HLAVA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 230 Zrušovací ustanovení

 
 

Zrušuje se:

 1. Zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky.
 2. Vyhláška č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky.
 3. Vyhláška č. 472/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky.
 4. Vyhláška č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků.
 5. Vyhláška č. 155/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků.
 6. Vyhláška č. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu.
 7. Vyhláška č. 297/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu.
 8. Vyhláška č. 258/1997 Sb., kterou se vydávají pravidla přijímacího řízení a upravují některé podrobnosti týkající se hodnosti celníků.

§ 231 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 169/2005 Sb. Čl. V

Došlo-li k převzetí dítěte přede dnem, kdy nabude účinnosti ustanovení čl. IV tohoto zákona, posuzují se nároky na rodičovskou dovolenou podle dosavadních právních předpisů.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 261/2007 Sb. Čl. XLV

 1. Služební příjem v době neschopnosti ke službě nebo nařízené karantény náleží příslušníkovi bezpečnostního sboru po dobu stanovenou právními předpisy účinnými ke dni 31. prosince 2007, vznikla-li tato neschopnost nebo byla-li nařízena karanténa před 1. lednem 2008 a trvá-li tato neschopnost nebo nařízená karanténa po 31. prosinci 2007.
 2. Služební příjem v době neschopnosti ke službě nebo nařízené karantény náleží příslušníkovi bezpečnostního sboru po dobu stanovenou právními předpisy účinnými ke dni 31. prosince 2008, vznikla-li tato neschopnost nebo byla-li nařízena karanténa před 1. lednem 2009 a trvá-li tato neschopnost nebo nařízená karanténa po 31. prosinci 2008.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 341/2011 Sb. § 92

Funkční období ředitele bezpečnostního sboru ustanoveného na služební místo podle zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počíná běžet dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 
 

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 183/2017 Sb. Čl. CXLIV

 1. Odpovědnost za jednání, které má znaky přestupku, se posoudí podle zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud k jednání, které má znaky přestupku, došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Podle pozdější právní úpravy se toto jednání posoudí jen tehdy, jestliže je to pro pachatele příznivější.
 2. Zahájená řízení o jednání, které má znaky přestupku, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 3. Pro účely zproštění výkonu služby podle § 40 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se podezření ze spáchání jiného správního deliktu považuje za podezření ze spáchání jednání, které má znaky přestupku.
 4. Příslušník má nárok na doplatek služebního příjmu podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i v případě, že se vina v řízení o jiném správním deliktu příslušníka neprokáže a podezření ze spáchání jiného správního deliktu bylo důvodem zproštění výkonu služby.
 5. Přestupkem se pro účely § 14 odst. 2 písm. c) rozumí též dosavadní jiný správní delikt, o kterém bylo rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 247/2017 Sb. Čl. II

Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí ustanovení § 42 odst. 4 a § 186 odst. 3 a 10 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 181/2018 Sb. Čl. V

Náhrada za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě přiznaná podle § 103 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí § 103 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; obdobně se použije minimální mzda ve výši stanovené v den zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání u náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle právních předpisů účinných do 31. prosince 2006.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 32/2019 Sb. Čl. XVIII

Služební příjem v době neschopnosti ke službě nebo nařízené karantény, která vznikla před účinností tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 163/2019 Sb. Čl. II

 1. Příslušník, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonával jinou výdělečnou činnost, pro jejíž výkon se vyžaduje souhlas služebního funkcionáře podle § 48 odst. 2 zákona č. 361//2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a který v jejím výkonu hodlá pokračovat i po nabytí účinnosti tohoto zákona, požádá služebního funkcionáře do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti.
 2. Příslušník je povinen po doručení rozhodnutí o tom, že mu nebyl souhlas podle bodu 1 udělen, výdělečnou činnost bez zbytečného odkladu ukončit.
 3. Příslušník zpravodajské služby, příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů a příslušník Policie České republiky, který soustavně plní úkoly týkající se použití agenta, předstíraného převodu, zvláštní ochrany svědka nebo výroby a opatřování krycích dokladů, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonával jinou výdělečnou činnost podle § 48 odst. 4 písm. a) až h) zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a který v jejím výkonu hodlá pokračovat i po nabytí účinnosti tohoto zákona, oznámí výkon jiné výdělečné činnosti služebnímu funkcionáři bez zbytečného odkladu.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 172/2023 Sb. Čl. VIII Na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 361/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Následující stránka
Předchozí stránka

Zpět na obsah

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].