Kapitola IV - Poruchy endokrinní, výživy a přeměny látek

 
 

Další kapitoly:

Kapitola I - Infekce

Kapitola II - Onkologie

Kapitola III - Poruchy imunity, anemie, poruchy koagulace, krvácivé stavy

Kapitola V - Duševní poruchy a poruchy chování

Kapitola VI - Postižení nervové soustavy

Kapitola VII - Postižení oka, očních adnex, zraku

Kapitola VIII - Postižení  ucha, bradavkového výběžku, sluchu

Kapitola IX - Postižení srdce a oběhové soustavy

Kapitola X  - Postižení dýchací soustavy

Kapitola XI - Postižení trávicí soustavy

Kapitola XII - Postižení kůže a podkožního vaziva

Kapitola XIII -  Postižení  svalové a kosterní  soustavy

Kapitola XIV - Postižení  močové  a pohlavní soustavy

Kapitola XV - Funkční poruchy, postižení  po úrazech, operacích

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti při endokrinních poruchách, poruchách výživy a přeměny látek jsourozhodující funkční důsledky těchto poruch, tj. rozsah a tíže postižení jednotlivých orgánů a systémů, dopad na celkový stav, výkonnost a na schopnost zvládat denní aktivity. Asymptomatické odchylky od normy laboratorních hodnot nepodmiňují pokles pracovní schopnosti. Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti u poruch endokrinních, výživy a přeměny látek by sledované období, rozhodné pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti, mělo trvat zpravidla jeden rok.

 
 

Položka 1 : Poruchy štítné žlázy

Hypotyreóza, hypertyreóza, struma, záněty štítné žlázy.

Posudkové hledisko:

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit závažnost poruchy funkce štítné žlázy, a to jak ve smyslu hyperfunkce, tak ve smyslu hypofunkce, případně jiné projevy poruchy štítné žlázy, jako je mechanický syndrom při zvětšené štítné žláze, endokrinní orbitopatie nebo paréza vratných nervů, pokud při chirurgickém zákroku došlo k jejich poškození, a dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost. Míra poklesu pracovní schopnosti u kretenismu se hodnotí dle poklesu mentálních funkcí dle položky 8, kapitola V.

Minimální funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 5 %)

Subklinické formy bez ohledu na etiologii, změna funkce je rozpoznána pouze laboratorními testy, zvýšené riziko přechodu do klinicky manifestní formy.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 15 %)

Poruchy funkce štítné žlázy bez ohledu na etiologii, uspokojivě kompenzované při zavedené léčbě.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-40 %)

Postižení štítné žlázy bez ohledu na etiologii, dlouhodobě přetrvávající projevy poruchy funkce i při zavedené léčbě, značná porucha celkové výkonnosti, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

S komplikacemi srdečními, očními, psychickými a jinými, závažné omezení celkové výkonnosti a některých denních aktivit.

 
 

Položka 2 : Diabetes mellitus 

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit dlouhodobý obraz metabolické kompenzace diabetu, metabolický profil, dodržování režimových opatření, přítomnost závažných chronických cévních a orgánových diabetických komplikací a přidružených postižení a jejich dopad na celkovou výkonnost.

Minimální funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Dobrá kompenzace diabetu, bez diabetických komplikací

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-25 %)

Uspokojivá kompenzace nebo občasné metabolické kolísání, případně incipientní diabetické komplikace.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-45 %)

S několika diabetickými komplikacemi lehčího až středního stupně (cévní, oční, neurologické), zachována schopnost zvládat běžné zatížení, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi, podle rozsahu postižení.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

Opakované metabolické dekompenzace (zpravidla více než 2x ročně), progrese chronických komplikací diabetu do úrovně těžkých poruch s omezením zraku, snížením pohyblivosti, poruchami prokrvení, pokles celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny.

Zvlášť těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Těžké dlouhodobé komplikace diabetu s postižením několika systémů (ztráta zraku, selhání ledvin s nutností chronického dialyzačního léčení, těžká forma diabetické polyneuropatie s těžkými poruchami pohyblivosti, syndrom diabetické nohy, gangrény), některé denní aktivity těžce omezeny.

 
 

Položka 3 : Hypoparatyreóza

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle druhu, projevů a četnosti záchvatů a dopadu na celkovou výkonnost.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 5 %)

Prchavé parestezie, lehké orgánové spasmy.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-20 %)

Křeče, těžší nebo častější orgánové spasmy, zvláště laryngospasmus a bronchiální spasmy, kde se dlouhodobě nedaří korigovat laboratorní nález nebo v případech, kde je hypoparatyreóza součástí polyglandulárních hormonálních
deficitů, snížená adaptabilita v zátěžových situacích.

Položka 4 : Hyperparatyreóza

Primární, sekundární hyperparatyreóza.

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti u primární hyperparatyreózy je třeba zhodnotit rozsah funkční poruchy, přítomnost orgánových postižení, zejména kostně - renální syndrom a dopad zjištěných poruch na celkovou výkonnost. Míra poklesu pracovní schopnosti v případě orgánové komplikace - osteoporózy se stanoví srovnatelně podle položky 1, oddíl B, kapitola XIII. Míra poklesu pracovní schopnosti se v případě sekundární hyperparatyreózy
stanoví podle základního postižení, které podmiňuje hyperparatyreózu (zejména renální nedostatečnost, malabsorpční syndrom) srovnatelně podle kapitoly XIV nebo XI.

Asymptomatická forma

(míra poklesu pracovní schopnosti 5 %)

Položka 5 : Hypopituitarismus dospělých

Insuficience předního laloku hypofýzy.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Lehké snížení adaptačních schopností na stresové situace a fyzické zatížení při zavedené substituční léčbě.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-35 %)

Středně těžké snížení adaptačních schopností na stresové situace a fyzické zatížení při zavedené substituční léčbě, značné snížení celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

Těžké snížení adaptačních schopností na stresové situace a fyzické zatížení při zavedené substituční léčbě, snížení celkové výkonnosti při lehkém zatížení, některé denní aktivity omezeny

Zvlášť těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Snížení celkové výkonnosti při lehkém zatížení, se závažnými funkčními komplikacemi, těžké poruchy zrakových nervů a dalších mozkových struktur, poruchy okohybných nervů, postižení psychiky, diencefalických struktur s dalšími projevy jako např. bulimií, hypodipsií, adipsií.

Položka 6 : Hypofyzární nanismus

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a tíži zdravotního postižení z hlediska celkové výkonnosti a schopnosti zvládat denní aktivity. Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně dle
poruch růstu - podle položky 4, oddíl B, kapitola XIII.

Položka 7 : Akromegalie a gigantismus

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit aktivitu postižení a přítomnost orgánových komplikací (kardiopatie, myopatie, artropatie, arteriální hypertenze, sekundární diabetes mellitus a jiné) a z toho vyplývající funkční poruchy - srdeční nedostatečnost, adynamie a dopad stavu na celkovou výkonnost.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Lehké orgánové komplikace s lehkým snížením celkové výkonnosti.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-50 %)

Středně těžké orgánové komplikace, značný pokles výkonnosti při běžném zatížení, podle rozsahu postižení.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-80 %)

Závažné komplikace (postižení srdce, skeletu, adynamie), přetrvávající aktivita i při léčbě, snížení celkové výkonnosti při lehkém zatížení.

Položka 8 : Diabetes insipidus 

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Uspokojivá kompenzace substituční léčbou.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-40 %)

Dlouhodobě nedostatečná kompenzace i přes zavedenou substituční léčbu, s komplikacemi např. hypodipsií, adipsií, s poškozením hypotalamických center, recidivujícími rozvraty vodního a minerálního hospodářství, podle stupně
poruch.

Položka 9 : Hypotalamické syndromy s endokrinní  manifestací

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a typ postižení hypotalamu (nedostatečnost liberinů, glukokortikoidů, pohlavních hormonů, vasopresinu apod.) a s ním související poruchy a přítomné komplikace a to jak endokrinologické, tak i neendokrinologické včetně hydrocefalu (poruchy příjmu potravy, tekutin, porucha regulace vegetativního nervového systému, porucha termoregulace, spánku, paměti, koncentrace, změny osobnosti, epilepsie a další) a dopad zjištěných skutečností na celkovou výkonnost.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Uspokojivá kompenzace poruchy, snížení adaptačních schopností na zátěž.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-40 %)

Nedostatečná kompenzace s počínajícími komplikacemi, se svalovou slabostí, se závažnými poruchami elektrolytového a vodního hospodářství, hypoglykémiemi, s přetrvávajícím nepříznivým vlivem na krvetvorný systém nebo centrální nervovou soustavu, značný pokles výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

Rozvinuté komplikace s podstatným snížením celkové výkonnosti, se závažnými poruchami psychiky a paměti, adynamie, významné hubnutí při dlouhodobé žaludeční a střevní symptomatologii, snížení celkové výkonnosti při lehkém zatížení, některé denní aktivity značně omezeny.

Položka 10 : Chronická insuficience kůry nadledvin 

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-20 %)

Uspokojivá kompenzace při substituční léčbě, předčasná unavitelnost, ortostatické poruchy.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-40 %)

Podstatné snížení celkové výkonnosti, nedostatečná reakce na zátěž i při substituční léčbě, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo lehce omezeny.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

Adynamie, poruchy elektrolytového a vodního hospodářství, poruchy sacharidového metabolismu, hubnutí, těžké poruchy žaludeční a střevní, substituční léčba málo účinná, některé denní aktivity značně omezeny.

Položka 11 : Hyperfunkce kůry nadledvin

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit funkční poruchy - hypertenzi, srdeční nedostatečnost, cukrovku, osteoporózu, svalovou slabost. Iatrogenní Cushingův syndrom se pro účely stanovení míry poklesu pracovní schopnosti hodnotí v rámci původního postižení. Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle převažující orgánové komplikace srovnatelně podle příslušného zdravotního postižení a jím podmíněných funkčních poruch.

Položka 12 : Hyperfunkce dřeně nadledvin 

Stabilizace zdravotního stavu

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Minimální zbytkové symptomy.

Středně těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-35 %)

Funkčně významné reziduální zbytkové symptomy.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-70 %)

Závažné projevy, přetrvávající nadprodukce katecholaminů, projevy paroxysmální nebo trvalé hypertenze, poruchy srdečního rytmu, psychické změny, hubnutí, případy, kdy chirurgická léčba není možná a farmakologická léčba není účinná, celková výkonnost a denní aktivity značně omezeny, podle rozsahu omezení.

Položka 13 : Poruchy výživy, podvýživa a jiné poruchy metabolismu

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit stav výživy a jeho dopad na celkovou výkonnost. Samotná porucha metabolismu některé látky, která nevede k funkčně závažné poruše výživy, nepůsobí pokles pracovní schopnosti.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Zvýšená unavitelnost, trvalý lehký pokles celkové výkonnosti.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-40 %)

Trvalý závažný pokles hmotnosti a proteinoenergetické nutrice, podstatný pokles celkové výkonnosti při běžném zatížení i přes léčbu na specializovaném pracovišti, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo omezeny.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

Těžký stupeň proteinoenergetické malnutrice, trvalý těžký pokles celkové výkonnosti i přes léčbu na specializovaném pracovišti, některé denní aktivity těžce omezeny.

Položka 14 : Obezita 

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit somatické a metabolické komplikace obezity, zejména přítomnost, rozsah a tíži srdečně-cévního postižení a kardiorespirační výkonnost, metabolické postižení, gastrointestinální postižení, kožní komplikace, kloubní postižení a pohyblivost, případný depresivní syndrom. Ke klasifikaci obezity se používá indexu tělesné hmotnosti (BMI). K objektivizaci funkčního postižení je potřebné obezitologické vyšetření.

Obezita I. stupně, BMI 30-34,9

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Obezita II. stupně, BMI 35-39,9

(míra poklesu pracovní schopnosti 20-30 %)

Vzdorující léčbě na odborném pracovišti, s poklesem celkové výkonnosti.

Obezita III. stupně, BMI více jak 40

(míra poklesu pracovní schopnosti 40-60 %)

Vzdorující léčbě na odborném pracovišti, s podstatným poklesem kardiorespirační výkonnosti a snížením hybnosti, podle rozsahu funkčního postižení.

Obezita s BMI nad 45

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

S projevy srdeční nedostatečnosti nebo těžce omezenou pohyblivostí.

Položka 15 : Fenylketonurie

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle tíže psychomotorické retardace srovnatelně podle položky 8, kapitola V. Fenylketonurie při dodržování diety a normálním psychomotorickém vývoji nepůsobí pokles pracovní schopnosti.

Položka 16 : Poruchy metabolismu purinů a pyrimidinu 

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle rozsahu a tíže postižení kloubů (zejména při chronické tyfózní dně s chronickou synovitidou, destruktivní artropatií, sekundární osteoartrózou, deformitami kloubů), případně podle
postižení ledvin, projevů ischemické choroby srdeční a dopadu funkčních poruch na celkovou výkonnost podle převažujícího typu symptomatologie podle kapitoly XIII, XIV nebo IX.

Položka 17 : Cystická fibróza (mukoviscidóza)

S pulmonálními, pankreatickými a jaterními komplikacemi.

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je třeba zhodnotit rozsah a tíži postižení funkce plic, pankreatu a jater a dopad zjištěných poruch na celkovou výkonnost.

Lehké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-15 %)

Bronchitidy, lehká porucha plicní ventilace, pankreatických a jaterních funkcí, stav výživy uspokojivý.

Středně těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-45 %)

Peribronchiální infiltrace, počínající bronchiektázie, počínající emfyzém, středně těžká ventilační porucha, alterace pankreatických a jaterních funkcí, snížený stav výživy, s poklesem celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

Těžká bronchitida, bronchiektázie, emfyzém, porucha ventilace těžkého stupně, těžká porucha funkce pankreatu a jater, malabsorpce, biliární cirhóza, některé denní aktivity značně omezeny.

Zvlášť těžké funkční postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 80 %)

Chronické respirační selhání.

Položka 18 : Nádory štítné žlázy, hypofýzy, hypotalamo- hypofyzární oblasti, nadledvin

Zdravotní postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle kapitoly II. Rozhodující pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti u stavů stabilizovaných jsou funkční projevy a následky po onkologické léčbě.

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].