Tyto dávky jsou určeny pro osoby, u kterých na ně vzniká nárok kvůli jejich zdravotnímu stavu. Osoby se zdravotním postižením mají nárok na vydání průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P.

 
 

Základními dávkami pro osoby zdravotně postižené jsou:

Příspěvek na mobilitu

Nárok na tuto dávku mají zejména zdravotně postižení občané, kteří:

 • Se potřebují pravidelně a často někam dopravovat - např. do chráněné dílny, nebo k lékaři
 • Splnění podmínky opakovaného dopravování se prokazuje čestným prohlášením.
 • Nejsou schopni zvládat základní úkony v oblasti mobility
 • Jsou držiteli karty ZTP nebo ZTP/P

Osobám, které jsou v domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo zařízení ústavní péče se obvykle tato dávka neposkytuje.

Kolik je příspěvek na mobilitu

Výše příspěvku na mobilitu je i od 1.1.2023 900 měsíčně, s tím že je možné si dávku nechat proplácet jak měsíčně tak i čtvrtletně a potom je výše 2 700 Kč za čtvrtletí.

Pro osoby, které využívají po celý kalendářní měsíc zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci činí výše příspěvku za kalendářní měsíc 2 900 Kč. Na Úřad práce však musíte dodat potvrzení od vaší zdravotní pojištovny.

Formulář žádosti příspěvku na mobilitu k vyplnění.

 
 

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Adresáty tohoto příspěvku jsou osoby se zdravotním postižením, u kterých je nutné pořízení speciální pomůcky pro zmírnění jejich postižení. Jedná se zejména o ty osoby, které mají zrakové nebo sluchové postižení, případně vadu pohybu.

Kdo má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku

 • Příspěvek na motorové vozidlo nebo úpravu bytu - zdravotně postižená osoba starší 3 let
 • Příspěvek na vodícího psa - zdravotně postižená osoba starší 15ti let
 • Ostatní pomůcky - zdravotně postižená osoba starší 1 roku

O tom zda je zvláštní pomůcka nutná a zda je možné přispět na konkrétní typ rozhoduje příslušný úřad na základě lékařského posudku.

Pokud jde o příspěvek na zvláštní pomůcku za účelem pořízení motorového vozidla, je  podmínkou, aby se osoba prokázala, že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být převážena motorovým vozidlem. Splnění této podmínky se prokazuje čestným prohlášením.

Opětovné poskytnutí příspěvku na pořízení motorového vozidla je možné po 84 měsících (tedy 7 letech), od poskytnutí původního příspěvku.

Pokud jde o příspěvek na zvláštní pomůcku za účelem pořízení svislé nebo šikmé zdvihací plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému, je rovněž podmínkou souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení.

Kolik je příspěvek na zvláštní pomůcku

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku pro rok 2023 je stanovena zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.

Na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je nižší než 10 000 Kč, se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne v případě, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než osminásobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Spoluúčast je v tomto případě 10%, ale vždy nejméně 1 000 Kč.

Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 10 000 Kč, se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč, s výjimkou příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny, jehož maximální výše činí 500 000 Kč. Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka Úřadu práce může určit nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1000 Kč.

V případě příspěvku na motorové vozidlo se bere v potaz zejména to, jak často bude žadatel motorové vozidlo používat a důvod přepravy osoby. Maximální výše příspěvku na motorové vozidlo je 200 000 Kč. V případě, že je příjem osoby (a a příjem osob s ní společně posuzovaných), která žádá o příspěvek na motorové vozidlo vyšší než šestnáctinásobek životního minima, je tento příspěvek krácen na:

 • 180 000 Kč, je-li příjem vyšší než šestnáctinásobek částky, ale nižší nebo roven sedmnáctinásobku životního minima 
 • 160 000 Kč, je-li příjem vyšší než sedmnáctinásobek částky, ale nižší nebo roven osmnáctinásobku životního minima 
 • 140 000 Kč, je-li příjem vyšší než osmnáctinásobek částky, ale nižší nebo roven devatenáctinásobku životního minima 
 • 120 000 Kč, je-li příjem vyšší než devatenáctinásobek částky, ale nižší nebo roven dvacetinásobku životního minima 
 • 100 000 Kč, je-li příjem vyšší než dvacetinásobek částky životního minima

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč nebo 850 000 Kč, jestliže byl v této době poskytnut příspěvek na pořízení zdvihací plošiny.

Formulář pro žádost o zvláštní pomůcku je k dispozici ke stažení.

Kdy je povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku

Povinnost vrátit jej má osoba, která:

 • nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce
 • použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání
 • uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje.
Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]