Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu. Pokud jste při nástupu do zaměstnání skládali tento slib, týkající se vás následující platové tabulky.

 
 

Tyto platové tabulky jsou určeny pro státní zaměstnance ve služebním poměru. Například úředníci na ministerstvech, statistickém úřadu atd.. V následujících článcích jsou řešeny:

Platové tabulky pro státní zaměstnance ve služebním poměru k 1.1.2023

Následující platové tabulky jsou přílohou zákona číslo 304/2014 Sb.

Stupeň Praxe Platová třída
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 16 130 17 350 18 680 20 130 21 710 23 390 25 280 26 550 30 780 34 840 39 820 45 920
2 do 2 let 16 720 17 970 19 320 20 850 22 440 24 220 26 160 28 620 31 840 36 060 41 220 47 550
3 do 4 let 17 270 18 580 20 000 22 680 23 250 25 080 27 130 29 670 33 020 37 430 42 770 49 360
4 do 6 let 17 880 19 230 20 700 22 330 24 060 25 980 28 070 30 710 34 200 38 760 44 100 51 140
5 do 9 let 18 480 19 890 21 420 23 120 24 910 26 890 29 060 31 820 35 420 40 140 45 920 52 990
6 do 12 let 19 120 20 560 22 170 23 950 25 780 27 820 30 100 32 950 36 700 41 600 47 580 54 940
7 do 15 let 19 770 21 290 22 930 24 780 26 720 28 820 31 180 34 140 38 040 43 120 49 340 56 960
8 do 19 let 20 460 22 030 23 720 25 650 27 660 29 840 32 280 35 350 39 400 44 690 51 130 59 040
9 do 23 let 21 180 22 800 24 570 26 550 28 630 30 910 33 420 36 600 40 790 46 260 52 970 61 180
10 do 27 let 21 270 23 600 25 400 27 500 29 660 32 000 34 620 37 920 42 270 47 960 54 920 63 410
11 do 32 let 22 710 24 440 26 340 28 510 30 720 33 170 35 880 39 290 43 810 49 700 56 920 65 740
12 nad 32 let 23 510 25 290 27 260 29 520 31 820 34 370 37 170 40 740 45 420 51 530 59 020 68 200

 
 

Kdo je státním zaměstnancem?

Podle zákona číslo 234/2014 Sb. je státním zaměstnancem je fyzická osoba, která byla přijata do služebního poměru a zařazena na služební místo nebo jmenována na služební místo představeného k výkonu některé z následujících činností.

 1. přípravu návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti,

 2.  přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,

 3.  přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,

 4.  řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,

 5.  vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle jiného zákona, s výjimkou provozních informačních systémů,

 6.  státní statistickou službu,

 7.  správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,

 8.  ochranu utajovaných informací,

 9.  zabezpečování obrany státu,

 10.  zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,

 11.  obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,

 12.  přípravu nebo realizaci dotační politiky,

 13.  přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,

 14.  přípravu a provádění správních úkonů včetně kontroly,

 15.  ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,

 16.  zadávání veřejných zakázek,

 17.  audit,

 18.  zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců,

 19.  řízení činností uvedených v písmenech a) až r),

 20.  přípravu a vypracování odborných věcných podkladů k činnostem uvedeným v písmenech a) až d), g), k) až n) a p), s výjimkou podkladů spočívajících ve fyzikálních měřeních, chemických rozborech nebo porovnávání a určování technických parametrů,

 21.  přípravu k výkonu zahraniční služby.

 
 

Do jaké platové třídy patřím?

To do jaké platové třídy náležíte vychází ze zákona číslo 302/2014 Sb.:

5. platová třída

 1. Provádění jednotlivých jednoduchých úkonů ve správním řízení, například přijímání jednoduchých podání do protokolu, pořizování soupisu součástí spisu, zajišťování skartačního řízení správní dokumentace, vedení evidencí návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a úředních dokladů, předávání rozhodnutí k doručení, vyvěšování veřejné vyhlášky, vyměřování správních nebo jiných poplatků, zajišťování písemného vyhotovení rozhodnutí nebo zpracovávání oznámení o zahájení řízení, provádění místních šetření podle daných pokynů.
 2. Příprava a vedení podkladů, podkladové dokumentace a dalších náležitostí ve správním řízení v jednoduchých věcech malého rozsahu a jednoduchého způsobu zjišťování, kontrola jejich věcné správnosti a doplňování určených náležitostí. Kompletace a předávání správní a jiné dokumentace na příslušné správní úřady, samosprávné celky, účastníkům řízení a dalším místům, například v řízení o odvolání nebo při postoupení pro nepříslušnost.
 3. Vedení správních registrů a evidencí podle obecně závazných předpisů, například vedení evidence zvláštních skupin občanů, úředních dokladů ke spisové dokumentaci.
 4. Vedení centrální evidence stížností, petic a žádostí o informace včetně zajišťování a organizace jejich vyřizování.

6. platová třída

 1. Vyřizování věcí ve správním řízení s jednoznačným postupem a s malým počtem účastníků.
 2. Samostatné vyřizování dílčích částí správního řízení podle běžných postupů, například opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí včetně jejich ověřování a došetřování, příprava usnesení o postoupení podání, o dožádání nebo o odmítnutí provedení úkonu nebo o účasti ve správním řízení, kontrola a oprava zřejmých nesprávností v rozhodnutí, vyjádření, osvědčení nebo sdělení, sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, výslechu svědka nebo znalce, o provedení důkazu listinou a o ohledání, jakož i o jiných úkonech ve styku s účastníky správního řízení včetně vyřizování stížností a oprav.
 3. Vyměřování správních poplatků ve sporných a složitých případech.
 4. Plnění zákonných oznamovacích povinností vůči státním subjektům.
 5. Zajišťování doručování písemností správního orgánu.
 6. Provádění dílčích kontrolních činností podle daných postupů v rámci kontroly vykonávané kontrolním orgánem při výkonu jeho působnosti (dále jen "kontrola, inspekce nebo dozor").

7. platová třída

 1. Vyřizování věcí ve správním řízení. Posuzování podkladů pro správní řízení. Provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci a zajišťování důkazů.
 2. Příprava řešení věcí ve správním řízení s více účastníky zasahující do mnoha různorodých a věcných oblastí a vyžadující rozsáhlou podkladovou dokumentaci, dožádání, znalecké posudky a složitý výkon rozhodnutí.
 3. Samostatné vyřizování náročných částí správního řízení, například poskytování předběžné informace správním orgánem nebo sepisování protokolů o ústním jednání ve složitém správním řízení.
 4. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy.
 5. Zajišťování průběhu a účelu správního řízení užitím zajišťovacích prostředků. Opatřování vysvětlení.
 6. Zrušování vyjádření, osvědčení nebo sdělení, která jsou v rozporu s právními předpisy.
 7. Zajišťování odborných služebních agend ve vymezeném dílčím úseku, pokud není pro jednotlivé obory služby stanoveno jinak.
 8. Příprava podkladů pro kontrolní činnost a provádění dílčích kontrolních úkonů v rámci kontroly, inspekce nebo dozoru, například ověřování správnosti vykazovaných skutečností a navrhování dílčích závěrů.
 9. Organizace a zajišťování průběhu kontrolních akcí v rámci kontroly, inspekce nebo dozoru.
 10. Poskytování poučení o právech a povinnostech správním orgánem.

8. platová třída

 1. Vyřizování věcí ve správním řízení s velkým počtem účastníků, s rozsáhlou podkladovou dokumentací, zasahujících do více právních a věcných oblastí náročných na dobu řízení a dodržování lhůt a se značnými nároky na posuzování podkladů ve správním řízení, na provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci, popřípadě na přerušování a zastavování řízení. Vedení společných správních řízení s rozhodnutími s podmiňujícími výroky.
 2. Zajišťování ucelených odborných služebních agend, pokud není pro jednotlivé obory služby stanoveno jinak.
 3. Provádění poradenských a konzultačních činností v dílčích úsecích odborných služebních agend včetně vydávání stanovisek, pokud není pro jednotlivé obory služby stanoveno jinak.
 4. Příprava řešení přestupků a jiných správních deliktů.
 5. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy plynoucí z exekučních titulů dožádaných ze států Evropské unie v rámci mezinárodní pomoci.
 6. Zajišťování agendy nedoplatků, penále a pokut.
 7. Zajišťování procesní stránky vyřizování stížností a petic, například kontrola včasnosti, úplnosti a správnosti jejich vyřizování v rámci kontroly, inspekce nebo dozoru.
 8. Provádění kontroly, inspekce nebo dozoru podle stanovených postupů ve vymezené dílčí působnosti.

9. platová třída

 1. Zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných služebních agend (dále jen "obor služby").
 2. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo norem úzce vymezené věcné působnosti podle přesně daných postupů.
 3. Provádění přezkumného řízení správním orgánem, který rozhodnutí vydal.
 4. Řešení přestupků a jiných správních deliktů.
 5. Zajišťování exekucí na nepeněžitá plnění.
 6. Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné služební agendě včetně vydávání stanovisek.
 7. Vykonávání specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu působnosti ústředního správního úřadu nebo správního úřadu s celostátní působností.
 8. Komplexní zajišťování agendy vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů v působnosti celého správního úřadu.
 9. Zpracovávání ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti ve vymezené působnosti územního správního úřadu.
 10. Prošetřování stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
 11. Samostatné provádění kontroly, inspekce nebo dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících z právních předpisů ve vymezené působnosti úřadu.
 12. Prošetřování opakovaných a závažných podnětů, petic, oznámení a stížností v rámci kontroly, inspekce nebo dozoru včetně jejich vyřizování.
 13. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo jiných předpisů nebo norem úzce vymezené věcné a právní působnosti podle přesně daných postupů.

10. platová třída

 1. Vykonávání dílčích legislativních prací, právních činností a příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce.
 2. Přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízeným orgánem.
 3. Vedení řízení o návrhu opatření obecné povahy. Příprava návrhu opatření obecné povahy a jeho projednávání s dotčenými orgány.
 4. Zajišťování pohledávek a jejich příslušenství uplatněním rozsahu zástavního práva. Provádění výkonu rozhodnutí prodejem věci.
 5. Vykonávání dílčích legislativně technických činností v oboru služby nebo dílčích právních činností ve správním úřadě.
 6. Provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru státní služby nebo v oblasti aplikace mezinárodních smluv a práva Evropské unie.
 7. Osvědčování odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem.
 8. Zajišťování agendy obnovy správního řízení, nového rozhodování a přezkumného řízení.
 9. Řešení sporů ve sporném řízení nebo vedení správního řízení o určení právního vztahu v mezích věcné a místní příslušnosti správního orgánu.
 10. Navrhování veřejnoprávních smluv včetně navrhování jejich změn, výpovědi a zrušení.
 11. Vyřizování závažných stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu a navrhování opatření k nápravě.
 12. Provádění kontroly, inspekce nebo dozoru v celém rozsahu správního úřadu s územní působností.
 13. Analýza výsledků kontroly, inspekce nebo dozoru včetně návrhů opatření.

11. platová třída

 1. Legislativní činnost a zpracovávání návrhů právních předpisů územních správních úřadů nebo zpracovávání závazných opatření správních úřadů s celostátní působností.
 2. Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech územní státní správy včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.
 3. Řešení sporů mezi správními orgány, popřípadě mezi dotčenými orgány o věcnou příslušnost při rozhodování nebo otázek, jež jsou předmětem rozhodování.
 4. Přezkoumávání jednoduchých rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování. Přezkoumávání rozhodnutí žalovaného správního orgánu po podání žaloby ve správním soudnictví. Přezkoumávání souladu opatření obecné povahy s právními předpisy.
 5. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem nebo řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy.
 6. Příprava návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy včetně navrhování jejich změn, výpovědi a zrušení.
 7. Prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
 8. Metodické usměrňování nebo zajišťování informační metodické pomoci nižším správním úřadům, územním samosprávným celkům v agendách ústředních správních úřadů a správních úřadů s celostátní působností.
 9. Koordinace, metodické usměrňování a posuzování řízení o přezkumném řízení a obnově řízení z celostátních hledisek.
 10. Koordinace a zajišťování přípravy vzdělávání a posuzování odborné nebo specializované způsobilosti vyžadované právním předpisem.
 11. Celostátní metodická, poradenská a konzultační činnost v oboru služby.
 12. Tvorba koncepce oboru služby v působnosti územního správního úřadu.
 13. Zajišťování informační metodické pomoci státním fondům.

12. platová třída

 1. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů nebo předpisů Evropské unie ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti státní správy včetně případného řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech.
 2. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v celém oboru státní služby ústředního správního úřadu včetně řešení právních sporů a zobecňování jejich výsledků.
 3. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v celém oboru služby ústředního správního úřadu.
 4. Výkon vlastnických práv státu v orgánech organizací.
 5. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem a řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy, je-li alespoň jednou ze smluvních stran kraj nebo obec s rozšířenou působností.
 6. Přezkoumávání rozhodnutí ústředního správního úřadu a zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování ústředního správního úřadu.
 7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oboru působnosti ústředního správního úřadu.
 8. Tvorba koncepce oboru služby správního úřadu s celostátní působností.
 9. Posuzování práv na náhradu za škodu a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, kterou způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech. Uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.
 10. Celostátní koordinace a metodické usměrňování správy státních fondů.

13. platová třída

 1. Přezkoumávání věcně nebo právně komplikovaných rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování v těchto věcech.
 2. Tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo předpisů Evropské unie, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie.
 3. Tvorba celostátních resortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady do poměrů organizačních složek státu a dalších subjektů, které jsou jimi vázány, a s rozsáhlými věcnými a právními vazbami na další společenské systémy.
 4. Výkon komplexních právních činností v oboru státní služby ústředního správního úřadu, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních a obdobných sporech.
 5. Tvorba koncepce oboru služby v působnosti ústředního správního úřadu.
 6. Posuzování práv na náhradu za škody značného rozsahu a na zadostiučinění za rozsáhlou nemajetkovou újmu, kterou způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci ve věcně a právně složitých případech a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech včetně uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.

14. platová třída

 1. Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo předpisů Evropské unie nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.
 2. Tvorba koncepce řešení věcně a právně nejsložitějších případů a zastupování veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech spojených s vyhodnocováním a syntézou komplikovaných ekonomických a právních vazeb.

15. platová třída

 1. Tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie nebo nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky nebo jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády nebo komplexní koordinace zpracovávání stanovisek k těmto předpisům pro člena vlády.

16. platová třída

 1. Komplexní koordinace stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje oborů hlavní činnosti v zákonem vymezené působnosti ministerstev s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory s vazbami na jiné obory správy s celostátní působností a jiné celospolečenské systémy předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech.

 
 

Historie odměňování státních úředníků

Navýšení k 1.1.2023

Na rozdíl od minulého roku k prvnímu lednu k žádnému navýšení nedošlo.

Navýšení k 1.9.2022

V rámci rostoucí inflace se vláda rozhodla navýšit plat těm státním zaměstnancům na které se v úvodu roku 2022 nedostalo. Tudíž i zde došlo k navýšení o 10 %.

Navýšení k 1.1.2022

Původně schválené navýšení (1 000 Kč do základního tarifu) vládou A. Babiše, bylo těsně před koncem roku 2021 zrušeno a nahrazeno novým nařízením vlády, které nechala platy pro tuto skupinu státních zaměstnanců na stejné úrovni jako v roce 2021.

Oproti roku 2021 je na první pohled patrný zásadní rozdíl. A to je nepřítomnost přílohy č. 3, tj. stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro státní zaměstnance uvedené v § 2 odst. 2. V tomto odstavci se jednalo o státní zaměstnance, kteří jsou lékařem orgánu ochrany veřejného zdraví.

Důvodem jsou dle expertní skupiny Ministerstva zdravotnictví dlouhodobé problémy s personálním zajištěním fungování hygienické služby, které se výrazněji prohlubují od roku 2020 v důsledku epidemie onemocnění COVID-19.

Tato skupiny přišla s návrhem odstranění zvláštní stupnice platových tarifů lékařů - ta se podle nich u orgánů ochrany veřejného zdraví neosvědčila. V praxi se nedařilo dostatečně vymezit popis činností lékaře orgánu ochrany veřejného zdraví, tak aby byl aplikovatelný pro celou hygienickou službu. Zvláště u rozdělení výkonu činností v rámci jednotlivých Krajských hygienických stanic, kde nepanovala shoda, zda mají určité činnosti vykonávat jen lékaři, nebo i ostatní zdravotničtí pracovníci.

Poměr lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků se totiž na jednotlivých krajských hygienických stanicích liší. Z toho důvodu nešlo dodržet rovnost v odměňování dle § 110 odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

I když se může zdát, že se pro pracovníky hygienických stanic jedná o špatnou zprávu a pokled příjmů, tak by to tak v praxi nemělo být. Je totiž přijato přechodné ustanovení nařízení vlády těmto státním zaměstnancům garantuje platový tarif alespoň v dosavadní výši. To znamená, že i kdyby někomu měl plat teoreticky poklesnout (dle nového tarifu), tak bude zachován v původní výši. Nejvyšší tarify byly navíc využívány jen 16 státními zaměstnanci. Bude platit možnost označit určitá místa jako klíčová. To dovoluje stanovit vybraným státním zaměstnancům platový tarif až ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně pro danou platovou třídu.

Rovněž došlo (u kontrolních činností hygienické služby v terénu) ke změně u zvláštního příplatku. Ten byl přeřazen z I. skupiny prací do II. skupiny prací. Jeho výši stanoví služební orgán podle nepříjemnosti a kontroverznosti provádění zdravotního dozoru, různorodosti podmínek výkonu služby a pravděpodobnosti vystavení účinkům ztěžujících vlivů, které nelze předem předpokládat.“.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

-1 #50 Pracomat.cz 2023-03-28 05:11
Cituji Alexandra:
jako zaměstnanec finančního úřadu ve služebním poměru dle odpracovaných počtu let jsem tř.11 nicméně platová tř.8 ...


Dobrý den Alexandro,

nejde primárně o pozici, ale jakou má pracovní náplň. Pokud by oba pracovníci se stejným názvem pozice vykonávali naprosto totožnou pracovní činnost, pak není v pořádku aby měli odlišnou platovou třídu. V opačném případě to možné je. Pokud jde o manipulaci s penězi, tak tato činnost spadá do platové třídy č.5 a proto se domnívám, že sama o sobě není důvodem pro vyšší třídu.
Citovat
0 #49 Alexandra 2023-03-27 22:15
jako zaměstnanec finančního úřadu ve služebním poměru dle odpracovaných počtu let jsem tř.11 nicméně platová tř.8 odborný referent podatelny navíc pracuji jako pokladní ,mám nárok na příplatek za práci s penězi?
a dále jak je možné že na úplně stejné pozici je v jiném kraji odborný referent podatelny platová tř.9 , to asi není úplně v pořádku že?
Citovat
0 #48 Pracomat.cz 2020-11-29 16:26
Cituji Ema:
Dobrý den,
pracuji ve správě, ve služebním poměru 6 pl. třída. kvůli noveli o státní službě ....


Dobrý den Emo,

státní správa fugnuje tak, že vyšší platovou třídu dostanete pouze s "náročnější" pracovní činností. Vzdělání má sekundární vliv. To znamená, že s nízkým vzděláním nemůžete některé pozice vykonávat (nebo je vám krácena praxe), ale neznamená to, že s vyšším vzděláním máte nárok na vyšší třídu. Když to vezmu do extrému, může existovat vysokoškolsky vzdělaná uklízečka s platovou třídou 3.
Citovat
0 #47 Ema 2020-11-29 11:47
Dobrý den,
pracuji ve správě, ve služebním poměru 6 pl. třída. kvůli noveli o státní službě jsem si musela dodělat maturitu abych příští rok nepřišla o práci. Myslela jsem si, že když mám teď maturitu, tak se mi zvýší platová třída, ale jenom mi vrátili rok praxe. Chtěla jsem požádat o zvýšení platové třídy, protože 6 je opravdu málo, ale jak tady o tom čtu, jsem docela zmatená.
Chápu to tedy tak, že i když mám maturitu, ale jsem už 15 let na tom samém místě a vykonávám tu samou práci, tak se mi třída zvýšit nemůže i když o ní požádám? Jde o funkci, ne o zvdělání? To by mi k mé stávající funkci musela přibýt agenda navíc? Mám nějakou šanci o zvýšení, nebo odejít na jiné oddělení?
Děkuji za odpověď
Citovat
-1 #46 Pracomat.cz 2020-08-27 19:44
Cituji Pavlína:
Dobrý den, pracuji na úřadě ve služebním poměru a mám platovou ...


Dobrý den Pavlíno,

co se týče uznání praxe, tak je v gesci zaměstnavatele. Nemohu tedy říct, zda vám praxi uzná. S ohledem na to, že předchozí zaměstnání bylo v jiné oblasti, očekával bych uznání praxi v poměrné výši (tj. 1/2 nebo 2/3). Asistent pedagoga je pedagogický pracovník, budete tedy spadat do čtvrté platové tabulky, kterou najdete zde: pracomat.cz/.../... Dle katalogu prací může mít tato pozice 4.-9. platovou třídu, platový stupeň pak závisí na délce uznané praxe.
Citovat
0 #45 Pavlína 2020-08-26 15:52
Dobrý den, pracuji na úřadě ve služebním poměru a mám platovou třídu 9 a platový tarif 9. Budu přecházet na místo asistenta pedagoga v MŠ a byla mi slíbena platová třída 8. Jaký bude můj platový tarif. Bude se mi krátit, protože moje praxe nebyla dosud v pedagogice? Děkuji.Pavlína
Citovat
0 #44 Pracomat.cz 2020-08-04 19:26
Cituji Ondřej Dobisík:
Může mi někdo zkusit vysvětlit, proč lékaři jako OOVZ ...


Dobrý den Ondřeji,

osobně vidím jako důvod pro samostatnou tabulku pro lékaře v orgánu ochrany veřejného zdraví snahu zabezpečit jim atraktivní platové podmínky ve srovnání s lékařskými pracovníky ve veřejném sektoru mimo pracovní poměr.
Citovat
0 #43 Ondřej Dobisík 2020-08-04 16:05
Může mi někdo zkusit vysvětlit, proč lékaři jako OOVZ mají vlastní tabulku? Vždyť lékař na KHS ve věku méně než 50 let je bílá vrána a většinu běhu KHS zajišťují jiní odborní pracovníci, tzn. lidé, kteří se museli na doškolováku zrovnoprávnit se zdravotníky a posléze si případně taktéž dodělat příslušnou atestační zkoušku?
Citovat
+1 #42 Pracomat.cz 2020-06-28 14:12
Cituji Radek:
Dobrý den, započítává se do praxe stáž a studium? Děkuji.


Dobrý den Radku,

doba studia nikoliv a pracovní praxe započtena být může. Samozřejmě pokud je relevantní k aktuálně vykonávané práci. To je na zvážení zaměstnavatele.
Citovat
0 #41 Radek 2020-06-27 16:24
Dobrý den, započítává se do praxe stáž a studium? Děkuji.
Citovat
0 #40 Pracomat.cz 2019-07-04 19:29
Cituji Standa:
Dobrý den, podle čeho se řídí platy zaměstnanců ve Státních podnicích? Konkrétně mi jde o Povodí Moravy. Děkuji


Dobrý den Stando,

státní podniky mají většinou svoje interní mzdové předpisy. Pro inspiraci se můžete podívat třeba na veřejně dostupnou kolektivní smlouvu Povodí Labe, kde jsou uvedeny v závěru i jednotlivé mzdová rozpětí - smlouvy.gov.cz/.../...
Citovat
+1 #39 Standa 2019-07-04 12:27
Dobrý den, podle čeho se řídí platy zaměstnanců ve Státních podnicích? Konkrétně mi jde o Povodí Moravy. Děkuji
Citovat
+1 #38 Pavel 2019-06-19 14:30
Cituji hane:
Dobrý den,
pracuji jako nepedagogický pracovník na CVUT. Od ledna 2019 se ....


Dobrý den Hane,


ano k přidání mělo dojít. V praxi to často dopadlo tak, že u učitelů se přidání řeší odebráním osobního hodnocení nebo přeřazením do jiného platového stupně. Takže mají pořád stejně. Ozvat se můžete u svého nadřízeného, případně u Inspektorátu Práce.
Citovat
0 #37 hane 2019-06-19 08:48
Dobrý den,
pracuji jako nepedagogický pracovník na CVUT. Od ledna 2019 se mělo přidávat pedagogům i nepedagogic. pracovníkům. Ještě jsme nic nedostali. Je to porušení nařízení vlády? Kde se ozvat?

Děkuji
Citovat
0 #36 Pracomat.cz 2019-05-13 18:09
Cituji Pavel Hynek:
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat...


Dobrý den Pavle,

to záleží na typu práce, jaký má pozice v popisu práce. Konkrétně u takovéto pozice referenta je rozptyl docela široký, viz katalog prací:

1.01.04 REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY

4. platová třída

1. Příprava podkladů pro výpočet nájemného a poplatků za služby za užívání bytů a nebytových prostor a ostatních služeb poskytovaných při jejich užívání.

2. Fyzický soupis majetku.

3. Shromažďování požadavků na opravy a údržbu majetku podle druhu.

4. Organizace provozu zasedacích místností a sálů.

5. platová třída

1. Propočty a sumarizace hodnot a porovnávání fyzických a účetních stavů majetku.

2. Výpočty úhrad za užívání majetku podle obecných metodik nebo předpisů.

3. Zajišťování drobných oprav a údržby majetku.

6. platová třída

1. Provádění inventur, zpracovávání inventarizačních seznamů a ověřování souladu fyzického a účetního stavu majetku.

7. platová třída

1. Příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby, oprav nebo vybavení majetkem.

2. Komplexní zajišťování správy jednotlivých částí majetkových souborů.

3. Sledování čerpání rozpočtu na správu majetku. Vyřizování požadavků na pořízení, opravy a údržbu majetku podle druhu, kontrola položek a fakturovaných částek za pořízený majetek. Úplná a podrobná operativní evidence majetku, provádění kontrol s účetní evidencí tohoto majetku, vedení průkazné agendy včetně opatření provedených při zjištění nežádoucího stavu.

8. platová třída

1. Zajišťování správy majetku organizace nebo majetku státu ve vymezené působnosti, jeho nabývání, uchovávání, prodeje nebo jiných forem dispozice.

2. Sestavování plánů majetkové správy podle propočtů, sumarizací, výsledků inventur a potřeb.

3. Souhrnné zpracovávání návrhů smluv při správě majetku.

4. Organizace výběrových řízení pro akce provozního charakteru při správě majetku.

9. platová třída

1. Komplexní zajišťování majetkové správy (nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice) a metodické usměrňování majetkové správy na nižších organizačních složkách.

2. Komplexní zajišťování jednotlivých věcně a právně složitých forem dispozice s rozsáhlými a různorodými majetkovými soubory organizace.

10. platová třída

1. Komplexní správa rozsáhlých a různorodých majetkových souborů, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice.

2. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek malého rozsahu.

11. platová třída

1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování správy značně rozsáhlých a různorodých majetkových souborů rozmístěných na více místech nebo v zahraničí. Navrhování komerčního využití majetku včetně ekonomických analýz, metodik a opatření.

2. Zajišťování specializovaných odborných činností v oblasti majetkové, majetkoprávní a restituční.

3. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek.

12. platová třída

1. Komplexní koordinace postupů veřejného zadavatele při zadávání veřejných zakázek za používání různých druhů zadávacího řízení.
Citovat
0 #35 Pavel Hynek 2019-05-13 13:57
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, mám možnost dát přihlášku na prac. pozici na městském úřadě: referent finančního a majetkového odboru. Momentálně mám titul BC, ale dodělávám Ing. Chtěl bych se zeptat, do jaké platové třídy bych se vešel.
Děkuji moc.
Citovat
+2 #34 Pracomat.cz 2019-04-03 10:03
Cituji Tereza:
Dobrý den, ucházím se o místo na ČSSZ na služební místo referent nemocenských dávek ...


Dobrý den Terezo,

z uvedených informací to vypadá, že jste si základní plat (bez osobního ohodnocení), našla správně.
Citovat
+1 #33 Tereza 2019-04-02 13:59
Dobrý den, ucházím se o místo na ČSSZ na služební místo referent nemocenských dávek (v popisu se jedná o 9.pl.třídu) a chtěla bych ověřit výši platu? Mám 6-let praxe a 6-let jsem byla na RD, pochopila jsem správně, že pro mě platí tabulka pro většinu státních zaměstnanců ve služebním poměru. Vyhledala jsem si 9.pl. třída a 6. stupeň = 21.930Kč, je to tak? Moc děkuji.
Citovat
+3 #32 Kuba 2019-03-12 12:33
Cituji Anna DUMOVÁ:
Dobrý den,děkuji pani Marxová a pane předsedo vlády,že jste přidali úředníkům na Městských úřadech.VÝSLEDEK JE TEN, ŽE TO PŘIDÁNÍ PLATŮ TĚMTO ZAMĚSTNANCŮ ZAPLATÍME MY STARO DŮCHODCI,KTEŘÍ SE POTÝKAJÍ Z KAŽDOU KORUNOU.vE Svitavách to vyřešily tak,že nám navýšily měsíční placení za správcovství SVJ,které bylo podmínkou při koupi bytů v tomto městě.Mnohokrát Vám děkuji ,za takové stáří.Oni mají jiné žaludky ,neberou léky a Vy jim chudákům přidáte.Kdo To má platit,staří,nebo kraj,PROSÍM O VYSVĚTLENÍ.

Obecně je příjem do státní rozpočtu nejvyšším podílem zastoupen jako daně ekonomicky AKTIVNÍCH - těch co pracují. Takže Vy asi těžko něco zaplatíte.
Citovat
+1 #31 Kuba 2019-03-12 12:29
Cituji petr:
Dobrý den, mám možná poněkud hloupý dotaz. Odvádějí státní zaměstnanci stejnou daň, jako ze soukromého sekotoru?
Pokud by se jednalo o tzv. hruby plat, byly by platove podminky bohuzel velmi nízké.

Děkuji,P.

Je to hrubý příjem + někteří z nás dostávají tzv. rizikáč za přímou práci s klienty (třeba na úp) 800,- Kč, z toho klasicky superhrubá a z té pak 15% dolů a odvody.

Platy jsou nic moc vzhledem k pracovní době, kdy je s přehledem možné mít 5 - 6 hodin přesčasu týdně (vzhledem k časové náročnosti některých úkonů), který je ovšem neplacený. Ale i tuto práci musí někdo dělat, jinak by se stát zastavil.

Proto mě velmi mrzí, že většina spoluobčanů ještě nadává jak dobře si státní úředníci žijí za jejich daně (my je přece taky platíme). Momentálně je výhodnější jít pracovat třeba do LIDLu, kde je nástupní mzda cca 18500,- Kč + nějaké to osobko, státní správa viz tabulky víše.
Dobré platové ohodnocení mají možná vedoucí odborů, ale když se podíváte na náročnost pozice např. ředitele kontaktních pracovišť různých odborů... i tak je to nic moc.
Citovat
0 #30 Pracomat.cz 2019-03-04 14:43
Cituji Nada:
Dobrý den,
chci se ucházet o nabízené služební místo na ÚP. Je to ne adobu neurčitou ...


Dobrý den,

jestli o tu práci máte zájem, doporučiji zajít na úvodní pohovor, případně si jen zavolat s personalistou, ať získáte představu jaké osobní ohodnocení vám nabídnou, kolik praxe uznají atd... Budete tak mít lepší představu o platu.
Citovat
0 #29 Nada 2019-03-04 14:33
Dobrý den,
chci se ucházet o nabízené služební místo na ÚP. Je to ne adobu neurčitou a je uvedena pl. třída 9, jak mám prosím zjistit, který plat by se mně týkal. Nevím přesně jak je to myšleno s praxí. DDěkuji N.
Citovat
0 #28 Pracomat.cz 2019-01-11 18:11
Cituji Ludmila:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na zařazení v platové třídě. Pracuji jako účetní referent teprve 3 měsíce a jsem ještě studentem vysoké školy. Mám tedy ukončenou střední školu s maturitou.


Dobrý den Ludmilo,

u platové třídy nejde ani tak o dosažené vzdělání, jako o náplň vykonávané práce. Tu pro pro pozici účetní najdete zde: www.pracomat.cz/.../510-ucetni.html
Citovat
0 #27 Ludmila 2019-01-11 16:38
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na zařazení v platové třídě. Pracuji jako účetní referent teprve 3 měsíce a jsem ještě studentem vysoké školy. Mám tedy ukončenou střední školu s maturitou.
Citovat
-1 #26 Pracomat.cz 2019-01-03 15:08
Cituji RENDA:
Dobry den, chci se zeptat, pracuji na financnim uradu jako zastup za materskou...


Dobrý den Rendo,

týká se vás tento článek pracomat.cz/.../... , tabulka číslo 2.
Citovat
0 #25 RENDA 2019-01-02 21:20
Dobry den, chci se zeptat, pracuji na financnim uradu jako zastup za materskou, takze v pracovnim pomeru, nikoliv ve uzebnim pomeru, mam 9. pl. tridu a zapocitanou praxi, jak se pro me od ledna 2019 zmeni plat? Dekuji Renata.
Citovat
0 #24 Pracomat.cz 2019-01-02 16:05
Cituji petr:
Dobrý den, mám možná poněkud hloupý dotaz. Odvádějí státní zaměstnanci stejnou daň, jako ze ...


Dobrý den Petře,

míra zdanění je u obou sektorů stejná. Zaměstnanec s 30 000 hrubého dostane na účet stejně, jako ten s 30 000 v soukromém sektoru. Veřejný sektor je často braný jako "ten hůře placený", zato s většími sociálními jistotami. Nicméně v posledních dvou letech rostly příjmy ve veřejném sektoru rychleji než v tom soukromém. Stále však platí, že pokud vám jde primárně o výši výdělku, tak soukromý sektor a obory jako finance, IT nebo farmacie přinášejí největší platy.
Citovat
0 #23 petr 2019-01-02 15:50
Dobrý den, mám možná poněkud hloupý dotaz. Odvádějí státní zaměstnanci stejnou daň, jako ze soukromého sekotoru?
Pokud by se jednalo o tzv. hruby plat, byly by platove podminky bohuzel velmi nízké.

Děkuji,P.
Citovat
+1 #22 Pracomat.cz 2018-11-16 09:15
Cituji Soňa:
Dobrý den, potřebovala bych se zeptat, pokud nastupuji na PÚ ...


Dobrý den Soňo,

z názvu pozice se jde jen dohadovat, záleží na skutečné náplni práce obou pozic a jejich vzájemné podobnosti. Obvykle ale bývají zaměstnvatelé v tomto ohledu poměrně vstřícní a tolerantní.
Citovat
0 #21 Soňa 2018-11-15 19:22
Dobrý den, potřebovala bych se zeptat, pokud nastupuji na PÚ jako sociální pracovník, a dříve jsem pracovala v administrativně mimo soc. služby, tak tato praxe se mi nemůže započítat? Přece i administrativa je náplní soc. pracovníka i když z jiné oblasti...
Moc děkuji za rychlou odpověď.
Citovat
+1 #20 Pracomat.cz 2018-11-12 09:37
Cituji Karel:
[Popravdě by mi stačila 13. platová třída :D. Případně nějaký odkaz, kde je schválené navýšení uvedeno a o kolik % se jedná. Nebyl jsem schopný nalézt. Děkuji.


Dobrý den Karle,

článek byl doplněn o tabulky platící od 1.1.2019.
Citovat
0 #19 Karel 2018-11-08 16:38
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Karel:
Dobrý den,

ví se už, jak se bude měnit první tabulka, tedy pro většinu státních zaměstnanců ve služebním poměru, v roce 2019 a kdy přesně k navýšení dojde? Děkuji za odpověď.


Dobrý den Karle,

k navýšení dojde od 1.1.2019, tedy ve výplatě za leden již bude vyšší částka. Konkrétní hodnoty již jsou známy, zkusím během víkendu je zkusím zaktualizovat.


Popravdě by mi stačila 13. platová třída :D. Případně nějaký odkaz, kde je schválené navýšení uvedeno a o kolik % se jedná. Nebyl jsem schopný nalézt. Děkuji.
Citovat
+2 #18 Pracomat.cz 2018-11-08 09:56
Cituji Karel:
Dobrý den,

ví se už, jak se bude měnit první tabulka, tedy pro většinu státních zaměstnanců ve služebním poměru, v roce 2019 a kdy přesně k navýšení dojde? Děkuji za odpověď.


Dobrý den Karle,

k navýšení dojde od 1.1.2019, tedy ve výplatě za leden již bude vyšší částka. Konkrétní hodnoty již jsou známy, zkusím během víkendu je zkusím zaktualizovat.
Citovat
+2 #17 Karel 2018-11-07 18:32
Dobrý den,

ví se už, jak se bude měnit první tabulka, tedy pro většinu státních zaměstnanců ve služebním poměru, v roce 2019 a kdy přesně k navýšení dojde? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #16 Pracomat.cz 2018-08-14 13:58
Cituji Lucka:
Dobrý den, chci se zeptat na své platové zařazení. Pracuji jako učitelka v běžné státní mateřské škole ...


Dobrý den Lucko,

na platovou třídu má vliv náročnost vykonávané práce. Vaše povolání řeší katalog prací - pracomat.cz/.../katalog-praci-verejna-sprava.html . Srovnejte ji s vámi vykonávanou pracovní činností a uvidíte zda máte nárok na zvýšení třídy.
Citovat
+1 #15 Lucka 2018-08-14 12:31
Dobrý den, chci se zeptat na své platové zařazení. Pracuji jako učitelka v běžné státní mateřské škole už čtvrtým rokem po ukončení bakalářského studia. Dálkově jsem si při práci dodělávala ještě magisterské studium, které jsem úspěšně ukončila letos v červnu. Mám nyní s titulem Mgr. nárok na lepší platové zařazení? Do teď jsem byla v 9. platové třídě a 2. stupni. Děkuji za odpověď.
Citovat
+2 #14 Pracomat.cz 2018-07-24 17:16
Cituji Jitka:
Dobry den,
mam dotaz ohledně uznávání praxe... Uznává se v případě nového služebního poměru praxe ze samosprávy? Děkuji

Jitka Dlouhá


Dobrý den Jitko,

podle §200 2) služebního zákona platí, že:

Do doby trvání služebního poměru státních zaměstnanců podle § 185 až 188 a § 190 až 192 se započítává doba trvání pracovních poměrů ve správních úřadech, které vzniku služebního poměru bezprostředně předcházely. Takže podle mého soudu ano.
Citovat
0 #13 Jitka 2018-07-24 14:11
Dobry den,
mam dotaz ohledně uznávání praxe... Uznává se v případě nového služebního poměru praxe ze samosprávy? Děkuji

Jitka Dlouhá
Citovat
+1 #12 Pracomat.cz 2018-07-08 14:11
Cituji Honza:
Dobrý den

Jen bych chtěl upozornit na chybně uvedené číslo v první tabulce, konkrétně ve 14. třídě, stupni č. 2., kde je skutečnost 29 790.


Dobrý den Honzo,

díky za upozornění, překlep opraven. A omlouváme se opožděnou reakci, přes svátky to zapadlo.
Citovat
0 #11 Honza 2018-07-02 15:19
Dobrý den

Jen bych chtěl upozornit na chybně uvedené číslo v první tabulce, konkrétně ve 14. třídě, stupni č. 2., kde je skutečnost 29 790.
Citovat
0 #10 Pracomat.cz 2018-04-24 16:31
Cituji Michaela:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na 9. platovou třídu ve služebním poměru ...


Dobrý den Michaelo,

o výši platové třídy nerozhoduje vzdělání, ale náplň vykonávané práce. Uznávání praxe je v gesci vašeho zaměstnavatele, ale obecně s ní nebývají problémy. Pro představu o výši platu se podívejte do tabulky v úvodu článku.
Citovat
0 #9 Michaela 2018-04-23 14:13
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na 9. platovou třídu ve služebním poměru na úřadu práce, jestli jsem četla dobře stačila by maturita, mám Mgr. A odpracován zatím rok u soukromníka jako asistentka ředitele. Myslíte, že mi mohou ten rok uznat a jakou částku mohu podle tabulek dostat? Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #8 Ladislav 2018-03-30 14:49
Cituji Pracomat.cz:
Dobrý den Moniko,

podle mého by vás zaměstnavatel měl nechat ve vyšší třídě pokud na ni máte vyjímku a odečíst vám tři roky praxe.

Jen bych upřesnil, že praxe se pod služebním zákonem neodečítá. Nevím tedy, jestli se to týká všech tříd, ale minimálně u 9 a 10 to tak je určitě.
Citovat
+1 #7 Pracomat.cz 2018-01-30 15:52
Dobrý den Moniko,

podle mého by vás zaměstnavatel měl nechat ve vyšší třídě pokud na ni máte vyjímku a odečíst vám tři roky praxe.
Citovat
-1 #6 Monika 2018-01-29 20:18
Dobry den,spadam do platove tridy 8. Od 1.1.2018 presunuli vsechny na stejne pracovni pozici do tridy9.Mne pry se vsak toto netyka,protoze nemam maturitu.Od CUZK mam vyjimku,abych mohla tuto pozici vykonavat i bez pozadovaneho vzdelani,navic si maturitu dodelavam.Je to tak spravne nebo mam take narok na vyssi tridu?
Dekuji Monika
Citovat
+1 #5 Pracomat.cz 2017-12-25 18:25
Dobrý den Světlo,

podle mého názoru může zaměstnavatel definovat činnosti, které po zaměstnanci chce. Nicméně vás při změně náplně pracovní pozice nemůže do podpisu nové pracovní smlouvy nutit.
Citovat
0 #4 Svetla 2017-12-20 17:19
Dobrý den, pracuji jako sociální pracovník v domově pro seniory. V současné době jsem byla nucena podepsat novou pracovní náplň, která mimo činností, které podle zákona o sociálních službách vykonává sociální pracovník, obsahuje také činnosti, které podle uvedeného zákona přísluší vykonávat pracovníkům v sociálních službách. Je zaměstnavatel oprávněn vykonávání těchto činnosti, které dle zákona o soc.službách nespadají do pracovní náplně pro soc.pracovníka, požadovat ? Děkuji za vysvětlení. Světla
Citovat
+2 #3 Pracomat.cz 2017-11-08 10:06
Dobrý den Jarko,

přdešlá hodnota byla 20 040 Kč.
Citovat
0 #2 Jarka 2017-11-08 09:50
Dobrý den, spadám do ,,Platové tabulky pro státní zaměstnance ve služebním poměru." Jsem v 11. platové třídě, stupeň 3 - nově tedy 22 050 Kč. Prosím, můžete mi napsat, jaká částka byla uvedena v tomto ,,okénku" předtím? Ta s platností do 31. 10. 2017. Děkuji moc! Jarka K.
Citovat
-34 #1 Anna DUMOVÁ 2017-07-17 21:24
Dobrý den,děkuji pani Marxová a pane předsedo vlády,že jste přidali úředníkům na Městských úřadech.VÝSLEDEK JE TEN, ŽE TO PŘIDÁNÍ PLATŮ TĚMTO ZAMĚSTNANCŮ ZAPLATÍME MY STARO DŮCHODCI,KTEŘÍ SE POTÝKAJÍ Z KAŽDOU KORUNOU.vE Svitavách to vyřešily tak,že nám navýšily měsíční placení za správcovství SVJ,které bylo podmínkou při koupi bytů v tomto městě.Mnohokrát Vám děkuji ,za takové stáří.Oni mají jiné žaludky ,neberou léky a Vy jim chudákům přidáte.Kdo To má platit,staří,nebo kraj,PROSÍM O VYSVĚTLENÍ.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].