Práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

§ 21 - Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

 1. Žáci a studenti mají právo
  1. na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,
  2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
  3. volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,
  4. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,
  5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
  6. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.
 2. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků.
 3. Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost.

§ 22 - Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

 1. Žáci a studenti jsou povinni
  1. řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
  2. dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
  3. plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
 2. Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni
  1. informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
  2. dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
  3. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích.
 3. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
  1. zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
  2. na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
  3. informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
  4. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
  5. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků

§ 22a - Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

 1. na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
 2. aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 3. na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
 4. volit a být voleni do školské rady,
 5. na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

§ 22b - Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen

 1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
 2. chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
 3. chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
 4. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
 5. zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
 6. poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

Předchozí stránka

Další stránka

Obsah

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #4 Pracomat.cz 2023-01-25 09:02
Cituji Martin Koukal:
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. Má žák právo si opravit písemnou práci v případě ,že onemocněl když se psala opravná verze písemné práce.


Dobrý den Martine,

pokud je mi známo, tak ze "zákona" tato povinnost není, je to na zvážení učitele či interní pravidla školy.
Citovat
0 #3 Martin Koukal 2023-01-24 19:19
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. Má žák právo si opravit písemnou práci v případě ,že onemocněl když se psala opravná verze písemné práce.
Citovat
+2 #2 Pracomat.cz 2021-11-20 08:08
Cituji Michal:
Dobrý den, snažím se najít všude po internetu možné informace, ale nemůžu se dohledat...


Dobrý den Michale,

podívejte se na § 68 Školského zákona, konkrétně odstavec 2 - pracomat.cz/.../...
Citovat
+1 #1 Michal 2021-11-18 16:55
Dobrý den, snažím se najít všude po internetu možné informace, ale nemůžu se dohledat. Chtěl jsem se zeptat, jestli nevíte, jaký trest může nastat pro žáka, když se předem neomluvil z absence, která trvala 7 dní. Poté však byla ihned doložena omluvenka a důvod.

Děkuji
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].