Kapitola III - Poruchy imunity, anemie, poruchy koagulace, krvácivé stavy

Další kapitoly:

Kapitola I - Infekce

Kapitola II - Onkologie

Kapitola IV - Poruchy endokrinní, výživy a přeměny látek

Kapitola V - Duševní poruchy a poruchy chování

Kapitola VI - Postižení nervové soustavy

Kapitola VII - Postižení oka, očních adnex, zraku

Kapitola VIII - Postižení  ucha, bradavkového výběžku, sluchu

Kapitola IX - Postižení srdce a oběhové soustavy

Kapitola X  - Postižení dýchací soustavy

Kapitola XI - Postižení trávicí soustavy

Kapitola XII - Postižení kůže a podkožního vaziva

Kapitola XIII -  Postižení  svalové a kosterní  soustavy

Kapitola XIV - Postižení  močové  a pohlavní soustavy

Kapitola XV - Funkční poruchy, postižení  po úrazech, operacích

oddíl A - Poruchy imunity

Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti se vychází z podrobného laboratorního imunologického vyšetření, klinických orgánových komplikací, funkčního postižení orgánu nebo systémů, celkové odolnosti - obranyschopnosti a dopadu zjištěných skutečností na celkovou výkonnost a schopnost vykonávat denní aktivity. V případě hyperimunních stavů - systémových onemocnění pojivové tkáně - je pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti rozhodující rozsah a aktivita procesu a rozsah funkčního postižení jednotlivých orgánů a systémů. Asymptomatické odchylky - laboratorní defekt sám o sobě nepůsobí pokles pracovní schopnosti.

Položka 1 : Imunodeficity 

Poruchy imunity lehkého stupně

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-25 %)

Deficity protilátkové imunity s častým výskytem mikrobiálních infekcí (sinusitidy, pneumonie, adnexitidy aj.), deficity protilátkové imunity s lymfopenií, neutropenií a recidivujícími febrilními infekty plísňovými, parazitárními, s lehkým
snížením celkové výkonnosti.

Poruchy imunity středně těžké

(míra poklesu pracovní schopnosti 35-45 %)

Deficity buněčné imunity provázené výskytem recidivujících plísňových, parazitárních či oportunních infekcí s podstatným snížením celkové odolnosti a snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení.

Poruchy imunity těžké

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-60 %)

Deficity fagocytárního systému s recidivujícími kožními infekcemi, pyogenními abscesy, flegmonózními záněty a septickými stavy, s těžkým snížením celkové výkonnosti.

Poruchy imunity velmi těžké

(míra poklesu pracovní schopnosti 70-80 %)

Těžké imunodeficity s rozsáhlými a opakovanými nebo trvale aktivními infekčními komplikacemi vzdorujícími léčbě, neschopnost jakékoliv zátěže.

Položka 2 :Hyperimunní stavy - systémová postižení  pojivové tkáně

Funkční postižení a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle oddílu D, kapitola XIII.

oddíl B - Anemie, poruchy koagulace, krvácivé stavy

Míra poklesu pracovní schopnosti pro nemoci krve a krvetvorných orgánů se stanoví podle rozsahu a tíže postižení, stupně anemie, cytopenie či poruchy koagulace, hepatosplenomegalie, poruch imunity, adaptace na postižení, celkové výkonnosti a schopnosti vykonávat denní aktivity. Pokud je anemie, cytopenie, poruchy koagulace nebo poruchy imunity součástí symptomatologie jiného zdravotního postižení nebo je v příčinné souvislosti s léčením jiného zdravotního postižení než uvedeného v kapitole III, oddíl A, míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle takového zdravotního postižení.

Položka 1 : Ztráta sleziny 

Ztráta sleziny s lehkou poruchou imunity

(míra poklesu pracovní schopnosti 10 %)

Ztráta sleziny se závažnější poruchou imunity

(míra poklesu pracovní schopnosti 20 %)

Položka 2 :Splenomegalie 

Míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle zdravotního postižení, které je příčinou splenomegalie.

Položka 3 :Anemie

Minimální funkční poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 5-10 %)

Hemoglobin pod 110g/l, hypochromní erytrocyty, snížená hladina železa v séru, snížená koncentrace ferritinu, zvýšená unavitelnost při běžném zatížení.

Se středně těžkými projevy

(míra poklesu pracovní schopnosti 15-25 %)

Hemoglobin pod 100g/l, snížení celkové výkonnosti při běžném zatížení.

Se závažnými projevy

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-45 %)

Hemoglobin pod 90g/l, stavy s podstatným snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-70 %)

Se závažnými projevy, hemoglobin pod 80g/l, jiné orgánové komplikace, opakovaná potřeba transfuzí, imunosuprese, podstatné snížení celkové výkonnosti, výkon některých denních aktivit značně omezen.

Položka 4 :Poruchy hemostázy a hemokoagulace

Vrozené i získané poruchy krevního srážení (hemofilie, von Willebrandova choroba, hypofibrinogenemie, afibrinogenemie, jiné deficity jednotlivých koagulačních faktorů, trombocytopenická purpura, hemolyticko-uremický syndrom, idiopatická trompocytopenická purpura, trombofilní stavy a jiné vzácnější poruchy).

Při stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je nutno zhodnotit druh zdravotního postižení, rozsah a četnost krvácivých a trombotických komplikací, druh léčby a její efekt (imunosupresivní léčba, substituční léčba), poškození kloubů při opakovaných krvácivých atakách a funkční výsledek provedených operačních výkonů.

Občasné ataky krvácení či funkčně lehké

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-20 %)

Trombotické komplikace s nutností intermitentní léčby, s lehkým omezením celkové výkonnosti, některé denní aktivity vykonávány s obtížemi.

Se závažnými projevy, substituční terapie

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-50 %)

Imunosuprese či terapie cytostatiky, značné snížení celkové výkonnosti případně i pohyblivosti, některé denní aktivity omezeny.

Těžké progredující či recidivující formy

(míra poklesu pracovní schopnosti 60-70 %)

Nereagující na léčbu, s těžkým omezením celkové výkonnosti a pohyblivosti, výkon denních aktivit značně omezen.

Položka 5 :Cytopenie, jiné nemoci krve

Lehké projevy

(míra poklesu pracovní schopnosti 10-20 %)

Lehké omezení celkové výkonnosti, výkon některých denních aktivit s obtížemi.

Závažné funkční poruchy

(míra poklesu pracovní schopnosti 30-45 %)

Značné snížení celkové výkonnosti při běžném zatížení, některé denní aktivity omezeny.

Těžké postižení

(míra poklesu pracovní schopnosti 50-70 %)

S těžkými projevy, jiné orgánové komplikace, podstatné snížení celkové výkonnosti, výkon některých denních aktivit značně omezen.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit