Platy ve veřejné správě jsou určovány na základě platových tabulek pro státní zaměstnance. V platové tabulce lze na základě platové třídy a platové stupně zjistit na jaký základní plat by jste měli jako státní zaměstnanec nárok.

Níže naleznete platové tabulky platné od 1.1.2020 pro zaměstnance státu, kteří nejsou ve služebním poměru, ale v běžném zaměstnaneckém poměru. V dalších článcích se věnujeme:

Zvýšení platu státních zaměstnanců od 1.1.2020

Od ledna roku tu máme změny v odměňování u státní správy. Nutno podotknout, že se jedná o změny příjemné.

1) Zrušení 1. platové tabulky

Jedná se o tabulku s nejnižšími platy. Všichni pracovníci spadající do této tabulky by měli přejít do druhé platové tabulky. Tedy drobné navýšení (cca 3 %) pro všechny z nich. Do první platové tabulky spadají třeba kuchaři, školníci, vrátní, pracovníci v příspěvkových organizacích, pracovníci v kultuře, ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízení.

Příklady:

Praxe (12 let) Platová třída 1. platová tabulka 2. platová tabulka + 1 500 plošné navýšení Navýšení celkem
Uvaděčka 2 12 480 Kč 12 940 Kč 14 440 Kč 1960 Kč
Školník 4 14 660 Kč 15 190 Kč 16 690 Kč 2030 Kč
Kuchař 5 15 910 Kč 16 470 Kč 17 970 Kč 2060 Kč
Knihovník 8 20 270 Kč 21 020 Kč 22 520 Kč 2250 Kč

2) Plošné zvýšení o 1 500 Kč

Všem zaměstnancům jak ve veřejném sektoru, tak v ozbrojených složkách by od příštího roku měl vzrůst plat o 1 500 Kč. Bez ohledu na to, zda je jejich současný příjem 15 000 Kč nebo 50 000 Kč. Jedná se tedy o vyšší podporu nízkopříjmových pracovníků veřejného sektoru.

3) Zvýšení platu pedagogických pracovníků

U pedagogických pracovníků se mělo jednat o plošné zvýšení o 10 % (rozděleno tak, že osm procent půjde do tarifní složky, dvě procenta na odměny). Což je u naprosté většiny z nich výrazně více než 1 500 Kč u zbytku státní správy.

Od 1.7.2017 došlo ke změně podle Nařízení vlády 168/2017 Sb., kterým se zrušili původní platové tabulky číslo 1,2 a 5. Současně došlo k přečíslování ostatních platových tabulek a proto některé z komentářů, kde se řeší zařazení profese do konkrétní platové tabulky nemusí od 1.7.2017 platit.

Od 1.11.2017 došlo k dalšímu, plošnému navýšení, které činí 10%. U některých povolání bude toto navýšení ještě výraznější, protože dojde k jejich přesunu do jiných tabulek, než ve kterých byly původně. Tyto nové tabulky naleznete níže v článku. Jako zdroj nám posloužil tento materiál vlády. Došlo k navýšení o jednu platovou tabulku (nyní číslo 2) a ostatní tabulky byly přečíslovány.

Zařazení do platové třídy

Každé povolání jako je policista, hasič, pracovník ministerstva nebo tajemník na krajském úřadě má doporučenou platovou třídu, do které patří. Platová třída se může být pro stejné povolání různá a je závislá na pracovní náplni konkrétní pozice sjednané v pracovní smlouvě. Například zdravotní sestra může za standardních podmínek spadat do platové třídy 9, ale pokud vykonává "vysoce specializované ošetřovatelské úkony" může mít platovou třídu 12.

Následující informace vycházejí mimo jiné z Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen „katalogu prací“) zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty práce porovnatelné z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

Pro zařazení do platové třídy musí zaměstnanec splňovat následující kvalifikační předpoklady (neboli požadované vzdělání pro platovou třídu). Ve výjimečných situacích může zaměstnavatel zařadit zaměstnance do dané platové třídy i v případě, kdy nesplňuje požadované vzdělání. Týká se to zaměstnanců vykonávajících práce dle § 123 odst. 6 písm. e) zákoníku práce. Tím se myslí, práce, jejichž úspěšné provádění závisí především na míře talentu nebo na fyzické zdatnosti, nebo když je pro výkon dané práce potřeba jiný kvalifikační předpoklad.

Poslední výjimka se týká situace, kdy zaměstnavatel nemůže obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, tak může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání. Standardně na dobu čtyř let, případně na delší dobu pokud prokázal schopnost k výkonu požadované práce.

Požadované vzdělání pro platovou třídu

Systém je nastaven, že vyšší vzdělání neznamená automaticky vyšší platební třídu, ale pro lepší platební třídu musíte splňovat požadované vzdělání. Může být tedy uklízečka v platové třídě 3 s diplomem z vysoké školy. Ale neměli bychom se setkat z expertním pracovníkem v platové třídě 14 se základním vzděláním.

Platový stupeň

Říká jakou máte započitatelnou praxi pro danou pracovní pozici. S výpočtem její délky je to složitější a závislé na vašem zaměstnavateli. Například praxe v jiném oboru se někde nezapočítává vůbec, jinde pouze ze 2/3 a někde dokonce celá. Každopádně pokud zaměstnavatele přesvědčíte, že vaše dosavadní praxe je relevantní k výkonu dané pozice, obvykle ji započte celou, stejně jako případný výkon základní vojenské nebo civilní služby a mateřskou dovolenou.

V plném rozsahu započte zaměstnavatel tu praxi, která odpovídá svojí náplní novému zaměstnání. Pokud byla předchozí praxe odlišná od typu práce, který bude v novém zaměstnání, může ji zaměstnavatel započítat nejvýše pouze ze dvou třetin. A to v míře její využitelnosti pro výkon požadované práce.

V případech, kdy zaměstnanec nemá dostatečné vzdělání pro výkon práce v dané platové třídě, odečte zaměstnavatel určitou část praxe:

Zaměstnanec v 6. - 8. platové třídě přijde o,

 • 1 rok praxe pokud má střední vzdělání s výučním listem,
 • 2 roky se středním vzděláním bez výučního listu,
 • 4 roky pokud dosáhl jen základního vzdělání

Zaměstnanec v 9. platové třídě přijde o,

 • 2 roky praxe pokud má střední vzdělání s maturitou,
 • 3 roky když má střední vzdělání s výučním listem,
 • 4 roky se středním vzděláním bez výučního listu,
 • 6 let, pokud dosáhl jen základního vzdělání

Zaměstnanec v 10. platové třídě přijde o,

 • 1 rok praxe pokud má vyšší odborné vzdělání,
 • 3 roky pokud střední vzdělání s maturitou,
 • 4 roky pokud střední vzdělání s výučném listem,
 • 5 let pokud střední vzdělání bez výučního listu,
 • 7 let v případě, že dosáhl jen základního vzdělání.

Zaměstnanec v 11. - 16. platové třídě přijde o,

 • 2 roky praxe pokud má bakalářské vysokoškolské vzdělání,
 • 3 roky v případě vyššího odborného vzdělání,
 • 5 roky pokud střední vzdělání s maturitou,
 • 6 let v případě středního vzdělání s výučním listem,
 • 7 let pokud střední vzdělání bez výučního listu,
 • 9 let pokud má jen základní vzdělání.

Tabulkové platy od 1.1.2020

(dle návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a některá další nařízení vlády)

Ve všech případech se jedná o hrubou mzdu.

Platová tabulka číslo 1 (od 1.1.2020)

Sem patří všichni pracovníci ve veřejném sektoru, kteří nepatří do některé z následujících tabulek. Například kuchaři, uklízeči, vrátní, pracovníci v příspěvkových organizacích ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízeních.

Stupeň  Praxe  Platové třídy 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 11 030 11 850 12 710 13 650 14 660 15 770 16 980 18 300 19 730 21 260 22 980 24 770 26 730 28 880 31 210 33 750
2 do 2 let 11 370 12 230 13 130 14 120 15 200 16 330 17 560 18 950 20 400 22 010 23 780 25 630 27 690 29 900 32 330 34 960
3 do 4 let 11 740  12 650 13 570 14 590 15 700 16 890 18 180 19 610 21 230 22 800 24 660 26 560 28 680 30 990 33 500 36 210
4 do 6 let 12 120  13 050 14 040 15 080 16 250 17 480 18 810 20 300 21 870 23 610 25 510 27 480 29 690 32 090 34 710 37 250
5 do 9 let 12 550 13 500 14 510 15 600 16 800 18 080 19 740 21 010 22 640 24 440 26 410 28 480 30 760 33 240 35 960 38 870
6 do 12 let 12 980 13 950 14 990 16 120 17 380 18 690 20 150 21 770 23 430 25 290 27 360 29 500 31 860 34 420 37 250 40 270
7 do 15 let 13 400 14 440 15 510 16 690 17 970 19 350 20 840 22 520 24 290 26 200 28 340 30 560 33 000 35 680 38 600 41 730
8 do 19 let 13 850  14 290 16 050 17 250 18 600 20 020 21 560 23 310 25 140 27 120 29 340 31 670 34 190 36 960 40 020 43 250
9 do 23 let 14 310 15 420 16 600 17 850 19 250 20 720 22 330 24 130 26 020 28 100 30 380 32 790 35 420 38 320 41 470 44 820
10 do 27 let 14 830 15 970 17 170 18 470 19 930 21 450 23 090 25 000 26 960 29 090 31 470 33 980 36 710 39 700 42 990 46 430
11  do 32 let  15 310 16 490 17 770 19 110 20 640 22 210 23 940 25 910 27 920 30 150 32 610 35 200 38 030 41 150 44 540 48 160
12 nad 32 let 15 850 17 070 18 390 19 770 21 370 22 990 24 780 26 830 28 920 31 240 33 790 36 470 39 420 42 640 46 150 49 920

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2020

Platová tabulka číslo 2 (od 1.1.2020)

Do této tabulky náleží zaměstnanci, který jsou

 1. zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách, pokud není uveden v odstavci 3,
 2. pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, pokud současně není

  a) zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce, nebo

  b) úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

  Stupeň  Praxe  Platové třídy 
   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   1 do 1 roku 13 420 14 430 15 510 16 710 17 970 19 360 20 890 22 540 24 300 26 290 28 340 30 600 33 090 35 780
  2 do 2 let 13 900 14 910 16 060 17 310 18 600 20 050 21 620 23 330 25 150 27 210 29 350 31 720 34 270 37 080
  3 do 4 let 14 370 15 430 16 600 17 900 19 250 20 740 22 400 24 160 26 070 28 110 30 430 32 870 35 520 38 430
  4 do 6 let 14 840 15 970 17 160 18 520 19 930 21 480 23 190 25 010 27 000 29 200 31 490 34 030 36 790 39 810
  5 do 9 let 15 340 16 520 17 770 19 150 20 630 22 250 24 020 25 900 27 970 30 250 32 630 35 260 38 130 41 260
  6 do 12 let 15 850 17 080 18 370 19 830 21 340 23 020 24 870 26 800 28 950 31 340 33 810 36 530 39 490 42 750
  7 do 15 let 16 430 17 670 19 030 20 510 22 090 23 810 25 770 27 780 29 990 32 450 35 030 37 850 40 970 44 300
  8 do 19 let 16 990 18 280 19 670 21 250 22 860 24 650 26 680 28 780 31 070 33 640 36 290 39 230 42 420 45 940
  9 do 23 let 17 550 18 910 20 370 21 980 23 690 25 540 27 610 29 790 32 180 34 840 37 610 40 630 43 970 47 620
  10 do 27 let 18 190 19 590 21 090 22 780 24 520 26 430 28 620 30 870 33 350 36 100 38 980 42 130 45 590 49 360
  11  do 32 let  18 800 20 260 21 820 23 590 25 390 27 390 29 660 31 990 34 560 37 370 40 390 43 640 47 260 51 550
  12 nad 32 let 19 460 20 990 22 570 24 420 26 300 28 360 30 730 33 130 35 820 38 750 41 850 45 250 48 980 53 010

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2020

Platová tabulka číslo 3 (od 1.1.2020)

Zaměstnanci, který je:

 1. lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb,
 2. lékařem orgánu sociálního zabezpečení podle § 3 odst. 3 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Stupeň  Praxe  Platové třídy 
 11 12 13 14 15 16
 1 do 1 roku 33 420 35 480 39 900 42 510 45 060 47 840
2 do 2 let 34 330 36 490 41 000 43 730 46 300 49 180
3 do 4 let 35 350 37 560 42 140 44 810 47 590 50 570
4 do 6 let 36 330 38 620 44 310 46 030 48 900 52 020
5 do 9 let 37 370 39 760 44 540 47 300 50 290 53 490
6 do 12 let 38 460 40 930 45 810 48 600 51 710 55 020
7 do 15 let 39 610 42 160 47 130 50 010 53 190 56 640
8 do 19 let 40 770 43 440 48 500 51 400 54 750 58 320
9 do 23 let 41 960 44 740 49 910 52 880 56 350 60 030
10 do 27 let 43 230 46 100 51 400 54 410 58 000 61 820
11  do 32 let  44 530 47 530 52 940 56 000 59 720 63 690
12 nad 32 let 45 900 48 990 54 520 57 650 61 490 65 630

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2020

Platová tabulka číslo 4 (od 1.1.2020)

Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících.

Stupeň  Praxe  Platové třídy 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 1 do 2 let 14 640 15 880 17 180 18 610 23 590 29 490 29 740 30 270 30 930 31 670 32 850
2 do 6 let 15 180 16 450 17 890 19 370 24 270 29 750 30 010 30 800 31 570 32 630 34 390
3 do 12 let 16 130 17 540 19 030 20 730 24 910 30 090 30 470 31 200 32 840 34 000 36 240
4 do 19 let 17 250 18 730 20 350 22 030 26 050 30 720 31 410 32 360 34 210 36 500 39 250
5 do 27 let 18 340 19 950 21 670 23 570 27 210 31 670 32 400 33 720 36 340 39 300 43 120
6 do 32 let 19 910 21 650 23 460 25 490 29 140 33 290 34 200 35 590 39 380 42 450 46 610
7 nad 32 let 20 470 22 220 24 110 26 210 29 970 34 050 34 930 36 550 40 320 43 600 47 720

Zpět na seznam platových tabulek platných od 1.1.2020

Co když, jsou některé platy nižší než minimální mzda či zaručená mzda?

Zjednodušeně řečeno má zaměstnavatel povinnost tento rozdíl zaměstnanci doplatit. Přesná a složitější formulace přímo ze ZP zní takto:

Nedosáhne-li plat zaměstnance bez platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen podle § 112 odst. 3 zákoníku práce poskytnout zaměstnanci doplatek ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy. 

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Určuje zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů. Jeho výše činí 500 až 1800 Kč měsíčně.

Zvláštní příplatek

 • I. skupina 500 až 1300 Kč,
 • II. skupina 750 až 2500 Kč,
 • III. skupina 1250 až 5000 Kč,
 • IV. skupina 1880 až 7500 Kč,
 • V. skupina 2500 až 10000 Kč.

Do I. skupiny patří práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života.

Např. se může jednat o práci vykonávanou střídavě v různých směnách, přímou pedagogickou činnost, posudkovou službu, státní zdravotní dozor atd..

Do II. skupiny patří práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života.

Např. se může jednat o práce kde zaměstnanec přijde do styku s obviněnými, sociální služba v zařízení s mentálně postiženými, dozor na pozemních komunikacích atd...

Do III. skupiny patří práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví.

Např. se může jednat o geodetické práce , manipulace s výbušninami, práce v podzemí, exekuční činnost atd..

Do IV. skupiny patří práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví.

Např. se může jednat o práci ve zpravodajských službách, řízení letového provozu, zabezpečování výkonu vazby, operačních sálech atd..

Do V. skupiny patří práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví

Týká se zejména práce v oblastech se zvýšeným rizikem vzniku válečných konfliktů nebo s jinými riziky, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jinému závažnému ohrožení.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #730 Pracomat.cz 2020-10-28 09:21
Cituji Petra:
Dobrý den,
od října jsem nastoupila jako účetní, správce rozpočtu a majetku. Počítá se do praxe i studium na střední škole?
Do jaké platové třídy spadám?


Dobrý den Petro,

doba studia na střední škole se do studia nepočítá. Vaše platová třída závisí na pracovní činnosti kterou vykonáváte. Pro pozici účetní je rozptyl poměrně široký:

6. platová třída

1. Komplexní zajišťování fakturace v organizaci.

2. Výpočet cestovních náhrad podle zvláštního předpisu.

7. platová třída

1. Provádění dokladových inventur a pořizování inventurních soupisů.

2. Zajišťování podkladů ke zjištění, výpočtu a placení daní, například pro stanovování základu daně a výpočet daně z účetních záznamů, provádění registračních a oznamovacích činností a zajišťování dalších vztahů se správci daní.

8. platová třída

1. Provádění účetních záznamů na jednotlivých syntetických nebo analytických účtech a podrozvahových účtech. Zpracovávání průkazných účetních záznamů a provádění zápisů v účetních knihách. Správa dílčích číselníků pro vedení účetnictví v návaznosti na povinnosti dané účetní jednotce zákonem o účetnictví. Vedení knihy analytických účtů pro účely dílčích agend účetnictví v rámci účetní jednotky.

2. Samostatné zajišťování agendy daně z příjmu, daně z přidané hodnoty a zajišťování daňového řízení se správcem daně.

3. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.

9. platová třída

1. Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví, například majetku, zúčtovacích vztahů, pohledávek a závazků včetně dluhů, zúčtovávání daní a dotací a finančních prostředků a zdrojů včetně řešení případů porušení povinnosti podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány. Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.

2. Vedení účetních knih, například deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.

3. Zjišťování a zadávání údajů v rámci účetních záznamů sestavovaných a předávaných účetní jednotkou do Centrálního systému účetních informací státu pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku například sestavování Pomocného analytického přehledu.

4. Samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty ve vztahu k zahraničí.

10. platová třída

1. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky za účelem jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.

2. Komplexní a samostatné účtování složitých účetních operací v rámci uceleného okruhu účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500000000 Kč, zejména dlouhodobého majetku, jeho přeceňování na reálnou hodnotu, časové rozlišování investičních transferů, dále záloh na transfery, jejich vyúčtovávání a časové rozlišování.

11. platová třída

1. Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, způsobu získávání údajů pro monitorování a řízení veřejných financí, dále uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení.

2. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500000000 Kč včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky a jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.

3. Zabezpečení analytických a metodických prací nad daty účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu předávanými pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku do Centrálního systému účetních informací státu, a to včetně předkládání návrhů opatření.

12. platová třída

1. Koordinace sestavování účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu rezortem, krajem, hlavním městem Prahou nebo územně členěným statutárním městem pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku, a to včetně poskytování metodické podpory jimi zřízeným účetním jednotkám.

2. Metodické usměrňování aplikace zákona o účetnictví a Českých účetních standardů na úrovni kraje nebo hlavního města Prahy v rámci zajišťování metodické podpory pro vybrané účetní jednotky na území příslušného kraje nebo pro městské části hlavního města Prahy.

3. Provádění analytických a metodických prací v oboru účetnictví, součinnost s daňovými odbory na metodice statistiky a vyhodnocování obvyklých cen majetku.
Citovat
0 #729 Petra 2020-10-26 09:03
Dobrý den,
od října jsem nastoupila jako účetní, správce rozpočtu a majetku. Počítá se do praxe i studium na střední škole?
Do jaké platové třídy spadám?
Citovat
0 #728 Pracomat.cz 2020-09-28 20:12
Cituji Veronika:
Dobrý den, pracuji jako zdravotní sestra v ambulanci ....


Dobrý den Veroniko,

platová třída závisí na druhu vykonávané práce, pro představu ukázka z katalogu prací. Máte nárok na tu platovou třídu, do které spadá nejtěžší vámi vykonávaná pracovní činnost.

PRAKTICKÁ SESTRA

7. platová třída

1. Provádění odborných zdravotnických dokumentačních a evidenčních činností, například v kartotékách zdravotnických zařízení.

8. platová třída

1. Provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče.

9. platová třída

1. Poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu.

2. Poskytování specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského plánu pod odborným dohledem.

3. Provádění dílčích výkonů, které jsou součástí vysoce specializované ošetřovatelské péče pod přímým vedením, například péče o základní potřeby pacientů ohrožených selháním základních životních funkcí, usměrňování herních aktivit dětí při poskytování zdravotní péče.

4. Provádění dílčích zvlášť náročných specializovaných ošetřovatelských nebo rehabilitačních výkonů, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, a pro něž je nutné získání zvláštní odborné způsobilosti.

VŠEOBECNÁ SESTRA

10. platová třída

1. Plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu.

2. Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.

3. Provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských postupech.

4. Zajišťování komplexního sterilizačního procesu včetně monitoringu na centrálních sterilizacích.

5. Poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.

6. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení pod odborným dohledem.

11. platová třída

1. Poskytování ošetřovatelské péče, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

2. Provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských nebo rehabilitačních postupů a výkonů, zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

3. Příprava a obsluha přístrojového vybavení na operačních sálech nebo na specializovaných diagnostických nebo terapeutických pracovištích, instrumentace při operačních diagnostických a terapeutických výkonech, ke které je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.

4. Provádění zdravotní výchovy pacientů všech věkových kategorií a jimi určených osob, případně jiných osob ve specializovaných ošetřovatelských postupech v rámci hospitalizace a přípravy na poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí nebo před diagnostickým a terapeutickým výkonem včetně přípravy informačních materiálů.

5. Organizace a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a zajišťování mezioborové spolupráce, zajišťování kvality péče a bezpečí pacientů v rámci organizačních celků. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace.

12. platová třída

1. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných ošetřovatelských a léčebných výkonů, například péče o rizikového novorozence na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti na úzce specializovaných pracovištích, které jsou vysoce náročné z hlediska techniky provedení a možného rizika pro pacienta.

2. Samostatné provádění a vyhodnocování diagnostických vysoce specifických vyšetření v klinických oborech, například pletysmografické metody, holterovského, ultrazvukového nebo urodynamického vyšetření.

3. Stanovování zásadní strategie a koncepce ošetřovatelské péče nebo koncepce přípravy a realizace projektů podpory zdraví včetně koncepce zdravotní výchovy, celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, metodické usměrňování ošetřovatelské péče v rámci oboru nebo zdravotnického zařízení včetně zajišťování její realizace a kontroly, zavádění systému kvality péče a bezpečí pacientů ve zdravotnickém zařízení. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru ošetřovatelství do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru.
Citovat
0 #727 Veronika 2020-09-28 19:32
Dobrý den, pracuji jako zdravotní sestra v ambulanci praktického lékaře pro dospělé. Můj pracovní úvazek je 40 hodin týdně, vystudovala jsem SZŠ s maturitou, praxi mám 25 let. Moje práce je odborná, pracuji s přístroji - EKG, Tk holter, CRP, INR..objednávání pacientů přes PC, email.
Jaká je správně moje plastová třída, na jakou mzdu mám nárok? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #726 Pracomat.cz 2020-09-25 07:24
Cituji Lilla:
Dobrý den, pracuji ve státní ZŠ jako párový učitel na 1.stupni. Práce je sjednaná na DPČ s úvazkem 24 ...


Dobrý den Lillo,

pokud je mi známo, tak párová výuka není součástí standardu vzdělávání ve veřejné škole, proto jste placena z jiných zdroj než státních (rozpočet obce, dary škole atd..). To však nic nemění na faktu, že vykonáváte náplň práce učitele. Váš plat by tedy měla určovat platová tabulka číslo 4 a minimálně 11 platová třída dle druhu vykonávané práce.
Citovat
0 #725 Lilla 2020-09-24 22:52
Dobrý den, pracuji ve státní ZŠ jako párový učitel na 1.stupni. Práce je sjednaná na DPČ s úvazkem 24 hodin týdně. Můj úvazek není brán jako učitelský, tzn. nedělí se na přímou a nepřímou pedagogickou činnost. Mám VŠ pedagogické vzdělání (Mgr., učitelství pro SŠ) a praxi na této pozici 2 roky. Ve smlouvě je uvedeno, že "zaměstnanec bude vykonávat práci párového učitele". Moje místo je financováno z darů škole, tzn. nikoli ze státních zdrojů jako je učitel zaměstnaný na HPP. Jakou tabulkou by se měl řídit můj plat? Mnohokrát děkuji za odpověď. L.
Citovat
0 #724 Pracomat.cz 2020-09-07 06:48
Cituji Dana:
Dobrý den, pracuji na DPČ (15hodin/týdne) pro obec, kde vykonávám ...


Dobrý den Dano,

dohody jsou "svobodnější", nemusí být zařazeny dle platové tabulky, ale pořád platí následující: Výše odměny z dohody o provedení práce i z dohody o pracovní činnosti nesmí být nižší, než je minimální mzda.
Citovat
0 #723 Dana 2020-09-06 22:32
Dobrý den, pracuji na DPČ (15hodin/týdne) pro obec, kde vykonávám administrativní a účetní činnost. Má být můj plat také zařazen do platové tabulky?
Děkuji za odpověť.
Citovat
0 #722 Pracomat.cz 2020-08-18 16:44
Cituji Leona:
Dobrý den, podle Vašeho výkladu o platebních tabulkách jsem pochopila, že jako zaměstnanec městského ....


Dobrý den Leono,

je to jak uvádíte do první tabulky patří všichni pracovníci ve veřejném sektoru, kteří nepatří do některé z následujících tabulek. Tedy i vaše pracovní pozice. Vás vylučuje definice omezení, které z druhé tabulky vyřazuje všechny pracovníky, která jsou "zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce, nebo" . Nenašla jste vysvětlení v některém ze starých komentářů? Jak dochází ke snižování počtu platových tabulek, tak jsou některé starší odpovědi už neaktuální.
Citovat
0 #721 Leona 2020-08-17 15:20
Dobrý den, podle Vašeho výkladu o platebních tabulkách jsem pochopila, že jako zaměstnanec městského úřadu - matriky, bych měla být placena podle tabulky č. 2...
že tabulka č. 1 je pouze pro pomocný personál....
Naše vedení je toho názoru, že patříme do tabulky č. 1, protože v zákoně se praví: Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.
a to jsme prý my.....nikde není ani slovo o zrušené tabulce :(

(2) Zaměstnanci, který je

a) zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách, pokud není uveden v odstavci 3,

b) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, pokud současně není
TOTO NÁS PRY VYLUČUJE

1. zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce, nebo

2. úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Můžete mi, prosím napsat přesný výklad a zákony, které to dokládají???
Děkuji předem
Citovat
0 #720 Pracomat.cz 2020-07-28 07:25
Cituji Saša:
Dobrý den, zajímalo by mě do jaké platové třídy spadám....


Dobrý den Sašo,

vzdělání nemá na platovou třídu přímý vliv. Ten má druh vykonávané práce. Vzdělání je sekundární a pokud není na "dostatečné" úrovni, dochází ke krácení praxe. Zkuste se podívat na popis následujících platových tříd z katalogu prací a uvidíte sama v jaké třídě se najdete, podle toho co skutečně obnáší vaše práce.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

4. platová třída

1. Provádění úkonů pečovatelské služby u mobilních a imobilních osob, komplexní péče o jejich domácnost. Provádění pečovatelských úkonů v péči o děti a dospělé osoby.

2. Poskytování přímé obslužné péče o osoby, podpora jejich soběstačnosti, nácvik jednoduchých denních činností a poskytování pomoci při osobní hygieně a oblékání osob, manipulace s přístroji, pomůckami a prádlem a udržování čistoty a hygieny u osob.

5. platová třída

1. Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s klienty s fyzickými a psychickými obtížemi. Pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, péče o prádlo, donášky paliva a provádění pohybové aktivizace klientů. Vedení klienta k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze a pomoc při naplňování jeho osobních cílů.

2. Podpora při vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a pracovních návyků při péči o klienty. Spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů klientů (základní výchovná nepedagogická činnost).

3. Sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby (tzv. klíčový pracovník v sociálních službách). Řešení záležitostí spojených s poskytovanou službou, případně zprostředkování kontaktu klienta s kompetentním pracovníkem.

6. platová třída

1. Komplexní provádění pečovatelských činností včetně prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, zajišťování sociální pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a zajišťování osobních záležitostí. Provádění dílčích sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka a psychická aktivizace klientů, sociálně-pečovatelské (výchovné) práce s dětmi. Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.

2. Provádění asistenční služby a osobní asistence klientům zdravotně postiženým s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem bez omezení místa a času, podle jejich aktuální potřeby. Kompenzace postižení při naplňování základních životních potřeb (pečovatelská činnost).

3. Působení na vytváření, prohlubování a upevňování pracovních návyků klientů názorným předváděním řemeslných a jiných prací, vytváření pozitivních mezilidských vztahů, rozvíjení jemné motoriky. Nácvik denních běžných činností (základní výchovná nepedagogická činnost).

4. Vytváření vztahů klientů k živým tvorům včetně péče o ně (základní výchovná nepedagogická činnost).

7. platová třída

1. Fixace získaných hygienických, společenských a pracovních návyků u mentálně postižených klientů (základní výchovná nepedagogická činnost).

2. Rozvíjení pracovních návyků, pracovní aktivity a individuální manuální zručnosti klientů. Zajišťování materiálu a pomůcek pro pracovní výcvik klientů. Provádění speciálních pracovních postupů a používání nástrojů, pracovních pomůcek a různých materiálů (základní výchovná nepedagogická činnost).

3. Zajišťování zájmové a kulturní činnosti v zařízeních sociálních služeb (základní výchovná nepedagogická činnost).

4. Vyhledávání, organizování a provádění volnočasových aktivit zaměřených zejména na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností klientů formou výtvarné, hudební, dramatické nebo pohybové výchovy (základní výchovná nepedagogická činnost).

8. platová třída

1. Organizování, odborné a ekonomické zajišťování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby v okrsku. Řešení jednodušších sociálně-právních a zdravotních problémů a spolupráce při provádění sociální depistáže v okrsku.

2. Zpracování metodiky, organizování a zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci provádění příslušné služby sociální péče včetně provádění prací souvisejících s přípravou těchto procesů (základní výchovná nepedagogická činnost).

3. Poskytování nebo zprostředkování neodkladné pomoci osobám vystaveným stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života formou distanční hlasové a elektronické komunikace.

4. Plánování průběhu poskytování sociální služby včetně jejího hodnocení podle osobních cílů, potřeb a schopností klienta.

9. platová třída

1. Komplexní koordinace a zajišťování pečovatelské služby, osobní asistence a asistenční služby ve větším územním celku po odborné, metodické, provozní a ekonomické stránce včetně kontrolní činnosti. Provádění psychosociální podpory a podle potřeby akutní sociální intervence. Odborné zajišťování pečovatelských služeb v chráněném bydlení.

2. Komplexní koordinace a souhrnné zajišťování přímé obslužné péče a základní výchovné nepedagogické činnosti v rámci poskytování více služeb sociální péče.

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

10. platová třída

1. Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýza této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.

2. Posuzování individuálních potřeb osob, skupin a komunit v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů jejího řešení, společné plánování a hodnocení.

3. Zajišťování sociální prevence a poskytování sociálně-právního poradenství, sociální podpory a pomoci osobám, skupinám, rodinám a dětem v nepříznivé sociální situaci, sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým, osobám po ukončení hospitalizace nebo pobytové léčby závislostí, osobám bez přístřeší, osobám v bytové nebo hmotné nouzi či osobám bytovou nebo hmotnou nouzí ohroženým, osobám a rodinám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu péče o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby a osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby včetně vedení případové dokumentace a zpracování citlivých dat.

4. Řešení nepříznivé sociální situace osob, rodin, skupin nebo komunit s využitím metod a technik sociální práce, která je souhrnem odborných činností a postupů k řešení sociálních problémů a utváření žádoucích životních podmínek pro sociální fungování jedince, skupiny či komunity a podporující sociální spravedlnost, sociální soudržnost, prosazování lidských práv, sociální změnu a rozvoj a respektování lidské důstojnosti.

5. Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, poskytovateli zdravotních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky, obecní policií a orgány veřejné moci.

6. Tvorba koncepce sociální práce v zařízeních sociálních služeb, v zařízeních sociálně-právní ochrany dětí, ve zdravotnických zařízeních nebo v záchytných zařízeních.

7. Zajišťování a provádění specializované sociální prevence, posuzování příčin negativních jevů a navrhování a realizace preventivních opatření.

8. Zajišťování a provádění sociálně-výchovné prevence negativních jevů a sociální práce s osobami, skupinami nebo komunitami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením.

9. Samostatné zpracovávání individuálních socioterapeutických plánů, samostatné provádění socioterapie směřující k sociální rehabilitaci a integraci.

11. platová třída

1. Samostatné zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství a provádění sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích a poskytování krizové intervence, krizové pomoci a sociální rehabilitace.

2. Depistážní činnost zaměřená na cílené vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením, osob ohrožených sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osob, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, nebo osob, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, včetně poskytování odborného sociálního poradenství a zprostředkování sociálních služeb a předcházení výskytu negativních sociálních jevů u těchto osob.

3. Provádění komplexního sociálního šetření ve vyloučených lokalitách nebo obdobně ohroženém prostředí, systémové odborné analýzy sociálního prostředí na základě poskytování odborného sociálního poradenství a tvorba individuálních plánů v jeho rámci se zaměřením na podrobné posouzení nepříznivé situace osoby nebo osob jako východisko k určení dalšího postupu v rámci správního obvodu.

4. Sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji. Sociální práce ve střediscích drogové a jiné závislosti.

5. Tvorba koncepce a strategie výkonu sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, skupin nebo komunit.

6. Samostatné zajišťování sociální diagnózy a terapie, realizace nebo prosazování sociálních opatření, odborné práce při socializaci a resocializaci, poradenská činnost a vyhodnocování poradenských testů.
Citovat
0 #719 Saša 2020-07-28 07:08
Dobrý den, zajímalo by mě do jaké platové třídy spadám, mám praxi v soc. službách 11 let, mám Bc. (sociální práce) a dodělávám si Mgr. a pracuji na pozici vedoucího v sociálních službách. Jsem zařazena do třídy 7 a stupeň 5, neměla bych být ve třídě 10? Pracuji ve státním zařízení. Děkuji za odpověď, Saša
Citovat
0 #718 Pracomat.cz 2020-07-21 14:57
Cituji Lenka:
Dobrý den,

mohu se zeptat na plat vedoucí stravování ve školství? Mám bakalářské vzdělání a pracuji od roku 12/2012.


Dobrý den Lenko,

neznám přesně náplň práce vaší pozice, ale myslím, že by se mohla vejít do pozice "provozář" dle katalogu prací. Podívejte se, zda náplň práce odpovídá a dozvíte se do jaké třídy spadáte:

7. platová třída

1. Zajišťování provozu souboru uvolněných technologicky provozovaných objektů (výcviková a školící zařízení případně ubytovací, rekreační, stravovací nebo jiná víceúčelová zařízení) a organizace údržby a oprav jednotlivých technologických zařízení a budov.

2. Zajišťování provozu ubytovacího nebo stravovacího zařízení.

8. platová třída

1. Organizace provozu velkokapacitního stravovacího zařízení včetně zajišťování jeho technického vybavení a údržby, ekonomické agendy, stanovování technologických postupů a zajišťování jejich dodržování včetně kontroly dodržování hygienických předpisů.

2. Komplexní zajišťování provozu souboru objektů včetně jejich hospodárného využití po provozně-ekonomické stránce, zajišťování provozu a údržby, organizace prováděných prací, zajišťování potřebného materiálu a technického dozoru na prováděné práce, zajišťování podkladů pro zpracování návrhu finančního rozpočtu a spolupráce při projednávání smluv s dodavatelskými a projektovými organizacemi, přebírání dodávek a provedených prací, zajišťování dodržování programu odpadového hospodářství.

9. platová třída

1. Koordinace provozů velkokapacitních stravovacích zařízení s celodenním provozem nebo zajišťování provozu určeného pro výrobu jídel pro rozsáhlé skupiny strávníků se zásadně rozdílnými stravovacími potřebami, podmínkami a návyky, například podle věku, zdravotního stavu, kulturních, náboženských a jiných specifik.
Citovat
0 #717 Lenka 2020-07-21 10:49
Dobrý den,

mohu se zeptat na plat vedoucí stravování ve školství? Mám bakalářské vzdělání a pracuji od roku 12/2012.
Citovat
+1 #716 Pracomat.cz 2020-07-10 09:23
Cituji Jirik:
Mam stupun 10 a trida je to 6. Jinak sstredni oborne vzdelání


Dobrý den Jiří,

v takovém případě se vám z praxe odečítající následující roky:

3 roky pokud máte střední vzdělání s maturitou,
4 roky pokud máte střední vzdělání s výučném listem,
5 let pokud máte střední vzdělání bez výučního listu,
Citovat
0 #715 Jirik 2020-07-09 17:16
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Jirik:
Dobrý den.Chci se zeptat, kdyz jse po vvyučeni nadtoupil do práce 12.7.1993 a ted bych již mèl mít dle tabulky praxi nad 27 let. Kdy mi prosím by měl zaměstnavatel dle tabulky zvýšit plat?
Dekuji Jirík


Mam stupun 10 a trida je to 6. Jinak sstredni oborne vzdelání

Dobrý den Jiří,

tyto tabulky jsou určeny pro zaměstnance ve veřejném sektoru. Počítám tedy, že jste zaměstnancem veřejného sektoru. Pro určení praxe je třeba vědět v jaké platové třídě aktuálně jste a jaké máte dosažené vzdělání. Tyto faktory hrají v určení praxe ve veřejném sektoru svoji roli.
Citovat
0 #714 Pracomat.cz 2020-07-08 22:05
Cituji Jirik:
Dobrý den.Chci se zeptat, kdyz jse po vvyučeni nadtoupil do práce 12.7.1993 a ted bych již mèl mít dle tabulky praxi nad 27 let. Kdy mi prosím by měl zaměstnavatel dle tabulky zvýšit plat?
Dekuji Jirík


Dobrý den Jiří,

tyto tabulky jsou určeny pro zaměstnance ve veřejném sektoru. Počítám tedy, že jste zaměstnancem veřejného sektoru. Pro určení praxe je třeba vědět v jaké platové třídě aktuálně jste a jaké máte dosažené vzdělání. Tyto faktory hrají v určení praxe ve veřejném sektoru svoji roli.
Citovat
0 #713 Jirik 2020-07-08 21:51
Dobrý den.Chci se zeptat, kdyz jse po vvyučeni nadtoupil do práce 12.7.1993 a ted bych již mèl mít dle tabulky praxi nad 27 let. Kdy mi prosím by měl zaměstnavatel dle tabulky zvýšit plat?
Dekuji Jirík
Citovat
0 #712 Pracomat.cz 2020-07-02 17:21
Cituji Tereza Volfová:
Dobrý den,
jsem zaměstnaná na Městským úřadě jako ...


Dobrý den Terezo,

jako zaměstnanci územních samosprávných celků jste správně zařazení do první tabulky. Co se týče kolegy a jeho zařazení do platové třídy 10, tak co vám nepřijde v pořádku? Platová třída je určena náplní práce a nikoliv dosaženým vzděláním. To může naopak působit negativně v rámci odečtu let praxe. Ale teoreticky může existovat osoba s vysokoškolským vzděláním a platovou třídou 3. Stejně tak může existovat člověk se základním vzděláním v platové třídě 12. Jen mu bude odečtena velká řádka let praxe (konkrétně 9 let).
Citovat
0 #711 Tereza Volfová 2020-07-02 08:26
Dobrý den,
jsem zaměstnaná na Městským úřadě jako úřednice- sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí. Mám magisterský titul a jsem již v 11 platové třídě, stupeň 3 do 4 let praxe v první tabulce, která činí 24 600 Kč. Chtěla bych se zeptat zda touto profesí nespadáme do druhé tabulky, ve které bych měla dostávat 28 110 Kč ?
A ještě jednu otázku mám. Nyní přišel nový kolega, který má 13 let praxi v oboru a má titul DIs., a je v 10 platové třídě. Myslíme si, že takto by to určitě nemělo být. Prosíme Vás o radu. Moc děkujeme
Citovat
0 #710 Pracomat.cz 2020-06-26 09:19
Cituji Justýna:
Dobrý den,
pracuji na pozici referent sociálně právní ochrany dětí. Do práce jsem nastupovala ....


Dobrý den Justýno,

pokud máte 11. platovou třídu, tak se vám při Bc. vzdělání "odečítají" dva roky praxe.
Citovat
0 #709 Justýna 2020-06-25 07:12
Dobrý den,
pracuji na pozici referent sociálně právní ochrany dětí. Do práce jsem nastupovala minulý rok v březnu, nastupovala jsem po škole (Bc.), tudíž moje praxe nebyla žádná. Nyní jsem na této pozici již přes rok, tudíž jsem očekávala, že postoupím do 2. stupně. K postoupení však zatím nedošlo. Je to způsobené tím, že mám pouze bakalářský titul? V případě, že ano, jakým způsobem se mi bude plat navyšovat.
Děkuji za informaci
Citovat
0 #708 Pracomat.cz 2020-06-16 15:39
Cituji Monika:
Dobrý den,
hlásím se na pozici Odborný/vrchní referent – dávková a poj. ...


Dobrý den Moniko,

v takovém případě budete nejspíš státní zaměstnanec ve služebním poměru a vztahuje se na vás tato tabulka - pracomat.cz/.../375-platy-statnich-uredniku.html
Citovat
0 #707 Monika 2020-06-16 06:39
Dobrý den,
hlásím se na pozici Odborný/vrchní referent – dávková a poj. činnost v Oddělení nemocenského pojištění III v Odboru nemocenského pojištění Pražské správy sociálního zabezpečení. Je to 9. platová třída. Která tabulka by byla v tomto případě pro mě?
Moc děkuji
Monika
Citovat
0 #706 Pracomat.cz 2020-06-02 09:51
Cituji Šárka:
Dobrý den, mám v tom trošku zmatek, proto bych se ráda zeptala, podle ...i


Dobrý den Šárko,

velice pravděpodobně půjde o služební (nikoliv klasický) poměr a pak se na něj bude vztahovat tato tabulka pracomat.cz/.../375-platy-statnich-uredniku.html .
Citovat
0 #705 Šárka 2020-06-02 09:24
Dobrý den, mám v tom trošku zmatek, proto bych se ráda zeptala, podle které tabulky bych se měla řídit, když bych dělala úřednici (Specialista dávek) na Úřadu práce. Spadá tahle pozice do tabulky 1. nebo 2.? Děkuji
Citovat
0 #704 Pracomat.cz 2020-05-20 15:49
Cituji David:
Dobrý den, prosím o ujištění. Na jednu pracovní pozici úředníka na městském úřadě - přesněji Referent ....


Dobrý den Davide,

pokud se nejedná o služební poměr, pak se plat určuje podle druhé platové tabulky. V případě, že se jedná o služební poměr, tak se použije první tabulka z následujícího odkazu pracomat.cz/.../375-platy-statnich-uredniku.html
Citovat
0 #703 David 2020-05-19 22:10
Dobrý den, prosím o ujištění. Na jednu pracovní pozici úředníka na městském úřadě - přesněji Referent oddělení registr vozidel a řidičů.. má zaměstnanec mít 9.platovou třídu. Chci se zeptat v jaké tabulce je uveden tento plat? Ve 2. tabulce? V případě začínajícího úředníka by tedy plat v 9. třídě měl činit 22 540,- ? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #702 Pracomat.cz 2020-03-08 18:53
Cituji Jaroslav B.:
Dobrý den,rád bych se zeptal,do které platové třídy patří řidič kamionů po EU, dekuji


Dobrý den Jaroslave,

pokud jezdíte kamionem pro veřejný sektor, bude se jednat o první tabulku. Pokud je váš zaměstnavatel soukromá firma, tak pro vás tyto tabulky neplatí.
Citovat
0 #701 Jaroslav B. 2020-03-08 15:03
Dobrý den,rád bych se zeptal,do které platové třídy patří řidič kamionů po EU, dekuji
Citovat
0 #700 Pracomat.cz 2020-02-16 13:30
Cituji Simona:
Osobní přohodnocení mi bylo sníženo a činí právě 1500,- ale ve ...


Dobrý den Simono,

jen odhaduji, ale domnívám se, že vám byla snížena nenároková složka mzdy (osobní ohodnocení), aby vám zaměstnavatel v konečném důsledku "nemusel přidat" (plošné navýšení - snížení osobního ohodnocení) a administrativně to nezvládl úplně dobře. Doporučuji probrat s nadřízeným (případně mzdovým oddělením) ať víte co se přesně stalo.
Citovat
0 #699 Simona 2020-02-14 15:51
Osobní přohodnocení mi bylo sníženo a činí právě 1500,- ale ve výplatě i v plat. výměru je stále vedeno jako osobní příplatek(ohodnocení). Jde mi o to, že o tom plošném příplatku není nikde ani zmínka. Vím, že se můžu zeptat přímo nadřízeného, ráda bych věděla, jestli mám nárok (což nejspíš mám) a jak se ho tedy domůžu. A je lépe mít tento příspěvek nebo si nechat os. ohodnocení(to se např. krátí při dovolené). Děkuji.
Citovat
0 #698 Pracomat.cz 2020-02-14 15:01
Cituji Simona:
Ještě jednou zvýšení platu knihovnice pod MÚ. Třída je stejná, ....


Dobrý den Simono,

neznám detaily vašeho konkrétního případu, ale vím, že v některých případech to zaměstnavatel řešil tak, že plošné navýšení "kompenzoval" snižením osobního ohodnocení. A ano, jedná se o trvalé navýšení.
Citovat
0 #697 Simona 2020-02-14 10:43
Ještě jednou zvýšení platu knihovnice pod MÚ. Třída je stejná, pracovní náplň také. O něco se zvýšil plat zrušením 1.plat. tabulky, ale mě zajímá to plošné navýšení o 1500,- nikde na výplatní pásce ani na novém platovém výměru není uvedený. Je to přece přidání navíc, jak se všude píše a pro všechny.Musí mi ho zaměstnavatel dát? A jestli to dobře chápu, jde o trvalý příspěvek ne jednorázový? Děkuji.
Citovat
0 #696 Pracomat.cz 2020-02-14 10:07
Cituji Eliška:
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, podle čeho zaměstnavatel určí, kolik let praxe může případně ...


Dobrý den Eliško,

určení délky započtené praxe je v gesci zaměstnavatele. Přesná specifikace je: Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce. 

Právě posouzení podobnosti nové pozice a původně vykonávané záleží na rozhodnutí zaměstnavatele. Neexistuje přesný předpis, jelikož vlastní pracovní náplň může být u stejně či podobně pojmenovaných pozic jiná.

Přesně specifikovaný odpočet praxe je u kombinace "nedostatečného vzdělání" a platové třídy.
Citovat
0 #695 Eliška 2020-02-14 08:42
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, podle čeho zaměstnavatel určí, kolik let praxe může případně dle platové tabulky odečíst?
(například pokud pracuji 7 let v jiném oboru mimo státní správu a nyní budu začínat jako státní zaměstnanec na pozici referenta, zařazeného do 9. platové třídy).

Děkuji
Citovat
0 #694 Pracomat.cz 2020-02-13 21:55
Cituji Simona:
Dobrý den,
pracuji jako knihovnice a platí mě městský úřad...


Dobrý den Simono,

nezměnila se vám pracovní náplň? Platová třída zůstala zachována? Došlo k navýšení hodnot platu u všech platových tabulek, proto by mělo dojít i k navýšení vašeho platu.
Citovat
0 #693 Simona 2020-02-13 12:16
Dobrý den,
pracuji jako knihovnice a platí mě městský úřad. Zajímá mne jak je to s plošným přidáním 1500,-od letošního roku - žádné jsem nedostala, jen byla změněna plat.tabulka.Mám se ho dožadovat?Děkuji.
Citovat
0 #692 Pracomat.cz 2020-02-11 10:23
Cituji David:
Dobrý den, pracuji jako sociální pracovník u poskytovatele ....


Dobrý den Davide,

ano je to tak, viz Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě § 4 7c:

Z doby, kterou zaměstnanci započetl podle odstavců 2 až 6, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do: 

desáté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem,dobu 4 roků, nebo jen středního vzdělání, dobu 5 roků, anebo dobu 7 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,
Citovat
0 #691 David 2020-02-11 09:52
Dobrý den, pracuji jako sociální pracovník u poskytovatele sociálních služeb. Jsem zařazen v 10.platové třídě. Mám vystudovanou vyšší odbornou školu. V práci jsem již druhým rokem, ale stále jsem v prvním platovém stupni. Někde jsem slyšel, že když mám pouze DiS. a ne Bc. tak mi odečítají 1 rok praxe. Je to pravda? A kde mohu tuto informaci vyčíst? Je to v zákoníku práce? Děkuji za odpověď
Citovat
+1 #690 Pracomat.cz 2020-02-06 17:27
Cituji Zuzana:
Dobrý den, chtěla bych jen upozornit na překlep v první tabulce, v 9. třídě na stupni 7 má být částka 24 290.


Dobrý den Zuzano,

děkuji za nahlášení, překlep opraven.
Citovat
0 #689 Pracomat.cz 2020-02-06 16:53
Cituji Jitka:
Dobrý den
prosím do jaké platové třídy ....


Dobrý den Jitko,

platový stupeň 12 a třída dle nejnáročnější vykonávané pracovní činnosti: 

3. platová třída

1. Dohotovování a regenerace jídel, výdej jídel a další práce v kuchyni spojené s výrobou částí jídel.

4. platová třída

1. Výroba běžných druhů jídel.

5. platová třída

1. Výroba technologicky náročných teplých jídel, specialit studené kuchyně nebo samostatná výroba jídel v souladu se závaznými výživovými normami.

6. platová třída

1. Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné gastronomické skladby.

2. Výroba náročných specialit české kuchyně a kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur.

3. Výroba nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného ve zdravotnických zařízeních.

4. Výroba jídel s omezeními v dietním režimu nebo při zabezpečování preventivní a léčebné výživy v rámci standardizovaného poskytování nutriční péče.

7. platová třída

1. Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajišťování výroby náročných specialit.
Citovat
0 #688 Jitka 2020-02-05 17:46
Dobrý den
prosím do jaké platové třídy a stupně patřím.
Jsem vyučená kuchařka s maturitou a praxí 41 let.
Děkuji za odpověď
Citovat
0 #687 Pracomat.cz 2020-02-04 11:58
Cituji Iveta:
Dobrý den, byla jsem přijata jako vrchní referent Oddělení majetkových ...


Dobrý den Iveto,

rozhodnutí o akceptované praxi je v kompetenci zaměstnavatele. V maximálním možné případě vám může uznat 3 roky práce na HPP, dále 3 roky za dobu rodičovské dovolené a 2 roky při práci na dohodu. Toto rozhodnutí však závisí na zaměstnavateli.
Citovat
0 #686 Iveta 2020-02-03 20:59
Dobrý den, byla jsem přijata jako vrchní referent Oddělení majetkových daní na finančním úřadě s 10. platovou třídou. Pracovala jsem 3 roky jako finanční účetní v soukromém sektoru a poté jsem byla 5,5 let na rodičovské dovolené, přičemž jsem z toho 2 roky pracovala pro stejnou firmu v úseku kontrolingu z domova na dohodu. Jaká praxe se mi bude v tomto případě počítat? Děkuji
Citovat
0 #685 Zuzana 2020-02-02 22:18
Dobrý den, chtěla bych jen upozornit na překlep v první tabulce, v 9. třídě na stupni 7 má být částka 24 290.
Citovat
0 #684 Pracomat.cz 2020-01-22 17:03
Cituji Roman:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat do které tabulky se řadí ...


Dobrý den Romane,

pokud bude spadat do platových tabulek, tak se jedná o první tabulku. Vzdělání ve státním sektoru funguje tak, že potřebuje určitou hodnotu aby šlo danou práci vykonávat. Ale to že máte výrazně vyšší vzdělání než je na pozici potřeba není žádnou výhodou, ani nijak na obtíž.
Citovat
0 #683 Roman 2020-01-22 14:49
Dobrý den, chtěl bych se zeptat do které tabulky se řadí dělník dálniční údržby na ředitelství silnic a dálnic.
Dále by mě zajímalo zda není v rozporu ze zákoníkem práce to,že na dělnickou pozici zaměstnají pracovníka s titulem inženýr. Děkuji za odpověd Roman.
Citovat
+1 #682 Pracomat.cz 2020-01-14 13:38
Cituji Katka:
Dobrý den ptala jsem již včera na platy úředníků...


Dobrý den,

to je pravda. Původně jsem se díval do loňské sbírky, od letoška je to je již jinak. Omlouvám se za zmatení a potvrzuji výklad pracovnice personálního oddělení.
Citovat
-1 #681 Katka 2020-01-14 11:18
Dobrý den ptala jsem již včera na platy úředníků. Jsem úředníkem ( stavební úřad) dle §2 odst.4 zákona o obcích. Naše personální,ale tvrdí že v dle nařízení 341/2017 Sb jsme v příl.1 právě proto že v odst.2 písmen b) je na konci napsáno pokud současně není.
A proto nás nemůže zařadit do přl. 2. Je tento výklad správný nebo opravdu máme být hodnoceny dle př.č.2
Citovat
0 #680 Pracomat.cz 2020-01-13 17:00
Cituji Katka:
Dobrý den. Měla bych dotaz zda jako úředník samosprávného ...


Dobrý den Katko,

pokud jste úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků, pak spadáte do druhé tabulky. Viz Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Citovat
-1 #679 Katka 2020-01-13 16:15
Dobrý den. Měla bych dotaz zda jako úředník samosprávného celku mám být zařazena do tabulky příloha č.2 . U nás na městě tvrdí že máme být zařazeni do tabulky č.1 což se nám nezdá. Děkuji
Citovat
0 #678 Pracomat.cz 2020-01-11 21:20
Cituji Petra:
Dobry den, jsem ucitelka MŠ pracuji od roku 2015 do nynejsi doby do unora 2020 ...


Dobrý den Petro,

uznání praxe je v pravomoci zaměstnavatele, ve vašem případě bych s uznáním problémy neočekával. Jedná se o velmi podobnou činnost.
Citovat
0 #677 Petra 2020-01-10 18:35
Dobry den, jsem ucitelka MŠ pracuji od roku 2015 do nynejsi doby do unora 2020 plat: 9/2 nyni od 2.3. budu nastupovat do ZŠ jako ucitelka. Tento rok budu koncit Bc. studium specialni pedagogiky a dale pokracovat na Mgr. mam narok na uznani soucasne praxe z MŠ nebo ne? Dekuji Petra
Citovat
0 #676 Pracomat.cz 2020-01-09 09:21
Cituji Alena:
Dobrý den,
podle které tabulky bych měla být ohodnocena, když pracuji jako sekretářka na střední ...


Dobrý den Aleno,

pokud pracujete v soukromém sektoru (škole), tak se na vás tyto tabulky nevztahují a vaše mzda je výsledkem vaší dohody se zaměstnavatelem. To co musí respektovat je zaručená mzda, ale nikoliv tyto tabulky, které jsou určené pro veřejný sektor. 
Citovat
0 #675 Alena 2020-01-09 08:23
Dobrý den,
podle které tabulky bych měla být ohodnocena, když pracuji jako sekretářka na střední škole, dle pracovní smlouvy jsem zařazena do 9. třídy a stupeň bych měla mít dle praxe, tzn. do 23 let. Pracuji v soukromé škole. Děkuji
Citovat
0 #674 Pracomat.cz 2019-11-06 16:30
Cituji Zuzka Kalinová:
Dobrý den je mi 44 let mám sou s vyucnim listem . Již 4 rokem pracuji jako kuchařka ve školní jídelně. Jakou mám mít platovou třídu dekuju Zuzka.


Dobrý den Zuzko,

platová třída závisí od druhu vykonávané práce. Podívejte se do katalogu prací (www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222), pozice 2.05.02 KUCHAŘ.
Citovat
0 #673 Zuzka Kalinová 2019-11-06 13:46
Dobrý den je mi 44 let mám sou s vyucnim listem . Již 4 rokem pracuji jako kuchařka ve školní jídelně. Jakou mám mít platovou třídu dekuju Zuzka.
Citovat
0 #672 Pracomat.cz 2019-10-18 10:17
Cituji martina:
Dobrý den, nastoupila jsem jako asistentka pedagoga ...


Dobrý den Martino,

dle mého máte nárok na zápočet mateřské. Nikdo totiž není specifikováno, zda má vliv pokud byla čerpána za trvání pracovního poměru nebo mimo něj. Tudíž by měla platit pro všechny případy.
Citovat
0 #671 martina 2019-10-18 09:57
Dobrý den, nastoupila jsem jako asistentka pedagoga po mateřské dovolené. Ve školství jsem nikdy před tím nepracovala. Zaměstnavatel mi zařadil do 1. platového stupně bez praxe, nemám nárok na zápočet mateřské dovolené? Děkuji.
Citovat
0 #670 Pracomat.cz 2019-10-11 07:45
Cituji Josef Holešínský:
Dobrý den, pracuji jako ...


Dobrý den Josefe,

bohužel s určením platové třídy to není tak snadné, aby stačil takto udaný popis. Platová třída vychází z nejnáročnější vykonávané činnosti dle katalogu prací - www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222 Vaší pozici by mohl odpovídat 1.04.08 TECHNICKÝ PRACOVNÍK . Patří vám taková platová třída, ve které je nejnáročnější vámi vykonávaná činnost.
Citovat
+1 #669 Josef Holešínský 2019-10-09 14:14
Dobrý den, pracuji jako technik u Technických služeb. Mám praxi v oboru nad 32 let, řídím 5-12 lidí, mám výuční list. Jakou bych měl mít platovou třídu. Děkuji za odpověď. J.Holešínský
Citovat
0 #668 Pracomat.cz 2019-10-01 09:46
Cituji Jaroslava:
Dobrý den, je mi 48 let. Pracuji 30 let. Nyní jsem nastoupila ....


Dobrý den Jaroslavo,

uklízečka má platovou třídu 1 -3 (nejčastěji je ve 2ce). Pokud vám zaměstnavatel uzná celou praxi a budete skutečně ve druhé platové třídě, pak by základní hrubý plat byl 14 480 Kč (první tabulka).
Citovat
0 #667 Jaroslava 2019-09-30 23:09
Dobrý den, je mi 48 let. Pracuji 30 let. Nyní jsem nastoupila jako uklízečka do základní školy. Mám střední vzdělání s maturitou. Jako uklízečka jsem nikdy nepracovala. Do jaké skupiny a platové třídy spadám? Kolik by teda měla činit hrubá mzda? Děkuji
Citovat
0 #666 Pracomat.cz 2019-09-19 20:37
Cituji ALENA:
Musí být při platové třídě ...


Dobrý den Aleno,

ptáte se zda můžete dostat vyšší platový stupeň než na jaký máte nárok? Odpověď je ne, ale ředitel vám může více peněz dát třeba skrze osobní ohodnocení.
Citovat
+1 #665 ALENA 2019-09-19 10:34
Musí být při platové třídě 5 pedagogických pracovníků stupeň dle odpracovaných let, nebo může ředitel stupeˇposunou na vyšší?¨
Děkuji
Citovat
0 #664 Pracomat.cz 2019-08-30 16:56
Cituji Zdeněk:
Dobrý den, začínám pracovat jako učitel na ZŠ. Mám za sebou přes...


Dobrý den Zdeňku,

to záleží zda vám váš nový zaměstnavatel uzná praxi. Zda je relevantní k nově vykonávané pracovní pozici.
Citovat
+2 #663 Zdeněk 2019-08-30 15:15
Dobrý den, začínám pracovat jako učitel na ZŠ. Mám za sebou přes 7 let praxe jako státní zaměstnanec. Nicméně ne jako pedagog. Vztahují se odpracované roky na zvýšení platu podle tabulek? Děkuji za odpověď
Citovat
0 #662 Pracomat.cz 2019-08-22 17:58
Cituji Marcela:
Dobrý den,

pracuji ve zdravotnictví jako nezdravotnický ...


Dobrý den Marcelo,

zaměstnavatel odečte zaměstnanci z deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 2 roků z jeho praxe. Dle zákona www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341 §4 7)
Citovat
-2 #661 Marcela 2019-08-21 09:04
Dobrý den,

pracuji ve zdravotnictví jako nezdravotnický pracovník, jsem zařazená v 9. třídě, vystudovanou mám střední školu s maturitou. Na této pozici jsem již 3. rokem.
Dle tabulky mám tedy 3 roky praxe za sebou, neměla jsem tedy už minulý rok být placená, že mám již praxi do 2 let? Nebo až letos?

Děkuji za odpověd.

Marcela
Citovat
+1 #660 Pracomat.cz 2019-08-17 14:31
Cituji Nikol:
Dobrý den,
chtěla bych vědět, do jaké platové třídy bych patřila v případě ....


Dobrý den Nikol,

bude záležet ná pracovní náplni dané pozice. Obecně ve státní správě platí, že platovou třídu určuje nejnáročnější pracovní činnost, kterou budete při výkonu práce vykonávat. Teoreticky můžete mít magisterské vzdělání a být uklízečkou v platové třídě 4. Stejně tak je do jisté míry možné vykonávat i činnost, na kterou je potřeba vyšší než dosažené vzdělání. V takovém případě se pak odečítají určité roky praxe.
Citovat
0 #659 Nikol 2019-08-16 16:53
Dobrý den,
chtěla bych vědět, do jaké platové třídy bych patřila v případě úřednického místa na odboru školství, kultury sportu a vnitřní správy. Mám vysokoškolské vzdělání (Bc.).

Chápu dobře, že bych patřila do 10. plat. třídy ?

Předem děkuji za odpověď.
Citovat
0 #658 Pracomat.cz 2019-07-22 09:19
Cituji Jan Mejstřík:
[
Dobrý den,
rád bych se ještě jednou zeptal...


Dobrý den Jane,

díky za opravu, máte pravdu. 3 roky se odečítají v případě vyššího odborného vzdělání, v případě bakalářského jsou to skutečně roky 2.
Citovat
+1 #657 Jan Mejstřík 2019-07-21 11:02
Cituji Pracomat.cz:
Cituji Anna:
Dobrý den,

nastoupila jsem po mateřské dovolené na úřad jako státní zaměstnanec s 11. platovou třídou....


Dobrý den Anno,

je to v pořádku, viz §7 odstavec 7d tohoto zákona -https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341


Dobrý den,
rád bych se ještě jednou zeptal, proč je možné odečíst paní Anně 3 roky namísto 2 let uvedených v citovaném paragrafu.
Děkuji.
JM
Citovat
0 #656 Pracomat.cz 2019-07-16 16:28
Cituji Anna:
Dobrý den,

nastoupila jsem po mateřské dovolené na úřad jako státní zaměstnanec s 11. platovou třídou....


Dobrý den Anno,

je to v pořádku, viz §7 odstavec 7d tohoto zákona -https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341
Citovat
0 #655 Pracomat.cz 2019-07-16 16:13
Cituji Renata:
Pracuji od 15.7.1987 a jsem v 7. platové třídě, od kdy mám nárok na ...


Dobrý den Renato,

mateřská se vám počítá maximálně po dobu šesti let, takže záleží kolik času jste strávila na mateřské. Dlouhodobá pracovní neschopnost se do praxe započítává, v délce nejvíce šest měsíců v jednom kalendářním roce. Takže záleží na délce vaší mateřské a zda jste byla na nemocenské dva roky v kuse, či to bylo rozloženo v průběhu let.
Citovat
0 #654 Renata 2019-07-16 13:00
Pracuji od 15.7.1987 a jsem v 7. platové třídě, od kdy mám nárok na 12 platový stupeň? Celou dobu jsem zařazená na stejné pozici, 2x jsem byla na mateřské a 2 roky z vážných důvodů na nemocenské. Děkuji
Citovat
0 #653 Anna 2019-07-16 11:06
Dobrý den,

nastoupila jsem po mateřské dovolené na úřad jako státní zaměstnanec s 11. platovou třídou.
Mé nejvyšší dosažené vzdělání je bakalářské. Zaměstnavatel mě přesto při nástupu do práce odečetl 3 roky praxe (měla se započítat i doba strávená na mateřské dovolené), z toho důvodu, že nemám dosažené inženýrské či magisterské vzdělání. Je to takto v pořádku? Měl na to zaměstnavatel právo.
Velmi děkuji.
Citovat
0 #652 Pracomat.cz 2019-06-27 07:40
Cituji Bára:
Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat...


Dobrý den Báro,

zajímá vás platová třída? Ta záleží na druhu vykonávané práce. U této pozice má poměrně široký rozptyl od třídy 9 po 14.
Citovat
0 #651 Bára 2019-06-26 08:09
Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat, kam spadá pracovní pozice na Ministerstvu vnitra - ministerský rada referent v odvětví státní občanství a matriky. Nejedná se však o služební poměr. Děkuji za odpověď.
Citovat
+1 #650 Pracomat.cz 2019-06-14 18:07
Cituji Pavlina:
Dobry den, zajima me, do jake tridy patrim. Mela bych nastoupit do Mš ....


Dobrý den Pavlíno,

to záleží na druhu vykonávané činnosti. Pro učitele v mateřských školách jsou definovány takto:

8. platová třída

1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída

1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

10. platová třída

1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích programů.

2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech středního vzdělání s výučním listem.

11. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.
Citovat
-1 #649 Pavlina 2019-06-14 06:36
Dobry den, zajima me, do jake tridy patrim. Mela bych nastoupit do Mš jako ucitelka, kde jsem pracovala jako chuva a vystudovala jsem pri zamestnani vysokou skolu. Patrim do desate tridy nebo ne? Dekuji za odpoved.
Citovat
0 #648 Pracomat.cz 2019-06-13 18:38
Cituji Jitka:
Dobrý den, prosím do jaké tabulky a platové třídy patří ....


Dobrý den Jitko,

jedná se o první tabulku. Pokud vám uznají celou praxu, tak platový stupeň 10. Platová třída bude v rozmezí 4-13 dle typu vykonávaná práce. Více info na www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-222 pozice "sekretář" a "asistent".
Citovat
0 #647 Jitka 2019-06-12 13:40
Dobrý den, prosím do jaké tabulky a platové třídy patří sekretářka na střední škole. Mám 26 let praxi jako sekretářka, ale v jiném oboru.
Děkuji za odpověď Jitka
Citovat
+2 #646 Pracomat.cz 2019-06-04 16:06
Cituji Jana:
Dobrý den, kolik je prosím plat úředníka pro magistrát města s platovou třídou 9?
Děkuji předem za odpověď.


Dobrý den Jano,

v případě, že se nejedná o úředníka "ve služebním poměru", pak je to druhá tabulka. V případě, že se jedná o služební poměr, pak jděte na tuto stránku: pracomat.cz/.../375-platy-statnich-uredniku.html
Citovat
+2 #645 Jana 2019-06-04 15:44
Dobrý den, kolik je prosím plat úředníka pro magistrát města s platovou třídou 9?
Děkuji předem za odpověď.
Citovat
+1 #644 Pracomat.cz 2019-06-04 13:41
Cituji Jana:
Dobrý den, mohu se zeptat, do jaké platové třídy spadá logoped? ....


Dobrý den Jano,

záleží to na vykonávanné pracovní činnosti:

12. platová třída

1. Provádění činnosti v oboru klinické logopedie vykonávané po zařazení do specializačního vzdělávání pod odborným dohledem, například logopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, podíl na léčbě a rehabilitaci jednodušších vad a poruch řeči, sluchu a hlasu dětí a dospělých.

13. platová třída

1. Provádění specializovaných logopedických činností, například logopedické diagnostiky a diferenciální diagnostiky pro další léčebnou péči, provádění léčby a rehabilitace všech vad a poruch řeči, sluchu a hlasu, dětí a dospělých včetně osob obtížně vyšetřitelných a osob s poruchami centrálního nervového systému, provádění logopedické prevence, výchovy a poradenství, provádění konsiliární a posudkové činnosti, školení zdravotnických pracovníků v oblasti komunikativních dovedností u pacientů při poškození centrálního nervového systému.

2. Metodické usměrňování v rámci oboru. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace. Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v oboru do praxe.
Citovat
-1 #643 Jana 2019-06-04 12:14
Dobrý den, mohu se zeptat, do jaké platové třídy spadá logoped? Jedná se o práci ve zdravotnictví, aktuálně předatestační příprava na pozici klinického logopeda. Velmi děkuji za Váš čas a ochotu a přeji krásný zbytek dne.
Citovat
0 #642 Pracomat.cz 2019-05-31 09:49
Cituji Petra Šílová:
Do jaké tabulky a tridy patří chůva v MŠ pro netříleté děti....


Dobrý den Petro,

chůva nemá samostatnou položku v katalogu pracá, ale lze ji zařadit pod "asistent pedagoga". Ten má rozsah třída 4-9, v případě chůvy se nejspíše bude jednat o třídy 4-8 dle typu vykonávané činnosti. Jelikož se nejedná o pedagogického pracovníka, tak bude spadat do první tabulky.
Citovat
+1 #641 Petra Šílová 2019-05-31 00:53
Do jaké tabulky a tridy patří chůva v MŠ pro netříleté děti. Je stejná třída v případě středoškolského studia s maturitou nebo s kurzem pro chůvu. Děkuji.
Citovat
+1 #640 Pracomat.cz 2019-05-29 12:45
Cituji Iveta B.:
Dobrý den, prosím která tabulka je pro revírníka? ...


Dobrý den Iveto,

bude se jednat o první tabulku.
Citovat
0 #639 Iveta B. 2019-05-29 11:18
Dobrý den, prosím která tabulka je pro revírníka? Dočetla jsem se, že třída 10, ale které tabulky? Děkuji Broncová
Citovat
-1 #638 Pracomat.cz 2019-05-28 17:28
Cituji Miloslav:
Nedokážu pochopit, proč všechny tabulky i po jejich aktualizaci odporují Nařízení vlády č. 273/2018 týkající se minimální mzdy, která je stanovena od 1.1.2019 na 13.350,- Kč


Dobrý den Miloslave,

vláda se tarify pod hranicí minimáln í mzdy snaží zrušit několik let, nicméně zatím evidentně není úspěšná - viz. www.mpsv.cz/cs/30401
Citovat
-1 #637 Pracomat.cz 2019-05-28 17:22
Cituji MarkétaKappová:
Dobrý den, chtěla jsme se zeptat ...


Dobrý den Markéto,

mateřská se započítáv, ale maximálně v délce 6-ti let. Bude se jednat o první platovou tabulku.
Citovat
0 #636 MarkétaKappová 2019-05-27 14:16
Dobrý den, chtěla jsme se zeptat do jaké tabulky spadá "Sekretářke" v nemocnici s 20letou praxí. A zda se do praxe počítá i mateřská.
Děkuji
Markéta
Citovat
0 #635 Miloslav 2019-05-27 12:10
Nedokážu pochopit, proč všechny tabulky i po jejich aktualizaci odporují Nařízení vlády č. 273/2018 týkající se minimální mzdy, která je stanovena od 1.1.2019 na 13.350,- Kč
Citovat
0 #634 Pracomat.cz 2019-05-23 18:01
Cituji Věra:
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, do jaké tabulky spadá pozice referenta ...


Dobrý den Věro,

jedná se o pracovníka ve správním úřadu, tedy tabulka číslo 2.
Citovat
+2 #633 Věra 2019-05-23 17:51
Dobrý den,

ráda bych se zeptala, do jaké tabulky spadá pozice referenta (jedná se o pracovní poměr) České správy sociálního zabezpečení?

Mnohokrát děkuji za odpověď
Citovat
-1 #632 Pracomat.cz 2019-05-22 16:03
Cituji Veronika:
Dobrý den, jaká tabulka se vztahuje na civilní zaměstnance vězeňské služby ČR?


Dobrý den Veroniko,

jedná se o druhou tabulku.
Citovat
0 #631 Veronika 2019-05-22 12:36
Dobrý den, jaká tabulka se vztahuje na civilní zaměstnance vězeňské služby ČR?
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]