Za jakých podmínek máte nárok na výživné a jaké je výše alimentů v 2023? Může se otec dítěte vyživovací povinnosti vyhnout? Do kdy platím výživné? Podívejme se spolu na základní informace o této problematice.

 
 

Vyživovací povinnost

Obecně je známý fakt, že existuje výživné na dítě nebo výživné na manželku. Výživné je obšírně řešeno v Občanském Zákoníku a ten říká, že vyživovací povinnost mají i dospělé děti, které se starají o svoje nemohoucí rodiče nebo rodiče v důchodu. Pokud někdo tuto povinnost nerespektuje a neplatí alimenty, můžete na něj podat trestní oznámení.

Výše výživného

Kolik je výživné na dítě

V ČR jsou dvě možnosti, jak určit výši výživného.

  • dohoda mezi rodiči
  • soudním rozhodnutím

V případě, že se rodiče domluví sami, rozhodně doporučujeme mít tuto dohodu písemně a mít ji úředně ověřenou. Předejdete tak případným nedorozuměním v budoucnu.

Za situace, kdy ke shodě nedojde, se otázka výživného dostane k soudu. Ani soud nemá pro výživné exaktní kalkulačku, která přesně stanoví jeho výši. Existuje doporučené rozmezí, které ale soud nemusí vzít v potaz. Pokud návrh na výživné musí řešit soud a jedná se o výživné pro nezletilé dítě, neplatí se v tomto sporu žádné poplatky. Neexistuje žádná fixní hranice pro minimální alimenty.

Při posuzování žádosti o výživném soudem, musíte předložit svoje příjmy. Soudem určené výživné se už nedaní. Bere se ale jako příjem pro výpočet různých sociálních dávek.

Výživné na dítě - tabulka s doporučenou výší alimentů

Od května 2010 mají soudy v ČR k dispozici tuto tabulku pro stanovení výše výživného. Byla vypracovaná expertní skupinou Ministerstva spravedlnosti ČR a má orientační charakter. Finální rozhodnutí o výši výživného je však vždy v pravomoci příslušného soudu.

Věk dítěte Výše výživného v % z čisté mzdy
0 - 5 let 11 - 15%
6 - 9 let 13 - 17%
10 - 14 let 15 - 19%
15 - 17 let 16 - 22%
18 let a více 19 - 25%

Kritéria podle kterých soud volí výši alimentů:

  • majetková situace rodiče s vyživovací povinností
  • výše jeho příjmů
  • výše jeho výdajů
  • potřeby vyživovaného dítěte - zdravotní pomůcky či indispozice

Typická výše alimentů přiznaná soudem se v ČR pohybuje mezi 2 000 a 6 000 Kč.

Jak na výpočet alimentů

Alimenty, neboli výživné jsou peníze, které jsou určeny pro zajištění kvalitního a plnohodnotného života potomka. Primárně jsou určeny pro zajištění živobytí, bydlení, stravy, oblečení, školy, sportovních a dalších aktivit atd... Obecně platí, že dítě by mělo mít stejnou úroveň jako jeho rodiče. V České republice je obvyklé, že výživné platí rodič, který nežije ve společné domácnosti s dítětem. Zde je důležité, že peníze jsou určené pro dítě. I když s nimi do jeho plnoletosti nakládá druhý rodič (který má dítě ve výlučné péči), tak tyto peníze může využívat jen na zajištění potřeb dítěte a nikoliv pro svoji potřebu.

 
 

Do kdy platit alimenty

První otázkou je, do jakého věku trvá vyživovací povinnost

Ta není zákonem fixně omezena věkem. Obecně platí během doby studií potomka, tedy do doby než je dítě schopno se samo živit. Samozřejmě pokud potomek studuje ještě ve 30ti letech svoji druhou vysokou školu, je otázkou zda se již není schopen uživit sám a zda je vhodné obrátit se na soud se žádostí o zrušení výživného. Vyživovací povinnost rovněž končí v případě, kdy se dítě vdá či ožení.

Druhou kdy a jak často alimenty platit

Je povinnost platit dopředu pro daný měsíc. Např. alimenty za květen, by měly být doručený vyživované osobě nejpozději na začátku tohoto měsíce (května).

Komu platit alimenty?

V případě výživného na nezletilé dítě, se alimenty platí osobě, která ho má ve svěřené péči. Nejčastěji se jedná o matku nebo otce.

U výživného na zletilé dítě (tj. starší 18ti let), se platí přímo vyživovanému.

Povinnost platit alimenty ruší soud, poté co mu dojde návrh na zrušení vyživovací povinnosti. Tento návrh musí plátce výživného pod soudu sám, alimenty na dítě starší 18 let musíte platit i když vyživovaná osoba nemá status studenta - ruší ji až výše zmiňovaný návrh.

 
 

Co dělat když dohoda o výživném nefunguje?

Pokud vyživovatel dlouhodobě neplní svoje povinnosti a existuje dluh na výživném, je jako krajní řešení možné zvolit exekuční řízení. Stačí kontaktovat okresní soud v místě vašeho trvalého bydliště a podat návrh na exekuci. Pokud jej soud schválí, probíhá splácení dlužného výživného nejčastěji formou srážek ze mzdy.

Další možností jak získat alimenty zpětně, je podání trestního oznámení pro zanedbání povinné výživy. To je možné podat pokud je výživné dlužné za více než 4 měsíce. Dotyčné osobě hrozí nepodmíněný trest - vězení. Mnoho rodičů však tohoto pravidla zneužívá. Každé 3 měsíce zaplatí část alimentů a takto se de facto zbavují vyživovací povinnosti.

Snížení výživného

Návrh na snížení výživného se opět podává k soudu. Ten může jeho výši změnit, pokud došlo ke zhoršení příjmové a majetkové situace u osoby povinné platit alimenty. Stejně tak je možná i opačná situace, tedy zvýšení výživného. Tuto změnu rovněž řeší soud.

Pokud jde o snížení výživného zpětně, tak u nezletilého dítěte se spotřebované výživné nevrací.

Další typy výživného

Výživné na rozvedenou manželku nebo manžela

Občanský zákoník stanovuje povinnost platit výživné rozvedeného manžela (manželky), za předpokladu že se není schopen sám uživit a důvod této neschopnosti má původ v manželství. Prvotní domluva je opět v rukou bývalých manželů, ale pokud k dohodě nedojde, tak výživné na manželku po rozvodu řeší soud. Asi nejčastější situací je, že soud řeší výživné na matku dítěte, která nemá schopnost pracovat a tím pádem ani uživit své dítě.

Výživné na neprovdanou matku

Stále platí povinnost pravděpodobného otce poskytnout výživné po dobu 2 let od narození dítěte. Také jí v přiměřeném rozsahu, poskytnout úhradu nákladů spojených s těhotenstvím. Opět platí, že definice v zákoně je poměrně volná a spory okolo výživného neprovdané matky často rozhoduje soud.

Výživné na rodiče

Jedná se o tzv. obrácené výživné, ve kterém potomek platí výživné svému rodiči či rodičům. Zákon o rodině v § 915 uvádí : "Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů." A toto platí oboustranně. Tedy i na případ, že životní úroveň potomka je výrazně vyšší než životní úroveň rodičů. Případů kdy se rodiče obrátí na soud jsou však jen desítky ročně. Dle statistik ministerstva spravedlnosti. Samozřejmě to neznamená, že je třeba platit rodičům hned poté, co začne potom vydělávat. Tato povinnost nastává tehdy, když jsou rodiče nemohoucí nebo nemají dostatek peněz na svoji obživu - například když mají nízký invalidní či starobní důchod.

V případě, že je v rodině více dětí, tak se vyživovací povinnost týká všech z nich. Dále platí, že výživné nesmí být v rozporu s dobrými mravy. To zahrnuje třeba situaci, kdy rodiče zanedbávali svého potomka a až ve chvíli, kdy se stal úspěšným, po něm požadují výživné. Rovněž bude v podobné situaci i rodič, který je nezaměstnaný a aktivně si nehledá další práci.

Střídavá péče a alimenty

Výživné při střídavé péči se určuje obdobně jako v předchozích případech - nejprve je otázka střídavé péče a výživného v rukou bývalých manželů a pokud nedojde k dohodě, určuje výši alimentů při střídavé péči soud. Ten opět přihlíží k majetkovým poměrům obou rodičů a snaží se, aby dítě ve střídavé péči mělo stejné podmínky jako před rozvodem.

Rozdělení sourozenců

Jedná se v České Republice o poměrně málo využívaný model, kdy má rozvádějící se pár více než jedno dítě. Jak už je z názvu patrné, každý z rodičů si při rozvodu nechává jedno dítě (či více, při větším počtu sourozenců). Důvodem, proč se soud může rozhodnout pro tuto variantu je například velmi silná citová vazba dítěte na rodiče, nebo extrémně špatné vztahy mezi sourozenci.

Modely svěření dítěte do péče

V ČR se používají čtyři různé formy svěření dítěte do péče:

  • výlučná péče jednoho z rodičů
  • společná péče
  • střídavá péče
  • svěření do péče jiné osoby

Výlučná péče jednoho z rodičů je nejčastěji využívané řešení v rámci naší republiky. Rodiče se na něm buď domluví, nebo je nařízeno soudem. Svěření do péče jiné osoby se využívá za situace kdy rodiče nejsou schopni se o dítě postarat (třeba mladiství), nebo zemřeli.

Žádost o alimenty vzory:

žádost o výživné pro zletilé dítě
návrh na snížení výživného vzor

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #334 Pracomat.cz 2022-12-01 10:22
Cituji Michaela:
Dobrý den, manžel má z předešlého manželství 6ti letou dceru...


Dobrý den Michaelo,

možnosti jsou jen dvě. Buď se manžel domluví s expartnerkou nebo bude výživné řešit soud. Jen chci dodat, že manžel nemá povinnost platit vše "na půl", ale má povinnost zajistit pomocí výživného dětem adekvátní životní standard jako má sám. A i z toho bude případné rozhodnutí soudu vycházet.
Citovat
0 #333 Michaela 2022-12-01 08:30
Dobrý den, manžel má z předešlého manželství 6ti letou dceru. Její matka jí chce od září dat na soukromou základní školu a aby manžel s ní platil vše na půl,s čím manžel nesouhlasí. Jak máme prosím postupovat? Děkuji
Citovat
0 #332 Pracomat.cz 2022-10-27 12:47
Cituji Evelyn:
Dobrý den,manžel má 17ti letpu dceru z prvního manželství, my manželé spolu dceru 10 let. Jeho bývalá má manžela který má víc ...


Dobrý den Evelyn,

výše výživného vychází z toho co si vyživující (váš manžel) může dovolit, ne z toho co druhá strana má či chce. Proto bych se v situaci co popisujete řešení soudem příliš nebál, jak píšete je teoreticky možné že navíc dojde i ke snížení výživného.
Citovat
0 #331 Evelyn 2022-10-27 08:50
Dobrý den,manžel má 17ti letpu dceru z prvního manželství, my manželé spolu dceru 10 let. Jeho bývalá má manžela který má víc peněz a nyní mají vyšší nároky na život a to samé chce bývalá po mém manželovi, aby začal platit víc peněz na alimenty 2,5t na 3,5.. Jenomže my si mezitím vzali hypotéku kterou platíme na 25t.a nase příjmy se dost snížily, já jsem doma na ošetřování osoby blízké, dcera je zdravotně znevyhodnena a je ve stupni závislosti č 1. Opravdu má bývalá nárok zvýšit výživné, kdyz jejich životní standart je vyšší než nás?? Pořád vyhrožuje soudem, nebere v potaz že máme mentálně postižené dítě a že oni mají život víc v luxusu. Pokud bude soud, probírají se tam i jejich příjmy s novým manželem?? Je možné že by se to třeba mohlo manželovi i snížit?? Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #330 Pracomat.cz 2022-09-03 18:06
Cituji Eva Suruvková:
Dobry den,
Nevite nahodou jak se pocita vyse alimentu...


Dobrý den Evo,

neexistuje žádný "přesný vzoreček" pro výpočet. Výživné určuje soud, který přihlíží jak k příjmu, tak k majetkovým poměrům otce. 1 000 Kč je opravdu nízké výživné, doporučuji zažádat o zvýšení. Nic horšího, než že ke zvýšení nedojde se vám nestane.
Citovat
+1 #329 Eva Suruvková 2022-09-03 10:11
Dobry den,
Nevite nahodou jak se pocita vyse alimentu,kdyz je otec vedeny na UP,i kdyz pracuje..asi na ,,černo". Syn ma letos 14let plati mi 1000kc zda by mohla byt soudem castka zvysena??
Dekuji
Citovat
0 #328 Pracomat.cz 2022-09-01 13:50
Cituji Eva:


Dobrý den, děkuji za odpověď. Jasně, ale kdyby nepozadal soud o předčasné zrušení, tak do kdy v tomhle případě by musel platit? ...


Dobrý den Evo,

pro zánik vyživovací povinnosti rodičů k dítěti je třeba shody všech zúčastněných nebo rozhodnutí soudu - nemůžete se "jen tak rozhodnout" neplatit, protože se domníváte že už dcera nárok na výživné nemá.
Citovat
+1 #327 Eva 2022-09-01 08:26
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Eva:
Dobrý den. Dcera 17 let, předčasně ukončila ...


Dobrý den Evo,

otec nemůže "sám od sebe přestat" platit výživné. Co však může udělat, je na základě výše uvedených skutečností podat k soudu žádost o zrušení vyživovací povinnosti.Dobrý den, děkuji za odpověď. Jasně, ale kdyby nepozadal soud o předčasné zrušení, tak do kdy v tomhle případě by musel platit? Když 18 let se nebere, ale berou se jiné věci jako studium, zabezpečení atd.. Přitom až se jí narodí dítě, tak by se měl starat spíše její přítel se kterým se chtějí brát, ne? To je potom vyživovací povinnost otce toho dítěte a ne jejího otce? Děkuji
Citovat
+1 #326 Pracomat.cz 2022-09-01 06:45
Cituji Eva:
Dobrý den. Dcera 17 let, předčasně ukončila ...


Dobrý den Evo,

otec nemůže "sám od sebe přestat" platit výživné. Co však může udělat, je na základě výše uvedených skutečností podat k soudu žádost o zrušení vyživovací povinnosti.
Citovat
+1 #325 Eva 2022-08-31 17:30
Dobrý den. Dcera 17 let, předčasně ukončila studium na SŠ, již v dubnu. Soudu, ani insolvenčnímu správci, který zasílá výživné za otce, to s její matkou neoznámili.
Dcera si přivydělává brigádně, má přítele se kterým je těhotná.
Je její otec stále povinný na dceru platit výživné, které doteď řádně platí i když již dcera několik měsíců nestuduje?
Citovat
+1 #324 Pracomat.cz 2022-08-29 15:18
Cituji Lukáš:
Dobrý den chci se zeptat jestli musím platit alimenty když syn přerušil školu (maturitou) a šel se léčit kvůli pití alkoholu. Je už plno léty a moc se mu nechce pracovat děkuji za odpověď


Dobrý den Lukáši,

dokud nedojde ke zrušení vyživovací povinnosti, tak platit musíte. Co však můžete udělat je podat žádost na zrušení vyživovací povinnosti.
Citovat
+1 #323 Lukáš 2022-08-25 06:58
Dobrý den chci se zeptat jestli musím platit alimenty když syn přerušil školu (maturitou) a šel se léčit kvůli pití alkoholu. Je už plno léty a moc se mu nechce pracovat děkuji za odpověď
Citovat
+1 #322 Pracomat.cz 2022-08-20 17:48
Cituji Jana:
Dobrý den.
Manžel má z prvního manželství syna 19 let. Dokončil studium s maturitou a jde na soukromou vysokou školu. Je povinen manžel přispívat na soukromou školu, když je plno státních ...


Dobrý den Jano,

v případě synovi plnoletosti patří výživné k rukám syna a nikoliv jeho matky. Pokud jde o úpravu výživného na základě toho, že se mění vaše finanční situace, tak to rozhodně zkuste. Garantovat to že ke snížení dojde nikdo nemůže, ale za vyzkoušení nic nedáte. Pokud jde o přispívání na soukromou školu, tak nic takového manžel nemá. Má povinnost platit určené výživné na co bude výživné využito už je na jeho příjemci.
Citovat
+1 #321 Jana 2022-08-20 15:10
Dobrý den.
Manžel má z prvního manželství syna 19 let. Dokončil studium s maturitou a jde na soukromou vysokou školu. Je povinen manžel přispívat na soukromou školu, když je plno státních a byl postaven před hotovou věc? A jak je to s alimentama když nastupuje do školy až v říjnu? Musí mu uhradit i září? Jeho exmanželka odmítá fakt, že alimenty pošleme synovi a ne jí. Prý ho živý, takže alimenty půjdou k ní jak se před lety psalo k rukám matky. Jenže to byl ještě nezletilý! My čekáme s manželem rodinu každým dnem. Bude se na to brát zřetel při zvyšování alimentů? Teď sice beru mateřskou ještě 4 měsíce, ale pak spadnu na rodičák. Budeme moci pak žádat o snížení? Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #320 Pracomat.cz 2022-08-16 14:55
Cituji Markéta:
Dobrý den, můj přítel má syna, kterému letos bylo 19 let a studuje. Dnes matce syna řekl, že ji neb7de posílat alimenty, že je bude posílat synovi, protože tak to stanovuje zákon. Ohrazuje ...


Dobrý den Markéto,

od dosažení plnoletosti syna, má povinnost vyplácet výživné přímo jemu a nikoliv jeho matce. Ta na výplatu výživného nemá nárok.
Citovat
+1 #319 Markéta 2022-08-15 15:04
Dobrý den, můj přítel má syna, kterému letos bylo 19 let a studuje. Dnes matce syna řekl, že ji neb7de posílat alimenty, že je bude posílat synovi, protože tak to stanovuje zákon. Ohrazuje se tím, že má určeno posílat alimenty k jejím rukám a o tom, že je bude posílat synovi nechce ani slyšet. Nemůže otci nijak uškodit když se on bude řídit zákonem i když se jí to nelíbí? Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #318 Pracomat.cz 2022-06-22 19:53
Cituji Lucie:
Dobrý den,
mám jednu otázku ohledně alimentů a statusu studenta. Na internetu jsem se dočetla, že alimenty mohu dostávat dokud mám status studenta...


Dobrý den Lucie,

s výživným je to trochu jinak. Nejde přímo o status studenta, ale o přípravu na budoucí povolání. Tzn. dokud se dítě připravuje na budoucí povolání, tak má nárok na výživné. Nicméně v praxi existují (a neříkám, že je to váš případ) kdy lidé opakovaně studují (ať už skutečně nebo fingovaně), velké množství škol za sebou. A v takovém případě lze o přípravě na budoucí povolání hovořit jen těžko. Zjednodušeně lze říci, že pokud budete studovat a soud nezruší otci vyživovací povinnost tak má povinnost platit výživné.
Citovat
+1 #317 Lucie 2022-06-21 23:16
Dobrý den,
mám jednu otázku ohledně alimentů a statusu studenta. Na internetu jsem se dočetla, že alimenty mohu dostávat dokud mám status studenta.
Jsem jednadvacetiletá studentka, v roce 2020 jsem odmaturovala, v roce 2021 absolvovala jednoleté nástavbové studium grafika a nyní dokončuji další nástavbové studium (ukončím tento měsíc výučním listem).
V září nastupuji do Pomaturitního studia na jazykové škole, na jejíchž stránkách píšou, že status studenta může mít pouze ten, kdo tento rok odmaturoval - já tedy do této skupiny nespadám a v září bych měla o status studenta přijít.
Nemám a nebudu mít ale žádné zaměstnání - pouze brigádu s příjmem okolo 3000 Kč měsíčně, neplánuji se hlásit na úřad práce, a po celý rok budu studovat dopolední denní studium na již zmíněné jazykové škole.
Dočetla jsem se také, že rodič musí platit alimenty dítěti, které se nezvládne ještě samo uživit, nebo se studiem připravuje na zaměstnání.
Z výše uvedeného je jasné, že nejsem schopná se sama uživit, jelikož budu studovat.
Chci se tedy zeptat, musí mi v tomto případě rodič platit alimenty i nadále? Nebo tato povinnost zaniká se statusem studenta, čili v září tohoto roku?
Předem moc děkuji za odpověď.
Lucie I.
Citovat
+1 #316 Pracomat.cz 2022-06-16 06:03
Cituji Timon:
Dobrý den,
musí otec, který s rodinou nežije platit alimenty, ikdyz je dítěti nad 18, respektive, co se mu musí doložit, musí se mu doložit přesná adresa školy a její název?


Dobrý den Timone,

formálně vzato, nic takového otci dokládat nemusí. Buď je výživné domluveno přímo mezi rodiči potomka (u dospělého potomka mezi rodičem a potomkem) - tam může být součástí dohody i tato informace či potvrzení. Nebo je výživné určeno soudem. Ani zde dítě nemusí předkládat žádné potvrzení. Jako obvykle, výživné (dohody a zákon o něm) velmi dobře fungují pokud obě strany spolupracují a chtějí se domluvit. Pokud to tak není může to být obtížné. Pokud si jako otec nejste jist, že potomek stále studuje - respektive máte o podložené pochybnosti, tak je dobré obrátit se na soud kvůli zrušení vyživovací povinnosti.
Citovat
+1 #315 Timon 2022-06-15 19:53
Dobrý den,
musí otec, který s rodinou nežije platit alimenty, ikdyz je dítěti nad 18, respektive, co se mu musí doložit, musí se mu doložit přesná adresa školy a její název?
Citovat
+1 #314 Pracomat.cz 2022-06-13 20:52
Cituji Olga:
Dobrý den,mám syna s mentalitou 2stupně,který letos ukončí studium na střední škole,je otec povinen platit na syna výživné i dál,než si najde práci?


Dobrý den Olgo,

nelze jednoznačně odpovědět. Vyživovací povinnost rodičů trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Vyživovací povinnost tedy obvykle končí s ukončením studia a nástupem zaměstnání. Pokud ale dítě není schopné pracovat - například kvůli zdravotnímu postižení a živit se samo, může vyživovací povinnost rodičů trvat teoreticky celý život. Otec nejspíše bude žádat o ukončení vyživovací povinnosti s tím, že dcera je schopná pracovat a tudíž se sama živit. Je otázkou zda to soud uzná či nikoliv.
Citovat
+1 #313 Olga 2022-06-13 10:48
Dobrý den,mám syna s mentalitou 2stupně,který letos ukončí studium na střední škole,je otec povinen platit na syna výživné i dál,než si najde práci?
Citovat
+1 #312 Pracomat.cz 2022-06-02 20:12
Cituji Roman:
Dobrý den, musí se alimenty posílat v plné částce a nebo se může na vicekrat v mesici? Díky za odpověď


Dobrý den Romane,

co mám zkušenosti z praxe tak se jedná o jednorázovou platbu, někdy je dle nařízení soudu část určená přímo dítěti a část na spoření.
Citovat
+1 #311 Roman 2022-06-02 14:31
Dobrý den, musí se alimenty posílat v plné částce a nebo se může na vicekrat v mesici? Díky za odpověď
Citovat
+1 #310 Pracomat.cz 2022-05-16 16:54
Cituji Ani:
Dobrý den. Mám dotaz.. dcere už je 18, ale studuje dal. Žije se mnou. Otec žije v Bělorusku.. tam dole zákona musí platit jen do 18.. Muže ona pořádat ze by platil dal když ještě studuje? Dekuji


Dobrý den Ano,

nejsem právník s přesahem na mezinárodní rodinné právo, proto to neberte jako odbornou odpověď - by mělo výživné být podle pravidel ČR, jako místa kde dítě žije.

A pokud potřebujete vymáhat výživné pro dítě ze zahraničí, můžete kontaktovat Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (www.umpod.cz/), nebo se můžete obrátit individuálně na soudy v místě bydliště povinného.
Citovat
+1 #309 Ani 2022-05-16 15:07
Dobrý den. Mám dotaz.. dcere už je 18, ale studuje dal. Žije se mnou. Otec žije v Bělorusku.. tam dole zákona musí platit jen do 18.. Muže ona pořádat ze by platil dal když ještě studuje? Dekuji
Citovat
+1 #308 Pracomat.cz 2022-05-16 14:02
Cituji Anežka:
Dobrý den, pokud je diteti, na ktere se platí alimenty již 18 let, ...


Dobrý den Anežko,

nejsem si jistý, zda rozumím dotazu správně. Otec dítěte má povinnost vyplácet výživné k rukám zopdovědné osoby v případě, že dítě není plnoleté. A od doby kdy plnoleté je, tak to vyplácí přímo dítěti. Nikam to oznamovat nemusí, musí "jen platit".
Citovat
+1 #307 Anežka 2022-05-15 22:04
Dobrý den, pokud je diteti, na ktere se platí alimenty již 18 let, může otec alimenty posilat zletilemu diteti, aniž by to někde oznamoval? Děkuji
Citovat
+1 #306 Hek ondřej 2022-05-06 15:51
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Hek ondřej:
Dobrý den mám otázku, nezletilá dcera je soudem přidělena matce, dceru jsem ...


Dobrý den Ondřeji,

toto je toázka spíše na právníka, nicméně z toho co je mi známo je možné popřít/zpochybnit otcovství maximálně do 6ti let dítěte. Z popisu chápu, že tato lhůta již uplynula.


Ano je ji jiz 7let, narozena 2015, i kdyz u soudu pani soudkyně věděla že dítě není moje, tak sama řekla že jsem si ji napsal na sebe tak nechce slyšet nic jiného.

Zkusim ještě pravnika a uvidime, jinak dekuji.
Citovat
+1 #305 Pracomat.cz 2022-05-05 08:43
Cituji Hek ondřej:
Dobrý den mám otázku, nezletilá dcera je soudem přidělena matce, dceru jsem ...


Dobrý den Ondřeji,

toto je toázka spíše na právníka, nicméně z toho co je mi známo je možné popřít/zpochybnit otcovství maximálně do 6ti let dítěte. Z popisu chápu, že tato lhůta již uplynula.
Citovat
+1 #304 Hek ondřej 2022-05-02 09:34
Dobrý den mám otázku, nezletilá dcera je soudem přidělena matce, dceru jsem dobrovolně prohlásil za svou v době jejího narození a po 6ti letech jsme se rozešli, neby jsme manželé ted platim alimenty, a tak se ptám dá se tato má mlada nerozvaznost a blbost kterou jsem udelal vratit zpet? Treba soudem jako DNA i pres vsechno to co je ted.
Citovat
+1 #303 Pracomat.cz 2022-04-21 09:29
Cituji Timon:
Dobrý den,
jsem student střední školy. Mám maturitu a nyní studuji střední školu s vyučením, zakončené ...


Dobrý den Timone,

bohužel nelze říct jednoznačnou odpověť. Při stanovování výše výživného platí, že vyživovací povinnost nesmí být v rozporu s dobrými mravy. A při opakovaném/dalším studiu se k dobrým mravům vždy přihlíží. Co bude pro soud důležité, zda si dalším studiem rozšiřujete svoje odborné znalosti a schopnosti ve svém oboru. Pokud se jedná o opakované studia různého typu škol, tak většinou k ukončení výživného dojde. Nicméně vždy záleží na konkrétních individuálních okolnostech daného případu.
Citovat
+1 #302 Timon 2022-04-20 14:18
Dobrý den,
jsem student střední školy. Mám maturitu a nyní studuji střední školu s vyučením, zakončené zkouškou a následně vyučním listem. Jde o to, že jestli by můj rodič zažádal u soudu o zrušení alimentů z důvodu studia nižšího vzdělání (potažmo studia s vyučním listem, ikdyž mám maturitu) tak jestlu by mu soud mohl vyhovět, nebo obecně jak se s takovou situací vypořádat?

Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #301 Pracomat.cz 2022-03-15 06:56
Cituji Lucie:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jsem studentkou vysoké školy, žiju sama a oba rodiče mi platí alimenty, ale nestačí ...


Dobrý den Lucie,


teoreticky pokud soud uzná, že si dítě (vy) zajistilo stabilní a dostatečný příjem, může rodiče povinnosti platit alimenty zprostit. Ale pokud se bavíme o menší částce typu vyšší tisíce, tak to nebude mít nejspíše žádný vliv. A také pokud vás praxe/brigáda nebude nijak omezovat ve studiu. Jiná situace by byla pokud bude na HPP za 30 000 měsíčně, tam by konec výživného zřejmý.
Citovat
+1 #300 Lucie 2022-03-14 18:07
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jsem studentkou vysoké školy, žiju sama a oba rodiče mi platí alimenty, ale nestačí mi to, a proto bych si chtěla k tomu vydělávat a sbírat praxi do budoucna. Byla mi naskytnuta možnost pracovat v jedné firmě, ale musím mít IČO. Jak je to pak s alimenty, pokud bych si to zařídila, mám na ně stále nárok. Výdělek by nebyl příliš vysoký.
Citovat
+1 #299 Pracomat.cz 2022-03-12 10:38
Cituji Antonín:
Dobrý den, chci se zeptat na výměr alimentů zda se čistý příjem ...Dobrý den Tondo,

bere s v potaz váš kompletní příjem, tedy včetně DPP do 10 000 Kč. Ten má svoje výhody z pohledu odvodů/zdanění, ale pořád se jedná o příjem který máte a proto slouží pro výpočet výživného.
Citovat
+1 #298 Antonín 2022-03-11 11:54
Dobrý den, chci se zeptat na výměr alimentů zda se čistý příjem rozumí z práce na HPP nebo zda musím přiznávat i práci na DPP do výdělku 10 000 měsíčně (nejistý příjem) vlastně DPP do 300hodin ročně, který nemusím obyčejně ani přiznávat v daňovém přiznání. Děkuji za odpověd.

Tonda
Citovat
+1 #297 Pracomat.cz 2022-02-16 22:03
Cituji Tomáš:
Dobrý den,
s manželkou jsme rozvedeni a máme spolu dceru nyní 18 let a doposud ji manželka měla ve své péči a které jsem platil pravidelně alimenty. Dcera se od bývalé manželky ...


Dobrý den Tomáši,

ano když dcera dosáhne plnoletosti, jste povinen vyplácet přímo jí. Nejrozumnější by bylo, kdyby si bankovní účet založila. U většiny bank je to možné i s vedením zdarma. Pokud ho mít nebude, můžete stále posílat peníze na účet matky (ex manželky) a ona má povinnost peníze předat dceři. V praxi to však nedoporučuji a raději doporučuji domluvit se přímo z dcerou. Je to přeci jen i v jejím zájmu a účet je nejsnadnější řešení.

Ve chvíli, kdy se zletilé dítě odstěhuje od druhého rodiče, má i od něj nárok na výživné. Takže pokud dcera bydlí sama, má nárok na výživné od vás i od své matky.
Citovat
+2 #296 Tomáš 2022-02-16 14:24
Dobrý den,
s manželkou jsme rozvedeni a máme spolu dceru nyní 18 let a doposud ji manželka měla ve své péči a které jsem platil pravidelně alimenty. Dcera se od bývalé manželky v nedobrém odstěhovala a moje otázky jsou:

1. Po dosažení 18-roku dcery jsem povinen posílat alimenty přímo dceři ?

2.Jakým způsobem dceři předávat peníze když nemá svůj bankovní účet a trvalé bydliště ka bych mohl peníze posílat ?

3. Je povinna i manželka dceři v tomto případě posílat nějakou částku a jakou ? Musí případnou výši dcera řešit soudně ? S přihlednutím na to ,že mezi nima zrovna nepanuje dobrý vztah a domluva nebude možná a jelikož matka dcery nepracuje a stará se o malou dceru, kterou má s jiným přítelem.
Citovat
+2 #295 Pracomat.cz 2022-01-18 15:14
Cituji Milena M.:
Chtěla bych se zeptat na konkrétní případ mého nynějšího manžela. S jeho exmanželkou řeší zvýšení živého pro jejich ...


Dobrý den Mileno,

ptáte se zda může exmanželka stáhnout žádost o stanovení výživného soudem? Ano, může. Pokud jde o druhou část, dotazu tak bych příjem uvedl, stejně jako uvádíte fakt, že nežijete ve společné domácnosti. S ohledem, že je to dokonce jiná země, věřím že to bude pro soud jasný argument.
Citovat
+2 #294 Milena M. 2022-01-18 10:59
Chtěla bych se zeptat na konkrétní případ mého nynějšího manžela. S jeho exmanželkou řeší zvýšení živého pro jejich šestnáctiletou dceru, která nastoupila na střední školu. Přestože se na výši živného dohodli a manžel s ní souhlasil a podepsal ji, podala jeho exmanželka tento návrh na soud. časově to vychází, že návrh podala na soud ještě před podpisem. Moje otázka je, zda je možné stáhnout žádost, pokud ji manžel podepsal a soud už určil termín jednání.
Moje další otázka je, jak je to ve cz legislativě, co se týká druhé manželky. Soud žádá od manžela i můj příjem od data svatby, přestože oba, můj manžel i jeho exmanželka uvedli, že nesdílíme společnou domácnost (což je samozřejmě pravda, nakolik on pracuje a žije v ČR a já v SK). Soud však nezajímají mé výdaje.
Citovat
+2 #293 Pracomat.cz 2022-01-14 20:18
Cituji Alex D.:
Dobrý den, chci se zeptat ...


Dobrý den Alex,

vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá dokud se není samo schopno uživit (tedy i když studuje). To, že žijete s přítelem který pracuje může mít vliv na výši výživného, ale nikoliv na samotnou povinnost platit výživné.
Citovat
+2 #292 Alex D. 2022-01-13 16:04
Dobrý den, chci se zeptat, je povinnost rodičů platit alimenty za předpokladu, že stále studuji, ale již bydlím u přítele (přítel je pracující)? Děkuji za případnou odpověď, děkuji pěkný den. :)
Citovat
+2 #291 Pracomat.cz 2022-01-11 19:12
Cituji Vladimír:
Dobrý den. Ve vašich komentářích čtu, že výživné na zletilé dítě se má ...


Dobrý den Vladimíre,

doporučuji obrátit se přímo na vaši pobočku ČSSZ (www.pracomat.cz/poradna/cssz.html) a řešit situaci přímo s nimi - pomohou s případnými specifiky vašeho případu.
Citovat
+2 #290 Vladimír 2022-01-09 12:58
Dobrý den. Ve vašich komentářích čtu, že výživné na zletilé dítě se má zasílat přímo jemu což bych chtěl realizovat, ale nevím dle jakého zákona a § to tak je. Z minulosti mám však na výživné exekuci ( bez dluhu = vše je již cca 5 let uhrazeno ) a exekutor mi napsal, že mám výživné hradit i nadále jemu. Jak postupovat abych mohl výživné hradit přímo dceři a vyhnul jsem se sankcím od exekutora ?
Citovat
+2 #289 Pracomat.cz 2021-12-30 07:21
Cituji Jana:
Dobrý den , mám syna z předešlého vztahu nyní je syn u otce. Soud bude v únoru ...


Dobrý den Jano,

výše alimentů se počítá z příjmů (životní úrovně manžela). Jen se zeptám zda správně chápu dotaz. Ptáte se zda váš současný manžel, má povinnost platit výživné na vaše dítě z předchozího vztahu (s jiným mužem)? Pokud ano, tak současný manžel takovou povinnost nemá.
Citovat
+2 #288 Jana 2021-12-28 08:12
Dobrý den , mám syna z předešlého vztahu nyní je syn u otce. Soud bude v únoru a já se chci zeptat zda je povinnosti manžela platit alimenty na mé dítě z předešlého vztahu a jak se to tedy počítá když jsem na mateřské a beru 9000 děkuji
Citovat
+2 #287 Pracomat.cz 2021-10-26 07:16
Cituji Libuše:
dobrý den, mám dotaz dcera bude mít za 14 dní 18 let, její otec má exekuci na plat, ale zaměstnavatel se exekucí neřídí některé ...


Dobrý den Libuše,

jediné co se mění od doby co dcera dosáhne 18 let, že otec bude posílat přímo jí. Dlužná částka nijak nezaniká a otec ji musí pořád doplatit. Doporučuji se obrátit na policii, či zvážit podání exekuce na dlužníka (obrátit se na exekutora). Pokud s otcem dítěte není domluva, neváhal bych s využitím následujících kroků.
Citovat
+2 #286 Libuše 2021-10-25 15:20
dobrý den, mám dotaz dcera bude mít za 14 dní 18 let, její otec má exekuci na plat, ale zaměstnavatel se exekucí neřídí některé měsíce alimenty neposílá. Otec dcery na alimentech dluží z předchozích let 40000,-. za letošní rok dluží v alimentech 6000,-. Dluh z předchozích let splácel po 200-500. Tento rok změnil zaměstnavatele a platí tak tak určené alimenty, ale peníze co dluží jako by nic. Už naznačoval,že dcera bude mít 18 a bude to nějak jakoby jiné/jinak. V čem že bude posílat peníze přímo jí a dlužné výživné jako zanikne. Poradíte prosím kam se obrátit aby jsme s dcerou o dlužné alimenty nepřišly. S dcerou se nestýká dárky vánoce, narozeniny nic. Nikdy dceru nenavštívil. děkuji a přeji pěkný den Libuše
Citovat
+2 #285 Pracomat.cz 2021-10-16 19:32
Cituji Michaela:
Dobry den, chci se zeptat zda mam jako 18ti leta narok aby vyzivne od otce chodilo na muj bankovni ucet. Dekuji


Dobrý den Michaelo,

ano od dosažení dospělosti je výživné určeno přímo vám a ne osobě která se o vás stará - typicky druhý rodič.
Citovat
+2 #284 Michaela 2021-10-16 11:30
Dobry den, chci se zeptat zda mam jako 18ti leta narok aby vyzivne od otce chodilo na muj bankovni ucet. Dekuji
Citovat
+2 #283 Pracomat.cz 2021-09-26 11:39
Cituji Iva:
Dobry-den mám otázku snad najdu odpověď
Můj manžel platí alimenty mato určené soudem...


Dobrý den Ivo,

pokud chce manžel dosáhnout změny či úplného zrušení alimentů (dítě je schopno se samo živit a nepřipravuje se na budoucí povolání), tak doporučuji podat návrh na zrušení vyživovací povinnosti či návrh na snížení výživného a s ním se obrátit na patřičný (místně příslušný) soud. Dokud k oficiálně změně výše (či zrušení) výživného nedojde, musí manžel platit nadále původní částku.
Citovat
+2 #282 Iva 2021-09-26 09:09
Dobry-den mám otázku snad najdu odpověď
Můj manžel platí alimenty mato určené soudem.Ale dozvěděl se že dítě přestalo hodit na střední školu.Chcejit najinou střední ale pri čeká až někdo zestredi vypadne a uvolní se místo aby mohl jít tam .Tak jak tet se manžel má zachovat při splacení alimentů dítěti je 17 a tet nestuduje .s bývalou se nestýká a nekomunikuje .Tak nevíme jestli soud sám osloví že má přestat platit.
Citovat
+1 #281 Pracomat.cz 2021-09-22 17:07
Cituji Kateřina:
Dobrý den, mám dítě ve výlučné péči, ve 3 letech věku dítěte bylo stanoveno výživné 3000 Kč s tím, že se s otcem o dítě střídáme ...


Dobrý den Kateřino,

myslím si, že se vás jen snaží zastrašit. S ohledem na popisovanou životní úroveň otce si nedovedu představit důvod proč by mělo dojít ke snížení výživného, naopak bych očekával jeho několikanásobné navýšení. Při platu otce je výše výživného až komická.
Citovat
+1 #280 Kateřina 2021-09-22 16:18
Dobrý den, mám dítě ve výlučné péči, ve 3 letech věku dítěte bylo stanoveno výživné 3000 Kč s tím, že se s otcem o dítě střídáme krátký/dlouhý týden. Střídání vydrželo asi půl roku. Od té doby je syn u otce sporadicky, jen když se otec nudí... Nyní je synovi 17 let. Otec stále platí 3000 Kč. Chtěla jsem zvýšení alimentů, ale řekl mi, že když do toho budou šťourat, přijdu i o ty 3000. Otec je kmenový zaměstnanec německé firmy a pobírá výplatu v Eurech (cca 10 tis E). Všechny dárky, které kdy syn od něj dostal a to i oblečení, si od něj nikdy nesměl vzít domů, takže z toho vždy vyrostl a vlastně nové nezničené to otec znovu prodal. Znamená to, že naprosto všechno kupuji. Je možné, že když zažádám soud o zvýšení alimentů, že můžeme přijít i o ty 3000? Děkuji za odpověď.
Citovat
+2 #279 Pracomat.cz 2021-09-15 16:37
Cituji Jolana:
Dobrý den, syn se stal studentem ...


Dobrý den Jolano,

zákon říká, že vyživovací povinnost končí až když je potomek schopen živit se sám. Ve chvíli kdy má služební poměr u armády se do kategorie "je schopen uživit se sám" dostává.
Citovat
+2 #278 Jolana 2021-09-15 13:01
Dobrý den, syn se stal studentem vysoké školy vojenské, je tudíž zaměstnancem armády a pobírá plat (nyní ve výši minimální mzdy), jako zaměstnanec armády si nesmí nic přivydělat a veškeré výhody studenta mu zanikly. Jak je to s výživným v tomto případě? Výživné platí otec. Děkuji
Citovat
+2 #277 Pracomat.cz 2021-09-15 06:36
Cituji Kristýna:
Dobrý den, chci se zeptat od kdy je ...


Dobrý den Kristýno,

vyživovací povinnost rodiče vůči jeho dítěti vzniká narozením dítěte a trvá do té doby, dokud dítě není samostatně schopno se živit. Takže i pokud s vámi otec dítěte již není, nic to nemění na tom, že má vyživovací povinnost. Ta plyne z faktu, že je otec, nikoliv z toho zda je s vámi v partnerském vztahu nebo nikoliv.
Citovat
+1 #276 Kristýna 2021-09-14 17:18
Dobrý den, chci se zeptat od kdy je otec povinen platit alimenty? Než se narodila dcera už jsme spolu nebyli. Děkuji moc
Citovat
+1 #275 Pracomat.cz 2021-08-17 08:51
Cituji Petr:
Dobry den chtel bych se zeptat jsem v insolvenci a byvala zazadala o zviseni ...


Dobrý den Petře,

teoreticky ke zvýšení výživného může dojít, to že jste v insolvenci tuto možnost fakticky nezakazuje. Ale jak to bude v konkrétním případě záleží na mnoha faktorech a vaší konkrétní situaci.
Citovat
0 #274 Petr 2021-08-16 19:22
Dobry den chtel bych se zeptat jsem v insolvenci a byvala zazadala o zviseni alimentu a to o tri roky zpetne jak to potom bude s insolvenci kdyz prakticky nemuzu vytvaret dluh a takhle bych ho mel a jestly ten soud muze vyhrat moc dekuji
Citovat
0 #273 Pracomat.cz 2021-07-27 10:09
Cituji Jiřina:
Dobrý den,
pokud se v 18 letech odstěhuji k příteli, platí na mě alimenty i matka, nebo jen otec jako doposud?
Děkuji


Dobrý den Jiřino,

v případě, že nebydlíte u svých rodičů a trvá jejich (obou) vyživovací povinnost k vám až do doby ukončení vyživovací povinnosti, typicky do ukončení střední či vysoké školy.
Citovat
0 #272 Jiřina 2021-07-27 08:51
Dobrý den,
pokud se v 18 letech odstěhuji k příteli, platí na mě alimenty i matka, nebo jen otec jako doposud?
Děkuji
Citovat
0 #271 Pracomat.cz 2021-07-15 09:36
Cituji Dana:
Dobrý den. Přítel má s bývalou partnerkou 10 létě dítě a má i semnou 2 létě dítě. Bývalá partnerka chce navýšení alimentů...


Dobrý den Dano,

bohužel jediná správná a funkční možnost je u soudu, který stanovuje výši výživného. Stejně jako protistrana používá argumenty, pro určitou výši výživného, můžete je používat i vy. Pokud se nebudete "bránit", dopadne to velice pravděpodobně ve váš neprospěch a dost možná i v neprospěch vyživovaného dítěte.
Citovat
0 #270 Dana 2021-07-14 20:31
Dobrý den. Přítel má s bývalou partnerkou 10 létě dítě a má i semnou 2 létě dítě. Bývalá partnerka chce navýšení alimentů. Ale nám se to nelíbí nakolik svému synovy nedopreje pořádně oblečení jídlo... A ještě mu vyčítá když sní víc. Se synem má špatný vztah, její syn ji už i fizicky napadnul a bere prášky. Pokazila celou jeho výchovu. Prijem který udala na soud se nám zdá být neoravdivy. Nevíme jak vici tomu všemu bojovat. Radši by jsme sporili pro toho staršího bokem ako cpát peníze matke. Co máme dělat. Dekuji
Citovat
0 #269 Pracomat.cz 2021-07-07 16:23
Cituji Bára:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda přítel musí poslat alimenty na dceru když bude u nás celé prázdniny. Popřípadě kam se obrátit. Děkuju za odpovědi.


Dobrý den Báro,

v takovém případě je nejrozumnější volbou domluva s matkou dítěte, které alimenty zaplatí (musí, má vyživovací povinnost), ale ona mu část z nich vrátí. Sám od sebe nemůže přestat platit. Pokud se s matkou domluvit nedá, máte dvě možnosti. Buď záležitost nechat být a za prázdniny platit v plné výši. Nebo se obrátit na soud s žádostí o změnu výše výživného.
Citovat
0 #268 Bára 2021-07-07 16:09
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda přítel musí poslat alimenty na dceru když bude u nás celé prázdniny. Popřípadě kam se obrátit. Děkuju za odpovědi.
Citovat
0 #267 Pracomat.cz 2021-07-03 21:00
Cituji Monika:
Dobrý den mám dotaz. Manžel má syna z prvního manželství na kterého platí alimenty....


Dobrý den Moniko,

pokud opravdu odmítají komunikaci a nelze se s nimi domluvit (případně nelze informaci o maturitě od nikoho zjistit), řešil bych situaci tak, že bych podal návrh na zrušení výživného. Bohužel až u soudu zjistíte, zda váš návrh uspěl - protože se syn manžela již nepřipravuje pro svoje budoucí povolání.
Citovat
0 #266 Monika 2021-07-03 20:13
Dobrý den mám dotaz. Manžel má syna z prvního manželství na kterého platí alimenty. Syn už je plnoletý a měl dělat teď v květnu maturitu. Syn z otcem nekomunikuje. Zajímalo by mě jak se dozví zda maturitu udělal a zda se bude hlásit ještě na nějakou školu nebo úřad práce a jak to bude s alimenty. Nekomunikuje s ním ani bývalá manželka.
Citovat
-2 #265 Pracomat.cz 2021-04-29 07:26
Cituji Zuzana:
Dobrý večer chcem sa opýtať ak posielam vizivne na malého jeho otcovi.Tak ci je mi povini ako matke odkladať bločky kde tie peniaze dává na nášho spoločného syna?


Dobrý den Zuzano,

ptáte se, zda musí otec pomocí dokladů prokazovat zda peníze skutečně využívá pro placení potřeb syna? Ze zákona taková povinnost není.
Citovat
0 #264 Zuzana 2021-04-27 22:08
Dobrý večer chcem sa opýtať ak posielam vizivne na malého jeho otcovi.Tak ci je mi povini ako matke odkladať bločky kde tie peniaze dává na nášho spoločného syna?
Citovat
0 #263 Pracomat.cz 2021-04-13 15:02
Cituji Karel:
Dobrý den. Syn 1. střední školu zanechal v 3.ročníku. 2. střední školu - učňák se vyučil. Pak se přhlásil na nádstavbové studium, kterou ...


Dobrý den Karle,

žádný věkový limit ohledně vyživovací povinnosti k dětem stanoven není. Nejsnadnější rada je pochopitelně se synem domluvit na ukončení výživného. Pokud na něj nepřistoupí, máte dvě možnosti. Buď platit dále, nebo se obrátit se žádostí o zrušení výživného na soud. U něj těžko odhadovat jaký bude finální výsledek, ale z vašeho popisu mi přijde, že syn je schopen se živit (a dost možná se už živí) sám.
Citovat
0 #262 Karel 2021-04-12 14:51
Dobrý den. Syn 1. střední školu zanechal v 3.ročníku. 2. střední školu - učňák se vyučil. Pak se přhlásil na nádstavbové studium, kterou chce zanechat po prvním roce a zase se chce přihlásit na jiný učňák zas od 1.ročníku. Letos mu bude 23 let.Pokud bude zase studovat tak v 26 letech bude mít učňovské vzdělání. Platím mu 7000,-. Mohu s tím něco dělat. Nidky se neučil nějak špatně, jenom se jednoduše rozhodl školu ukončit. Je to normální aby dítě studovalo 9 let střední školu?
Citovat
+1 #261 Pracomat.cz 2021-02-13 16:30
Cituji Ondřej H.:
Zdravím, me by zajimalo jak se to resi kdyz soudne a vse mame ....


Dobrý den Ondřeji,

jednou možností je zrušení osvojení dítěte. To probíhá jen v opravdu výjimečných případech. Každopádně i tato možnost je časově omezena, viz občanský zákoník §840: 

2) Osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení. To neplatí, je-li osvojení v rozporu se zákonem.

Každopádně předpokládám, že nic takového nechcete a chcete s dcerou i nadále udržovat vztah. Samozřejmě je možnost obrátit se na soud (a pokud domluva s matkou nikam nepovede, tak přesně to bych udělal), a požádat o snížení či zrušení alimentů. Těžko odhadovat jak to dopadne, obecně jsou soudy bohužel častěji na straně matek.
Citovat
-1 #260 Ondřej H. 2021-02-13 13:50
Zdravím, me by zajimalo jak se to resi kdyz soudne a vse mame s byvalou přítelkyni ktera ma dite s jinym avšak dceru jsem si osvojil tak na dohodu stridava pece, placeni alimentu a podobne. Bejvalka mi prestala davat malou a komunikovat se mnou, dceru vidim jen u babicky a aliky platim pravidelne. Jak tedy poresit zruseni alimentu? Nebo jeho snizeni, jak na tohle kouka zakon. Dekuji.
Citovat
0 #259 Pracomat.cz 2020-12-06 07:30
Cituji Pavel:
Dobrý den, máme s bývalou ženou syna ve střídavé péči. Posíláme si navzájem ...


Dobrý den Pavle,

můžete se zkusit se synem domluvit (samozřejmě písemně) na snížení výživného, případně se zkusit obrátit na soud s žádostí o snížení výživného. Nemůžete však (ani matka) sám od sebe snížit vyplácenou částku.
Citovat
+1 #258 Pavel 2020-12-05 21:50
Dobrý den, máme s bývalou ženou syna ve střídavé péči. Posíláme si navzájem dle rozh. soudu výživné (4 a 5 tis.). Syn dosáhl 18. let, studuje a dále střídá po 2 týdnech pobyt u mě a matky. Jak nyní s výživným, které má být posíláno k jeho rukám? V součtu od obou 9 tisíc Kč mi přijde jako štědré kapesné, jelikož má vše jinak zajištěno a hrazeno (byt, stravu, oblečení, školu, kapesné..). U obou rodičů má prakticky stejnou životní úroveň. Děkuji
Citovat
0 #257 Pracomat.cz 2020-11-08 07:53
Cituji Renáta:
Dobrý večer dcera ukončila školu a nastoupila k 1.11. do práce. Potřebuje zrušit otci výživné. Kde se obrátit nebo jak to sepsat. Děkuji


Dobrý den Renáto,

jsou dvě možnosti řešení situace. Buď vzájemná dohoda mezi dcerou a otcem o zrušení výživného - rozhodně doporučuji písemnou formu. Dohoda nemá předepsány žádné formální náležitosti. Určitě by však mělo obsahovat identifikaci obou stran, datum ke kterému dochází k ukončení výživného a podpisy obou stran. Další možností je podat k soudu návrh na zrušení výživného. Ten se podává k okresnímu soudu podle trvalého bydliště dítěte.
Citovat
0 #256 Renáta 2020-11-07 22:44
Dobrý večer dcera ukončila školu a nastoupila k 1.11. do práce. Potřebuje zrušit otci výživné. Kde se obrátit nebo jak to sepsat. Děkuji
Citovat
0 #255 Pracomat.cz 2020-11-06 18:14
Cituji Martin:
Dobrý den,
u soudu jsme se s matkou dohodli na výživném pro syna 4.100,- Kč měsíčně, což pravidelně ...


Dobrý den Martine,

obávám se, že sám od sebe nemůžete. Musíte platit stanové výživné, pokud zaplatíte nižší výši, mohla by toho matka zneužít a použít to jako fakt, že "neplatíte". Fakt, že jste synovi koupil boty ze svého byste poměrně složitě dokazoval a obávám se, že by vás to stálo mnohem více času a peněz, než kolik stály ty boty.
Citovat
+1 #254 Martin 2020-11-06 10:18
Dobrý den,
u soudu jsme se s matkou dohodli na výživném pro syna 4.100,- Kč měsíčně, což pravidelně platím. Matka stále tvrdí, že částka je naprosto nedostatečná, i když syn tráví téměř polovinu času se mnou a financuji i jiné věci pro jeho potřebu. Bohužel synovi nebyla schopna zajistit zimní boty v ceně 1.500,- Kč, proto jsem mu je zajistil a zaplatil. Odmítá mi tuto částku proplatit a mne zajímá, zda mohu poslat jeden měsíc výživné o tuto částku nižší.
Děkuji.
Citovat
+1 #253 Pracomat.cz 2020-10-18 20:35
Cituji Jana:
Dobrý den. V době rozvodu byla již dcera plnoletá, na ...


Dobrý den Jano,

je mi jasné, že praxe není tak snadná jak by se podle zákona mohlo zdát, ale přesto vám doporučím ať vynecháte slovní domluvy a obrátí se s žádostí o výživné na soud. Plnoletá dcera sama za sebe a za nezletilého syna to musíte udělat vy. Možná sám tento akt bude motivovat ex-manžela k tomu, aby se "více snažil". Držím palce, ať se výživného dočkáte co nejdříve.
Citovat
0 #252 Jana 2020-10-18 11:43
Dobrý den. V době rozvodu byla již dcera plnoletá, na výživném jsme se pouze domluvili, tedy neexistuje soudní rozhodnutí pro placení jejího výživného. Dcera ještě studuje, 2021 by měla maturovat. Otec neplatí výživné. Když, tak jen malou část a jen občas. Poradíte nám prosím jak postupovat? Musí dcera podat návrh k soudu? Neuživím nás sama. Na nezletilého syna také neplatí pravidelně. Navíc má bývalý manžel nyní exekuci na plat a dle vlastních slov nemá ani na vlastní obživu. Exekutor obstavil účet a na děti nebyl brán žádný zřetel. Bývalý manzel do práce chodí a má velmi dobrý plat.
Předem velice děkuji za radu.
Jana
Citovat
0 #251 Pracomat.cz 2020-10-07 15:17
Cituji Kamila:
Dobrý den,bohužel ma dcera(19 let) ...


Dobrý den Kamilo,

otec nemůže sám o sobě rozhodnout o ukončení vyživovací povinnosti. Dokud soud nerozhodne jinak, nebo dcera nezačne pracovat, tak vyživovací povinnost stále trvá. 
Citovat
0 #250 Kamila 2020-10-07 11:45
Dobrý den,bohužel ma dcera(19 let) neudělala v zari2020 opravky z maturity.Poslední pokus ma v květnu 2021.Je stále vedena jako studentka.její otec ji napsal,ze at jde pracovat,ze už ji nebude platit žádné alimenty.jak to tedy je?děkuji za odpověď
Citovat
+1 #249 Pracomat.cz 2020-09-15 17:16
Cituji Marie:
Dobrý den,
syn ukončil studium, v září se šel ...


Dobrý den Marie,

předpokládám, že nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti a proto se ještě není schopen sám uživit. Nárok na výživné tedy nejspíše mít bude. Plátce výživného může podat žádost k soudu o ukončení výživného, v takových případech žádosti může vyhovět.
Citovat
0 #248 Marie 2020-09-15 09:10
Dobrý den,
syn ukončil studium, v září se šel registrovat na ÚP. Má nárok na výživné ještě i v tomto měsíci?
Děkuji.
Citovat
0 #247 Pracomat.cz 2020-09-09 11:22
Cituji Iveta:
Dobrý den,

manželova dcera brzy dosáhne plnoletosti. Zatím stále studuje střední školu....


Dobrý den Iveto,

po dosažení plnoletosti náleží výživné přímo dítěti a nikoliv jeho zákonnému zástupci. Nejrozumnější je, aby si dcera založila účet a peníze byly zasílány přímo na něj. Co se týče zrušení vyživovací povinnosti, je dobré podat návrh na její ukončení k soudu - pokud dcera skutečně nenastoupí na vysokou školu a začne být schopna se sama uživit.
Citovat
0 #246 Iveta 2020-09-08 13:08
Dobrý den,

manželova dcera brzy dosáhne plnoletosti. Zatím stále studuje střední školu. Alimenty, které jsou soudně dané, posíláme pravidelně její matce. Jak je to po dosažení zletilosti? Můžeme začít posílat alimenty přímo dceři, která s matkou bydlí? Nevlastní dcera zatím nemá ani vlastní účet..tak nevím, jak to případně řešit.
Můj druhý dotaz je, zda pokud nevlastní dítě nenastoupí na vysokou školu - alimenty se posílají do té doby, než je soudem zrušená vyživovací povinnost?

Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #245 Pracomat.cz 2020-09-01 17:15
Cituji Vladimír:
Dobrý den,dcera (19let) tento rok maturovala,zkoušku neudělala ...


Dobrý den Vladimíre,

obávám se, že pouhá registrace dcery na ÚP vás vyživovací povinnosti nezbavila, protože dcera stále nemá žádný příjem a proto se není schopna sama živit.
Citovat
0 #244 Vladimír 2020-09-01 16:01
Dobrý den,dcera (19let) tento rok maturovala,zkoušku neudělala a jde ted v září k opravný zkoušce,od 1.9. je vedena na uřadu práce,který za ni platí zdravotní a sociální dávky,bez nároku na podporu jelikož nemá odpracováno alespoň 12 měsíců,zustavá mi vyživovací povinost nebo tím že je vedena na Uřadu práce se to bere že je schopna se živit sama a vyživovací povinost mi skončila ??
Citovat
0 #243 Pracomat.cz 2020-08-17 19:26
Cituji Marek:
Dobrý den, mám na Vás dotaz. Syn je plnoletý, a v roce 2019 zakončoval střední školu maturitou ...


Dobrý den Marku,

syn bude v denním studiu, tudíž bude mít status studenta a vaše vyživovací povinnost trvá, pokud by se situace s neúspěšnou maturitou opakovala, jste stále povinen platit výživné. Ale můžete se v takovém případě obrátit na soud se žádostí o zrušení výživného, pokud máte pocit, že neúspěšné maturity jsou výsledkem snahy "nechat se živit". Je pak na rozhodnutí soudu, zda výživné ukončí.
Citovat
0 #242 Marek 2020-08-17 10:37
Dobrý den, mám na Vás dotaz. Syn je plnoletý, a v roce 2019 zakončoval střední školu maturitou, jelikož ji však neudělal, ani dodatečné zkoušky opravné, nastoupil do práce s tím, že v letošním roce znovu měl opravné maturitní přezkoušení, které se nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce a je nuceny teď od září nastoupit znovu do čtvrtého ročníku (opakuje) a jelikož škola neumožňuje dodělání ročníku dálkově, je nucen nastoupit do denního studia. Předpokládám, že je mojí povinností opět začít platit alimenty na daný ročník? Jak je to poté pokud by znovu neúspěšně absolovoval čtvrtý ročník a musel by znovu opakovat s palcením alimentů? Platí to stále do 26 let nebo to má nějakou vyjímku?

Děkuji a jsme s pozdravem
Marek
Citovat
0 #241 Pracomat.cz 2020-08-13 15:44
Cituji Jakub:
Dobry den,

mel bych 2 dotazy:

* syn dosahl plnoletosti v unoru 2019 pri studiu stredni skoly. Vyzivne jsem az do ...


Dobrý den Jakube,

od dosažení plnoletosti je částka výživného vyplácena přímo dítěti. Pokud došla na účet matky, je její povinností ji synovi přeposlat, či v hotovosti předat. A nemá zákonné právo je sama bez jeho vědomí používat.

Jelikož je syn dospělý, je tedy dohoda o výši výživného mezi vámi možná.
Citovat
0 #240 Pracomat.cz 2020-08-13 14:46
Cituji Darina Dvořáková:
Dobrý den platím výživné dva a půl 500 ale tu částku ...


Dobrý den,

stanovené výživné na nezletilé dítě může soud změnit, změní-li se poměry povinného (kdo má platit), nebo poměry oprávněného (toho kdo dostává platbu). Podejte tedy návrh na snížení výživného, právě z důvodu zhoršení vaší finanční situace.
Citovat
0 #239 Darina Dvořáková 2020-08-13 11:12
Dobrý den platím výživné dva a půl 500 ale tu částku mám vyměřenou už ze starého zaměstnání nyní jsem nezaměstnaný a chtěl bych snížit částku kam mám napsat nebo jak to mám řešit děkuji
Citovat
0 #238 Jakub 2020-08-12 10:36
Dobry den,

mel bych 2 dotazy:

* syn dosahl plnoletosti v unoru 2019 pri studiu stredni skoly. Vyzivne jsem az do cervence 2020 dale posilal na ucet matky. Mela povinnost tyto penize synovi predat v plne vysi nebo s nimi mohla dale dispovat dle uvazeni jako do synovy plnoletosti? Ma pripadne povinnost dolozit, jak bylo s penezi nalozeno?
(syn u matky v tomto obdobi bydlel)

* nyni syn zacne studovat VS (denni studium). Pokud se dohodneme se synem na uprave vyzivneho, je to jiz dohoda ciste mezi nami a matka nema pravo do toho nejak zasahovat? Jakou formu by takova dohoda mela mit, existuje nejaky vzor? Overene podpisy?

Dekuji
Citovat
0 #237 Pracomat.cz 2020-08-04 19:20
Cituji Nikol:
Dobrý den,
Ráda bych se zeptala co mohu dělat v mé situaci. Jsem studentem vysoké školy a ...


Dobrý den Nikol,

věřím tomu, že pokud studujete vysokou školu a k tomu budete pracovat (ať už vedlejší úvazek nebo DPP), tak nárok na výživné neztrácíte (v případě "běžného příjmu" a nebudete mít např. přivýdělek ve výši 30 000 Kč měsíčně).
Citovat
-2 #236 Nikol 2020-08-04 16:59
Dobrý den,
Ráda bych se zeptala co mohu dělat v mé situaci. Jsem studentem vysoké školy a můj otec na mě platí alimenty. Ráda bych si ke škole našla nějakou práci jako přivýdělek, ale nerada bych aby jsme o alimenty přišli. V předchozích zprávách jsem četla, že HPP nedoporučujete, protože by to soud mohl uznat, jako že jsem schopna se sama živit. Je tedy lepší si něco hledat na poloviční úvazek nebo je lepší zůstat jen na dohodu. A zdali je lepší zůstat jen na dohodu, doporučujete nějakou částku výdělku, aby se toho nedalo využít ke zrušení alimetů? Předem Vám moc děkuji za odpověď
Citovat
0 #235 Pracomat.cz 2020-07-30 17:09
Cituji Hanka:
Dobrý den. Ráda bych se zeptala, jak řešit žádost o alimenty v případě, kdy mám s partnerem 2 děti. On ....


Dobrý den Hanko,

z informací co uvádíte je myslím veliká šance, že přes soud dosáhnete lepších podmínek výživného. Pokud na váš (dle mého velmi rozumný požadavek) nechce přistoupit, určitě se obraťte na soud. Držím palce, ať dopadne k vaší spokojenosti.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]