Zákoník práce 2023 - úplné znění platné od 1.12.2022 online (poslední aktualizace). Průběžně aktualizováno.

Část I.   Všeobecná ustanovení
   Hlava 1. § 1 - § 5 Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů
   Hlava 2. § 6 - § 12 Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů
   Hlava 3. § 13 - § 15 zrušena
   Hlava 4. § 16 - § 17 Rovné zacházení a zákaz diskriminace
   Hlava 5. § 18 - § 29 Některá ustanovení o právním jednání
Část II.   Pracovní poměr
   Hlava 1. § 30 - § 32 Postup před vznikem pracovního poměru
   Hlava 2. § 33 - § 39 Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru
   Hlava 3. § 40 - § 47 Změny pracovního poměru
   Hlava 4. § 48 - § 73 Skončení pracovního poměru
       Díl 1. § 48 Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru
       Díl 2. § 49 Dohoda
       Díl 3. § 50 - § 54 Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody
       Díl 4. § 55 - § 56 Okamžité zrušení pracovního poměru
       Díl 5. § 57 - § 61 Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru
       Díl 6. § 62 - § 64 Hromadné propouštění
       Díl 7. § 65 - § 66 Další případy skončení pracovního poměru
       Díl 8. § 67 - § 68 Odstupné
       Díl 9. § 69 - § 72 Neplatné rozvázání pracovního poměru
       Díl 10. § 73 - § 73a  Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa
Část III. § 74 - § 77 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Část IV.   Pracovní doba a doba odpočinku
   Hlava 1. § 78 - § 80 Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby
   Hlava 2. § 81 - § 87 Rozvržení pracovní doby
       Díl 1. § 81 - § 84 Základní ustanovení
       Díl 2. § 85 Pružné rozvržení pracovní doby
       Díl 3. § 86 - § 87 Konto pracovní doby
   Hlava 3. § 88 - § 89 Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka
   Hlava 4. § 90 - § 92 Doba odpočinku
       Díl 1. § 90 - § 90a Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
       Díl 2. § 91  Dny pracovního klidu
       Díl 3. § 92 Nepřetržitý odpočinek v týdnu
   Hlava 5. § 93 - § 93a Práce přesčas
   Hlava 6. § 94 Noční práce
   Hlava 7. § 95 Pracovní pohotovost
   Hlava 8. § 96 - § 99 Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku
   Hlava 9. § 100 Zmocňovací ustanovení
Část V.   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
   Hlava 1. § 101 - § 102 Předcházení ohrožení života a zdraví při práci
   Hlava 2. § 103 - § 106 Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance
   Hlava 3. § 107 - § 108 Společná ustanovení
Část VI.   Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu
   Hlava 1. § 109 - § 112 Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohod
   Hlava 2. § 113 - § 121 Mzda
   Hlava 3. § 122 - § 137 Plat
   Hlava 4. § 138 Odměna z dohody
   Hlava 5. § 139 Mzda nebo plat při výkonu jiné práce
   Hlava 6. § 140 Odměna za pracovní pohotovost
   Hlava 7. § 141 - § 144a Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohod a odměně za pracovní pohotovost
   Hlava 8. § 145 - § 150 Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu
       Díl 1. § 145 - § 146 Obecná ustanovení
       Díl 2. § 147 - § 150 Pořadí srážek ze mzdy
Část VII.   Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce
   Hlava 1. § 151 - § 155 Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce
   Hlava 2. § 156 - § 172 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3
       Díl 1. § 156 - § 164 Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště
       Díl 2. § 165 Náhrady při přeložení a dočasném přidělení
       Díl 3. § 166 - § 171 Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě
       Díl 4. § 172 Náhrady při výkonu práce v zahraničí
   Hlava 3. § 173 - § 181 Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3
       Díl 1. § 173 - § 174 Obecná ustanovení
       Díl 2. § 175 - § 176 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě
       Díl 3. § 177 - § 178 Náhrada při přijetí a přeložení
       Díl 4. § 179 - § 180 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě
       Díl 5. § 181 Náhrady při výkonu práce v zahraničíNáhrady při výkonu práce v zahraničí
   Hlava 4. § 182 - § 189 Společná ustanovení o cestovních náhradách
   Hlava 5. § 190 Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Část VIII.   Překážky v práci
   Hlava 1. § 191 - § 205 Překážky v práci na straně zaměstnance
       Díl 1. § 191 - § 199 Důležité osobní překážky
       Díl 2. § 200 - § 205 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu
   Hlava 2. § 206 Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance
   Hlava 3. § 207 - § 210 Překážky v práci na straně zaměstnavatele
Část IX.   Dovolená
   Hlava 1. § 211 Základní ustanovení
   Hlava 2. § 212 - § 214 Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené a dovolená za odpracované dny
       Díl 1. § 212 - § 213 Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
       Díl 2. § 214 Dovolená za odpracované dny
   Hlava 3. § 215 Dodatková dovolená
   Hlava 4. § 216 - § 223 Společná ustanovení o dovolené
       Díl 1. § 216 Obecné ustanovení 
       Díl 2. § 217 - § 219 Čerpání dovolené
       Díl 3. § 220 Hromadné čerání dovolené
       Díl 4. § 221 Změna zaměstnání
       Díl 5. § 222 Náhrada za dovolenou
       Díl 6. § 223 Krácení dovolené
Část X.   Péče o zaměstnance
   Hlava 1. § 224 - § 226 Pracovní podmínky zaměstnanců
   Hlava 2. § 227 - § 235 Odborný rozvoj zaměstnanců
   Hlava 3. § 236 Stravování zaměstnanců
   Hlava 4. § 237 - § 247 Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců
       Díl 1. § 237 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením
       Díl 2. § 238 Pracovní podmínky zaměstnankyň
       Díl 3. § 239 - § 241 Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby
       Díl 4. § 242 Přestávky ke kojení
       Díl 5. § 243 - § 247 Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců
Část XI.   Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
   Hlava 1. § 248 - § 249 Prevence
   Hlava 2. § 250 - § 264 Povinnosti zaměstnance k náhradě škody
       Díl 1. § 250 Obecná povinnost nahradit škodu 
       Díl 2. § 251 Nesplnění povinnosti k odvrácení škody
       Díl 3. § 252 - § 256 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí
       Díl 4. § 257 - § 260 Rozsah a způsob náhrady škody
       Díl 5. § 261 - § 264 Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu
   Hlava 3. § 265 - § 271 Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody
       Díl 1. § 265 Obecná povinnost nahradit škodu
       Díl 2. § 266 Odvracení škody
       Díl 3. § 267 Odložené věci
       Díl 4. § 268 Rozsah a způsob náhrady škody
       Díl 5. § 269 - § 271 Pracovní úrazy a nemoci z povolání
Oddíl 2 § 271a - § 271f Druhy náhrad
Oddíl 3 § 271g - § 271j Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance
Oddíl 4 § 271k - § 271u Společná a zvláštní ustanovení o pracovních úrazech a nemocech z povolání
   Hlava 4. § 272 - § 274 Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu
   Hlava 5. § 275 Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Část XII.   Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
   Hlava 1. § 276 - § 277 Základní ustanovení
   Hlava 2. § 278 - § 280 Informování a projednání
   Hlava 3. § 281 - § 285 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
   Hlava 4. § 286 - § 287 Působnost odborové organizace
   Hlava 5. § 288 - § 299 Přístup k nadnárodním informacím
Část XIII.   Společná ustanovení
   Hlava 1. § 300 Množství práce a pracovní tempo
   Hlava 2. § 301 - § 304 Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti
   Hlava 3. § 305 - § 306 Vnitřní předpis
   Hlava 4. § 307 Mzdová, platová a ostatní práva
   Hlava 5. § 308 - § 309 Agenturní zaměstnávání
   Hlava 6. § 310 - § 311 Konkurenční doložka
   Hlava 7. § 312 - § 315 Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek
   Hlava 8. § 316 Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance
   Hlava 9. § 317 - § 319 Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie
   Hlava 10. § 320 - § 323 Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích
   Hlava 11. § 324 zrušena
   Hlava 12. § 325 - § 328 Smrt zaměstnance
   Hlava 13. § 329 - § 333 Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby
   Hlava 14. § 334 - § 337 Doručování
   Hlava 15. § 338 - § 345 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
       Díl 1. § 338 - § 342 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba
       Díl 2. § 343 - § 345a Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
   Hlava 16. § 346 Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí
   Hlava 17. § 346a - § 350 Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů
   Hlava 18. § 351 - § 362 Průměrný výdělek
       Díl 1. § 351 - § 353 Obecná ustanovení
       Díl 2. § 354 Rozhodné období
       Díl 3. § 355 Pravděpodobný výdělek
       Díl 4. § 356 Formy průměrného výdělku
       Díl 5. § 357 - § 362 Společná ustanovení o průměrném výdělku
   Hlava 19. § 363 Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie a ustanovení, od kterých není možné se odchýlit
Část XIV.   Přechodná a závěrečná ustanovení
   Hlava 1. § 364 Přechodná ustanovení
       Díl 1. § 365 - § 393 Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu
       Díl 2. § 393a Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení
       Díl 3. § 394 Použití prováděcích právních předpisů
   Hlava 2. § 395 - § 396 Závěrečná ustanovení
Příloha   Charakteristiky platových tříd
Poznámky   Poznámky pod čarou

 

Co se změnilo v rámci poslední aktualizace 1.1.2023? 

 • Změnila se sazba u náhrady jízdních výdajů (§ 157). U jednostopých vozidel a tříkolek z 1,30 na 1,40 Kč. A u osobních motorových vozidel z 4,70 na 5,20 Kč.
 • Dále výše stravného (§ 163), kdy z rozsahu 120 - 284 Kč je 129 - 307 Kč.
 • A obdobně v § 176, ze 120 - 340, na 129 - 367 Kč.

Změny ZP v roce 2023 (chystaná novela zákoníku práce)

O čem se hodně mluví je detailnější právní úprava home-office. Dle mého osobního názoru se jedná o nešikovnou snahu vlády o větší regulaci, kdy (doufám) v dobré víře myslí na blaho zaměstnanců, ale výsledek může být přesně opačný.

Objevují se zmínky o "povinnost" umožnit home-office těhotné zaměstnankyni, lidem, kteří pečují o dítě do 9 let a těm kteří pečují o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby. V praxi bude situace dozajista obdobná jako při žádosti o úpravu pracovní doby u matky malého dítěte. Tedy, zaměstnavatel má povinnost vyhovět pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. A ty se dají pochopitelně vždy najít a zdůvodnit.

Rovněž se mluví o paušálu ve výši 2,80 Kč za každou hodinu co zaměstnanec pracuje z domu. Za běžný pracovní den se tedy bavíme o cca 25 Kč, pokud by zaměstnanec byl na "HO" celý měsíc, pak řekněme 500 Kč měsíčně. Pro zaměstnavatele se jedná o další (i když drobnou) administrativní zátěž a když beru v potaz i fakt, že zdaleka ne všichni zaměstnavatelé jsou práci z domova nakloněni, tak se osobně domnívám že po novele ZP spíše práce z domova lehce ubude než naopak. Zajímavostí je, že součástí novely pravděpodobně bude i možnost HO ze strany zaměstnavatele zaměstnancům nařídit v situacích typu pandemie.

DPP a DPČ

Pravděpodobně ještě zásadnější změna  hrozí u dohod. Zaměstnavatel by měl mít povinnost poskytovat zaměstnancům v této formě pracovního vztahu dovolenou a v případě dostatečného výdělku (při odvodu pojištění, tedy aktuálně DPP větší než 10 000 Kč a DPČ 4 000 Kč) i ošetřovné. Ve hře je i zavedení příplatků (např. práce o víkendu, v noci atd..), které se dosud dohod netýkaly.

Z pohledu pracovního trhu by šlo o dvojsečnou zbraň. Na jednu stranu by to pomohlo zaměstnancům pracujícím v těchto formách pracovního vztahu, na druhou stranu to přináší nové (administrativní a finanční) náklady pro zaměstnavatele a tudíž by nejspíš opět došlo k poklesu nabídky práce na DPP/DPČ, zejména u menších zaměstnavatelů.

Dalších menších změn je ve hře velké množství. Není jasné, co všechno se do finální podoby novely ZP dostane, ale je velice pravděpodobně, že půjde po delší době o větší soubor změn.

Seznam aktualizací

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce naposledy novelizován s účinností od 1.1.2023. Ve znění: 

 • zákona č. 467/2022 Sb. (účinnost od  1. ledna 2023),
 • zákona č. 358/2022 Sb. (účinnost od  1. prosince 2022),
 • zákona č. 511/2021 Sb. (účinnost od  20. sprna 2022),
 • zákona č. 251/2021 Sb. (účinnost od 1. ledna 2022),
 • zákona č. 248/2021 Sb. (účinnost od 1. srpna 2021),
 • zákona č. 285/2020 Sb. (účinnost od 1. ledna 2021),
 • zákona č. 285/2020 Sb. (účinnost od 1. srpna 2020),
 • zákona č.  366/2019 Sb. (účinnost od 1. června 2020),
 • zákona č.  359/2019 Sb. (účinnost od 1. ledna 2020),
 • zákona č.  32/2019 Sb. (účinnost od 1. července 2019),
 • zákona č.  32/2019 Sb. (účinnost od 1. ledna 2019),
 • zákona č. 333/2018 Sb. (účinnost od 1. října 2018),
 • zákona č. 310/2017 Sb. účinnost od 1. června 2018),
 • zákona č. 148/2017 Sb. (účinnost od 1. února 2018),
 • zákona č. 203/2017 Sb. (účinnost od 1. ledna 2018,
 • zákona č. 99/2017 Sb. (účinnost od 1. ledna 2018),
 • zákona č. 202/2017 Sb. (účinnost od 1. listopadu 2017),
 • zákona č. 222/2017 Sb. (účinost od 15. srpna 2017),
 • zákona č. 206/2017 Sb. (účinost od 29. července 2017),
 • zákona č. 93/2017 Sb. (účinnost od 1. dubna 2017, části 1. července 2017),
 • zákona č. 460/2016 Sb. (účinnost od 28. února 2017),
 • zákona č. 440/2016 Sb. (účinnost od 1. ledna 2017),
 • zákona č. 264/2016 Sb. (účinnost od 1. ledna 2017),
 • zákona č. 377/2015 Sb. (účinnost od 1. ledna 2017),
 • zákona č. 298/2016 Sb. (účinnost od 24. srpna 2016),
 • zákona č. 47/2016 Sb. (účinnost od 1. července 2016),
 • zákona č. 385/2015 Sb. (účinnost od 1. ledna 2016).
 • zákona č. 298/2015 Sb. (účinnost od 6. listopadu 2015),
 • zákona č. 205/2015 Sb. (účinnost od 1. října 2015),
 • zákona č. 250/2014 Sb. (účinnost od 1. ledna 2015),
 • zákona č. 182/2014 Sb. (účinnost od 1. ledna 2015),
 • zákona č. 101/2014 Sb. (účinnost od 24. června 2014),
 • zákona č. 303/2013 Sb. (účinnost od 1. ledna 2014),
 • zákona č. 155/2013 Sb. (účinnost od 1. srpna 2013),
 • zákona č. 399/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 396/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 385/2012 Sb. (účinnost od 1. ledna 2013),
 • zákona č. 167/2012 Sb. (účinnost od 1. července 2012),
 • zákona č. 466/2011 Sb. (účinnost od 30. prosince 2012),
 • zákona č. 458/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2015),
 • zákona č. 375/2011 Sb. (účinnost od 1. dubna 2012),
 • zákona č. 367/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 365/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012, přechodná ustanovení),
 • zákona č. 364/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 341/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012),
 • zákona č. 185/2011 Sb. (účinnost od 8. července 2011),
 • zákona č. 180/2010 Sb. (účinnost od 1. července 2011),
 • zákona č. 73/2011 Sb. (účinnost od 1. dubna 2011),
 • zákona č. 347/2010 Sb. (účinnost od 1. ledna 2011),
 • zákona č. 326/2009 Sb. (účinnost od 1. července 2009),
 • zákona č. 320/2009 Sb. (účinnost od 14. září 2009),
 • zákona č. 286/2009 Sb. (účinnost od 1. listopadu 2009),
 • zákona č. 382/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2009),
 • zákona č. 306/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2010),
 • zákona č. 305/2008 Sb. (účinnost od 1. ledna 2009),
 • zákona č. 294/2008 Sb. (účinnost od 1. října 2008),
 • zákona č. 126/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008),
 • zákona č. 121/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008),
 • nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. (účinnost od 14. dubna 2008),
 • zákona č. 362/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008),
 • zákona č. 296/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008),
 • zákona č. 261/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008),
 • zákona č. 181/2007 Sb. (účinnost od 1. července 2007),
 • zákona č. 585/2006 Sb. (účinnost od 31. prosince 2006)