Zajímá vás jak vysoké jsou platy v armádě? Nebo chcete vědět o kolik bude brát více, když dosáhnete vyšší hodnosti? Vše potřebné se dovíte v našem článku.

 
 

Platy vojáků jsou definovány vládním nařízením číslo 59/2015 Sb., který definuje vojenské služební tarify podle hodnosti.

Tyto platové tabulky jsou určeny pro vojáky Armády ČR. V následujících článcích jsou řešeny:

Tabulkové platy vojáků

Voják, který se připravuje k výkonu služby studiem, se při povolání do služebního poměru služebně zařazuje jako čekatel.

Platová tabulka pro vojáky - čekatele

Hodnost Základní plat od 1.1.2023
Vojín ve výši minimální mzdy -> 17 300 Kč
Svobodník ve výši minimální mzdy zvýšené o 3,7 % -> 17 950 Kč
Desátník ve výši minimální mzdy zvýšené o 7,3 % –> 18 570 Kč
Četař ve výši minimální mzdy zvýšené o 11 % –> 19 210 Kč
Rotný ve výši minimální mzdy zvýšené o 14,6 % -> 19 830 Kč
Rotmistr ve výši minimální mzdy zvýšené o 18,3 % -> 20 470 Kč
Nadrotmistr ve výši minimální mzdy zvýšené o 21,8 % -> 21 080 Kč

Platy pro vojáky čekatele se zaokrouhlují na celé desetikoruny směrem nahoru.

 
 

Platová tabulka pro vojáky - od 1.1.2023

Od 1. ledna 2023 se základní tarify v třídách 1 a 2 zvýšily o 17 %. Ve třídách 3 až 11 o 10 %. Důvodem pro vyšší navýšení tarifních tříd 1 a 2 je úmysl zvýšit nástupní platy na alespoň 30 tisíc korun před zdaněním.

Hodnost Základní plat od 1.1.2023
Vojín ve výši minimální mzdy
Svobodník 30 310
Destátník 31 890
Četař  33 630
Rotný  38 810
Rotmistr  41 410
Nadrotmistr  44 030
Praporčík 46 910
Nadpraporčík 50 050
Štábní praporčík 64 490
Poručík 44 290
Nadporučík 50 050
Kapitán 57 280
Major 64 490
Podplukovník 71 710
Plukovník 86 150
Brigádní generál 100 580
Generálmajor 114 990
Generálporučík 129 430
Armádní generál 143 850

 

Příplatky

Za pomoci příplatků dochází ke zvýšení mzdy příslušníka armády.

Příspěvek na bydlení

Jedním ze základních příspěvků je příspěvek na bydlení. Ten je vymezen v nařízení č. 221/1999 Sb. § 61a.  Podle něj má voják nárok na měsíční služební příspěvek na bydlení ve výši od jednonásobku do dvojnásobku částky 3 000 Kč podle kategorie obce výkonu služby a podle počtu obyvatel žijících v této obci. Výše služebního příspěvku se zvyšuje za každého člena rodiny o 300 Kč, maximálně však o 1 200 Kč.

Koeficient podle kategorie obcí výkonu služby nařízení č. 58/2015 Sb.. je 1,03 pro Prahu a 1 pro ostatní obce.

 • V Praze je tedy příspěvek 3 090 pro vojáka žijícího samostatně a až 4 326 pro vojáka s rodinou.
 • Mimo Prahu je výše příspěvku 3 000, respektive 4 200.

Příplatek za službu na zahraničních misích

Vojákovi vyslanému do zahraniční operace náleží po dobu služby v zahraničí příplatek za službu v zahraničí ve výši 500 až 2 500 Kč denně.

Pokud je voják vystaven vysokému riziku ohrožení života nebo zdraví spojenému s vedením bojové činnosti v prostoru zahraniční operace, zvyšuje se výše denního příspěvku na 1 250 až 6 250 Kč.

Takže plat vojáka na misi třeba v Afganistánu slušně kompenzuje riziko, kterému tam člen armády čelí.

Výkonnostní příplatek

Výše výkonnostního příplatku se upravuje jednou ročně k 1. dubnu podle závěrů služebního hodnocení za období předcházejícího kalendářního roku. Na jeho základě může být základní mzda navýšena až o 2%. Pokud bylo v tomto období provedeno více hodnocení, bere se v potaz poslední z nich. Vojáků, kteří se připravují k výkonu služby studiem nebo výcvikem, se tento příplatek netýká.

pokud byl voják hodnocen jako "výtečný".

 • hodnosti svobodník až nadpraporčík, výkonnostní příplatek ve výši 2 % služebního tarifu,
 • hodnosti poručík až podplukovník, výkonnostní příplatek ve výši 1,5 % služebního tarifu,

pokud byl hodnocen jako "velmi dobrý"

 • hodnosti svobodník až nadpraporčík, výkonnostní příplatek ve výši 1 % služebního tarifu,
 • hodnosti poručík až podplukovník, výkonnostní příplatek ve výši 0,75 % služebního tarifu.

pokud byl hodnocen jako "dobrý"

 • výše příspěvku se nemění

pokud byl hodnocen jako "vyhovující"

 • výše příspěvku se snižuje o  2 % služebního tarifu

pokud byl hodnocen jako "nevyhovující"

 • ztrácí nárok na výkonnostní příplatek

Maximální výše příplatku

 • 20 % služebního tarifu ve služebním zařazení se stanovenou hodností svobodník až nadpraporčík
 • 15 % služebního tarifu ve služebním zařazení se stanovenou hodností poručík až podplukovník

Poznámky:

 • pokud k poslednímu hodnocení nedošlo, výše příplatku se nemění
 • částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru
 • příplaten nenáleží vojákovi v hodnosti čekatele, štábního praporčíka, plukovníka nebo v hodnostním sboru generálů

Příplatek za služební pohotovost

Vojákovi, kterému byla nařízena služební pohotovost, náleží příplatek 1 500 Kč pokud pohotovost v daném měsíci trvala alespoň 10 dnů, nebo ve výši 3 000 Kč pokud trvala alespoň do 20 dnů.

 
 

Příplatek za zvýšenou odpovědnost

Vojákovi, který je ministrem zmocněn k samostatnému hospodaření s veřejnými prostředky náleží příplatek až do výše 15 % služebního tarifu.

Zvláštní příplatek

Náleží vojákovi, který střídavě vykonává službu:

 • ve dvousměnném režimu výkonu služby - 400 Kč měsíčně
 • ve třísměnném režimu výkonu služby - 800 Kč měsíčně
 • v nepřetržitém režimu výkonu služby - 1 000 Kč měsíčně
 • v nepřetržitém režimu výkonu služby, ve kterém doba mezi začátkem a koncem stanovené doby výkonu služby přesahuje 15 hodin - 1 200 Kč měsíčně.

Další zvláštní příplatek náleží vojákovi, který vykonává službu v podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života nebo zdraví. A to ve výši 600 až 8 000 Kč měsíčně.

 1. 2000 Kč až 8000 Kč měsíčně v I. rizikové skupině,
 2. 2000 Kč až 6000 Kč měsíčně ve II. rizikové skupině,
 3. 1000 Kč až 4000 Kč měsíčně ve III. rizikové skupině a
 4. 600 Kč až 2000 Kč měsíčně ve IV. rizikové skupině.

Patří sem například:

 • činnost výkonného vojenského letce
 • zneškodňování a ničení nalezených nebo nevybuchlých výbušnin a munice
 • potápění se s použitím potápěčského dýchacího přístroje
 • práce trvale vykonávané v podzemí

Přesné vymezení jednotlivých činností je v nařízení vlády č. 59/2015 Sb.

Náborový příspěvek

V praxi nazývaný jako "náborák". Jedná se o motivační bonus, pomocí kterého chce armáda získat specializované pozice (it, lékaři atd...). Důležité je, že náborový příspěvek se nevyplácí celý najednou ale jeho dávkování je následující: 20 % po 6 měsících, 30 % po 12 měsících, 50 % po 24 měsících. Jeho výše je v rozmezí 30 000 - 250 000 Kč.

Požadované vzdělání  Minimální výše příspěvku  Maximální možná výše příspěvku 
střední odborné (výuční list)  30 000 Kč  při délce služebního poměru nad 2 roky za každý další rok 10 000 Kč, maximálně 60 000 Kč 
úplné střední a úplné střední odborné (maturita)  40 000 Kč  při délce služebního poměru nad 2 roky za každý další rok 10 000 Kč, maximálně 80 000 Kč 
vyšší odborné  50 000 Kč  při délce služebního poměru nad 2 roky za každý další rok 10 000 Kč, maximálně 90 000 Kč 
bakalářské vysokoškolské  60 000 Kč  při délce služebního poměru nad 2 roky za každý další rok 15 000 Kč, maximálně 150 000 Kč 
magisterské vysokoškolské  70 000 Kč  při délce služebního poměru nad 2 roky za každý další rok 30 000 Kč, maximálně 250 000 Kč 

Výši náborového příspěvku stanovuje Vyhláška č. 146/2015 Sb.. 

Stabilizační příspěvek

Je určen pro všechny vojáky a jeho smyslem je konkurenceschopnost vojenských profesí na trhu práce. Zjednodušeně řečeno, aby byly platy vojáků dostatečně vysoké. Jeho základní výše (na tu mají nárok všichni) je 7 000 Kč (ten je určen přímo zákonem č. 221/1999 Sb). Může být navýšen až na 21 000 Kč (podle nařízením vlády č. 68/2015 Sb §3) - pro náročnější specializace. Jedná se o další způsob, jak má armáda možnost získat specializované pracovníky.

Stabilizační příspěvek vojákovi nenáleží za dobu, kdy se připravuje k výkonu služby studiem nebo výcvikem nebo za kalendářní měsíc, ve kterém měl voják alespoň den neomluvené nepřítomnosti ve službě. 

Kvalifikační příspěvek

Kvalifikační příspěvek je určen pro vojáka, který dosáhl požadovaného vzdělání při prvním služebním zařazení na služební místo s vyšším vzděláním, než je požadováno pro služební místo, na kterém je do té doby zařazen. Zjednodušeně řečeno, pokud dojde ke zvýšení kvalifikace má voják nárok na tento jednorázový příspěvek. Nárok na tento příspěvek není, pokud byla s vojákem uzavřena dohoda o zvýšení nebo rozšíření vzdělání.

Výši kvalifikačního příspěvku stanovuje Vyhláška č. 146/2015 Sb..

 • 80 000 Kč, pokud je požadováno střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • 90 000 Kč, pokud je požadováno vyšší odborné vzdělání,
 • 150 000 Kč, pokud je požadováno vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo
 • 250 000 Kč, pokud je požadováno vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

Odměna

Za splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu lze vojákovi poskytnout odměnu. Její výše není zákonem omezena a plat vojáka tak může dosáhnout velmi zajímavých hodnot.

 
 

Historie platů vojáků 

Voják - čekatel

  Vojín Svobodník  Desátník  Četař  Rotný  Rotmistr  Nadrotmistr 
od 1.7.2015  9 200 9 600 10 000 10 400 10 800 11 200 11 600
od 1.11.2015 9 900 10 300 10 700 11 100 11 500 11 900 12 300
od 1.11.2016 10 300 10 720 11 130 11 550 11 960 12 380 12 800
od 1.7.2017  11 770 12 200 12 630 13 060 13 490 13 910 14 340
od 1.11.2017  12 950 13 420 13 900 14 370 14 840 15 310 15 780
od 1.1.2019  13 350 13 840 14 330 14 820 15 300 15 790 16 270
od 1.1.2020  14 600 15 150 15 670 16 210 16 740 17 280 17 790
od 1.1.2021 15 200 15 770 16 310 16 880 17 420 17 990 18 520
od 1.1.2022 16 200 16 800 17 390 17 990 18 570 19 170 19 740
od 1.1.2023 17 300 17 950 18 570  19 210 19 830  20 470 21 080

Voják

  Vojín Svobodník Desátník Četař Rotný Rotmistr Nadrotmistr Praporčík Nadpraporčík Štábní praporčík
1.7.2015  9 200 19 690 20 810 22 040 25 710 27 540 29 380 31 420 33 660 43 860
1.11.2015  9 900 20 290 21 440 22 710 26 490 28 370 30 270 32 370 34 660 45 190
1.11.2016  10 300 21 110 22 300 23 620 27 550 29 510 31 490 33 670 36 060 46 990
1.7.2017  11 770 22 590 23 870 25 280 29 480 31 580 33 700 36 030 38 590 50 280
1.11.2017  12 950 24 850 26 260 27 810 32 430 34 740 37 070 39 640 42 450 55 310
1.1.2019  13 350 25 350 26 790 28 370 33 080 35 440 37 820 40 440 43 300 56 420
1.1.2020  14 600 26 850 28 290 29 870 34 580 36 940 39 320 41 940 44 800 57 920
1.1.2021* 15 200 26 850 28 290 29 870 34 580 36 940 39 320 41 940 44 800 57 920
1.1.2022 16 200 27 550 28 990 30 570 35 280 37 640 40 020 42 640 45 500 58 620
1.1.2023 17 300 30 310 31 890  33 630 38 810  41 410  44 030  46 910  50 050  64 490 

 

  Poručík Nadporučík Kapitán Major Podplukovník Plukovník Brigádní generál Generálmajor Generálporučík Armádní generál
1.7.2015  29 580 33 660 38 760 43 860 48 960 59 160 69 360 79 560 89 760 99 960
1.11.2015  30 470 34 670 39 930 45 180 50 430 60 940 71 450 81 950 92 460 102 980
1.11.2016  31 690 36 060 41 530 46 990 52 450 63 380 74 310 85 230 96 160 106 980
1.7.2017  33 910 38 590 44 440 50 280 56 130 67 820 79 520 91 200 102 900 114 580
1.11.2017  37 310 42 450 48 890 55 310 61 750 74 610 87 480 100 320 113 190 126 040
1.1.2019  38 060 43 300 49 870 56 420 62 990 76 110 89 230 102 330 115 460 128 570
1.1.2020  39 560 44 800 51 370 57 920 64 490 77 610 90 730 103 830 116 960 130 070
1.1.2021* 39 560 44 800 51 370 57 920 64 490 77 610 90 730 103 830 116 960 130 070
1.1.2022 40 260 45 500 52 070 58 620 65 190 78 310 91 430 104 530 117 660 130 770
1.1.2023 44 290  50 050  57 280  64 490  71 710  86 150  100 580  114 990  129 430  143 850

* - v tomto roce ke zvýšení nedošlo 

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #16 Pracomat.cz 2023-01-16 17:08
Cituji Lubomir Stojan:


Paragraf 70b odst.1 zak.c.221/1999 Sb., o vojacich z povolani. Vami zminovana novela, o zvyseni stabilizacniho prispevku se dotyka pouze vybranych profesi, neplati pro vsechny. Tudiz se stale ridime zakonem 221.


Dobrý den Lubomíre,

děkuji za upozornění, opraveno v textu.
Citovat
0 #15 Lubomir Stojan 2023-01-11 15:42
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Lubomir Stojan:
Cituji Pracomat.cz:
[quote name="Pepa"]Od kdy začíná stabilizační příspěvek na 9000,-? Všude se uvádí 7ti

Dobrý den Pepo,

od 1.1.2023 došlo k novele Nařízení vlády č. 68/2015 Sb., která stanovila výši příspěvku na 9 000 Kč.


Ta informace taky neni presna. Co jsem cetl tak to plati pouze pro ucitele s akademickym titulem a hradni straz.


Dobrý den Lubomíre,

mohu poprosit o zdroj? Ať můžu případně téma aktualizovat?


Paragraf 70b odst.1 zak.c.221/1999 Sb., o vojacich z povolani. Vami zminovana novela, o zvyseni stabilizacniho prispevku se dotyka pouze vybranych profesi, neplati pro vsechny. Tudiz se stale ridime zakonem 221.
Citovat
0 #14 Pracomat.cz 2023-01-10 11:57
Cituji Lubomir Stojan:
Cituji Pracomat.cz:
[quote name="Pepa"]Od kdy začíná stabilizační příspěvek na 9000,-? Všude se uvádí 7ti

Dobrý den Pepo,

od 1.1.2023 došlo k novele Nařízení vlády č. 68/2015 Sb., která stanovila výši příspěvku na 9 000 Kč.


Ta informace taky neni presna. Co jsem cetl tak to plati pouze pro ucitele s akademickym titulem a hradni straz.


Dobrý den Lubomíre,

mohu poprosit o zdroj? Ať můžu případně téma aktualizovat?
Citovat
0 #13 Pracomat.cz 2022-09-12 16:55
Cituji Voják:
Chybí vám tam stabilizační příspěvek. Každý voják má 7000 a specialisté 10000 i více měsíčně. Hrubý příjem celkem má třeba takový podplukovník necelých 100 tisíc měsíčně.


Dobrý den,

děkuji za info, doplním do textu.
Citovat
0 #12 Voják 2022-09-12 09:47
Chybí vám tam stabilizační příspěvek. Každý voják má 7000 a specialisté 10000 i více měsíčně. Hrubý příjem celkem má třeba takový podplukovník necelých 100 tisíc měsíčně.
Citovat
0 #11 Pracomat.cz 2021-08-06 16:27
Cituji Filip:
Nemáte trochu chybku v platu četaře? Dostávat 20 tis, když desátník má 28?


Dobrý den,

děkuji velice za upozornění, ano byl tam překlad a je opraven.
Citovat
0 #10 Filip 2021-08-06 08:42
Nemáte trochu chybku v platu četaře? Dostávat 20 tis, když desátník má 28?
Citovat
0 #9 Pracomat.cz 2020-12-19 14:54
Cituji Martina Pečivová:
Dobrý den, jaký minimální plat a jaká hodnost odpovídá ...


Dobrý den Martino,

platy vojáků byly dřívé závislé na nejnáročnější vykonávané činnosti (podobně jako u dalších státních zaměstnanců). Ale od července roku 2015 jsou služební tarify podle hodností.
Citovat
0 #8 Martina Pečivová 2020-12-18 14:31
Dobrý den, jaký minimální plat a jaká hodnost odpovídá 12. platové třídě a 5. platovému stupni?
Mám to zadané v úkolu do ekonomiky + ještě určit délku praxe pro dosažení 5. stupně
Citovat
+2 #7 Pracomat.cz 2020-10-08 19:19
Cituji Marie:
Dobrý den, chci se zeptat na kamaráda ....


Dobrý den Marie,

neznám bohužel odpověď (ani další detaily pracovních kontraktů vojáků na válečných misích) na tyto otázky. Třeba bude vědět některý z našich čtenářů a pomůže nám objasnit odpověď.
Citovat
-1 #6 Marie 2020-10-07 21:01
Dobrý den, chci se zeptat na kamaráda který je na mírove misii v Afghánistánu.Pokuď by chtěl rezignovat, musí zaplatit za to že chce odejít po 10 ti letech služby?A další otázka, můžou vojáci manipulovat s svým účtem, který má v afghánistánu? Třeba posílat domů rodině nějaké peníze?Děkuji za odpověď
Citovat
+6 #5 Pracomat.cz 2018-09-23 16:21
Cituji Ircha Jan:
Zdravím chci se zeptat kam se můžu přihlásit jako dobrovolný voják do Afghánistánu


Dobrý den Jane,

nejsem si jist tím dobrovolnictvím, ale pro navázání kontaktu s armádou bych využil následujícího odkazu: kariera.army.cz/
Citovat
-21 #4 Ircha Jan 2018-09-23 14:06
Zdravím chci se zeptat kam se můžu přihlásit jako dobrovolný voják do Afghánistánu
Citovat
-2 #3 Radek Dostál 2018-08-08 14:56
V CˇSLA kdy-já sloužil jsem dostával voj žold v r.90 po PSˇ-ce a to byl zákl.tari f:120 Kčs,po hodn.svobodník-bral 150 Kč. Jako řadový voják-odvedenec v socialismu Nemoh jsem si vybírat,nebo by mně vyhodi ly i z Army VBU´.Byl-raketˇák i přesto ž e to byla elitní SCˇjednotka nasazená do 1.linie.I v misích v Rusku.
Citovat
+1 #2 Pracomat.cz 2017-09-30 12:14
Dobrý den Ondřeji,

pro přihlášení do armády zkuste využít přímo stránek Armády ČR -http://www.acr.army.cz/kariera/vojak-z-povolani/v ojak-z-povolani-9699/
Citovat
-31 #1 Ondrej Vlcek 2017-09-30 04:06
Dobry den preji, jde se u Vás prihlasit ná pozici Vojak ? Dekuji Vlcek
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].