§ 15

Náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci

 1. Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci obsahuje tyto náležitosti:
  1. identifikační údaje zaměstnavatele, a to
   1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla zaměstnavatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,
   2. adresu sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
   3. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo obec,
  2. identifikační údaje zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,
  3. údaje o pracovním zařazení zaměstnance nebo údaje o předpokládaném pracovním zařazení osoby ucházející se o zaměstnání, dále údaje o druhu práce a konkrétní pracovní činnosti, režimu pracovní doby, o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek; v případě výstupní prohlídky se pro potřeby následné prohlídky uvede údaj o době expozice příslušnému rizikovému faktoru,,
  4. druh požadované pracovnělékařské prohlídky; v případě souběhu mimořádné a periodické prohlídky se uvede i tato skutečnost,
  5. důvod k provedení prohlídky; v případě souběhu mimořádné a periodické prohlídky se uvede i důvod pro provedení mimořádné prohlídky.
 2. V případě žádosti o provedení výstupní prohlídky se odstavec 1 použije obdobně.

§ 15a

Náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání

 1. Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče o vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole obsahuje tyto náležitosti:
  1. identifikační údaje školy, a to název právnické osoby vykonávající činnost školy a adresu sídla školy,
  2. identifikační údaje uchazeče o vzdělávání, a to jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu uchazeče o vzdělávání, popřípadě místo pobytu na území České republiky, jde-li o cizince,
  3. kód a název oboru vzdělání uvedený v přihlášce ke studiu,
  4. důvod provedení prohlídky.
 2. Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti žáka nebo studenta v průběhu vzdělávání vedle náležitostí podle odstavce 1 písm. a), b) a d) obsahuje
  1. identifikační číslo právnické osoby vykonávající činnost školy, bylo-li přiděleno,
  2. kód a název oboru vzdělání, ke kterému je žák nebo student posuzován,
  3. druh požadované prohlídky,
  4. údaje o podmínkách výuky a praktického vyučování a o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci a míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů pracovních podmínek, jde-li o žádost podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 2 nebo písm. c).

Předchozí stránka

Další stránka

Přejít na obsah

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].