Kapitola XI - Postižení trávicí soustavy

 
 

Další kapitoly:

Kapitola I - Infekce

Kapitola II - Onkologie

Kapitola III - Poruchy imunity, anemie, poruchy koagulace, krvácivé stavy

Kapitola IV - Poruchy endokrinní, výživy a přeměny látek

Kapitola V - Duševní poruchy a poruchy chování

Kapitola VI - Postižení nervové soustavy

Kapitola VII - Postižení oka, očních adnex, zraku

Kapitola VIII - Postižení  ucha, bradavkového výběžku, sluchu

Kapitola IX - Postižení srdce a oběhové soustavy

Kapitola X  - Postižení dýchací soustavy

Kapitola XII - Postižení kůže a podkožního vaziva

Kapitola XIII -  Postižení  svalové a kosterní  soustavy

Kapitola XIV - Postižení  močové  a pohlavní soustavy

Kapitola XV - Funkční poruchy, postižení  po úrazech, operacích

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti u organických a funkčních postižení gastrointestinálního traktu je rozhodující rozsah a tíže orgánových poruch, jejich dopad na celkový stav, výživu a celkovou výkonnost. Při úbytku hmotnosti a malnutrici se vychází z hmotnostního indexu BMI (body-mass index), hladiny krevních bílkovin (albuminy) a vlivu karence potravy na erytropoezu. Potravinové alergie způsobují pokles pracovní schopnosti jen tehdy, mají-li vliv na stav výživy a celkovou výkonnost.

 
 

ODDÍL A - Postižení dutiny ústní a jícnu

Položka 1 : Stavy po operacích rozštěpu rtů, čelisti a patra

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-25 %)

 Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí přetrvávající poruchy polykání, příjmu potravy, řeči a případný kosmetický defekt.

Položka 2 : Porucha funkce jazyka, defekt čelisti,  poruchy artikulace, žvýkání a mimiky

S event. nutností přijímat tekutou stravu. Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí rozsah funkčních důsledků a dopad na celkovou výkonnost. Funkční postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle položky 1, oddíl A, kapitola X.

Položka 3 : Achalazie 

Bez výrazné poruchy příjmu potravy, dysfagie

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

S výraznou poruchou příjmu potravy

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-40 %)

Regurgitace nestrávené potravy, zvracení, tlak za hrudní kostí a snížením celkové výkonnosti, podle rozsahu omezení.

 
 

Položka 4 : Refluxní choroba jícnu, refluxní ezofagitida 

Se slizničními erozemi

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-30 %)

Se splývavými cirkulárními erozemi až vředy na sliznici

Významným poklesem hmotnosti a celkové výkonnosti.

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-50 %)

Položka 5 : Hiátová hernie 

S dyspeptickými potížemi

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-20 %)

S poruchami pasáže, erozemi, ulceracemi, ztrátovou anemií

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-50 %)

Značným snížením celkové výkonnosti.

 
 

Položka 6 : Divertikly jícnu 

S tlakovými bolestmi, dysfagií, regurgitací

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-20 %)

S omezením příjmu potravy, závažnou poruchou výživy, anemií

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-50 %)

Významným poklesem hmotnosti (není-li možná chirurgická léčba) a celkové výkonnosti.

Položka 7 : Benigní stenóza jícnu 

Bez výrazné překážky příjmu potravy

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

S funkčně významnou překážkou, dysfagií, odynofagií

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-40 %)

S prodloužením doby jídla, omezením formy stravy, podle dopadu na celkovou výkonnost.

S těžkou překážkou příjmu potravy, zvracením, aspirací, malnutricí

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-70 %)

S významným poklesem hmotnosti, s těžkým snížením celkové výkonnosti, některé denní aktivity podstatně omezeny.

ODDÍL B - Postižení žaludku a dvanáctníku

Položka 1 : Vředová choroba žaludku a dvanáctníku

způsobená Helicobacterem pylori (HP), HP negativní vřed způsobený nesteroidními antirevmatiky, stresový vřed. Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit pozitivní
endoskopické vyšetření s biopsií, průkaz HP a HP gastritidy, HP-negativní vřed v souvislosti s léčbou steroidy a dopad stavu na celkovou výkonnost.

Sezonní opakované recidivy klinicky prokázané, konzervativně léčené, s kolísáním hmotnosti

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Často recidivující postižení, v mezidobí  s erozivní gastritidou, opakovanými dyspeptickými potížemi

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-20 %)

S mírným poklesem hmotnosti.

Stavy s komplikacemi, závažnou poruchou výživy

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-50 %)

S významným poklesem hmotnosti a celkové výkonnosti.

Položka 2 : Stavy po operacích žaludku 

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit, zda jde o poruchu funkční či organickou, např. stázu v přívodné kličce a regurgitaci žluče, reflux z přívodné kličky, karenční syndrom a dopad stavu na celkovou výkonnost.

Lehké funkční poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Středně těžké funkční poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-40 %)

Organická porucha provázená karenčním syndromem

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-70 %)

S významnou ztrátou hmotnosti, anemií, metabolickou osteopatií, s těžkým snížením celkové výkonnosti, některé denní aktivity podstatně omezeny.

Položka 3 : Funkční dyspeptický syndrom (žaludeční, střevní)

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-15 %)

ODDÍL C - Postižení tenkého střeva a kolorekta

Položka 1 : Malasimilační syndrom 

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle zdravotního postižení, které je příčinou malasimilace.

Položka 2 : Céliakie, malabsorpční stavy

(zejména z důvodu deficitu enzymů enterocytů). Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit hladiny sérových autoprotilátek, výsledek biopsie sliznice tenkého střeva, stav výživy, úbytek hmotnosti a dopad na celkovou výkonnost.

Stavy stabilizované

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Bez podstatných následných projevů při dodržování bezlepkové diety.

Se značným snížením celkové výkonnosti a  stavu výživy přes dodržování dietetických zásad

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-40 %)

S komplikacemi

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-70 %)

Pokročilou malnutricí, metabolickou osteopatií, polyneuropatií, ataxií, depresí, ulcerózní jejunoileitidou a těžkým snížením celkové výkonnosti.

Položka 3 : Jiná postižení tenkého střeva

Syndrom kontaminovaného tenkého střeva (syndrom slepé kličky), intestinální lipodystrofie (Whippleova choroba).

Lehké formy, s průjmy a steatoreou

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-20 %)

Středně těžké formy, s průjmy a steatoreou, anemií

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-40 %)

Se značným snížením celkové výkonnosti.

Těžké formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

S průjmy, artritidami, postižením lymfatických uzlin, seróz, septické stavy, s těžkým snížením celkové výkonnosti.

Položka 4 : Idiopatické střevní záněty

Crohnova nemoc, idiopatická proktokolitida.

Stavy uspokojivě stabilizované

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-20 %)

Občasná zhoršení s průjmy, laboratorně mírná aktivita.

Středně těžké formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-40 %)

Časté průjmy, značné odchylky v laboratorních nálezech, výrazné změny endoskopické, rentgenové, radionuklidové, se značným snížením celkové výkonnosti.

Těžké formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

S komplikacemi střevními (abscesy, stenózy, píštěle), mimostřevními (kloubními, kožními, očními, hepatobiliárními, ledvinovými) a nutričními (malnutrice, metabolická osteopatie, anemie), těžké snížení celkové výkonnosti.

Položka 5 : Kolitidy se známým etiologickým agens

Radiační enteritida, ischemická kolitida, jiné kolitidy.

Lehké formy s nauseou, lehkými průjmy.

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-20 %)

Středně těžké formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-40 %)

S bolestmi břicha, střídání průjmů se zácpou, úbytek hmotnosti, se značným snížením celkové výkonnosti.

Těžké formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

S komplikacemi jako např. stenózou střeva, adhezemi, abscesy, píštělemi, s těžkým snížením celkové výkonnosti.

Položka 6 : Divertikulární postižení tračníku, syndrom dráždivého střeva, jiné funkční střevní poruchy

S lehkými potížemi - nadýmáním, nepravidelnou stolicí

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Se silnějšími trvalými symptomy

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-35 %)

S průjmy, spasmy několikrát denně, se snížením stavu výživy, anemií, snížením celkové výkonnosti.

Se značnými trvalými symptomy

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-60 %)

Se snížením stavu výživy, poruchami pasáže, anemií, krvácením, opakovanými záněty nebo zúžením střeva, se značným snížením celkové výkonnosti.

Položka 7 : Perianální píštěle 

S občasnou sekrecí

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Silně secernující, místní projevy chronického zánětu

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-50 %)

Trvale silně secernující

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

Celkové projevy chronického zánětu, s podstatným vlivem na celkový stav a výkonnost.

Položka 8 : Inkontinence stolice

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Položka 9 : Srůsty pobřišnice 

Bez podstatného vlivu na střevní pasáž

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

S opakovanými poruchami pasáže

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-30 %)

Položka 10 : Umělé vyústění trávicího traktu na povrchu těla (nenádorové etiologie), podle funkce

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-45 %)

Položka 11 : Jiná postižení řiti a konečníku, hemoroidy podle dopadu na vyprazdňování a celkovou výkonnost

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-20 %)

ODDÍL D - Kýly

Položka 1 : Tříselná, stehenní, pupeční nebo kýla v bílé linii

(podle velikosti a reponovatelnosti), brániční kýla působící refluxní ezofagitidu.

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Položka 2 : Břišní kýla v jizvě 

S poruchou funkce břišních orgánů (při poruchách pasáže)

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

S větší eventerací útrob před břišní stěnu

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-50 %)

Mechanicky omezující výkonnost, bez možnosti operačního řešení.

S rozsáhlou eventerací útrob před břišní stěnu

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

S podstatným omezením celkové výkonnosti, bez možnosti operačního řešení.

ODDÍL E - Postížení pankreatu, žlučníku a žlučových cest

Položka 1 : Chronické postižení slinivky břišní

Alkoholická, tropická, hereditární, hyperkalcemická, autoimunní, idiopatická pankreatitida, stavy po chirurgických výkonech na pankreatu. Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit klinický obraz, výsledky vyšetření exokrinního (cholecystokinin, sekretinový test) a výsledky vyšetření endokrinního (C peptid, stanovení inzulínu v séru), morfologická vyšetření (abdominální ultrasonografie, CT břicha, ERCP, MRCP a endoskopická ultrasonografie) a dopad postižení na celkovou výkonnost.

Průjmy jen při dietních chybách

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Bez výraznějších odchylek v biochemickém a morfologickém vyšetření.

Dyspeptické potíže, průjmy a bolesti při dietních chybách

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-25 %)

Lehké snížení stavu výživy a celkové výkonnosti, lehké odchylky v biochemickém a morfologickém vyšetření.

Průjmy s výraznou steatoreou, snížením stavu výživy

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-50 %)

Některé příznaky malasimilačního syndromu, významný pokles hmotnosti, závažné odchylky v biochemickém a morfologickém vyšetření, neschopnost zvládat běžné zatížení.

Malasimilační syndrom

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

Závažné snížení stavu výživy a celkové výkonnosti provázené komplikacemi. např. pankreatickou pseudocystou, obstrukcí žlučových cest, ascitem, pleurálním výpotkem, trombózou lienální žíly, denní aktivity podstatně omezeny.

Položka 2 : Chronická onemocnění žlučníku a žlučových  cest

Litiáza, chronické recidivující záněty, stavy po výkonech na žlučových cestách, postcholecystektomický syndrom. Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit častost kolik nebo zánětů, přítomnost komplikací ve smyslu akutní biliární pankreatitidy, akutní cholangoitidy, biliárního ileu, gangrény žlučníku a dopad stavu na celkovou výkonnost.

S kolikami v odstupech měsíců, s ojedinělými záněty, bez komplikací

(míra poklesu pracovní schopnosti 5 %)

S častějšími kolikami (jedenkrát měsíčně)

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-20 %)

S častějšími záněty bez komplikací, postcholecystektomický syndrom.

Stavy po opakovaných výkonech na papile

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-50 %)

Žlučových cestách, s komplikacemi, stavy se závažnými funkčními poruchami, s poruchami výživy, značným snížením celkové výkonnosti při obvyklém zatížení.

ODDÍL F - Postižení jater

Položka 1 : Autoimunitní hepatitida, hepatopatie

jiné než virové etiologie, nealkoholická steatohepatitida, primární biliární cirhóza, primární sklerotizující cholangoitida, alkoholické postižení jater, jaterní steatóza, jaterní steatofibróza, jaterní cirhóza, toxické poškození jater, poškození chemickými látkami. Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit funkční kapacitu jater (podle biochemické a histologické aktivity zánětlivé a fibrotické), pokročilost a aktivitu procesu, rychlost progrese, poruchy metabolismu, případné mimojaterní projevy, stav výživy, únavu, toleranci zátěže, dopad na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity. Pro hodnocení jaterní cirhózy se využívá Child Pughova klasifikace, pro alkoholickou hepatitidu DF diskriminační funkce nebo Glasgow Alcoholic Hepatitis score.

Lehké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-20 %)

Bez komplikací, bez mimojaterních projevů, s lehce sníženou výkonností, s únavou.

Středně těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-45 %)

Se sníženou funkční kapacitou jater, kompenzovaná jaterní cirhóza, lehčí mimojaterní projevy, významná dlouhodobá únava, se značným snížením celkové výkonnosti při obvyklém zatížení, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo omezeny, podle rozsahu poruch a omezení.

Těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 60 %)

Těžká porucha kapacity jater, metabolismu, výživy, rozvoj jaterní cirhózy - klasifikace Child-Pugh A, funkčně významné mimojaterní projevy, podstatné omezení celkové výkonnosti při lehkém zatížení, neschopnost vykonávat některé denní aktivity.

Zvlášť těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Dekompenzovaná jaterní cirhóza - klasifikace Child-Pugh B, C, těžké mimojaterními projevy nebo konečná stadia, jaterní insuficience, terminální fáze jaterního selhání.

Položka 2 : Wilsonova choroba 

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit, zda jde o formu neurologicko-psychiatrickou, kde se míra poklesu pracovní schopnosti stanoví podle kapitoly V. nebo VI., nebo formu jaterní, kde se míra poklesu
pracovní schopnosti stanoví srovnatelně podle položky 1, oddíl F, kapitola XI.

Položka 3 : Hereditární hemochromatóza 

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit formy manifestace. U formy jaterní se míra poklesu pracovní schopnosti stanoví srovnatelně podle položky 1, oddíl F, kapitola XI, u formy s manifestací diabetu podle položky 2, kapitola IV, u formy s převažujícími příznaky kardiomyopatie podle kapitoly IX.

Položka 4 : Porfyrie 

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit pokročilost a tíži jaterního poškození. Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle položky 1, oddíl F, kapitola XI.

Položka 5 : Transplantace jater 

Do stabilizace zdravotního stavu a jaterních funkcí

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Po dosažení stabilizace zdravotního stavu

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-60 %)

Při stabilizaci jaterních funkcí, podle omezení celkové výkonnosti, rozsahu a stupně případných komplikací.

Selhávání transplantovaného orgánu

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-60 %)

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #2 Pracomat.cz 2019-06-02 07:39
Cituji Romana Krivankova:
Jak je mozne,ze mam na silnou ....


Dobrý den Romano,

vždy záleží na konkrétním stavu pacienta a hodnocení posudkového lékaře.
Citovat
0 #1 Romana Krivankova 2019-06-02 05:18
Jak je mozne,ze mam na silnou inkontinenci stolce pouze 2.inv,stupen,kdyz jeto ohodnoceno 70 procenty?
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]