Za jakých podmínek máte nárok na výživné a jaké je výše alimentů v 2020? Může se otec dítěte vyživovací povinnosti vyhnout? Do kdy platím výživné? Podívejme se spolu na základní informace o této problematice.

Vyživovací povinnost

Obecně je známý fakt, že existuje výživné na dítě nebo výživné na manželku. Výživné je obšírně řešeno v Občanském Zákoníku a ten říká, že vyživovací povinnost mají i dospělé děti, které se starají o svoje nemohoucí rodiče nebo rodiče v důchodu. Pokud někdo tuto povinnost nerespektuje a neplatí alimenty, můžete na něj podat trestní oznámení.

Výše výživného

Kolik je výživné na dítě

V ČR jsou dvě možnosti, jak určit výši výživného.

  • dohoda mezi rodiči
  • soudním rozhodnutím

V případě, že se rodiče domluví sami, rozhodně doporučujeme mít tuto dohodu písemně a mít ji úředně ověřenou. Předejdete tak případným nedorozuměním v budoucnu.

Za situace, kdy ke shodě nedojde, se otázka výživného dostane k soudu. Ani soud nemá pro výživné exaktní kalkulačku, která přesně stanoví jeho výši. Existuje doporučené rozmezí, které ale soud nemusí vzít v potaz. Pokud návrh na výživné musí řešit soud a jedná se o výživné pro nezletilé dítě, neplatí se v tomto sporu žádné poplatky. Neexistuje žádná fixní hranice pro minimální alimenty.

Při posuzování žádosti o výživném soudem, musíte předložit svoje příjmy. Soudem určené výživné se už nedaní. Bere se ale jako příjem pro výpočet různých sociálních dávek.

Výživné na dítě tabulka s doporučenou výší alimentů

Věk dítěte Výše výživného v % z čisté mzdy
0 - 5 let 11 - 15%
6 - 9 let 13 - 17%
10 - 14 let 15 - 19%
15 - 17 let 16 - 22%
18 let a více 19 - 25%

Kritéria podle kterých soud volí výši alimentů:

  • majetková situace rodiče s vyživovací povinností
  • výše jeho příjmů
  • výše jeho výdajů
  • potřeby vyživovaného dítěte - zdravotní pomůcky či indispozice

Typická výše alimentů přiznaná soudem se v ČR pohybuje mezi 2 000 a 6 000 Kč.

Jak na výpočet alimentů

Alimenty, neboli výživné jsou peníze, které jsou určeny pro zajištění kvalitního a plnohodnotného života potomka. Primárně jsou určeny pro zajištění živobytí, bydlení, stravy, oblečení, školy, sportovních a dalších aktivit atd... Obecně platí, že dítě by mělo mít stejnou úroveň jako jeho rodiče. V České republice je obvyklé, že výživné platí rodič, který nežije ve společné domácnosti s dítětem. Zde je důležité, že peníze jsou určené pro dítě. I když s nimi do jeho plnoletosti nakládá druhý rodič (který má dítě ve výlučné péči), tak tyto peníze může využívat jen na zajištění potřeb dítěte a nikoliv pro svoji potřebu.

Do kdy platit alimenty

První otázkou je, do jakého věku trvá vyživovací povinnost

Ta není zákonem fixně omezena věkem. Obecně platí během doby studií potomka, tedy do doby než je dítě schopno se samo živit. Samozřejmě pokud potomek studuje ještě ve 30ti letech svoji druhou vysokou školu, je otázkou zda se již není schopen uživit sám a zda je vhodné obrátit se na soud se žádostí o zrušení výživného. Vyživovací povinnost rovněž končí v případě, kdy se dítě vdá či ožení.

Druhou kdy a jak často alimenty platit

Je povinnost platit dopředu pro daný měsíc. Např. alimenty za květen, by měly být doručený vyživované osobě nejpozději na začátku tohoto měsíce (května).

Komu platit alimenty?

V případě výživného na nezletilé dítě, se alimenty platí osobě, která ho má ve svěřené péči. Nejčastěji se jedná o matku nebo otce.

U výživného na zletilé dítě (tj. starší 18ti let), se platí přímo vyživovanému.

Povinnost platit alimenty ruší soud, poté co mu dojde návrh na zrušení vyživovací povinnosti. Tento návrh musí plátce výživného pod soudu sám, alimenty na dítě starší 18 let musíte platit i když vyživovaná osoba nemá status studenta - ruší ji až výše zmiňovaný návrh.

Co dělat když dohoda o výživném nefunguje?

Pokud vyživovatel dlouhodobě neplní svoje povinnosti a existuje dluh na výživném, je jako krajní řešení možné zvolit exekuční řízení. Stačí kontaktovat okresní soud v místě vašeho trvalého bydliště a podat návrh na exekuci. Pokud jej soud schválí, probíhá splácení dlužného výživného nejčastěji formou srážek ze mzdy.

Další možností jak získat alimenty zpětně, je podání trestního oznámení pro zanedbání povinné výživy. To je možné podat pokud je výživné dlužné za více než 4 měsíce. Dotyčné osobě hrozí nepodmíněný trest - vězení. Mnoho rodičů však tohoto pravidla zneužívá. Každé 3 měsíce zaplatí část alimentů a takto se de facto zbavují vyživovací povinnosti.

Snížení výživného

Návrh na snížení výživného se opět podává k soudu. Ten může jeho výši změnit, pokud došlo ke zhoršení příjmové a majetkové situace u osoby povinné platit alimenty. Stejně tak je možná i opačná situace, tedy zvýšení výživného. Tuto změnu rovněž řeší soud.

Pokud jde o snížení výživného zpětně, tak u nezletilého dítěte se spotřebované výživné nevrací.

Další typy výživného

Výživné na rozvedenou manželku nebo manžela

Občanský zákoník stanovuje povinnost platit výživné rozvedeného manžela (manželky), za předpokladu že se není schopen sám uživit a důvod této neschopnosti má původ v manželství. Prvotní domluva je opět v rukou bývalých manželů, ale pokud k dohodě nedojde, tak výživné na manželku po rozvodu řeší soud. Asi nejčastější situací je, že soud řeší výživné na matku dítěte, která nemá schopnost pracovat a tím pádem ani uživit své dítě.

Výživné na neprovdanou matku

Stále platí povinnost pravděpodobného otce poskytnout výživné po dobu 2 let od narození dítěte. Také jí v přiměřeném rozsahu, poskytnout úhradu nákladů spojených s těhotenstvím. Opět platí, že definice v zákoně je poměrně volná a spory okolo výživného neprovdané matky často rozhoduje soud.

Výživné na rodiče

Jedná se o tzv. obrácené výživné, ve kterém potomek platí výživné svému rodiči či rodičům. Zákon o rodině v § 915 uvádí : "Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů." A toto platí oboustranně. Tedy i na případ, že životní úroveň potomka je výrazně vyšší než životní úroveň rodičů. Případů kdy se rodiče obrátí na soud jsou však jen desítky ročně. Dle statistik ministerstva spravedlnosti. Samozřejmě to neznamená, že je třeba platit rodičům hned poté, co začne potom vydělávat. Tato povinnost nastává tehdy, když jsou rodiče nemohoucí nebo nemají dostatek peněz na svoji obživu - například když mají nízký invalidní či starobní důchod.

V případě, že je v rodině více dětí, tak se vyživovací povinnost týká všech z nich. Dále platí, že výživné nesmí být v rozporu s dobrými mravy. To zahrnuje třeba situaci, kdy rodiče zanedbávali svého potomka a až ve chvíli, kdy se stal úspěšným, po něm požadují výživné. Rovněž bude v podobné situaci i rodič, který je nezaměstnaný a aktivně si nehledá další práci.

Střídavá péče a alimenty

Výživné při střídavé péči se určuje obdobně jako v předchozích případech - nejprve je otázka střídavé péče a výživného v rukou bývalých manželů a pokud nedojde k dohodě, určuje výši alimentů při střídavé péči soud. Ten opět přihlíží k majetkovým poměrům obou rodičů a snaží se, aby dítě ve střídavé péči mělo stejné podmínky jako před rozvodem.

Rozdělení sourozenců

Jedná se v České Republice o poměrně málo využívaný model, kdy má rozvádějící se pár více než jedno dítě. Jak už je z názvu patrné, každý z rodičů si při rozvodu nechává jedno dítě (či více, při větším počtu sourozenců). Důvodem, proč se soud může rozhodnout pro tuto variantu je například velmi silná citová vazba dítěte na rodiče, nebo extrémně špatné vztahy mezi sourozenci.

Modely svěření dítěte do péče

V ČR se používají čtyři různé formy svěření dítěte do péče:

  • výlučná péče jednoho z rodičů
  • společná péče
  • střídavá péče
  • svěření do péče jiné osoby

Výlučná péče jednoho z rodičů je nejčastěji využívané řešení v rámci naší republiky. Rodiče se na něm buď domluví, nebo je nařízeno soudem. Svěření do péče jiné osoby se využívá za situace kdy rodiče nejsou schopni se o dítě postarat (třeba mladiství), nebo zemřeli.

Žádost o alimenty vzory:

žádost o výživné pro zletilé dítě
návrh na snížení výživného vzor

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #249 Pracomat.cz 2020-09-15 17:16
Cituji Marie:
Dobrý den,
syn ukončil studium, v září se šel ...


Dobrý den Marie,

předpokládám, že nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti a proto se ještě není schopen sám uživit. Nárok na výživné tedy nejspíše mít bude. Plátce výživného může podat žádost k soudu o ukončení výživného, v takových případech žádosti může vyhovět.
Citovat
0 #248 Marie 2020-09-15 09:10
Dobrý den,
syn ukončil studium, v září se šel registrovat na ÚP. Má nárok na výživné ještě i v tomto měsíci?
Děkuji.
Citovat
0 #247 Pracomat.cz 2020-09-09 11:22
Cituji Iveta:
Dobrý den,

manželova dcera brzy dosáhne plnoletosti. Zatím stále studuje střední školu....


Dobrý den Iveto,

po dosažení plnoletosti náleží výživné přímo dítěti a nikoliv jeho zákonnému zástupci. Nejrozumnější je, aby si dcera založila účet a peníze byly zasílány přímo na něj. Co se týče zrušení vyživovací povinnosti, je dobré podat návrh na její ukončení k soudu - pokud dcera skutečně nenastoupí na vysokou školu a začne být schopna se sama uživit.
Citovat
0 #246 Iveta 2020-09-08 13:08
Dobrý den,

manželova dcera brzy dosáhne plnoletosti. Zatím stále studuje střední školu. Alimenty, které jsou soudně dané, posíláme pravidelně její matce. Jak je to po dosažení zletilosti? Můžeme začít posílat alimenty přímo dceři, která s matkou bydlí? Nevlastní dcera zatím nemá ani vlastní účet..tak nevím, jak to případně řešit.
Můj druhý dotaz je, zda pokud nevlastní dítě nenastoupí na vysokou školu - alimenty se posílají do té doby, než je soudem zrušená vyživovací povinnost?

Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #245 Pracomat.cz 2020-09-01 17:15
Cituji Vladimír:
Dobrý den,dcera (19let) tento rok maturovala,zkoušku neudělala ...


Dobrý den Vladimíre,

obávám se, že pouhá registrace dcery na ÚP vás vyživovací povinnosti nezbavila, protože dcera stále nemá žádný příjem a proto se není schopna sama živit.
Citovat
0 #244 Vladimír 2020-09-01 16:01
Dobrý den,dcera (19let) tento rok maturovala,zkoušku neudělala a jde ted v září k opravný zkoušce,od 1.9. je vedena na uřadu práce,který za ni platí zdravotní a sociální dávky,bez nároku na podporu jelikož nemá odpracováno alespoň 12 měsíců,zustavá mi vyživovací povinost nebo tím že je vedena na Uřadu práce se to bere že je schopna se živit sama a vyživovací povinost mi skončila ??
Citovat
0 #243 Pracomat.cz 2020-08-17 19:26
Cituji Marek:
Dobrý den, mám na Vás dotaz. Syn je plnoletý, a v roce 2019 zakončoval střední školu maturitou ...


Dobrý den Marku,

syn bude v denním studiu, tudíž bude mít status studenta a vaše vyživovací povinnost trvá, pokud by se situace s neúspěšnou maturitou opakovala, jste stále povinen platit výživné. Ale můžete se v takovém případě obrátit na soud se žádostí o zrušení výživného, pokud máte pocit, že neúspěšné maturity jsou výsledkem snahy "nechat se živit". Je pak na rozhodnutí soudu, zda výživné ukončí.
Citovat
0 #242 Marek 2020-08-17 10:37
Dobrý den, mám na Vás dotaz. Syn je plnoletý, a v roce 2019 zakončoval střední školu maturitou, jelikož ji však neudělal, ani dodatečné zkoušky opravné, nastoupil do práce s tím, že v letošním roce znovu měl opravné maturitní přezkoušení, které se nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce a je nuceny teď od září nastoupit znovu do čtvrtého ročníku (opakuje) a jelikož škola neumožňuje dodělání ročníku dálkově, je nucen nastoupit do denního studia. Předpokládám, že je mojí povinností opět začít platit alimenty na daný ročník? Jak je to poté pokud by znovu neúspěšně absolovoval čtvrtý ročník a musel by znovu opakovat s palcením alimentů? Platí to stále do 26 let nebo to má nějakou vyjímku?

Děkuji a jsme s pozdravem
Marek
Citovat
0 #241 Pracomat.cz 2020-08-13 15:44
Cituji Jakub:
Dobry den,

mel bych 2 dotazy:

* syn dosahl plnoletosti v unoru 2019 pri studiu stredni skoly. Vyzivne jsem az do ...


Dobrý den Jakube,

od dosažení plnoletosti je částka výživného vyplácena přímo dítěti. Pokud došla na účet matky, je její povinností ji synovi přeposlat, či v hotovosti předat. A nemá zákonné právo je sama bez jeho vědomí používat.

Jelikož je syn dospělý, je tedy dohoda o výši výživného mezi vámi možná.
Citovat
0 #240 Pracomat.cz 2020-08-13 14:46
Cituji Darina Dvořáková:
Dobrý den platím výživné dva a půl 500 ale tu částku ...


Dobrý den,

stanovené výživné na nezletilé dítě může soud změnit, změní-li se poměry povinného (kdo má platit), nebo poměry oprávněného (toho kdo dostává platbu). Podejte tedy návrh na snížení výživného, právě z důvodu zhoršení vaší finanční situace.
Citovat
0 #239 Darina Dvořáková 2020-08-13 11:12
Dobrý den platím výživné dva a půl 500 ale tu částku mám vyměřenou už ze starého zaměstnání nyní jsem nezaměstnaný a chtěl bych snížit částku kam mám napsat nebo jak to mám řešit děkuji
Citovat
0 #238 Jakub 2020-08-12 10:36
Dobry den,

mel bych 2 dotazy:

* syn dosahl plnoletosti v unoru 2019 pri studiu stredni skoly. Vyzivne jsem az do cervence 2020 dale posilal na ucet matky. Mela povinnost tyto penize synovi predat v plne vysi nebo s nimi mohla dale dispovat dle uvazeni jako do synovy plnoletosti? Ma pripadne povinnost dolozit, jak bylo s penezi nalozeno?
(syn u matky v tomto obdobi bydlel)

* nyni syn zacne studovat VS (denni studium). Pokud se dohodneme se synem na uprave vyzivneho, je to jiz dohoda ciste mezi nami a matka nema pravo do toho nejak zasahovat? Jakou formu by takova dohoda mela mit, existuje nejaky vzor? Overene podpisy?

Dekuji
Citovat
0 #237 Pracomat.cz 2020-08-04 19:20
Cituji Nikol:
Dobrý den,
Ráda bych se zeptala co mohu dělat v mé situaci. Jsem studentem vysoké školy a ...


Dobrý den Nikol,

věřím tomu, že pokud studujete vysokou školu a k tomu budete pracovat (ať už vedlejší úvazek nebo DPP), tak nárok na výživné neztrácíte (v případě "běžného příjmu" a nebudete mít např. přivýdělek ve výši 30 000 Kč měsíčně).
Citovat
-1 #236 Nikol 2020-08-04 16:59
Dobrý den,
Ráda bych se zeptala co mohu dělat v mé situaci. Jsem studentem vysoké školy a můj otec na mě platí alimenty. Ráda bych si ke škole našla nějakou práci jako přivýdělek, ale nerada bych aby jsme o alimenty přišli. V předchozích zprávách jsem četla, že HPP nedoporučujete, protože by to soud mohl uznat, jako že jsem schopna se sama živit. Je tedy lepší si něco hledat na poloviční úvazek nebo je lepší zůstat jen na dohodu. A zdali je lepší zůstat jen na dohodu, doporučujete nějakou částku výdělku, aby se toho nedalo využít ke zrušení alimetů? Předem Vám moc děkuji za odpověď
Citovat
0 #235 Pracomat.cz 2020-07-30 17:09
Cituji Hanka:
Dobrý den. Ráda bych se zeptala, jak řešit žádost o alimenty v případě, kdy mám s partnerem 2 děti. On ....


Dobrý den Hanko,

z informací co uvádíte je myslím veliká šance, že přes soud dosáhnete lepších podmínek výživného. Pokud na váš (dle mého velmi rozumný požadavek) nechce přistoupit, určitě se obraťte na soud. Držím palce, ať dopadne k vaší spokojenosti.
Citovat
0 #234 Hanka 2020-07-30 17:06
Dobrý den. Ráda bych se zeptala, jak řešit žádost o alimenty v případě, kdy mám s partnerem 2 děti. On má z předchozího vztahu také 2 děti a navíc je s předchozí partnerkou stále ženatý. Jeho čistý příjem se pohybuje přes 70000 a platí z něj několik úvěrů na dům a pozemky, které mají ve společném vlastnictví s manželkou. Pro dceru jsem po něm chtěla alimenty ve výši 7000 (cca polovina výdajů, které s ní mám spojené, včetně jednorázových jako je autosedačka, kočárek, atp.). On mi za prvních několik měsíců, co nejsme spolu, poslal 2000 a po mé žádosti o 7000 mi řekl, že bude posílat 4000. O nějakém zvýšení s ním není řeč. O penězích pro syna, který se narodil včera, se ještě vůbec nevyjádřil. Dceru zatím vídá velmi nepravidelně, cca 1x za měsíc na 1-2h večer po práci, nic za ní neplatí, nic jí nekupuje. Mám šanci přes soud dosáhnout vyššího výživného? Moc děkuji za radu!
Citovat
0 #233 Pracomat.cz 2020-07-28 17:16
Cituji Martin:
Dobrý den, dcera po maturitě byla přijata na VŠ k dálkovému ...


Dobrý den Martine,

vyživovací povinnost trvá dále pouze v případě, že by dcera prokázala, že si vzhledem k rozsahu studia nemůže vydělat tolik, aby se sama uživila. Dálkové studium ale v naprosté většině případů umožňuje běžný výkon práce v zaměstnaneckém poměru. Na vašem místě bych podal žádost na zrušení vyživovací povinnosti.
Citovat
0 #232 Martin 2020-07-28 12:30
Dobrý den, dcera po maturitě byla přijata na VŠ k dálkovému studiu. Pokračuje mi tedy vyživovací povinnost, když už má možnost si při dálkovém studiu sama vydělávat a živit se sama?
Citovat
0 #231 Pracomat.cz 2020-07-16 19:05
Cituji Romana:
Dobrý den přítel platí na syna alimenty dnes nám volal a oznámil že ....


Dobrý den Romano,

v takovém případě doporučuji podal k soudu návrh na zrušení vyživovací povinnosti. Do té doby než soud rozhodne o jejím zrušení, musíte alimenty posílat nadále. 
Citovat
0 #230 Romana 2020-07-16 17:24
Dobrý den přítel platí na syna alimenty dnes nám volal a oznámil že už je dva měsíce na úřadu práce že do skoly nechodí když jsme chtěli aby nám poslal potvrzení o ukončení studia tak prý žádný nemá co dělat máme alimenty posílat dál?? Děkuji za odpověď a radu
Citovat
0 #229 Pracomat.cz 2020-07-05 07:02
Cituji Kája:
Nástavba by byla ale moje třetí střední škola. Je na 2 roky a končí maturitou.


Dobrý den Kájo,

moje poznámka byla myšlena spíše na ty, kteří studují stále stejný typ školy s cílem "vyhnout se dospělosti a žít jen z výživného od rodičů". S ohledem na váš věk, i skladbu navštěvovaných škol mi to nepřijde jako váš případ.
Citovat
0 #228 Kája 2020-07-04 07:00
Nástavba by byla ale moje třetí střední škola. Je na 2 roky a končí maturitou.
Citovat
0 #227 Pracomat.cz 2020-07-03 21:00
Cituji Kája:
Dobrý den, je mi 21 let. Studoval ...


Dobrý den Kájo,

teoreticky jí vyhovět může, ale ve vašem případě bych tomu příliš šancí nedával. Jste ještě poměrně mlád a nástavba je logickým vyústěním studijního procesu. Soudní opatření v takovýchto případech jsou primárně určeny proti lidem studující třetí střední nebo vysokou školu.
Citovat
0 #226 Kája 2020-07-03 17:07
Dobrý den, je mi 21 let. Studoval jsem maturitní obor 2 roky, pak jsem přešel na učňák, který jsem začal od prváku a ukončil s výučním listem. Chci ještě jít na denní nástavbu a udělat maturitu. Máma na mne platí alimenty 6000,- . Vyhrožuje mi, že požádá o zrušení alimentů, že se učím příliš dlouho. Má na to právo? Výživné se má platit pokud studuji. Může jí soud vyhovět?
Citovat
0 #225 Pracomat.cz 2020-06-02 10:03
Cituji Jiri:
dobrý den,
jak je v článku uvedeno - Každé 3 měsíce zaplatí část alimentů a ...


Dobrý den Jiří,

řešení existuje, i když není samozřejmě úplně snadné. V principu jde o to, že výživné je nutné vymáhat občanskoprávní cestou a nikoliv trestní cestou. Což zjednoodušeně řečeno znamená, že nemůžete podat trestní oznámení na policii, ale společně s advokátem (to je ta nepříjemná část, krátkodobě další výdaje za advokáta) zvolit postup pro občanskou žalobu
Citovat
0 #224 Jiri 2020-06-02 09:39
dobrý den,
jak je v článku uvedeno - Každé 3 měsíce zaplatí část alimentů a takto se de facto zbavují vyživovací povinnosti. - nedočelt jsem se nikde jak se ale tomuto bránit. Přítelkyně byla opakovaně na policii a bohužel ji vždy řeknou že má smůlu. Že není cesty jak na něj pokud dá alespon nějakou korunu. problém je že dá třeba 500 kč na 3 děti. existuje nějaká šance? U policiie se nedaří podat třestné oznámení s tím že platí, ikdyž málo. Máte prosím nějakou radu? Děkuji
Citovat
0 #223 Pracomat.cz 2020-03-16 14:05
Cituji Kristýna:
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na nynější situaci. Celý stát je v karanténě a situace neni ....


Dobrý den Kristýno,

otec sám od sebe nemůže říct, že má menší mzdu a proto bude platit méně. Správný postup by měl být, že požádá soud o snížení výživného a ten na základě jeho aktuální příjmové a majetkové situace rozhodne zda snížení přijme či ne. Samozřejmě v nynějších náročných časech není takové řešení snadno proveditelné. Nejrozumnější pro vás by bylo, kdyby se vám povedlo domluvit mezi sebou. To znamená, že chápete že teď nemůže platit tolik jako dříve, ale zároveň vám nejspíš dokáže dát víc než 60 % výživného. Pokud se takto nedomluvíte tak se otci o tuto nevyplacenou část (40 %) zvyšuje dále jeho dluh vůči vám.
Citovat
0 #222 Kristýna 2020-03-16 12:49
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na nynější situaci. Celý stát je v karanténě a situace neni celkově nejlepší. Je mi téměř 20, stále chodím do školy, žiji s maminkou a otec platí výživné a dluh (dlouho neplatil), měsíčně i s dluhem má poslat 3000, jenže od nynejšího měsíce řekl, že má jen 60% platu a tak bude posílat i jen 60% výživného a navíc, že dluh zatím pozasatvuje, a že jej platit nebude, dokud se situace zatím nezlepší. Můj otec údajně bere minimální mzdu. Vážně nevím jestli to takhle jde, aby si to sám změnil, že bude platit méně.
Prosím budu ráda za jakoukoliv odpověď.
Citovat
0 #221 Pracomat.cz 2020-03-02 09:15
Cituji Pavla:
Dobrý den chtěla by jsem se poradit před 3roky jsem odešla ....


Dobrý den Pavlo,

těžko odhadovat jak dopadne soud, záleží i na tom jak moc je ex přítel "úspěšný" v skrývání svých příjmů a životní úrovně. Pokud vám však žádné peníze nechce vyplácet, tak se domnívám, že nemáte co ztratit. Když se obrátíte na soud, můžete jen získat. Možná bych ještě předem zkusil domluvu s bývalým partnerem, možná ho hrozba soudního sporu přiměje k "dobrovolnému" placení.
Citovat
0 #220 Pavla 2020-03-01 20:01
Dobrý den chtěla by jsem se poradit před 3roky jsem odešla od přítele se kterým mám dvě děti nyní 8 a 12let.Na výživné jsme se domluvily celkovou částkou 4tis.mesicne. Tudíž jsem nás nikde netahala po soudech... Teď mi řekl že mi peníze nedá. Práci má na černo a hlášeny je na ÚP má spoustu exekucí a bydlí v podnájmu za 11tis.mesicne. Chci se zeptat jak by jsem obstála u soudu s výši alimentů?
Citovat
0 #219 Pracomat.cz 2020-02-17 21:09
Cituji Tomáš S.:
Dobrý den,
Dětem bude letos v červnu 20 let, a já bych rád ...


Dobrý den Tomáši,

obávám, se že se k takové informaci skrze žádný oficiální web nedostanete. Pokud není možnost se s nimi spojit a zjistit situaci, tak zkuste podat návrh na ukončení výživného u soudu a uvidíte jak dopadne. Samozřejmě, kdyby jste věděl jaké je situace (společní známí, facebook atd..) tak by jste lépe znal svoje šance předem.
Citovat
0 #218 Tomáš S. 2020-02-17 17:41
Dobrý den,
Dětem bude letos v červnu 20 let, a já bych rád ukončil placení výživného (alimentů), které byly určeny soudním rozhodnutím. Veškeré platby výživného probíhají přes bank.účet otec/matka. Bohužel nemám na nikoho z rodiny vůbec žádný kontakt - s dětmi se nevídám,
takže nevím jak zjistit, zda-li ještě studují a nebo ne. Je možné se nějak informovat přes nějaký web. portál, zda nastoupily do práce, prac.úřad a nebo se oženily ?
Děkuji moc za odpověď a radu
Citovat
0 #217 Pracomat.cz 2020-02-09 19:00
Cituji Dana:
Dobrý den, moje dcera má 25 let, trvalé bydliště má stále u nás, ...


Dobrý den Dano,

obecně vyživovací povinnost trvá do doby, než je dítě schopno uživit se samo. Tedy až se přestane připravovat na výkon svého budoucího povolání (studovat). Samozřejmě tato obecná definice svádí k tomu, že "dítě" může studovat až do čtyřiceti let. Neexistuje přesný věk, kdy dochází k ukončení výživného. Chápu to tak, že zatím výživné neplatíte a máte obavy, aby jste jej neplatila po rozvodu? Výživné (pokud se na něm nedomluvíte sami - domluva může být i ta, že žádné výživné nebude) určuje soud a s ohledem na vaši životní situaci a věk dcery je tu velká naděje, že to pro vás dopadne dobře.
Citovat
0 #216 Dana 2020-02-08 09:10
Dobrý den, moje dcera má 25 let, trvalé bydliště má stále u nás, nežije s námi a je na vysoké škole, mám otázku do kdy musí daná osoba určená platit alimenty po rozvodu, když chce dcera studovat ještě další tři roky..., čeká nás rozvod, mám částečný invalidní důchod a nedokážu si představit kdybych to měla být já a platit, tak ze mne bude bezdomovec, děkuji za odpověď Dana
Citovat
0 #215 Pracomat.cz 2020-01-31 20:14
Cituji Romana:
Dobrý den chtěla jsem se zeptat přítel má 20leteho syna je stále v prvním ročníku už asi na páté škole nepovedlo ...


Dobrý den Romano,

dokud se syn připravuje na výkon svého budoucího povolání, je povinnost platit výživné. Samozřejmě se občas objevují situace, kdy se toho někdo snaží zneužít. Pravděpodobně se jedná o tento případ. Každopádne váš přítel má pořád povinnost platit výživné, dokud soud výživné neukončí. Vašemu příteli bych tedy doporučil obrátit se na soud se žádostí o ukončení vyživovací povinnosti z vámi uvedených důvodů.
Citovat
0 #214 Romana 2020-01-31 19:47
Dobrý den chtěla jsem se zeptat přítel má 20leteho syna je stále v prvním ročníku už asi na páté škole nepovedlo se mu ještě ani jednou dodělat první ročník školy střídá má nedostatečné a neomluveny hodiny.Tvrdi že ho matka nutí chodit do školy kuli alimentum dá se proti tomu něco dělat?,,dekuji
Citovat
0 #213 Pracomat.cz 2020-01-28 21:25
Cituji Monika:
Dobrý den, manžel mi platí na dceru (16 let) výživné 2500,-měsíčně...


Dobrý den Moniko,

otec je bohužel pro vás povinen hradit jen to, co je součástí výživného. Tj. 2 500 Kč měsíčně. Pokud chcete získat pro dceru vyšší částku, máte dvě možnosti. Zkusit se s otcem domluvit na jednorázovém příspěvku či zvýšení výživného. Druhá možnost je pak obrátit se s žádostí o zvýšení výživného na soud.
Citovat
0 #212 Pracomat.cz 2020-01-28 09:17
Cituji Milan:
Dobrý den. Potřeboval bych poradit, moje přítelkyně, která je stále vdaná i když mi sdělila, že započala rozvodové řízení, čeká se mnou děťátko...


Dobrý den Milane,

v takové situaci se těžko radí. Možná bych zkusil navrhnout setkání, na kterém proberete jak si představuje budoucnost a případnou péči o ještě nenarozené dítě. V takových situacích je mnoho emocí na obou strannách, je těžké se od nich oprostit. Rozhodně bych na ni nijak netlačil a spíše ji dal čas,ať se můžeme uklidnit a srovnat si v hlavě svoj možnosti.
Citovat
0 #211 Monika 2020-01-27 18:37
Dobrý den, manžel mi platí na dceru (16 let) výživné 2500,-měsíčně. Dcera půjde na střední školu, kde bude bydlet v domově mládeže.
Internát, strava a další věci spojené se školou budou stát dost peněz. Chtěla bych se zeptat, zda je otec povinen hradit půl ubytování nebo se podílet na více výdajích. Mnohokrát děkuji za odpověď.Monika
Citovat
0 #210 Milan 2020-01-26 13:57
Dobrý den. Potřeboval bych poradit, moje přítelkyně, která je stále vdaná i když mi sdělila, že započala rozvodové řízení, čeká se mnou děťátko. Vše probíhalo bez problémů, do té doby, než jí současný manžel začal motat hlavu. Ona je čtvrtém měsíci těhotenství a nechce se mnou komunikovat. Já sám jsem ještě ženatý. O něm, jsem si zjistil, že dělá řidiče tramvaje, pije hojně alkohol a kouří mariuhanu. Spolu mají ještě desetiletou dceru. Vůbec nevím co si počít a jak s ní navázat kontakt. Vše odmítá. Můžete mi prosím poradit. Děkuji.
Citovat
0 #209 Pracomat.cz 2019-11-29 14:00
Cituji Sylvie:
Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu. Manžel platí výživné ...


Dobrý den Sylvie,
pokud se synem nedá dohodnout, tak bych se doporučoval obrátit na soud, s žádostí o přezkoumí nároku na výživné. S ohledem na pravděpodobně ukončené studium a vysoké příjmy syna. Dokud soud o zrušení výživného nerozhodne, tak platit musíte. 
Citovat
+1 #208 Sylvie 2019-11-27 20:54
Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu. Manžel platí výživné na 18 letého syna, který již 3 roky podniká (organizuje sportovní kurzy pro děti) a od září to dělá na IČO. Vydělá za víkend i 40tis. Koupil si 2 auta v hodnotě cca 700tis, které chytře napsal na svou matku. Letos by měl maturovat, ale do školy téměř nechodí a tvrdí, že má individuální studium, to ale škola nepotvrdila. Nám se zhoršila navíc finanční situace a máme další nezletilé dítě. Manžel se se synem snažil domluvit o dohodě o zrušení výživného, ten to ale odmítl. Musíme na něj dále platit, když podniká a navíc má na tuto činnost( sportovní kurzy) i několik sponzorů? A je možné na něj podat trestní oznámení za podvodné brání alimentů? Moc Vám děkuji za radu.
Citovat
0 #207 Pracomat.cz 2019-11-20 15:54
Cituji Dana:
Dobrý den,
Chci se optat můj otec nechce platit alimenty, prý už nemusí...


Dobrý den Dano,

jsem si docela jistý, že soud nebude mít stejný názor jako váš otec. Ten má povinnost vás vyživovat dokud studujete. Pokud se s ním nejde domluvit, nemáte nejspíš jinou možnost, než se obrátit na soud.
Citovat
0 #206 Dana 2019-11-20 11:07
Dobrý den,
Chci se optat můj otec nechce platit alimenty, prý už nemusí..
Studuju 6 let ,jednou jsem skolu měnila a podruhé jsem se rozhodla, ze budu dobrovolně opakovat abych udelala maturitu a nebyla bez ní.
Poslední alimenty mi přišly v srpnu po oznámení, ze nastupuju do 4. ročníku mi přišla zprava pouze ze jsem se na skolu vykaslala a proto platit, už nemusí.
Dekuju
Citovat
0 #205 Pracomat.cz 2019-10-29 16:12
Cituji Andrea:
Dobrý den, minulý měsíc mi bylo 18,stále studuji a otec mi nabíd...


Dobrý den Andreo,

od 18 let máte skutečně na to, abyste otcovi peníze dostávala přímo. Matka žádný zákonný nárok na část těchto peněz nemá. Na druhou stranu je dobré vzít v úvahu fakt, že vám matka poskytuje ubytování a stravu a proto je férové jí na tyto věci přispět. Z peněz, které od otce dostáváte i pro účely bydlení a stravy. Doporučuji proto si s matkou sednout a domluvit si smysluplnou částku pro obě strany.
Citovat
0 #204 Andrea 2019-10-29 05:46
Dobrý den, minulý měsíc mi bylo 18,stále studuji a otec mi nabídl, že výživné tedy bude posílat přímo mně, že už na něj mám právo. Soud mu určil 3000Kč za měsíc. Moje matka ale řekla že ji budu 2000Kč z výživného odevzdávat a že si mohu nechat jen 1000Kč, když bydlím s ní. Jak to v takových případech má být? Mám povinnost ji platit od 18 let nájemné (z výživného od otce) když si sama nevydělávám?
Citovat
+1 #203 Pracomat.cz 2019-10-04 07:57
Cituji Kateřina:
Dobrý den chci se zeptat přítel si našel jinou a má platit alimenty máme spolu syna ale nejsme zasnoubeny tak se chci zeptat jestli má vyživovací povinnost jak na syna tak na mě


Dobrý den Kateřino,
z vašeho popisu se na vás může (pokud je synovi do dvou let), vztahovat § 920 Občanského zákoníku:

Není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Povinnost k úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem vznikne muži, jehož otcovství je pravděpodobné, i v případě, že se dítě nenarodí živé.
Citovat
0 #202 Kateřina 2019-10-02 23:07
Dobrý den chci se zeptat přítel si našel jinou a má platit alimenty máme spolu syna ale nejsme zasnoubeny tak se chci zeptat jestli má vyživovací povinnost jak na syna tak na mě
Citovat
0 #201 Pracomat.cz 2019-10-01 17:01
Cituji eliska:
Dobrý den, pokud mi manžel platí výživné po rozvodu a říká....


Dobrý den Eliško,

výživné je stanovano částkou, která by měla krýt veškeré základní potřeby nezletilého dítěte, takže do toho spadá i nákup bot atd.. Pokud máte pocit, že je výše výživného nedostatečná, máte možnost se s manželem domluvit, případně se obrátit na soud.
Citovat
0 #200 eliska 2019-10-01 07:20
Dobrý den, pokud mi manžel platí výživné po rozvodu a říká, že díky tomuto výživnému nemusí dceři on sám nic pořizovat(oblečení,boty atd) má pravdu nebo nemá ? Dceru mám v péči já jako matka.
Citovat
0 #199 Pracomat.cz 2019-08-06 10:44
Cituji Marek:
Dobrý den
Musím platit výživné ....


Dobrý den Marku,

nemůžete sám od sebe, přestat výživné. Chápu, že to v tomto případě dává smysl a zkusil bych se domluvit s matkou na jednorázovém snížení/vynechání výživného. Ideálně písemně, ať toho v budoucnu nemůže zneužít. Nebo se s ní domluvte, že jí výživné zaplatíte, ale ona vám ho pak vrátí. Pokud nebude ochotna spolupracovat, je to těžké. Můžete se obrátit na soud, ale je otázka zda vám jedna platba stojí za tu časovou náročnost.
Citovat
0 #198 Marek 2019-08-06 08:28
Dobrý den
Musím platit výživné na svého syna s veřejného do péče matky když o prázdninách je celý měsíc u mě jako otce ?
Citovat
0 #197 Pracomat.cz 2019-08-01 13:42
Cituji marcela:
Dobrý den,chtěla bych se prosim zeptat ohledně alimentu.Dcera od přítele se letos v červnu vyučila.Tudiž ukončila studium....


Dobrý den Marcelo,

ano, povinností přítele je dluh doplatit.
Citovat
0 #196 Pracomat.cz 2019-08-01 13:37
Cituji Ivana Janeckova:
Dobry den.
Syn ukoncil studium...


Dobrý den Ivano,

vždy doporučuji provést to prostřednictvím soudu. V takovém případě nemůžou v budoucnu nastat žádné komplikace a pochybnosti.
Citovat
0 #195 Pracomat.cz 2019-08-01 13:31
Cituji Michaela:
Dobrý den, přítel platí výživné své 20ti ...


Dobrý den Michaelo,

au pair již není příprava na budoucí zaměstnání, ale práce. Tudíž je možné u soudu podat žádost o zrušení výživného. V případě, že by znova začala studovat, by měla naopak ona možnost podat žádost o obnovení výživného.
Citovat
0 #194 Pracomat.cz 2019-08-01 13:28
Cituji Elizabeth.D.:
Dobrý den, platím výživné na již zletilého syna (teď mu bude 19let v prosinci) ....


Dobrý den Elizabeth,

v případě, že nebude dále studovat tak požádat o zrušení výživného můžete. Pořád však budete povinna doplatit zbývající dlůžnou částku na výživném z minulosti.
Citovat
0 #193 Ivana Janeckova 2019-07-31 19:38
Dobry den.
Syn ukoncil studium,dal studovat nebude. Od 1.9. nastoupi do zamestnani. Musim o zruseni povinnosti vyzivneho zadat soudne nebo staci jen nase dohoda? A v pripade,ze by mu zamestnani nevyslo a nastoupil na urad prace to je jak,prosim ? Dekuji
Citovat
0 #192 marcela 2019-07-31 17:23
Dobrý den,chtěla bych se prosim zeptat ohledně alimentu.Dcera od přítele se letos v červnu vyučila.Tudiž ukončila studium.Přitel je nezamestnany,ale nejake penize každy měsic posilal,ale i tak tam vznikl nejaky dluh.Je povinen ho doplatit nebo ne.Děkuji
Citovat
0 #191 Elizabeth.D. 2019-07-30 16:47
Dobrý den, platím výživné na již zletilého syna (teď mu bude 19let v prosinci) a ukončil nyní střední školu s maturitou. Dále platim ještě exekuce dlužné výživné, které hradim každý měsíc. Jelikož syn ukončil střední školu a nevím zda-li bude dal studovat na jiné škole či už půjde do zaměstnání, ráda bych zažádala soud o ukončení placení výživného. Mohu žádat i kdyz splácím dlužné výživné? Se synem se nevídame, ani nekomunikujeme ani s otcem. JeDekuji za odpověď.
Citovat
0 #190 Michaela 2019-07-30 15:55
Dobrý den, přítel platí výživné své 20ti létě dceři, která letos odmaturovala. V září odlétá do USA jako Au-pair( předpoklad 1 rok). Má stále nárok na výživné po dobu co bude v USA? A pokud se po roce nebo dvou letech vrátí do ČR a nastoupila by na vysokou školu má také nárok na výživné? Děkuji Řezníková
Citovat
0 #189 Pracomat.cz 2019-07-28 14:33
Cituji Iveta:
Dobrý den,přitel me vyhodil ze sveho bytu,byla jsem v 7.měsíci....


Dobrý den Iveto,

máte rozhodně nárok na to, aby otec vašeho dítěte platil výživné adekvátní jeho příjmu a majetkové situaci. Pokud se domníváte, že 4 000 Kč nejsou s ohledem na jeho majetkové poměry ideální, můžete se obrátit na soud s návrhem o vyšší výživné. Pochopitelně je lepší se zkusit domluvit s otcem vašeho dítěte prvně napřímo.
Citovat
0 #188 Iveta 2019-07-28 12:38
Dobrý den,přitel me vyhodil ze sveho bytu,byla jsem v 7.měsíci.Mam svuj byt a plaplatim hypoteku plus inkaso..Posila mi 4000kc naa syna.Dnes mu jsou dva mesice..U soudu sme jeste nebyli..Muzu se zeptat na co mam narok?Manzele sme nebyli.Dekuji za odpoved
Citovat
0 #187 Pracomat.cz 2019-07-19 18:09
Cituji Erika:
Dobrý den, mám dvě zletilé děti, které studují....


Dobrý den Eriko,

otec si sám nemůže určit výši výživného. Může se obrátit na soud, s tím, že podá návrh o jeho změnu. Ale dokud mu soud nevyhoví, tak je povinnen platit sjednanou částku vyživného.
Citovat
-1 #186 Erika 2019-07-19 14:13
Dobrý den, mám dvě zletilé děti, které studují. Jejich otec platil výživné dle rozsudku, který byl vydán v době jejich nezletilosti. Teď začal posílat výrazně nižší výživné s tím, že jsou děti zletilé a výše výživného byla pro nezletilé děti. Může si sám určit výši výživného nebo i po nabytí zletilosti platí výše dle dřívějšího rozsudku?
Citovat
0 #185 Pracomat.cz 2019-07-08 11:55
Cituji Ludmila:
Dobrý den dcera studuje na střední škole a našla si na škole přítele...


Dobrý den Ludmilo,

z popisu je přítel stále ještě studentem a proto němu mají jeho rodiče (v tomto případě nejspíš jen matka) vyživovací povinnost. Pokud má pocit, že s ohledem na její majetkové poměry by být výživné větší, tak se může zkusit obrátit na soud. Co se týče ubytování v Brně, tak může zkusit zda má jeho škola nějaký sociální program, či vyjímku pro studenty z takových poměrů. Tím, že ho jeho matka takto ignoruje, ho skutečně staví do velmi nepříjemné situace, protože přežít z 3 000 Kč je extrémně obtížné.
Citovat
0 #184 Ludmila 2019-07-06 20:53
Dobrý den dcera studuje na střední škole a našla si na škole přítele. Tomu je 19 let a po prázdninách nastupuje do 4 ročníku. Oba studuji v Brne, a dcera bydlí na internátu. Její přítel žil s matkou, která má nejspíš exekuce, neboť i výplaty si nechává posílat na synův účet. Teď o prázdninách dojeli oba k nám domů a přítel dcery se vlastně už nemá kam vrátit. Matka si našla přítele a odstěhovala se k němu a tam jej nechce. Otce ani nezná ale platí mu prý výživné 3000kc měsíčně. Jak se může domoci ubytování v Brně kde studuje? Má matka stále povinnost se o něj starat či mu aspoň také platit výživné? Má ještě prarodiče. Přechází povinnost se o něj postarat na ně? Prosím o radu jestli je to možné či na koho se obrátit? Děkuji
Citovat
0 #183 Pracomat.cz 2019-06-27 20:43
Cituji Šárka:
Dobrý den , chci se zeptat .....


Dobrý den Šárko,

povinnost platit alimenty trvá i během prázdnin (pokud si nenajdete práci), prázdniny jsou součástí školního roku, vyživovací povinnost tedy platí i po dobu prázdnin, které náležejí k danému školnímu roku.
Citovat
0 #182 Šárka 2019-06-25 09:59
Dobrý den , chci se zeptat , jsem studentka a a příští rok končím ve škole , měsíc červen a červenec ještě musí rodiče platit alimenty ? Nebo je to dokud si nenajdu práci ?dekuji
Citovat
0 #181 Pavel 2019-06-21 07:55
Cituji Zuzana:
Dobrý den chtěla jsem se zeptat přítel má dvě děti ...


Dobrý den Zuzano,

pokud se o děti stará váš přítel, tak je na místě podat návrh o zrušení alimentů a naopak by je měla platit matka dětí jemu.
Citovat
0 #180 Zuzana 2019-06-20 09:33
Dobrý den chtěla jsem se zeptat přítel má dvě děti soudně jsou v péči matky i alimenty jelikož matka začala ve větší míře pít a sociální pracovnice nařídila příteli ať jsi je veme a žádá o nový návrh o svěření k emu do péče chci se zeptat jestli když je má Tedka přítel a podal návrh má platit alimenty bývalé manželce? Děkuji
Citovat
0 #179 Pracomat.cz 2019-06-07 12:14
Cituji Vendy:
Dobrý den,

dcera 19let ukončila studioum na SŠ 06/2019. Alimenty platí otec. Měl by je uhradit i v 07-08/2019? Od 09-10/2019 dcera letí do zahraničí pracovat jako au-pair + studium jazyka. Jaká otci i mě zůstává povinnost? Děkuji.


Dobrý den Vendy,

povinnost otce trvá i během prázdnin (pokud si dcera nenajde práci), prázdniny jsou součástí školního roku, vyživovací povinnost tedy platí i po dobu prázdnin, které náležejí k danému školnímu roku. Od září se již dcera nepřipravuje na budoucí povolání a je schopna se sama živit. Je tedy možné podat návrh na ukončení výživného.
Citovat
0 #178 Vendy 2019-06-05 15:07
Dobrý den,

dcera 19let ukončila studioum na SŠ 06/2019. Alimenty platí otec. Měl by je uhradit i v 07-08/2019? Od 09-10/2019 dcera letí do zahraničí pracovat jako au-pair + studium jazyka. Jaká otci i mě zůstává povinnost? Děkuji.
Citovat
0 #177 Pracomat.cz 2019-04-19 06:29
Cituji Ladislav:
Dobrý den, můj syn před 3 lety (v 18 letech) odešel z bytu...


Dobrý den Ladislave,

skutečně platí že v případě, že rodič podává návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu syna/dcery ve věku od 18 let do 26 let, je nutné, aby rodič neměl vůči „dítěti“ vyživovací povinnost (tedy „dítě“ již nestuduje). Nemáme v této oblasti praktické zkušenosti, takže nejrozumnější by bylo kontaktovat právníka z toho oboru. Ještě mě napadá možnost zkusit čestné prohlášení, případně svědectví další osoby.
Citovat
-1 #176 Ladislav 2019-04-18 10:15
Dobrý den, můj syn před 3 lety (v 18 letech) odešel z bytu, nerozešli jsme se v dobrém. Nyní na něj začali chodit výzvy a upomínku o zaplacení dluhu. Hrozí mu exekuce. Nevíme kde žije, kde bydlí, zda pracuje. Pravděpodobně nic takového. Nyní je celostátně hledaný pro trestnou činnost, ani policie neví kde ho hledat. Z důvodu budoucích (blízkých) exekucí jsme mu chtěli zrušit zde trvalý pobyt, jenže na magistrátu mu nechtějí trvalý pobyt zrušit, jelikož nedosáhl 26 let a nemůžeme prokázat zda někde bydlí a zda má příjmy. Tím pádem k němu mám stále zákonnou vyživovací povinnost. Jak mohu synovi zrušit trvalý pobyt, když nemá 26 let a nemůžu o něm nic doložit, jelikož ani policie ho nemůže najít? Děkuji Ladislav
Citovat
0 #175 Pracomat.cz 2019-04-16 17:25
Cituji Kateřina:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat moje sestra 17 let (letos v listopadu ji bude 18) ....


Dobrý den Kateřino,

pokud bydlí s přítelem, který je schopen ji zabezpečit, tak otec může podat k soudu návrh na ukončení výživného.
Citovat
0 #174 Kateřina 2019-04-16 09:14
Dobrý den, chtěla bych se zeptat moje sestra 17 let (letos v listopadu ji bude 18) ukončila základní školu a dále ve studiu nechce pokračovat. Letos v březnu se jí narodilo dítě které má s přítelem který pracuje. Má stále nárok na výživné od našeho otce nebo vyživovací povinnost zaniká. Sestra už nějakou dobu bydlí sama s přítelem. Děkuji
Citovat
0 #173 Pracomat.cz 2019-04-05 16:18
Cituji Pavel:
Zdravím
Potřeboval bych vědět jak ukončit placeni alimentů!
Děti už dodělávají školu a už pracují .
Je mou povinnosti platit dále ? Jak ukončit placení ?


Dobrý den Pavle,

pokus se již sami živí, není vaší povinností jim platit výživné. Možnosti ukončení jsou dvě. Buď písemnou dohodou mezi vámi a dětmi, kde stvrdíte ukončení vyživovací povinnosti. Druhou možností, která se využívá zejména v případě, že se nelze domluvit ,je podání žádosti o zrušení výživného k soudu.
Citovat
+1 #172 Pavel 2019-04-05 07:29
Zdravím
Potřeboval bych vědět jak ukončit placeni alimentů!
Děti už dodělávají školu a už pracují .
Je mou povinnosti platit dále ? Jak ukončit placení ?
Citovat
0 #171 Pracomat.cz 2019-04-03 11:00
Cituji martina:
dobrý den, ráda bych se zeptala na tuto problematiku. jsme s manželem rozvedení asi 6 let...


Dobrý den Martino,

nevím přesně co a v jaké formě jste s bývalým manželem podepsala, ale doporučuji se domluvit (a písemně potvrdit) tak, ať vám manžel výživné platí v dostatečné výši. Pokud se do toho manželovi nebude chtít, doporučuji obrátit se na soud a vyřešit to oficiální cestou. O to že přijdete o budoucí výživné se v takovém případě bát nemusíte.
Citovat
0 #170 martina 2019-04-02 08:36
dobrý den, ráda bych se zeptala na tuto problematiku. jsme s manželem rozvedení asi 6 let. aby mi podepsal rozvod, musela jsem podepsat, že bude střídavá péče a on mi na dceru nic platit nebude. střídavá péče fungovala asi 3 měsíce a sama dcera uznala, že ji nevyhovuje a přes týden (stále) byla u mě a o víkendech jezdila k otci. styku jsme nikdy nebránila. jenže přestože mi několikrát ústně slíbil, že na dceru bude posílat peníze, neposlal do dneška ani korunu. můžu žádat o alimenty (i zpětně) nebo moje snaha o domluvu způsobí to, že zpětně na nic nebude mít dcera nárok? a pokud to půjde, jak přesně postupovat? děkuji za případnou odpověď
Citovat
0 #169 Pracomat.cz 2019-03-27 16:47
Cituji Miroslav:
Dobrý den,
jsem rozvedený 2,5roku. Střídavá péče 3roky. Platíme si alimenty....


Dobrý den Miroslave,

ze situace jak ji popisujete to vypadá, že bývalá partnerka je silně pod vlivem nového přítele, který ji manipuluje proti vám. Šanci u soudu máte, jen počítejte s tím, že to bude těžké. Pravda je bohužel taková, že statisticky vzato jsou na tom matky obecně u takových sporů lépe. Navíc bych se připravil i na nějaké neférové jednání ze strany nového přítele. Ale pokud se s ní nedá domluvit normálně, tak vám nic jiného než soud stejně nezbyde. Držíme vám palce, ať to pro vás dobře dopadne.
Citovat
+1 #168 Miroslav 2019-03-27 14:24
Dobrý den,
jsem rozvedený 2,5roku. Střídavá péče 3roky. Platíme si alimenty. Bývalá má nového přítele ve společné domácnosti. Dokud spolu nebydleli, nebyl problém se na na čemkoliv domluvit, ať už potřebovala ona či já. Např. výměna víkendů, či, že se z daní na děti budou platit obědy, mhd... ale, co spolu bydlí, došlo i k tomu, že neplatila alimenty a já poslal pár sms. po třech měsících už i varovných o policii, úřadech, soudu, exekuci. Při přebírání dětí u jejich bytu mě její napadl, že jí stalkuju, že je rozvedená. Poslali na mě policii. Komise to celé uzavřela v nic, protože alimenty nakonec poslala a já dal pokoj. Jenže oni mě obvinili i z napadení. Kluci jsou svědci, že on vylítl ze dveří a s rozběhem do mě vrazil. Od té doby, když volám bývalé, to zvedne právě on, začne mi říkat, že jsem vyžírka (soud mi nabízel dostávat vyšší alimenty, manželka cca o 10tis bere víc, odmítl jsem. máma se vždy stará víc si myslím. a daně si uplatňuje také.). Teď bych se potřeboval domluvit s n, že o prázdninách by bylo lépe po 14 dnech střidavku. Jenže manželka položí telefon a nebo to zvedne její a začne něco o zhrzeném a vydírajícím chudákovi. Sakra já se chtěl rozvést. Mám šanci u soudu získat úpravu o střídání kluků (9 a 11 let) o prázdninách. A narovnání vztahů, kdy by soud vysvětlil, že jí nikdo nevydírá, ba naopak jí nechává výhody. Děkuji.
Citovat
0 #167 Pracomat.cz 2019-03-21 16:46
Cituji Karel:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat: syn přerušil v lednu studium s tím ...


Dobrý den Karle,

zákon nestanovuje přesnou věkovou hranici, kdy vyživovací povinnost končí. Hranice 18 let zde tedy nemá příliš význam. Pokud je již syn schopen živit se sám, můžete podat k soudu návrh na zrušení vyživovací povinnosti.
Citovat
0 #166 Karel 2019-03-21 12:39
Dobrý den, chtěl bych se zeptat: syn přerušil v lednu studium s tím, že bude v září (snad) ročník opakovat. V červnu mu ale bude 18 let. Jsem povinen platit výživné o prázdninách v měsících červenec a srpen? Děkuji.
Citovat
-1 #165 Pracomat.cz 2019-03-20 15:35
Cituji Pabrto:
Dobrý den, ráda bych se informovala. Manžel požádal o rozvod...


Dobrý den,

vyživovací povinnost manžela může trvat i po rozvodu, za předpokladu že objektivně nejste schopna uživit se sama. Což studium může naplňovat. Neznamená to ale, že vám manžel musí zajistit stejnou životní úroveň jako má on sám, nebo vám přímo zajistit bydlení.
Citovat
0 #164 Pabrto 2019-03-19 18:21
Dobrý den, ráda bych se informovala. Manžel požádal o rozvod. Nemáme děti, ale já studuji má ke mně vyživovací povinnost? Jak dlouho a jakou částku? Musí mi zajistit bydlení nebo se musí o mně postarat moji rodiče? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #163 Pracomat.cz 2019-02-28 13:39
Cituji Patrik:
Dobry den
Platim alimenty 17.500 na 2 deti, 12 a 15 let. Kdysi davno jsme se domluvili s manzelkou...


Dobrý den Patriku,

v situaci kterou popisujete, je určitě dobře zkusit změnu podmínek. A rozhodněte na to jdete, správně přes soud. Předem vás musím varovat, že jako otec to máte vždy těžší, ale i tak jde uspět.
Citovat
0 #162 Patrik 2019-02-27 20:27
Dobry den
Platim alimenty 17.500 na 2 deti, 12 a 15 let. Kdysi davno jsme se domluvili s manzelkou, ze deti bude mit ona a ja je budu brat 2 krat mesicne na 2 dni. Ale posledni 4 roky je to tak, ze deti mam cca 12-14 dni mesicne, protoze chteji byt u mne. Manzelka nedava detem ani korunu. Chtel jsem se s ni domluvit, aby davala kapesne aspon 1000/mes kazdemu. Odmitla. Co muzu delat? Muzu pozadat soud, abych platil cast alimentu na ucet detem a nebo mam zazadat o stridavou peci?
Citovat
0 #161 Pracomat.cz 2019-02-16 11:59
Cituji Jirka:
Dobrý den,
Je mi 21 let, bydlím s přítelkyní a s 2 mými dětmi. Táta má dluh na výživném minimálně 300 tisíc....


Dobrý den Jirko,

od vaší plnoletosti, tj. od 18 let náleží výživné od otce přímo vám, do vašich rukou. Vaše matka je nemá žádné právo zadržovat. Pokud vám je bude stále odmítat vydat, můžete se obrátit na policii. Každopádne doporučuji nechat si zasílat výživné od otce přímo na vaši adresu.
Citovat
0 #160 Jirka 2019-02-16 10:27
Dobrý den,
Je mi 21 let, bydlím s přítelkyní a s 2 mými dětmi. Táta má dluh na výživném minimálně 300 tisíc. Posílá složenkou dluh a další složenku s výživným na mámy adresu, protože s ním nejsem v kontaktu, slozenky jsou na moje jméno. A máma mi je nechce dát, že na ně nemám právo.

Mám na ně právo? Po případě co mám dělat prosím?
Citovat
0 #159 Pracomat.cz 2019-02-13 14:36
Cituji Dominika:
Dobrý den chci se zeptat než sem byla zletila pobirala alimenty matka. A teď už sem plnoleta, takže mám na ně nárok? Děkuji D.


Dobrý den Dominiko,

ano od doby, kdy jste plnoletá, dostáváte výživné přímo vy.
Citovat
0 #158 Dominika 2019-02-13 08:29
Dobrý den chci se zeptat než sem byla zletila pobirala alimenty matka. A teď už sem plnoleta, takže mám na ně nárok? Děkuji D.
Citovat
0 #157 Pracomat.cz 2019-02-06 20:21
Cituji Irena:
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,mám dluh na výživném ...


Dobrý den Ireno,

pokud máte vůči své dceři závazek z nařízeného výživného, tak tento závazek stále platí i když další vyživovací povinnost skončila.
Citovat
0 #156 Irena 2019-02-06 20:09
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,mám dluh na výživném a moje dcera dovršila 18 let nestudue no prostě nic musím zaplatit ten dluh ikdyz nebyl soud.Dekuji za odpověď
Citovat
0 #155 Pracomat.cz 2019-02-05 14:32
Cituji Petra:
Zdravím,mám otázku,zda mi může býv.partner sám od sebe....


Dobrý den Petro,

bez rozhodnutí soudu, nemá nárok bývalý partner svévolně měnít výši výživného.
Citovat
0 #154 Petra 2019-02-04 20:57
Zdravím,mám otázku,zda mi může býv.partner sám od sebe poslat nižší částku na alimentech?Má téměř 30tis.čistého a v listopadu 2018 byl na operaci břišní kýly,má v rozsudku,že má platit 3200kc,poslal mi ale jen 2480kc a zduvodnil to tim,ze je dlouhodobě nemocný a má na to právo ze zákona.Napsal mi nějaká procenta..22,5% snad z nemocenské dávky?Můžete mi prosím napsat,zda si může takto svévolně regulovat výši soudně daného rozhodnutí?Děkuji.
Citovat
0 #153 Pracomat.cz 2019-02-03 10:03
Cituji Petr:
Dá se zjistit přes soud že dítě dále nepokračuje ve studiu?


Dobrý den Petře,

řešil bych to tak, že bych k soudu podal žádost o zrušení výživného kvůli ukončení střední školy. Na druhé straně (synovi) pak bude prokázat, že případně pokračuje v dalším studiu.
Citovat
0 #152 Petr 2019-02-03 09:55
Dá se zjistit přes soud že dítě dále nepokračuje ve studiu?
Citovat
0 #151 Pracomat.cz 2019-02-03 09:47
Cituji Petr:
Dobrý den můj syn právě odmaturoval letos v lednu 2019 chtěl bych se zeptat jestli mi končí vyživovací povinnost dal platit alimenty,děkuji


Dobrý den Petře,

v případě, že dále nepokračuje ve studiu, tak můžete podat žádost na zrušení výživného.
Citovat
0 #150 Petr 2019-02-03 08:53
Dobrý den můj syn právě odmaturoval letos v lednu 2019 chtěl bych se zeptat jestli mi končí vyživovací povinnost dal platit alimenty,děkuji
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]