a) komplexní řízení a velení

1. centru agentury, pluku nebo Velitelství výcviku-Vojenské akademii (náčelník centra),

2. letce (velitel letky),

3. odboru Hradní stráže, organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany nebo odboru vnitřního řízení Agentury komunikačních a informačních systémů, Agentury logistiky nebo Agentury Vojenského zdravotnictví (náčelník odboru, ředitel odboru),

4. oddělení organizačního útvaru Ministerstva obrany, Vojenského zpravodajství, Agentury finanční, Ředitelství zahraničních aktivit, Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky, Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení, oddělení ekonomickému a provoznímu Vojenského historického ústavu, ekonomickému oddělení nebo oddělení akvizic Agentury komunikačních a informačních systémů, oddělení rozpočtu a financování nebo oddělení akvizic Agentury logistiky (náčelník oddělení, vedoucí oddělení),

5. oddělení velitelství sil nebo Hlavního velitelství Vojenské policie (náčelník oddělení),

6. oddílu (velitel oddílu),

7. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného ze samostatných systemizovaných míst (ředitel),

8. praporu nebo vojenskému útvaru praporního typu (velitel praporu, velitel),

9. středisku organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany nebo skupině speciálních sil (náčelník střediska, vedoucí střediska, velitel střediska),

10. štábu organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, vojenského útvaru brigádního typu, křídla letectva, pluku, velitelství Vojenské policie nebo skupiny speciálních sil (náčelník štábu),

11. organizačnímu prvku pro výstavbu organizačního celku charakteru prapor, oddíl, letka nebo vojenský útvar praporního typu (velitel prvku, náčelník prvku nebo ředitel prvku),

12. organizačnímu prvku Velitelství 31. brigády radiační, biologické a chemické ochrany pro NATO (velitel prvku),

13. polní nemocnici (náčelník polní nemocnice).

14. stálé směně Velitelství pro operace (vedoucí směny),

b) koordinace a metodicko-odborné řízení hudební služby v rezortu Ministerstva obrany a zabezpečování odborné přípravy vojenských hudebníků (hlavní inspektor vojenských hudeb),

c) koordinace řízení duchovní služby v působnosti Ministerstva obrany nebo Hlavního velitelství Vojenské policie, metodické řízení duchovní služby a zabezpečení odborné přípravy vojenských kaplanů, koordinace a organizování činností vojenských kaplanů působících v operacích, včetně zahraničních operací (kaplan),

d) metodické řízení, usměrňování a koordinace ochrany utajovaných informací při zajišťování obrany České republiky a činnosti ozbrojených sil České republiky zejména se zaměřením na oblast administrativní bezpečnosti a výkonu spisové služby s vazbami na jiné obory v působnosti Ministerstva obrany (vedoucí Centrálního registru Ministerstva obrany),

e) nastudování, korekce a dirigování symfonických, komorních, operních a baletních děl (hudební stránky) a muzikálů Ústřední hudbou Armády České republiky; samostatné provádění vysoce odborně specializovaných činností hudební služby, tvůrčí řešení úkolů (velitel hudby-hlavní dirigent),

f) odborné a metodické řízení psychologické služby v působnosti Ministerstva obrany; provádění vysoce odborně specializovaných činností v oblasti psychologických služeb a psychosociální podpory (vedoucí starší psycholog-specialista),

g) odborné řízení bezpečnostního managementu v organizačním útvaru Ministerstva obrany (bezpečnostní manager),

h) organizování a poskytování preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru zubního lékařství, včetně dalšího odborného vzdělávání v oboru zubní lékařství spojeného s přípravou zubních lékařů (vedoucí starší zubní lékař-specialista),

i) zajišťování diplomatických vztahů České republiky s jiným státem nebo skupinou států anebo s mezinárodními orgány a organizacemi v politické, ekonomické, bezpečnostní nebo vojenské oblasti (přidělenec obrany, vojenský a letecký přidělenec),

j) poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče, pro kterou je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti, spojené s další výchovou specialistů v příslušném specializačním oboru, s prováděním náročných konziliárních vyšetření a s odborným vedením zdravotnického týmu - management 1. stupně; řízení zdravotnického prvku s místní nebo regionální působností; komplementární obor (primář),

k) poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče, pro kterou je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti, spojené s další výchovou specialistů v příslušném specializačním oboru, s prováděním náročných konziliárních vyšetření a s odborným vedením zdravotnického týmu (starší lékař-specialista),

l) provádění

1. specializovaných činností na úseku klinické psychologie (psychologická diagnostika, psychoterapie a socioterapie, rehabilitace, redukce a resocializace psychických funkcí, provádění psychologické prevence, výchova a poradenství ke zdravému způsobu života, poskytování neodkladné péče v případě akutních psychických krizí a traumat) nebo metodické usměrňování v oboru klinické psychologie anebo zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, a to včetně specializačního vzdělávání v příslušném oboru specializace (vedoucí starší psycholog-specialista),

2. všech druhů kontrolní činnosti jako vedoucí kontrolní komise nebo její člen; inspekční a kontrolní činnosti závažných a mimořádných událostí v působnosti Ministerstva obrany v návaznosti na právní předpisy České republiky, NATO a Evropské unie v Inspekci ministra obrany (starší inspektor),

3. vysoce odborné specializované právní podpory v rámci Inspekce ministra obrany nebo Inspektorátu náčelníka Generálního štábu, Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany nebo Velitelství pro operace, je-li tato podpora zaměřena na oblast mezinárodního válečného nebo humanitárního práva (vedoucí starší právník-specialista),

4. vysoce odborně specializovaných činností v působnosti Ministerstva obrany (vedoucí starší důstojník-specialista),

5. vysoce odborně specializovaných činností v oblasti bezpečnosti letů v působnosti Ministerstva obrany (starší inspektor bezpečnosti letů),

m) řízení a velení

1. centru Univerzity obrany (zástupce ředitele centra),

2. institutu Velitelství výcviku-Vojenské akademii (zástupce náčelníka institutu),

3. odboru velitelství sil, Hlavního velitelství Vojenské policie (odbor kriminální služby), Agentury komunikačních a informačních systémů, Agentury logistiky, Agentury Vojenského zdravotnictví, Ředitelství zahraničních aktivit, Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky nebo Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení (zástupce náčelníka odboru),

4. leteckému křídlu (zástupce velitele křídla),

5. odboru specializovaného zařízení Vojenského zpravodajství (zástupce ředitele odboru-vedoucí oddělení),

6. oddělení organizačního útvaru Ministerstva obrany nebo Vojenského zpravodajství (zástupce vedoucího oddělení, zástupce vedoucího oddělení-vedoucí skupiny),

7. oddělení Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany (zástupce náčelníka oddělení),

8. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného z odboru a samostatných oddělení (zástupce ředitele, zástupce ředitele-náčelník odboru, zástupce ředitele-ředitel odboru),

9. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného z oddělení (zástupce ředitele-náčelník oddělení, zástupce ředitele-vedoucí oddělení),

10. skupině speciálních sil (zástupce velitele skupiny),

11. středisku v systému řízení a uvědomování vzdušných sil (zástupce velitele střediska),

12. školnímu pluku Univerzity obrany nebo výsadkovému pluku (zástupce velitele pluku),

13. štábu Hradní stráže, Posádkového velitelství Praha, brigády, základny letectva, 601. skupině speciálních sil nebo pluku (zástupce náčelníka štábu),

14. úřadu organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany (zástupce ředitele úřadu, zástupce ředitele úřadu-hlavní inženýr),

15. ústavu Univerzity obrany (zástupce ředitele ústavu),

16. velitelství Vojenské policie (zástupce velitele),

17. Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany (zástupce velitele školy),

18. Vojenskému oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (zástupce náčelníka oboru),

19. vojenskému útvaru brigádního typu (zástupce velitele),

20. Vojenskému veterinárnímu ústavu (zástupce ředitele ústavu),

21. krajskému vojenskému velitelství (zástupce ředitele krajského vojenského velitelství),

n) řízení

1. činnosti katedry (zástupce vedoucího katedry-vedoucí skupiny),

2. kariérního postupu a organizace přípravy vojenských kaplanů (kaplan),

3. rozhodujícího podsystému organizačního stupně velení agentury (hlavní inženýr),

4. rozhodujících podsystémů agentury nebo systému řízení a uvědomování vzdušných sil (vedoucí starší důstojník-specialista),

5. rozhodujících podsystémů Univerzity obrany (tajemník),

6. systémových činností v organizačním útvaru Ministerstva obrany, ve velitelství sil nebo na zahraničním pracovišti (vedoucí starší důstojník-specialista),

7. systémových činností na zahraničním pracovišti (vedoucí starší styčný důstojník-specialista),

8. výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků připravujících se vojenských profesionálů na Univerzitě obrany nebo Vojenském oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (vedoucí skupiny),

o) řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů fakulty v oblasti plánování (zástupce děkana-vedoucí oddělení),

p) samostatné provádění

1. vysoce odborně specializovaných činností Vojenského zpravodajství (vedoucí starší důstojník-specialista),

2. specializovaných činností farmaceuta vyžadujících specializovanou způsobilost zahrnující velení, řízení a kontrolu na úrovni odboru v rámci Vojenské zdravotnické služby, organizačního celku v působnosti Ministerstva obrany nebo činnosti odborného zástupce pro oblast farmacie u příspěvkové organizace Ministerstva obrany (vedoucí starší farmaceut-specialista),

q) tvorba koncepce výuky a výcviku zaměřené na získávání odborné způsobilosti pro zastávání vysoce specializovaných činností nebo kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů (vedoucí starší lektor-specialista),

r) tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů

1. při vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací (starší odborný asistent),

2. při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžné kontrole studia, poskytování konzultací, popřípadě přednáškové činnosti (vedoucí vědecký pracovník),

s) zajišťování vztahů České republiky s mezinárodními orgány a organizacemi v oblasti zabezpečování a sdílení zpravodajských informací z bezpečnostní a vojenské oblasti (vojenský poradce),

t) výkon vysoce odborně specializovaných činností ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky (vedoucí starší důstojník-specialista),

u) vykonávání

1. náročných farmaceutických činností (vedoucí starší farmaceut-specialista),

2. složitých a náročných odborných, preventivních, léčebných a diagnostických prací při ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání základní specializace; stanovování léčebných postupů a ozdravných programů (starší veterinární lékař-specialista),

3. úzce specializovaných činností v odboru Společného operačního centra Velitelství pro operace spojených s obsluhou utajovaných informačních systémů a souvisejících s výměnou informací mezi orgány krizového řízení NATO, EU a krizových štábů zřizovaných v České republice (vedoucí směny),

v) zajišťování informační, publicistické a tiskové činnosti v celé šíři působnosti Ministerstva obrany nebo Armády České republiky (tiskový informační důstojník),

w) metodické řízení, usměrňování a koordinace činností nelékařských zdravotnických pracovníků a jejich soustavné vzdělávání u Agentury Vojenského zdravotnictví (vedoucí starší zdravotnický důstojník-specialista, hlavní sestra).

Zpět na přehled činností pro všechny vojenské hodnosti.

Chci pracovat jako voják

Hledejte práci na Pracomatu:
Místo práce:
Profese, obor:
Klíčová slova:
Rychlé odkazy k práci v regionech:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Před odesláním komentáře byste měli vědět, jak pracujeme s vašimi osobními údaji.

Důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem poskytovatele. Při odeslání komentáře zpracováváme tyto osobní údaje - jméno, email a vaši IP adresu. Jméno používáme pro oslovení při případné odpovědi. Jméno můžete nahradit i přezdívkou. Email (je nepovinný, nemusíte ho vyplňovat) používáme pouze pro odeslání notifikačního emailu se zprávou, že vám někdo odpověděl na váš dotaz, případně rovnou pošleme odpověď na váš dotaz. Email pro jiné účely nepoužíváme. IP adresu využíváme výlučně pro ochranu formuláře před spamem. Registraci na ÚOOÚ najdete zde. Případné úpravy osobních údajů a žádosti o smazání můžete vyřídit emailově na [email protected].