Peněžitá pomoc v mateřství (dále jen PPM), lidově běžně označovaná jako “mateřská”, je dávka nemocenského pojištění. Smyslem této dávky je nahrazení příjmu, o který pojištěnec přichází v mateřství či převzetím dítěte do péče. Jeho nejčastějším příjemcem je matka dítěte, ale jsou i situace kdy ho může pobírat jiná osoba.

 
 

Jak vysoká je PPM?

Kolik na mateřské dostanete? To záleží na výši vašeho denního vyměřovacího základu. PPM je 70 % denního vyměřovacího základu.

Zjednodušeně řečeno, denní vyměřovací základ se vypočítá jako souhrn (hrubých) příjmů za celý rok, který se pokrátí počtem dní v roce. Řekněme, že žena měla průměrný příjem ze zaměstnání 35 000 Kč měsíčně. Tedy 420 000 (35 000 x 12) ročně. Základní denní vyměřovací základ je 420 000 : 365 = 1 150 Kč.

Nicméně tato částka se pro výpočet peněžité pomoci v mateřství nepoužije. Dochází ještě k tzv. redukci (viz § 21 zákona o nemocenském pojištění). Redukce v tomto případě funguje takto:

Do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Redukční hranice pro rok 2021 jsou tyto:

 • I. redukční hranice je 1 182 Kč (započítává se z 100 %)
 • II. redukční hranice je 1 773 Kč (od 1 182 Kč do 1 773 Kč se započítává z 60 %)
 • III. redukční hranice je 3 545 Kč (od 1 773 Kč do 3 545 Kč se započítává ze 30 %).
 • A nad částku 3 545 Kč u denního vyměřovacího základu se nepřihlíží.

Příklady:

 

Měsíční příjem Mateřská za jeden den Mateřská za celých 28 týdnů
20 000 Kč 461 Kč 90 356 Kč
30 000 Kč 691 Kč 135 436 Kč
40 000 Kč 884 Kč 173 264 Kč
60 000 Kč 1 118 Kč 219 128 Kč
100 000 Kč 1 394 Kč 273 224 Kč

 

 
 

Kdo má nárok?

Nejdůležitější podmínkou je nutnost mít nemocenské pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Současně musí být žadatel i ve chvíli nástupu na dávku nemocensky pojištěn. Ženy, kterým pracovní poměr skončil během těhotenství chrání ochranná lhůta.

Pokud se jedná o OSVČ, tak je nutné mít nemocenské pojištění alespoň po dobu 180 kalendářních dnů v posledním roce před dnem počátku podpůrčí doby. Nemocenské pojištění je u OSVČ dobrovolné, při plánovaném těhotenství je dobré na něj myslet předem.

Pokud je uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění - to platí pro výplatu PPM ze všech dosažených příjmů.

V případě splnění výše uvedených podmínek mohou mít nárok tyto osoby:

 1. žena, která porodila dítě
 2. před porodem má v době nejdříve od začátku osmého týdne před očekávaným dnem porodu nárok těhotná pojištěnka
 3. pojištěnec, pokud převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů
 4. pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož matka zemřela
 5. pojištěnec, který o dítě pečuje a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou
 6. pojištěnec, který pečuje o dítě a je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu že bude pečovat o dítě (tuto dohodu lze uzavřít nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte a na dobu nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích)

Přesnou právní formulaci nároku na PPM najdete v zákoně o nemocenském pojištění (z. č. 187/2006 Sb.).

 
 

Délka podpůrčí doby u mateřské

Jak dlouho lze pobírat PPM? To záleží na tom, kdo PPM pobírá a na tom, zda žena porodila současně více dětí.

 • 28 týdnů - nejčastější doba čerpání a je určena pro ženu, která dítě porodila
 • 37 týdnů - pro ženu, které porodila dvě a více dětí současně (a pečuje o ně)
 • 22 týdnů - při jednom dítěti a současně situaci kdy není příjemcem PPM matka dítěte
 • 31 týdnů - při více dětech narozených současně (o něž je zároveň pečováno) a současně situaci kdy není příjemcem PPM matka dítěte

Pokud dítě zemřelo před uplynutím podpůrčí doby, končí podpůrčí doba uplynutím 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte nebo uplynutím podpůrčí doby (podle toho co nastane dříve).

Potřebné doklady a tiskopisy

Tiskopis se nazývá “Žádost o peněžitou pomoc v mateřství”. Vystavuje ho ošetřující gynekolog.

Kdy PPM začíná?

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává:

 • Žena si ho může určit od začátku osmého týdne do začátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Pokud si ho žena nevybere, nastává nástup na peněžitou pomoc v mateřství automaticky začátkem šestého týdne před očekávaným dnem porodu.
 • Dnem porodu, pokud nastane dříve než předchozí bod.
 • Dnem převzetí do péče (za situace, že je příjemcem PPM někdo jiný než matka dítěte)

Přechod z rodičovské na další mateřskou

Co dělat když žena otěhotní během rodičovské dovolené a na “mateřskou” nastupuje přímo z rodičovské dovolené? Pokud je matka na rodičovské dovolené a současně má platnou pracovní smlouvu, pak má nárok na výplatu PPM. Zjistí se aktuální denní vyměřovací základ (DVZ), který se porovná s DVZ při předchozí PPM. Použije se ten vyšší z nich. To je z důvodu, aby ženy na rodičovské dovolené neměly výrazně nižší PPM, než za situace kdy by pracovaly.

Za situace, kdy ženě skončil během rodičovské dovolené pracovní poměr, není nemocensky pojištěna a tudíž nemá na PPM nárok. Rovnou po porodu může pobírat rodičovský příspěvek. V některých případech může opět pomoci ochranná lhůta.

 
 

Přivýdělek k PPM

Není to tak snadné jako práce při rodičovské dovolené, ale možnosti existují.

Přivýdělek k mateřské - zaměstnanci

Zaměstnanec nesmí při pobírání PPM vykonávat tu stejnou práci, ze které má na PPM nárok. Co to znamená v praxi? Můžete se současným zaměstnavatel uzavřít novou smlouvu na DPČ či DPP, kde bude sjednaná jiná pracovní náplň. Nebo můžete uzavřít pracovní smlouvu s novým zaměstnavatelem.

Přivýdělek k mateřské - OSVČ

S OSVČ je to v tomto ohledu složitější. Maminka OSVČ, která “ze svého OSVČ” pobírá PPM nemůže při pobírání PPM vykonávat tu stejnou činnost, ze které má na PPM nárok. Podnikat v takovém případě lze prostřednictvím spolupracující osoby, která bude tuto činnost dočasně vykonávat za OSVČ. Například majitelka kosmetického salonu kvůli tomu nebude muset přerušit provoz a propustit zaměstnané kosmetičky, když dočasně bude salon řídit jako spolupracující osoba třeba manžel.

Časté dotazy

Počítá se do doby pojištění potřebné pro nárok na PPM i doba studia?

Ano. Konkrétně doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole (či konzervatoři), která se považuje za soustavnou přípravu na budoucí povolání, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno.

Co to přesně znamená? Pokud úspěšně dokončíte školu a poté nastoupíte do zaměstnání a během krátké doby půjdete na mateřskou dovolenou, tak budete mít nárok na PPM, protože do podmínky 270 dní nemocenského pojištění se započte i doba úspěšně dokončeného studia.

Jsem studentka, budu mít nárok na mateřskou (PPM)?

Rozdíl oproti předchozí části je v tom, že studium nebylo dosud dokončeno, žena stále studuje a nepracuje. V takovém případě nárok na PPM není. Během studia totiž stát za studenty platí zdravotní pojištění a nikoliv nemocenské, které je nutné pro získání nároku na PPM.

Aby studentka měla na PPM nárok, musela by během studia pracovat. Klidně na DPP (při výdělku vyšším než 10 000 Kč), případně DPČ (výdělek větší než 3 500 Kč).

Počítá se do doby pojištění potřebné pro nárok na PPM i doba v invalidním důchodu?

Ano. Ale jen doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, pokud byl tento důchod odňat a po odnětí tohoto důchodu vznikla, případně dále trvala pojištěná činnost.

Co dělat když z posledního zaměstnání nemáte 270 dní pojištění?

V takovém případě se může započítat i doba pojištění z předchozích zaměstnání, pokud nějaké byly v rámci posledních dvou let.

Co dělat když nemám nárok na PPM?

V takovém případě je hned po narození dítěte možné čerpat rodičovský příspěvek.

Kdo vyplácí PPM?

Česká správa sociálního zabezpečení. Zaměstnaná žena předává žádost o PPM svému zaměstnavateli. OSVČ předává na ČSSZ sama.

Kdy dochází k vyplacení PPM?

ČSSZ má ze zákona lhůtu pro výplatu dávky jeden měsíc ode dne, kdy OSSZ obdrží doklady potřebné k její výplatě. Pokud byly vyplněné údaje nepřesné a dávka byla kvůli tomu zamítnuta, je žadateli zasláno rozhodnutí o zamítnutí, ve kterém jsou důvody zamítnutí specifikovány.

Mám nárok na PPM, když jsem na úřadu práce?

Při evidenci na úřadu práce je důležité zda je splněna úvodní podmínka potřebné doby nemocenského pojištění. Pokud ano, může pomoci ochranná lhůta. Druhá nutná podmínka, aktivní nemocenské pojištění totiž splněno není. ÚP totiž za občany v evidenci hradí pouze zdravotní pojištění. 

Ochranná lhůta a PPM

Jaká je ochranná lhůta v těhotenství 2021? Nárok na PPM, která na ni nastoupí po skončení pojištění v ochranné lhůtě. To znamená, že žena, které pojištění skončilo v době těhotenství má 180 dní od zániku pojištění během kterých má nárok na PPM.

Pokud pojištění zaniklo mimo dobu těhotenství, je ochranná lhůta jen 7 kalendářních dnů od zániku nemocenského pojištění.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]