Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního zaměstnance a budu se chovat a jednat tak, aby nebyla ohrožena důvěra ve státní službu. Pokud jste při nástupu do zaměstnání skládali tento slib, týkající se vás následující platové tabulky.

Tyto platové tabulky jsou určeny pro státní zaměstnance ve služebním poměru. Například úředníci na ministerstvech, statistickém úřadu atd.. V následujících článcích jsou řešeny:

 

Kdo je státním zaměstnancem?

Podle zákona číslo 234/2014 Sb. je státním zaměstnancem je fyzická osoba, která byla přijata do služebního poměru a zařazena na služební místo nebo jmenována na služební místo představeného k výkonu některé z následujících činností.

 1. přípravu návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti
 2. přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
 3. přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,
 4. řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
 5. vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle jiného zákona, s výjimkou provozních informačních systémů,
 6. státní statistickou službu,
 7. správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
 8. ochranu utajovaných informací,
 9. zabezpečování obrany státu,
 10. zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
 11. obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
 12. přípravu nebo realizaci dotační politiky,
 13. přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,
 14. přípravu a provádění správních úkonů včetně kontroly,
 15. ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
 16. zadávání veřejných zakázek,
 17. audit,
 18. zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců,
 19. řízení činností uvedených v písmenech a) až r),
 20. přípravu a vypracování odborných věcných podkladů k činnostem uvedeným v písmenech a) až d), g), k) až n) a p), s výjimkou podkladů spočívajících ve fyzikálních měřeních, chemických rozborech nebo porovnávání a určování technických parametrů.

Platové tabulky pro státní zaměstnance ve služebním poměru

Následující platové tabulky jsou přílohou zákona číslo 304/2014 Sb.

Tabulka pro většinu státních zaměstnanců ve služebním poměru (kromě těch uvedených v následující tabulce): Platí od 1.11.2017

Stupeň  Praxe  Platová třída                       
     5 6 10  11 12 13 14 15 16
1  do 1 roku 12 530 13 590  14 740  16 000  17 360  18 810  20 450  22 500  25 210  28 730  33 040  38 320 
2  do 2 let 13 040 14 120  15 290  16 610  18 000  19 530  21 210  23 340  26 130  29 790  34 250  39 730
3  do 4 let 13 520 14 650  15 880  17 240  18 690  20 280  22 050 24 250  27 150  30 970  35 600  41 300
4  do 6 let 14 040 15 210  16 480  17 900  19 400  21 050  22 860  25 150  28 180  32 120  36 940  42 840 
5  do 9 let 14 570 15 790  17 110  18 580  20 130  21 840  23 720  26 110  29 230  33 320  38 320  44 440 
6  do 12 let 15 120 16 370  17 760  19 300  20 880  22 650  24 620  27 090  30 340  34 580  39 760  46 130 
7 do 15 let 15 680 17 000  18 410  20 010  21 700  23 520  25 560  28 120  31 500  35 900  41 280  47 880 
8 do 19 let 16 280 17 630  19 100  20 770  22 510  24 400  26 510  29 170  32 670  37 250  42 830  49 860 
9 do 23 let 16 900 18 300  19 830  21 550  23 350  25 330  27 500  30 250  33 880  38 610  44 420  51 530 
10 do 27 let 17 550 19 000  20 560  22 380  24 240  26 270  28 540  31 400  35 160  40 090  46 110  53 460 
11 do 32 let 18 220 19 720  21 370  23 240  25 160  27 280  29 620  32 580  36 490  41 600  47 840  55 480 
12 nad 32 let 18 920 20 460  22 170  24 120  26 110  28 320  30 750  33 830  37 890  43 180  49 660  57 610 

 

Tabulka pro státní zaměstnance ve služebním poměru, kteří jsou lékařem orgánu sociálního zabezpečení: Platí od 1.1.2018

Stupeň  Praxe  Platová třída           
    11 12  13  14  15  16 
1  do 1 roku 29 830  31 750  35 880  40 200  42 700  45 430 
2  do 2 let 30 680  32 700  36 910  41 300  43 920  46 740 
3  do 4 let 31 630  33 700  37 980  42 460  45 180  48 100 
4  do 6 let 32 550  34 690  39 070  43 650  46 470  49 520 
5  do 9 let 33 520  35 750  40 220  44 900  47 830  50 970 
6  do 12 let 34 540 36 850  41 410  46 170  49 220  52 470 
7 do 15 let 35 610 38 000 42 640 47 550 50 670 54 050
8 do 19 let 36 700 39 190 43 920 48 920 52 200 55 700
9 do 23 let 37 810 40 410 45 240 50 370 53 770 57 380
10 do 27 let 39 000 41 680 46 630 51 870 55 390 59 130
11 do 32 let 40 210 43 010 48 070 53 430 57 070 60 970
12 nad 32 let 41 490 44 380 49 550 55 040 58 810 62 870

Do jaké platové třídy patřím?

To do jaké platové třídy náležíte vychází ze zákona číslo 302/2014 Sb.:

5. platová třída

 1. Provádění jednotlivých jednoduchých úkonů ve správním řízení, například přijímání jednoduchých podání do protokolu, pořizování soupisu součástí spisu, zajišťování skartačního řízení správní dokumentace, vedení evidencí návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a úředních dokladů, předávání rozhodnutí k doručení, vyvěšování veřejné vyhlášky, vyměřování správních nebo jiných poplatků, zajišťování písemného vyhotovení rozhodnutí nebo zpracovávání oznámení o zahájení řízení, provádění místních šetření podle daných pokynů.
 2. Příprava a vedení podkladů, podkladové dokumentace a dalších náležitostí ve správním řízení v jednoduchých věcech malého rozsahu a jednoduchého způsobu zjišťování, kontrola jejich věcné správnosti a doplňování určených náležitostí. Kompletace a předávání správní a jiné dokumentace na příslušné správní úřady, samosprávné celky, účastníkům řízení a dalším místům, například v řízení o odvolání nebo při postoupení pro nepříslušnost.
 3. Vedení správních registrů a evidencí podle obecně závazných předpisů, například vedení evidence zvláštních skupin občanů, úředních dokladů ke spisové dokumentaci.
 4. Vedení centrální evidence stížností, petic a žádostí o informace včetně zajišťování a organizace jejich vyřizování.

6. platová třída

 1. Vyřizování věcí ve správním řízení s jednoznačným postupem a s malým počtem účastníků.
 2. Samostatné vyřizování dílčích částí správního řízení podle běžných postupů, například opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí včetně jejich ověřování a došetřování, příprava usnesení o postoupení podání, o dožádání nebo o odmítnutí provedení úkonu nebo o účasti ve správním řízení, kontrola a oprava zřejmých nesprávností v rozhodnutí, vyjádření, osvědčení nebo sdělení, sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, výslechu svědka nebo znalce, o provedení důkazu listinou a o ohledání, jakož i o jiných úkonech ve styku s účastníky správního řízení včetně vyřizování stížností a oprav.
 3. Vyměřování správních poplatků ve sporných a složitých případech.
 4. Plnění zákonných oznamovacích povinností vůči státním subjektům.
 5. Zajišťování doručování písemností správního orgánu.
 6. Provádění dílčích kontrolních činností podle daných postupů v rámci kontroly vykonávané kontrolním orgánem při výkonu jeho působnosti (dále jen "kontrola, inspekce nebo dozor").

7. platová třída

 1. Vyřizování věcí ve správním řízení. Posuzování podkladů pro správní řízení. Provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci a zajišťování důkazů.
 2. Příprava řešení věcí ve správním řízení s více účastníky zasahující do mnoha různorodých a věcných oblastí a vyžadující rozsáhlou podkladovou dokumentaci, dožádání, znalecké posudky a složitý výkon rozhodnutí.
 3. Samostatné vyřizování náročných částí správního řízení, například poskytování předběžné informace správním orgánem nebo sepisování protokolů o ústním jednání ve složitém správním řízení.
 4. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy.
 5. Zajišťování průběhu a účelu správního řízení užitím zajišťovacích prostředků. Opatřování vysvětlení.
 6. Zrušování vyjádření, osvědčení nebo sdělení, která jsou v rozporu s právními předpisy.
 7. Zajišťování odborných služebních agend ve vymezeném dílčím úseku, pokud není pro jednotlivé obory služby stanoveno jinak.
 8. Příprava podkladů pro kontrolní činnost a provádění dílčích kontrolních úkonů v rámci kontroly, inspekce nebo dozoru, například ověřování správnosti vykazovaných skutečností a navrhování dílčích závěrů.
 9. Organizace a zajišťování průběhu kontrolních akcí v rámci kontroly, inspekce nebo dozoru.
 10. Poskytování poučení o právech a povinnostech správním orgánem.

8. platová třída

 1. Vyřizování věcí ve správním řízení s velkým počtem účastníků, s rozsáhlou podkladovou dokumentací, zasahujících do více právních a věcných oblastí náročných na dobu řízení a dodržování lhůt a se značnými nároky na posuzování podkladů ve správním řízení, na provádění důkazů potřebných ke zjištění stavu věci, popřípadě na přerušování a zastavování řízení. Vedení společných správních řízení s rozhodnutími s podmiňujícími výroky.
 2. Zajišťování ucelených odborných služebních agend, pokud není pro jednotlivé obory služby stanoveno jinak.
 3. Provádění poradenských a konzultačních činností v dílčích úsecích odborných služebních agend včetně vydávání stanovisek, pokud není pro jednotlivé obory služby stanoveno jinak.
 4. Příprava řešení přestupků a jiných správních deliktů.
 5. Zajišťování výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky nebo srážkami ze mzdy plynoucí z exekučních titulů dožádaných ze států Evropské unie v rámci mezinárodní pomoci.
 6. Zajišťování agendy nedoplatků, penále a pokut.
 7. Zajišťování procesní stránky vyřizování stížností a petic, například kontrola včasnosti, úplnosti a správnosti jejich vyřizování v rámci kontroly, inspekce nebo dozoru.
 8. Provádění kontroly, inspekce nebo dozoru podle stanovených postupů ve vymezené dílčí působnosti.

9. platová třída

 1. Zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných služebních agend (dále jen "obor služby").
 2. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo norem úzce vymezené věcné působnosti podle přesně daných postupů.
 3. Provádění přezkumného řízení správním orgánem, který rozhodnutí vydal.
 4. Řešení přestupků a jiných správních deliktů.
 5. Zajišťování exekucí na nepeněžitá plnění.
 6. Provádění konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné služební agendě včetně vydávání stanovisek.
 7. Vykonávání specializovaných činností v konkrétních případech v rozsahu působnosti ústředního správního úřadu nebo správního úřadu s celostátní působností.
 8. Komplexní zajišťování agendy vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů v působnosti celého správního úřadu.
 9. Zpracovávání ucelených metodických postupů k zabezpečení činnosti ve vymezené působnosti územního správního úřadu.
 10. Prošetřování stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
 11. Samostatné provádění kontroly, inspekce nebo dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících z právních předpisů ve vymezené působnosti úřadu.
 12. Prošetřování opakovaných a závažných podnětů, petic, oznámení a stížností v rámci kontroly, inspekce nebo dozoru včetně jejich vyřizování.
 13. Zpracovávání návrhů vnitřních předpisů nebo jiných předpisů nebo norem úzce vymezené věcné a právní působnosti podle přesně daných postupů.

10. platová třída

 1. Vykonávání dílčích legislativních prací, právních činností a příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce.
 2. Přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízeným orgánem.
 3. Vedení řízení o návrhu opatření obecné povahy. Příprava návrhu opatření obecné povahy a jeho projednávání s dotčenými orgány.
 4. Zajišťování pohledávek a jejich příslušenství uplatněním rozsahu zástavního práva. Provádění výkonu rozhodnutí prodejem věci.
 5. Vykonávání dílčích legislativně technických činností v oboru služby nebo dílčích právních činností ve správním úřadě.
 6. Provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru státní služby nebo v oblasti aplikace mezinárodních smluv a práva Evropské unie.
 7. Osvědčování odborné způsobilosti vyžadované právním předpisem.
 8. Zajišťování agendy obnovy správního řízení, nového rozhodování a přezkumného řízení.
 9. Řešení sporů ve sporném řízení nebo vedení správního řízení o určení právního vztahu v mezích věcné a místní příslušnosti správního orgánu.
 10. Navrhování veřejnoprávních smluv včetně navrhování jejich změn, výpovědi a zrušení.
 11. Vyřizování závažných stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu a navrhování opatření k nápravě.
 12. Provádění kontroly, inspekce nebo dozoru v celém rozsahu správního úřadu s územní působností.
 13. Analýza výsledků kontroly, inspekce nebo dozoru včetně návrhů opatření.

11. platová třída

 1. Legislativní činnost a zpracovávání návrhů právních předpisů územních správních úřadů nebo zpracovávání závazných opatření správních úřadů s celostátní působností.
 2. Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech územní státní správy včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.
 3. Řešení sporů mezi správními orgány, popřípadě mezi dotčenými orgány o věcnou příslušnost při rozhodování nebo otázek, jež jsou předmětem rozhodování.
 4. Přezkoumávání jednoduchých rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování. Přezkoumávání rozhodnutí žalovaného správního orgánu po podání žaloby ve správním soudnictví. Přezkoumávání souladu opatření obecné povahy s právními předpisy.
 5. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem nebo řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy.
 6. Příprava návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy včetně navrhování jejich změn, výpovědi a zrušení.
 7. Prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
 8. Metodické usměrňování nebo zajišťování informační metodické pomoci nižším správním úřadům, územním samosprávným celkům v agendách ústředních správních úřadů a správních úřadů s celostátní působností.
 9. Koordinace, metodické usměrňování a posuzování řízení o přezkumném řízení a obnově řízení z celostátních hledisek.
 10. Koordinace a zajišťování přípravy vzdělávání a posuzování odborné nebo specializované způsobilosti vyžadované právním předpisem.
 11. Celostátní metodická, poradenská a konzultační činnost v oboru služby.
 12. Tvorba koncepce oboru služby v působnosti územního správního úřadu.
 13. Zajišťování informační metodické pomoci státním fondům.

12. platová třída

 1. Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů nebo předpisů Evropské unie ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti státní správy včetně případného řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech.
 2. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v celém oboru státní služby ústředního správního úřadu včetně řešení právních sporů a zobecňování jejich výsledků.
 3. Provádění posuzovací, konzultační a poradenské činnosti v celém oboru služby ústředního správního úřadu.
 4. Výkon vlastnických práv státu v orgánech organizací.
 5. Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem a řešení sporů z veřejnoprávní smlouvy zpravidla vícestranné a mezi subjekty veřejné správy, je-li alespoň jednou ze smluvních stran kraj nebo obec s rozšířenou působností.
 6. Přezkoumávání rozhodnutí ústředního správního úřadu a zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování ústředního správního úřadu.
 7. Celostátní koordinace a metodické usměrňování oboru působnosti ústředního správního úřadu.
 8. Tvorba koncepce oboru služby správního úřadu s celostátní působností.
 9. Posuzování práv na náhradu za škodu a na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, kterou způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech. Uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.
 10. Celostátní koordinace a metodické usměrňování správy státních fondů.

13. platová třída

 1. Přezkoumávání věcně nebo právně komplikovaných rozhodnutí ústředního správního úřadu včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování v těchto věcech.
 2. Tvorba nebo komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo předpisů Evropské unie, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie.
 3. Tvorba celostátních resortně závazných předpisů s nejširšími a zásadními dopady do poměrů organizačních složek státu a dalších subjektů, které jsou jimi vázány, a s rozsáhlými věcnými a právními vazbami na další společenské systémy.
 4. Výkon komplexních právních činností v oboru státní služby ústředního správního úřadu, vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních a obdobných sporech.
 5. Tvorba koncepce oboru služby v působnosti ústředního správního úřadu.
 6. Posuzování práv na náhradu za škody značného rozsahu a na zadostiučinění za rozsáhlou nemajetkovou újmu, kterou způsobily státní orgány nebo jiné orgány nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci ve věcně a právně složitých případech a jednání jménem státu o těchto právech v soudních sporech včetně uplatňování požadavků státu na regresní úhrady za poskytnuté náhrady za škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.

14. platová třída

 1. Tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů s celostátní působností nebo právních úprav věcí dosud zákony neupravených nebo předpisů Evropské unie nebo jejich komplexní posuzování v připomínkovém řízení nebo zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k těmto předpisům.
 2. Tvorba koncepce řešení věcně a právně nejsložitějších případů a zastupování veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech spojených s vyhodnocováním a syntézou komplikovaných ekonomických a právních vazeb.

15. platová třída

 1. Tvorba návrhů nejsložitějších systémů právních úprav včetně systémů právních úprav mezinárodního práva a práva Evropské unie nebo nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky nebo jejich posuzování v rámci legislativní činnosti na úrovni vlády nebo komplexní koordinace zpracovávání stanovisek k těmto předpisům pro člena vlády.

16. platová třída

 1. Komplexní koordinace stanovování koncepcí dlouhodobého vývoje oborů hlavní činnosti v zákonem vymezené působnosti ministerstev s rozsáhlým vnitřním členěním na specializované obory s vazbami na jiné obory správy s celostátní působností a jiné celospolečenské systémy předurčující chování nejširších skupin osob v zásadních oblastech.

Komentáře  

0 #16 Pracomat.cz 2018-08-14 13:58
Cituji Lucka:
Dobrý den, chci se zeptat na své platové zařazení. Pracuji jako učitelka v běžné státní mateřské škole ...


Dobrý den Lucko,

na platovou třídu má vliv náročnost vykonávané práce. Vaše povolání řeší katalog prací na straně 241 - www.mpsv.cz/.../Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf . Srovnejte ji s vámi vykonávanou pracovní činností a uvidíte zda máte nárok na zvýšení třídy.
Citovat
0 #15 Lucka 2018-08-14 12:31
Dobrý den, chci se zeptat na své platové zařazení. Pracuji jako učitelka v běžné státní mateřské škole už čtvrtým rokem po ukončení bakalářského studia. Dálkově jsem si při práci dodělávala ještě magisterské studium, které jsem úspěšně ukončila letos v červnu. Mám nyní s titulem Mgr. nárok na lepší platové zařazení? Do teď jsem byla v 9. platové třídě a 2. stupni. Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #14 Pracomat.cz 2018-07-24 17:16
Cituji Jitka:
Dobry den,
mam dotaz ohledně uznávání praxe... Uznává se v případě nového služebního poměru praxe ze samosprávy? Děkuji

Jitka Dlouhá


Dobrý den Jitko,

podle §200 2) služebního zákona platí, že:

Do doby trvání služebního poměru státních zaměstnanců podle § 185 až 188 a § 190 až 192 se započítává doba trvání pracovních poměrů ve správních úřadech, které vzniku služebního poměru bezprostředně předcházely. Takže podle mého soudu ano.
Citovat
0 #13 Jitka 2018-07-24 14:11
Dobry den,
mam dotaz ohledně uznávání praxe... Uznává se v případě nového služebního poměru praxe ze samosprávy? Děkuji

Jitka Dlouhá
Citovat
+1 #12 Pracomat.cz 2018-07-08 14:11
Cituji Honza:
Dobrý den

Jen bych chtěl upozornit na chybně uvedené číslo v první tabulce, konkrétně ve 14. třídě, stupni č. 2., kde je skutečnost 29 790.


Dobrý den Honzo,

díky za upozornění, překlep opraven. A omlouváme se opožděnou reakci, přes svátky to zapadlo.
Citovat
0 #11 Honza 2018-07-02 15:19
Dobrý den

Jen bych chtěl upozornit na chybně uvedené číslo v první tabulce, konkrétně ve 14. třídě, stupni č. 2., kde je skutečnost 29 790.
Citovat
0 #10 Pracomat.cz 2018-04-24 16:31
Cituji Michaela:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na 9. platovou třídu ve služebním poměru ...


Dobrý den Michaelo,

o výši platové třídy nerozhoduje vzdělání, ale náplň vykonávané práce. Uznávání praxe je v gesci vašeho zaměstnavatele, ale obecně s ní nebývají problémy. Pro představu o výši platu se podívejte do tabulky v úvodu článku.
Citovat
0 #9 Michaela 2018-04-23 14:13
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na 9. platovou třídu ve služebním poměru na úřadu práce, jestli jsem četla dobře stačila by maturita, mám Mgr. A odpracován zatím rok u soukromníka jako asistentka ředitele. Myslíte, že mi mohou ten rok uznat a jakou částku mohu podle tabulek dostat? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #8 Ladislav 2018-03-30 14:49
Cituji Pracomat.cz:
Dobrý den Moniko,

podle mého by vás zaměstnavatel měl nechat ve vyšší třídě pokud na ni máte vyjímku a odečíst vám tři roky praxe.

Jen bych upřesnil, že praxe se pod služebním zákonem neodečítá. Nevím tedy, jestli se to týká všech tříd, ale minimálně u 9 a 10 to tak je určitě.
Citovat
0 #7 Pracomat.cz 2018-01-30 15:52
Dobrý den Moniko,

podle mého by vás zaměstnavatel měl nechat ve vyšší třídě pokud na ni máte vyjímku a odečíst vám tři roky praxe.
Citovat
0 #6 Monika 2018-01-29 20:18
Dobry den,spadam do platove tridy 8. Od 1.1.2018 presunuli vsechny na stejne pracovni pozici do tridy9.Mne pry se vsak toto netyka,protoze nemam maturitu.Od CUZK mam vyjimku,abych mohla tuto pozici vykonavat i bez pozadovaneho vzdelani,navic si maturitu dodelavam.Je to tak spravne nebo mam take narok na vyssi tridu?
Dekuji Monika
Citovat
0 #5 Pracomat.cz 2017-12-25 18:25
Dobrý den Světlo,

podle mého názoru může zaměstnavatel definovat činnosti, které po zaměstnanci chce. Nicméně vás při změně náplně pracovní pozice nemůže do podpisu nové pracovní smlouvy nutit.
Citovat
0 #4 Svetla 2017-12-20 17:19
Dobrý den, pracuji jako sociální pracovník v domově pro seniory. V současné době jsem byla nucena podepsat novou pracovní náplň, která mimo činností, které podle zákona o sociálních službách vykonává sociální pracovník, obsahuje také činnosti, které podle uvedeného zákona přísluší vykonávat pracovníkům v sociálních službách. Je zaměstnavatel oprávněn vykonávání těchto činnosti, které dle zákona o soc.službách nespadají do pracovní náplně pro soc.pracovníka, požadovat ? Děkuji za vysvětlení. Světla
Citovat
+2 #3 Pracomat.cz 2017-11-08 10:06
Dobrý den Jarko,

přdešlá hodnota byla 20 040 Kč.
Citovat
0 #2 Jarka 2017-11-08 09:50
Dobrý den, spadám do ,,Platové tabulky pro státní zaměstnance ve služebním poměru." Jsem v 11. platové třídě, stupeň 3 - nově tedy 22 050 Kč. Prosím, můžete mi napsat, jaká částka byla uvedena v tomto ,,okénku" předtím? Ta s platností do 31. 10. 2017. Děkuji moc! Jarka K.
Citovat
-28 #1 Anna DUMOVÁ 2017-07-17 21:24
Dobrý den,děkuji pani Marxová a pane předsedo vlády,že jste přidali úředníkům na Městských úřadech.VÝSLEDEK JE TEN, ŽE TO PŘIDÁNÍ PLATŮ TĚMTO ZAMĚSTNANCŮ ZAPLATÍME MY STARO DŮCHODCI,KTEŘÍ SE POTÝKAJÍ Z KAŽDOU KORUNOU.vE Svitavách to vyřešily tak,že nám navýšily měsíční placení za správcovství SVJ,které bylo podmínkou při koupi bytů v tomto městě.Mnohokrát Vám děkuji ,za takové stáří.Oni mají jiné žaludky ,neberou léky a Vy jim chudákům přidáte.Kdo To má platit,staří,nebo kraj,PROSÍM O VYSVĚTLENÍ.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na ahoj@pracomat.cz.