Dostali jste od lékaře neschopenku? Zjistěte co to je a jaké nároky a povinnosti jsou s ní spojené.

Definice neschopenky

Pokud jste nemocní, zranění nebo vás lékař uzná jako pracovně neschopným z jiného důvodu, dostanete potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, což je lidově řečeno neschopenka. Náhradu mzdy, tedy peněz, které byste vydělali, dostanete za prvních 14 dní od zaměstnavatele. Od 15. dne vám nemocenské dávky vyplácí příslušná OSSZ. O tom, jak vysoká náhrada bude, jsme psali zde.

Vysvětlení pojmu Dočasná pracovní neschopnost

Podle Zákona č.187/2006 Sb. (Zákon o nemocenském pojištění) je podle §55 dočasná pracovní neschopnost stav, který pojištěnci neumožňuje vykonávat své dosavadní zaměstnání nebo plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání déle než 180 dní.

Za dočasnou pracovní neschopnost se nepovažuje ošetřování pojištěnce v nočním sanatoriu nebo doba, kdy jste na detoxikaci (odvykačce) kvůli alkoholu nebo drogám. Výjimkou je stav, kdy jste tyto látky požili bez vlastního zavinění (např. vám je někdo podstrčil, aniž byste o tom věděl). Neschopenku nedostanete ani v případě, že jdete na kosmetický zákrok z estetických důvodů, který si hradíte sami.

Pokud vykonáváte několik pojištěných činností (prací) současně, posuzuje lékař váš zdravotní stav s ohledem na každou činnost, kterou vykonáváte samostatně.

Na dočasnou pracovní neschopnost máte nárok v případě, že jste průvodcem nezletilého, kterého přijali do nemocnice. Tento nárok nemáte v případě, že pobíráte výplatu peněžité pomoci v mateřství. Dočasná pracovní neschopnost končí v momentě, když je nezletilý z nemocnice propuštěn.

Pokud pobíráte výplatu peněžité pomoci v mateřství, máte nárok na neschopenku v případě, že máte dlouhodobé závažné onemocnění, které vám neumožňuje se starat o dítě. Onemocnění musí trvat déle než měsíc.

Neschopenku můžete dostat i v případě, kdy přijdete o ortopedickou nebo kompenzační pomůcku, kvůli jejíž absenci nemůžete pracovat. Jakmile pomůcku obdržíte, bude vám neschopenka ukončena.

Jaké povinnosti se s neschopenkou pojí

Pokud dostanete neschopenku, musíte striktně dodržovat režim určený lékařem. S tím souvisí i doba vycházek. Vycházky se odvíjí od vašeho stavu, lépe řečeno od závažnosti onemocnění. Maximálně vám lékař může napsat 6 hodin vycházek za den, ale také nemusíte dostat vycházky žádné. Denní dobu, ve které můžete vycházky čerpat, určuje lékař. Obecně je rozpětí od 7 hodin ráno do 19 hodin večer. Neschopenka začíná platit v ten den, kdy ji lékař zjistil.

Pokud dostanete neschopenku, musíte lékaři nahlásit, kde se budete zdržovat a s případnými kontrolory musíte spolupracovat. Může se jednat o vaše trvalé nebo přechodné bydliště, ale také to může být třeba adresa babičky, sourozence nebo rodičů. Důležité je, aby vás kontrola na uvedené adrese našla. Nezapomeňte, že v místě pobytu musí být funkční a zřetelně označený zvonek nebo jméno na dveřích bytu.

Pokud se musíte léčit v lázních nebo na jiném lůžkovém rehabilitačním místě, o změnu místa, kde se budete nacházet, lékaře nežádáte. Lékaři ji nahlásíte až při propouštění z lůžkové nebo lázeňské rehabilitační péče. Ten následně rozhodne, zda ještě na neschopence setrváte nebo již můžete nastoupit do práce.

Dočasná pracovní neschopnost končí 30 dní poté, co vám OSSZ přiznala invalidní důchod.

Vycházky na neschopence

Váš vycházkový režim podléhá kontrole. Prvních 14 dní ji provádí zaměstnavatel (je to proto, že právě prvních 14 dní vám náhradu mzdy platí právě on). Od 15. dne, kdy začnete pobírat nemocenskou od ČSSZ, kontrolu provádí právě ona. Zaměstnavatel nebo kontrola ze sociálky vás tedy doma musejí v čase, kdy nemáte vycházky, zastihnout. Pokud by se stalo, že doma nebudete, protože musíte na lékařskou kontrolu, je potřeba toto doložit potvrzením od lékaře. Nákup potravin či návštěvu lékárny musíte provádět během vycházek. Pokud by vás kontrola během toho nezastihla doma, nebude pro ni vaše omluva dostačující.

Výjimka, kdy vás kontrola nemusí zastihnout doma: Když jdete na kontrolu k lékaři mimo dobu vašich vycházek.

Jak probíhá kontrola

Pokud vás přijde zkontrolovat sociálka, předložíte jí II. díl tiskopisu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – průkaz práce neschopného pojištěnce a také občanský průkaz. Kontrolor vám do neschopenky vypíše datum a také čas kontroly. Informace pak stvrdí svým podpisem.

Co se stane, když vás kontrola nezastihne doma

Jak jsme již psali, relevantním důvodem, proč v uvedený čas nejste doma je návštěva lékaře. Jinak vás prakticky nic neomlouvá. Pokud vás kontrola doma nezastihne, najdete ve schránce oznámení o provedené kontrole. Následující den byste se měli dostavit k ošetřujícímu lékaři a podat vysvětlení. Vysvětlení budete muset písemně nebo osobně podat i na okresní správě sociálního zabezpečení.

Pokud sociálka vysvětlení neuzná, může dojít ke krácení nemocenské nebo k jejímu odebrání až na 100 dní. Sankce, pro kterou se orgán rozhodne, záleží na míře porušení i závažnosti případu. Přihlíží se například také k tomu, zda k porušení nedošlo opakovaně.

Pokud vás v uvedený čas doma nezastihne zaměstnavatel, může dojít ke krácení náhrady mzdy a v extrémních případech i ke ztrátě zaměstnání.

Co rozumíme pojmem extrémní případ: O zaměstnání můžete přijít, pokud na neschopence pracujete pro jiného zaměstnavatele nebo odjedete na dovolenou.

Jak uplatnit nárok na nemocenskou

Pokud vám lékař vystaví Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, obdržíte 3 propisovací díly, které budete potřebovat pro zaměstnavatele a sociálku.

II. díl – žlutý pruh. Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Papír se žlutým pruhem u sebe musíte mít po celou dobu neschopnosti a po ukončení jej odevzdáte lékaři.

III. díl – modrý pruh. Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Tento tiskopis předáte vašemu zaměstnavateli. Jen tak můžete uplatnit nárok na náhradu mzdy během prvních 14 dní. Zároveň tato část slouží jako omluva proto, proč nejste v práci.

IV. díl – růžový pruh. Žádost o nemocenské. Tiskopis použijete v případě, že vaše nemoc trvá déle jak 14 dní. Předložíte jej zaměstnavateli, který jej dále předá příslušné OSSZ. V případě, že jste OSVČ, předáváte tuto část OSSZ sami.

V případě, že žádáte o pracovní neschopnost kvůli úrazu, musí nejprve dojít k určení příčiny úrazu. Poté vyplníte Záznam o úrazu nebo písemně prohlásíte, jak k úrazu došlo. Pokud jste si úraz způsobili úmyslně, nemáte nárok na žádnou nemocenskou. V případě, že úraz vznikl třeba kvůli opilosti, dostanete nemocenskou jen poloviční.

Jak vypadá potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti

Lístek na peníze

Aby vám byla vyplacena nemocenská, je potřeba lékaře požádat o vystavení Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (jedná se o tzv. lístek na peníze). Tato situace nastává zpravidla, pokud vaše nemoc trvá jeden měsíc a déle. Potvrzení předáte svému zaměstnavateli a zaměstnavatel OSSZ. OSVČ lístek předávají přímo OSSZ.

Pokud neschopnost trvá déle než 14 dní, je ošetřující lékař povinen vám lístek na peníze vystavit vždy ke 14. dni trvání pracovní neschopnosti. Je však možné se s lékařem domluvit i na dřívějším vystavení potvrzení.

Aby výplata nemocenské proběhla bez problémů, je potřeba, aby vám lékař každý měsíc potvrdil trvání neschopnosti. Toto potvrzení se většinou vystavuje v termínu, kdy jdete na kontrolu.

Pokud nastane situace, že nemůžete vzhledem ke svému stavu uplatnit nárok na výplatu dávky (např. bezvědomí), může OSSZ určit jinou fyzickou osobu jako zvláštního příjemce dávky. S ustanovením zvláštního příjemce musí souhlasit pojištěnec (tedy vy) i osoba, která se má zvláštním příjemcem stát. Pokud jste ve stavu, kdy nemůžete podat své vyjádření, není váš souhlas vyžadován. Je však potřeba, aby váš vážný stav potvrdil ošetřující lékař.

Potvrzení o nařízení karantény

Může se stát, že vaše onemocnění bude infekční a lékař nařídí karanténu. Pokud budete v karanténě déle jak 14 dní, musí vám lékař ke 14. dni vystavit potvrzení. Toto potvrzení slouží pro účely prodloužení nemocenské a rovněž jako dokument, který předáte svému zaměstnavateli.

Zpětné vystavení neschopenky

Neschopenku vám může lékař vystavit i zpětně, a to nejdéle do 3 dnů. Záleží však pouze na posouzení lékaře, zda tak učiní. Pokud je prodleva delší, je vše na vaší domluvě s lékařem.

Elektronická neschopenka

Můžeme se s ní rovněž setkat pod zkráceným názvem eNeschopenka. V platnost vstoupí od 1.1.2020 a její hlavní výhodou má být nahrazení papírových tiskopisů. Tedy zrychlení vyplňování, a hlavně zrychlení přenosu informací.

Co to znamená? Zaměstnavatel může jednodušeji zjistit, zda jste v pracovní neschopnosti. A to skrze online ePortál České správy sociálního zabezpečení. Vidět bude samozřejmě informace od kdy je pracovní neschopnost platná a kdy byla ukončena (pokud již došlo k ukončení). K tomu bude dostupná informace, jaké je místo vašeho pobytu během pracovní neschopnosti a rovněž i na rozpis vašich vycházek (tedy jak jsou dlouhé a v jakých časech je můžete využít).

To by nebylo možné bez toho, aniž by měl ošetřující lékař zákonem danou povinnost podávat hlášení o pracovní neschopnosti elektronicky. Díky tomu dojde i ke zkrácení lhůty, ve které musí ošetřující lékař odeslat hlášení o vzniku (případně zániku) pracovní neschopnosti, - a to nejpozději na následující den, po vzniku této události (příklad: pokud budete práce neschopným uznáni v pondělí, nejpozději v úterý má lékař povinnost tuto informaci odeslat okresní správě sociálního zabezpečení).

Od 1.1.2020 zaměstnavateli odpadne povinnost přijímat žádost o nemocenské (při pracovní neschopnosti kratší než 14 dní), kterou poté odesílal na okresní správu sociálního zabezpečení. Pokud bude pracovní neschopnost delší než 14 kalendářních dnů, tak stále musí OSSZ odeslat informace o výši příjmů zaměstnance a způsobu výplaty mzdy (nejčastěji na účet). Díky tomu je úřad schopen vám správně spočítat a vyplatit nemocenskou.

Papírových formulářů se však zcela nezbavíme. Nadále zůstane tzv. "Průkaz práce neschopného pojištěnce". Pomocí něj se budeme nadále prokazovat při případné kontrole během pracovní neschopnosti.

Rovněž se nemění povinnost zaměstnance informovat zaměstnavatele o pracovní neschopnosti. eNeschopenka tedy slouží primárně k ulehčení komunikace během lékařem a úřady (případně zaměstnavatelem). Předat svému vedoucímu informace o nemoci však máme nadále.

Do kdy informovat zaměstnavatele o neschopnosti

Doba, která by přesně určovala, do kdy musíte svého zaměstnavatele informovat o neschopence, není zákonem jasně definovaná. Dočtete se pouze, že byste to měli udělat bez zbytečných průtahů. Zároveň ani není uvedeno, jakým způsobem svého zaměstnavatele informovat (zda postačí scan či musíte použít poštu). V praxi však bývá běžné, že byste zaměstnavatele měli informovat do 3 dnů.

Příliš se nedoporučuje svého zaměstnavatele informovat formou SMS. Nejlepším způsobem je použít mail s potvrzením o přečtení zprávy či doporučený dopis. Oba tyto způsoby s potvrzením mají v případném soudním řízení větší váhu.

Těhotenství a neschopenka v roce 2019

Průběh těhotenství je u každé ženy individuální. Některá jej zvládá bez problémů, jiná může mít silné nevolnosti a jiné stavy. Proto je tu možnost požádat o neschopenku buď svého obvodního lékaře, nebo gynekologa. V případě neschopenky mají maminky vycházky jen 6 hodin denně.

Ukončení neschopenky

O tom, zda bude neschopenka ukončena, rozhoduje lékař. Ukončit ji může i předčasně v případě, že se nedostavíte bez vážného důvodu na vyšetření. Tento fakt dále nahlásí vašemu zaměstnavateli nebo OSSZ. K ukončení ale dojde také tehdy, uzná-li lékař, že se stav pacienta natolik zlepšil, že již může nastoupit do práce.

Při ukončení lékaři odevzdáte listinu se žlutým pruhem (II. díl) a lékař vám vystaví V. díl, který náleží zaměstnavateli. Tento tiskopis slouží jako rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Vaše práva a povinnosti, když jste na nemocenské

Pokud dostanete neschopenku, musíte:

 • dodržovat režim určený lékařem,
 • umožnit kontrolu svým zaměstnavatelem nebo zaměstnancem OSSZ,
 • dostavit se na kontrolu stanovenou vaším lékařem nebo se domluvit na jiném termínu,
 • dostavit se na vyšetření vašeho závodního lékaře, pokud jste k tomu vyzván,
 • pokud vás kontrola nezastihne doma, podat následující den vysvětlení, proč jste tam nebyl,
 • dostavit se podle termínu na kontrolu po skončení lázní či jiného lůžkového rehabilitačního léčení,
 • pokud chcete mít neschopenku napsanou na jiné adrese než na vaší, říct toto lékaři dopředu,
 • nahlásit lékaři změny týkající se vaší práce nebo zaměstnavatele,
 • v případě, že máte ortopedickou pomůcku poškozenou, nahlásit dobu opravy,
 • při ukončení neschopenky odevzdat správnou část listiny,
 • sdělit lékaři, kdo je vaším zaměstnavatelem (pokud je jich více, tak uvést všechny), uvést vaše zaměstnání (pokud jich u zaměstnavatele vykonáváte více, tak všechny), zda jste OSVČ nebo zahraničním zaměstnancem,
 • předat ošetřujícímu lékaři potvrzení, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství,
 • sdělit ošetřujícímu lékaři kontakt a jméno registrujícího lékaře,
 • předat zaměstnavateli rozhodnutí o vzniku neschopenky,
 • dostavit se na základě výzvy zaměstnavatele do 7 dnů k závodnímu lékaři.

 

Attachments:
Download this file (neschopenka díl 2.jpg)neschopenka díl 2.jpg[ ]54 kB
Download this file (neschopenka díl 3.jpg)neschopenka díl 3.jpg[ ]44 kB
Download this file (neschopenka díl 4.jpg)neschopenka díl 4.jpg[ ]41 kB
Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na ahoj@pracomat.cz.