II. Rizika ohrožení zdraví

1. Práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru, s výjimkou prací v objektech, u kterých není obvyklý přímý kontakt s žáky, klienty nebo pacienty, a dále práce zahrnující poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí osob

Poznámka: Pro práce ve školství, při kterých je její součástí hlasová zátěž, platí i položka 12.

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné duševní poruchy a poruchy chování.
  2. drogová a alkoholová závislost v anamnéze,
  3. závažné poruchy smyslových orgánů nebo řeči.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

2. Činnosti epidemiologicky závažné

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci - Nejsou známy.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. nosičství podle jiného právního předpisu,21) pokud cesta přenosu vylučuje bezpečný výkon činnosti epidemiologicky závažné,
  3. alkoholová nebo drogová závislost včetně závislosti v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: v rozsahu periodické prohlídky

Následná prohlídka: 0

 
 

3. Obsluha jeřábů, opraváři jeřábů, vazači jeřábových břemen, obsluha transportních zařízení, regálových zakladačů, pracovních plošin, důlních těžních strojů, stavebních a jim obdobných strojů, trvalá obsluha nákladních výtahů

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. vertigo,
  2. záchvatovité stavy a zvýšená pohotovost k jejich vzniku,
  3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  4. závažné nekorigovatelné poruchy zraku,
  5. těžká nedoslýchavost,
  6. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. záchvatové a kolapsové stavy v anamnéze,
  2. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. závažné poruchy zraku,
  4. závažné poruchy sluchu,
  5. drogová a alkoholová závislost v anamnéze,
  6. funkční poruchy pohybového aparátu, zejména končetin znesnadňující ovládání řídících prvků.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídky: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky.

Následné prohlídky: 0

4. Obsluha a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluha vysokozdvižných vozíků

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. alkoholová nebo drogová závislost,
  3. opakované stavy poruchy vědomí,
  4. závažné poruchy zraku,
  5. závažné poruchy sluchu.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. záchvatovité a kolapsové stavy,
  3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
  4. závažné poruchy smyslových orgánů,
  5. závažné nemoci pohybového systému a funkční poruchy pohybového aparátu, zejména končetin, znesnadňující ovládání řídících prvků.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění)

Periodické prohlídky: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění)

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

Následné prohlídky: 0

 
 

5. Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou přepravovány do místa výkonu práce další osoby
  • Použije se příloha č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu vymezení pro skupinu 2.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k řízení motorového vozidla, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou přepravovány do místa výkonu práce další osoby
  • Použije se příloha č. 3 vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, a to v rozsahu vymezení pro skupinu 2.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění)

Periodická prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění)

Lhůty periodických prohlídek: 1x za 6 let, po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky, a to při výkonu prací v kategorii 1; 1x za 4 roky, po dovršení 50 let věku 1x za 2 roky, a to při výkonu prací v kategorii 2 až 4

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

Následné prohlídky: 0

6. Obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů včetně jaderných a chemických provozů, při jejichž havárii by mohlo dojít k ohrožení zaměstnanců či obyvatelstva a k závažným ekologickým následkům

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. záchvatovité a kolapsové stavy,
  3. závažné nekorigovatelné poruchy smyslových orgánů,
  4. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,
  5. opakované stavy poruchy vědomí.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
  3. závažné poruchy smyslových orgánů nebo řeči,
  4. chronické kardiovaskulární a respirační nemoci,
  5. nemoci pohybového aparátu znemožňující ovládání strojů a zařízení.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Lhůty prohlídek: ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 50 let 1x za 1 rok

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

 
 

7. Nakládání s výbušninami22), opravy tlakových nádob a kotlů, obsluha kotlů s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, obsluha tlakových nádob stabilních a tlakových stanic technických plynů, obsluha a opravy turbokompresorů, chladicích zařízení nad 40000 kcal (136360 kJ), obsluha a opravy vysokonapěťových elektrických zařízení, práce na elektrických zařízeních podle jiného právního předpisu25)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. opakované stavy poruchy vědomí,
  3. záchvatovité a kolapsové stavy,
  4. závažné nekorigované poruchy smyslových orgánů,
  5. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
  3. záchvatovité a kolapsové stavy v anamnéze,
  4. závažné poruchy smyslových orgánů nebo řeči,
  5. chronické nemoci kardiovaskulárního systému,
  6. závažné nemoci pohybového aparátu.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Lhůty prohlídek: při nakládání s výbušninami 1x za 2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

8. Práce v hlubinných dolech

Poznámka: Pro práci v hlubinných dolech, kde je riziko prachu oxidu křemičitého platí položka 6.1.

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné poruchy kognitivních a smyslových funkcí, které znemožňují bezpečný výkon práce v podzemí,
  2. závažné duševní poruchy a poruchy chování, které omezují bezpečný výkon práce v podzemí,
  3. hypoglykemické stavy s poruchami vědomí nebo jejich důvodná hrozba,
  4. opakované závažné záchvatové stavy s poruchami vědomí nebo hybnosti,
  5. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,
  6. klaustrofobie.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. hypoglykemické stavy s poruchami vědomí v anamnéze nebo jejich důvodná hrozba,
  2. závažné poruchy pohybového aparátu,
  3. chronické nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému snižující fyzickou zdatnost,
  4. závažná porucha termoregulace.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG po 2 letech, RTG hrudníku - poprvé po 4 letech, následně vždy po 2 letech

Lhůty prohlídek: ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 50 let 1x za 1 rok

Výstupní prohlídka: základní vyšetření, RTG hrudníku

Následné prohlídky: 0

9. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je jiným právním přepisem stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. vertigo jakékoliv etiologie,
  2. opakované závažné záchvatové a kolapsové stavy s poruchami vědomí nebo hybnosti,
  3. nekorigovatelné poruchy zraku, závažné poruchy prostorového vidění,
  4. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  5. současná prokázaná alkoholová a drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. poruchy stability a rovnováhy,
  2. nemoci s potenciálními stavy bezvědomí,
  3. nekorigované poruchy zraku, porucha prostorového vidění a barvocitu,
  4. nedoslýchavost znemožňující komunikaci a percepci výstražných zvukových signálů,
  5. poruchy pohybového a podpůrného systému omezující pohyblivost,
  6. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  7. alkoholová a drogová závislost v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, zkouška rovnováhy včetně Rombergova testu

Periodická prohlídka: základní vyšetření a zkouška rovnováhy včetně Rombergova testu

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

Následné prohlídky: 0

10. Práce záchranářů s výjimkou zdravotnických záchranářů

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci oběhové soustavy, dýchacího systému,
  2. prognosticky závažné endokrinní nemoci,
  3. závažné nemoci ledvin,
  4. závažné nemoci jater,
  5. závažné nemoci pohybového a podpůrného systému,
  6. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  7. nedoslýchavost znemožňující percepci výstražných signálů a zvuků,
  8. současná prokázaná alkoholová a drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci oběhové soustavy, dýchacího systému,
  2. závažné poruchy zraku,
  3. závažné endokrinní nemoci,
  4. chronické nemoci ledvin,
  5. chronické nemoci jater,
  6. chronické nemoci pohybového a podpůrného systému,
  7. záchvatové a kolapsové stavy,
  8. alkoholová a drogová závislost v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, zátěžové EKG, spirometrie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, zátěžové EKG po 2 letech do 50 let věku, po 50. roku věku 1x ročně

Lhůty prohlídek: ve věku do 50 let 1x za 2 roky, nad 50 let 1x za 1 rok

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

Následné prohlídky: 0

11. Práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního systému,
  2. prognosticky závažné nemoci dýchacího systému,
  3. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  4. prognosticky závažné nemoci ledvin a jater.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci kardiovaskulární soustavy,
  2. chronické nemoci dýchacího systému,
  3. závažné endokrinní nemoci,
  4. závažné nemoci ledvin a jater
  5. závažné poruchy termoregulace,
  6. imunodeficience,
  7. závažné duševní poruchy a poruchy chování.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, KO + dif., AST, ALT ALP, bilirubin, kreatinin, glykémie, EKG, psychiatrické a psychologické vyšetření při výjezdu na dobu delší než 6 měsíců

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

Následná prohlídka: 0

12. Hlasová zátěž

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. těžká nedomykavost hlasivek,
  2. těžká hyperkinetická dysfonie.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné chronické nemoci horních dýchacích cest a hlasivek,
  2. papilomatóza hrtanu,
  3. obrna n. recurrens,
  4. fonastenie,
  5. fibromy a jiné novotvary hlasivek,
  6. těžká nedoslýchavost.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

13. Noční práce

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. záchvatovité a kolapsové stavy,
  2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. prognosticky závažné nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému,
  4. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. závažné poruchy zraku,
  3. závažné chronické nemoci kardiovaskulárního systému,
  4. závažné endokrinní nemoci,
  5. drogová nebo alkoholová závislost v anamnéze,
  6. závažné poruchy spánkového rytmu,
  7. závažné nemoci gastrointestinálního systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Lhůty periodických prohlídek: 1x za 2 roky

Výstupní prohlídka: základní vyšetření

Následná prohlídka: 0

14. Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví, které stanoví v rámci prevence rizik, v případech, kdy nelze tato rizika odstranit, zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,
  3. opakované stavy poruchy vědomí.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  2. záchvatovité a kolapsové stavy,
  3. alkoholová nebo drogová závislost v anamnéze,
  4. závažné poruchy smyslových orgánů.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření a další odborná vyšetření podle charakteru a míry příslušného rizika

Periodická prohlídka: základní vyšetření a další odborná vyšetření podle charakteru a míry příslušného rizika

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Předchozí stránka

Další stránka

Přejít na obsah

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected]