Kapitola XV - Funkční poruchy, postižení  po úrazech, operacích

 
 

Další kapitoly:

Kapitola I - Infekce

Kapitola II - Onkologie

Kapitola III - Poruchy imunity, anemie, poruchy koagulace, krvácivé stavy

Kapitola IV - Poruchy endokrinní, výživy a přeměny látek

Kapitola V - Duševní poruchy a poruchy chování

Kapitola VI - Postižení nervové soustavy

Kapitola VII - Postižení oka, očních adnex, zraku

Kapitola VIII - Postižení  ucha, bradavkového výběžku, sluchu

Kapitola IX - Postižení srdce a oběhové soustavy

Kapitola X  - Postižení dýchací soustavy

Kapitola XI - Postižení trávicí soustavy

Kapitola XII - Postižení kůže a podkožního vaziva

Kapitola XIII -  Postižení  svalové a kosterní  soustavy

Kapitola XIV - Postižení  močové  a pohlavní soustavy

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází z funkčního postižení, na kterém se podílí jak postižení nosného a pohybového systému, tak i postižení funkce dalších orgánů a systémů. Přitom se hodnotí zejména postižení výkonnosti, pohyblivosti (chůze, stání), schopnost koordinace pohybů, přenášení a manipulace s předměty, schopnost vykonávat denní aktivity. Dopad na pracovní schopnost mají rozsah a tíže postižení funkce orgánů nebo tělesných systémů, anatomické nebo funkční ztráty končetin nebo jejich částí, muskuloskeletální změny, narušení pohyblivosti kloubů a končetin, lymfedém, neuropatie, poruchy mluvení, přijímání potravy, zažívání, močení, defekace, chronická bolest, psychické změny, poruchy smyslů, výsledek operačního výkonu popř. estetické postižení. Samotné prodělání úrazu, operace, implantace kloubní náhrady s dobrým funkčním výsledkem nepůsobí pokles pracovní schopnosti.

 
 

ODDÍL A - POSTIŽENÍ HLAVY, KRKU, TĚLA

Položka 1 : Funkční poruchy po úrazech hlavy, klenby nebo baze lební, mozku

Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující rozsah a tíže neurologické symptomatologie, omezení duševních schopností a intelektu, komunikace, popř. rozsah poruchy zraku či sluchu.

Minimální funkční poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Stavy s lehkým funkčním postižením

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-25 %)

Některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Středně těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-45 %)

Výkon některých denních aktivit omezen.

Těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

Výkon některých denních aktivit podstatně omezen.

Zvlášť těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Kombinovaná těžká postižení duševních, smyslových a motorických schopností, výkon většiny denních aktivit těžce omezen.

Položka 2 : Funkční poruchy po úrazech orofaciální oblasti

Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí poruchy otevírání úst, poruchy žvýkání, změny okluze, estetické deformity, ankylóza mandibulárního kloubu, změny polohy očního bulbu, omezení pohybu nebo souhybu očního bulbu, poruchy binokulárního vidění, průchodnost nosu.

Lehké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Středně těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 30 %)

Těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-70 %)

S omezením mluvení, neschopnost žvýkání, nutnost konzumace mixované stravy, znetvoření obličeje, podle rozsahu poruch.

Položka 3 : Funkční poruchy po úrazech krku

Míry poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle převažujícího funkčního postižení, rozsahu a tíže symptomatologie zejména srovnatelně podle položky 1, oddíl E, kapitola XIII.

Položka 4 : Funkční poruchy po úrazech hrudníku, žeber, prsní kosti a nitrohrudních orgánů

Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí deformace a ztráta pohyblivosti hrudní stěny, nervové poruchy - neuralgie, parézy interkostálních nervů, stav dechových funkcí a srdeční výkonnosti, rozsah omezení celkové výkonnosti a dopad na schopnost vykonávat denní aktivity.

Lehké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Snížení pohyblivosti hrudní stěny.

Středně těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-35 %)

Lehké snížení srdečního výkonu a dechových funkcí.

Těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-70 %)

S funkčně závažným poklesem srdečního výkonu a dechových funkcí, podle tíže poruch.

Položka 5 : Funkční poruchy po úrazech břicha, nitrobřišních orgánů, ledvin

Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah reziduálního postižení břišní stěny, postižení zažívání a pasáže, postižení funkce nitrobřišních orgánů, metabolismu a vylučování.

Lehké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Středně těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-35 %)

Těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-70 %)

Podle rozsahu postižených funkcí a orgánů.

Položka 6 : Funkční poruchy po úrazech pánve, zlomeninách pánevních kostí, symfýzy, zlomeninách křížové kosti a kostrče

Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí, zda došlo k porušení celistvosti pánevního kruhu, postižení funkce močového měchýře, poruchy močení, poruchy defekace, rozsah omezení fyzické výkonnosti a pohyblivosti a dopad na schopnost vykonávat denní aktivity.

Lehké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-20 %)

Občasná neurologická symptomatologie, poruchy statiky a dynamiky dolního úseku páteře.

Středně těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-40 %)

Funkčně významná porucha funkce pánevního pletence a reziduální neurologické projevy na dolních končetinách (recidivující kořenové dráždění, lehké parézy).

Těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

Podstatné omezení fyzické výkonnosti, pohyblivosti, středně těžké parézy, poruchy vyměšování, některé denní aktivity značně omezeny.

Zvlášť těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Minimální pohyblivost, případně odkázanost na invalidní vozík, kompletní postižení sfinkterů.

Položka 7 : Funkční poruchy po polytraumatu s mnohočetnými poúrazovými následky

(zejména kombinované postižení hlavy, hrudníku a končetin)

Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah a tíže postižení jednotlivých orgánů a systémů, zejména ve vztahu k celkové výkonnosti, pohyblivosti a schopnosti vykonávat denní aktivity.

Lehké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Středně těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-40 %)

Těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

Zvlášť těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

 
 

ODDÍL B - POSTIŽENÍ KONČETIN

Položka 1 : Ztráty končetin, jejich částí

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle omezení fyzické výkonnosti, pohyblivosti, chůze, stání, schopnosti koordinace pohybů, funkčního postižení ruky, manipulace a přenášení předmětů, dopadu na schopnost vykonávat denní aktivity, s přihlédnutím k dominanci horní končetiny.

Anatomická ztráta jedné končetiny nebo ztráta končetiny

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

S krátkým pahýlem stehna nebo paže, bez možnosti kompenzace protézou.

Anatomická ztráta části dolní končetiny ve stehně

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

nebo ztráta horní končetiny v paži s ohledem na dominanci.

Anatomická ztráta dolní končetiny v bérci 

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-45 %)

nebo ztráta horní končetiny v předloktí s ohledem na dominanci.

Anatomická ztráta ruky

(míra poklesu pracovní schopnosti 35 %)

nebo částečná ztráta ruky s úplnou ztrátou úchopu s ohledem na dominanci, nebo a ztráta nohy.

Anatomická ztráta části ruky s ohledem na dominanci

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-30 %)

 

při částečně zachované funkci úchopu nebo ztráta palce ruky s ohledem na dominanci při částečně zachované funkci úchopu nebo ztráta části nohy v nártu nebo ztráta části nohy v záprstí.

Anatomické ztráty několika prstů jedné ruky

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-15 %)

Při zachovaném úchopu nebo ztráta několika prstů nohy nebo nohou (kromě palce nohy).

Anatomické ztráty několika prstů na obou rukách

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-25 %)

Při zachovaném úchopu nebo ztráta palce či obou palců na nohách nebo ztráta několika prstů nohy včetně palce nohy.

Kombinované anatomické ztráty částí dvou končetin

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-70 %)

Nebo podstatných částí končetin podle rozsahu a významnosti ztráty, ztráty dominantní horní končetiny, dopadu postižení na funkci končetin, na pohyblivost, schopnost chůze, stání, koordinaci pohybů, manipulaci a přenášení předmětů.

Anatomické ztráty dvou končetin nebo částí tří končetin

(míra poklesu pracovní schopnosti 80 %)

Anatomické ztráty obou horních končetin v zápěstí a výše nebo obou dolních končetin v bércích a výše

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Položka 2 : Endoprotézy na horních končetinách, endoprotézy ramenního kloubu, loketního kloubu

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví jen při prokázání omezení rozsahu pohybu, svalové síly a funkce končetiny pro manipulaci a přenášení předmětů a denní aktivity, podle rozsahu funkční poruchy

Lehké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Lehké omezení hybnosti a funkce.

Středně těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-35 %)

S poruchou motorických funkcí končetiny, svalovými atrofiemi, podstatným omezením hybnosti v kloubu, některé denní aktivity omezeny s ohledem na dominanci končetiny.

Těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-70 %)

Uvolňování, zánětlivé komplikace, těžké poruchy hybnosti paže.

Položka 3 : Ztuhnutí nebo omezení pohybu v ramenním kloubu, loketním kloubu /kloubech

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví s ohledem na skutečnost, zda je postižen jeden nebo dva klouby, dále podle rozsahu omezení pohybu, omezení fyzické výkonnosti, koordinace pohybů, manipulace a přenášení předmětů.

Lehké omezení hybnosti jednoho nebo dvou kloubů

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Středně těžké omezení hybnosti jednoho nebo dvou kloubů

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-25 %)

Omezení funkce končetiny pro manipulaci a přenášení těžkých předmětů.

Ztuhnutí lokte nebo ramene s přihlédnutím k postavení

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-35 %)

Některé denní aktivity omezeny.

Ztuhnutí dvou kloubů

(míra poklesu pracovní schopnosti 50 %)

Značné snížení celkové výkonnosti, některé denní aktivity značně omezeny.

Položka 4 : Ztuhnutí nebo omezení pohybu zápěstního kloubu/kloubů

Omezení hybnosti

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Ztuhnutí

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-20 %)

Položka 5 : Deformity prstů rukou

Při zachovaném úchopu

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Při částečně zachované úchopové schopnosti ruky

(míra poklesu pracovní schopnosti 20 %)

Při úplné ztrátě úchopové schopnosti ruky, podle dominance

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-35 %)

Položka 6 : Funkční postižení po zlomeninách kostí horní končetiny

Minimální funkční poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Lehké postižení funkce končetiny

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-20 %)

Snížení zatížitelnosti končetiny, výkon některých denních aktivit s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků.

Těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-40 %)

Značné omezení funkce končetiny pro manipulaci s předměty, těžké omezení hybnosti ve dvou velkých kloubech, omezení svalové síly na 3, svalové atrofie, těžké deformity paže nebo předloktí, výkon některých denních aktivit omezen i přes využívání kompenzačních mechanismů a prostředků.

Položka 7 : Funkční poruchy po rupturách svalů a šlach horní končetiny

Lehké poruchy, omezení zatížitelnosti končetiny

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Výraznější poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 20 %)

S omezením funkce končetiny pro manipulaci a přenášení těžkých předmětů.

Položka 8 : Endoprotézy na dolních končetinách, endoprotézy kyčelního, kolenního, hlezenního kloubu

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví jen při prokázání omezení rozsahu pohybu, svalové síly, funkce končetiny a celkové pohyblivosti, chůze, stání a dopadu na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.

Lehké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Lehké omezení hybnosti a funkce jednoho nebo dvou velkých kloubů dolních končetin nebo závažnější omezení hlezenního kloubu, omezení jen pro delší chůzi a stání.

Středně těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-40 %)

S poruchou motorických funkcí končetiny, svalovými atrofiemi, podstatným omezením hybnosti v kolenním a/nebo kyčelním kloubu, se značným snížením celkové pohyblivosti, některé denní aktivity omezeny.

Těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

S uvolněním jedné nebo obou komponent nebo s progresí deformace nebo s neúplnou zlomeninou dříku nebo s úplnou zlomeninou nebo s recidivující subluxací nebo luxací endoprotézy nebo s infikovanou endoprotézou nebo stavy se závažnou pooperační poruchou motorických funkcí na obou dolních končetinách.

Položka 9 : Ztuhnutí nebo omezení pohybu v kyčelním nebo kolenním kloubu/kloubech

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle omezení rozsahu pohybu, svalové síly, funkce končetiny/končetin a celkové pohyblivosti, chůze, stání a dopadu na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.

Lehké omezení hybnosti jednoho nebo více kloubů nebo končetiny/končetin

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Středně těžké omezení hybnosti jednoho nebo více kloubů nebo končetiny/končetin

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-30 %)

Podle rozsahu funkčního postižení.

Těžké omezení hybnosti jednoho nebo více kloubů nebo končetiny/končetin

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-50 %)

Podle rozsahu funkčního postižení.

Ztuhnutí jednoho kloubu

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-50 %)

S ohledem na lokalizaci, příznivost či nepříznivost postavení v postiženém kloubu a dopad na funkci končetiny.

Ztuhnutí dvou kloubů

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

S ohledem na lokalizaci, příznivost či nepříznivost postavení v postižených kloubech a dopad na funkci končetiny/končetin.

Položka 10 : Poškození vazivového aparátu kolena/kolen

Nestabilita, potřeba kompenzační pomůcky

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Omezení pro delší chůzi a stání.

Značná nestabilita i přes používání kompenzační pomůcky/pomůcek

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-30 %)

S výrazným porušením stereotypu funkce končetiny/končetin pro chůzi a stání.

Položka 11 : Ztuhnutí nebo omezení pohybu v hlezenním kloubu/kloubech podle rozsahu omezení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-20 %)

Položka 12 : Deformity nohy nebo prstů nohy/nohou

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle dopadu postižení na fyzickou výkonnost a pohyblivost.

Lehké deformity a poruchy nohy/nohou

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-20 %)

Jednostranné nebo oboustranné, s narušením stereotypu chůze, s potřebou kompenzační pomůcky.

Výrazné deformity a poruchy nohy/nohou

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-30 %)

Jednostranné nebo oboustranné, závažné poruchy stereotypu chůze, omezení dosahu chůze i přes kompenzační pomůcky.

Deformity prstů nohy jednostranné nebo oboustranné

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

S potřebou kompenzační pomůcky.

Položka 13 : Funkční postižení po zlomeninách kostí dolní končetiny

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle omezení rozsahu pohybu, svalové síly, funkce končetiny a celkové pohyblivosti a dopadu na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.

Lehké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Lehké deformity bérce nebo stehna, lehké hypotrofie svalů, omezení funkce končetiny pro delší chůzi a stání.

Středně těžké postižení funkce končetiny

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-35 %)

Značná deformita bérce nebo stehna, svalové atrofie, značné omezení funkce končetiny, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 50 %)

Těžké deformity, podstatné omezení funkce končetiny a celkové pohyblivosti, některé denní aktivity omezeny.

Položka 14 : Pseudoartrózy - paklouby končetin

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle lokalizace pakloubu, omezení fyzické výkonnosti a pohyblivosti, dopadu na schopnost koordinace pohybů, přenášení a manipulaci s předměty. Současně je nutno zohlednit, zda jde o vitální nebo avitální pakloub.

Závažné omezení funkce končetiny

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-50 %)

Podle stupně omezení statické zátěže končetiny a dominance horní končetiny, vitální pakloub.

Těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-70 %)

Podstatně omezená schopnost až neschopnost chůze a stání nebo neschopnost přenášení a manipulace s předměty, avitální pakloub, podle lokalizace a neschopnosti statické a mechanické zátěže.

Položka 15 : Poúrazové postižení nervů, nervových kořenů a nervových pletení

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví s ohledem na lokalizaci, rozsah a tíži funkčního postižení srovnatelně podle kapitoly VI.

Položka 16 : Zkrat končetiny

Zkrat končetiny v rozsahu 3-5 cm

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Zkrat končetiny v rozsahu 6-10 cm

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-25 %)

Zkrat končetiny o více než 10 cm

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-50 %)

Podle rozsahu funkční poruchy.

 
 

ODDÍL C - POPÁLENINY, POLEPTÁNÍ

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující rozsah, tíže a lokalizace procesu, poškození funkce některých orgánů nebo systémů v důsledku léčby, omezení fyzické výkonnosti, omezení pohyblivosti končetin, schopnosti koordinace pohybů, funkční postižení ruky s vlivem na manipulaci a přenášení předmětů, dopad na schopnost vykonávat denní aktivity. V případě poškození funkce oka a zraku se míra poklesu pracovní schopnosti stanoví srovnatelně podle kapitoly VII, při postižení dýchacího ústrojí podle kapitoly X, v případě poškození jiných vnitřních orgánů podle příslušného orgánového poškození.

Položka 1 : Popáleniny a poleptání

Popálení nebo poleptání lokalizovaná

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-15 %)

Menšího rozsahu, nižšího stupně, s následným lehkým funkčním postižením, podle rozsahu postižení.

Popálení nebo poleptání více částí těla

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-30 %)

Vyššího stupně, s funkčně významným omezením funkce části těla nebo orgánů a celkové výkonnosti, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Těžké popálení nebo poleptání více částí těla

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-60 %)

Rozsáhlejší postižení, postižení vyššího stupně s komplikacemi, s poškozením funkce některých orgánů nebo systémů, s podstatným poklesem celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny, podle rozsahu funkčního postižení.

Zvlášť těžké postižení, mnohočetné těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

S těžkými funkčními následky.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]