Smyslem vstupní lékařsky prohlídky do zaměstnání je zjistit, zda je uchazeč o zaměstnání zdravotně způsobilý pro výkon dané práce. Často je s ní spjato velké množství otázek ohledně toho zda je povinná, kdo platí vstupní lékařskou prohlídku nebo zda má lékař povinnost hlásit těhotenství. Odpovědi na ně najdete v následujícím článku.

 
 

Je povinná?

Vstupní prohlídka je definována pomocí § 59 zákona o specifických zdravotních službách. Provádějí je poskytovatelé pracovnělékařských služeb na základě písemné smlouvy se zaměstnavatelem nebo je možné je absolvovat u praktického lékaře uchazeče o zaměstnání.

Ohledně toho zda je povinná, musíme rozlišovat mezi klasickým pracovním poměrem a služebním poměrem (např. pro zaměstnance státu). U těchto je povinné prohlídka vždy před začátkem výkonu práce.

Druhou možností jsou dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti. V u nich je vstupní prohlídky vyžadovány pouze za určitých situacích (a ty si rozebereme níže v textu).

Musí se uzavřít ještě před uzavřením pracovněprávního vztahu?

Prohlídka musí být uskutečněna před vznikem pracovněprávního vztahu a nikoliv před uzavřením pracovněprávního vztahu. Hned tuto složitou formulaci převedu do "lidské řeči". Prohlídku musíte mít za sebou předtím než pro zaměstnavatele začnete skutečně pracovat (vykonávat práci). Ale nemusíte ji mít ještě před tím, než s ním podepíšete pracovní smlouvu.

Pokud by byla prohlídka povinná i u "dohod", postupuje se stejně. Musí být před vlastním vykonáváním práce a nikoliv před podpisem dohody.

Pokud by prohlídka nebyla provedena, musí zaměstnavatel podle § 103 odst. 1 písm. a zákoníku práce zajistit, aby zaměstnanec nevykonával zakázané práce a dále ty jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

Prohlídka u DPP či DPČ

Vstupní lékařská prohlídka u dohod (DPP i DPČ) je povinná jen ve specifických případech. Například pro výkon rizikové práce, za situace kdy to vyžaduje jiný právní předpis či vyhláška o pracovnělékařských službách v části II. přílohy č. 2 – rizika ohrožení zdraví (nově označované jako "profesní riziko"). Jako i v ostatních případech i zde může zaměstnavatel vyslat zaměstnance na lékařskou prohlídku - za situace že má pochybnosti o jeho zdravotním stavu.

Prohlídka u mladistvých

U mladistvých pracovníků je situace definovaná zákoníkem práce, § 247. Zaměstnavatel je povinen zabezpečit na své náklady, aby mladiství zaměstnanci byli vyšetřeni poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

 1. před vznikem pracovního poměru a před převedením na jinou práci
 2. dle potřeby, minimálně však 1 x ročně.

Důležitá informace zde je, že se jedná o pracovní poměr a nikoliv pracovněprávní vztah. To znamená, že vstupní lékařská prohlídka u dpp nebo dpčn není nutná. Ani u mladistvých. Výjimkou je riziková práce nebo práce, kde je tato prohlídka požadována na základě jiného právního předpisu či přílohy č. 2 k vyhlášce o pracovnělékařských službách.

Pokud to zaměstnavatel uzná za nutné, může mladistvého zaměstnance na prohlídku vyslat i když mu to zákon přímo neukládá.

 
 

Vstupní zdravotní prohlídka a těhotenství

Těhotenství je v kontextu této prohlídky důležité jen za předpokladu, že se zaměstnankyně chystá nastoupit na pozici pro těhotné zaměstnankyně nevhodnou. Jedná se například o:

 • Manipulaci s těžkými břemeny
 • Práci na radiologickém oddělení
 • Těžbu v podzemí
 • Výrobu a zpracování výbušnin

Jak prohlídka probíhá?

V naprosté většině případů je nutné sebou vzít vzorek ranní moči, někdy lékař požaduje aby uchazeč o zaměstnání přišel na lačno do ordinace a vzorek moči odevzdal až na místě. Poté lékař obvykle projde vaši zdravotní dokumentaci a zkontroluje anamnézu. Následuje komplexní fyzikální vyšetření a v případě potřeby můžete být odeslání ještě ke specialistovi. Což je typické zejména u fyzicky náročnějších povolání typu policista nebo pilot.

Źádost o vstupní lékařskou prohlídku - vzor

Zajímá vás jak vypadá formulář vstupní lékařská prohlídky? Několik vzorů pro inspiraci najdete níže

Vstupni prohlidka v pracovni neschopnosti

Z principu nemůže být uznáni práce schopnými pokud jde současně v pracovní neschopnosti. Takže prvně je třeba pracovní neschopnost ukončit a poté podstoupit vstupní prohlídku.

Periodické lékařské prohlídky zaměstnanců 2023

Platnost vstupní lékařské prohlídky končí při ukončení pracovněprávního vztahu. Do roku 2023 bylo třeba pravidelně vstupní prohlídky obnovovat pro všechny zaměstnance (kategorie), nicméně od 1.1.2023 to již neplatí. A jak je definováno ve vyhlášce č. 79/2013 Sb. § 11. pro některé kategorie zaměstnanců je pravidelná lékařská prohlídka na místě pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují, u jiných skupin jejich povinnost stále trvá.

 • V první kategorii se provádí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují a prohlídka se opakuje každých 6 let, nebo 4 roky - pokud jde o zaměstnance staršího 50 let.
 • V druhé kategorii se provádí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují a prohlídka se opakuje každých 4 roky, nebo 2 roky - pokud jde o zaměstnance staršího 50 let.
 • V třetí kategorii se prohlídka povinně opakuje každé 2 roky.
 • Ve čtvrté kategorii se prohlídka povinně opakuje každý 1 rok.

Kategorizace rizikovosti prací vychází z Vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií

 1. kategorie - nepříznivý vliv na zdraví velmi nepravděpodobný (typicky většina administrativních prací)
 2. kategorie - nepříznivý vliv na zdraví ve výjimečných případech (typicky u zdravotně citlivějších jedinců, jinak v nich nejsou překračovány hygienické limity)
 3. kategorie - typ práce, u které jsou trvale překračovány hygienické limity (zároveň se nelze za pomoci technických opatření dostat pod stanovenou úroveň hygienických limitů. Je zde častější riziko výskytu nemoci z povolání)
 4. kategorie - typ práce, u kterého hrozí vysoké riziko poškození zdraví

Podrobněji jsou kategorie prací popsány zde.

Proplacení vstupní prohlídky?

Otázku kdo hradí vstupní prohlídku si klade většina lidí. Odpověď na ni se liší podle toho, zda do zaměstnání skutečně nastoupíte nebo nikoliv. Povinnost uhradit částku za vstupní prohlídku je na osobě která se uchází o zaměstnání, tedy osobně který o prohlídku žádá. V případě, že osoba ucházející se o zaměstnání (potenciální zaměstnanec) a zaměstnavatel dohodnout na uzavření pracovněprávního vztahu, je zaměstnavatel povinen částku za vstupní lékařskou prohlídka proplatit.

Pochopitelně zaměstnavatel může proplatit cenu vstupní lékařské prohlídky i v případě, že k uzavření pracovního poměru nedojde. V takovém případě je to jeho dobrovolné rozhodnutí, nikoliv zákonná povinnost.

Výjimkou je situace, kdy se jedná o vstupní prohlídku k posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci. V takovém případě ji zaměstnavatel musí uhradit vždy - bez ohledu na potenciální uzavření pracovní smlouvy.

Do nákladů spojených se vstupní lékařská prohlídka do zaměstnání patří i platba za výpis ze zdravotnické dokumentace, stejně jako případné další speciální vyšetření které jsou vyžadované jako součást vstupní lékařské prohlídky.

Cena za úhradu vstupní lékařské prohlídky se různí dle kraje a lékaře. V naprosté většině případů to však bude něco v rozmezí 200 - 1 000 Kč.

 
 

K jakému lékaři jít?

Îdeální je pochopitelně možnost jít přímo k firemnímu lékaři. Zejména větší zaměstnavatelé mají často sjednanou smlouvu s konkrétním lékařem či zdravotnickou organizací. K vlastnímu (obvodnímu) lékaři můžete jít a situace že vaše zaměstnání spadá do první kategorie (s nejmenším rizikem). A také v případě, že zaměstnavatel nemá žadného smluvního lékaře, či zdravotní organizaci.

Sankce pro zaměstnavatele

Zaměstnavateli ukládá povinnost vstupní lékařské prohlídky § 59 odst. 1 písm. b) zákona o specifických zdravotních službách. A pokud by nedošlo k provedení vstupní prohlídky, tak zaměstnanec není považován za schopného danou práci vykonávat. Zaměstnavateli hrozí poměrně vysoké pokuty ze strany inspektorátu práce nebo či orgánu ochrany veřejného zdraví.

Jaké jsou další typy zdravotních prohlídek?

Periodická prohlídka

Smyslem pravidelné (periodická zdravotní prohlídky) je zjistit zda nedošlo ke změně zdravotního stavu zaměstnance. Délka intervalu v jakém jsou tyto prohlídky vykonávány závisi na kategorii vykonávané práce a věku zaměstnance. U "nerizikové" práce první kategorie je to třeba šest let. A pokud je pracovník starší padesáti let, tak se intervaly zkracuje na čtyři roky.

Mimořádná zdravotní prohlídka

Dochází k ní pokud existuje důvodné podezření, že došlo ke změně zdravotního stavu zaměstnance a mohl přijít o způsobilost pro výkon dané profese. Může být vyvolána na žádost zaměstnavatele i zaměstnance. Stejně tak ji může iniciovat zvýšení zdravotní zátěže při výkonu práce či dlouhodobému přerušení výkonu práce - delší než šest měsíců. Například kvůli rodičovské dovolené či pracovní úrazu.

Výstupní zdratovní prohlídka

Ve většině případů není povinná. Přesto o její provedení může požádat zaměstnanec i zaměstnavatel. Kromě toho se provádí při práci která spadá do vyšší kategorie rizika než je druhá. Jejím účelem je zjistit zda nedošlo ke změně zdravotního stavu zaměstnance který by souvisela s výkonem práce.

Časté otázky

Co dělat když nemám vstupní lékařskou prohlídku?

Pokud jste v hlavním pracovním poměru (a ne u DPČ nebo DPP, kdy to v některých situacích nutné není) tak bez ní nemůžete správně vykonávat práci.

Na kom je proplacení vstupní lékařské prohlídky?

Ve většině případů na zaměstnavateli, podrobněji to rozebíráme zde.

Jaká je cena vstupní lékařské prohlídky?

Záleží na regionu, ale obvykle okolo 200 - 500 Kč. Maximální ceny se pohybují až u 1 000 Kč.

Jak vypadá žádost o vstupní lékařskou prohlídku a její vzor?

Najdete je zde.

Jak získám výpis ze zdravotnické dokumentace?

Stačí o něj požádat svého praktického lékaře. Je s tím ve většině případů spojen administrativní poplatek v řádu stokorun (hradí zaměstnavatel). Pokud nepočítate dobu čekání u lékaře, tak je vlastní získání výpisu otázkou deseti minut.

 

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #8 Pracomat.cz 2023-04-03 09:09
Cituji Michaela:
Dobrý den, zaměstnanec v kategorii 2 (mistr výroby) se vrátil po 5 měsících z neschopenky. Musíme ho poslat na mimořádnou prohlídku, prosím? Byl na operaci žil. Moc děkuji za odpověď. MK


Dobrý den Michaleo,

podle pracomat.cz/.../... konkrétně bodu f) se zdá mimořádná prohlídka oprávněná.
Citovat
0 #7 Michaela 2023-04-03 08:36
Dobrý den, zaměstnanec v kategorii 2 (mistr výroby) se vrátil po 5 měsících z neschopenky. Musíme ho poslat na mimořádnou prohlídku, prosím? Byl na operaci žil. Moc děkuji za odpověď. MK
Citovat
0 #6 Pracomat.cz 2023-03-17 09:25
Cituji Lenka:
Dobrý den, v polovině ledna jsem byla na vstupní prohlídce u zaměstnavatele (práce v kategorii 1 + noční směny)....


Dobrý den Lenko,

je povinností zaměstnavatele provádět pracovnělékařské prohlídky. A to bez ohledu na to, že tu stejnou už máte z relativně nedávné doby. Při případné kontrole nebo zdravotních potížích by to byl pro zaměstnavatele mělo silné důsledky.
Citovat
0 #5 Lenka 2023-03-16 20:54
Dobrý den, v polovině ledna jsem byla na vstupní prohlídce u zaměstnavatele (práce v kategorii 1 + noční směny). Nyní nastupuji na brigádu na úplně stejnou pozici u jiné firmy. Stačí z právního hlediska, abych firmě doložila zdravotní posudek od svého zaměstnavatele? (Jeden potvrzený výtisk jsem také dostala.) Nebude to pro firmu problém v případě kontroly, že je posudek vystaven na jinou firmu (ale stejnou práci) a že je dva měsíce starý? U zaměstnavatele, pro kterého byl posudek vystaven, stále pracuji. - Za odpověď děkuji.
Citovat
0 #4 Pracomat.cz 2023-02-10 08:44
Cituji Lucie:
Dobrý den,
pracuji u zaměstnavatele 20 let, na LP nám napsal ...


Dobrý den Lucie,

to nelze takto říct, záleží zda je změna zdravotního stavu výsledkem pracovního procesu nebo ne. Pokud by se jednalo o první možnost, tak má zaměstnanec nárok na velice štědré odstupné.
Citovat
0 #3 Lucie 2023-02-09 15:12
Dobrý den,
pracuji u zaměstnavatele 20 let, na LP nám napsal vstupní při změně pracovních podmínek. Zároveň měním pozici. Nově posílají na Emg, z kategorie 2 se změnilo na 3. Mohu trvat i na výstupní prohlídce. Pokud zaměstnanec LP neprojde. Jedná se o nemoc z povolání? a má nárok na odstupné Děkuji za odpověď Lucie
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2023-01-29 20:41
Cituji Koblischka:
Dobry den,
u zamestnavatele pracuji 14 let, pocatkem ledna nam oznamil ze musime na novou vstupni prohlidku...


Dobrý den,

z toho co píšete za fyzickou zátěž mi to vyšetření dává smysl. Na vašem místě to beru spíše tak, že máte důkladnou kontrolu svého zdravotního stavu.
Citovat
0 #1 Koblischka 2023-01-29 03:10
Dobry den,
u zamestnavatele pracuji 14 let, pocatkem ledna nam oznamil ze musime na novou vstupni prohlidku, vcetne EMG kvuli zmene legislativy, vstupni prohlidku beru ale to vysetreni EMG se mi nezda, ma na to pravo? jsem v kategotii zakladnim rozsahu kat.1, fyzicka zatez celkova kat.2, lokalni svalova zatez kat.2, pracovni poloha kat.3.
Koblischka
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].