§ 191

Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů58), po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu59), po dobu po dobu mateřské, otcovské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiné fyzické osoby v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat.

§ 191a

Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče v případech podle § 41a až 41c zákona o nemocenském pojištění, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)

§ 192

 1. Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy nebo platu ve dnech podle věty druhé a ve výši podle odstavce 2, pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění. V mezích období uvedeného ve větě první přísluší tato náhrada mzdy nebo platu za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat nebo mzda nekrátí, pokud v těchto jednotlivých dnech splňuje podmínky nároku na výplatu nemocenského podle předpisů o nemocenském pojištění, a pokud pracovní poměr trvá, ne však déle než do dne vyčerpání podpůrčí doby určené pro výplatu nemocenského 61). Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost ode dne, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou, počíná období 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu následujícím kalendářním dnem. Jestliže v období prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží nemocenské 62), peněžitá pomoc v mateřství 63), dávka otcovské poporodní péče 113) nebo dlouhodobé ošetřovné, náhrada mzdy nebo platu nepřísluší. Vznikne-li zaměstnanci v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény právo na náhradu mzdy nebo platu podle věty první až třetí, nepřísluší mu současně náhrada mzdy nebo platu z důvodu jiné překážky v práci.
 2. Náhrada mzdy nebo platu podle odstavce 1 přísluší ve výši 60 % průměrného výdělku. Pro účely stanovení náhrady mzdy nebo platu se zjištěný průměrný výdělek upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění64), s tím, že pro účely této úpravy se příslušná redukční hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění 64a) vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Má-li zaměstnanec za pracovní den, v němž mu vzniklo nebo zaniklo právo na náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 1, také právo na mzdu nebo plat za část pracovní doby, přísluší mu za tento den jen poměrný díl náhrady mzdy nebo platu připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu nenáleží mzda nebo plat.
 3. Dohodnutá nebo vnitřním předpisem stanovená výše náhrady mzdy nebo platu nad výši uvedenou v odstavci 2 větě první nesmí převýšit průměrný výdělek (§ 356 odst. 1).
 4. Náhrada mzdy nebo platu stanovená podle odstavců 2 a 3 musí být snížena o 50 %, jde-li o případy, kdy je podle předpisů o nemocenském pojištění nárok na nemocenské v poloviční výši 65).
 5. Porušil-li zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti povinnosti uvedené v odstavci 6 větě první, které jsou součástí režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout. Náhrada mzdy nebo platu nesmí být snížena nebo neposkytnuta, jestliže byla pro totéž porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce dána zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. h).
 6. Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem 66) zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení povinnosti uvedené ve větě první zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu; stejnopis tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci, který tento režim porušil, okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti 67) a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance. Zaměstnavatel je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil zaměstnanci režim dočasně práce neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení tohoto režimu. Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností uvedených ve větě první.

§ 193

Náhrada mzdy nebo platu přísluší na základě dokladů stanovených pro uplatnění nároku na nemocenské, a musí být vyplacena v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu po předložení těchto dokladů. Zaměstnavatel je povinen určit, do kdy nejpozději před výplatním termínem musí být předloženy doklady pro poskytnutí náhrady mzdy nebo platu, aby tato náhrada mohla být v tomto výplatním termínu vyplacena.

§ 194

Zaměstnanci, který pracuje na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) náhrada odměny z dohody za podmínek stanovených v § 192 a 193. Pro účely poskytování této náhrady platí pro zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, zaměstnavatelem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel povinen pro tyto účely předem určit.

 

Mateřská a rodičovská dovolená

§ 195 - Mateřská dovolená

 1. V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.
 2. Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem.
 3. Vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, přísluší mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí doby stanovené v odstavci 1. Vyčerpá-li však zaměstnankyně z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu, přísluší jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, popřípadě 31 týdnů, jde-li o zaměstnankyni, která porodila zároveň 2 nebo více dětí.
 4. Jestliže se dítě narodilo mrtvé, přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.
 5. Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena (§ 198 odst. 2) před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

§ 195a Otcovská dovolená

V souvislosti s narozením dítěte a péčí o ně je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci otcovskou dovolenou. Otcovská dovolená přísluší zaměstnanci po dobu poskytování dávky otcovské poporodní péče podle § 38a až 38d zákona o nemocenském pojištění.

§ 196 - Rodičovská dovolená

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

§ 197 - Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte

 1. Právo na mateřskou a rodičovskou dovolenou má též zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela; rozhodnutím příslušného orgánu se rozumí rozhodnutí, které se považuje za rozhodnutí o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů pro účely státní sociální podpory 68).
 2. Mateřská dovolená podle odstavce 1 přísluší zaměstnankyni ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, a převzala-li zaměstnankyně 2 nebo více dětí, po dobu 31 týdnů, nejdéle však do dne, kdy dítě dosáhne věku 1 roku.
 3. Rodičovská dovolená podle odstavce 1 přísluší ode dne převzetí dítěte až do dne, kdy dítě dosáhne věku 3 let; zaměstnankyni, která čerpala mateřskou dovolenou podle odstavce 2, rodičovská dovolená přísluší až po skončení této mateřské dovolené. Bylo-li dítě převzato po dosažení věku 3 let, nejdéle však do 7 let jeho věku, přísluší rodičovská dovolená po dobu 22 týdnů. Při převzetí dítěte před dosažením věku 3 let tak, že by doba 22 týdnů uplynula po dosažení 3 let věku, rodičovská dovolená přísluší do uplynutí 22 týdnů ode dne převzetí dítěte.

§ 198  -  Společná ustanovení o mateřské, otcovské a rodičovské dovolené 

 1. Mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně.
 2. Jestliže dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu a zaměstnanec nebo zaměstnankyně zatím nastoupí do práce, přeruší se tímto nástupem mateřská nebo rodičovská dovolená; její nevyčerpaná část přísluší ode dne opětovného převzetí dítěte z ústavu do své péče, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.
 3. Jestliže se zaměstnankyně nebo zaměstnanec přestane starat o dítě, a dítě bylo z toho důvodu svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů, jakož i zaměstnankyni nebo zaměstnanci, jejichž dítě je v dočasné péči kojeneckého, popřípadě obdobného ústavu z jiných než zdravotních důvodů, nepřísluší mateřská nebo rodičovská dovolená po dobu, po kterou o dítě nepečují.
 4. Jestliže dítě zemře v době, kdy je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo zaměstnanec na rodičovské dovolené, přísluší mateřská nebo rodičovská dovolená ještě po dobu 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejdéle do dne, kdy by dítě dosáhlo věku 1 roku.

 

Jiné důležité osobní překážky v práci

§ 199

 1. Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny v § 191, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 2. Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku.
 2. Vláda stanoví nařízením okruh překážek v práci podle odstavce 1, rozsah pracovního volna, případy, ve kterých přísluší náhrada mzdy nebo platu, včetně případného spolurozhodování odborové organizace o vyslání zaměstnanců na pohřeb spoluzaměstnance, a to i vůči zaměstnancům, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonávají práce v pracovní době, kterou si sami rozvrhují (§ 317).
 3. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno za účelem vyslání národního experta 69) do orgánu nebo instituce Evropské unie, do jiné mezinárodní vládní organizace, do mírové nebo záchranné operace anebo za účelem humanitární pomoci v zahraničí, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. O poskytnutí pracovního volna zaměstnavatel vydá zaměstnanci písemné potvrzení, v němž uvede údaj o délce trvání pracovního volna. Délka takto poskytnutého pracovního volna nesmí přesáhnout dobu 4 let.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #18 Pracomat.cz 2023-01-16 16:56
Cituji Helena Skřebská:
Dobrý den, chci se zeptat, jestli má zaměstnavatel povinnost umožnit volno na pracovní pohovor. Nejsem ve výpovědní lhůtě. Děkuji


Dobrý den Heleno,

mimo výpovědní lhůtu ne.
Citovat
0 #17 Helena Skřebská 2023-01-16 15:19
Dobrý den, chci se zeptat, jestli má zaměstnavatel povinnost umožnit volno na pracovní pohovor. Nejsem ve výpovědní lhůtě. Děkuji
Citovat
0 #16 Pracomat.cz 2022-12-12 11:34
Cituji Eva:
Dobrý den,chci se zeptat zda má zaměstnavatel právo krátit dovolenou za řádně omluvenku návštěvu lékaře? ( Někdy se stane že mám třeba 12hod lékaře v měsíci) děkuji za odpověď


Dobrý den Evo,

to zaměstnavatel rozhodně dělat podle zákona nemůže.
Citovat
0 #15 Eva 2022-12-12 10:54
Dobrý den,chci se zeptat zda má zaměstnavatel právo krátit dovolenou za řádně omluvenku návštěvu lékaře? ( Někdy se stane že mám třeba 12hod lékaře v měsíci) děkuji za odpověď
Citovat
0 #14 Pracomat.cz 2022-11-11 10:30
Cituji Jana:
Dobrý den, zaměstnavatel nemá nikde uvedeno, že
mezi vánočními svátky (tj. letos 27.-30.12.) bude nařízená dovolená. V současné době (11.11.) už žádnou dovolenou nemám....


Dobrý den Jano,

máte pravdu v tom, že od zaměstnavatele by bylo férové upozornit na fakt, že v závěru roku bude nejspíše nařídit celofiremní dovolenou. Nicméně striktně legislativně vzato, má právo ji nařídit pokud tak učiní nejméně 14 dní předem. Což se v tomto případě rozhodně stalo. Teoreticky se lze domluvit na nadpracování, ale tam se jedná o dobrou vůli zaměstnavatele. Pokud to provozní podmínky neumožňují, nebo jednoduše nechce vyjít vstříc, tak nic jiného než čerpání neplaceného volna nezbývá.
Citovat
0 #13 Jana 2022-11-11 10:17
Dobrý den, zaměstnavatel nemá nikde uvedeno, že
mezi vánočními svátky (tj. letos 27.-30.12.) bude nařízená dovolená. V současné době (11.11.) už žádnou dovolenou nemám. Mám si prý zažádat o neplacené volno .... Nezdá se mi, že by to byl důvod na straně zaměstnance. Myslím si, že by mělo být písemně stanoveno dopředu (na začátku roku?), že bude nařízená dovolená, aby s tímto zaměstnanci počítali a celou dovolenou si nevybrali. Jak to je správně? Děkuji.
Citovat
+1 #12 Pracomat.cz 2022-08-09 10:52
Cituji Věra:
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jestli má manžel právo na propustku ...


Dobrý den Věro,

jedná se o "doprovod rodinného příslušníka", což je jeden z důvodů pro nárok na propustku k lékaři během pracovní doby.
Citovat
+1 #11 Věra 2022-08-08 15:58
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jestli má manžel právo na propustku,když jede podepsat souhlas s hospitalizaci a rovnou vyzvednout dceru z nemocnice vzdálenou 130km.
Odvezli ji tam z letního tábora a vyzvednout ji může pouze zákonný zástupce. Děkuji
Citovat
+1 #10 Pracomat.cz 2022-07-08 12:53
Cituji Michaela:
Dobrý den, zaměstnanec má opakovaně propustku na celý den 8 hodin, i přesto, že jde o běžnou kontrolu ....


Dobrý den Michaelo,

ZP uvádí, že:

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Tudíž je v první řadě nutné určit, zda vyšetření v místě bydliště nešlo provést v místě pracoviště a jaká je jeho časová náročnost. Ideální je v takové situaci mít formulář ve stylu "propustka k lékaři", kdy je uvedena doba ošetření.

Jak asi tušíte, úskalí se skýtá pod pojmem "nezbytně nutná doba", který není přesně stanoven zákonem. Počítá se do ní jak samotné vyšetření (či čekání v rámci ordinace), tak i následná cesta zpět do zaměstnání.

Dle mého zda na neplacené volno nárok není. Volno ze zákona je k dispozici na dobu po kterou je zaměstnanec u lékaře (a na cestu zpět do zaměstnání), poté má jít zpět do práce. Pokud to z pohledu zaměstnance ani zaměstnavatele nedává smysl, mohou se dohodnout na neplaceném volnu.
Citovat
+1 #9 Michaela 2022-07-08 07:22
Dobrý den, zaměstnanec má opakovaně propustku na celý den 8 hodin, i přesto, že jde o běžnou kontrolu u lékaře v místě bydliště. Zaměstnavatel mu chce proplatit 4 hodiny s tím, že zbylé 4 hodiny mu dá neplacené volno. Bude se jednat o neplacené volno s právním nárokem, prosím? Moc děkuji za odpověď, MK
Citovat
+2 #8 Pracomat.cz 2021-09-30 08:57
Cituji Pavlína Hať:
Dobrý den,
chci se zeptat, zda jako pedagogický pracovník ve školství mám nárok na dovolenou ....


Dobrý den Pavlíno,

i v rámci školství platí, že dovolenou formálně stanovuje (a povoluje) zaměstnavatel. V rámci školství jsou dovolené určovány (primárně, ale nikoliv výlučně) právě na období letních prázdnin. Co to znamená pro váš případ? Dovolenou můžete dostat i mimo prázdniny, ale ředitel vám ji musí povolit. Pokud je určil na podzimní prázdniny a není ochoten k diskuzi tak právní nárok na dovolenou nemáte. Druhý úhel pohledu je pochopitelně z hlediska lidského pochopení a empatie, kdy je chování vašeho nadřízeného těžko pochopitelné. Ještě mě napadá zkusit se domluvit na čerpání neplaceného volna.
Citovat
+2 #7 Pavlína Hať 2021-09-29 18:18
Dobrý den,
chci se zeptat, zda jako pedagogický pracovník ve školství mám nárok na dovolenou i během školního roku, nebo pouze během letních prázdnin. Dovolenou bych potřebovala čerpat na promoce dcery a ředitelka mi ji odmítá dát z důvodu zbytečného proplácení zastupujícího učitele. Mám ještě tři dny dovolené, které mi zaměstnavatel určil na dny o podzimních prázdninách.
Děkuji za odpověď.
Mgr. Pavlína Š.
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2020-07-12 11:55
Cituji Radovan Jaroš:
Dobrý den.
Měl bych dotaz ke kontrolám v nemocenské....


Dobrý den Radovane,

kontrola ze strany zaměstnavatele může probíhat jen v prvních 14 dnech, kdy pobíráte náhradu mzdy právě od zaměstnavatele.
Citovat
+2 #5 Radovan Jaroš 2020-07-11 22:47
Dobrý den.
Měl bych dotaz ke kontrolám v nemocenské. Vyčetl jsem, že zaměstnavatel může během prvních 14 dnů provádět kontrolu dodržování nemocenské. Má právo mě kontrolovat po těch 14 dnech?
Děkuji za odpověď.
Citovat
+3 #4 Pracomat.cz 2020-05-22 08:03
Cituji Sylva Vahalová:
Dobrý den, manžel chce ukončit stávající zaměstnání dohodou ze zdravotních důvodů k 31.5.2020.....


Dobrý den Sylvo,

6,5 dne staré dovolené, - je výkonem práce, viz § 348 ZP pracomat.cz/.../... 

9 dní (včetně soboty a neděle) ošetřování na manželku,  - od 1. 6. 2018 se ošetřovné považuje za výkon práce, nárok na dovolenou nekrátí

2 celé dny PV z důvodu návštěvy lékaře a  nekrátí nárok na dovolenou (za předpokladu, že je splněno Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. bod 1 -https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-590 )

1 den pracovního volna k doprovodu manželky do lékařského zařízení. - nekrátí nárok na dovolenou (za předpokladu, že je splněno Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. bod 8 -https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-590 )

od 17.4.2020 je v pracovní neschopnosti, která bude ukončena k 29.5. (pátek)2020.  - krátí nárok na dovolenou (pokud se nejednalo o pracovní úraz)
Citovat
+2 #3 Sylva Vahalová 2020-05-21 12:22
Dobrý den, manžel chce ukončit stávající zaměstnání dohodou ze zdravotních důvodů k 31.5.2020. Od začátku roku 2020 čerpal 6,5 dne staré dovolené, 9 dní (včetně soboty a neděle) ošetřování na manželku, 2 celé dny PV z důvodu návštěvy lékaře a 1 den pracovního volna k doprovodu manželky do lékařského zařízení. Od 17.4.2020 je v pracovní neschopnosti, která bude ukončena k 29.5. (pátek)2020. Předpokládal, že za toto období (k 31.5.2020) má nárok na 10,5 dne nové dovolené (z nároku 25 dní pro rok 2020), ale v zaměstnání mu oznámili, že tento rok ještě neodpracoval zákonných 60 dní, aby byl splněn nárok 5/12 (výpočet do konce května)pro rok 2020. Můžete mi prosím sdělit, co všechno se z výše uvedených věcí ještě započítává do odpracované doby pro účely výpočtu nároku na dovolenou?
Děkuji za odpověď.
Citovat
+2 #2 Pracomat.cz 2019-12-13 19:35
Cituji Jan Kesner:
Dobrý den,

chci se zeptat jak je to s návštěvou lékaře v pracovní době? V zaměstnání nám platí pouze 1/2 směny ...


Dobrý den Jane,

žádný právní předpis nestavuje přesně maximální dobu, kterou můžete strávit u lékaře. Platí, však že by jste měl (pokud je to možné) navštěvovat lékaře mimo pracovní dobu a pokud to musí být v pracovní době, měl by to být lékař co nejblíže místu pracoviště. V případě, že jsou tyto podmínky splněny, nemůže po vás zaměstnavatel chtít stihnout všechny návštěvy lékaře do čtyř hodin. Viz Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., odstavec 2 - www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-590
Citovat
+2 #1 Jan Kesner 2019-12-13 08:41
Dobrý den,

chci se zeptat jak je to s návštěvou lékaře v pracovní době? V zaměstnání nám platí pouze 1/2 směny (směna má 9 hodin 40 min) za jedno razítko. Tj. musíme si z prstu vycucat nějakou další návštěvu u lékaře, aby nám omluvili celý den (pokud neseženeme tak Áčko či seberou dovolenou). Odvolávají se na zákon. Dodnes ho nikdo neviděl. Mají na to právo? Existuje tento zákon? Můžete mi napsat který zákon to upravuje?

Předem děkuji za vyřízení.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]