Pohřebné je sociální dávka, určená k úhradě nákladů týkajících se vypravení pohřbu. Není závislá na příjmu žadatele a podmínky pro její získání, včetně formuláře žádosti o pohřebné najdete v textu níže.

Kolik je pohřebné v roce 2019?

Stejně jako v minulém roce je částka stejná a jedná se o 5 000 . Můžete o ni zažádat až rok zpětně od pohřbení. Pochopitelně musíte doložit doklady o nákladech na vystrojení pohřbu.

Kdo má nárok na pohřebné?

Podmínky jsou jednoduché, nárok na pohřebné náleží pouze tomu, kdo:

 • Zařídí pohřeb pro dítě, které bylo v době srmti nezaopatřené
 • Zařídí pohřeb rodiči nezaopatřebeného dítěte

Nezaopatřené dítě, nebo rodič nezaopatřeného dítěte musí být z ČR nebo mít trvalý pobyt na území ČR. Vyjímkou je situace, kdy se dítě narodilo jako mrtvé.

Jak jsme zmiňovali v úvodu, příjem se nebere v potaz. Jedinou možností pro příspěvek na pohřebné krom výše uvedeného je obrátit se s žádostí na váš městský úřad a žádat o mimořádnou finanční pomoc.

Kdo je nezaopatřené dítě?

Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky, nejdéle však do 26. roku věku (§11 zákona č. 117/1995 Sb.), jestliže:

 • se soustavně připravuje na své budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz;
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
 • Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na hmotné zabezpečení (např. nesplňuje podmínku, že v posledních 3 letech odpracovalo alespoň 12 měsíců).

Dítě, které je poživatelem plného invalidního důchodu, nelze považovat za nezaopatřené dítě.

Kde se vyřizuje pohřebné?

Jak probíhá výplata pohřebného? I o tuto dávku se žádá na úřadu práce. Formulář žádosti o pohřebné je ke stažení zde.

Kromě vyplněného formuláře budete dále potřebovat:

 • vlastní doklad totožnosti
 • rodný list dítěte nebo jiné doklady prokazující, že zesnulý byl rodičem nezaopatřeného dítěte
 • úmrtní list
 • fakturu za vypravení pohřbu
 • doklad o zaplacení nákladů spojených s vypravením pohřbu
 • doklad o datu pohřbení.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit