Kapitola VI - Postižení nervové soustavy

 
 

Další kapitoly:

Kapitola I - Infekce

Kapitola II - Onkologie

Kapitola III - Poruchy imunity, anemie, poruchy koagulace, krvácivé stavy

Kapitola IV - Poruchy endokrinní, výživy a přeměny látek

Kapitola V - Duševní poruchy a poruchy chování

Kapitola VII - Postižení oka, očních adnex, zraku

Kapitola VIII - Postižení  ucha, bradavkového výběžku, sluchu

Kapitola IX - Postižení srdce a oběhové soustavy

Kapitola X  - Postižení dýchací soustavy

Kapitola XI - Postižení trávicí soustavy

Kapitola XII - Postižení kůže a podkožního vaziva

Kapitola XIII -  Postižení  svalové a kosterní  soustavy

Kapitola XIV - Postižení  močové  a pohlavní soustavy

Kapitola XV - Funkční poruchy, postižení  po úrazech, operacích

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází z podrobného neurologického nálezu, poruch jednotlivých funkčních systémů a struktur, rozsahu a tíže motorických, senzitivních, kognitivních poruch, poruch vyjadřování, poruch smyslů, poruch inervace močového měchýře a konečníku. Při hodnocení by sledované období, rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok. Míra poklesu pracovní schopnosti u nemocí nervové soustavy se stanoví podle rozsahu, stupně a lokalizace zdravotního postižení, dopadu postižení na duševní a fyzickou výkonnost, funkci pohybového a nosného systému a na schopnost zvládat denní aktivity.

 
 

Položka 1 : Cévní postižení mozku a míchy, dětská  mozková obrna

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit rozsah a tíži poruchy motorické, senzorické, řečové a kognitivní. Kognitivní deficit se výrazně projevuje zejména po opakovaných cévních mozkových příhodách.

Minimální funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Nevýznamné oslabení funkce s jemnou ztrátou speciálních dovedností, zachována schopnost vykonávat denní aktivity.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-35 %)

Lehká motorická, senzorická, řečová nebo kognitivní dysfunkce, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo je možno je vykonávat s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-60 %)

Středně těžká motorická, senzorická, řečová nebo kognitivní dysfunkce, některé denní aktivity omezeny.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Těžká motorická, senzorická, řečová a kognitivní dysfunkce, většina denních aktivit omezena.

Položka 2 : Alzheimerova nemoc

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit postižení duševních, fyzických i sociálních schopností. Přitom je nutno přihlédnout k výsledku Mini-mental state examination (MMSE).

Minimální funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Poškození mozku s minimálním snížením duševní a celkové výkonnosti, MMSE 25-26 bodů, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-40 %)

Poškození mozku s lehkým snížením duševní a celkové výkonnosti, MMSE 18-24 bodů, některé denní aktivity omezeny.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

Poškození mozku se značným snížením duševní a celkové výkonnosti, rozvoj poruch chování, MMSE 7-17 bodů, některé denní aktivity podstatně omezeny.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Poškození mozku zvlášť těžké, s těžkým narušením integrity mozkových funkcí, behaviorálně psychiatrické symptomy u demence (BPSD), MMSE méně než 7 bodů, většina denních aktivit těžce omezena

 
 

Položka 3 : Postižení extrapyramidového systému

Parkinsonova nemoc a další extrapyramidové poruchy.

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit narůstání hybných komplikací (rigidita, akinéza/hypokinéza a tremor, objevení se fluktuací, mimovolních pohybů, postižení řeči), přítomnost deprese, kognitivní
alterace, reakci na léčbu a jejich dopad na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.

Zcela lehká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Jednostranné postižení, minimální funkční porucha, plná pohyblivost, stadium I, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Lehká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-40 %)

Bilaterizace, ale přetrvává asymetrie, anteroverze trupu, přítomny všechny klasické projevy v úrovni lehké poruchy, pohybová chudost, incipientní porucha posturální stability, stadium II, některé denní aktivity omezeny.

Středně těžká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

Přítomny všechny klasické projevy v úrovni středně těžké poruchy, přidává se dysartrie, mikrografie, deprese, stadium III, některé denní aktivity podstatně omezeny.

Těžká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Trvalý tremor, těžká akinéza, rigidita, porucha kognitivních funkcí, nesrozumitelná řeč, stadium IV nebo V, denní aktivity těžce omezeny.

 
 

Položka 4 : Epilepsie 

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit závažnost epilepsie (druh epilepsie, závažnost záchvatu, frekvence záchvatů, kompenzovatelnost léčbou včetně saturace antiepileptiky a výsledek operační léčby),
funkční stav v období mezi záchvaty, neuropsychický deficit a nežádoucí vedlejší účinky léčby.

Forma kompenzovaná

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Zpravidla jeden rok bez záchvatů, s léčbou i bez léčby, bez neuropsychického postižení, případně zcela ojedinělé záchvaty během roku, zachována schopnost vykonávat denní aktivity.

Forma částečně kompenzovaná

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-40 %)

Zpravidla déle než jeden měsíc bez záchvatů, několik záchvatů během roku ale ne více jak 12 záchvatů do roka, přítomnost lehkého organického postižení mozku různé etiologie, bez neurologického deficitu a bez jiné duševní poruchy, některé denní aktivity omezeny.

Forma nekompenzovaná

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

Záchvaty jsou častější než jednou do měsíce, zpravidla více než 12 záchvatů do roka, závažný neuropsychický deficit, přítomnost organického poškození mozku a organických duševních poruch různé etiologie, některé denní aktivity podstatně omezeny.

Forma nekompenzovaná těžká

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Záchvaty zcela refrakterní na léčbu, těžký neuropsychický deficit, denní aktivity těžce omezeny.

Položka 5 : Narkolepsie, hypersomnie, syndrom spánkové apnoe

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba funkční postižení objektivizovat noční polysomnografií a následným testem mnohočetné latence usnutí (MSLT).

Lehká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-20 %)

Lehké snížení psychické a fyzické výkonnosti, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Středně těžká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-45 %)

Některé denní aktivity omezeny.

Těžká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

Těžké snížení psychické a fyzické výkonnosti; o těžkou formu narkolepsie se jedná tehdy, usíná-li se i přes zavedenou léčbu při chůzi, při jídle, při rozhovoru atd., denní aktivity podstatně omezeny.

Položka 6 : Demyelinizační postižení, roztroušená  skleróza mozkomíšní, jiná degenerativní postižení CNS

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit stav funkčních systémů - pyramidového, mozečkového, senzitivního, zrakového, kmenového, funkci sfinkterů, schopnost chůze, stání, dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost. K hodnocení pokročilosti roztroušené sklerózy mozkomíšní se používá Kurtzkeho škála EDSS. Samotný nález CT, MRI bez klinického korelátu a funkčního postižení nemá dopad na pracovní schopnost.

Minimální funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Bez hrubší poruchy funkce nebo malý neurologický nález, celková výkonnost a pohyblivost dotčena minimálně, lehká slabost nebo spasticita, lehká monoparéza, mírné poruchy chůze a snížení dosahu chůze, okohybné poruchy, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi, EDSS 2-3.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-35 %)

Celková výkonnost omezena, pohyblivost zachována, chůze se sníženým dosahem (cca 500m), vyjádřeny základní příznaky nebo kombinace více lehčích příznaků (např. lehké parézy dvou končetin, lehké sfinkterové obtíže, okohybné poruchy), některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo vykonávány s využitím kompenzačních mechanismů a prostředků, EDSS 4.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 50 %)

Pokles celkové výkonnosti při běžném zatížení, středně těžká porucha motoriky, chůze na kratší vzdálenost (cca 300 m), výrazné sfinkterové poruchy, podle rozsahu symptomatologie a funkčního postižení, některé denní aktivity omezeny, EDSS 5-6.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 60 %)

Podstatné omezení celkové výkonnosti a pohyblivosti (chůze 100 m, funkčně významná spasticita na dvou končetinách, ataxie, afektivní nebo kognitivní poruchy), některé denní aktivity podstatně omezeny.

Zvlášť těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Těžký pokles celkové výkonnosti při lehkém zatížení, těžké poruchy motoriky (na úrovni těžkých paréz končetin), pohyblivost velmi obtížná, přesuny na velmi krátké vzdálenosti popř. odkázanost na invalidní vozík, závažná afektivní nebo kognitivní porucha, denní aktivity těžce omezeny, EDSS více než 7.

Položka 7 : Encefalitidy 

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit výslednou poruchu funkce centrální nervové soustavy a periferní inervace s ohledem na neurologický, popřípadě psychiatrický a psychologický nález a dopad postižení na celkovou výkonnost a schopnost zvládat denní aktivity.

Minimální funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Bez poklesu celkové výkonnosti při běžném zatížení, bez neurologického deficitu.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-30 %)

Lehký pokles celkové výkonnosti, lehký reziduální neurologický nález, některé denní aktivity omezeny.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-60 %)

Středně těžký pokles celkové výkonnosti, funkčně významný neurologický a psychický defekt, některé denní aktivity podstatně omezeny.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Těžké postižení motoriky, psychiky, intelektu, příp. i smyslových funkcí, těžký pokles celkové výkonnosti, denní aktivity těžce omezeny.

Položka 8 : Postižení míchy, míšních kořenů a pletení, syndromy ochrnutí

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit funkční výpady na končetinách a poruchy inervace močového měchýře a konečníku a jejich dopad na celkovou výkonnost, pohyblivost a schopnost vykonávat denní aktivity. Přitom je nutné diferencovat, zda je postižena dominantní horní končetina a zda se jedná o lehkou, středně těžkou nebo těžkou parézu či plegii. Tíži a typ poruchy je nutno objektivizovat zejména svalovým testem, dynamometrickým vyšetřením, zjištěním svalového tonu a síly a testy funkčního postižení ruky. Přitom je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že funkční postižení u centrální spastické parézy je méně významné než u chabé parézy periferní.

Monoplegie

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-60 %)

Svalová síla 0-1, není senzorická ani motorická funkce.

Hemiplegie

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Není senzorická ani motorická funkce na dvou končetinách nebo hemiparéza těžká, na dvou končetinách zachovány nekompletní senzorické funkce a případně neužitečné motorické funkce nebo triparéza těžká nebo paraparéza těžká, denní aktivity těžce omezeny.

Paraplegie nebo kvadruparéza těžká

(míra poklesu pracovní schopnosti 75-80 %)

Většina denních aktivit těžce omezena.

Kvadruplegie

(míra poklesu pracovní schopnosti 80-90 %)

Není senzorická ani motorická funkce na žádné z končetin.

Monoparéza lehká

(míra poklesu pracovní schopnosti 15 %)

Zachovány nekompletní senzorické funkce a užitečné motorické funkce, svalová síla 4, zachována schopnost vykonávat denní aktivity.

Monoparéza středně těžká

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-35 %)

Zachovány nekompletní senzorické funkce a neužitečné motorické funkce, svalová síla 3, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Monoparéza těžká

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

Zachovány nekompletní senzorické funkce a případně neužitečné motorické funkce, svalová síla 2 nebo triparéza lehká, denní aktivity podstatně omezeny.

Hemiparéza lehká

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-30 %)

Menší svalová síla a obratnost, změny v reflexech, změny kvality čití, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo paraparéza lehká, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Hemiparéza středně těžká nebo paraparéza středně těžká

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-70 %)

Závažné omezení funkce dvou končetin s omezením hybnosti a síly, porušení úchopové schopnosti ruky, závažné poruchy stoje a chůze, závažné omezení celkové výkonnosti, některé denní aktivity podstatně omezeny.

Triparéza středně těžká

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

Některé denní aktivity podstatně omezeny.

Kvadruparéza lehká

(míra poklesu pracovní schopnosti 50 %)

Některé denní aktivity podstatně omezeny.

Kvadruparéza středně těžká

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

Některé denní aktivity těžce omezeny.

Položka 9 : Postižení periferních nervů, polyradikuloneuritidy, neuropatie

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah, tíži a lokalizaci postižení a přihlédnout k výsledku EMG vyšetření a dominanci končetiny. Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle omezení fyzické výkonnosti, pohyblivosti končetiny, rozsahu postižení motorických a senzitivních funkcí, u horní končetiny podle schopnosti manipulace a přenášení předmětů a funkčních schopností ruky, u dolní končetiny podle narušení funkce stoje a chůze, u postižení mezižeberních nervů podle dopadu na ventilaci. V případě, že postižení vede k paréze nebo plegii, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle položky 8, kapitola VI, podle rozsahu funkčního postižení.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Omezení zatížitelnosti jedné končetiny nebo její části, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-40 %)

Závažná porucha motorických funkcí, podstatné omezení pohyblivosti jedné končetiny nebo její části nebo lehké postižení funkce dvou končetin, některé denní aktivity omezeny.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

Těžká porucha motorických funkcí jedné končetiny nebo středně těžké postižení motorických funkcí dvou končetin nebo jiný těžký neurologický deficit s podstatným omezením hybnosti, svalové síly, fyzické výkonnosti, případně i dechových funkcí, některé denní aktivity těžce omezeny.

Položka 10 : Svalová postižení 

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit stupeň svalové slabosti, postižení funkce jednotlivých končetin, celkovou výkonnost a pohyblivost, schopnost chůze a stání a postižení dýchacích svalů. Přitom se vychází z výsledku EMG, vyšetření vitální kapacity plic, posouzení svalové síly svalovým testem, případně výsledku spiroergometrie.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-25 %)

Lehká porucha funkce a celkové výkonnosti při běžném zatížení, omezení dosahu chůze, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo omezeny.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-50 %)

Podstatné snížení celkové výkonnosti při běžném zatížení, snížení pohyblivosti, chůze jen na kratší vzdálenost (zpravidla 300-500 m), mírné omezení dechových funkcí podle rozsahu postižení, denní aktivity podstatně omezeny.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

Těžké poruchy pohyblivosti, omezení dechových funkcí podle rozsahu omezení, některé denní aktivity těžce omezeny.

Zvlášť těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 80 %)

Minimální pohyblivost až immobilita, dechová nedostatečnost.

Položka 11 : Migréna 

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit frekvenci záchvatů, délku trvání záchvatu, intenzitu bolesti a výskyt průvodních jevů (vegetativní poruchy, oční symptomy, jiné cerebrální dráždivé projevy) a dopad stavu na celkovou výkonnost.

Forma s lehkým průběhem

(míra poklesu pracovní schopnosti 5 %)

Subjektivní potíže bez výraznější objektivní symptomatologie, záchvat migrény neinterferuje s pracovní činností a nevyžaduje pracovní neschopnost, denní aktivity neomezeny.

Forma se středně těžkým průběhem

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-20 %)

Těžké bolesti hlavy s průvodními jevy, záchvat ovlivňuje pracovní činnost, některé denní aktivity omezeny jen při záchvatu.

Forma s těžkým průběhem

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-35 %)

Dlouhotrvající záchvaty se silně vyjádřenými průvodními jevy, pauzy mezi záchvaty jen několik dní, status migrenosus, některé denní aktivity omezeny při záchvatu a mezi záchvaty vykonávány s obtížemi.

Položka 12 : Neuralgie, zejména neuralgie trojklanného nervu

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit frekvenci záchvatů a případné následné psychické změny, výsledek léčby a dopad stavu na výkon denních aktivit.

Lehká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 5 %)

Zřídka se vyskytující bolesti nebo stavy léčebně kompenzované, bez dopadu na denní aktivity.

Středně těžká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-20 %)

Bolesti středního stupně vyvolané již lehkým podrážděním, málo frekvenční, několikrát měsíčně, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Těžká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-40 %)

Časté ataky bolestí (každý týden), některé denní aktivity omezeny.

Zvlášť těžká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-70 %)

Silná trvalá bolest nebo ataky bolesti vícekrát týdně, bolesti rezistentní k léčbě, změny osobnosti, některé denní aktivity těžce omezeny.

Položka 13 : Paréza lícního nervu 

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle rozsahu a tíže funkčního postižení, zejména očních komplikací, poruchy příjmu potravy, artikulace, s přihlédnutím k nežádoucím estetickým následkům.

Lehká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Vyloučení oka z vidění.

Těžká forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-25 %)

Mnohočetné komplikace, podle rozsahu a tíže.

Položka 14 : Neurotraumata

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle rozsahu a tíže symptomatologie, odpovídající lokalizaci léze, funkčního postižení motorických, senzorických nebo duševních schopností, tíže posttraumatické epilepsie a dopadu stavu na schopnost vykonávat denní aktivity srovnatelně s některým zdravotním postižením uvedeným v kapitole V nebo VI.

Položka 15 : Nádory centrální nervové soustavy

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle kapitoly II. Po dosažení stabilizace po onkologickém léčení je možné funkční postižení a míru poklesu pracovní schopnosti stanovit rovněž srovnatelně s některým zdravotním postižením uvedeným v kapitole VI.

Položka 16 : Myastenia gravis a myastenické syndromy

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit slabost a únavnost kosterních svalů, dopad na fyzickou výkonnost, pohyblivost a schopnost vykonávat denní aktivity. Přitom je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že všechny příznaky jsou měnlivé; může docházet i k remisím s vymizením příznaků. Proto by sledované období, rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok.

Minimální funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Občasné potíže, zvýšená unavitelnost při a po zátěži, zachována schopnost vykonávat denní aktivity.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-25 %)

Lehké příznaky po provedení klinických testů, značná únava po běžné zátěži, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-40 %)

Příznaky po zátěži, intermitentní diplopie a ptóza, slabost v oblasti pletencového svalstva, zátěžová dušnost, pokles celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

Příznaky jsou přítomny trvale či při častých atakách onemocnění, značné omezení fyzické výkonnosti při lehkém zatížení, námahová dušnost, pokles celkové výkonnosti při lehkém zatížení, některé denní aktivity podstatně omezeny.

Zvlášť těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Velmi těžká a dlouhotrvající unavitelnost a slabost, rozvinuté příznaky, zejména postižení svalů pletencových a dýchacích, klidová dušnost, těžké omezení fyzické výkonnosti, některé denní aktivity těžce omezeny.

Položka 17 : Huntingtonova nemoc 

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit neuropsychiatrickou symptomatologii, dopad motorických a duševních poruch na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-25 %)

Lehká neuropsychiatrická symptomatologie, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-60 %)

Funkčně závažná porucha exekutivních funkcí, závažné změny osobnosti a chování, dyskinéze, dysartrie, poruchy stability s pády, celková výkonnost a některé denní aktivity značně omezeny, podle rozsahu symptomatologie a funkčního omezení.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Selhávání paměťových a exekutivních schopností, těžké poruchy osobnosti a chování, těžké motorické poruchy, denní aktivity těžce omezeny.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].