§ 122 - Určení a sjednání platu

 1. Plat určuje zaměstnanci zaměstnavatel, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak, a to podle tohoto zákona, nařízení vlády vydaného k jeho provedení podle § 111 odst. 2, § 112 odst. 2, § 123 odst. 6, § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 a v jejich mezích podle kolektivní smlouvy, popřípadě vnitřního předpisu. Plat není možné určit jiným způsobem v jiném složení a jiné výši, než stanoví tento zákon a právní předpisy vydané k jeho provedení, nestanoví-li zvláštní zákon jinak43a).
 2. Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele, nebo který je vedoucím organizační složky státu7) nebo územního samosprávného celku44) (dále jen "vedoucí organizační složky"), určuje plat orgán, který ho na pracovní místo ustanovil, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Obdobně se postupuje u zástupce vedoucího zaměstnance podle věty první, pokud není pracovní místo tohoto vedoucího zaměstnance dočasně obsazeno, nebo pokud vedoucí zaměstnanec práci přechodně nevykonává.

§ 123 - Platové tarify

 1. Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.
 2. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací.
 3. Zaměstnavatel zařadí vedoucího zaměstnance do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává.
 4. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně podle doby dosažené praxe, doby péče o dítě a doby výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby (dále jen "započitatelná praxe").
 5. Platové tarify se stanoví v 16 platových třídách a v každé z nich v platových stupních. Platové tarify se zaokrouhlují na celé desetikoruny nahoru.
 6. Vláda stanoví nařízením
  1. zařazení prací do platových tříd v souladu s charakteristikami platových tříd odstupňovanými podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, které jsou uvedeny v příloze k tomuto zákonu,
  2. kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd,
  3. způsob zařazování zaměstnanců do platových tříd,
  4. podmínky pro určení započitatelné praxe,
  5. podmínky pro zvláštní způsob zařazení do platové třídy a určení platového tarifu pro zaměstnance, kteří vykonávají práce, jejichž úspěšné provádění závisí především na míře talentu nebo na fyzické zdatnosti, pro zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb a pro zaměstnance vykonávající jednoduché obslužné nebo rutinní práce; výše platového tarifu určeného zvláštním způsobem pro zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který zaměstnanci jinak přísluší podle platové třídy a platového stupně, do kterých je zařazen podle odstavců 1 až 5,
  6. stupnice platových tarifů pro příslušný kalendářní rok podle odstavce 5 a s přihlédnutím k povinnostem a omezením při výkonu veřejné správy a služeb a k jeho významu, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku, tak, aby platové tarify v jednotlivých platových třídách činily nejméně
platová třída platový tarif v Kč měsíčně
1 6 500
2 7 110
3 7 710
4 8 350
5 9 060
6 9 830
7 10 660
8 11 570
9 12 550
10 13 620
11 14 780
12 16 020
13 17 370
14 18 850
15 20 470
16 22 200

 

§ 124 - Příplatek za vedení

 1. Vedoucímu zaměstnanci přísluší příplatek za vedení, a to podle stupně řízení a náročnosti řídící práce.
 2. Příplatek za vedení přísluší také
  1. zástupci vedoucího zaměstnance, který trvale zastupuje vedoucího zaměstnance v plném rozsahu jeho řídící činnosti, je-li toto zastupování u zaměstnavatele upraveno zvláštním právním předpisem nebo organizačním předpisem, a to v rámci rozpětí příplatku za vedení stanoveného pro nejbližší nižší stupeň řízení, než přísluší zastupovanému vedoucímu zaměstnanci,
  2. zaměstnanci, který zastupuje vedoucího zaměstnance na vyšším stupni řízení v plném rozsahu jeho řídící činnosti po dobu delší než 4 týdny a zastupování není součástí jeho povinností vyplývajících z pracovní smlouvy, a to od prvého dne zastupování. Příplatek přísluší za stejných podmínek stanovených pro zastupovaného vedoucího zaměstnance.
 3. Výše příplatku za vedení činí:
Stupeň řízení Výše příplatku za vedení v % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen
1. stupeň řízení:
Vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců
5 až 30
2. stupeň řízení:
Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení nebo vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí práci podřízených zaměstnanců
15 až 40
3. stupeň řízení:
Vedoucí zaměstnanec, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení, nebo vedoucí zaměstnanec-vedoucí organizační složky, který řídí vedoucí zaměstnance na 1. stupni řízení
20 až 50
4. stupeň řízení:
Vedoucí zaměstnanec-statutární orgán, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, vedoucí zaměstnanec-vedoucí organizační složky, který řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení, náměstek člena vlády, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vedoucí Kanceláře Senátu Parlamentu České republiky, vedoucí Kanceláře Veřejného ochránce práv, finanční arbitr, a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
30 až 60

 

 • (4) Zaměstnanci, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, přísluší podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v rámci rozpětí 5 až 15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

§ 125 - Příplatek za noční práci

Zaměstnanci přísluší za hodinu noční práce příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku.

§ 126 - Příplatek za práci v sobotu a v neděli

 1. Zaměstnanci přísluší za hodinu práce v sobotu nebo v neděli příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku.
 2. Při výkonu práce v zahraničí může zaměstnavatel poskytovat příplatek podle odstavce 1 místo za práci v sobotu a v neděli, za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu.

§ 127 - Plat nebo náhradní volno za práci přesčas

 1. Za hodinu práce přesčas přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního a zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající na 1 hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná, a příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku, a jde-li o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50 % průměrného hodinového výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo platu za práci přesčas. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí.
 2. Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního příplatku, zvláštního příplatku, příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a příplatek podle odstavce 1.
 3. Zaměstnanci, kterému přísluší příplatek za vedení podle § 124, je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. To neplatí o práci přesčas konané v noci, v den pracovního klidu nebo v době pracovní pohotovosti, za kterou je zaměstnavatel povinen plat nebo náhradní volno poskytnout. V platu vedoucího zaměstnance, který je statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky, je vždy přihlédnuto k veškeré práci přesčas.

§ 128 - Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

 1. Zaměstnanci přísluší za práci ve ztíženém pracovním prostředí příplatek. Ztíženým pracovním prostředím je pracovní prostředí podle § 117 věty druhé.
 2. Vláda stanoví nařízením výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a podmínky pro jeho poskytování. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 5 % částky, kterou stanoví tento zákon v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy za měsíc.

§ 129 - Zvláštní příplatek

 1. Zaměstnanci, který vykonává práci v pracovních podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy, přísluší zvláštní příplatek.
 2. Rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce, podmínky pro poskytování příplatku a výši příplatku v jednotlivých skupinách stanoví vláda nařízením.
 3. Zaměstnavatel určí zaměstnanci výši příplatku v rámci rozpětí stanoveného pro skupinu s pracovními podmínkami, ve kterých zaměstnanec soustavně vykonává práci.

§ 130 - Příplatek za rozdělenou směnu

 1. Zaměstnanci, kterému zaměstnavatel rozvrhl směny rozdělené na 2 nebo více částí, přísluší příplatek ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku za každou takto rozdělenou směnu.
 2. Rozdělenou směnou se pro účely odstavce 1 rozumí směna, ve které souvislé přerušení práce nebo jejich souhrn činí alespoň 2 hodiny.

§ 131 - Osobní příplatek

 1. Zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.
 2. Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

§ 132 - Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

Pedagogickému pracovníkovi45) přísluší za hodinu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické činnosti nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti vykonávané přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního zákona46), kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy, ředitelem školského zařízení nebo ředitelem zařízení sociálních služeb22a) podle zvláštního právního předpisu, příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.

§ 133 - Specializační příplatek pedagogického pracovníka

Pedagogickému pracovníkovi45), který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady47), se poskytuje příplatek ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně.

§ 134 - Odměna

Za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu.

§ 134a - Cílová odměna

Za splnění předem stanoveného mimořádně náročného úkolu, jehož příprava, postupné zajišťování a konečná realizace bude z hlediska působnosti zaměstnavatele zvlášť významná, může zaměstnavatel zaměstnanci, který se na jeho splnění bezprostředně nebo významně podílí, poskytnout cílovou odměnu. Výši odměny oznámí zaměstnavatel společně s hodnotitelnými nebo měřitelnými ukazateli před započetím plnění úkolu. Cílová odměna přísluší zaměstnanci ve výši určené zaměstnavatelem v závislosti na plnění ukazatelů, neskončí-li jeho pracovní poměr před splněním stanoveného úkolu.

§ 135 - Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek

 1. Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, se plat nekrátí.
 2. Za práci ve svátek poskytne zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, a to nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna se plat nekrátí.
 3. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce ve svátek místo náhradního volna.

§ 136 - Platový výměr

 1. Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci v den nástupu do práce platový výměr, který musí být písemný.
 2. V platovém výměru je zaměstnavatel povinen uvést údaje o platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen, a o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu. Termín a místo výplaty je nutno v platovém výměru uvést, pokud tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.
 3. Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky, vydá platový výměr orgán příslušný k určení jeho platu (§ 122 odst. 2).

§ 137 - Informační systém o platech

 1. Pro hodnocení a rozvoj platového systému vede Ministerstvo financí Informační systém o platech a údaje z tohoto systému poskytuje Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu vnitra. Informační systém o platech je informačním systémem veřejné správy48).
 2. Informačním systémem o platech se rozumí shromažďování, zpracovávání a uchovávání údajů o prostředcích na platy a na odměny za pracovní pohotovost, průměrných výdělcích a o osobních údajích zaměstnanců49) ovlivňujících výši platu.
 3. Zaměstnavatelé jsou povinni poskytovat do Informačního systému o platech údaje uvedené v odstavci 2 v rozsahu a způsobem, který stanoví vláda nařízením.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #17 Pracomat.cz 2023-01-27 16:15
Cituji Roman:
Dobrý den, § 125 - Příplatek za noční práci. Máte zde napsáno, že tento příplatek je 20% z průměrného hodinového výdělku....


Dobrý den Romane,

nevím od kdy přesně tento paragraf ZP platí, ale je to minimálně několik posledních let, dost možná i výrazně déle. Rozhodně nejde o nějakou nedávnou změnu.
Citovat
0 #16 Roman 2023-01-27 00:39
Dobrý den, § 125 - Příplatek za noční práci. Máte zde napsáno, že tento příplatek je 20% z průměrného hodinového výdělku.
Od kdy tato úprava platí? Já pracuji pouze noční (4 směny 12h za sebou a 3 dny volno)
ale zaměstnavatel mě platí cca 10% Nevím tedy co platí, 10% nebo 20% ?Je to podstatný rozdíl, u mě na výplatě cca 4 tis. Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #15 Hana 2022-10-20 09:30
Dobrý den, chtěla bych se zeptat,jestli musí být uvedeno v kolektivní smlouvě,nebo ve mzdovém předpisu mzdové rozpětí u jednotlivých tříd a jestli musí být třídy rozděleny na 1-9? My máme ve firmě třídy označené jako M, V,S,R a D.... děkuji předem za odpověď
Citovat
+1 #14 Pracomat.cz 2022-08-16 19:52
Cituji Katka:
Dobrý den , chtěla jsem se zeptat jestli může zaměstnavatel zadržovat mzdu?


Dobrý den Katko,

zaměstnavatel nemá právo zadržovat mzdu. Musí ji vyplatit, ale může z ní strhnout:

1) zákonné odvody
2) exekuční srážky
3) dohodu o srážkách ze mzdy
Citovat
+1 #13 Katka 2022-08-16 19:00
Dobrý den , chtěla jsem se zeptat jestli může zaměstnavatel zadržovat mzdu?
Citovat
+1 #12 Pracomat.cz 2021-07-01 18:48
Cituji Martin:
Dobrý den, má zaměstnavatel právo hýbat se “zaručenou mzdou”? ...


Dobrý den Martine, 

pokud máte na mysli zaručenou (minimální mzdu pro určitou skupinu prací / profesí), tak odměna za práci nesmí být nižší než vládou určená zaručená mzda pro konkrétní profesi. Čím zaměstnavatel argumentoval nižší mzdu?
Citovat
+1 #11 Martin 2021-06-29 12:52
Dobrý den, má zaměstnavatel právo hýbat se “zaručenou mzdou”? Za první měsíc mi přišlo o cca 4.000,- méně, než je dáno ve mzdovém výměru. Jsem ve zkušební době. Děkuji
Citovat
+1 #10 Pracomat.cz 2021-04-29 07:13
Cituji Kateřina:
Dobrý den, mohu se prosím zeptat, když dvě zaměstnankyně katastrálního ...


Dobrý den Kateřino,

ano za uvedené situace je 10 platová třída při odečtení tří let praxe možná. 
Citovat
+1 #9 Kateřina 2021-04-28 11:40
Dobrý den, mohu se prosím zeptat, když dvě zaměstnankyně katastrálního úřadu vykonávají stejnou práci, jedna s praxí 28 let s platovou třídou 9 - vzdělání odborné s maturitou a druhá 8 let praxe s platovou třídou 10 s bakalářským vzděláním v jiném oboru. Myslíte si, že lze požádat o vyjímku v udělení platové třídy také na třídu 10 s odpočtem tří let praxe?
Citovat
+1 #8 Pracomat.cz 2020-07-22 16:46
Cituji Olina:
Dobrý den,pracuji v MŠ jako uklizečka .Mám 50 let ,mám výuční list bez maturity,do jaké tabulky a třídy patří má profese.´Děkuji za odpověd.


Dobrý den Olino,

patříte do první platové tabulky na následujícím odkaze: pracomat.cz/.../...

Platová třída záleží na druhu vykonávané práce. Pro představu příklady prací pro jednotlivé pracovní třídy:
1. platová třída

Běžný úklid, zametání, utírání prachu, větrání místností, vynášení odpadků, čištění nábytku a zařízení, čištění koberců vysavačem, vytírání podlah například PVC a dlaždic.

2. platová třída

Mechanické mytí, drátkování a leštění podlah, čištění osvětlovacích těles, mechanické klepání koberců, čištění, úklid a dezinfekce klozetů.

Čištění oken (i zdvihových) včetně jednoduchých ventilací, zrcadel, přepážek nebo stěn s olejovým nátěrem, dlaždicemi apod.

3. platová třída

Úklidové práce v interiérech historických objektů, prohlášených za kulturní památku s vysokými nároky na památkovou ochranu.

Úklidové práce v infekčním nebo jinak zdravotně závadném prostředí nebo v prostorách po stavebních a jiných úpravách silně znečištěných zbytky stavebních a jiných těžko odstranitelných materiálů.

4. platová třída

Obsluha poloautomatických a automatických úklidových strojů na čištění, leštění a impregnaci povrchů a prostor.

Úklidové práce v interiérech historických objektů, prohlášených za národní kulturní památku s nejvyššími nároky na památkovou ochranu.
Citovat
+2 #7 Olina 2020-07-22 08:37
Dobrý den,pracuji v MŠ jako uklizečka .Mám 50 let ,mám výuční list bez maturity,do jaké tabulky a třídy patří má profese.´Děkuji za odpověd.
Citovat
+1 #6 Pracomat.cz 2020-07-02 16:45
Cituji Vojtěch:
Dobrý den rád bych se zeptal ...


Dobrý den Vojtěchu,

za práci v náročném prostředí je nárok na příplatek ve výši 10% (viz § 117 ZP - pracomat.cz/.../... ) 
Citovat
+1 #5 Vojtěch 2020-07-01 17:01
Dobrý den rád bych se zeptal pracuji při 55°C mám při této práci nárok na nějaký příplatek
Citovat
+1 #4 Pracomat.cz 2019-09-14 05:58
Cituji Matěj:
chci se zeptat často pracuji v sobotu, někdy i neděli....


Dobrý den Matěji,

výše příplatku je 10 % v soukromém sektoru a 25 % ve státním. Každopádně by jste na něj měl mít nárok. Zaměstnavatel (ať už umýslně nebo ne) nemá pravdu.
Citovat
+1 #3 Matěj 2019-09-13 13:05
chci se zeptat často pracuji v sobotu, někdy i neděli. Mám za to, že bych měl dostávat příplatky 25% ale zaměstnavatel mi tvrdí, že ne protože ve smlouvě mám napsáno že zaměstnavatel rozvrhuje pracovní dobu na obecně stanovené pracovní dny takže prý když místo toho pak mám volno třeba v útery kdyý pracuji neděli, nezasloužím si příplatek ? Zdá se mi to jako nesmysl ?
Citovat
+1 #2 Pracomat.cz 2017-12-01 13:26
Dobrý den Olo,

podle §130 ano:

(1) Zaměstnanci, který pracuje ve směnách rozdělených na 2 nebo více částí, přísluší příplatek ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku za každou takto rozdělenou směnu.
(2) Rozdělenou směnou se pro účely tohoto zákona rozumí směna, ve které souvislé přerušení práce nebo jejich souhrn činí alespoň 2 hodiny.
Citovat
+1 #1 OLA 2017-12-01 10:47
chci se zeptat mam rozdělenou směnu a to tak pracuji od 6-9.30 a od 11.30.-16 tatže mam přerušení směny 2 hod. mam teda nárok na připlatek jsem vratna ve skole
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]