3. FYZIKÁLNÍ FAKTORY

3.1. Ionizující záření

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. zhoubné nádory, pokud ukončení léčby nevede k uspokojivé stabilizaci orgánových funkcí,
  2. nositelé odkryté chromozomové odchylky (například typu Nijmegen syndrom), která je spojena se zvýšeným rizikem radiogenních malignit,
  3. těžké imunodeficience nebo léčba oslabující imunitní systém,
  4. stavy po závažném poškození ionizujícím zářením,
  5. závažné poruchy krvetvorby,
  6. nemoci spojené se stavy bezvědomí,
  7. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  8. prokázaná současná alkoholová nebo drogová závislost,
  9. radiofobické tendence a stavy, které omezují možnost úniku z místa nehody v případě vzniku havárie.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické kožní nemoci,
  2. chronická anémie,
  3. katarakta,
  4. prekancerózy nebo paraneoplastické projevy,
  5. závažné nemoci s významným orgánovým nebo funkčním postižením.

Vstupní prohlídky: základní vyšetření, KO + dif. + retikulocyty FW nebo CRP

Periodická prohlídka: základní vyšetření, KO + dif. + retikulocyty FW nebo CRP

Výstupní prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: u pracovníků, u nichž byly zjištěny kožní změny nebo oční zákaly, nebo u nichž bylo během práce zjištěno významné překročení přípustných dávek na oční čočku nebo na kůži, popřípadě na kostní dřeň, prohlídky zaměřené na možná poškození uvedených orgánů 1x za 1 - 2 roky od skončení expozice v rozsahu výstupní prohlídky

3.2. Elektromagnetické záření, včetně laserů

Kontraindikace:

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména prognosticky závažné nemoci centrálního nervového systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci centrálního nervového systému,
  2. prognosticky závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. závažné kardiovaskulární nemoci, implantovaný kardiostimulátor či obdobný přístroj,
  4. těhotenství, poruchy fertility a spermiogeneze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

 
 

3.3. Tepelná zátěž

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci oběhové soustavy,
  2. závažné chronické nemoci dýchacího systému,
  3. závažné poruchy termoregulace.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci oběhové soustavy,
  2. chronické nemoci dýchacího systému,
  3. endokrinní nemoci, závažná obezita,
  4. chronické nemoci ledvin,
  5. poruchy termoregulace.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, spirometrie EKG, od 50 let věku zátěžové EKG

Periodická prohlídka: základní vyšetření, spirometrie, EKG, u osob nad 50 let věku zátěžové EKG

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

3.4. Tepelné záření, které může způsobit zákal čočky

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména katarakta.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména chronické zánětlivé nemoci zevního oka.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, oční vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření, oční vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

3.5. Hluk

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména prognosticky závažné poruchy sluchu.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné poruchy sluchu,
  2. chronické záněty středouší,
  3. neurotizující ušní šelesty,
  4. chronické neurózy.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, orientační ORL vyšetření, prahová tónová audiometrie nebo screeningová audiometrie a hodnocení ztráty sluchu podle Fowlera

Periodická prohlídka: základní vyšetření, orientační ORL vyšetření, screeningová audiometrie; ORL vyšetření a prahová tónová audiometrie a hodnocení ztráty sluchu podle Fowlera po 10 letech od začátku expozice nebo při ztrátách sluchu vyšších jak 20 % podle Fowlera zjištěných screeningovou audiometrií nebo v případě významné progrese ztráty sluchu

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu vstupní prohlídky

Následné prohlídky: 0

 
 

3.6. Atmosférický přetlak

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. poruchy krevního oběhu spojené s pravolevým zkratem,
  2. spontánní pneumotorax v anamnéze,
  3. nemožnost náležitého vyrovnávání tlaku mezi dutinou nosní a středouším nebo mezi dutinou nosní a vedlejšími dutinami nosními,
  4. glaukom,
  5. nedokonale sanovaný chrup s dutinami vyplněnými plynem pod plombami,
  6. epilepsie u potápěčů a kesonářů,
  7. klaustrofobie,
  8. těhotenství.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. obezita,
  2. nízký stupeň fyzické zdatnosti, netrénovanost,
  3. závažné poruchy zrakové ostrosti,
  4. závažné nemoci kardiovaskulárního systému, CNS, dýchacích cest, jater, ledvin, krve a krvetvorných orgánů, žláz s vnitřní sekrecí, zažívacího ústrojí, pohybového a podpůrného systému,
  5. poruchy sluchu omezující komunikační schopnosti,
  6. antikoagulační a antitrombotická léčba,
  7. chronické infekční nemoci,
  8. chronické kožní nemoci významného rozsahu nebo lokalizace,
  9. inteligenční kvocient pod 90, alkoholová a jiná drogová závislost v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW, KO+dif., ALT, AST, GMT, kreatinin, glykémie, močový sediment, otoskopické vyšetření + zjištění průchodnosti Eustachovy trubice, spirometrie, zátěžové EKG, RTG hrudníku

Periodické prohlídky: vyšetření ve stejném rozsahu jako vstupní prohlídka, bez RTG hrudníku a bez zátěžového EKG

Lhůty prohlídek: 1x za 1 rok

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

3.7. Atmosférický podtlak (hypobarie)

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. poruchy krevního oběhu spojené s pravolevým zkratem,
  2. spontánní pneumotorax v anamnéze,
  3. nemožnost náležitého vyrovnávání tlaku mezi dutinou nosní a středouším nebo mezi dutinou nosní a vedlejšími dutinami nosními,
  4. glaukom,
  5. nedokonale sanovaný chrup s dutinami vyplněnými plynem pod plombami,
  6. klaustrofobie,
  7. těhotenství,
  8. plicní hypertenze.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné nemoci kardiovaskulárního systému, zvláště hypertonická choroba a poruchy periferní cirkulace,
  2. závažné nemoci CNS, dýchacích cest, jater, ledvin, krve a krvetvorných orgánů, žláz s vnitřní sekrecí, zažívacího ústrojí, pohybového a podpůrného systému,
  3. závažné poruchy zrakové ostrosti,
  4. poruchy sluchu omezující komunikační schopnosti,
  5. chronické infekční nemoci,
  6. inteligenční kvocient pod 90, závažné duševní nemoci, alkoholová a jiná drogová závislost v anamnéze.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, FW, KO+dif., ALT, AST, GMT, kreatinin, glykémie, močový sediment, otoskopické vyšetření + zjištění průchodnosti Eustachovy trubice, spirometrie, RTG hrudníku

Periodická prohlídka: vyšetření ve stejném rozsahu jako vstupní prohlídka, bez RTG hrudníku

Lhůty prohlídek: 1x za 1 rok

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

3.8. Vibrace s přenosem na horní končetiny

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. Raynaudův syndrom,
  2. prognosticky nepříznivé nemoci cév a nervů horních končetin,
  3. závažné degenerativní a zánětlivé nemoci pohybového systému,
  4. uznané a trvající ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání z vibrací nebo z nadměrného a jednostranného přetěžování.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. abnormální EMG nález na horních končetinách,
  2. diabetes mellitus s farmakologickou terapií,
  3. Dupuytrenova kontraktům,
  4. chronické zánětlivé nemoci rukou,
  5. stavy po těžších omrzlinách rukou,
  6. nemoci spojené s poruchou viskozity krve (polyglobulie, makroglobulinémie),
  7. závažné kardiovaskulární nemoci.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, vodní chladový test, prstová pletyzmografie, EMG v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů

Periodická prohlídka: základní vyšetření, vodní chladový test, prstová pletyzmografie

Výstupní prohlídka: základní vyšetření, vodní chladový test, prstová pletyzmografie, EMG v rozsahu stanovení distální motorické latence středových nervů

Následné prohlídky: 0

 
 

3.9. Celkové vibrace a vibrace přenášené zvláštním způsobem

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména prognosticky závažné degenerativní a zánětlivé nemoci pohybového a podpůrného systému.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. závažné degenerativní a zánětlivá nemoci pohybového a podpůrného systému,
  2. chronické nemoci trávicího ústroji,
  3. arteriální poruchy prokrvení nohou.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

3.10. Chladová zátěž

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. závažné nemoci oběhové soustavy,
  2. chladová alergie,
  3. závažné nemoci dýchacího systému,
  4. závažné porucha termoregulace.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické nemoci oběhové soustavy,
  2. závažné endokrinní nemoci,
  3. chronické nemoci dýchacího systému,
  4. chronické nemoci ledvin a močových cest,
  5. závažné degenerativní a chronické zánětlivé nemoci pohybového systému,
  6. porucha prokrvení končetin,
  7. závažné chronické gynekologické zánětlivé nemoci,
  8. porucha termoregulace.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, od 50 let věku zátěžové EKG, chladový test a prstová pletysmografie

Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, u osob nad 50 let věku zátěžové EKG chladový test a prstová pletysmografie

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Předchozí stránka

Další stránka

Přejít na obsah

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].