§ 113 - Sjednání, stanovení nebo určení mzdy

 1. Mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje mzdovým výměrem, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak.
 2. Je-li zaměstnanec statutárním orgánem zaměstnavatele, sjednává s ním mzdu nebo mu ji určuje ten, kdo ho na pracovní místo ustanovil, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
 3. Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet.
 4. Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

§ 114 - Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas

 1. Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen "dosažená mzda"), a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.
 2. Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle odstavce 1.
 3. Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odstavců 1 a 2 nepřísluší, je-li mzda sjednána (§ 113) již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné takto sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců (§ 11) v mezích celkového rozsahu práce přesčas (§ 93 odst. 4).

§ 115 - Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek

 1. Za dobu práce ve svátek23) přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek23), které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
 2. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.
 3. Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku.

§ 116 - Mzda za noční práci

Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

§ 117 - Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek. Vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování a výši příplatku stanoví vláda nařízením. Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 10 % částky, kterou stanoví tento zákon v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální mzdy.

§ 118 - Mzda za práci v sobotu a v neděli

 1. Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku.
 2. Při výkonu práce v zahraničí může zaměstnavatel poskytovat příplatek podle odstavce 1 místo za práci v sobotu a v neděli, za práci ve dnech, na které podle místních podmínek obvykle připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu.

§ 119 - Naturální mzda

 1. Naturální mzdu může zaměstnavatel poskytovat jen se souhlasem zaměstnance a za podmínek s ním dohodnutých, a to v rozsahu přiměřeném jeho potřebám. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplatit v penězích mzdu nejméně ve výši příslušné sazby minimální mzdy (§ 111) nebo příslušné sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy (§ 112).
 2. Jako naturální mzda mohou být poskytovány výrobky, s výjimkou lihovin, tabákových výrobků nebo jiných návykových látek, výkony, práce nebo služby.
 3. Výše naturální mzdy se vyjadřuje v peněžní formě tak, aby odpovídala ceně, kterou zaměstnavatel účtuje za srovnatelné výrobky, výkony, práce nebo služby ostatním odběratelům42), obvyklé ceně43), nebo částce, o kterou je úhrada zaměstnance za výrobky, výkony, práce nebo služby poskytnuté zaměstnavatelem nižší než obvyklá cena.

§ 120 - Mzda při uplatnění konta pracovní doby

 1. Uplatní-li se konto pracovní doby (§ 86 a 87), přísluší zaměstnanci ve vyrovnávacím období (§ 86 odst. 3 a § 87 odst. 3) za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši (dále jen "stálá mzda"), sjednaná v kolektivní smlouvě, popřípadě stanovená vnitřním předpisem. Stálá mzda zaměstnance nesmí být nižší než 80 % jeho průměrného výdělku.
 2. Uplatní-li se v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4, přísluší zaměstnanci za jednotlivé kalendářní měsíce mzda ve stálé měsíční výši, která nesmí být nižší než 85 % jeho průměrného výdělku.
 3. Na účtu mzdy zaměstnance (§ 87 odst. 1) se vykazuje
  1. stálá mzda zaměstnance,
  2. dosažená mzda zaměstnance za kalendářní měsíc, na kterou mu vzniklo právo podle tohoto zákona a podle sjednaných, stanovených nebo určených podmínek (§ 113).

§ 121

 1. Za vyrovnávací období přísluší zaměstnanci mzda ve výši součtu vyplacených stálých mezd. Jestliže je po uplynutí tohoto období (§ 86 odst. 3 a § 87 odst. 3) nebo po skončení pracovního poměru souhrn práva na dosaženou mzdu [§ 120 odst. 2 písm. b)] za jednotlivé kalendářní měsíce vyšší než součet vyplacených stálých mezd, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vzniklý rozdíl doplatit.
 2. Stálá mzda se poskytne zaměstnanci za pracovní dobu rozvrženou zaměstnavatelem v příslušném kalendářním měsíci. Stálá mzda zaměstnanci přísluší v plné výši i tehdy, jestliže zaměstnavatel v příslušném kalendářním měsíci pracovní dobu nerozvrhne. Za dobu rozvrženou zaměstnavatelem zaměstnanci, po kterou tento zaměstnanec nepracuje, stálá mzda nepřísluší.

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #46 Pracomat.cz 2023-01-14 07:30
Cituji Jirka:
Dobrý den.
Máme ve firmě výplatní termín 13-tý den v měsíci. Je povinnost zaměstnavatele poukázat ...


Dobrý den Jirko,

viz § 143 ZP pracomat.cz/.../... , (nejpozději) v tomto termínu mají být peníze již na účtu. Pokud se situace opakuje, tak se můžete bránit předžalobní výzvou a pokud peníze nebudou na účtu do 15 dní po termínu, můžete podat okamžitou výpověď.
Citovat
0 #45 Jirka 2023-01-13 19:12
Dobrý den.
Máme ve firmě výplatní termín 13-tý den v měsíci. Je povinnost zaměstnavatele poukázat mzdu tam aby mzda byla v tento den na účtě? Nebo je to tak že teprve 13-teho může zadávat platební příkazy k převodu mezd na účty zaměstnanců?? V případě pochybení i stran zaměstnavatele, jak se může zaměstnanec bránit aby k tomu nedocházelo pravidelněji?? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #44 Pracomat.cz 2022-10-27 13:50
Cituji Tomáš:
Zaměstnavatel mi uložil náhradní volno přes víkend, Jelikož dělám noční směny od 21:00 do 09:00 hod., dlouhý a krátký ...


Dobrý den Tomáši,

u přes čerpání náhradního volna (předpokládám že za práci přesčas) musí dostat zaměstnanec příplatek za prací o víkendu, tedy minimálně 10 %.
Citovat
0 #43 Tomáš 2022-10-26 21:34
Zaměstnavatel mi uložil náhradní volno přes víkend, Jelikož dělám noční směny od 21:00 do 09:00 hod., dlouhý a krátký týden (tedy i přes víkendy). Jak to je, když náhradní volno čerpám přes víkend? Přijdu při čerpání náhradního volna přes víkend o příplatky a další výhody? S pozdravem Tomáš
Citovat
+1 #42 Pracomat.cz 2022-05-25 06:31
Cituji Petr Mazanec:
Dobrý den,
prosím o informaci. Jak mohu vybírat hodiny za přesčas? Mohu vybírat ...


Dobrý den Petře,

pro jistotu chci uvést na pravou míru - náhradní volno za práci přesčas můžete vybrat jen se souhlasem zaměstnavatele, není ho možné čerpat sám dle svého uvážení. Pokud jde o čerpání "po hodinách" vs "po celých dnech", tak zákon zde není exaktní. A s ohledem na fakt, že náhradní volno za práci přesčas je výsledkem dohody se zaměstnavatelem to vnímám tak, že tu má poměrně volnost jak k tomu (hodiny vs dny) přistoupí. Nicméně za předpokladu, že by zaměstnanec měl méně než 8 hodin přesčasů a zaměstnavatel mu chtěl poskytnout náhradní volno, pak tak musí učinit po hodinách.
Citovat
+1 #41 Petr Mazanec 2022-05-24 07:41
Dobrý den,
prosím o informaci. Jak mohu vybírat hodiny za přesčas? Mohu vybírat po hodinách nebo vždy musím vybrat jako celek, tedy pokud odpracuji třeba svátek 8 hodin, musím vybrat celých 8 hodin? nyní nás zaměstnavatel nutí vybírat pouze jako celek, dříve jsme mohli i po jednotlivých hodinách. Děkuji za odpověď

Petr M.
Citovat
+1 #40 Jan 2021-12-17 13:24
Cituji Zdeňka:
Dobrý den, mám dotaz, když mám ve mzdovém výměru napsáno, že je mzda vyplácena v procentech z hrubého obratu ...


Dobrý den Zdeňko,

opravdu máte celou mzdu navázánu na obrat? To by rozhodně něbylo správně. Zaměstnavatel musí zajistit minimálně výplatu ve výši minimální mzdy. Zbylá část může být pohyblivá složka mzdy. Pokud ve státní svátek máte pracovat a kvůli svátku nepracujete, tak nárok na náhradu mzdy máte - za předpokladu že u zaměstnavatele pracujete na HPP - hlavní pracovní poměr.
Citovat
+1 #39 Zdeňka 2021-12-16 06:34
Dobrý den, mám dotaz, když mám ve mzdovém výměru napsáno, že je mzda vyplácena v procentech z hrubého obratu, mám nárok na proplacení svátků, když v daný svátek nepracuji ? není stanovena měsíční mzda, je tam napsáno jen mzda v procentech z hrubého obratu. Účetní tvrdí, že nárok na náhradu mzdy nemám. Děkuji Hájková
Citovat
+1 #38 Pracomat.cz 2021-07-13 18:13
Cituji Nela:
Dobrý den, v pracovní smlouvě mám stanovenou mzdu 0,75 úvazek na 30hodin týdně...


Dobrý den Nelo,

platí, že náhradní volno za práci přesčas musí zaměstnavatel poskytnout nejpozději do tří měsíců po odpracovaném přesčasu. Pokud tak neučiní, zaměstnanec má automaticky nárok na příplatek. Nejrozumnější bude, když se svého nadřízeného zeptáte, kdy vám plánuje náhradní volno (či "peníze") poskytnout.
Citovat
+1 #37 Nela 2021-07-12 16:38
Dobrý den, v pracovní smlouvě mám stanovenou mzdu 0,75 úvazek na 30hodin týdně. Čili 120hodin měsíčně. Minulý měsíc jsem odpracovala hodin 132, nebyly mi do výplatnice započítány, ale zapsány tam byly. Náhradní volno jsem nevyužila. Je možnost nějak zpětně vybrat nebo peníze za hodiny navíc proplatit? Děkuji
Citovat
+1 #36 Pracomat.cz 2021-06-23 21:48
Cituji Lenka:
Елена Штербова
Dobrý den, dopravní firma zaměstnala řidiče kamiónů- Ukrajince...


Dobrý den Lenko,

obávám se, že tady zaměstnavatel zneužívá svého postavení a doporučuji se obrátit na inspektorát práce. Předpokládám, že pracovníci ze zahraničí jsou zde "legálně" a tudíž jim nehrozí vyhoštění či jiné komplikace. Pokud zaměstnavatel 3 měsíce mzdu nevyplatil, odhaduji že ji v plánu vyplatit nemá vůbec. Čím argumentuje neplacení mzdy?
Citovat
+1 #35 Lenka 2021-06-23 15:27
Елена Штербова
Dobrý den, dopravní firma zaměstnala řidiče kamiónů- Ukrajince. Již třetí měsíc nevyplácí mzdu ani zálohy na mzdu.Na otázky řidiců nikdo neodpovídá. Firma poskytla pracovnikům ubytování v ubytovně třetí právnické osoby, řidiči nemaji smlouvu ani dohodu o ubytování. Podle zákonů, cizinec musí odpracovat 0,5 roku aby měl právo si najít jinou práci. Tito lide jsou v zoufalé situace a požádali o pomoc. Jak by měli postupovat v této situace?
Citovat
+1 #34 Pracomat.cz 2021-06-18 20:46
Cituji Jiří:
Dobrý den mohl bych se zeptat dostal jsem výpověď a ředitel mi nevyplatil výplatu za celý měsíc co mám dělat Děkuji


Dobrý den Jiří,

čím ředitel argumentuje ohledně nevyplacení kompletní výplaty? Každopádně jako krajní možnost je obrátit se na inspektorát práce a podat na ředitelovo chování stížnost.
Citovat
+1 #33 Jiří 2021-06-18 17:43
Dobrý den mohl bych se zeptat dostal jsem výpověď a ředitel mi nevyplatil výplatu za celý měsíc co mám dělat Děkuji
Citovat
+1 #32 Pracomat.cz 2020-12-14 21:19
Cituji Radek Vích:
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat zda může zamesnavatel
Vyplácet mzdu ...


Dobrý den Radku,

zaměstnavatel takto využívá nejzazší možnosti, kterou mu pro výpočet mzdy dává zákoník práce. Ten uvádí, že mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci, po které zaměstnanci na mzdu vzniklo právo – např. měsíční mzda za práci vykonanou v listopadu je tak splatná do konce prosince.
Citovat
+1 #31 Radek Vích 2020-12-14 19:48
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat zda může zamesnavatel
Vyplácet mzdu až k poslednímu dni měsíce.
Vždy byl výplatní termín k 20.nyni nám dávají podepsat nové smlouvy kde je výplatní termín až 30. Děkuji Vích
Citovat
+1 #30 Pracomat.cz 2020-05-02 13:09
Cituji Jakub Sagan:
Dobrý den pracuji v cukrárně dlouhý krátký týden měsíční hodinový fond neplnim ,mám narok na příplatky či náhradní volno za odpracovanou směnu ve svátek ?


Dobrý den Jakube,

ano na kompenzaci za směnu ve svátek (ať už finanční či náhradní volno), nárok máte.
Citovat
+1 #29 Jakub Sagan 2020-05-02 12:54
Dobrý den pracuji v cukrárně dlouhý krátký týden měsíční hodinový fond neplnim ,mám narok na příplatky či náhradní volno za odpracovanou směnu ve svátek ?
Citovat
+1 #28 Pracomat.cz 2020-02-06 16:24
Cituji Tomáš:
Dobrý den,
Byl sem zaměstnán na dobu neurčitou a pak sem dostal výpověď dohodou...


Dobrý den Tomáši,

pokud zaměstnavatel nekomunikuje, doporučuju obrátit se přímo na úřad práce a řešit přímo s nimi.
Citovat
+1 #27 Tomáš 2020-02-06 08:21
Dobrý den,
Byl sem zaměstnán na dobu neurčitou a pak sem dostal výpověď dohodou.Nedodostal sem poslední zbytek výplaty a bývalý zaměstnavatel nekomunikuje.
Citovat
+1 #26 Pracomat.cz 2020-01-17 08:58
Cituji Gabriela Domanská:
Dobrý den, jsem zdravotní sestra. Pracuji ve dvousměnném provozu. 31.12 jsem nastoupila n....


Dobrý den Gabrielo,

je to v pořádku. V ZP upravuje tento fakt ( pracomat.cz/.../... )§91 odstavec 6. Uvedená formulace není zřejmá na první pohled, zkusím ji zjednodušit do běžných vět. V podstatě jde o to, že když směna začíná v běžný pracovní den a končí v den co je svátek, příplatek není. Naopak kdyby směna začínala ve svátek a končila v den, kdy se běžně pracuje, příplatek by naopak byl.
Citovat
+1 #25 Gabriela Domanská 2020-01-16 12:47
Dobrý den, jsem zdravotní sestra. Pracuji ve dvousměnném provozu. 31.12 jsem nastoupila noční směnu v 19hod. Směna končila 1.1.2020 v 7hod ráno. Zaměstanavetel tvrdí, že nemám nárok na zaplacení svátku. Údajně svátek dostane zaplacený, až směna která začíná 1.1 a to denní i noční tj u noční od 19hod do 2.1 7hod. Je toto v souladu se zákoníkem práce? Nějaké bližší informace? Děkuji Domanská
Citovat
+1 #24 Pracomat.cz 2020-01-06 16:26
Cituji Luciela:
Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o radu. Pokud jsem ukončila PP u zaměstnavatele ale po vyřešení konfliktu a doplacení dlužných částek jsem v rámci ...


Dobrý den Lucie,

domnívám se, že se bude jednat o nový pracovní poměr, tak se může využít instutu pravděpodobného výdělku:

§355 (1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

§355 (2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.
Citovat
+1 #23 Luciela 2020-01-05 22:44
Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o radu. Pokud jsem ukončila PP u zaměstnavatele ale po vyřešení konfliktu a doplacení dlužných částek jsem v rámci osmidenní lhůty (neodhlášené úřady) podepsala novou pracovní smlouvu (stejné znění, zařazení atd.) u téhož zaměstnavatele, jak se postupuje při stanovení průměrného hodinového výdělku pro náhradu mzdy, pokud k uzavření nového PP došlo v průběhu příslušného kvartálu?
Citovat
+1 #22 Pracomat.cz 2019-12-10 15:44
Cituji Pavel Špeta:
Dobrý den. Jsem úplně zmaten z příplatku za noc a víkend....


Dobrý den Pavle,

máte na mysli § 118 a formulaci "Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení příplatku."? Ta uvádí, že minimální výše může být jiná, ale musí být nejméně 10%. To, že máte příplatek 2% není v pořádku a pracovní smlouva nemlže být nadřazena zákonu.
Citovat
+1 #21 Pavel Špeta 2019-12-09 22:48
Dobrý den. Jsem úplně zmaten z příplatku za noc a víkend. Podle ZK přísluší v obou případech min. 10% z průměrné mzdy. V další větě se uvádí, že je možné sjednat i nižší příplatek, pokud se uvede v pracovní smlouvě. V naší firmě to jsou 2%. To znamená, že pracovní smlouva je nadřazená zákonu?
Citovat
+1 #20 Pracomat.cz 2019-11-08 16:57
Cituji Michal:
Dobrý den, mám dotaz ohledně práce přesčas....


Dobrý den Michale,

za práci přesčas vám v tomto případě náleží příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnete na poskytnutí náhradního volna. Takže pokud pracujete přesčas máte nárok na vaši běžnou mzdu + příplatek nebo náhradní volno.
Citovat
+1 #19 Michal 2019-11-07 13:10
Dobrý den, mám dotaz ohledně práce přesčas. v naší firmě máme měsíční mzdu a za práci přesčas dostáváme do výplaty jen těch 25% bez průměrné hodinové mzdy. je to tak správně?
Citovat
+1 #18 Pracomat.cz 2019-06-24 19:04
Cituji Jana:
Dobrý den, vykonávám tento druh práce ( městský úřad)

....


Dobrý den Jano,

pokud vykonáváte práci z dané platové třídy, máte na ni mít nárok. Je pravdou, že na městech jsou celkově platy často nižší, ale to zejména díky nižšímu osobnímu ohodnocení.
Citovat
+1 #17 Jana 2019-06-24 11:06
Dobrý den, vykonávám tento druh práce ( městský úřad)

11. platová třída

2. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500000000 Kč včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky a jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.

Dle ministerstva prý není možné mít 11.třídu na městském úřadu... tato třída prý pouze na kraji a ministerstvu...
Mohu znát důvod ???
Děkuji Jana
Citovat
+1 #16 Pracomat.cz 2019-06-05 12:06
Cituji Hana:
Dobrý den,
pracuji v soukromém sektoru jako zaměstnanec na klasickou ....


Dobrý den Hano,

za tento den dostanete zaplaceno klasiky za odpracovanou dobu, k tomu příplatek za práci o víkendu a příplatek za práci přesčas.
Citovat
+1 #15 Hana 2019-06-05 09:25
Dobrý den,
pracuji v soukromém sektoru jako zaměstnanec na klasickou pracovní smlouvu. Pracovní dobu mám klasickou a také ji dodržujeme - 8 h denně. Nyní se však nahrnuly zakázky a dohodla jsem se se zaměstnavatelem, že přijdu i v sobotu a místo náhradního volna dostanu zaplaceno za práci navíc. Bylo to tedy 10 h přesčasů, navíc v sobotu. Jak se mi, prosím, započítá sobotní den do výplaty?

Děkuji Vám za přečtení a zodpovězení mého dotazu.

Hanka
Citovat
0 #14 Pracomat.cz 2018-12-24 13:17
Cituji urbanec:
potřeboval bych vědet když mám dpp mám nárok na příplatky-so-ne-svátky?díky


Dobrý den,

v případě práce na dohodu vám náleží pouze odměna z dohody, nikoliv příplatky.
Citovat
+1 #13 urbanec 2018-12-24 13:07
potřeboval bych vědet když mám dpp mám nárok na příplatky-so-ne-svátky?díky
Citovat
+2 #12 Pracomat.cz 2018-11-28 22:15
Cituji Lubomír Hannig:
Dobrý den, chci se zeptat jaký je příplatek za práci o víkendu sobota neděle ....


Dobrý den Lubomíre,

pro státní zaměstnance je to 25% nejen podle nás, ale i podle zákona - § 126 - Příplatek za práci v sobotu a v neděli

(1) Zaměstnanci přísluší za hodinu práce v sobotu nebo v neděli příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku.

Pro zaměstnance v soukromém sektoru platí § 118 a tam je příplatek skutečně 10%

Za svátek je 100% (zaměstnavatel může dát i více, ale většinou zůstává u 100%). Pokud je práce o víkendu a ve svátek, tak se příplatky sčítají.
Citovat
+2 #11 Lubomír Hannig 2018-11-28 20:47
Dobrý den, chci se zeptat jaký je příplatek za práci o víkendu sobota neděle? V zákoně je psáno 10%. Kdyz se ptá Milan tvrdíte ze 25% nemám v tom jasno. A za svátky? Asi 100%. A když to vyjde jako letos 17.11. sobota a svátek?
Díky L. Hannig
Citovat
+1 #10 Pracomat.cz 2018-11-21 10:30
Cituji Pepa:
Dobrý den,
pracuji jako kuchař a když byl svátek v neděli já ho odpracoval tak zaměstnavatel ho odmítl zaplatit je to správné? Díky za odpověď


Dobrý den Pepo,

za práci ve svátek máte samozřejmě nárok na svoji mzdu. Kromě toho vám zaměstnavatel musí dát náhradní volno nebo příplatek za práci ve svátek, viz § 115 ZP.
Citovat
+1 #9 Pepa 2018-11-20 19:02
Dobrý den,
pracuji jako kuchař a když byl svátek v neděli já ho odpracoval tak zaměstnavatel ho odmítl zaplatit je to správné? Díky za odpověď
Citovat
+1 #8 Pracomat.cz 2018-09-07 17:19
Cituji Milan:
Dobrý den, jaký je prosím příplatek za práci přesčas o víkendu? Děkuji Milan


Dobrý den Milane,

viz §126 : pracomat.cz/.../...
Zaměstnanci přísluší za hodinu práce v sobotu nebo v neděli příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku.
Citovat
+1 #7 Milan 2018-09-07 05:16
Dobrý den, jaký je prosím příplatek za práci přesčas o víkendu? Děkuji Milan
Citovat
+1 #6 Pracomat.cz 2018-08-22 09:14
Cituji Eva:
Dobry den zajimalo by me jak se pocita priplatek za soboty a nedele ...


Dobrý den Evo,

příplatek za práci o víkendu by měl být minimálně 10% (může být i vyšší když to zaměstnavatel schválí). Vy jste pracovala o víkendu 7 dní (nepíšete nic o tom, že se jednalo o přesčasy, tak počítám že to byla standardní pracovní doba). To je zhruba 1/3 měsíční pracovní doby. Takže vaše mzda by měla být zhruba o 3% vyšší než mzda za měsíc kdy jste o víkendu nepracovala. Zkuste to porovnat s vaší běžnou mzdou, případně si nechat výplatní pásku vysvětlit od účetních. Ať máte jistotu, že dostáváte mzdu na jakou máte nárok.
Citovat
+1 #5 Eva 2018-08-21 23:30
Dobry den zajimalo by me jak se pocita priplatek za soboty a nedele, moje cista mzda je 11900 a jeden mesic mi to vyslo na to ze jsem byla v jednom mesici (nebyl personal) 4 soboty a tri nedele v praci a priplatek jsem celkove dostala 630, je to mozne?
Citovat
+1 #4 Pracomat.cz 2018-03-20 14:17
Cituji Tereza:
Dobrý den,
chtěla bych se poradit ohledně mzdy a...


Dobrý den Terezo,

jelikož nemáte podepsaný mzdový tarif a máte pravděpodobně velmi obecně sepsanou pracovní smlouvu, tak jste v nepříjemné situaci. Bránit je se možné, ale bude to velmi obtížné. Máte dvě možnosti, buď počkat až vám zaměstmvatel doplatí dlužné peníze a nechat to být, nebo se obrátit na Státní úřad inspekce práce - www.suip.cz/ a ve spolupráci s nimi si na chování zaměstnavatele posvítit.
Citovat
0 #3 Tereza 2018-03-18 19:15
Dobrý den,
chtěla bych se poradit ohledně mzdy a problému s bývalým zaměstnavatelem. Ve smlouvě mám napsáno, že mzda je stanovena mzdovým výměrem. Je tam uvedeno, že mzda je splatná po vykonání práce v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu. Termín, způsob a místo výplaty mzdy jsou stanoveny mzdovým výměrem. Já ale ke smlouvě žádný další papír, kde by ten výměr byl specifikovaný nedostala. Vždy mi chodila výplata na účet- minimální mzda a to vždy kolem 15. v měsíci.
K 28.2.2018 jsem, ale podala výpověď z důvodu šikany na pracovišti. (Ponižování od kolegy před ostatními kolegy, ale také před klienty, zesměšňování, chorobné lhaní zaměstnavatele a způsoby manitulace se zaměstnanci...)
Zaměstnavatel mi dělá teď potíže s vyplacením mzdy. Mohu se nějak bránit? Měla jsem také nárok na 7 dní dovolené a on mi nařídil pouze 3 dny s tím, že zbytek dovolené musím chodit do práce, jako trest za mé chyby. Dělala jsem asistentku kanceláře a manažeru penzionu, nakonec jsem byla i šikanovaná za to že neznám účetnictví, které se ve firmě později vyžadovalo. Ve smlouvě jsem však měla pouze uvedeno, že nastupuji na pozici asistentky. Krom toho jsem ale potom spravovala veškeré rezervace na penzionu a byla k dispozici na telefonu hostům 24 h denně i o víkendu. Nyní jsem zaměstnána od 1.3.2018 v jiné firmě. Když jsem před dvěma dny byla v bývalém zaměstnání, bývalý zaměstnavatel mi řekl, že musím ještě přijít a doučit novou kolegyni, to co jsem jí nevysvětlila. (Novou kolegyňi přijali před 14 dněmi co jsem měla odcházet, za těch 14 dní jsem jí vysvětlila, co jsem stihla - nestihla jsem jí naučit pouze jak administrativně zkontrolovat z telefonního výpisu od telefonního operátora, kde má majitel i tarify na čísla své rodiny a přátel a kteří mu platí na soukromý účet za tarify, který on platí z firemního účtu). To jsem odmítla s tím, že mou povinností ani nebylo nikoho nového zaučovat (je to i v zákoníku práce tuším?). Majitel se ale arogantné ohradil, že to je mojí povinností, že prý kde jsem vzala, že ne a že 14 dní je dost času na to někoho zaučit.
Výplatu jsem ještě nedostala a přiznám se že podle té mé smlouvy ani nevím, kdy přesně na ní mám podle zákona nárok, kdy mi ji nejpozději musí zaměstnavatel vyplatit? A pokud je to tak s tím mzdovým výměrem, nemůže mi poslat méně než je ta minimální mzda? (Výstupní list mám a v něm nemám uvedené žádné další závazky, vše tam mám jako vyrovnané).
Mou otázkou je, mohu se zpětně nějak bránit? Mohu se obrátit na inspektorát práce a ohradit se proti takovým podnikatům - a za jakých okolností?

Mockrát děkuji za přečtení a za cenné rady

Tereza
Citovat
+1 #2 Pracomat.cz 2018-03-16 16:09
Cituji čiháková:
Dobrý den ,chtěla jsem se zeptat jak se vypočitají odpolední příplatky děkujiČiháková


Dobrý den,

myslíte práci přesčas? Příplatek za práci přesčas zvýší vaši průměrnou hodinovou mzdu minimálně o 25%.

Více info zde: www.pracomat.cz/.../330-prace-prescas.html
Citovat
+1 #1 čiháková 2018-03-16 11:26
Dobrý den ,chtěla jsem se zeptat jak se vypočitají odpolední příplatky děkujiČiháková
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]