek. 
Citovat
0 #235 Honza 2021-04-13 22:24
Dobrý den,
zaměstnavatel přítelkyni a jejím kolegům/kolegyním vyloženě zakazuje vybírat si jakoukoliv dovolenou v prosinci. Je to zákonné,či nikoliv? Zároveň jsou zaměstnanci nuceni veškerou dovolenou hlásit na začátku roku. To mi také nepřijde příliš košer.. Je to v pořádku?
Předem děkuji za odpověď
Citovat
0 #234 Pracomat.cz 2021-02-19 08:11
Cituji Hana:
Dobrý den,

zaměstnavatel zvažuje zavedení 5. týdne dovolené...


Dobrý den Hano,

zákoník práce celkem jasně vymezuje co zaměstnavatel (či zaměstnanec) musí. Avšak mnoho oblastí pevně ohraničených není. A zde se uplatňuje princip "co není zakázáno, je dovoleno". Samozřejmě za předpokladu, že to není v rozporu s dobrými mravy a jinou legislativou. V tomto konkrétním případě máte ze zákona nárok na 4 týdny dovolené. To že zaměstnavatel zvažuje přidání dalšího týdne, tedy může podmínit dalšími podmínkami, pokud budou pro všechny zaměstnance stejné a nebudou diskriminační.
Citovat
0 #233 Hana 2021-02-17 22:31
Dobrý den,

zaměstnavatel zvažuje zavedení 5. týdne dovolené, může nám ji nějak podmínit? Příklad: ten kdo odpracuje plný fond pracovní doby za období to a to má nárok na 5 dnů dovolené navíc? nebo ten kdo je ve firmě déle než 2 roky dostává 1 den dovolené navíc, atd.?

Děkuji za odpověď! Hanka
Citovat
+1 #232 Pracomat.cz 2021-02-11 16:44
Cituji Šárka:
Dobrý den, od Nového roku je hodinová dovolená...


Dobrý den Šárko,

dle nové legislativy je možné vybrat si nejméně dovolenou v délce poloviny směny. Pokud je vaše směna 8 hodin, pak si dvě hodiny dovolené vzít správně nemůžete.
Citovat
0 #231 Šárka 2021-02-11 08:27
Dobrý den, od Nového roku je hodinová dovolená.Mám rozplánováno, ale zbydou mi 2 hodiny. Můžu si je vybrat? Nebo musím si vzít 4h dovolené?
Citovat
+2 #230 Pracomat.cz 2021-02-09 21:12
Cituji Marcel:
Dobrý den, ještě bych se chtěl vrátit a ujasnit si svůj předchozí dotaz ohledně paragrafu 218, odst. 2 ZP. Takže z nároku ....


Dobrý den Marceli,

je důležité mít na paměti, že čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Jediné zásadní omezení pro něj, že Vám musí umožnit čerpat alespoň 14 dní (10 dní dovolené) odpočinku v kuse. To, že si během září požádáte o převod dovolené a zaměstnavatel Vám vyhoví, ho nijak neomezuje v tom, aby dovolenou např. v listopadu nařídil. Obávám, se že to co v aktualizaci ZP hledáte, tedy možnost si snadno převést více dovolené do dalšího roku v ní nenajdete. Ono se de facto mnoho nemění, to že se v praxi některá ustanovení ZP ohledně dovolené nedodržují (jsou zaměstnanci co nechtějí čerpat 14 dní dovolené v kuse) a dle hesla, kde není žalobce, není soudce je praxe jaká je. Samozřejmě vycházím z předpokladu, že takové rozhodnutí zaměstnance je dobrovolné. Pokud by zaměstnavatel bránil zaměstnanci si vybrat 14 dní dovolené v kuse na které má nárok, v pořádku to není.
Citovat
0 #229 Marcel 2021-02-09 20:34
Dobrý den, ještě bych se chtěl vrátit a ujasnit si svůj předchozí dotaz ohledně paragrafu 218, odst. 2 ZP. Takže z nároku 25 dnů si mohu požádat o převod max. 5 dní (ať už mi zaměstnavatel vyhoví či ne). Otázka zní: kdy o převod do příštího roku můžu požádat? Naše mzdová účetní říká, že převést půjde jen nevyčerpaná dovolená. Její počet dní (nebo nově počet hodin) ale budu vědět až na samém konci roku, respektive 1.1. následujícího roku. Dám příklad: Pokud mi zaměstnavatel určí čerpání dovolené takto - 10 dní v srpnu, 5 dní mezi Vánočními svátky a další dovolenou mi během roku již nenařídí a ani já si o žádnou v daném roce nepožádám, tak mi zůstane 10 nevyčerpaných dní /které zaměstnavatel odůvodní naléhavými výrobními důvody/ a ty mi bude muset převést tak jako tak do příštího roku na základě paragrafu 218, odst. 3. Žádat tedy 1.1. o převod max. 5 dní postrádá z mého pohledu logiku, a tak mi z toho vychází jediné, že zaměstnavateli hrozí případné sankce, když mi nařídí vyčerpat jen 15 dní, z mého nároku 25 dnů dovolené. Dejme tomu, že 5 dní "uhraje" na naléhavé provozní důvody a tu žádost o převod 5 dní spíše potřebuje mít on, jak Vy říkáte "legalizovanou" právě kvůli tomu. Pokud jsem to pochopil správně tak byrokracii nazdar! Prosím, potvrďte mi, že se mýlím, a že možnost žádosti převodu části dovolené můžu mít například v září daného roku. Děkuji
Citovat
0 #228 Pracomat.cz 2021-02-07 20:13
Cituji Marcel:
Dobrý den, není mi zcela jasná formulace v novelizaci ZP, paragrafu 218, odst.2 ...


Dobrý den Marceli,

fakticky se jedná o "legalizaci" toho co se v mnoha firmách (a jak uvádíte, tak i ve vaší) v praxi dělo. Tzn. že menší část dovolené si můžete přenést do dalšího roku. Důležitá je tam formulace "která přesahuje 4 týdny". V praxi to znamená to, že lidé s více než 4 týdny dovolené mohou tu část, která čtyři týdny přesahuje přenést do dalšího roku. Ve vašem případě je to tedy až jeden týden (protože máte celkem pět týdnů dovolené). Tento odstavec však neznamená, že to zaměstnavatel musí udělat. Jen že tuto možnost právně má a může, pokud se takto domluvíte. Obávám se, že pro vás tento odstavec nebude znamenat žádnou změnu ve vztahu k výběru dovolené.
Citovat
0 #227 Marcel 2021-02-06 22:51
Dobrý den, není mi zcela jasná formulace v novelizaci ZP, paragrafu 218, odst.2. Jsem dlouhodobý zaměstnanec jedné firmy. Nikdy nebyl problém si nevyčerpanou část dovolené vybrat v následujícím roce, což bude dle paragrafu 218, odst.1 možné i nadále, ale odstavec 2 nabízí novou možnost a já bych si ji chtěl upřesnit. Kdy je možné si o převod části dovolené do příštího roku požádat. Teď, kdy mám ještě celou dovolenou (máme od zaměstnavatele týden navíc, tedy 25 dní, což splňuje podmínku o více jak 4 týdnech zmiňovaných v daném paragrafu) nebo i ke konci roku, kdy budu mít již např. 10 dní vybraných, 15 dní mi bude zůstávat, ale toto nebude již splňovat podmínku o 4 týdnech. Bude mít zaměstnavatel povinnost určit termín od kdy do kdy se může o převod části dovolené žádat? A o jak velkou část dovolené můžu žádat, můžu například požádat o celých 25 dní. Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #226 Pracomat.cz 2020-12-30 05:42
Cituji Lenka Bí:
Dobrý den, od 4. 1. budu nucena vzít si ošetřovné na dítě kvůli zavřeným školám. Zaměstnavatel chce, abych si ošetřovné nebrala, že budu mít dovolenou ( na tu ještě ani nemám nárok, jsem ve zkušební době). Já s dovolenou nesouhlasím. L. B.


Dobrý den Lenko,

zaměstnavatel bohužel může určit čerpání dovolené. Takže to, že s dovolenou nesouhlasíte nemá na jeho rozhodnutí vliv. A to i v případě, že dosud nebyly splněny podmínky podmínky pro získání dovolené. Viz. § 217 odstavec 2 (pracomat.cz/.../...) :

Zaměstnavatel může určit zaměstnanci čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže je možné předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru.

Naštěstí pro vás, zaměstnavatel nemůže nařídit dovolenou v době čerpání překážek v práci na straně zaměstnance. A jednou z nich je právě i ošetřovné. Zaměstnavatel vám tedy může nařídit dovolenou před ošetřovným, ale jakmile nastoupíte na něj, dovolená bude přerušena.
Citovat
0 #225 Lenka Bí 2020-12-29 21:41
Dobrý den, od 4. 1. budu nucena vzít si ošetřovné na dítě kvůli zavřeným školám. Zaměstnavatel chce, abych si ošetřovné nebrala, že budu mít dovolenou ( na tu ještě ani nemám nárok, jsem ve zkušební době). Já s dovolenou nesouhlasím. L. B.
Citovat
0 #224 Pracomat.cz 2020-12-23 07:56
Cituji Magda:
Dobrý den, může řidič v nepravidelné ...


Dobrý den Magdo,

dovolená "se bere" za dny, ve kterých by zaměstnanec pracoval. Pokud mu jeho směna vychází na víkend a on si bere dovolenou, nejde v tento den do zaměstnání, ale čerpá dovolenou.
Citovat
0 #223 Magda 2020-12-22 15:19
Dobrý den, může řidič v nepravidelné dálkové mezinárodní dopravě čerpat dovolenou o víkendu nebo jen v pracovní dny? Zaměstnanec měl nahlášenou dovolenou 10 dní v kuse. Má mu zaměstnavatel započítat do dovolené i ten jeden víkend, když pracuje v nepravidelné dopravě?Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #222 Pracomat.cz 2020-12-06 21:20
Cituji Monika:
Dobrý den,mám otázku. Skončila mi smlouva u zaměstnavatele dne 30.11.2020 ...


Dobrý den Moniko,

při výpočtu náhrady za dovolenou se vychází z průměrného výdělku za kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, ve kterém čerpáte dovolenou. Vy ji budete čerpat (bude proplacena) ve 4. čtvrtletí a pro účely výpočtu náhrady se použije třetí čtvrtletí.  
Citovat
0 #221 Monika 2020-12-06 18:26
Dobrý den,mám otázku. Skončila mi smlouva u zaměstnavatele dne 30.11.2020 od 1.12 jsem nastoupila do jiné práce. Ve staré práci jsem měla ještě 12 dní dovolené, kterou by mi měli proplatit.10 a 11 měsíc, vlastně 2 měsíce před skončení smlouvy jsem byla na pracovní neschopnosti. Moje otázka je jak mi zaměstnanec připlatí dovolenou? Měl by mi ji zaplatit z průměru za poslední 3 měsíce pokud dobře vím. Počítá se do toho i neschopnost nebo to bude počítáno za poslední 3 měsíce před neschopenkou ?
Citovat
0 #220 Pracomat.cz 2020-12-02 18:27
Cituji Pavel Macháček:
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu, co dělat. V mé práci jsem neměl možnost čerpat větší dovolenou, maximálně jeden den ....


Dobrý den Pavle,

pokud se prokáže že zdravotní potíže byly zaviněny pracovním vytížením, tak věřím že ano. Ze zákona je Vám zaměstnavatel poskytnout alespoň jednou ročně dovolenou v délce dvou týdnů v kuse. Právě pro potřeby fyzického a psychického odpočinku.
Citovat
0 #219 Pavel Macháček 2020-12-02 16:34
Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu, co dělat. V mé práci jsem neměl možnost čerpat větší dovolenou, maximálně jeden den a to ještě jen někdy, ale třeba týden v kuse dovolená, tak o tom jsem si mohl nechat jen zdát. Po roce a půl jsem prodělal z vyčerpání kolaps a skončil jsem na JIP. Ani na JIPu jsem neměl klid, protože jsem byl neustále hnán do práce, teprve po návratu moji situaci začal řešit ředitel našeho úseku a nařídil mi dovolenou. Mám šanci se nějak domáhat nějakého odškodného ze strany zaměstnavatele?

Moc děkuji.

S pozdravem,

Pavel Macháček
Citovat
0 #218 Pracomat.cz 2020-12-02 09:47
Cituji HANA PATZELTOVA:
Dobrý den,jsem v novem pracovním poměru od 5.10 2020....


Dobrý den Hano,

jak píšete není váš problém, že nemáte dostatek dovolené. Zaměstnavatel sám souhlasil s tím, že jste ji mohla vyčerpat dosud. Nabízí se dvě možnosti. Buď pro vás zaměstnavatel bude mít práci v souladu s vaší pracovní smlouvou a ten den a půl strávíte prací. Pokud to není možné, skutečně se jedná o překážku na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel vás rozhodně nemůže nutit vyčerpat na tento den a půl dovolenou z příštího roku.
Citovat
0 #217 HANA PATZELTOVA 2020-12-01 17:10
Dobrý den,jsem v novem pracovním poměru od 5.10 2020,od 22.12 2020 máme celofiremní dovolenou tzn.potrebuji 5 dní a mám jen 3.5 dne na otázku zda mi chybějící den a půl dovolené odečtou z příštího roku mi bylo odpovězeno že nejsou povinni toto udělat já o dovolenou nežádam je to překážka že strany zaměstnavatele jak toto vyřešit
Citovat
0 #216 Pracomat.cz 2020-10-30 21:46
Cituji Roman:
Dobry den. Chci se zeptat na jednu vec...


Dobrý den Romane,

dle zákoníku práce je dobu čerpání dovolené zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (např. v rámci pracovní smlouvy).
Citovat
0 #215 Roman 2020-10-30 19:10
Dobry den. Chci se zeptat na jednu vec. Zamestnavatel mi v patek oznamil ze me narizuje od utery dovolenou. Je tohle mozne bez predchoziho upozorneni ?
Citovat
+1 #214 Pracomat.cz 2020-10-29 16:59
Cituji Jiří:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat kolik mi může zaměstnavatel nařídit ...


Dobrý den Jiří,

zaměstnavatel má právo zaměstnanci nařídit dovolenou dle uvážení zaměstnavatele. Jediné zásadní omezení je zde fakt, že vám zaměstnavatel musí umožnit čerpat aspoň dva týdny dovolené v kuse. To se jak píšete již stalo.
Citovat
0 #213 Jiří 2020-10-29 12:47
Dobrý den, chtěl bych se zeptat kolik mi může zaměstnavatel nařídit dnů dovolené, 14 dní dovolené jsem vyčerpal v létě a do konce roku mi zbylo 11dni.Z toho nám zaměstnavatel nechal 5dni mezi svátky a zbylých 6 dní nám nařídil vybrat tetka, aby nás nemusel nechat doma na homeoffice, ale čerpali v klidu dovolenou. A já se ptám má na toto nárok muj zaměstnavatel, nebo nema. Děkuji za odpověď Jiří
Citovat
0 #212 Pracomat.cz 2020-10-07 15:20
Cituji Romana:
Hezký den,končím v současném zaměstnání a zbývá mi ještě ...


Dobrý den Romano,

čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Při ukončení pracovního poměru by vám měl umožnit si dovolenou vybrat. Tedy za předpokladu, že mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Pokud takové důvody existují a zaměstnavatel vám při ukončení pracovního poměru dovolenou proplatí, je to z pohledu zákoníku práce v pořádku.
Citovat
0 #211 Romana 2020-10-07 09:06
Hezký den,končím v současném zaměstnání a zbývá mi ještě dovolená kterou bych si chtěla vybrat. Nechci dovolenou proplatit ale vybrat si ji. Mám nárok na to aby mi zaměstnavatel vyhověl a dovolenou mi poskytl? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #210 Pracomat.cz 2020-10-05 17:24
Cituji Radka:
Dobrý den,
jsem zaměstnanec úřadu. Každý rok nám je sdělováno....


Dobrý den Radko,

zaměstnavatel má právo určit zaměstnanci čerpání dovolené. K převodu dovolené by správně nemělo docházet a bohužel na převod dovolené nemáte právo.
Citovat
0 #209 Radka 2020-10-05 12:39
Dobrý den,
jsem zaměstnanec úřadu. Každý rok nám je sdělováno, že převod nevyčerpané dovolené nebude možný a že si máme dovolenou vyčerpat. V lednu ale zjišťuji, že řadě zaměstnanců byla dovolená převedena. proto se chci zeptat, zda mi zaměstnavatel může nařídit čerpání dovolené? Mohu si požádat o převedení např. 3 dnů?
Citovat
+1 #208 Pracomat.cz 2020-09-25 07:35
Cituji Standa:
Dobry den. Chtel bych se zeptat zdali se dostava dovolena po odpracovani urcitych mesicu ...


Dobrý den Stando,

podmínka nároku na dovolenou za kalendářní rok je nutnost odpracovat pro zaměstnavatele aspoň 60 dnů. Což vy splňujete. Pokud pracovní poměr netrvá celý rok (váš případ), pak máte nárok na poměrnou část dovolené. Jelikož pro zaměstnavatele odpracujete 9 měsíců, máte nárok na celkový počet dnů dovolené * 9/12 (počet odpracovaných měsíců). Nevím na jaký počet dní dovolené máte dle smlouvy nárok, proto si to musíte dopočítat sám. Nicméně i pokud by jste měl jen základní 4 týdny dovolené, tak za 9 měsíců máte nárok na 15 dní dovolené z celkových 20 - takže 2 by zbývali k doplacení. Z vámi uvedených čísel se zdá, že máte nárok na 25 dní (5 týdnů) dovolené za rok a poté by byla informace ze strany zaměstnavatele správná.
Citovat
0 #207 Standa 2020-09-24 18:42
Dobry den. Chtel bych se zeptat zdali se dostava dovolena po odpracovani urcitych mesicu nebo ji zamestnanec dostava na dany rok ? Pracuji v mem zamestnani 15 let a ted k 1.10 odchazim do druheho zamestnani. Do konce roku mam 3 dny dovolene, ale zamestnavatel mi rekl, ze mam malo dovolene a ze musim jeste 3,5 dne doplatit. Proto se ptam na tuto otazku.
Děkuji
Citovat
0 #206 Pracomat.cz 2020-09-03 08:34
Cituji Jaroslava:
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli by bylo legitimní z hlediska ....


Dobrý den Jaroslavo,

co se týče čerpání dovolené, tak ji určuje zaměstnavatel. Ale i pro něj platí určitá pravidla. Jedna musí umožnit čerpání alespoň dvou týdnů dovolené v kuse a za druhé má přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance (např. umožnit čerpání dovolené o prázdninách když má děti), pokud mu to provozní situace dovolí. Zaměstnavatel teoreticky může určovat dovolenou jinak pro různé skupiny zaměstnanců, pokud ho k tomu vedou provozní důvody. Z jiných důvodů nemůže upřednostňovat jednu skupinu zaměstnanců před jinou. 
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]