Kapitola XIII -  Postižení  svalové a kosterní  soustavy

 
 

Další kapitoly:

Kapitola I - Infekce

Kapitola II - Onkologie

Kapitola III - Poruchy imunity, anemie, poruchy koagulace, krvácivé stavy

Kapitola IV - Poruchy endokrinní, výživy a přeměny látek

Kapitola V - Duševní poruchy a poruchy chování

Kapitola VI - Postižení nervové soustavy

Kapitola VII - Postižení oka, očních adnex, zraku

Kapitola VIII - Postižení  ucha, bradavkového výběžku, sluchu

Kapitola IX - Postižení srdce a oběhové soustavy

Kapitola X  - Postižení dýchací soustavy

Kapitola XI - Postižení trávicí soustavy

Kapitola XII - Postižení kůže a podkožního vaziva

Kapitola XIV - Postižení  močové  a pohlavní soustavy

Kapitola XV - Funkční poruchy, postižení  po úrazech, operacích

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází z funkčního postižení pohybového systému. Přitom je třeba zhodnotit, zda jde o zánětlivé, systémové nebo degenerativní postižení, jeho lokalizaci, rozsah a tíži, aktivitu, stupeň strukturálního postižení, zda je postižen jeden nebo více kloubů, postižení funkce kloubů, přítomnost mimokloubních příznaků, stupeň alterace celkového stavu. Je nutno vzít v úvahu i dosavadní vývoj postižení, tzn. rychlost progrese, odpověď na léčbu a event. komplikace léčby. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost, pohybové schopnosti, schopnost zvládat denní aktivity a na kvalitu života. Pro hodnocení funkčního postižení se využívají dotazníky na hodnocení funkce, kvality života, algofunkční indexy atd. a posouzení funkčních důsledků postižení pohybového a nosného ústrojí a funkčních schopností podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Samotné degenerativní změny bez funkční poruchy nebo provedená operace na pohybovém systému, která má dobrý funkční výsledek, nepodmiňují pokles pracovní schopnosti.

 
 

ODDÍL A - ARTROPATIE

Položka 1 : Osteoartróza

Primární lokalizovaná nebo generalizovaná, sekundární vzniklá následkem traumatu, vrozené nebo vývojové vady, z důvodu mechanického přetížení nebo v důsledku jiného onemocnění, erozivní (postihující ruce, s více vyjádřenou zánětlivou komponentou).

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí funkčně významné postižení kloubů, lokalizace osteoartrózy zhoršující mobilitu (kolenní a kyčelní klouby, zejména ve vztahu k dosažení kritických hodnot pro pohyblivost a běžný život), zda je postižena dominantní horní končetina a ruka nebo zda se jedná o rychle progredující nebo erozivní osteoartrózu. Přihlíží se i k případným komplikacím jako je nekróza kosti, instabilita kloubu. Pro dopad na pracovní schopnost je rozhodující postižení pohyblivosti, schopnosti stání, sezení, změn polohy těla, vstávání a usedání, ohýbání, schopnosti vykonávat koordinované činnosti při manipulaci s předměty, dopad na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.

Lehké formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-25 %)

S lehkým dopadem na funkci kloubů a končetin, pohyblivost a celkovou výkonnost.

Středně těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-35 %)

S funkčně významným postižením dvou a více velkých/nosných kloubů nebo s funkčně významným omezením většiny malých kloubů rukou nebo nohou, zachovány pohybové schopnosti, snížení celkové výkonnosti, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo s využitím kompenzačních mechanismů nebo prostředků.

Těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-50 %)

S funkčně těžkým postižením dvou a více velkých/nosných kloubů nebo s těžkým postižením většiny malých kloubů rukou (zejména narušení úchopu) nebo nohou, se značným omezením pohybových schopností a celkové výkonnosti při středně těžkém zatížení, některé denní aktivity omezeny.

Zvláště těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

Těžké postižení pohybových schopností, celkové výkonnosti, některé denní aktivity značně omezeny.

Položka 2 : Revmatoidní artritida (RA)

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí celkové příznaky a aktivita postižení stanovená klinicky a laboratorně, morfologické stadium, vývoj postižení, rychlost progrese, vývojová fáze, strukturální poškození doprovázené kontrakturami, deformitami, atrofiemi svalů. Hodnotí se též délka trvání, u časných forem (méně než 2 roky trvání) je nutno vzít v úvahu, že je větší šance na remisi a funkční změny jsou při účinné léčbě reverzibilní. Zároveň je nutno přihlédnout i k odpovědi na léčbu, přítomnosti mimokloubních projevů (např. plicní fibróza, vaskulitida), přítomnosti kloubních komplikací (nekróza, ankylóza, nestabilita) a systémových komplikací (osteoporóza, amyloidóza, anemie, deprese) a komplikací léčby (žaludeční vředy, orgánová toxicita). Ze zobrazovacích metod se hodnotí RTG jako základní zobrazovací metoda a v určitých indikacích lze použít i magnetickou rezonanci - MRI nebo sonografii. Ke zhodnocení základních ukazatelů u RA je vhodné používat valorizované numerické ukazatele, tzn. pro aktivitu DAS 28 (Disease aktivity score) a pro hodnocení funkce dotazník HAQ (Health Assessment Questionnare).

Lehké formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Zřídka recidivující, s trvalou lehkou poruchou funkce několika kloubů, HAQ 0- 0,5, stavy v remisi, bez výraznějších známek aktivity (DAS 28 menší než 2,6).

Pomalu progredující formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-35 %)

Lehká až střední porucha funkce, HAQ > 0,5 a < 1,0, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi, s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků, aktivita trvale nízká, DAS 28 < 3,2, možná občasná vzplanutí, stavy bez orgánového poškození a systémových projevů, rentgenová přechodná progrese minimální.

Středně těžké formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-60 %)

HAQ > 1,0 a < 1,5, střední až výraznější porucha funkce horních a/nebo dolních končetin, podstatné snížení celkové výkonnosti, některé denní aktivity omezeny, přítomny deformity a kloubní deformace, svalové atrofie, šlachové problémy, aktivita zpravidla střední až vysoká, DAS 28 > 3,2, trvalá rentgenová progrese.

Těžké formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Těžká porucha funkce, HAQ > 1,5, těžké snížení celkové výkonnosti, většina denních aktivit omezena, destrukce a deformity kloubů, komplikace (nekrózy, subluxace, ankylózy, destrukce), výrazná rentgenová progrese, aktivita vysoká, DAS 28 > 5,1 ( u pozdní formy může již aktivita poklesnout).

Položka 3 : Reaktivní artritidy

Aseptické, imunologicky podmíněné záněty kloubů, které vznikají v návaznosti na vzdálenou infekci. Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno vycházet ze skutečnosti, že jde převážně o postižení prognosticky příznivá, krátkodobá a dočasná. Pokud je průběh chronický, trvající déle než jeden rok, funkční následky a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle revmatoidní artritidy podle položky 2, oddíl A, kapitola XIII.

Položka 4 : Infekční artritidy

Artritidy bakteriální (negonokoková, gonokoková, při lymeské borrelióze, specifická), virové (retrovirové včetně HIV), parazitární a navozené plísněmi. K artritidám se vztahem k infekci se řadí i revmatická horečka. Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí porucha funkce (omezení pohyblivosti postižených kloubů), aktivita a rozsah procesu, strukturální postižení a dopad postižení na celkovou výkonnost a pohybové schopnosti. Funkční následky se hodnotí a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 2, oddíl A, kapitola XIII.

Položka 5 : Dna

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí porucha funkce (omezení pohyblivosti postižených kloubů), aktivita a rozsah procesu, strukturální postižení (destrukce kloubních tkání, deformity, kostní eroze na RTG) a mimokloubní projevy dny (především ledvinové postižení) a dopad postižení na celkovou výkonnost a pohybové schopnosti.

Lehké formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

S řídkou frekvencí záchvatů, s minimálním omezením pohyblivosti kloubů.

Progredující formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-35 %)

S častou frekvencí záchvatů, se strukturálními změnami více kloubů, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Chronická tofózní dna

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-60 %)

Závažná strukturální a funkční postižení více kloubů, podstatné snížení celkové výkonnosti, některé denní aktivity omezeny.

Těžké formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Těžká strukturální postižení (deformity) a funkční postižení více kloubů, přítomnost mimokloubních projevů, těžké snížení celkové výkonnosti, většina denních aktivit omezena.

Položka 6 : Psoriatická artritida

Séronegativní artritida sdružená s psoriázou, formy asymetrická, oligoartikulární, symetrická, distální, mutilující, axiální.

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází ze strukturálních změn dle RTG nálezu, které jsou charakteru destruktivní artritidy až s akroosteolýzou, přítomnosti periostitid, entézopatií a ankylóz, změn na páteři, funkční schopnosti aker horních i dolních končetin a dopadu zjištěných skutečností na pohybové schopnosti, celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity. Zároveň je nutno přihlédnout k odpovědi na léčbu.

Lehké formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Zřídka recidivující, s lehkou poruchou funkce několika kloubů, HAQ 0 - 0,5, bez výraznějších známek aktivit, maximálně 1 aktivní kloub.

Pomalu progredující formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-35 %)

Se středně těžkou poruchou funkce několika kloubů, HAQ > 0,5 a < 1,0, s počínajícími mimokloubními projevy, počet aktivních kloubů 1 - 3, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Středně těžké formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-60 %)

Se značnou poruchou funkce horních a/nebo dolních končetin, s podstatným snížením celkové výkonnosti, s častými recidivami, HAQ > 1 a < 1,5, 3 a více aktivních kloubů, některé denní aktivit omezeny.

Těžké formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Progredující, léčebně těžko ovlivnitelné, s výraznými destruktivními změnami až akroosteolýzou, ankylózami, polyartikulární postižení nebo finální destrukce několika kloubů, HAQ > 1,5, aktivita zpravidla vysoká, ale může být již vyhaslá, stavy s těžkou poruchou funkce horních a/nebo dolních končetin, u axiálních forem omezení rozvíjení páteře, exkurzí hrudníku, kyfóza páteře, s výraznými mimokloubními projevy, těžkým snížením celkové výkonnosti, většina denních aktivit omezena.

 
 

ODDÍL B - OSTEOPATIE A CHONDROPATIE

Položka 1 : Osteoporóza

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí opakovaně denzitometricky (T skóre) patologie na více kostech, snížení celkové kostní masy, porucha architektoniky kostí, celkový rozsah postižení a výskyt zlomenin souvisejících s osteoporózou, zejména zlomeniny distálního předloktí, kompresivní zlomeniny obratlových těl a zlomeniny proximálního femuru, nepříznivé funkční následky po zlomeninách a odpověď na léčbu. Jde-li o osteoporózu bez prodělané zlomeniny, přihlíží se i k stanovenému individuálnímu riziku pro její vznik. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující dopad zjištěných skutečností na pohybové schopnosti, celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.

Lehká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Osteopenie, s omezením pro dlouhé stání, chůzi a těžkou fyzickou práci, celotělová kostní denzita (DXA) poklesla o 10 až 25%, Tskóre 1,0 až - 2,5 SD.

Středně těžká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-35 %)

Se snížením celkové výkonnosti při obvyklém zatížení, celotělová kostní denzita (DXA) poklesla o více než 25%, Tskóre horší než - 2,5 SD.

Těžká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-60 %)

S výskytem alespoň jedné zlomeniny na podkladě osteoporózy, s podstatným snížením celkové výkonnosti a zpravidla značným ovlivněním pohyblivosti, celotělová kostní denzita (DXA) poklesla o více než 25 %, Tskóre horší než - 3,5 SD.

Zvlášť těžká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Tskóre horší než 3,9 SD, denní aktivity těžce omezeny.

Položka 2 : Komplexní regionální bolestivý syndrom

Algodystrofický syndrom, Morbus Sudeck, syndrom rameno-ruka

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah, tíže a lokalizace postižení, frekvence a tíže bolestí, vazomotorická dysfunkce, dystrofické nebo atrofické změny, demineralizace kosti, trofické změny kůže, atrofie svalů, pohyblivost kloubů, přítomnost nervové léze (I. typ bez definované nervové léze, II. typ s definovanou nervovou lézí) a dopad zjištěných skutečností na schopnost vykonávat denní aktivity a na postižení pohybových schopností, chůze, stání, schopnost udržování a změny polohy těla, schopnost vykonávat koordinované činnosti při přemisťování a manipulaci s předměty, nutnost užití kompenzačních mechanismů a pomůcek. Funkční stav se hodnotí pomocí ergoterapeutického testování, svalového testu, cévního vyšetření, EMG a markerů kostního obratu.

Lehká lokální porucha

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Středně těžká porucha

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-35 %)

S omezením funkce končetiny, některé denní aktivity jsou vykonávány s obtížemi nebo s využitím kompenzačních mechanismů a pomůcek.

Těžká porucha

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-50 %)

Neschopnost běžného zatížení, některé denní aktivity omezeny.

Zvlášť těžká porucha

Neschopnost zatížení, většina denních aktivit omezena.

Položka 3 : Chronická osteomyelitida

Exogenní typ, hematogenní typ včetně spondylodiscitid, osteomyelitidy související s poruchou prokrvení (např. diabetická gangréna). Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí funkční postižení plynoucí z lokalizace, rozsahu postižení, častosti atak, laboratorních známek aktivity, postižení jiných orgánů vlivem chronické infekce a dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost a pohybové schopnosti.

Lehkého stupně

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Lokalizovaná, s nepatrnou aktivitou, bez poklesu celkové výkonnosti.

Středního stupně

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-40 %)

Větší rozsah procesu, mírná trvalá sekrece z píštěle, známky zánětlivé aktivity v laboratorních nálezech, značné snížení celkové výkonnosti

Těžkého stupně

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

Rozsáhlejší chronická ulcerace zasahující ke kosti, laboratorní známky dlouhodobé a značné aktivity, časté těžké ataky s horečkou, zřetelná infiltrace měkkých tkání, hnisání a vylučování sekvestrů, s alterací celkového stavu a těžkým snížením celkové výkonnosti, se známkami sekundárního postižení orgánů, např. anemie, amyloidóza.

Položka 4 : Poruchy růstu se zaměřením na systémová onemocnění skeletu

Vrozená systémová onemocnění skeletu (achondroplazie, dysostosis cleidocranialis), metabolická onemocnění provázená změnou pevnosti kosti (Marfanův syndrom, mukopolysacharidózy, zřídka osteogenesis imperfecta), získaná systémová onemocnění skeletu (rachitis). Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí, zda jde o prostou poruchu růstu či je-li tato spojena s deformitami, disproporcemi, poruchou ventilace, srdeční výkonnosti, pohybových schopností a snížením celkové výkonnosti.

Tělesná výška proporcionální

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-50 %)

po ukončení růstu nepřesahující 120 cm, s ohledem na pohybové schopnosti a celkovou výkonnost.

Porucha růstu spojena s funkčně významnými deformitami

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

 

končetin a hrudníku, poruchou pohyblivosti, ventilace a srdeční výkonnosti, s výrazným snížením celkové výkonnosti.

 
 

ODDÍL C - POSTIŽENÍ MĚKKÉ TKÁNĚ

Položka 1 : Idiopatické zánětlivé myopatie

Heterogenní skupina získaných chronických postižení dermatomyozitidy, polymyozitidy, myozitidy v rámci překryvných syndromů, myozitidy spojené s maligním onemocněním, myozitidy s inkluzními tělísky. Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí stupeň svalové slabosti (podle Kendalla, Jandy), přítomnost extramuskulárních projevů, aktivita postižení, přítomnost kontraktur, kožních a kloubních příznaků, postižení svalů hrtanu, postižení myokardu a dopad zjištěných skutečností na pohybové schopnosti a celkovou výkonnost.

Lehké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Lokální postižení, zachována schopnost zvládat běžné zatížení, omezení pro dlouhé stání a chůzi.

Středně závažné poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-30 %)

S lehkým omezením pohyblivosti a celkové výkonnosti.

Těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-60 %)

Se závažným snížením celkové výkonnosti při lehké zátěži a značnými poruchami pohyblivosti, dlouhodobě značná aktivita.

Zvlášť těžká porucha

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Těžké snížení celkové výkonnosti, pohyblivosti, přítomnost mimosvalového postižení, závažné poruchy dýchací, polykací, postižení srdečního výkonu, dlouhodobě vysoká aktivita.

Položka 2 : Epikondylitida a jiné entézopatie

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí, zda je porucha (úponová bolest v oblasti radiálního nebo ulnárního epikondylu) jednostranná či oboustranná a dopad zjištěné poruchy na zatížitelnost končetiny prací.

Jednostranné postižení s lehkou poruchou funkce končetiny

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Jednostranné postižení se závažnější poruchou funkce končetiny, zejména dominantní

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-25 %)

Oboustranné postižení, podle rozsahu a tíže

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-35 %)

Položka 3 : Fibromyalgie

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí lokální nález s přítomností bolesti při palpaci alespoň 11 z 18 fibromyalgických bodů, mimokloubní příznaky - ztuhlost, chronická únava, pocit vyčerpanosti, bolesti hlavy, poruchy spánku a dopad zjištěného stavu na celkovou výkonnost.

Lokální nález bez celkových příznaků

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Zachována schopnost zvládat běžné zatížení.

Lokální nález s celkovými příznaky

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-25 %)

Pokles výkonu při středním zatížení.

Položka 3 : Úžinové syndromy, syndrom karpálního tunelu

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí omezení funkce končetiny, zejména pak ruky, tíže zánikových neuromuskulárních projevů s přihlédnutím k EMG nálezu a dominanci končetiny a v případě motorického deficitu výsledek ergodiagnostického vyšetření (funkční test ruky). Samotné prodloužení distální motorické latence nebo senzitivní rychlosti vedení zjištěné na EMG bez funkčního omezení nepůsobí pokles pracovní schopnosti.

Postižení jedné končetiny s lehkou poruchou funkce ruky

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Omezení zatížitelnosti končetiny nebo její části.

Postižení jedné končetiny se středně těžkou poruchou

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-20 %)

senzitivních a motorických funkcí, zejména funkce ruky.

Postižení jedné končetiny s těžkou poruchou

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-30 %)

senzitivních a motorických funkcí, těžká porucha funkce ruky, s atrofiemi drobných svalů thenaru, s ohledem na dominanci.

Postižení obou končetin s lehkým narušením jemné motoriky

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-20 %)

s lehkou poruchou funkce rukou.

Postižení obou končetin se středně těžkou poruchou funkce rukou

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-45 %)

Postižení obou končetin s těžkou poruchou funkce rukou

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

zejména porušením úchopu a podstatným poklesem síly, s atrofiemi drobných svalů thenaru.

ODDÍL D - SYSTÉMOVÁ POSTIŽENÍ POJIVA

Položka 1 : Systémový lupus erythematodes (SLE)

Systémová skleróza, polyarteritis nodosa, polymyozitida, dermatomyozitida, vaskulitidy, Sjögrenův syndrom.

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí stav podle rozsahu a tíže postižení pojivové tkáně (artritida, myokarditida, pneumonitida, známky séropozitivity), přítomnosti cévního syndromu (s projevy na kůži, v ledvinách, centrálním nervovém systému, sítnici), projevů katabolismu (horečka, váhový úbytek) a výsledků laboratorních vyšetření (vysoká FW, leukopenie, lymfopenie, trombocytopenie, aktivita B lymfocytů s tvorbou autoprotilátek, hyperimunoglobulinemie, proteinurie a mikroskopická hematurie). Hodnotí se rovněž množství a závažnost jednotlivých orgánových postižení (např. u dermatomyozitidy postižení především kůže a příčně pruhovaného svalstva, u SLE postižení kůže, kardiovaskulárního systému, ledvin, kloubů, centrálního nervového systému a plic) a dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost.

Lehké formy 

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Zřídka recidivující, bez výraznějších známek aktivity.

Vleklé, pomalu progredující formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-35 %)

S kolísavou aktivitou, s lehkým snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení.

Středně těžké formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-60 %)

Trvale (středně) aktivní, s výraznější poruchou funkce některých orgánů a systémů, se závažným snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení, s častými recidivami.

Těžké formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Trvale vysoce aktivní, progredující, léčebně těžko ovlivnitelné, s těžkou poruchou funkce některých orgánů a systémů, neschopnost jakéhokoliv zatížení.

ODDÍL E - DORZOPATIE A SPONDYLOPATIE

Položka 1 : Bolestivý syndrom páteře

včetně stavů po operaci páteře nebo po úrazech páteře, degenerativní změny páteře, výhřezy meziobratlových plotének.

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí funkční postižení páteře a z toho vyplývající omezení celkové výkonnosti a pohyblivosti a dopad na schopnost vykonávat denní aktivity. Přitom se vychází z rozsahu a lokalizace postižení (monosegmentální, plurisegmentální poruchy), časového průběhu funkčně významných strukturálních změn (komprese, dislokace a nestabilita, osteoporóza, degenerativní změny), funkčně významné neurologické symptomatologie (zpravidla hypo až areflexie, poruchy čití, iritační projevy, parézy, snížený tonus, poruchy trofiky v segmentu, svalové atrofie, dlouhodobá bolest v příslušném segmentu s reflexními změnami), nálezu EMG, svalové dysbalance apod. Tíži periferní parézy je nutno stanovit svalovým testem. Stejně tak je nutno objektivizovat případné poruchy funkce svěračů.

S minimálním funkčním postižením

(míra poklesu pracovní schopnosti 5 %)

Postižení jednoho či více úseků páteře, občasné blokády s přechodným omezením pohyblivosti páteře, svalové dysbalance, bez projevů kořenového dráždění.

S lehkým funkčním postižením

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-20 %)

Postižení zpravidla více úseků páteře, polytopní blokády s omezením pohyblivosti, svalové dysbalance, porucha statiky a dynamiky páteře s občasnými projevy kořenového dráždění, s recidivujícím lehkým neurologickým nálezem, bez známek poškození nervu, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Se středně těžkým funkčním postižením

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-40 %)

Závažné postižení jednoho nebo více úseků páteře, se závažnou poruchou statiky a dynamiky páteře, insuficiencí svalového korzetu, s často recidivujícími projevy kořenového dráždění, s funkčně významným neurologickým nálezem, s poškozením nervu, popř. symptomatologie neurogenního močového měchýře, se závažným snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny.

S těžkým funkčním postižením

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-70 %)

Těžké postižení více úseků páteře, s trvalými projevy kořenového dráždění, trvalým funkčně významným neurologickým nálezem, s těžkým poškozením nervů, závažné parézy, svalové atrofie, poruchy hybnosti končetin, závažné poruchy funkce svěračů, pokles celkové výkonnosti při lehkém zatížení, některé denní aktivity značně omezeny.

Položka 2 : Vrozené nebo získané deformity páteře

Skoliózy, spondylolýza, spondylolistéza, vadné držení těla, deformity v souvislosti s kompresivními frakturami obratlů, Klippel-Feilův syndrom (splynutí krčních obratlů), degenerativní onemocnění páteře, stenózy páteřního kanálu, kyfózy, gibus.

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah a tíže postižení, závažnost posunu podle Mayerdingovy klasifikace, úhel dle Cobba, přítomnost neurologického deficitu, plicního nebo kardiovaskulárního postižení. Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle dopadu stavu na omezení funkčních schopností, zejména na celkovou výkonnost, pohyblivost, schopnost chůze, stání a schopnost zvládat denní aktivity.

S poruchou statiky a dynamiky páteře

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Občasné kořenové dráždění, ztížení dlouhodobé chůze, stání, sezení, ohýbání, zachována schopnost zvládat běžné zatížení, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Kombinace závažného postižení více úseků

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-50 %)

S nepříznivou neurologickou symptomatologií, trvalé kořenové dráždění nebo závažné výpadové jevy, závažné postižení nervů, popř. projevy neurogenního močového měchýře, se závažným snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny.

S těžkou poruchou funkce

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

Např. se ztuhnutím rozsáhlých oddílů páteře, extrémně vytvořená skolióza, spondylolistéza s projevy dráždění nebo komprese míchy, pokles celkové výkonnosti při lehkém zatížení, některé denní aktivity značně omezeny.

Položka 3 : Ankylozující spondylitida

Forma axiální, postihující pouze páteřní struktury, forma periferní postihující i periferní klouby, forma rhizomelická postihující kořenové klouby (kyčle, ramena). Posudkové hledisko: Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah a tíže postižení (klinicky i RTG), aktivita procesu, funkční porucha páteře a kloubů, postižení celkové výkonnosti, pohyblivosti, chůze, sezení, stání, schopnost manipulace s předměty, deformity, destruktivní změny. Přitom se přihlíží i k extraskeletálním orgánovým projevům (oční, kožní, slizniční, kardiovaskulární, plicní, neurologické aj.). K hodnocení funkce se používá HAQ, k hodnocení aktivity BASDAI (Bath Ankylosing Disease Activity Index); přitom se přihlíží i k odpovědi na léčbu.

S minimálním funkčním postižením

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Postižení jednoho úseku páteře s minimálním omezením pohyblivosti nebo kombinované minimální postižení páteře a kloubů nebo postižení více než dvou kloubů s minimálním omezením pohyblivosti, HAQ 0 - 0,5, BASDAI trvale < 4,0.

S lehkým funkčním postižením

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-20 %)

Postižení více než dvou úseků páteře s lehkým omezením pohyblivosti nebo postižení jednoho úseku páteře s lehkým omezením pohyblivosti a postižení více než dvou kloubů s minimálním až lehkým omezením pohyblivosti nebo postižení více než dvou kloubů s lehkým omezením pohyblivosti, lehce aktivní proces, HAQ > 0,5 < 1,0, BASDAI převážně < 4,0.

Se středně těžkým funkčním postižením

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-40 %)

Postižení více než dvou úseků páteře se středně těžkým omezením pohyblivosti nebo postižení jednoho úseku páteře s těžkým omezením pohyblivosti nebo ztuhlostí nebo postižení jednoho úseku páteře se středně těžkým omezením pohyblivosti a postižením více než dvou kloubů s lehkým až středně těžkým omezením pohyblivosti kloubů nebo postižení více než dvou kloubů se středně těžkým omezením pohyblivosti, středně aktivní proces, HAQ > 1, 0 a > 1,5 , BASDAI > 4,0.

S těžkým funkčním postižením

(míra poklesu pracovní schopnosti 45-60 %)

Ztuhnutí několika úseků páteře, silně aktivní proces nebo postižení všech úseků páteře s velmi těžkým omezením pohyblivost nebo stavy se ztuhnutím jednoho úseku páteře, omezeným rozvíjením hrudníku, fixovanou hrudní kyfózou a s funkčně významným postižením více než dvou velkých kloubů, stavy se středně těžkým omezením hybnosti, dlouhodobě aktivní proces, HAQ > 1,5, BASDAI > 4,0.

Velmi těžkým funkčním omezením

(míra poklesu pracovní schopnosti 65-70 %)

Ztuhnutí všech úseků páteře, na rtg nález bambusové páteře, nebo stavy se závažným postižením páteře a s funkčně závažným postižením více než dvou kloubů nebo těžké destruktivní změny více než dvou kloubů s velmi těžkým omezením pohyblivosti až ankylózou nebo stavy s funkčně závažnými poruchami ventilace, stavy s trvalou vysokou aktivitou procesu, těžkým omezením pohyblivosti, HAQ > 1,5, BASDAI > 4,0 (ale může i vyhasnout).

Položka 4 : Difuzní idiopatická skeletální hyperostóza

(ankylozující hyperostóza, Forestierova choroba)

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí funkční postižení páteře, omezení hybnosti, přítomnost entézopatií, neurologické komplikace z tlaku osifikací na okolní struktury, v pozdějších stadiích komplikace typu dysfagie, dušnosti a dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost a pohyblivost

Omezení páteře s lehkou poruchou hybnosti

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Rigidita páteře se středně těžkou poruchou hybnosti

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-30 %)

a snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení.

Závažná porucha hybnosti 

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-50 %)

S neurologickými komplikacemi, dysfagií, námahovou dušností.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #22 Pracomat.cz 2022-09-08 19:00
Cituji Lena:
Dobrý den, jsem OZZ mám pokles pracovní činnosti na 30%
nedávno jsem měla úraz nohy a na rentgenu mi zjistili artrózu
3 stupně mohu zkusit žádat o invalidní důchod ? Děkuji za odpověď.


Dobrý den Leno,

pokud cítíte že došlo ke snížení vaší schopnosti pracovat tak určitě můžete. Nic horšího než že vám nebude "udělen" se nestane.
Citovat
0 #21 Lena 2022-09-08 16:53
Dobrý den, jsem OZZ mám pokles pracovní činnosti na 30%
nedávno jsem měla úraz nohy a na rentgenu mi zjistili artrózu
3 stupně mohu zkusit žádat o invalidní důchod ? Děkuji za odpověď.
Citovat
0 #20 Pracomat.cz 2022-09-08 16:07
Cituji MICHAL BRUNA:
Mám po operaci páteře 18 let a od té doby ID prvního stupně.Zjištěna chronická borelioza s revmatoidní artritidou ....


Dobrý den Michale,

z popisu co uvádíte se zdá, že došlo ke zhoršení schopnosti pracovat a proto dává smysl zkusit revalidovat vaši diagnózu.
Citovat
0 #19 MICHAL BRUNA 2022-09-07 20:24
Mám po operaci páteře 18 let a od té doby ID prvního stupně.Zjištěna chronická borelioza s revmatoidní artritidou a artrozou kloubů včetně dominantní ruky...Budu mít na zvýšení dle nových nálezů snažší vyřízení, když mám už první stupeň leta a nemoc je progresivní? Je mi 63 let a je to někdy mnohem horší než tehdy,hlavně po prodělání Covidu před skoro dvěma roky (bolesti a neschopnost v ruce něco málo udržet).Psychiatr mi dává sedativa,neurolog antirevmatika.. atd. Děkuji MB.
Citovat
0 #18 Pracomat.cz 2021-11-07 21:32
Cituji Klara:
Dobrý den,mám zajištěnou bursitidu ramene.Zatim jen beru léky, ale nepomahaji ...


Dobrý den Kláro,

takto po internetu se těžko radí. Každopádně pokud cítíte, že máte omezenu schopnost pracovat, tak bych rozhodně s žádostí o invalidní důchod neotálel. To nejhorší co se může stát, že invalidní důchod nezískáte.
Citovat
-1 #17 Klara 2021-11-07 19:12
Dobrý den,mám zajištěnou bursitidu ramene.Zatim jen beru léky, ale nepomahaji, bolestí v noci nespím. Pracovala jsem fyzicky, což nyni nemohou. Jak mám postupovat, má smysl žádat o invalidni důchod? Děkuji.B.K.
Citovat
-1 #16 Pracomat.cz 2021-10-08 09:09
Cituji Mira:
Dobry den Duchod mi uznaly. Mam artritidu a bechterev. Duchod 1 stupne sem ....


Dobrý den Míro,

osobně bych si zažádal. Nic horšího než to, že důchod zpět nedostanete se nestane. A výsledek lze jen těžko odhadovat. Vždy záleží na posudkovém lékaři a konkrétním zdravotním stavu. 
Citovat
0 #15 Mira 2021-10-07 21:09
Dobry den Duchod mi uznaly. Mam artritidu a bechterev. Duchod 1 stupne sem mel asi rok. Mam nasazenou biologickou lecbu. Tak mi v dobe zacatku covidu volali ze mi duchod odeberou ze mam biologickou lecbu a ze jednou mi bude lip a jednou hur... Mysli si asi ze je to zazrak ta biologicka... Mam si znovu zazadat? Nemam narok kdyz je lecba gulamubem biologicka nebo jen prisna posudkova? Diky za info
Citovat
0 #14 Pracomat.cz 2021-03-14 20:22
Cituji Jitka:
Dobrý den,prosím o radu,jaký mám zdravotní omezení z důvodu subakutni kořenové leze-nalez na EMG.Jde mi o to,že celý život prácuji ...


Dobrý den Jitko,

toto vám nikdo skrze internet přesně nepoví. Doporučuji počkat až se situace uklidní, zkusit zažádat o ID a uvidíte jak to dopadne.
Citovat
-1 #13 Jitka 2021-03-14 12:14
Dobrý den,prosím o radu,jaký mám zdravotní omezení z důvodu subakutni kořenové leze-nalez na EMG.Jde mi o to,že celý život prácuji v kuchyni a neurolog mi tuto práci nedoporučuje.Co mi zbývá,mám jen základní vzdělání,co mám za omezeni(zvedání těžkých věci,práce v předklonu,stání,sezení apod.A jestli ta omezení jsou už napořád.Nebo jestli má smysl zadat o ID,jaká je šance,,protože bych pak měla větší šanci na jednodušší práci.Dekuji moc za odpověď Jitka
Citovat
0 #12 Pracomat.cz 2019-08-01 12:38
Cituji Jana:
Dobrý den.Mám spondolýzu 4/5 a 5/6 krčního obratle,blok C ......


Dobrý den Jano,

z popisu se zdá, že by to tak mohlo být, ale rozhodnout o tom musí posudkový lékař.
Citovat
+1 #11 Jana 2019-07-31 18:19
Dobrý den.Mám spondolýzu 4/5 a 5/6 krčního obratle,blok C páteře,chronické onemocnění ramen,s rupturou rotátorové manžety v pravo,a značně omazenou zevní rotaci pravé ruky,levá ruka rotace omezena 1/3.Mohu mít nárok na invalidní důchod?Děkuji,zdraví Jana.
Citovat
0 #10 Pracomat.cz 2019-04-30 18:40
Cituji Ladin:
Dobrý den, je mi 35 let a čeká mě operace TH 11/12 páteře. Zpevnění pomocí čtyřech šroubů a uvolnění utlačovaného kořene....


Dobrý den,

nemám nejmenší tušení, tohle je otázka na lékaře a nikoliv na pracovní server :-)
Citovat
+1 #9 Ladin 2019-04-30 14:41
Dobrý den, je mi 35 let a čeká mě operace TH 11/12 páteře. Zpevnění pomocí čtyřech šroubů a uvolnění utlačovaného kořene. Taky ještě zpevnění mám problém s LS páteří: L6-S1 je páteřní kanál redukován na cca 10mm herniovanou chondrotickou plotýnkou, která kontaktuje odstup kořene S1 v levo. Meziobratlové prostory jsou v L úseku páteřního kanálu snížene ploténky hyposignální, chondrotické.Artrotické změny jsou na i.v. skloubeních. Co to prosím znamená tento popis?
Citovat
+1 #8 Pracomat.cz 2019-04-15 15:34
Cituji Jana:
Dobrý den ,mám dotaz.Mam výhřez ploténky ...


Dobrý den Jano,

to musí pousoudit posudkový lékař, zhodnotit zdravotní stav a nárok na invalidní důchod skrze internet není možné. Každopádně z vašeho popisu se zdá, že má smysl podat žádost o přezkoumání.
Citovat
0 #7 Jana 2019-04-15 11:38
Dobrý den ,mám dotaz.Mam výhřez ploténky na večerní páteři a na krčí páteři,osteofyty a degenerační změny,bylo mi řečeno že je to nevratný stav . Mám nárok na invalidní důchod?
Citovat
-1 #6 Pracomat.cz 2019-02-10 08:39
Cituji Luboš Belatka:

Dobrej den, mám otázku pokud budu žádat o duchod na altrozu musím stím ...


Dobrý den Luboši,

to nelze takto předem říct. Obecně platí, že i během invalidního důchodu je možno být výdělečně činný. Záleží ale na charakteru pracovního omezení, kvůli kterému máte invalidní důchod. Zjednodušeně řečeno, až budete podávat žádost o invalidní důchod, tak proberte tuto otázku s lékařem, jen on vám dá správnou odpověď.
Citovat
-2 #5 Luboš Belatka 2019-02-09 14:26
Dobrej den, mám otázku mám altrozu bolesti na ruce kloby 2-3 stuhlost ...

Dobrý den Luboši,

zažádat můžete na příslušné okresní zprávě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště, kde vám zároveň i pomůžou s jejím sepsáním.

Dobrej den, mám otázku pokud budu žádat o duchod na altrozu musím stím marodit na neschopence ne bo mohu chodit do práce dekuji Luboš
Citovat
-1 #4 Pracomat.cz 2019-02-07 17:09
Cituji Luboš:
Dobrej den, mám otázku mám altrozu bolesti na ruce kloby 2-3 stuhlost ...


Dobrý den Luboši,

zažádat můžete na příslušné okresní zprávě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště, kde vám zároveň i pomůžou s jejím sepsáním.
Citovat
-2 #3 Luboš 2019-02-07 10:25
Dobrej den, mám otázku mám altrozu bolesti na ruce kloby 2-3 stuhlost a bolavé zápěstí dost mě to omezuje nepovolim ani pet flasku a nic vni nezmacknu abych neco odnes,a na prave ruce kdyz neco drzi tak zniceho nic mi to spadne pustim to a obe mi mrtvi pres noc kdy je mam vedle sebe chtela bych vědět jestli jsi můžu žádat o důchod a co proto udelat ? Děkuji předem za odpověď s pozdravempozdravem Luboš
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2019-01-22 09:42
Cituji Agáta Urbanszka:
Dobrej den, mám otázku mám artritidu bolesti zad prstů na ruce ...


Dobrý den Agáto,

s artritidou určitě můžete, uvidíte jak to lékař posoudí.
Citovat
+2 #1 Agáta Urbanszka 2019-01-21 22:26
Dobrej den, mám otázku mám artritidu bolesti zad prstů na ruce stuhlost a bolavé zápěstí dost mě to omezuje,chtela bych vědět jestli jsi můžu žádat o důchod ? Děkuji předem za odpověď s pozdravem Agata
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]