Rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek v případech, kdy se nepostupuje podle § 11 vyhlášky

Vysvětlení některých pojmů a použitých zkratek

 • ALP: alkalická fosfatáza
 • ALT: alaninaminotransferáza
 • AST: asparátaminotransferáza
 • CRP: C reaktivní protein
 • EKG: elektrokardiogram
 • FW: sedimentace erytrocytů
 • GMT (GGT): gama-glutamyl transferáza
 • KO + dif.: krevní obraz a diferenciální rozpočet
 • kreatinin, cholesterol, triglyceridy, bilirubin: hodnoty v krvi
 • Alfa1 mikroglobuliny: v moči pro stanovení tubulárních poruch
 • PEL: přípustný expoziční limit
 • PSA: prostatický specifický antigen
 • RTG hrudníku: radiodiagnostické vyšetření hrudních orgánů ne starší, než 3 měsíců, u expozice karcinogenům ne starší, než 1 měsíc
 • Spirometrie: spirometrické vyšetření minimálně parametrů FVC, FEV1, FEV% se záznamem křivky průtok - objem
 • NDT - nedestruktivní zkoušení

Prognosticky závažné nemoci: prognosticky závažnými nemocemi se rozumí takové nemoci, které vylučují schopnost organizmu vypořádat se bez dalšího zhoršování nemoci se zdravotní náročností vykonávané práce nebo pracovních podmínek nebo u kterých to lze vzhledem ke zřejmému pokračujícímu nepříznivému vývoji zdravotního stavu důvodně předpokládat.

Závažné nemoci: závažnými nemocemi se rozumí takové nemoci, které omezují schopnost organizmu vypořádat se bez dalšího zhoršování nemoci se zdravotní náročností vykonávané práce nebo pracovních podmínek.

Zdravotní náročnost vykonávané práce: zdravotní náročností vykonávané práce se rozumí kvalifikovaný odhad zátěže organizmu při výkonu práce zohledňující rizikové faktory pracovních podmínek a jejich míru a profesní riziko zaměstnance nebo jiných osob, včetně rizik vyplývajících z jiných právních předpisů.

C - Karcinogeny: látky klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1 a 2 podle právního předpisu upravujícího chemické látky15) nebo jako chemické karcinogeny kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na látky a směsi16); prach tvrdých dřev uvedených v části A tabulky č. 4 vysvětlivce písm. b) přílohy č. 3 k nařízení vlády o ochraně zdraví zaměstnanců při práci, je-li práce s tvrdým dřevem zařazena do kategorie třetí nebo čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví, a cytostatika, pokud jsou ve směsi léčivých přípravků přítomny látky, které jsou považovány za karcinogeny, pokud již nejsou klasifikovány jako karcinogeny kategorie 1 a 2 nebo kategorie 1A a 1B.

M - Mutageny: látky klasifikované jako mutageny kategorie 1 a 2 podle jiného právního předpisu nebo jako mutageny kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na látky a směsi16).

R - Látky toxické pro reprodukci: látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 podle jiného právního předpisu nebo jako látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na látky a směsi16).

Předchozí stránka

Další stránka

Přejít na obsah

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].