§ 103

 1. Zaměstnavatel je povinen
  1. nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,
  2. informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena; kategorizaci prací upravuje zvláštní právní předpis32),
  3. zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze,
  4. sdělit zaměstnancům, u kterého poskytovatele pracovnělékařských služeb jim budou poskytnuty pracovnělékařské služby a jakým druhům očkování a jakým pracovnělékařským prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví,
  5. nahradit zaměstnanci, který se podrobí pracovnělékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování podle písmene d), případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši průměrného výdělku, popřípadě ve výši rozdílu mezi náhradou mzdy nebo platu podle § 192 nebo nemocenským a průměrným výdělkem,
  6. zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů32), zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště,
  7. zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí,
  8. jestliže při práci přichází v úvahu expozice rizikovým faktorům poškozujícím plod v těle matky, informovat o tom zaměstnankyně. Těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do konce devátého měsíce po porodu je dále povinen seznámit s riziky a jejich možnými účinky na těhotenství, kojení nebo na jejich zdraví a učinit potřebná opatření, včetně opatření, která se týkají snížení rizika psychické a fyzické únavy a jiných druhů psychické a fyzické zátěže spojené s vykonávanou prací, a to po celou dobu, kdy je to nutné k ochraně jejich bezpečnosti nebo zdraví dítěte,
  9. umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  10. zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci,
  11. nepoužívat takového způsobu odměňování prací, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by vedlo při zvyšování pracovních výsledků k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců,
  12. zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy33).
   Informace a pokyny musí být zajištěny vždy při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů. O informacích a pokynech je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.
 2. Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále
  1. při změně
   1. pracovního zařazení,
   2. druhu práce,
  2. při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
  3. v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 3. Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.
 4. Zaměstnavatel je povinen těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu přizpůsobovat na pracovišti prostory pro jejich odpočinek.
 5. Zaměstnavatel je povinen pro zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením, zajišťovat na svůj náklad technickými a organizačními opatřeními, zejména potřebnou úpravu pracovních podmínek, úpravu pracovišť, vyhrazování pracovních míst, zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace při výkonu jejich pravidelného zaměstnání.

§ 104

Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje

 1. Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zpřímo použitelným předpisem Evropské unie34).
 2. V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.
 3. Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též ochranné nápoje.
 4. Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.
 5. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.
 6. Vláda stanoví nařízením bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů.

§ 105

Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání

 1. Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty první povinen bez zbytečného odkladu uvědomit zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.
 2. Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.
 3. Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo
  1. ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo
  2. k úmrtí zaměstnance.
   Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel předat postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.
 4. Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
 5. Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů.
 6. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání.
 7. Vláda stanoví nařízením
  1. způsob vedení evidence úrazů v knize úrazů,
  2. ohlašování úrazů,
  3. vyhotovování a zasílání záznamu o úrazu a záznamu o úrazu - hlášení změn,
  4. okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz, zasílá záznam o úrazu a záznam o úrazu - hlášení změn,
  5. co se rozumí smrtelným pracovním úrazem pro statistické účely,
  6. vzor záznamu o úrazu a vzor záznamu o úrazu - hlášení změn.

§ 106

Práva a povinnosti zaměstnance

 1. Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.
 2. Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.
 3. Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 4. Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen
  1. účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí,
  2. podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy32),
  3. dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,
  4. dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu,
  5. nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky35) na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno,
  6. oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení,
  7. s ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů36),
  8. bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin,
  9. podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek33),35).

Předchozí stránka

Další stránka

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #14 Pracomat.cz 2022-12-21 16:18
Cituji Zuzana Stehlíková:
Dobrý den, ráda bych se zeptala jak je to s nnestihnutpu periodockpu prohlídkou. Byla jsem v dlouhodobé ...


Dobrý den Zuzano,

moje interpretace je stejná jako vaše. Je problém zaměstnavatele že není schopen pro tyto dva dny zajistit provedení prohlídky, když vy můžete. Tudíž by se mělo jednat o překážky s náhradou mzdy.
Citovat
0 #13 Zuzana Stehlíková 2022-12-21 10:45
Dobrý den, ráda bych se zeptala jak je to s nnestihnutpu periodockpu prohlídkou. Byla jsem v dlouhodobé pracovní neschopnosti a během PN mi propadla periodická prohlídka. PN budu mít ukončenou na konci týdne, ale podnikový lékař bude ordinovat až třetí pracovní den po mém uschopnrni. Nádrizeni mi sdělil, že ty dva dny nesmím na pracoviste ( to chápu) a že mi dá neplacené překážky zaměstnance. Já ale mám vše okolo zařízené a "stojí" to jen na tom podnikový lékaři. Tudíž bych řekla, že to není má chyba. Muze mě nechat doma na neplacenych překážkách zaměstnance?
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #12 Pracomat.cz 2022-11-07 17:08
Cituji Kateřina Rathúská:
Dobrý den, nikde jsem nenašla, zda je zaměstnanec povinnen za sebe sehnat náhradu v pracovní neschopnosti ...


Dobrý den Kateřino,

povinnost sehnat za sebe náhradu během vaší pracovní neschopnosti nemáte. Rozhodně mi přijde férové oznámit zaměstnavateli (i předem), že nejste ve stavu kdy jste schopna pracovat. Ale dál už je to na zaměstnavateli, on musí zajistit aby bylo dané místo obsazeno.
Citovat
0 #11 Kateřina Rathúská 2022-11-06 14:51
Dobrý den, nikde jsem nenašla, zda je zaměstnanec povinnen za sebe sehnat náhradu v pracovní neschopnosti (nemoc, úraz). Jsem těhotná a můj zaměstnavatel mě nechal na 12ti hodinové směně většinou samotnou s tím, že byl nával lidí… udělalo se mi zle a druhý den jsem zvracela apod… prý jsem povinna za sebe sehnat náhradu a nebo mám jít nejspíš do práce, moc tomu nerozumím. Děkuji za odpovědi
Citovat
+1 #10 Pracomat.cz 2021-05-01 19:57
Cituji Petra:
Dobrý den, podala jsem výpověď ze zaměstnání pro Bossing ze strany ředitele. Zaměstnavatel mi nyní odmítá ...


Dobrý den Petro,

pokud jde o dovolenou, tak tu obecně určuje zaměstnavatel a pokud jste "na nože", asi nejde čekat že vám v tomto půjde zcela na ruku. Nicméně pokud jde o "půl den na pohovor" má zaměstnavatel uvolnit vás dle ZP. Volno určené k hledání nového zaměstnání je zákonem vnímáno jako jiná důležitá osobní překážka v práci - nemusíte si tedy na ni brát dovolenou. Pro upřesnění doplním, že zaměstnavatel poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše 1 půlden v týdnu po dobu odpovídající výpovědní době v délce 2 měsíců.  Pokud jde o darování plazmy, to zaměstnavatel zakázat nemůže.  Jedná se o překážkou v práci pro jiný úkon v obecném zájmu, viz  § 203 ZP -> pracomat.cz/.../...
Citovat
0 #9 Petra 2021-04-30 16:23
Dobrý den, podala jsem výpověď ze zaměstnání pro Bossing ze strany ředitele. Zaměstnavatel mi nyní odmítá dát dovolenou dle mých potřeb, zakazuje darování plazmy, nechce mi umožnit vzít si dovolenou na pracovní pohovor. Má na něco z toho právo? Kde se můžu případně bránit?
Děkuji
Citovat
+1 #8 Pracomat.cz 2021-04-21 14:58
Cituji Alena Fialová:
Dobrý den,
HR specialistka mého budoucího zaměstnavatele ode mě požadovala návštěvu závodního lékaře, kterou jsem absolvovala....


Dobrý den Aleno,

dle zákona (konkrétně se jedná o Zákon o specifických zdravotních službách § 59) skutečně zaměstnavatel nemá povinnost vstupní prohlídku (výpis) proplatit. Ve zmíněném zákoně je zmínka, že je to na domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Z popisu však chápu, že vám HR podala dvě různé informace. Prvně vám řekla, že to proplatí a poté, že to neproplatí. Právně na proplacení nárok nemáte, ale morálně bych očekával, že zaměstnavatel (kvůli úvodnímu slibu) částku uhradí. Jiná situace je u pravidelných prohlídek, tak platí zaměstnavatel vždy. Pokud jde o cestu k lékaři, na proplacení není nárok. Je to stejné jako cesta do zaměstnání, také na její proplacení není nárok. Samozřejmě zaměstnavatel vám ji proplatit, či jinak kompenzovat může, ale není to jeho zákonná povinnost.
Citovat
+1 #7 Alena Fialová 2021-04-21 14:22
Dobrý den,
HR specialistka mého budoucího zaměstnavatele ode mě požadovala návštěvu závodního lékaře, kterou jsem absolvovala. Závodní lékař požadoval Výpis ze zdravotní dokumentace od praktické lékařky, kterou jsem nechala vypracovat. Oba mě informovali, že mi Výpis ze zdravotní dokumentace zaměstnavatel proplatí. Výpis stál 250,- Kč. HR specialistka z firmy, se kterou se chystám podepsat pracovní smlouvu mě informovala, v tomto případě zaměstnavatel výpis ze zdravotní dokumentace uchazeče neproplácí. Proplácejí tento výpis až v případě periodických prohlídek. Kdo má podle Zákoníku práce pravdu? Lékaři či HR specialistka? Závodní lékař pracuje 15 km od místa výkonu budoucí práce. Cestu tam i zpět (tj. 30 km) jsem absolvovala vlastním autem. Mám právo na úhradu nákladů za tuto cestu? Děkuji za informaci.
Citovat
+1 #6 Pracomat.cz 2020-02-19 15:03
Cituji Janka Nová:
Dobrý den ,může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci,aby nosil pracovní obuv(pásek přes patu)...


Dobrý den Janko,

pokud zaměstnavatel nošení takovéto obuvi po zaměstnanci přímo požaduje, musí ji také uhradit. Není možné aby náklady na její pořízení přenášel na pracovníka nebo mu tuto částku dokonce strhávat z platu. 
Citovat
+1 #5 Janka Nová 2020-02-19 02:23
Dobrý den ,může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci,aby nosil pracovní obuv(pásek přes patu) ,kterou si pořídí na vlastní náklady a nebude mu proplacena? Děkuji
Citovat
+1 #4 Pracomat.cz 2019-05-15 11:44
Cituji Roman Kühnel:
Dobrý den, existuje zákonné ustanovení o právu zaměstnance požadovat zadávání pracovních úkolů od vedoucího nadřízeného...


Dobrý den Romane,

takové ustanovení není. Nadřízený vám může zadávat úkoly i ústně.
Citovat
+1 #3 Roman Kühnel 2019-05-15 10:39
Dobrý den, existuje zákonné ustanovení o právu zaměstnance požadovat zadávání pracovních úkolů od vedoucího nadřízeného zaměstnance písemnou formou?
Předem Vám děkuji za informaci,
RK
Citovat
+1 #2 Pracomat.cz 2018-08-02 08:57
Cituji Josef Trněný:
Dobrý den,kde můžu zjistit jak specifikovat podmínky pro získávání ochranných nápojů.Děkuji.


Dobrý den Josefe,

zkuste se podívat na mzcr.cz/.../...
Citovat
0 #1 Josef Trněný 2018-08-01 14:39
Dobrý den,kde můžu zjistit jak specifikovat podmínky pro získávání ochranných nápojů.Děkuji.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]