§ 156 - Druhy cestovních náhrad

 1. Zaměstnavatel uvedený v této hlavě je povinen za podmínek stanovených v této hlavě poskytnout zaměstnanci při pracovní cestě náhradu
  1. jízdních výdajů,
  2. jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny,
  3. výdajů za ubytování,
  4. zvýšených stravovacích výdajů (dále jen "stravné"),
  5. nutných vedlejších výdajů.
 2. Pro účely poskytování cestovních náhrad se za pracovní cestu považuje i cesta uvedená v § 152 písm. b) a c).
 3. Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytovat i další náhrady výdajů, za cestovní náhrady se však považují pouze ty, které byly poskytnuty v souladu s § 152.

§ 157 - Náhrada jízdních výdajů

 1. Náhrada jízdních výdajů za použití určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy a taxislužby přísluší zaměstnanci v prokázané výši.
 2. Použije-li zaměstnanec se souhlasem zaměstnavatele místo určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy jiný dopravní prostředek, včetně silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek.
 3. Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.
 4. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u
  1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč,
  2. osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč. při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %. Tato sazba základní náhrady se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189.
 5. Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku sazby stanovené v odstavci 4 písm. b).

§ 158

 1. Nebyla-li výše sazby základní náhrady sjednána nebo určena zaměstnavatelem před vysláním zaměstnance na pracovní cestu, přísluší zaměstnanci sazba základní náhrady podle § 157 odst. 4 a 5.
 2. Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty.
 3. Cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Prokazuje-li zaměstnanec cenu pohonné hmoty více doklady o jejím nákupu, ze kterých je patrná souvislost s pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen. Jestliže zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189.
 4. Spotřebu pohonné hmoty silničního motorového vozidla vypočítá zaměstnavatel z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit. Jestliže technický průkaz vozidla tyto údaje neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců. Při určení spotřeby pohonné hmoty použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle norem Evropské unie. Není-li tento údaj v technickém průkazu uveden, vypočítá zaměstnavatel spotřebu pohonné hmoty vozidla aritmetickým průměrem z údajů v technickém průkazu uvedených.

§ 159

 1. Náhrada jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy v souladu s určenými podmínkami pracovní cesty přísluší zaměstnanci v prokázané výši; tato náhrada náleží zaměstnanci i vedle náhrad podle § 157 odst. 1 až 3.
 2. Při poskytnutí náhrady jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy při pracovních cestách v obci, ve které má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce, zaměstnavatel poskytne tuto náhradu ve výši odpovídající ceně jízdného platné v době konání pracovní cesty, aniž by zaměstnanec musel jízdní výdaje prokazovat. Náhrada jízdních výdajů zaměstnanci nepřísluší, pokud zaměstnavatel zajistí zaměstnanci použití místní hromadné dopravy způsobem, na který zaměstnanec finančně nepřispívá.

§ 160

Za použití dopravního prostředku po ukončení předem dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance, po kterém již nenásleduje výkon práce, je povinen zaměstnavatel uhradit zaměstnanci náhradu jízdních výdajů pouze do výše, která by náležela zaměstnanci v případě, že by k přerušení pracovní cesty nedošlo. Obdobně se postupuje při předem dohodnutém přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance před výkonem práce.

§ 161 - Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny

 1. Trvá-li pracovní cesta déle než 7 kalendářních dnů, přísluší zaměstnanci náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny do jeho bydliště nebo do jiného předem dohodnutého místa pobytu člena rodiny a zpět ve výši a za shodných podmínek jako v § 157160 s tím, že zaměstnavatel poskytne zaměstnanci náhradu jízdních výdajů nejvýše v částce odpovídající jízdním výdajům do místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště anebo bydliště na území České republiky. Za limitující se přitom považuje částka, která je pro zaměstnance nejvýhodnější.
 2. Při použití letecké přepravy hradí zaměstnavatel zaměstnanci jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny pouze ve výši odpovídající ceně jízdného silničního nebo železničního dopravního prostředku dálkové přepravy, který určí zaměstnavatel. Ustanovení odstavce 1 platí i zde.
 3. Náhradu jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny poskytne zaměstnavatel nejdéle v průběhu čtvrtého týdne od počátku pracovní cesty nebo od minulé návštěvy člena rodiny, pokud se se zaměstnancem nedohodne na době kratší.

§ 162 Náhrada výdajů za ubytování

 1. Zaměstnanci přísluší náhrada výdajů za ubytování, které vynaložil v souladu s podmínkami pracovní cesty, a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže. Po dobu návštěvy člena rodiny hradí zaměstnavatel zaměstnanci prokázané výdaje za ubytování pouze v případě, že si je musel zaměstnanec vzhledem k podmínkám pracovní cesty nebo ubytovacích služeb zachovat.
 2. Po dobu předem dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance není zaměstnavatel povinen zaměstnanci náhradu výdajů za ubytování poskytnout, i když musel po tuto dobu zaměstnanec s ohledem na podmínky pracovní cesty nebo ubytovací služby výdaje za ubytování uhradit.

§ 163 Stravné

 1. Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné nejméně ve výši
  1. 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  2. 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  3. 284 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. Tato výše stravného se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189.
 2. Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá (dále jen „bezplatné jídlo“), přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu
  1. 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  2. 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  3. 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 3. Nesjedná-li zaměstnavatel nebo neurčí před vysláním zaměstnance na pracovní cestu vyšší stravné, než je stanovené v odstavci 1, přísluší zaměstnanci stravné podle odstavce 1. Nesjedná-li zaměstnavatel nebo neurčí před vysláním zaměstnance nižší hodnotu snížení stravného, přísluší zaměstnanci stravné snížené o nejvyšší hodnotu stanovenou v odstavci 2.
 4. Při pracovní cestě, která spadá do 2 kalendářních dnů, se upustí od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro zaměstnance výhodnější.
 5. Po dobu návštěvy člena rodiny nebo po dobu dohodnutého přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance stravné zaměstnanci nepřísluší. Doba rozhodná pro právo na stravné před návštěvou člena rodiny nebo dohodnutým přerušením pracovní cesty končí ukončením výkonu práce, nebo jiným předem dohodnutým způsobem, a po návštěvě člena rodiny nebo přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance začíná současně se začátkem výkonu práce, nebo jiným předem dohodnutým způsobem.
 6. Je-li zaměstnanec vyslán na pracovní cestu do místa svého bydliště, které je odlišné od jeho místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště, přísluší mu stravné pouze za cestu do místa jeho bydliště a zpět a za dobu výkonu práce v tomto místě.
 7. Důvody pro neposkytnutí stravného stanovené v odstavcích 5 a 6 je zakázáno rozšiřovat.

§ 164 - Náhrada nutných vedlejších výdajů

Zaměstnanci přísluší náhrada nutných vedlejších výdajů, které mu vzniknou v přímé souvislosti s pracovní cestou, a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže. Nemůže-li zaměstnanec výši výdajů prokázat, přísluší mu náhrada odpovídající ceně věcí a služeb obvyklé v době a místě konání pracovní cesty.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #16 Pracomat.cz 2023-01-25 11:31
Cituji Simona:
Dobrý den, mám nárok od zaměstnavatele na jízdné? Dojíždím asi 35km. Od pondělí do pátku . Díky Simona


Dobrý den Simono,

nárok nemáte, ale můžete to být benefit ze strany zaměsnavatele.
Citovat
0 #15 Simona 2023-01-25 11:27
Dobrý den, mám nárok od zaměstnavatele na jízdné? Dojíždím asi 35km. Od pondělí do pátku . Díky Simona
Citovat
+1 #14 Pracomat.cz 2022-05-05 08:52
Cituji Šárka:
mimořádné cesty v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn - mají ...Dobrý den Šárko,

ad první dotaz - ano, viz: pracomat.cz/.../...

ad druhý dotaz: rovněž ano, pokud tedy místo bydliště zaměstnance co jede na služební cestu není stejné jako místo výkonu práce druhého zaměstnance
Citovat
+1 #13 Šárka 2022-04-29 20:58
mimořádné cesty v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn - mají pracovníci nárok na jízdné MHD v neprokázané výši? Nedodání jízdního dokladu MHD?
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům bonus - jízdné, ve výši 200 korun si hradí zaměstnanci na rok


Druhý dotaz - má zaměstnanec nárok na úhradu jízdních náhrad ve výši jízdného regionálním spojem, když svým vozem jede do místa bydliště zaměstnance, veze sebe a kolegu na pracovní cestu? Nebo jen zaměstnanec, který cestuje svým vozem na pracovní cestu
Citovat
+1 #12 Pracomat.cz 2021-05-13 07:26
Cituji Monika:
Dobrý den, opravdu máte platný zákoník práce od 1.1.2021? Náhrada stravného mi tedy zrovna nesedí. Děkuji MB.


Dobrý den Moniko,

děkuji za upozornění, kontroloval jsem to (na webu i přímo v našem systému) a hodnoty stravného dle mého sedí. Pokud stále vidíte špatné hodnoty, můžete nám prosím napsat jak se na stránku dostáváte (skrze google nebo přímo přes nějaký odkaz), abychom mohli chybu lokalizovat?
Citovat
+1 #11 Monika 2021-05-12 10:33
Dobrý den, opravdu máte platný zákoník práce od 1.1.2021? Náhrada stravného mi tedy zrovna nesedí. Děkuji MB.
Citovat
+1 #10 Pracomat.cz 2020-09-07 07:03
Cituji Eli:
Dobrý den,
je možné být vyslán zaměstnavatelem na ...


Dobrý den Eli,

do jisté míry to záleží na tom, jak široce máte v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce (zda místo školy v přírodě spadá do místa výkonu práce), ale z toho jak situaci popisujete máte mít minimálně nárok na přesčas a cestovní náhrady (pokud není škola v přírodě v místě vašeho (pravidelného pracoviště)
Citovat
+1 #9 Eli 2020-09-06 12:26
Dobrý den,
je možné být vyslán zaměstnavatelem na školu v přírodě bez jakýchkoli náhrad? S nepřetržitou péčí o děti 24h/denně? Máme právní nárok na příplatek?
Děkuji předem za odpověď.
S pozdravem,
Eli H.
Citovat
+1 #8 Pracomat.cz 2019-10-08 16:57
Cituji Luboš:
Dobrý deň,som občan SR pracujúci v čR pracujem turnusovo .Mám nárok na preplatenie ...


Dobrý den Luboši,

ptáte se na proplacení cesty z domova (Slovensko) na místo výkonu práce (Morava)? V takovém případě nárok na proplacení cest nemáte. Jiná situace by byla, kdyby vám zaměstnavatel poslal na jiné místo výkonu práe, než to sjednané v pracovní smlouvě. Pak by cestovní náhrada náležela.
Citovat
+1 #7 Luboš 2019-10-08 13:12
Dobrý deň,som občan SR pracujúci v čR pracujem turnusovo .Mám nárok na preplatenie cestovných nákladov od zamestnávateľa? Zamestnávateľ sídli na Morave, jedná sa o cesty domov cca 5 krát do mesiaca.
Citovat
+1 #6 Pracomat.cz 2019-05-29 18:22
Cituji Lucie:
Dobrý den, jak administrativně řešit vyslání 50 zaměstnanců na ....


Dobrý den Lucie,

ze své zkušenosti jsem se zatím setkal vždy s cestovními příkazy pro každého zaměstnance samostatně.
Citovat
+1 #5 Lucie 2019-05-29 11:14
Dobrý den, jak administrativně řešit vyslání 50 zaměstnanců na jednu pracovní cestu. Musí si každý zaměstnanec zvlášť vyplnit formulář cestovního příkazu nebo existuje tzv. hromadný cestovní příkaz, kde budou uvedena jména všech zaměstnanců, kteří jsou na tuto cestu vysláni?
Děkuji
Citovat
+1 #4 Pracomat.cz 2018-02-23 09:26
Cituji Mila:
Děkuji za odpověď. Ještě maličkost .... může zaměstnavatel to stravné vyřešit tak, že místo stravného ve výši 75% do mzdy dá nějaký bonus, prémie?
Děkuji


Dobrý den,

bohužel nevím, zda je možné to takto řešit.
Citovat
+1 #3 Mila 2018-02-23 09:18
Děkuji za odpověď. Ještě maličkost .... může zaměstnavatel to stravné vyřešit tak, že místo stravného ve výši 75% do mzdy dá nějaký bonus, prémie?
Děkuji
Citovat
+1 #2 Pracomat.cz 2018-02-23 08:59
Cituji Mila:
Dobrý den, pokud jsem zaměstnavatelem vyslána na pracovní cestu např. na 4 dny, kde mám zdarma ubytování i veškeré jídlo, tak i v tomto případě mám nárok na stravné? viz. § 163 odst. 2.
Děkuji předem za odpověď.


Dobrý den,

pokud se bavíme o celých dnech, tak za každé jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které finančně nepřispíváte se vám stravné krátí o 25 %. Pokud máte veškeré jídlo zdarma (a nemáte například dvě večeře), tak se stravné krátí o 75%.
Citovat
+1 #1 Mila 2018-02-22 15:38
Dobrý den, pokud jsem zaměstnavatelem vyslána na pracovní cestu např. na 4 dny, kde mám zdarma ubytování i veškeré jídlo, tak i v tomto případě mám nárok na stravné? viz. § 163 odst. 2.
Děkuji předem za odpověď.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]