Kapitola VIII - Postižení  ucha, bradavkového výběžku, sluchu

 
 

Další kapitoly:

Kapitola I - Infekce

Kapitola II - Onkologie

Kapitola III - Poruchy imunity, anemie, poruchy koagulace, krvácivé stavy

Kapitola IV - Poruchy endokrinní, výživy a přeměny látek

Kapitola V - Duševní poruchy a poruchy chování

Kapitola VI - Postižení nervové soustavy

Kapitola VII - Postižení oka, očních adnex, zraku

Kapitola IX - Postižení srdce a oběhové soustavy

Kapitola X  - Postižení dýchací soustavy

Kapitola XI - Postižení trávicí soustavy

Kapitola XII - Postižení kůže a podkožního vaziva

Kapitola XIII -  Postižení  svalové a kosterní  soustavy

Kapitola XIV - Postižení  močové  a pohlavní soustavy

Kapitola XV - Funkční poruchy, postižení  po úrazech, operacích

 
 

Postižení ucha, bradavkového výběžku, sluchu

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující rozsah omezení smyslové funkce sluchu vztahující se k vnímání přítomnosti zvuků, rozlišování a lateralizace zvuků, určení výšky, hloubky a kvality zvuků, rozeznávání řeči a schopnost mluvení/řeči. Prokázání hluchoty nebo poruchy sluchu se musí opírat o anamnézu, otoskopické vyšetření, audiologické vyšetření tónovou a slovní audiometrií, tympanometrií, měření reflexů středoušních svalů, evokované kmenové potenciály (BERA), vyšetření otoakaustických emisí, zkoušku rozumění řeči se sluchadlem. Hranicí mezi nedoslýchavostí a hluchotou je, že sluchově postižený vybavený sluchadlem, v tiché místnosti, ve které úroveň rušivých zvuků nepřesahuje 50 dB, rozumí bez odezírání vyslovení jednoduchých vět alespoň 90 procenty. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti jsou nejvýznamnější ztráty sluchu na řečových frekvencích 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz a 4000 Hz vzdušného vedení na lépe slyšícím uchu. Pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti platí, že poruchy sluchu se vždy hodnotí s optimální korekcí sluchadlem/implantátem.

ODDÍL A - Postižení ucha, bradavkového výběžku, sluchu

Položka 1 : Oboustranná praktická hluchota

(míra poklesu pracovní schopnosti 40 %)

Ztráta sluchu při tónové audiometrii v rozsahu 70-90 dB, zbytkový sluch se ztrátou slyšení 85-90%, sluchově postižený je schopen vnímat zvuk mluvené řeči jen se sluchadlem, ale rozumí mu jen minimálně (z 10-15%).

 
 

Položka 2 : Oboustranná úplná hluchota

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

Neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči ani s nejvýkonnějším sluchadlem.

Položka 3 : Oboustranná úplná nebo praktická hluchota

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Se závažným postižením intelektu nebo zraku na úrovni těžké slabozrakosti obou očí.

Položka 4 : Hluchota s poruchami komunikace po implantaci kochleární nebo kmenové neuroprotézy

Schopnost rozumění řeči bez odezírání

(míra poklesu pracovní schopnosti 15 %)

Telefonování, komunikace na úrovni lehké nedoslýchavosti.

Schopnost bez odezírání rozumět běžným frázím a frekventovaným slovním spojením

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-35 %)

Identifikovat obecné zvuky, komunikace na úrovni středně těžké až těžké nedoslýchavosti, podle rozsahu poruchy.

Diferenciace jen obecných zvuků, detekce zvuku, minimální rozumění řeči

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-60 %)

Komunikace na úrovni praktické hluchoty nebo neschopnost slyšet zvuky a rozumět řeči, komunikace na úrovni úplné hluchoty, podle rozsahu poruchy.

 
 

Položka 5 : Oboustranná těžká nedoslýchavost  ztráta sluchu v rozsahu 56-69 dB, ztráta slyšení

(míra poklesu pracovní schopnosti 65-84 %)

Při používání sluchadel s dobrými komunikačními schopnostmi

(míra poklesu pracovní schopnosti 25 %)

Při používání sluchadel s omezenýmikomunikačními schopnostmi

Bez odezírání rozumění pouze běžným frázím a frekventovaným slovním spojením, schopnost identifikovat obecné zvuky.

(míra poklesu pracovní schopnosti 35 %)

Položka 6 : Oboustranná středně těžká nedoslýchavost

(míra poklesu pracovní schopnosti 20 %)

Ztráta sluchu v rozsahu 41-55 dB, ztráta slyšení 40-64%.

Oboustranná lehká nedoslýchavost

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Ztráta sluchu v rozsahu 20-40 dB, ztráta slyšení 10-39%.

Položka 8 : Objektivizovatelné poruchy rovnováhy  (poruchy vestibulárního ústrojí)

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit příčinu, typ závratě, provokační faktory, průběh a trvání ataky, vztah nebo závislost k poloze těla a pohybu, přítomnost doprovodných příznaků, tj. nystagmus, pády
(Romberg), úchylky horních končetin (Hautant), vegetativní projevy. Funkční porucha musí být prokázána audiologickým vyšetřením (tónový a slovní audiogram, nadprahovou audiometrií, impedanční audiometrií, vyšetřením stapediálního reflexu, objektivní audiometrií), vyšetřením píštělového příznaku a otoneurologickým vyšetřením (elektronystagmometrie, kalorizace, videookulografie, kraniokorporografie, posturografie).

Lehké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Lehká nejistota, lehčí závratě při celodenním zatížení, silnější nejistota s projevy závratí při vyšších duševních a tělesných zatíženích (vyšších než obvyklých, středních), řídký výskyt záchvatů, s kratším trváním, záchvat neinterferuje s pracovní činností.

Středně těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-35 %)

Výrazná nejistota a projevy závratí při celodenním zatížení, opakované prudké závratě s vegetativními projevy, zvracením při obvyklém (středním) duševním a tělesném zatížení, častější výskyt záchvatů delšího trvání, záchvat ovlivňuje pracovní činnost.

Těžké poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-70 %)

Prudké závratě několikrát měsíčně, značná nejistota a těžkosti při chůzi, stání, s ohledem na skutečnost, zda k vegetativním projevům dochází při obvyklé (střední) nebo nízké zátěži nebo i v klidu.

Položka 9 : Postižení středního ucha a bradavkového  výběžku

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit zejména dlouhodobost, častost nebo trvalost výtoku z ucha, zda je přítomen převodní nebo kombinovaný typ nedoslýchavosti a jak těžký, případné celkové projevy
chronického zánětu, s přihlédnutím k výsledku případného operačního řešení. Pokud je dominantní porucha sluchu, funkční porucha a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle poruchy sluchu, v případě perilymfatických píštělí srovnatelně s poruchami rovnováhy podle položky 8, oddíl A, kapitola VIII.

Vleklé záněty s často recidivujícím výtokem vzdorujícím léčbě

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Stavy po operacích s otevřenou trepanační dutinou s trvalým výtokem vzdorujícím léčbě, podle rozsahu komplikací

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-40 %)

Položka 10 : Komplikace provázející ušní postižení, ušní šelesty, tinnitus

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba podrobným audiometrickým vyšetřením objektivizovat lokalizaci, hlasitost, výšku a trvání tinnitu, zda jde šelest maskovat tónem nebo šumem frekvenčně blízkým tinnitu,
stav funkce vnitřního ucha, aktivity a reaktivity rovnovážného ústrojí, případně stanovit, zda jde o sdružený výskyt symptomů. Současně je třeba u úporných tinnitů zhodnotit, zda jsou narušeny i psychické funkce, funkce kvality spánku, udržení pozornosti, bolesti a přihlédnout k tomu, zda je možná chirurgická léčba.

Stabilizované formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Lehká symptomatologie neinterferující s pracovní činností.

Funkčně závažné formy, zejména s narušením pozornosti, spánku

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-35 %)

S poruchami sluchu sporuchou rovnováhy.

Položka 11 : Maligní tumory v oblasti hlavy a krku 

(hrtanu, mandlí, slinných žláz, jazyka, hltanu, rtu)

Zdravotní postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle kapitoly II. Rozhodující pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti u stavů stabilizovaných jsou funkční projevy a následky, zejména poruchy příjmu potravy, polykací potíže, neurologické poruchy s postižením hlavových nervů, bolesti, trismus, porucha hybnosti jazyka, záněty dýchacích cest a omezení ventilace, dopad na smrkání a čich, poruchy hlasu a mluvení, kanylonosičství, trvalá ztráta hlasu, narušení synchronizace polykání, poruchy funkce břišního lisu, mutilující a estetické (hyzdící) následky, ovlivnění smyslových funkcí sluchu, zraku, hybnosti krku a končetin. Přitom je nezbytné
přihlédnout i k typu a rozsahu operačního zákroku.

ODDÍL B - Poruchy řeči

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující rozsah omezení funkce řeči a schopnosti mluvení na komunikaci.

Položka 1 : Tracheotomie, kanylonosičství jiné než nádorové etiologie

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-50 %)

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle úrovně komunikačních schopností, stavu dýchacích cest a ventilace.

Položka 2 : Obrna vratného nervu, nervů 

Kompenzovaná s dobrým hlasem

(míra poklesu pracovní schopnosti 5 %)

S částečným obnovením hlasových funkcí

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-30 %)

Oboustranné poruchy s afonií, se stenózou  dýchacích cest

(míra poklesu pracovní schopnosti 50 %)

S klidovou nebo námahovou dušností, s narušením synchronizace polykání.

Položka 3 : Poruchy artikulace, balbuties, breptavost, dysartrie, akustická agnozie řeči, rinolálie

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-30 %)

Zdravotní postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle rozsahu a tíže poruch výslovnosti a schopnosti komunikace.

ODDÍL C - Hluchoslepota

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující rozsah omezení smyslové funkce zraku a sluchu a dopad na schopnost orientace a komunikace.

Položka 1 : Hluchoslepota 

Lehčí forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-45 %)

V rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti (ztráta slyšení podle Fowlera 40 až 65 procent) a oboustranné silné slabozrakosti (vizus 6/60-3/60) nebo oboustranné koncentrické omezení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena.

Těžká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

V rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty a oboustranné těžké slabozrakosti.

Hluchoslepota s postižením intelektu

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-90 %)

(podle tíže postižení)

Praktická nebo úplná hluchota s praktickou nebo úplnou nevidomostí

(míra poklesu pracovní schopnosti 90 %)

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #2 Pracomat.cz 2018-06-18 10:11
Cituji Martina:
Dobrý den, mám dotaz můj syn 16 let je po operaci uší začalo to trubičkami aby lépe slyšel po roce mu to vytáhli...


Dobrý den Martino,

určitě to zkuste, ale na to zda a v jaký invalidní důchdo můžete dostat odpoví správně jen posudkový lékař.
Citovat
0 #1 Martina 2018-06-17 10:58
Dobrý den, mám dotaz můj syn 16 let je po operaci uší začalo to trubičkami aby lépe slyšel po roce mu to vytáhli, ale sluch se zhoršoval tak byl na operaci další kde mu měli dělat plastiku bubínku ale jelikož to měl tak poškozené tak to nemohli provést a dělali mu jen nějakou úpravu. loni byl na další operaci kde zjistili že levé ucho je na tolik postižené že už nohou nic udělat pravé zachránili na 90 procent, na levé slyšel před půl rokem na 20 procent teď jsme byli na kontrole a levé se zhoršilo Na 5až 10 procent. Chtěla jsme se zeptat zda by měl nárok na nějaký důchod.
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]