HLAVA III SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU

§ 41 Způsoby skončení služebního poměru

 
 

Služební poměr příslušníka skončí

 1. zrušením ve zkušební době,
 2. uplynutím doby určité,
 3. propuštěním,
 4. úmrtím nebo prohlášením za mrtvého,
 5. dnem 31. prosince kalendářního roku, v němž příslušník dovršil věku 65 let.

§ 41a Zrušení služebního poměru ve zkušební době

Ve zkušební době může bezpečnostní sbor nebo příslušník zrušit služební poměr i bez uvedení důvodu. Služební poměr skončí uplynutím 5 kalendářních dnů ode dne doručení rozhodnutí služebního funkcionáře příslušníkovi nebo písemného oznámení příslušníka bezpečnostnímu sboru, nejpozději však uplynutím zkušební doby.

§ 42 Propuštění

 1. Příslušník musí být propuštěn, jestliže
  1. byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně,
  2. byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti a jednání, kterým trestný čin spáchal, je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka,
  3. bylo v řízení o úmyslném trestném činu pravomocně rozhodnuto o podmíněném zastavení jeho trestního stíhání22), bylo pravomocně schváleno narovnání23) nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání23a) a jednání, kterým trestný čin spáchal, je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka,
  4. porušil služební slib tím, že se dopustil zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru,
  5. mu byl uložen kázeňský trest odnětí služební hodnosti,
  6. porušil omezení stanovená v § 47,
  7. pozbyl státní občanství České republiky,
  8. podle lékařského posudku poskytovatele pracovnělékařských služeb dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu služby, s výjimkou zdravotních důvodů souvisejících s těhotenstvím,
  9. mu bylo odňato osvědčení o tělesné zdatnosti nebo o odborné způsobilosti stanovené zvláštním právním předpisem,24)
  10. podle posudku psychologa bezpečnostního sboru pozbyl osobnostní způsobilost k výkonu služby,
  11. byla jeho svéprávnost omezena,
  12. uplynula doba uvedená v § 32 odst. 2 a důvod pro zařazení do zálohy pro přechodně nezařazené nepominul, nebo
  13. požádal o propuštění.
 2. Příslušník zpravodajské služby musí být též propuštěn, jestliže mu zanikla platnost osvědčení, je-li osobou určenou ke styku s utajovanými informacemi,11) a nelze jej ustanovit na jiné služební místo, a to ani po 1 roce zařazení v záloze pro přechodně nezařazené.
 3. Příslušník ve služebním poměru na dobu určitou musí být též propuštěn, jestliže
  1. služební místo, na něž byl ustanoven, bylo zrušeno v důsledku organizačních změn a příslušníka nelze ustanovit na jiné služební místo,
  2. mu zanikla platnost osvědčení, je-li osobou určenou ke styku s utajovanými informacemi,11) a nelze jej ustanovit na jiné služební místo, nebo
  3. dosáhl neuspokojivých výsledků ve výkonu služby podle závěru služebního hodnocení.
 4. Rozhodnutí o propuštění z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) a písm. f) a odstavci 3 písm. c) musí být příslušníkovi doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.
 5. Při propuštění příslušníka podle odstavce 1
  1. písm. a) až k) skončí jeho služební poměr dnem doručení rozhodnutí o propuštění,
  2. písm. l) skončí jeho služební poměr uplynutím 2 kalendářních měsíců následujících po dni doručení rozhodnutí o propuštění, nebo
  3. písm. m) skončí jeho služební poměr uplynutím 2 kalendářních měsíců následujících po dni doručení žádosti o propuštění, jestliže služební funkcionář nerozhodne na základě žádosti příslušníka o době kratší.
 6. Při propuštění příslušníka podle odstavců 2 a 3 skončí služební poměr uplynutím 2 kalendářních měsíců následujících po dni doručení rozhodnutí o propuštění, jestliže služební funkcionář nerozhodne na základě žádosti příslušníka o době kratší.

 
 

§ 43 Potvrzení o výkonu služby a služební posudek

 1. Příslušník má při skončení služebního poměru nárok na vydání potvrzení o výkonu služby a na základě žádosti též na vydání služebního posudku.
 2. Potvrzení o výkonu služby obsahuje údaje o
  1. době trvání služebního poměru,
  2. pořadí srážek ze služebního příjmu a o osobě, v jejíž prospěch jsou prováděny,
  3. způsobu skončení služebního poměru a v případě propuštění o jeho důvodu,
  4. skutečnostech rozhodných pro posouzení nároků na dávky nemocenského pojištění,
  5. výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci25a) a
  6. závazcích k bezpečnostnímu sboru.
 3. Služební posudek obsahuje pouze skutečnosti, které se týkají výkonu služby. Podkladem pro jeho zpracování je služební hodnocení.

§ 44 Nároky po zrušení rozhodnutí o skončení služebního poměru

Dojde-li ke zrušení rozhodnutí o skončení služebního poměru příslušníka, jeho služební poměr trvá se všemi nároky.

Následující stránka
Předchozí stránka

Zpět na obsah

 

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].