Je to typ náhradní rodinné péče, která je podporována od státu a to formou peněžní pomoci. Základní rozdíl mezi pěstounstvím a adopcí je ten, že u pěstounství se pěstoun nestává zákonným zástupcem dítěte. Nemá tudíž na dítě vyživovací povinnost, která zůstává na státu. Ten proto pěstounům vyplácí pěstounské dávky. Jaká je v roce 2022 odměna pěstouna za pěstounskou péči? Jaké dávky může pěstoun čerpat? Vše se dozvíte v našem textu.

 
 

Kdo je pěstoun

Tímto pojmem se označuje fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte a které bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče. Pěstoun má při výchově dítěte práva a povinnosti rodičů.

Zákon jej definuje jako osobu, která má předpoklady, zejména morální a zdravotní, pro zajištění řádné výchovy dítěte a který způsobem svého života i života své rodiny, v níž bude dítě vychováváno, zaručuje, že bude pěstounskou péči vykonávat ku prospěchu dítěte.

Od roku 2022 je nové rozdělení pěstounské péče na zprostředkovanou a nezprostředkovanou. V podstatě se jedná o rozdělení, zda je pěstoun s dítětem v příbuzenském vztahu (nezprostředkovaná pěstounská péče) nebo nikoliv (zprostředkovaná pěstounská péče).

Dávky pěstounské péče

Rozhodnutí o svěření do pěstounské péče provádí soud, který svěřuje dítě do pěstounské péče manželům nebo jedné fyzické osobě. Dávky jsou ale vždy vypláceny právě jedné osobě a to i v případě manželů. Dávky pěstounské péče jsou:

 
 

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Jedná se o základní dávku systému podpory pěstounské péče. Nárok na ni má každé nezletilé nezaopatřené dítě, které je svěřené do pěstounské péče. Ve většině případů se tato dávka přestane vyplácet v 18ti letech dítěte - dosažení plnoletosti kdy pěstounská péče končí. V případě, že dítě dále studuje, je možné tuto dávku vyplácet i dále - maximálně do věku 26ti let.

Základní výše příspěvku na úhradu potřeb podle věku dítěte je následující:

 • do 6 let = 4 950 Kč měsíčně
 • 6 – 12 let = 6 105 Kč měsíčně
 • 12 – 18 let = 6 985 Kč měsíčně
 • 18 – 26 let = 7 260 Kč měsíčně

Pokud má dítě svěřené do pěstounské péče zdravotní postižení, nebo je uznáno jako závislé na pomoci další osoby, liší se výše příspěvku dle stupně závislosti.

Věk dítěte Lehká závislost Středně těžká závislost Těžká závislost Úplná závislost
do 6 let 5 115 Kč 6 105 Kč 6 490 Kč 7 040 Kč
6 - 12 let 6 215 Kč 7 480 Kč 7 975 Kč 8 635 Kč
12 - 18 let 7 095 Kč 8 580 Kč 9 130 Kč 9 570 Kč
18 - 26 let 7 425 Kč 8 910 Kč 9 460 Kč 9 900 Kč

 
 

Odměna pěstouna

Od 1. 1. 2022 dochází k zásadní změně u odměny pěstouna. Nově se odměna pěstouna odvíjí od minimální mzdy. Týká se zprostředkované pěstounské péče, tedy situace kdy s dítětem pěstoun není v příbuzenském vztahu.

Jedná se o další pravidelnou dávku během trvání pěstounské péče. Není určena přímo pro dítě v pěstounské péči, ale pro pěstouna - tedy osobu, která pečuje o dítě. Právě pěstoun má na tuto dávku nárok. Pokud mají dítě v pěstounské péči manželé, nárok na dávku pouze jeden z nich. Odměna pěstouna je braná jako příjem ze závislé činnosti, podléhá tedy zdanění a pojistným odvodům.

U osoby pečující, která zároveň není osobou v evidenci, činí odměna pěstouna:

 1. 16 200 Kč (1násobek minimální mzdy) za měsíc při péči o 1 dítě,
 2. 19 440 Kč (1,2násobek minimální mzdy) za měsíc při péči o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost),
 3. 24 300 Kč (1,5násobek minimální mzdy) za měsíc při péči o 2 děti,
 4. 32 400 Kč (2násobek minimální mzdy) za měsíc při péči o 3 děti,
 5. 32 400 Kč (2násobek minimální mzdy) za měsíc při péči o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).

Za každé další dítě svěřené do péče se odměna pěstouna zvyšuje:

 • o 8 100 Kč (0,5násobek minimální mzdy) za měsíc
 • o 11 340 Kč (0,7násobek minimální mzdy) za měsíc, jde-li o dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).

U osoby v evidenci, činí odměna pěstouna:

(bez ohledu na to zda o někoho právě pečuje)

 1. 29 160 Kč (1,8násobek minimální mzdy) za měsíc, jde-li o osobu v evidenci, která není zároveň osobou pečující, anebo je-li zároveň osobou pečující, které je do péče svěřeno 1 dítě,
 2. 32 400 Kč (2násobek minimální mzdy) za měsíc, je-li osoba v evidenci zároveň osobou pečující, které je do péče svěřeno 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost),
 3. 35 640 Kč (2,2násobek minimální mzdy) za měsíc, je-li osoba v evidenci zároveň pečující osobou, které je do péče svěřeno 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).

Za každé další dítě svěřené do péče se odměna pěstouna zvyšuje:

 • o 4 860 Kč (0,3násobek minimální mzdy) za měsíc
 • o 8 100 Kč (0,5násobek minimální mzdy) za měsíc, jde-li o dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislosti) nebo ve stupni IV (úplná závislost).

Odměna pěstouna se poskytuje i po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby pečující nebo osoby v evidenci, nejdéle však do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo v němž byla nařízena karanténa.

Odměna pěstouna se z pohledu daně z příjmů, pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění se považuje za příjem ze závislé činnosti. Tudíž ji musíte zdanit.

 
 

Příspěvek při pěstounské péči

Od 1. 1. 2022 dochází k uvedení této dávky. Ta se odvíjí od životního mimima. Týká se zprostředkované pěstounské péče, tedy situace kdy s dítětem pěstoun není v příbuzenském vztahu.

Výše příspěvku při pěstounské péči:

 • 8 878 Kč (2,3násobek životního minima) měsíčně za každé svěřené dítě 
 • 6 948 Kč (1,8násobek životního minima) měsíčně za každé svěřené dítěmá-li osoba pečující vůči dítěti vyživovací povinnost.
 • 21 230 Kč (5,5násobek životního minima) měsíčně za každé svěřené dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), III (těžká závislost) nebo IV (úplná závislost). V tomto případě nemá vyživovací povinnost na výši příspěvku vliv. 

Příspěvek při pěstounské péči se z pohledu daně z příjmů, pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění se nepovažuje za příjem ze závislé činnosti. Tudíž ji nemusíte zdanit.

Příspěvek při převzetí dítěte

Jedná se o jednorázovou dávku, která se vyplácí po převzetí dítěte do pěstounské péče. Nárok na tuto dávku je pouze jednou za celou dobu trvání pěstounské péče. Opět platí, že v případě manželského páru který si vezme dítě do pěstounské péče, se tato dávka vyplácí pouze jednomu z nich. Výše příspěvku při převzetí dítěte je odstupňována podle věku dítěte:

 • do 6 let = 8 000 Kč
 • 6 – 12 let = 9 000 Kč
 • 12 – 18 let = 10 000 Kč

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Opět se jedná o jednorázovou dávku, v tomto případě se vyplácí dítěti v pěstounské péči, které dosáhlo plnoletosti (18ti let). Tato dávka náleží přímo dítěti, které bylo v pěstounské péči. Výše příspěvku při ukončení pěstounské péče je 25 000 Kč.

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Jedná se o jednorázovou dávku. Nárok na ni má osoba, které má v pěstounské péči nejméně tři děti. Dávka je omezena na 70% ceny vozidla, s tím že maximálně může dosáhnout 100 000 Kč. Dávku je možné získat jak na nové, tak i ojeté vozidlo. Podmínkou ale je, aby vozidlo nebylo využíváno k výdělečné činnosti. Součet těchto příspěvků za posledních 10 kalendářních let přede dnem podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.

Formuláře pro dávky pěstounské péče

Vzor formuláře pro příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Vzor formuláře pro odměnu pěstouna
Vzor formuláře pro příspěvek při převzetí dítěte
Vzor formuláře pro příspěvek na zakoupení motorového vozidla
Vzor formuláře pro příspěvek při ukončení pěstounské péče

Jak se stát pěstounem?

 • Žádost o svěření dítěte do pěstounské péče se podává na obecním úřadě bydliště žadatele nebo žadatelů
 • Podmínky pěstounské péče jsou tyto: u žadatele nebo žadatelů se posuzuje jejich zdravotní a psychický stav, předpoklady na výchovu dítěte a jejich motivace pro tento čin
 • Zákonem pro pěstounskou péči je zákon č. 359/199 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.

Přechodná pěstounská péče

Také nazývaná dočasná pěstounská péče, je státem podporovaná forma pěstounství, která je nezletilým dětem poskytována na dobu nezbytně nutnou. Děti, které nečekaně nemohou zůstat ve své rodině, ale jejich situace není vhodná pro dlouhodobou pěstounské péči, mohou být tedy umístěny do přechodných pěstounských rodin. V péči pěstounů na přechodnou dobu jsou také děti, pro které se v tu chvíli hledá dlouhodobé řešení (návrat do vlastní rodiny, adopce, dlouhodobá pěstounská péče apod.)

Zrušení pěstounské péče

Pěstounská péče končí dospělostí dítěte, tj. dosažení 18ti let. V případě že dítě dále studuje, může pěstounská péče trvat až do 26ti let. O zrušení pěstounské péče je také možno požádat soud, s tím že je nutné uvést důvody ukončení pěstounské péče.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]