I. Rizikové faktory pracovních podmínek

(Tato část přílohy se vztahuje jen na rizikové práce, není-li stanoveno jinak v této příloze nebo jiným právním předpisem.)

1. CHEMICKÉ FAKTORY (obecně)

1.1. Práce s chemickými látkami

Poznámka: Jde o obecný postup pro chemické látky. Hodnotí se vždy účinky všech chemických látek a směsí, kterým je zaměstnanec v pracovním prostředí při výkonu práce exponován. U každé práce s chemickými látkami je nezbytné posoudit všechny nebezpečné vlastnosti, které každá jednotlivá látka má, a současně riziko, které při práci posuzované osoby vzniká.

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prognosticky závažné nemoci cílových orgánů pro působení daných látek,
  2. závažné duševní poruchy a poruchy chování,
  3. prokázaná přecitlivělost v anamnéze na látky vyskytující se při posuzované práci.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. nemoci cílových orgánů pro působení daných látek,
  2. kožní nemoci ekzémového charakteru a závažné dermatózy,
  3. závažné poruchy kognitivních funkcí a smyslového vnímání.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT u prokazatelné vysoké expozice hepatotoxickým látkám, močový sediment a kreatinin v krvi u expozice nefrotoxickým látkám. Další odborná vyšetření podle míry expozice a povahy toxického, senzibilizujícího nebo dráždivého účinku, popřípadě dalších účinků chemických látek nebo směsí podle jiného právního předpisu

Periodická prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT u prokazatelné vysoké expozice hepatotoxickým látám, močový sediment, alfa1 mikroglobuliny v moči a kreatinin v krvi u expozice nefrotoxickým látkám. Další odborná vyšetření podle míry expozice, povahy toxického, senzibilizujícího nebo dráždivého účinku, popřípadě dalších účinků chemických látek nebo směsí podle jiného právního předpisu s přihlédnutím k výsledkům biologických expozičních testů (BET)

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: u látek s pozdním účinkem karcinogenním a mutagenním a u látek s fibrogenním účinkem na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví, vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

 
 

1.2. Látky s pozdním účinkem karcinogenním a mutagenním - karcinogeny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B a mutageny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména
  1. prekancerózy nebo zhoubné nádory; pokud je riziko dané práce výrazné a prekanceróza nebo prodělaný zhoubný nádor postihl orgán nebo systém, který může být daným karcinogenem též postižen,
  2. těžká imunodeficience nebo léčba oslabující výrazně imunitní systém.
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. chronické kožní nemoci,
  2. nemoci mízních uzlin, jater, sleziny,
  3. přetrvávající jednoznačně patologické nálezy orgánů nebo systémů, který může být daným karcinogenem též postižen.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a ALT, GMT

Periodická prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, FW nebo CRP, KO+dif. a ALT, GMT

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky, pokud jsou stanoveny rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví, po nejméně pětileté expozici 1x za 2 roky

1.3. Látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B

 1. Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k práci, zejména těhotenství, pokud není k práci zaměstnankyně podle lékařského posudku zdravotně způsobilá, nebo jde o práci zakázanou těhotným17).
 2. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k práci na základě závěru odborného vyšetření, zejména
  1. opakované spontánní aborty,
  2. poruchy fertility u osob ve fertilním věku, které se pro tento stav léčí,
  3. období plánovaného těhotenství.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Periodická prohlídka: základní vyšetření

Výstupní prohlídka: v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Předchozí stránka

Další stránka

Přejít na obsah

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].