Kapitola V - Duševní poruchy a poruchy chování

 
 

 

Další kapitoly:

Kapitola I - Infekce

Kapitola II - Onkologie

Kapitola III - Poruchy imunity, anemie, poruchy koagulace, krvácivé stavy

Kapitola IV - Poruchy endokrinní, výživy a přeměny látek

Kapitola VI - Postižení nervové soustavy

Kapitola VII - Postižení oka, očních adnex, zraku

Kapitola VIII - Postižení  ucha, bradavkového výběžku, sluchu

Kapitola IX - Postižení srdce a oběhové soustavy

Kapitola X  - Postižení dýchací soustavy

Kapitola XI - Postižení trávicí soustavy

Kapitola XII - Postižení kůže a podkožního vaziva

Kapitola XIII -  Postižení  svalové a kosterní  soustavy

Kapitola XIV - Postižení  močové  a pohlavní soustavy

Kapitola XV - Funkční poruchy, postižení  po úrazech, operacích

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je nutné posoudit úroveň psychických, mentálních, sociálních a pracovních funkcí a schopnosti vykonávat pracovní činnosti takovým způsobem nebo v takových mezích, které jsou považovány za normální v daném sociokulturním prostředí. Přitom se vychází z průběhu a závažnosti zdravotního postižení, celkového tělesného stavu, schopnosti adaptace, osobnostních charakteristik, úrovně intelektu, sociální přizpůsobivosti, zvládání zátěže a z dopadu na pracovní schopnost a schopnost vykonávat denní aktivity. K hodnocení dopadu duševní poruchy a poruchy chování na pracovní schopnost a schopnost vykonávat denní aktivity se využívá dotazníkových metod a posuzovacích škál, jimiž se hodnotí intenzita psychopatologických příznaků, subjektivní stav a prožívání, psychosociální adaptace a schopnost způsobu života přiměřeného sociálnímu postavení. 

Součástí posouzení je zpravidla i psychologické vyšetření, zejména zjištění vlivu poruchy na osobnost a výkon. Funkčně je třeba rozlišit rozsah postižení. Minimální postižení znamená, že je přítomen odklon od normy v jedné nebo několika oblastech, případně mírné postižení v určitých obdobích. Při lehkém postižení je zřetelný odklon od normy, lehké postižení trvá většinu sledovaného období nebo jde o středně těžké postižení v určitých kratších obdobích. Středně těžké postižení je provázeno výrazným odklonem od normy ve většině aktivit, středně těžké postižení trvá po většinu sledovaného období nebo těžší postižení je zaznamenáno jen v určitých ohraničených obdobích. Těžké postižení představuje výrazný odklon od normy ve všech aktivitách, postižení trvá po většinu sledovaného období. Zvlášť těžké postižení znamená takový odklon od normy, který dosáhl velmi výrazného stupně s dlouhodobým trváním. Při posuzování míry poklesu pracovní schopnosti u duševních poruch a poruch chování by sledované období, rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla rok.

 
 

Položka 1 : Organické a symptomatické duševní poruchy

Demence, organické psychosyndromy, posttraumatické změny a jiné.

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba komplexně zhodnotit poruchy kognitivních funkcí, tj. poruchy intelektu, paměti a učení, myšlení a úsudku, schopnost diferencovat a klasifikovat zevní podněty, plánovat a organizovat, vytvářet abstrakce, dále poruchy nálad a emotivity, osobnosti a chování. Při posouzení je třeba přihlédnout k rozsahu a struktuře organického postižení, rychlosti vývoje postižení, premorbidní osobnosti včetně vzdělání, schopnosti sociability a adaptability.

Minimální postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Odklon od normy při výkonu jedné nebo několika denních aktivit nebo rolí, které jsou v daném sociokulturním prostředí očekávány.

Lehké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-20 %)

Lehké postižení myšlení, nápadný odklon od normy, dysfunkce zhoršující sociální přizpůsobivost, důsledky se projevují po většinu sledovaného období nebo je středně závažné postižení v několika obdobích během roku, lehký odklon od normy při výkonu některých denních aktivit a rolí.

Středně těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-45 %)

Středně těžké postižení myšlení, zřetelný odklon od normy při výkonu některých aktivit a rolí.

Těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 60 %)

Výrazný odklon od normy při výkonu většiny denních aktivit a rolí.

Zvlášť těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Těžká porucha myšlení, rezervní kompenzační mechanismy mozku vyčerpány, odklon od normy při výkonu všech aktivit a rolí, dezintegrace, krizový stupeň poruchy.

 
 

Položka 2 : Duševní poruchy a poruchy vyvolané  psychoaktivními látkami

Poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek, alkoholu, opioidů, kanabinoidů, sedativ nebo hypnotik, kokainu, jiných stimulancií, halucinogenů, tabáku, organických rozpouštědel nebo jiných psychoaktivních látek.

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit nejen postižení psychických funkcí a intelektu, narušení společenských a pracovních funkcí, úroveň psychosociální adaptace, ale i postižení somatické, rozsah a stupeň narušení celkové výkonnosti a výkonu denních aktivit. Pokud v důsledku škodlivého užívání nebo po léčení závislosti přetrvává jen poškození funkce některých orgánů nebo systémů, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle příslušného orgánového nebo systémového zdravotního postižení.

Škodlivé užívání nebo stabilizační či  udržovací fáze léčby závislosti

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

S konsolidací sociálních a pracovních problémů, stavy bez funkčně závažného poškození funkce orgánů a systémů.

Stavy s těžkým poškozením myšlení, chování,  deteriorací kognitivních schopností,  depresemi, úzkostí

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Nebo stavy provázené těžkým poškozením funkce různých orgánů a systémů nebo syndrom závislosti během poskytování ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu za účelem léčení závislosti, pokud uvedená léčba má trvat nebo trvá déle než jeden rok, např. psychotická porucha nebo psychotické stavy, amnestický syndrom, reziduální stav, závažné poruchy chování, kombinace syndromu závislosti s jinou souběžně probíhající duševní poruchou (duální diagnóza), delirium tremens, Korsakovova psychóza, Wernickeho encefalopatie, těžká alkoholická demence, těžká alkoholová polyneuropatie, těžká nekompenzovaná nebo léčebně refrakterní epilepsie.

Stavy po roční abstinenci

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-70 %)

Provázené těžkou deteriorací osobnosti, změnou osobnosti, demencí, ztrátou zodpovědnosti, společenskou degradací nebo těžkým poškozením funkce některých orgánů a systémů, podle rozsahu postižení celkové výkonnosti a schopnosti vykonávat denní aktivity.

 
 

Položka 3 : Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit přítomnost psychotických příznaků, délku a průběh ataky, míru realitní kontroly, přítomnost sociální a pracovní dysfunkce, rozsah a závažnost negativní reziduální symptomatiky, kvalitu a délku remise. Při posouzení je třeba přihlédnout k průběhovým charakteristikám, k celkovému tělesnému stavu, adaptaci, k premorbidní osobnosti, úrovni intelektu, sociální přizpůsobivosti, zvládáni psychosociální zátěže a k dopadu na schopnost vykonávat denní aktivity.

Minimální postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Zachována schopnost sociálního zapojení odpovídajícího sociálnímu postavení.

Lehké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-20 %)

Lehce snížená úroveň sociálního fungování, jediná ataka s plnou remisí nebo ojedinělé ataky, kdy je mezi atakami dlouhé období stabilizace, s lehkou reziduální symptomatikou, stavy bez dopadu na výkon denních aktivit.

Středně těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-45 %)

Značně snížená úroveň sociálního fungování, jediná ataka nebo ojedinělé ataky, po které/kterých přetrvává reziduální symptomatika, výkon některých denních aktivit narušen.

Těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

Častější ataky, mezi atakami přetrvává závažná reziduální symptomatika, výkon některých denních aktivit podstatně narušen.

Zvlášť těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Časté ataky s funkčně těžkou reziduální symptomatikou, trvalá psychotická nebo reziduální symptomatika těžkého stupně, závažné narušení výkonu téměř všech denních aktivit.

Položka 4 : Afektivní poruchy - poruchy nálady

Deprese, manie, hypomanie, cyklotymie, dystymie.

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit charakter a závažnost fází (epizod) poruch nálady, dobu jejich trvání, frekvenci a intervaly mezi jednotlivými fázemi, přítomnost či nepřítomnost tělesných a duševních
příznaků.

Minimální postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Stavy s udržením plné remise a psychosociální adaptace, bez narušení sociálního fungování.

Lehké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-20 %)

Depresivní epizody, mírné fáze kratšího trvání, hypomanie, lehce snížená úroveň sociálního fungování, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Středně těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-45 %)

Depresivní či manické epizody středně těžké, dostatečně dlouhé remise, značně snížená úroveň sociálního fungování, výkon některých denních aktivit omezen.

Těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 60 %)

Depresivní epizody těžké bez psychotických příznaků, chronické, léčebně rezistentní deprese nebo závažné manie, rychlé cyklování, krátké remise, ultrarychlé změny, opakovaný výskyt depresivních epizod s občasnými hypomanickými nebo manickými epizodami, vedoucími k poskytování ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu, výkon většiny denních aktivit podstatně omezen.

Zvláště těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Depresivní epizoda těžká a chronická nebo závažná manie, často s psychotickými příznaky, nutnost opakovaného poskytování ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu, závažné narušení výkonu téměř všech denních aktivit.

Položka 5 : Poruchy neurotické, vyvolané stresem a  psychosomatické poruchy

Úzkostné a fobické poruchy, generalizovaná úzkostná porucha, sociální fobie, specifické fobie, smíšené úzkostně-depresivní poruchy, obsedantně kompulzivní porucha, reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení posttraumatická stresová porucha, disociativní porucha, porucha somatoformní, neurastenie.

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit typ, rozsah a tíži psychických příznaků, trvání poruchy stejně jako somatických příznaků, které však nejsou provázeny organickým korelátem. Psychologické vyšetření se využívá k objasnění příčin a motivace obtíží a event. sekundárního zisku.

Minimální funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Neurotická aktivita, bez postižení základních psychických funkcí a bez poruchy osobnosti.

Lehké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-20 %)

Narušení sociálních kontaktů a vazeb, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 25-35 %)

Značně snížená úroveň sociálního fungování, výkon některých denních aktivit značně omezen.

Těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Obsedantně kompulzivní porucha s neschopností kontaktu mimo přirozené sociální prostředí vedoucí k poskytování ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu, těžké narušení společenských a pracovních funkcí a výkonu většiny denních aktivit.

Položka 6 : Poruchy behaviorální spojené  s fyziologickými a somatickými faktory a poruchy příjmu potravy

např. mentální anorexie, mentální bulimie.

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a tíži duševních a tělesných příznaků a jejich dopad na pracovní a sociální funkce.

Stavy s poklesem BMI pod 17,5

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

S  kachektizací, somatickou symptomatologií, např. edémy, leukopenie, metabolický rozvrat, porucha funkce ledvin, srdce, osteoporóza, komorbidita s jinými duševními poruchami, s depresemi, stavy s kognitivní dysfunkcí, stavy s purgativním chováním, s absencí náhledu, narušením sociálních vztahů a sociální izolací.

Stavy v remisi

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Normalizace hmotnosti případně lehká podváha, absence diagnostických kriterií.

Položka 7 : Poruchy osobnosti

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba prokázat podstatné narušení pracovního a společenského fungování z důvodu poruchy osobnosti ve více než dvou z následujících oblastí - v poznávání, emotivitě, afektivitě, ovládání, kontrole impulzů, ve způsobu chování, zvládání interpersonálních situací a v oblasti vztahů.

Lehké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Stavy se zhoršenou sociální adaptabilitou, zvýšenou konfliktností, dysharmonickými postoji a chováním, s narušením vztahů a společenské komunikace nebo osobnosti anomální, akcentované.

Středně těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-45 %)

Stavy s podstatným narušením pracovního a společenského fungování, závažné maladaptivní chování, opakované situační dekompenzace.

Těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70 %)

Těžce narušen výkon většiny denních aktivit, funkčně významné poruchy osobnosti provázené jiným závažným duševním postižením, těžké narušení adaptability nebo stavy, kdy se psychopatologické projevy blíží jiným závažným duševním poruchám (simplexní schizofrenii, schizotypní poruše) nebo nezvládnutelná primitivní pudová jednání nebo stavy během poskytování ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu za účelem léčení poruchy (např. nebezpečné sexuální deviace), pokud uvedená léčba má trvat nebo trvá déle než jeden rok.

Položka 8 : Mentální retardace 

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba komplexně zhodnotit mentální defekt, úroveň kognitivních funkcí, výkonnosti, paměťových schopností, afektivity, celkové výkonnosti, schopnost sociability a osvojení si pracovních návyků. Zároveň je nutno brát i v úvahu, je-li mentální defekt spojen s jiným duševním či organickým postižením, narušením osobnosti, závažnými poruchami chování a přizpůsobení nebo s tělesným či smyslovým postižením.

Lehká slabomyslnost (oligofrenie)

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-20 %)

Lehká  mentální subnorma, IQ 70 - 85 některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Mentální postižení lehkého stupně (debilita)

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-45 %)

IQ 50 - 69 narušení adaptivního chování, značně snížená úroveň sociálních dovedností, je přítomen náhled, zhoršené nebo snížené ovládací a rozpoznávací schopnosti, výkon některých denních aktivit omezen.

Mentální postižení středně těžkého stupně

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

IQ 35-49 zachována schopnost jednoduchých fyzických a sociálních aktivit, těžké snížení až vymizení ovládacích a rozpoznávacích schopností.

Mentální postižení těžkého stupně nebo hluboké

(míra poklesu pracovní schopnosti 100 %)

IQ 34 a nižší neschopnost sociálního kontaktu.

Položka 9 : Poruchy psychického vývoje a poruchy řeči a jazyka

Smíšené specifické vývojové poruchy, pervazivní vývojové poruchy.

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit duševní a mentální schopnosti, řečové, komunikační, motorické schopnosti, schopnost navazovat a udržovat vztahy, úroveň sociální adaptace a sociálních dovedností.

Lehké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-20 %)

Lehce snížená úroveň sociálního fungování, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo výrazný odklon od normy při jejich výkonu.

Středně těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-60 %)

Podstatně snížená úroveň sociálního  fungování, podle rozsahu a tíže postižení funkčních schopností, výkon většiny denních aktivit narušen.

Těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Těžké narušení sociálních dovedností, inteligence, řečových schopností, verbálního myšlení, dezintegrace, závažné komorbidity včetně mentální retardace, poruchy chování, podstatné snížení mobility.

Položka 10 : Poruchy chování a emocí, tikové poruchy

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti se hodnotí duševní a mentální schopnosti, chování, emoce, kognitivní funkce, schopnost sebekontroly a dodržování pravidel, komunikační a motorické schopnosti, schopnost navazovat a udržovat vztahy, sociální adaptace a sociální dovednosti. Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle převažujícího druhu symptomatologie a jím podmíněného poklesu pracovní schopnosti srovnatelně s některým zdravotním postižením uvedeným v kapitole V.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Komentáře  

0 #12 Pracomat.cz 2022-01-24 19:49
Cituji Haluz:
Dobře tak slušný komentář. Připadá vám že jsem porušil léčebný režim tím že jsem nastoupil v nemocenské na homeoffice ...


Dobrý den,

nechci se zde za každou cenu zastávat zaměstnavatelů ani státu - i když vím, že mezi oběma skupinami se najde spousta slušných lidí, tak i někteří "lumpové". Nicméně věřím ve slušné a férové chování. A to jak ze strany zaměstnavatele i zaměstnance. A podobné dlouhodobé zneužívá systému mi dobré nepřijde. I když chápu, že může být finančně efektivní.
Citovat
0 #11 Haluz 2022-01-23 20:27
Dobře tak slušný komentář. Připadá vám že jsem porušil léčebný režim tím že jsem nastoupil v nemocenské na homeoffice ?? Který s mou nemocenskou se zády nemá nic společeného ? Víte o tom že ti ubožáci z čssz můžou libovolně komukoli vzít nemocenskou ? Konec konců, vzali mi pár šupů, tohle by mohl zajímat všechny co tím způsobili. Už tak jsem způsobil škodu na zdravoitním pojištění v řádu milionů korun.. :) 4x po sobě jsem čerpal nemocenskou způsobem že jsem nastoupil do práce, po pár hodinách jsem šel na nemocenskou... mě fascinuje že jak jsem to dělal takhle drzým způsobem nikomu nic nevadilo, a 4 roky jsem takto pobíral nemocenskou, teď kdy jsem na nemocenské plným právem, tak mi ji ty špíny vzali. Tím docílili toho, že další fyzická práce do které nastoupím skončí hned první den pracovním úrazem. Tj 100% platu..S tím že z té částky co už za mě pojišťovna vyhodila oknem by se vám zatočila hlava, ale to je teprve začátek. Mám totiž v plánu vyučovat a školit všechny co budou mít zájem o to mít každý druhý rok min. 13 000,- za měsíc, to je více než podpora. A je to primitivní, stačí nastoupit a za 1s jít na nemocenskou. Funguje to.. :)
Citovat
0 #10 Pracomat.cz 2019-09-19 09:20
Cituji Martha:
Dobry den, děkuji za info, ale chtěla jsem vědět zda mám v teto situaci nárok na napr životní minimum nebo ....


Dobrý den Marto,

ideální bude když navštívíte pobočku Úřadu Práce, který má pomoc v hmotné nouzi na starost a probere s vámi konkréntní možnosti. V úvahu připadají např. příspěvek na živobytí a mimořádnou okamžitou pomoc. Tyto situace jsou poměrně individuální a nelze s jistotou říct, jak k nim bude úřad přistupovat. Osobní kontakt je to nejlepší, co můžete udělat.
Citovat
0 #9 Martha 2019-09-19 07:26
Dobry den, děkuji za info, ale chtěla jsem vědět zda mám v teto situaci nárok na napr životní minimum nebo jinou dávku? Žijí v Praze kde těžko něco ušetříte a nemám možnost jineho bydlení. Před tím jsem si hradila nemocenskou jako osvc nevím co muže být teď když jsem dloudobe nemocná a jsem na UP ?
Musím situaci řešit a spoléhat se na lepší zítřky nemůžu. Kde se mužů obrátit ?
Předem děkuji
Citovat
0 #8 Pracomat.cz 2019-09-18 21:23
Cituji Marta:
Dobry den, od února jsem na UP ....


Dobrý den Marto,
nacházíte se v obtížné situaci, v které vám dávky (počítám, že nárok na podporu v nezaměstnanosti již nemáte) pravděpodobně nemohou stačit na pokrytí životních nákladů. Neznám přesně vaše možnosti, ale zvážil bych levnější bydlení - ať už třeba někde u rodiny, či případného spolubydlícího, který pomůže se snížením nájmu. Pokud máte dostatečné úspory, pak zkusit omezit výdaje na minimum, než se zdravotní stav nezlepší a poté si najít práci. Pokud je to jen trochu možné, zkuste se vyhnout všemožným půjčkám, ty vás mohou poslat do dluhové pasti. Držím palce, ať se vám povede situaci vyřešit co nejlépe.
Citovat
0 #7 Marta 2019-09-18 16:37
Dobry den, od února jsem na UP a pred tím jsem pracovala jako OSVC. Místo hledání zaměstnání jsem 3 měsíce marodila ze zady, a lékařka mi špatnou medikaci rozhodila psychiku, můj stav je velmi nepriznivy a teď beru už 4 Ad a je mi velmi zle. Beru pouze příspěvek na bydlení, který nepokryje ani najem. Bohužel musím tuto situaci řešit, nemůžu si už půjčovat peníze od rodiny. Jaké jsou prosím možnosti v teto situaci?
Citovat
+1 #6 Pracomat.cz 2019-05-05 20:02
Cituji Renata 81:
Dobrý den chtěla by jsem se zeptat,roku 2011 jsem prodělala úraz a měla kraniocerebrální ...


Dobrý den Renato,

nemáme v redakci lékařské vzdělání a přiznám se, že z vašeho popisu nedokážu vůbec posoudit ani odhadovanou závažnost vašeho zdravotního stavu. Každopádně, pokud citíte, že váš zdravotní stav omezuje v pracovním životě, tak určitě dává smysl zkusit o invalidní důchod požádat. Nemáte totiž co ztratit, maximálně ho nedostanete a ani teď ho nemáte. Přeji hodně štěstí, ať to dopadne podle vašich představ.
Citovat
0 #5 Renata 81 2019-05-05 18:38
Dobrý den chtěla by jsem se zeptat,roku 2011 jsem prodělala úraz a měla kraniocerebrální poranění se subdoralnim hematomem a kontusí mozku FT vpravo, následně kraniotomie a později reimplantace kostní ploténky. Od té doby jsem v psychiatrické péči pod léky 3x denně Flexaurin 3x denně 0,5 tabl. a Pregalin 75 mg 1-0-1 a Argofan 150 SR 1x na večer. A v papírech ve zprávách mám napsáno léčená pro generalizovanou úzkostnou poruchu posttraumatický organický psychosyndrom se změnou osobnosti po kraniocerebrální poranění v roce 2011 anxiózně depresivní symptomatologie s afektivní dráždivostí až impulsivitou v klinickém obraze paranoidita, emoční labilita, zvýšená únava úbytek soustředění,horší koncentrace pozornosti. Výkon nevyrovnaný v pásmu podprůměru, neodpovídá předpokládané premorbidní úrovni. Chtěla bych se zeptat zda Myslíte že bych na toto mohla získat alespoň částečný invalidní důchod? Děkuji hezký den Renata
Citovat
+1 #4 Pracomat.cz 2019-02-13 13:35
Cituji renata mirgova:
Dobrý den již 13 let trpím tetanii asi dva roky jsem mela klid a ne pociťovat ...


Dobrý den Renato,

z mého laického pohledu se popisované zdravotní obtíže jeví jako závažné a práci omezující. Zda však skutečně budete mít nárok na invalidní důchod posoudí jen posudkový lékař.
Citovat
-2 #3 renata mirgova 2019-02-12 13:08
Dobrý den již 13 let trpím tetanii asi dva roky jsem mela klid a ne pociťovat nic ni ni se tetanie vrátila do toho už 9 měsíců mi nefungují ruce ani nohy jak by měl i byla jsem na ruznych visetrenich ale nic nikdo neví z ceho to je.z neuro.hlediska jsem při v pořádku .nemůžu např. ani do ochotu jelikož mi vadi hodně lidi.mam ted častěji problémy s dýcháním což souvisí z tetanii chci se zeptat zda se v stahuje i na toto důchod nikdy jsem po tom ne parťáka tak nevím. za vás názor Děkuji
Citovat
0 #2 Pracomat.cz 2016-09-11 22:14
Dobrý den Jiří,

výše přivýdělku není omezena finačně, ale časem, který v práci trávíte. S ohledem na stupeň vaší invalidity, rozhodně neobhájíte práci na plný úvazek, u polovičního by to stále mohlo být sporné. Vaše zdravotní omezení je ve výši 66%, pokud si tedy najdete třetinový pracovní úvazek, stěží proti tomu může někdo něco namítat.
Citovat
0 #1 jiri lapes 2016-09-11 03:51
D den mam 66% nezpusobilosti a 3 st.inv mohu si neco lehciho privydelat a za kolik dekuji
Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]