Kapitola VII - Postižení oka, očních adnex, zraku

Další kapitoly:

Kapitola I - Infekce

Kapitola II - Onkologie

Kapitola III - Poruchy imunity, anemie, poruchy koagulace, krvácivé stavy

Kapitola IV - Poruchy endokrinní, výživy a přeměny látek

Kapitola V - Duševní poruchy a poruchy chování

Kapitola VI - Postižení nervové soustavy

Kapitola VIII - Postižení  ucha, bradavkového výběžku, sluchu

Kapitola IX - Postižení srdce a oběhové soustavy

Kapitola X  - Postižení dýchací soustavy

Kapitola XI - Postižení trávicí soustavy

Kapitola XII - Postižení kůže a podkožního vaziva

Kapitola XIII -  Postižení  svalové a kosterní  soustavy

Kapitola XIV - Postižení  močové  a pohlavní soustavy

Kapitola XV - Funkční poruchy, postižení  po úrazech, operacích

Postižení oka, očních adnex, zraku

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující zhodnocení kvality vidění podle výsledků řady funkčních zkoušek: zrakové ostrosti do dálky i do blízka, zorného pole, citlivosti na kontrast, adaptace na tmu, barvocitu, oční motility. Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující stupeň poškození zrakových funkcí a jeho dopad na kvalitu vidění, schopnost čtení, schopnost práce do blízka, orientaci v prostoru, přizpůsobivost měnícím se světelným podmínkám. Pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti platí, že poruchy vidění se vždy hodnotí s optimální korekcí.

Položka 1 : Slabozrakost obou očí 

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující postižení vizu. Přitom je nutno přihlédnout i k případné poruše barvocitu nebo poruše adaptace na tmu.

Lehká slabozrakost obou očí

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-15 %)

Střední slabozrakost obou očí

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-30 %)

Zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 6/36 (0,16) - lepší než 6/60 (0,10).

Silná slabozrakost obou očí

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-40 %)

Zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 6/60 (0,10) - lepší než 3/60 (0,05).

Těžká slabozrakost obou očí

(míra poklesu pracovní schopnosti 45-60 %)

Zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 (0,02).

Těžká slabozrakost obou očí

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Se závažným postižením intelektu nebo sluchu na úrovni hluchoty.

Položka 2 : Nevidomost 

Praktická nevidomost obou očí

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) - světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti.

Úplná nevidomost obou očí

(míra poklesu pracovní schopnosti 80 %)

Ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí.

Položka 3 : Poruchy zorného pole 

Oboustranné defekty zorného pole sektorové a menší

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Oboustranné absolutní defekty čtvrtiny nebo poloviny zorného pole, podle rozsahu

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-35 %)

Oboustranné koncentrické zúžení zorného pole do 20 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-35 %)

Oboustranné koncentrické zúžení zorného  pole v rozsahu od 5 do 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

S přihlédnutím k případné poruše barvocitu nebo poruše adaptace na tmu.

Oboustranné centrální skotomy

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-35 %)

Snižující zrakovou ostrost hlavně do blízka s nemožností čtení textu Jaeger < č.5.

Difuzní pokles citlivosti v obou zorných polích

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-35 %)

Snižující zrakovou ostrost na úroveň lehké až střední slabozrakosti, podle stupně omezení vidění.

Koncentrické zúžení zorného pole jediného oka

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-35 %)

Se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-1,0) do 45 stupňů od bodu fixace.

Koncentrické zúžení zorného pole jediného oka

(míra poklesu pracovní schopnosti 55-60 %)

Se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-1,0) do 20 stupňů od bodu fixace.

Koncentrické zúžení zorného pole jediného oka

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Se zrakovou ostrostí 6/10-6/6 (0,66-1,0) do 5-10 stupňů od bodu fixace.

Položka 4 : Ztráta oka nebo vizu oka 

Ztráta jednoho oka nebo ztráta vizu jednoho oka

(míra poklesu pracovní schopnosti 20 %)

Při normálních zrakových funkcích na druhém oku.

Ztráta jednoho oka nebo ztráta vizu jednoho oka

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-50 %)

Se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku (vizus roven nebo horší než 6/60, 0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace nebo zraková ostrost s optimální korekcí snížena nejméně na
6/36 (0,16).

Položka 5 : Obrny okohybných svalů a víček

Obrna horního víčka s úplným uzávěrem oční stěrbiny

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Případně blefarospazmus, paraspazmus facialis, lagoftalmus.

Obrny očních svalů na jednom oku, jestliže oko musí být vyloučeno z vidění

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Trvalá diplopie při pohledu přímo a dolů

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-25 %)

Ztráta binokulárního vidění

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Položka 6 : Jiné poruchy a postižení oka, očí 

Lehké, stabilizované formy bez omezení funkce oka/očí

(míra poklesu pracovní schopnosti 5 %)

Lehké, vleklé formy částečně poškozující funkci oka/očí

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Těžké, vleklé formy, léčení vzdorující, trvale poškozující funkci oka (jednostranné)

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-20 %)

Těžké, vleklé formy, léčení vzdorující

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-50 %)

Trvale poškozující funkci obou očí, podle rozsahu omezení zrakových funkcí.

Položka 7 : Funkční poruchy po nitroočních operacích

Zdravotní postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle rozsahu postižení zrakových funkcí srovnatelně se stavy uvedenými v položkách 1- 6, oddíl A, kapitola VII.

Položka 8 : Nádory oka 

Zdravotní postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle kapitoly II nebo po stabilizaci stavu podle rozsahu postižení zrakových funkcí srovnatelně se stavy uvedenými v položkách 1- 6 oddíl A, kapitola VII.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit