Práce v noci má svoje specifika, stejně jako zákonné povinnosti. Jsou za ni příplatky, v některých případech je nutné absolvovat speciální pracovnělékařské prohlídky či je omezena délka směny. Od kdy do kdy je noční směna? Na tyto a další otázky o nočních službách odpovídá následující článek. Dozvíte se vše co říká zákoník práce na noční směny.

 
 

Hned v úvodu je třeba z pohledu zákoníku práce definovat několik pojmů.

Noční práce

Podle § 78 odst. 1 písmeno j) zákoníku práce se jedná o práci konanou v noční době. Za noční dobu se považuje doba mezi 22. a 6. hodinou. Z toho plyne, že maximální délka noční směny je 8 hodin.

Kdy začíná noční směna?

Noční směna začíná tedy od desáté hodiny večer.

Zaměstnanec pracující v noci

Podle § 78 odst. 1 písmeno k) je zaměstnancem pracujícím v noci ten zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích.

Zatímco první definice je poměrně jasná, druhou popíšu ve zjednodušené verzi. Aby se zaměstnanec považoval za zaměstnance považující v noci, musí práci v nočních hodinách konat pravidelně, nejméně v období uvedeném výše. To znamená, že pokud budete mít během měsíce dva přesčasy v nočních hodinách, nebudete ještě zaměstnanec pracující v noci (pokud je jinak vaše standardní pracovní doba mimo noční hodiny).

 
 

Práce v noci - lékařská prohlídka

Proč je důležité zda se jedná o zaměstnance pracujícího v noci? Jde o pracovnělékařské prohlídky. Hradit platbu za prohlídku k posouzení zdravotní způsobilosti osoby u zaměstnance který má konat práci v noci má dle zákoníku práce vždy zaměstnavatel. Zdravotní způsobilost pro práci v noci na základě úvodní prohlídky platí dva roky. Poté je nutné absolvovat pravidelné periodické prohlídky , které musí zaměstnanec pracující v noci absolvovat každé dva roky. A to bez ohledu na věk zaměstnance.

Existují nemoci, které zcela vylučují možnost noční práce:

U následujících nemocí je noční práce možná, ale až na základě odborného vyšetření:

Kdo nesmí vykonávat noční práci

Existují situace, kdy po zaměstnanci práci v noci chtít nemůžete. Kdo nesmí dělat noční? Podle § 41 odstavec 1) písmeno g) těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která zaměstnavateli oznámí že nechce konat práci v noci. Toto odmítnutí práce v noci je z pohledu zákona naprosto v pořádku. Tyto ženy si mohou samy zvolit zda v noci chtějí pracovat nebo ne.

Podle § 245 ZP se rovněž zákaz nočních směn vztahuje na mladistvé zaměstnance, kterí nemohou pracovat v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let, je-li tento dohled pro ochranu mladistvého zaměstnance nezbytný. Noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu.

 
 

Příplatek za noční práci

Zákoník práce - noční příplatek se řeší v § 116 ZP. Ten stanovuje minimální výši příplatku ve výši 10 % dosaženého průměrného výdělku (tzn. ne ze základní mzdy, ale z reálně vyplacené mzdy. Tedy tato částka může být větší kvůli odměnám, či náhradám za dovolenou). Zákon neomezuje sjednání příplatku ve vyšší výši. Případně jeho sjednání v pevné částce a nikoliv procentech (pořád ale musí splňovat požadavek na jeho minimální výši).

Nárok na příplatek za noční práci mají jak zaměstnanci pobírající mzdy (pracující v soukromém sektoru), tak i zaměstnanci pobírající plat (zaměstnanci ve veřejném sektoru). Práce v noci - příplatek za ni náleží zaměstnanci i za poměrnou část hodin strávených noční prací. Tím je myšleno, že když např. přesčas trvá do 22:30 večer, tak za půl hodinu trvající od 22 do 22:30 má zaměstnanec nárok na příplatek za přesčas i na příplatek za práci v noci.

Evidence pracovní doby

Pořád platí § 96 ZP, podle kterého musí zaměstnavatel vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce pracovní doby, včetně práce přesčas nebo noční práce.

Délka směny zaměstnance pracujícího v noci

Zákon stanovuje v § 94 ZP, že délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Tento limit je možné krátkodobě překonat pokud to vyžadují provozní důvody zaměstnavatele. A to tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích.

Maximální počet nočních směn

Neexistuje omezení na počet nočních směn v měsíci, ale místo toho platí obecná ustanovení zákoníku práce týkající se délky odpočinku mezi směnami a nepřetržitého odpočinku v týdnu. Platí, že mezi každou směnou (jedno, zda denní či noční) musíte mít volno minimálně 12 hod. V některých případech je možné toto volno zkrátit na 8 hodin. Ale jen za předpokladu, že hned po další směně bude volno delší - 16 hod. - viz § 90 zákoníku práce.

Když vezmeme v potaz i nepřetržitý odpočinek v rámci týdne, který smí za určitých podmínek trvat jen 24 hod. týdně - v dalším týdnu pak musí být 70 hodin - viz § 92 zákoníku práce. Z toho plyne, že za určitých podmínek mů žemepracovat dokonce 6 nočních po sobě.

Práce přesčas po noční směně

Ačkoliv je to náročné a pro pracujícího nepříjemné, tak zaměstnavatel má právo nařídit práci přesčas (za dodržení všech omezení pro práci přesčas) i po noční směně. Musí však být dodrženy zákonné limity a doba nepřetržitého odpočinku mezi směnami.

Práce pouze noční směny

Je možné najít i pracovní nabídky, které nabízí práci jen v noci. V předchozích odstavcích jsme mluvili převážně o negativech práce v noci. Nutno přiznat, že pro někoho může mít o svoje výhody. Jednou z nich jsou peníze, další je fakt, že někomu takový životní rytmus vyhovuje.

Sám na noční směně

Může být zaměstnanec sám na noční směně? Neexistuje žádné konkrétní nařízení které by zakazovalo, aby zaměstnanec nemohl vykonávat práci sám na noční směně. Obecnější dotaz může znít:

Může být zaměstnanec sám na pracovišti?

Ani toto není zákonem zakázáno. Zaměstnanec může na směně pracovat sám. Nicméně zaměstnavatel musí splňovat následující povinnosti. Zajistit aby byly dodržovány zásady bezpečnosti práce a řádně proškolit a seznámit zaměstnance s potenciálními riziky této práce.

Samozřejmě existují práce, na kterých nemůže být pracovník sám. Typicky se jedná o riziková pracoviště kde hrozí nebezpečí výbuchu, pád z výšky nebo odlehlá pracoviště.

Volno po noční směně

Po noční směně není nárok na žádné speciální volno. Zaměstnanec má nárok na standardní odpočinek mezi směnami (či nepřetržitý odpočinek v týdnu), stejně jako v případě klasické denní směny.

Dovolená po noční směně

Může zaměstnavatel nařídit dovolenou v den kdy zaměstnanec končí noční směnu? Zde platí, že zaměstnavatel může nařídit dovolenou jen na den, ve který má zaměstnanec pracovat. Takže pokud budete mít po noční směně další den odpolední či noční směnu, tak vám zaměstnavatel nařídit dovolenou může.

 
 

Noční práce - kategorizace

Podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci je práce konaná v noční době prací se zvýšenou psychickou zátěží. Další stupně rizikovosti záleží na vlastní náplni vykonávané práce. Z pohledu rizika práce jsou vykonávané činnosti členěny do čtyř kategorií. Práce v noci se běžně řadí do 2. nebo 3. kategorie této kategorizace prací.

 1. kategorie - nevyplývá pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví
 2. kategorie - nepříznivý vliv na zdraví ve výjimečných případech
 3. kategorie - jsou překračovány hygienické limity
 4. kategorie - hrozí vysoké riziko ohrožení zdraví při práci

Rizika práce v noci

Ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, noční práci koná více než 20 % českých zaměstnanců. Noční práce je přitom něco, co není pro náš organismus zcela přirozené. V noci jsme “naprogramováni” na spánek. Proto je třeba minimalizovat rizika pro práci v noci a hledat způsoby ochrany. Neznamená to nutně, že práce v noci způsobí poškození zdraví zaměstnance. Je však vyšší šance, že k němu může dojít při srovnání s prací ve dne:

Obvyklé zdravotní komplikace při práci v noci:

 • hrozba obezity
 • oslabení imunitního systému
 • riziko rakovinotvorných nádorů
 • kardiovaskulární onemocnění
 • zimnice po noční směně
 • riziko vzniku žaludečních vředů
 • pokles sexuální výkonnosti

Vysoký tlak a práce v noci

Jedním z nejčastějších problémů práce v noci je vysoký tlak. Ten je spojený se zvýšenou hladinu stresového hormonu kortizolu, který má mimojiné právě za následek riziko srdečních komplikací a vyššího krevního tlaku. V rámci snížení rizika je dobré zaměřit se na aspekty zdravého životního stylu - zejména vyváženou stravu a adekvátní fyzickou zátěž.

Občerstvení při práci v noci

§ 94 v odstavci 3 se stanovuje povinnost zaměstnavatele zajistit pro zaměstnance přiměřené sociální zajištění, zejména možnost občerstvení. Bohužel zákon, ani žádný judikát exaktně nestanovuje přesnou definici slova občerstvení. V praxi je tedy na zaměstnanci i zaměstnavateli, aby nalezli pro obě strany schůdné řešení. Na jednu stranu nelze očekávat povinnost zaměstnavatele poskytnout teplé a plnohodnodnotné jídlo, na druhou k tomu někteří zaměstnavatelé přistupují tak, že jen poskytnou přestávku na jídlo a oddech. Což samozřejmě není správný postup.

Zaměstnavatel má rovněž povinnost poskytnou zaměstnancům prostředky pro poskytnutí první pomoci (lékárničku). Ty by měly odpovídat odpovídat typickým rizikům které se vztahují k vykonávané práci. Dále má zaměstnavatel povinnost zajistit pro zaměstnance i prostředky pro přivolání rychlé lékařské pomoci. Což ve většině případů znamená mobilní telefon. V místech kde není mobilní signál to mohou být vysílačky či satelitní telefony.

Co jíst na noční směně

Obecně se doporučuje vyhnout se těžkým jídlům. Na druhou stranu to neznamená, že bychom měli nejíst a jídlo vynechávat. Během noční směny je doporučené mít alespoň jedno větší jídlo (ne těžké, ale s dostatkem energie) a několik menších svačinek. Typicky to může být třeba těstovinový salát s tuňákem nebo kuřecí rizoto.

Jak pracovat v noci

Na závěr malé shrnutí jak přežít 12 hodinové směny. Zejména pokud je to vaše první noční směna, je dobré se na ni náležitě připravit. A to zejména kvalitním spánkem, stejně jako dostatkem tekutin a potravin. Jak asi tušíte noční směny a psychika je velmi choulostivé téma. V případě, že vám po duševní stránce nedělá noční práce dobře je dobré vyhledat odbornou pomoc.

Nespavost po noční směně

Většina výše zmíněných zdravotních problémů souvisí z nedostatku kvalitního spánku. U spánku před noční i po noční směně je důležité zajistit si podmínky pro co nejkvalitnější spánek přes den. Pokud je to možné eliminujte všechny ruchy. Znamená to schovívavost ostatních členů domácnosti, vypnout si mobilní telefon a co nejvíce si zatemnit místnost ve které spíte. Před spánkem se zkuste vyvarovat pití kávy, černého čaje nebo nadměrného užívání telefonu či počítače. To jsou všechno faktory, které zhoršují kvalitu spánku. Rozhodně doporučuji spát v dobře zatemněné a větrané místnosti.

Jak neusnout na noční směně

Spánek na noční je riziko, které se může stát každému. Zejména pokud se vám nepodařilo dobře vyspat před ní. Rozhodně není dobré dlouhodobě si pomáhat jen za pomoci kofeinu či jiných podpůrných prostředků, ale základem je opravdu kvalitní spánek před noční. Jednou z často podceňovaných věcí je i pitný režim. I ten má vliv na kvalitu spánku a života. Ideálním nápojem je čistá voda.

Posledním faktorem který je důležitý je osvětlení. Pokud je na pracovišti přítmí, člověk má přirozenou tendenci ke spánku.

Potvrzení o práci v noci

Jednalo se o potvrzení ze strany zaměstnavatele, které bylo poskytováno zaměstnancům s ohledem na zákaz nočního vycházení kvůli epidemii koronaviru.

Zdroje:

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
 • Zákoník práce
 • Zákon č. 258/2000 Sb.
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb.
Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #4 Pracomat.cz 2023-02-21 20:25
Cituji Lucie N.:
Prosím, ještě o odpovězeni dotazů zda zaměstnavatel může odebrat noční to znamená úplně. Děkuji


Dobrý den Lucie,

ptáte se zda může zaměstnavatel zakázat noční směny? V principu ano, záleží na základě čeho jsou nyní vykonávany, zda jsou přímo součástí pracovní smlouvy či výsledkem dočasné interní směrnice atd..
Citovat
0 #3 Lucie N. 2023-02-21 11:22
Prosím, ještě o odpovězeni dotazů zda zaměstnavatel může odebrat noční to znamená úplně. Děkuji
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2023-02-20 15:17
Cituji Lucie N.:
Dobrý den,
pracuji ve třísměnnem nepřetržitém provozu...


Dobrý den Lucie,

zákoník práce neomezuje zaměstnavatele v tom, kolik nočních směn po sobě smíte vykonat. Ať už v minimálním nebo maximálním počtu. Důležité je, aby zůstala zachována minimální doba odpočinku mezi směnami a v týdnu.
Citovat
0 #1 Lucie N. 2023-02-20 12:42
Dobrý den,
pracuji ve třísměnnem nepřetržitém provozu.Pracovní dobu mám nerovnoměrně rozvrženou. Pracuji na 12 hodinových směnach.Můj dotaz zní:Může mi můj zaměstnavatel odebrat noční. Kolik nočních bych měla za měsíc mít v tomto provozu.
Děkuji
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].