Kapitola X  - Postižení dýchací soustavy

 
 

Další kapitoly:

Kapitola I - Infekce

Kapitola II - Onkologie

Kapitola III - Poruchy imunity, anemie, poruchy koagulace, krvácivé stavy

Kapitola IV - Poruchy endokrinní, výživy a přeměny látek

Kapitola V - Duševní poruchy a poruchy chování

Kapitola VI - Postižení nervové soustavy

Kapitola VII - Postižení oka, očních adnex, zraku

Kapitola VIII - Postižení  ucha, bradavkového výběžku, sluchu

Kapitola IX - Postižení srdce a oběhové soustavy

Kapitola XI - Postižení trávicí soustavy

Kapitola XII - Postižení kůže a podkožního vaziva

Kapitola XIII -  Postižení  svalové a kosterní  soustavy

Kapitola XIV - Postižení  močové  a pohlavní soustavy

Kapitola XV - Funkční poruchy, postižení  po úrazech, operacích

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle lokalizace, rozsahu a tíže postižení, četnosti recidiv, resp. chronicity, účinnosti léčby, komplikací (zejména záněty, septické stavy), případné komorbidity (kardiovaskulární), stupně omezení plicních funkcí dle spirometrie, příp. dle tělové pletysmografie, vyšetření saturace hemoglobinu kyslíkem (SaO2), event. krevních plynů, alterace celkového stavu a dopadu zjištěných funkčních poruch na celkový stav, výkonnost a na schopnost zvládat denní aktivity. Při posuzování míry poklesu pracovní schopnosti by sledované období, rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok, v případě chronické obstruktivní plicní nemoci a astmatu zpravidla dva roky.

 
 

ODDÍL A - Horní cesty dýchací

Položka 1 : Funkční následky po operacích rtů, čelisti, patra, jazyka

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit intenzitu a rozsah postižení, tj. poruchu artikulace, žvýkání, mimiky, poruchu funkce jazyka, defekt čelistí, dosažení tvarové a funkční nápravy a dopad na celkový stav a výkonnost.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

S uspokojivou tvarovou a funkční úpravou, rinolálie.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-50 %)

Omezení funkce orgánů v postižené oblasti, ovlivnění mastikačních, polykacích, dechových, hlasových a řečových funkcí, recidivující záněty, poruchy inervace, cévního a lymfatického zásobení postiženého regionu, podle rozsahu poruch.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Neschopnost zpracování potravy (mastikace, transport), těžké poruchy polykání, náhradní příjem potravy, závažné poruchy dýchání, hlasu a řeči znemožňující adekvátní komunikaci, devastující postižení.

 
 

Položka 2 : Zúžení nosních průchodů

(míra poklesu pracovní schopnosti 5 %)

S chronickými záněty, deformací nosní přepážky, polypóza nosní.

Položka 3 : Alergická nebo vazomotorická rýma perzistentní nebo intermitentní

(míra poklesu pracovní schopnosti 5 %)

Se snížením nosní průdušnosti, s omezením čichových funkcí, bez alergických nebo nealergických komorbidit dýchacích cest.

Položka 4 : Chronický zánět vedlejších nosních dutin  

Chronické rinosinusitidy infekční dentální, alergické, kombinované, sinorinopatie.

Minimální funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 5 %)

Lokální a celkové příznaky.

Středně těžké funkční postižení

míra poklesu pracovní schopnosti 35-50 %)

S komplikacemi nitrolebními, očními, podle rozsahu funkčního postižení.

 
 

Položka 5 : Ztráta čichu, chuti

(míra poklesu pracovní schopnosti 5 %)

Položka 6 : Tracheální stenóza 

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit těsnost stenózy; za funkčně významné se považují stenózy na polovinu a méně než polovinu normálního průsvitu. U proximálně uložených stenóz dochází k omezení inspiračních funkcí, u kaudálně uložených ke kombinované dušnosti.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Stenóza menší než polovina normálního průsvitu, bez dopadu na spirometrický nález.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-35 %)

S dobrým nebo lehce sníženým spirometrickým nálezem, snížení výkonnosti při středním/obvyklém zatížení.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-50 %)

Značně zhoršený spirometrický nález, značné snížení výkonnosti při obvyklém zatížení.

ODDÍL B - Dolní dýchací cesty

Položka 1 : Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) 

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit jak plicní složku postižení (bronchiální obstrukci, zánětlivou složku), tak mimoplicní. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující stupeň postižení plicní funkce, posouzení progrese (poklesu plicních funkcí), přičemž za nejvhodnější se považuje tříleté, minimálně však dvouleté sledování ventilace, event. respirace ve stabilním období, exacerbace, nutnost ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu, úroveň nezbytné léčby. Klinický obraz je pomocným kritériem (dušnost, kašel, expektorace). Bronchiální obstrukce se prokazuje spirometrickým vyšetřením po bronchodilatačním testu, tj.
FEV1/FVC je menší než 0,7 a zařazení do stadia (I-IV) určuje FEV1 vyjádřená v procentech náležitých hodnot. V případě, že sledované období trvá pouze jeden rok, je nutno ve stabilním období provést alespoň dvě spirometrická vyšetření.

Lehké funkční postižení, stadium I

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

FEV1/FVC < 0,70, FEV1 > 80% náležitých hodnot, stavy bez nutnosti hospitalizace, stavy, kdy není respektováno doporučení přestat kouřit.

Středně těžké funkční postižení, stadium II

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-30 %)

FEV1/FVC < 0,70, 50% < FEV1 < 80% náležitých hodnot, dvě a více exacerbací ročně, stavy bez nutnosti hospitalizace.

Těžké funkční postižení, stadium III

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-60 %)

FEV1/FVC < 0,70, 30% < FEV1 < 50% náležitých hodnot, dvě a více exacerbací ročně, stavy s občasnou nutností hospitalizace.

Zvlášť těžké funkční postižení, stadium IV

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

FEV1/FVC < 0,70, FEV1 < 30% náležitých hodnot nebo FEV1 < 50% náležitých hodnot + chronické respirační selhání.

Položka 2 : Bronchiektázie 

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit anatomický rozsah (lokalizované, generalizované bronchiektázie), příznaky (suché, vlhké - s nebo bez chronické infekce dýchacích cest, event. hemoptýzu, komplikace - záněty plic, sepsi či septické stavy, zhoršení plicních funkcí (porucha obstrukčního typu) event. respirační insuficienci.

Lehká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-20 %)

Lokalizované bronchiektázie, příznaky zpravidla do 3 měsíců v roce, plicní ventilace mimo příznakové období normální.

Středně těžká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-40 %)

Generalizované bronchiektázie s příznaky zpravidla 4-6 měsíců v roce, plicní ventilace omezena mírně až středně, bez poruchy krevních plynů.

Těžká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-80 %)

Generalizované bronchiektázie, opakované exacerbace, komplikace záněty plic, chronická bakteriální pozitivita, plicní funkce pod 50% náležitých hodnot bez nebo s poruchou krevních plynů.

Položka 3 : Astma 

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit úroveň kontroly nad astmatem (zvládání), přičemž se kontrola týká denních příznaků, omezení denních aktivit, nočních příznaků, plicních funkcí (PEF, FEV1), exacerbací, event. hospitalizací. Přitom je třeba přihlédnout i ke komplikujícím faktorům, vedlejším účinkům léčby, syndromu spánkové apnoe, respiračním infekcím, depresím. Spirometrie je nutná pro posouzení příznakového i
bezpříznakového období astmatu; přitom se bere v úvahu i současná léčba. Spirometrii je třeba provést v průběhu jednoho roku nejméně 2x u astmatu pod kontrolou; v případě částečné nebo nedostatečné kontroly 1x za tři měsíce. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující dopad stavu na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.

Astma pod kontrolou

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Žádné omezení denních aktivit, funkce PEF, FEV1 normální, denní příznaky nejvýše 2x týdně, zpravidla žádné noční příznaky, potřeba úlevových léků nejvýše 2x týdně, zpravidla žádné exacerbace, příp. jedna až dvě za rok.

Astma pod částečnou kontrolou

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-40 %)

Omezení denních aktivit jen při výskytu příznaků a exacerbaci, PEF, FEV1 < 80% náležitých hodnot nebo osobních nejlepších hodnot, denní příznaky více než 2x týdně, noční příznaky, potřeba úlevových léků více než 2x týdně, tři nebo více exacerbací za rok.

Astma pod nedostatečnou kontrolou

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

Tři nebo více znaků částečné kontroly v týdnu, jedna exacerbace v kterémkoliv týdnu, FEV1 zpravidla v rozmezí 60-70 % náležitých hodnot.

Obtížně léčitelné astma (OLA)

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Přítomna tři hlavní a alespoň dvě vedlejší diagnostická kritéria, FEV1 < 50% náležitých hodnot, nutnost ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu.

Položka 4 : Zaprášení plic (pneumokoniózy)

Silikóza, pneumokonióza uhlokopů, azbestóza. Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba vzít v úvahu, že pneumokoniózy kolagenní (silikóza, uhlokopská pneumokonióza, azbestóza) zpravidla progredují i po ukončení expozice fibrogennímu prachu. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující prokázání rozsahu a tíže postižení (dle rtg obrazu a klasifikace, výjimečně dle vysokorozlišující tomografie - HRCT), dynamika vývoje postižení, zjištění plicních funkcí a transfer faktoru (TLCO), vyšetření krevních plynů a krevního obrazu, přítomnost chronického zánětu dýchacích cest. Benigní pneumokoniózy nekolagenní nepůsobí pokles pracovní schopnosti.
Míra poklesu pracovní schopnosti u silikózy s infekcí Mycobacterium tuberculosis (M. tbc) se stanoví podle poruchy plicních funkcí srovnatelně podle položky 1, oddílu B, kapitoly X.

Silikóza prostá, pneumokonióza prostá

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Azbestóza v počátečním stadiu (s2), stavy bez podstatného omezení plicních funkcí.

Silikóza komplikovaná, pneumokonióza komplikovaná, pokročilejší stadium azbestózy (s3, t2 -výše)

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-25 %)

Stavy bez podstatného omezení plicních funkcí nebo silikóza prostá s lehkou poruchou plicních funkcí.

Silikóza, azbestóza se středně těžkou poruchou plicních funkcí

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-50 %)

Silikóza, azbestóza s těžkou poruchou plicních funkcí

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

Středně těžká nebo těžká porucha plicních funkcí s kardiovaskulárními komplikacemi, s plicní hypertenzí, cor pulmonale

(míra poklesu pracovní schopnosti 75 %)

Položka 5 : Jiná postižení plic, pohrudnice

Vrozené vady, stavy po plicní embolii, intersticiální fibróza, postižení plic při systémových postiženích, jizevnaté srůsty pohrudnice, stavy po operacích plic. Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit zejména rtg plic, HRCT, funkční vyšetření plic - ventilaci, transfer faktor, plicní poddajnost, krevní plyny v klidu a po tělesné zátěži a jiné. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující porucha ventilace a respirace.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Restrikční, obstrukční nebo smíšená porucha ventilace beze změn saturace arteriální krve kyslíkem (SaO2), snížení hodnot plicních funkcí o 10-34% náležitých hodnot.

Středně těžké funkční postižení snížení plicních funkcí o 35-50% náležitých hodnot

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-50 %)

V klidu SaO2 92 a vyšší, normální hodnota krevních plynů, snížení SaO2 nebo PaO2 po tělesné zátěži (např. 6 minutový test chůze), podle stupně snížení plicních funkcí.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Plicní funkce snížené pod 35% náležitých hodnot nebo pod 50% náležitých hodnot v případě zhoršení krevních plynů již v klidu.

Položka 6 : Tuberkulóza (TBC) 

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující přítomnost rozsáhlých zbytkových lézí na plicích a pokles plicních funkcí a nepříznivý dopad na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity. Míra poklesu pracovní schopnosti u plicních forem TBC s poruchou plicních funkcí se stanoví srovnatelně podle položky 1, oddíl B, kapitoly X. Plicní formy TBC, v případě, že jde o M. tbc citlivé na léky (antituberkulotika), obvykle nevedou k poklesu pracovní schopnosti, neboť neinfekčnosti a obnovení funkčního stavu je dosaženo během několika týdnů (popř. měsíců). Míra poklesu pracovní schopnosti se u mimoplicní TBC stanoví podle reziduálního poškození funkce postiženého orgánu srovnatelně podle příslušného zdravotního postižení.

Plicní forma TBC

(míra poklesu pracovní schopnosti 5 %)

S lehkými zbytkovými rentgenovými změnami, bez poruchy plicních funkcí.

TBC na léčbu rezistentní, MDR, XDR

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Pokud léčba má trvat nebo trvá déle než jeden rok.

Položka 7 : Sarkoidóza 

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit lokalizaci, rozsah a tíži postižení, zda jsou postiženy nitrohrudní uzliny, plíce a jiné orgány- centrální nervový systém, uvea, myokard, ledviny, drobné klouby a slinné žlázy.

Zvětšení hilových uzlin

(míra poklesu pracovní schopnosti 5 %)

Bez omezení plicních funkcí, stavy v remisi.

S lehkou poruchou plicních funkcí (restrikční)

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Postižení ve stadiu II.

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-50 %)

Postižení uzlin i plicního parenchymu, se středně těžkou poruchou plicních funkcí, snížení plicních funkcí o 35-50% náležitých hodnot, podle stupně poruchy.

Postižení ve stadiu III.

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

Rozsáhlé postižení plicního parenchymu s rozsáhlými fibrózními změnami, s těžkou poruchou plicních funkcí nebo s cor pulmonale.

Položka 8 : Transplantace plic 

Do stabilizace zdravotního stavu

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Po stabilizaci stavu

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-60 %)

Podle stupně omezení plicních funkcí a celkové výkonnosti.

Selhávání transplantovaného orgánu

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].