Kapitola XIV - Postižení  močové  a pohlavní soustavy

 
 

Další kapitoly:

Kapitola I - Infekce

Kapitola II - Onkologie

Kapitola III - Poruchy imunity, anemie, poruchy koagulace, krvácivé stavy

Kapitola IV - Poruchy endokrinní, výživy a přeměny látek

Kapitola V - Duševní poruchy a poruchy chování

Kapitola VI - Postižení nervové soustavy

Kapitola VII - Postižení oka, očních adnex, zraku

Kapitola VIII - Postižení  ucha, bradavkového výběžku, sluchu

Kapitola IX - Postižení srdce a oběhové soustavy

Kapitola X  - Postižení dýchací soustavy

Kapitola XI - Postižení trávicí soustavy

Kapitola XII - Postižení kůže a podkožního vaziva

Kapitola XIII -  Postižení  svalové a kosterní  soustavy

Kapitola XV - Funkční poruchy, postižení  po úrazech, operacích

 
 

ODDÍL A - POSTIŽENÍ MOČOVÉ SOUSTAVY

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle rozsahu a tíže postižení, stupně aktivity procesu, poruch funkce uropoetického systému, které je nutno zjistit speciálními funkčními zkouškami (např. určením kreatininu a
močoviny, vyšetřením glomerulární filtrace a koncentrační schopnosti, izotopovým vyšetřením, urografií, urodynamickým vyšetřením, endoskopií, sonografií). Přitom je nutné vzít v úvahu i případné postižení jiných orgánů. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující dopad poruchy funkce na celkový stav, výkonnost a na schopnost zvládat denní aktivity. Při posuzování míry poklesu pracovní schopnosti u poruch močové soustavy by sledované období, rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok.

Položka 1 : Vrozené vady močové soustavy

Cysta ledviny, vícečetné cysty ledvin, polycystóza ledvin, hydronefróza, solitární ledvina, vady močových cest, striktura ureteru, megaureter, stavy po rekonstrukčních operacích ledvin nebo močového měchýře a jiné.

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle rozsahu a tíže postižení, poruchy funkce uropoetického systému, rozsahu zánětlivých komplikací a postižení odtoku moče.

V případě, kdy vrozená vada vyústí v chronické selhání ledvin nebo inkontinenci, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle příslušných položek kapitoly XIV.

Vady dobře funkčně kompenzované

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-15 %)

nebo s minimálním nebo lehkým dopadem na funkci ledvin nebo odtok moče, lehčí zánětlivé komplikace.

Lehké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-35 %)

Stavy s poruchami funkce ledvin a močových cest, snížení funkce o více než třetinu, poruchy odtoku moče s recidivujícími zánětlivými komplikacemi.

Středně těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 45-50 %)

Snížení funkce ledvin o více než polovinu, ureterostomie, cystostomie.

Položka 2 : Zánětlivá postižení močové soustavy

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a druh postižení (recidivující chronická cystitida, intersticiální cystitida, chronická pyelonefritida, chronická intersticiální nefritida), laboratorní nálezy (významná bakteriurie, pyurie, proteinurie, leukocytóza, další celkové známky zánětu), poruchu funkce a případné komplikace. V případě, kdy zánětlivé postižení vyústí v chronické selhání ledvin, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 6, kapitola XIV.

Chronický či recidivující bakteriální zánět dolních močových cest

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Minimální nebo lehký nález ve funkčních zkouškách.

Intersticiální cystitida

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-40 %)

Snížení funkce o více než jednu třetinu ve funkčních zkouškách, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení.

Chronická pyelonefritida, chronická intersticiální nefritida

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-40 %)

Snížení funkce o více než jednu třetinu ve funkčních zkouškách, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení.

Položka 3 : Urolitiáza 

Samotná urolitiáza bez funkční poruchy nebo provedená operace (odstranění konkrementu) s dobrým funkčním výsledkem, nepodmiňuje pokles pracovní schopnosti. V případě, že je postižení komplikováno intersticiální nefritidou, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle rozsahu komplikací srovnatelně podle položky 2 nebo 6, kapitola XIV.

Položka 4 : Glomerulopatie a jiná postižení ledvin bez ohledu na etiologii

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a závažnost změn, stupeň aktivity, poruchu renální funkce na základě laboratorního souboru vyšetření, markerů zánětu, proteinurie, koagulace, imunologického vyšetření, ultrasonografie případně i biopsie ledvin. Přitom je nutné vzít v úvahu i případné komplikace renálního postižení (anemie, poruchy koagulace, porucha kalciofosfátového metabolismu, hypertenze, hyperlipidemie a další) a nežádoucí účinky léčby.

Minimální funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Dosažení remise, pokles aktivity, pokles nebo vymizení proteinurie, normalizace či zlepšení renální funkce a močového nálezu, pokles nebo vymizení titru protilátek, nepřítomnost funkčního postižení ledvin, bez komplikací, případně jen lehké komplikace, zvýšená unavitelnost.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-30 %)

Snížení renální funkce (středně těžké snížení glomerulární filtrace), chronické formy s postižením tubulointersticia, přítomnost funkčně významnějších chronických komplikací, zpomalení progrese funkčního a morfologického postižení, zajišťovací dlouhodobá renoprotektivní a imunosupresivní léčba, podle rozsahu funkčního omezení.

Středně těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-50 %)

Snížení renálních funkcí na III. až IV. stupeň dle KDOQI, glomerulární filtrace pod 30 ml/min/1,73 m˛, současně přítomné jiné chronické komplikace, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení, některé denní aktivity omezeny, podle rozsahu funkčního omezení.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Významně snížená renální funkce V. stupně dle KDOQI, chronické komplikace se závažným funkčním postižením jiných orgánů a systémů, velká nefrotická proteinurie, plně rozvinutý, perzistující nefrotický syndrom, pokročilá chronická renální insuficience, některé denní aktivity těžce omezeny.

Položka 5 : Polycystická choroba ledvin autozomálně dominantního typu (PCHLAD)

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle závažnosti chronické renální insuficience a přidružených komplikací (porucha fosfokalciového metabolismu, krvácení, infekce) a extrarenálních projevů (postižení jater) srovnatelně podle položky 6, kapitola XIV.

Položka 6 : Chronické selhání ledvin/chronická renální insuficience

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rychlost progrese, stadium selhání, komplikace spojené s renální insuficiencí, zejména kardiovaskulární komplikace, infekční komplikace, poškození centrálního nervového systému, anemii, krvácivé stavy, renální osteopatii/kostní nemoc, efekt transplantace nebo komplikace s ní spojené a dopad stavu na celkovou výkonnost a denní aktivity.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-30 %)

Stadium I. nebo II., některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-50 %)

Stadium III. až IV., funkčně závažné chronické komplikace, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení, některé denní aktivity omezeny.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-80 %)

Stadium chronického selhání ledvin, nezvratné selhání ledvin, stadium V., glomerulární filtrace je snížena na méně než jednu osminu fyziologické hodnoty, tedy pod 0,16 ml/s, bez nebo s uremickými symptomy (neuropatie, encefalopatie, pleuritida, perikarditida, malnutrice, hemoragická diatéza) nebo s mnohočetnými komplikacemi, denní aktivity těžce omezeny.

Chronické selhání ledvin léčené dialýzou

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-80 %)

S mnohočetnými těžkými komplikacemi.

Chronické selhání ledvin léčené dialýzou

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

bez nebo s lehčími komplikacemi, podle rozsahu omezení.

Položka 7 : Transplantace ledviny

 Pokud dojde ke zhoršení funkce štěpu a funkce transplantované ledviny, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně dle rozsahu funkčního postižení podle položky 6a až 6e, oddíl A, kapitola XIV.

Stav po transplantaci do dosažení stabilizace renální funkce

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Stav po transplantaci ledviny 

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-20 %)

při dobré stabilizaci renálních funkcí a bez výskytu komplikací.

Stav po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu 

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-50 %)

při stabilizaci renálních a pankreatických funkcí a bez výskytu komplikací.

Položka 8 : Inkontinence moče u žen

Nahodilý a ojedinělý únik moče při zatížení do několika ml 

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

(potřeba malé vložky), některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Ztráty moče při stresových manévrech jsou menší než 30 ml 

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-30 %)

(únik moče při kašli, smíchu, kýchnutí či zvedání těžkých předmětů, používání kompenzačních pomůcek nepravidelné), některé denní aktivity omezeny.

Střední stresová inkontinence

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-50 %)

Ztráty moče při stresových manévrech jsou mezi 30-80 ml, únik moče nastává při změně polohy, běhu, chůzi, lehčí fyzické práci, používání pomůcek je zpravidla trvalé, některé denní aktivity podstatně omezeny

Těžká inkontinence moče, úplná inkontinence

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Ztráty moče při stresových manévrech jsou větší než 80 ml, únik moče nastává již při minimálním vzestupu nitrobřišního tlaku, moč uniká trvale, používání pomůcek pro inkontinenci je trvalou nutností.

Položka 9 : Inkontinence moče u mužů po prostatektomii

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně dle rozsahu funkční poruchy podle položky 8, oddíl A, kapitola XIV.

Položka 10 : Neurogenní močový měchýř

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí klinický nález včetně základních reflexů anogenitální oblasti, mikční karty, vyšetření moče, ultrasonografie ledvin a močového měchýře, uroflowmetrie event. komplexního urodynamického vyšetření.

Stavy s frekventní mikcí (polakisurie)

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-40 %)

Urgentní mikce, nykturie, podle rozsahu postižení.

Úplná inkontinence

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 8, oddíl A, kapitola XIV nebo podle příčiny postižení.

Položka 11 : Chronické píštěle močového a pohlavního ústrojí, veziko-vaginální, uretero- vaginální

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotní klinický nález, poruchy močení, rozsah úniku moče, aktivita infekčního procesu, případná porucha renálních funkcí, vulvitidy, kolpitidy, dekubity a dopad stavu na celkovou výkonnost a denní aktivity.

Chronické píštěle s trvalou mírnou sekrecí

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-50 %)

Místní zánět, frekventní nebo urgentní močení, některé denní aktivity omezeny.

Chronické píštěle s vydatnou sekrecí

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

S celkovou odezvou, extrauretrální inkontinence moče totální, permanentní, některé denní aktivity podstatně omezeny.

Položka 12 : Striktura, stenóza uretry

S uspokojivým vyprazdňováním

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Poradiační, provázená poradiační cystitidou a proktitidou, algickým syndromem

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-50 %)

Položka 13 : Maligní nádory ledviny, močového měchýře, močových cest

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle kapitoly II.

Položka 14 : Ztráta nebo výpad funkce jedné ledviny při dobré funkci druhé ledviny

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Položka 15 : Ztráta nebo výpad funkce jedné ledviny při zhoršené funkci druhé ledviny

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle položky 4 nebo 6, kapitola XIV.

Položka 16 : Nefrotický syndrom

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit velikost proteinurie, hypoproteinemie, hypoalbuminemie, hyperlipidemie a přidružené komplikace, zejména infekce, tromboembolické komplikace, poruchu metabolismu lipidů a proteinovou malnutrici a dopad stavu na celkovou výkonnost.

Lehký stupeň

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-40 %)

Proteinurie 3-4g/24hodin, mírná hypoproteinemie, mírná hypoalbuminemie, mírná hypercholesterolemie, řídce infekční komplikace, nejsou známky proteinové malnutrice, snížení celkové výkonnosti při běžném zatížení, podle rozsahu omezení.

Střední stupeň

(míra poklesu pracovní schopnosti 50 %)

Proteinurie cca 5g/24hodin, značná hypoproteinemie a hypoalbuminemie, hypercholesterolemie, občasné infekční komplikace, zpravidla nejsou známky proteinové malnutrice, podstatné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení, některé denní aktivity omezeny.

Těžký stupeň

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

Proteinurie nad 6g/24hodin, těžká hypoproteinemie, hypoalbuminemie, hypercholesterolemie, trvalé nebo často recidivující otoky, infekční a tromboembolické komplikace, známky malnutrice, některé denní aktivity těžce omezeny.

 
 

ODDÍL B - POSTIŽENÍ POHLAVNÍ SOUSTAVY

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle lokalizace a rozsahu postižení a funkčních poruch a komplikací z něj vyplývajících (celkové, místní, močové, střevní a jiné) a dopadu zjištěných poruch na celkový stav a výkonnost.

Položka 1 : Maligní nádory

Karcinom prostaty, penisu, tumor varlete.

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle kapitoly II. Rozhodující pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti u stavů stabilizovaných jsou funkční projevy a následky zejména inkontinence, poradiační cystitida, poradiační proktitida, lymfedémy, psychické problémy a jiné.

Položka 2 : Chronický zánětlivý proces adnex, parametria nebo dělohy chronické zánětlivé stavy

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

často recidivující.

Položka 3: Postižení po odstranění dělohy pro benigní proces

Hysterektomie - operační odstranění dělohy pro benigní proces nepodmiňuje pokles pracovní schopnosti. Pokles pracovní schopnosti mohou působit jen pozdní komplikace, zejména poranění uropoetického a gastroinstestinálního traktu a pooperační píštěle. Míra poklesu pracovní schopnosti se v takových případech stanoví dle typu funkční poruchy a zdravotního postižení srovnatelně podle kapitoly XI nebo XIV.

Položka 4 : Endometrióza těžkého stupně

Funkční poruchy související s bolestivou symptomatologií

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

poruchy mikce (urgence, nykturie, polakisurie).

Velmi pokročilé formy endometriózy

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-35 %)

Funkční orgánové komplikace, zejména stenóza ureteru, vznik hydronefrózy, poškození ledvin nebo funkční poruchy následkem operační léčby, zejména uropoetického a gastroinstestinálního traktu, pooperační píštěle, hypotonie močového měchýře, retence moče. Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví dle typu funkční poruchy a zdravotního postižení srovnatelně podle kapitoly XI nebo XIV.

Položka 5 : Menopauzální a perimenopauzální poruchy, klimakterický syndrom

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Položka 6 : Pokles stěny vaginy, prolaps vaginy nebo dělohy

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit závažnost klinického stagingu sestupu, funkční poruchy (místní, močové, střevní) a dopad zjištěných funkčních poruch na celkovou výkonnost.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 15 %)

Bez inkontinence nebo s nepatrnou stresovou inkontinencí, lehké místní a střevní symptomy nebo stav po operaci s uspokojivým funkčním výsledkem.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

Závažný sestup až výhřez doprovázený těžkou močovou inkontinencí, stadium III. a IV., stav, který není možno řešit chirurgicky.

Položka 7 : Inkontinence při postižení ženských pohlavních orgánů

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit závažnost inkontinence. Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 8, oddíl A, kapitola XIV.

Položka 8 : Maligní nádory vulvy, pochvy, děložního hrdla, děložního těla, vejcovodu, vaječníku, gestační choriokarcinom

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle kapitoly II. Rozhodující pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti u stavů stabilizovaných jsou funkční projevy a následky, zejména poradiační cystitida, poradiační proktitida, lymfedémy, případné uretrální léze, píštěle vesico či rectovaginální, poruchy střevní pasáže, algický syndrom, psychické problémy a jiné.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]